Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

öZlük i̇şleri̇ & sgk & bordrolama eği̇ti̇mi̇ (1)

21.407 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Diseño
 • You can hardly find a student who enjoys writing a college papers. Among all the other tasks they get assigned in college, writing essays is one of the most difficult assignments. Fortunately for students, there are many offers nowadays which help to make this process easier. The best service which can help you is ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

öZlük i̇şleri̇ & sgk & bordrolama eği̇ti̇mi̇ (1)

 1. 1. Volkan BİLGİN 28.02.2013 1
 2. 2.  Bölüm Şef/Sorumluları Taleplerini "Personel Talep Formuna" yazarak ilgili bölümün yöneticisinin onayına sunar. Burada aranan adayın profili hakkında kısa bilgilendirme de yapılır Onaylanan Form İnsan Kaynakları„ na verilir. İK tarafından bütçe kontrolü yapılır ve onay alınır Sonuç “Evet” ise süreç devam eder, “Hayır” ise iptal edilir ve arayış başlatılmaz İnsan Kaynakları önce iç kaynaklardan arar. İç kaynaklarda bulamadığı takdirde dış kaynaklara başvurur. İlan hazırlanır, Gazete/Internet ilanına başvurulur. Bazı durumlarda ilan çıkmadan veri tabanlarından ya da eski başvurulardan da faydalanılabilir. İK Departmanı Talep Formunda ve İş tanımında yer alan yetkinliklere göre gelen özgeçmişleri inceler. Uygun olanları listeler ve davet eder. İKM ile ilgili birim yöneticisi ilk görüşmeyi gerçekleştirir. İK Bölümü görüşme sonucunu, ilk görüşmede elenenlere bildirir (red mektubu kullanılır) İlk mülakatta olumlu bulunan adaylar Genel Md. veya Genel Md.Yrd.`na önerilir, 2. görüşmeye davet edilir. Genel Müdür onayı “hayır” ise iptal edilir. Genel Md. veya Genel Md.Yrd. tarafından onaylanan adaya teklif yapılır, teklifi kabul ettiği takdirde işe başlayacağı tarih belirlenerek Personel Özlük İşleri Bölümü‟ ne bildirilir, adaya evrak listesi teslim edilir. Personel Özlük İşlemleri Bölümü tarafından kanuni işe alma işlemleri başlatılır İK adayın işe başlama ile ilgili olarak Bölüm Yöneticisini ve kurum içindeki diğer gerekli noktaları bilgilendirir. (Bilgi İşlem, İdari İşler, Güvenlik Bölümleri gibi) Volkan BİLGİN 28.02.2013 2
 3. 3.  Personel özlük iĢlemleri ve personel özlük dosyasinda bulunmasi gereken evraklar,dosyalama sistemi, arsivleme sistemi Kanun gereği iĢçinin özluk dosyasında bulunması gereken evraklar, 4857 sayılı iĢ kanunun 75. maddesinde düzenlemiĢtir. 4857 sayılı yeni ĠĢ kanunu ile getirilen önemli düzenlemelerden biri de ĠĢçi özlük dosyasıdır. ĠĢveren çalıĢtırdığı her iĢçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır. ĠĢveren bu dosyada, iĢçinin kimlik bilgilerinin yanında, ĠĢ Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. ĠĢveren, iĢçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında iĢçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. ĠĢverenler çalıĢtırdıkları tüm iĢçiler için iĢyerinde iĢçi özlük dosyası oluĢturması gerekmektedir.Personel özlük dosyaları çalıĢan personelim takibi açısından önem taĢımaktadır. Personelin sicilinin ortaya konması, görevlendirme ve ücretinin belirlenmesinde etkili olacaktır. Dosyada bulunan evrakların zamanla güncelleĢtirilmesi ile etkinlik daha da artacaktır. Personel özlük dosyalarının Ģekli konusunda yasada açıkça bir düzenleme yapılmamıĢ, ĠĢ Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtlar Ģeklinde genel ifadelere yer verilmiĢtir. Ancak yasal hükümler ve personel departmanı iĢlemleri göz önünde bulundurulduğunda Bir özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü Ģahıslardan saklı kalmak kaydıyla; bulunması gereken evraklar Ģunlardır. Volkan BİLGİN 28.02.2013 3
 4. 4.  Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Sağlık Raporu (son 6 aylık) Ġkametgah Ġlmühaberi (son 6 aylık) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Adli Sicil Kaydı (son 6 aylık, adli sicil kaydı olmadığını mutlaka kontrol ediniz) Diploma fotokopisi (kontrol ediniz, gerekli durumlarda okulla irtibat kurun) Yıl içinde ödenen kümülatif Vergi Matrahı ve Gelir Vergisi tutarı (yıl icinde calıĢmıĢ oldugu iĢyerlerinden sağlanır) Vergi kimlik kartı, vergi numarası Kan Grubunu gösterir belge (Kan grubu kartı ya da ehliyet olabilir) Evli iĢcinin evlilik cüzdanı fotokopisi (EĢin ve varsa çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri) AGĠ formu (imzalı) Askerlik yapan personelin terhis belgesi fotokopisi veya askerlik durumu ile ilgili belgeler Varsa daha önceki iĢyerinden alınan bonservis IĢ BaĢvuru formu, Referansları ve iĢçinin hazırladığı özgeçmiĢi Bazı iĢkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor. Özürlü iĢçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi, Sakatlık Ġndiriminden yararlanabilmesi için ilgili defterdarlıktan indirim uygulanacağına dair yazı, Volkan BİLGİN 28.02.2013 4
 5. 5.  Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Sakat iĢçi için ĠĢ Kur müracaat kayıt evrakı, Defterdarlıktan ilgili yazı Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı, Fazla çalıĢma için iĢçinin onayının alındığı yazı, ĠĢçilerin, iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda ve karĢı karĢıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı ve bu konularla ilgili isyerinin vermiĢ olduğu eğitimlere dair iscinin imzaladiği evraklar ġoför iĢçi için ehliyet fotokopisi (periyodik olarak iscinin ehliyetini kontrol edin) ÇalıĢanlara ait kimlik bildirim belgesi (Form2) (En yakın mülki Amirliğe verilmek üzere) ĠĢçiye verilen lehte ve aleyhte ihtar yazısı ve tutanaklar, savunma talepleri… Isciye isten ayrılırken verilen bonservisin iĢci tarafından imzalanmıĢ kopyası IĢcinin cıkıs bordrosu, varsa kıdem ihbar tazminatı ayrıntılı hesap tablosu, kalan yıllık izinlerinin ödendiğine dair belge, tüm haklarının ödendiğine dair makbuz ve ibraname (bu belgelerin hepsinde iscinin okudum, anladım, kabul ediyorum Ģeklinde kendi el yazısı ile alınmıs onayı ve imzası ile tarih bulunmalıdır.) ĠĢin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar, bulunmalıdır… Volkan BİLGİN 28.02.2013 5
 6. 6.  Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Diğer Evraklar ĠĢ BaĢvurusu Formu Hizmet Akdi ÇalıĢanın Görev Tanımı ĠĢyerinde uyulması gereken kurallara iliĢkin belge ve yönetmelikler: a) ĠĢyeri Yönetmeliği b) Personel Yönetmeliği c) ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢyeri Yönetmeliği d) …. - ÇalıĢana imzalattırılacak zimmet tutanağı - ÇalıĢanın iĢe devamsızlığına ve sağlık durumuna iliĢkin belgeler - Varsa verilen ihtar ve çalıĢandan alınan savunma - ÇalıĢana yapılmıĢ baĢka görev teklifleri - ÇalıĢana teklif edilen eğitimlerle ilgili yazıĢmalar - ÇalıĢanın katıldığı eğitim sonuçları - ÇalıĢanın performans değerlendirme raporları - Hizmet akdinin feshi halinde gerekçeli fesih bildirim yazısı - Hakdinin feshi halinde, çalıĢandan alınan ibraname ve tüm imzalı bordroları - ÇalıĢanın verilen belgeleri imzalamayı reddetmesi halinde; - Ġmzadan çekince tutanakları - Noter kanalıyla, APS posta ile kendisine ulaĢtırılan belgeler Volkan BİLGİN 28.02.2013 6
 7. 7.  Dosyalama ve Arşivleme Sistemi Özlük dosyasının en üst sayfası kapak sayfası olmalıdır ve burada isçinin özet bilgileri ve fotografı bulunmalıdır. Ayrıca kısa bir liste ile dosya içinde bulunması gereken evrakların varlığı kontrol edilebilir (iĢe giriĢ tarihi, Ģirketi, departmanı, görevi, tc kimlik no, ssk no, vergi no, vb. bilgiler kapak sayfasinda bulunabilir ve hazırladığınız kapak sayfaları herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda size hız kazandıracaktır. Kontrol listesi ile de eksik evrakı olan personelin tespiti kolaylaĢacaktır) Dosyaya en son giren belge en üstte olmalıdır. Belgeler kronolojik sıraya göre dizilmelidir. Ay içinde girenler ve ay içinde çıkanlar Ģeklinde 2 ana klasör acılmalı ve giren çıkan iĢçilerin dosyaları iĢlem gördükten sonra bu klasörlerde tutulmalıdır. (Bu islem ay icinde ilgili personele geri dönüĢlerde ve ayın bitiminden sonra yasal bildirimleri hazırlarken dosyalara hızlı ulasmanızı sağlayacaktır.) Cari ay bitip, yasal bildirimler yapıldıktan sonra çıkan iĢçilerin dosyaları Ģirketlerine göre dizilerek arsivlenmelidir.(Sirketlere göre ayrım yapılmalıdır, çünkü denetimler Ģirket adına gelmektedir.) Klasörler Ģirket Ģirket hazırlanmalı ve dosya sırtlıklarında dosyanın icinde bulunan personelin, dosya icindeki sırasina göre ad soyad bilgisi bulunmalıdır. Tüm dosya dolaplarında bulunan dosyalar excelde hazırlanacak bir kroki Ģeklinde tutulmalı ve bu belge periyodik olarak güncellenmelidir. (Bu iĢlem sadece bir defa sizi yoracaktır fakat aradığınız dosyayı hızlı bulmanızı sağlayacak ve size zaman kazandıracaktır.) Unutmayınız ki bir denetimde müfettiĢlerin ilk isteyeceği belgeler arasında iĢci özlük dosyası bulunmaktadır. IĢvereninizi zor durumda bırakmamak icin iĢci özlük dosyasını düzenli tutmak en önemli görevleriniz arasındadir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 7
 8. 8.  Özlük dosyasındakı eksikliklerin dogurabilecegi sonuclar nelerdir ? Denetimlerde özlük dosyası ile ilgili neler sorulur ve idari para cezaları 10.06.2003 tarih ve 25134 No‟lu Resmi Gazete‟ de yayımlanan 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu„ nun 75. maddesinde; “ ĠĢveren çalıĢtırdığı her iĢçi için bir özlük dosyası düzenler. ĠĢveren bu dosyada, iĢçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Kanun maddesinden de anlaĢılacağı üzere iĢçi özlük dosyalarının düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda iĢverenin keyfi bir uygulamaya gidemeyeceği açıkça belirtilmiĢ, yine aynı kanunun 104. maddesi ile de özlük dosyalarını düzenlemeyen iĢveren veya iĢveren vekiline, ĠPC  2013 için 1.293 TL‟ dir. 2013‟ de yendien değerleme oranında arttırılacaktır. Bir defaya mahsus kesilir, her dosya için ayrı ayrı kesilmez. Bilindiği gibi genel hukuk kurallarının aksine ĠĢ Kanunu‟nun iĢçi lehine yorumu esas oldugu icin, iĢçi tarafından iddia edilenlerin aksi, iĢverence ispatlanmak ve belgelendirmek zorunluluğu doğmaktadır. ĠĢçi özlük dosyasının iĢçi-iĢveren sürtüĢmeleri sonucu karĢı karĢıya kalınabilecek hukuksal problemlerde haklılığını ispat mecburiyeti bulunan iĢverenin savunmasına içerdiği bilgi ve belgeler sayesinde dayanak teĢkil etmektedir. Burada özellikle vurgulanmasi gereken nokta ise ilgili bilgi ve belgelerin ĠĢ Kanunu ve diğer kanunlara uygun düzenlenmesi ve dönemler itibariyle güncellenmesidir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 8
 9. 9.  PERSONEL VE İŞVEREN TALEPLERİ Vizite Kağıdı (Sigortalının kendisinin SGK nın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için düzenlenen bir belgedir. Sigortalının bu hizmetlerden faydalanabilmesi için vizite tarihinden itibaren son bir yıl içinde 30 gün sigortalı gözükmüĢ olması gerekir. Kaldırılması SGK tarafından gündeme alındı,01.04.2010 da kaldırılması için tebliğ yayınlandı, uygulamada bazı yerlerde halen soruluyor) Sağlık Belgesi (Sigortalının eĢ, çocuk, anne ve babasını SGK nın sağlık hizmetlerinden faydalandırabilmesi için düzenlenen bir belgedir. Sigortalının bu hizmetlerden faydalanabilmesi için vizite tarihinden itibaren son bir yıl içinde 30 gün sigortalı gözükmüĢ olması gerekir. ) Maaş Yazısı Personel banka kredisi alabilmek için bankanın talep ettiği aylık ücretini gösterir yazıyı kaĢeli ve yetkili tarafından imzalanmıĢ Ģekilde talep edebilir. Personel Listesi (Excel ya da program çıkıtısı ortamında güncel personel listeleri Genel Müdürlük tarafından periyodik olarak talep edilecektir.) Terfi / tayin / ücret bilgileri Her birimin yöneticisi kendi birimine ait ücret bilgilerini isteyebilir. Genel Müdürlük veya Bütçe Bölümü tüm ücret bilgilerini terfi ve tayinlerin listesini talep edebilir. (yazılı talep olmadan ve üst makamdan onay alınmadan kesinlikle paylaĢmayınız !) İzin Bakiyeleri (Yıllık izin bakiyelerinin kaç gün olduğu departman yöneticileri ya da genel müdürlük tarafından sizden talep edilecektir. Düzenli olarak departman kırılımında bu bakiyeleri güncellemeniz faydanıza olacaktır.) Aylık İşveren Maliyetleri (Genel Müdürlük, Bütçeleme ile ilgili departman ya da direkt olarak iĢverenin kendisi ay sonlarında önceki aya ait iĢveren maliyetlerini Ģirket ya da departman kırılımında isteyecektir.) Kıdem Tazminatı Yükü (Muhasebe departmanı yıllık kıdem tazminatı karĢılığı ayırabilmek için yıl sonuna ait kıdem tazminatı toplamlarını talep edecektir.) Volkan BİLGİN 28.02.2013 9
 10. 10.  Puantaj; bir Ģeyin denetlendiğini ya da görüldüğünü belirtmek için iĢaretleme, iĢaret koyma Neyi denetliyoruz ? Isyerinde calismakta olan tüm iscilerin iĢyerine giris ve cikis saatlerini ve gelmedigi günler olursa bu günlere iliĢkin izin mazeret vb. bilgilerini Ne kadar süre denetliyoruz ? Cari ay boyunca hergün Neden denetliyoruz ? Hakettigi maas tutarini hesap edebilmek icin Nasil denetliyoruz ? Personel devam kontrol sistemi ile ya da excel SÖZ UCAR, YAZI KALIR !!!!!!!!!!!!!!! Hersey yazılı olmalı, yazılı evrak olmadan islem yapmama hakkına sahipsiniz. Bilgi isteyen Genel Müdür bile olsa yazılı isteyin, sizin iĢinize verdiğiniz önemi ve gösterdiğiniz özeni gösterir, yöneticilerinizin hoĢuna gidecektir. Yazili olarak almadan yaptiginiz islemlerden siz sorumlu olursunuz ve zaman gectikce unutacaginiz icin cok zor durumlarda kalabilirsiniz! Volkan BİLGİN 28.02.2013 10
 11. 11. Ücret ödenmeyen izinler ĠĢçinin SGK gününden ve ücretinden kesinti yapılan yalnızca 2 durum vardır. 1. SGK raporu (2 gün ve üstü) 2. Ücretsiz izin SGK raporu ĠĢçi iĢyerinden aldığı vizite kağıdı ile ya da iĢvereni bilgilendirerek muayeneye gider ve hastaneden doktor raporu ile iĢ görmezlik belgesini isyerine teslim eder. Bu durumda iĢçi istırahatlidir. Ġstırahatli olduğu günlerde iĢçi çalıĢtırılamaz ve (2 güne kadar istırahatlerde ücreti ödenir 2 günden fazla ise ücreti ve sgk günü kesilir.) SGK raporu ile ilgili çeĢitli uygulamalar bulunmaktadır. ĠĢçinin ücretini ve SSK gününü kesmeyip, rapor sonrasında iĢçinin SSK‟ dan tahsil ettiği miktarı kendisinden tahsil etmek, SSK raporunu keserek bordrolayıp, ĠĢçi SSK‟ dan parasını alınca aradaki farkı ödemek gibi… Ücretsiz izin ĠĢ Kanununda ücretsiz izne iliĢkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır Bu nedenle iĢçinin rızası olmadan iĢverenin onu ücretsiz izne çıkarması mümkün değildir Ancak iĢçinin yazılı rızası alınarak iĢçinin ücretsiz izne çıkarılması mümkündür. SGK ya bildirim yapılmalıdır. Yazılı dilekçeler Eksik gün raporuna eklenir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 11
 12. 12.  Yıllık izin = ĠĢ kanunu md. 53-54-55-56-57-58-59-60 Hafta tatili = ĠĢ kanunu md. 46 Genel tatil = ĠĢ kanunu md. 47 Volkan BİLGİN 28.02.2013 12
 13. 13.  Ayın ilk gününde iĢe giren ve o ayda tam çalıĢan sigortalılar hariç, ay içinde iĢe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, iĢe giriĢ tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Ayın ilk gününde iĢe baĢlamıĢ ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmıĢ olan sigortalıların, ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları ise, 30 gün olacaktır. Örnek : (D) sigortalısının, özel sektöre ait bir iĢyerinde 10/3/2013 tarihinde iĢe baĢladığı ve iĢe baĢladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmıĢ olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2013/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 22 gün olarak, iĢe baĢlama tarihi ise 10/03/2013 olarak sisteme girilecektir. Kısa yol = Cari ay kaç gün çekiyor ise + 1 - iĢe giriĢ tarihi Volkan BİLGİN 28.02.2013 13
 14. 14.  Ayın son gününde çalıĢtıktan sonra iĢten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde iĢten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, iĢten çıkıĢ tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Ayın son gününde çalıĢtıktan sonra iĢten ayrılmıĢ ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmıĢ olan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları ise 30 gün olacaktır. Örnek : (K) sigortalısının, özel sektöre ait bir iĢyerinde 19/02/2013 tarihinde çalıĢtıktan sonra iĢten ayrıldığı ve iĢten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmıĢ olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2013/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacak ve iĢten çıkıĢ tarihi olarak 19/02/2013 tarihi sisteme girilecektir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 14
 15. 15.  ĠĢe baĢladığı ay içinde iĢten ayrılan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları (ayın ilk günü iĢe baĢlayıp son günü iĢten ayrılanlar hariç), sigortalının iĢe giriĢ tarihi ve iĢten çıkıĢ tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Ayın ilk günü iĢe baĢlayıp son günü iĢten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmıĢ olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise 30 gün olacaktır. Örnek : (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir iĢyerinde 17/03/2013 tarihinde iĢe baĢlayıp 28/03/2013 tarihinde iĢten ayrıldığı ve iĢe baĢlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmıĢ olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının iĢe baĢlama tarihi 17/03/2013 olarak, iĢten ayrılıĢ tarihi 28/03/2013 olarak, 2012/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 12 olarak sisteme kaydedilecektir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 15
 16. 16. ÜCRET Genel anlamda ücret bir kimseye bir iĢ karĢılığında iĢveren veya üçüncü kiĢiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeĢit istihkak kural olarak, Türk parası ile iĢyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeĢit istihkak, yabancı para olarak kararlaĢtırılmıĢ ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. 01/01/2009‟ dan itibaren çalıĢtırdığı iĢçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeĢit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan iĢverenler veya üçüncü kiĢiler, iĢçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeĢit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dıĢında ödeyemezler. (10 ve üzeri iĢçi çalıĢtıran iĢverenler yükümlüdür. ÇalıĢtırılan iĢçi baĢına ve her ay için 134 TL ĠPC uygulanır) Volkan BİLGİN 28.02.2013 16
 17. 17.  ĠĢe iade tazminatı EĢit davranma ilkesine aykırılık tazminatı Brüt ücret Yıllık izin bakiyelerinin ödenmesi kullanılır Kıdem tazminatı Ġhbar tazminatı Giydirilmiş ücret kullanılır Kötü niyet tazminatı Volkan BİLGİN 28.02.2013 17
 18. 18.  Ücretin Korunması (İCRA) Ücretin dörtte birinden fazlası haczedilemez Ġcra takibi evrakla baĢlar, evrakla biter. Personel borcunun bittiğini size ifade etse de yazılı evrak gelmeden kesintiyi yapmaya devam etmelisiniz Ġcra takiplerinde personel bilgilendirilerek, muhakkak icrası kesilip icra dairesinin ilgili hesabına yatırılmalıdır. Aksi durumda iĢveren yükümlü olacaktır. Volkan BİLGİN 28.02.2013 18
 19. 19.  BORDRO NEDİR ? Bir hesap sonucunu ayrıntılı olarak gösteren belgeye bordro denir. Günümüzde bordro daha çok ücret ya da maaĢ karĢılığı yapılacak ödemenin ayrı ayrı ve detaylı olarak gösterildiği bir cetveli ifade etmektedir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 19
 20. 20. Aylık ücret tediye bordrosunda; ĠĢ yerinin sicil numarası, Bordronun iliĢkin olduğu ay, Sigortalının adı ve soyadı, Sigortalının TC kimlik numarası ya da SGK Sicil Numarası Ücret ödenen gün sayısı, Sigortalının ücreti, Ödenen ücret tutarı, Ücretin alındığına dair sigortalının imzası, hususlarının bulunması zorunludur Ücretlilerin ve diğer ödemelerin makbuz mukabilinde veya banka aracılığıyla yapılması halinde ücret tediye bordrosunda imza Ģartı aranmaz. Ücretlerin banka yolu ile ödenmesi zorunludur, eğer ödenmez ise idari para cezası iĢçi baĢına 134 TL‟ dir.(ĠĢ K.md 102-a) (10 kiĢiden az iĢçi çalıĢtıran iĢverenler kapsam dıĢındadır.) 1 Ocak 2009‟ dan itibaren banka yolu ile ödenmeyen ücretler, mahkemelerce ödenmemiĢ gibi değerlendirilecektir iĢçinin iddiası üzerine tüm ücretlerin tekrar ödenmesi bile söz konusu olabilecektir. Ücretin alındığına dair sigortalının imzasını ihtiva etmeyen (makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin her biri için aylık asgarî ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanır Volkan BİLGİN 28.02.2013 20
 21. 21.  Yasal Bildirimler İsveren teşvikleri E bildirge Volkan BİLGİN 28.02.2013 21
 22. 22.  YASAL BĠLDĠRĠMLER – SĠGORTALI ĠġE GĠRĠġ BĠLDĠRGESĠ Yeni iĢe baĢlayacak olan çalıĢanların SGK giriĢlerinin iĢe baĢlama tarihinden en geç bir gün önce yapılması gerekmektedir. (Ġstisna gün Pazartesidir, Pazartesi aynı güne iĢe giriĢ yapılabilir.) Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi Ġle Genel Sağlık Sigortası GiriĢ Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi, Kurumca belirlenen Ģekle ve usule uygun verilmemesi, internet - elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret (978,6 TL) tutarında idari para cezası uygulanır. MüfettiĢin tespiti halinde 2 asgari ücret ve uyarıya rağmen bir yıl içinde aynı durumun tekrar tespiti halinde 5 asgari ücret ĠPC uygulanır Bknz. ĠĢe GiriĢ Bildirgesi Volkan BİLGİN 28.02.2013 22
 23. 23.  YASAL BİLDİRİMLER – SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ ĠĢten ayrılan her çalıĢan için, ayrılma tarihinden itibaren 10 gün içinde SGK‟ nın web sitesinden iĢten ayrılıĢ bildirgesinin verilmesi gerekmektedir. Bildirimi yapılmayan her bir iĢçi için asgari ücret (978,6 TL) tutarında idari para cezası vardır. Bknz. ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi Volkan BİLGİN 28.02.2013 23
 24. 24. 1- Deneme süreli iĢ sözleĢmesinin iĢverence feshi2- Deneme süreli iĢ sözleĢmesinin iĢçi tarafından feshi3- Belirsiz süreli iĢ sözleĢmesinin iĢçi tarafından feshi (istifa)4- Belirsiz süreli iĢ sözleĢmesinin iĢveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi5- Belirli süreli iĢ sözleĢmesinin sona ermesi8- Emeklilik (yaĢlılık) veye toptan ödeme9- Malulen emeklilik10- Ölüm11- ĠĢ kazası sonucu ölüm12- Askerlik13- Kadın iĢçinin evlenmesi .14- Emeklilik için yaĢ dıĢında diğer Ģartların tamamlanması15- Toplu iĢçi çıkarma16- SözleĢme sona ermeden sigortalının aynı iĢverene ait diğer iĢyerine nakli17- ĠĢyerinin kapanması18- ĠĢin sona ermesi19- Mevsim bitimi (ĠĢ akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar baĢlatılmayacaksa "4"nolu kod kullanılır)20- Kampanya bitimi (ĠĢ akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar baĢlatılmayacaksa"4" nolu kod kullanılır)21- Statü değiĢikliği22- Diğer nedenler23- ĠĢçi tarafından zorunlu nedenle fesih24- ĠĢçi tarafından sağlık nedeniyle fesih25- ĠĢçi tarafından iĢverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranıĢı nedeni ile fesih26- Disiplin kurulu kararı ile fesih27- ĠĢveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih28- ĠĢveren tarafından sağlık nedeni ile fesih29- ĠĢveren tarafından iĢçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranıĢı nedeni ile fesih30- Vize süresinin bitimi ( ĠĢ akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar baĢlatılmayacaksa"4" nolu kod kullanılır)31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek vekusuru dıĢında fesih32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleĢtirme nedeni ile feshi33- Gazeteci tarafından sözleĢmenin feshi34- ĠĢyerinin devri, iĢin veya iĢyerinin niteliğinin değiĢmesi nedeniyle fesih Volkan BİLGİN 28.02.2013 24
 25. 25.  YASAL BİLDİRİMLER – EKSİK GÜN RAPORU Ay içinde bazı iĢgünlerinde çalıĢtırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıĢtıklarını ispatlayan belgelerin iĢverence ilgili aya ait Ek 10 raporuna eklenerek izleyen ayın sonuna kadar SGK Ġl Müdürlüğü‟ ne bildirilmesi Ģarttır. Sigortalıların otuz günden az çalıĢtığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Eksik gün bildirimi sebebiyle Kanunda öngörülen süre içinde verilmeyen Ek-10 belgesi için idari para cezası uygulanmaz. Ancak, Ek-10 ve eki belgeleri yasal süresinde Kuruma vermeyen iĢverenin sonradan ibraz ettiği belgeler geçerli kabul edilmezse, iĢverenden ek aylık prim ve hizmet bildirgesi veya sosyal güvenlik destek bordrosu istenir. ĠĢte, süresi dıĢında verilen bu ek bildirgelerden dolayı idari para cezası uygulanır. Yasal süre dıĢında verilen her bir ek aylık prim ve hizmet bildirgesi veya aylık sosyal güvenlik destek bordrosu için asgari ücretin sekizde biri (1/8) oranında idari para cezası verilir. 50 ve üzeri iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde eksik gün bildirimi yapılması zorunluluğu 16.06.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile kaldırılmıĢtır. Bu iĢyerleri için e bildirgede belirlenen eksik gün neden kodları yeterli görülecektir. Bknz. Eksik Gün Raporu Volkan BİLGİN 28.02.2013 25
 26. 26. E.G.N. Kodu Açıklama----------- ---------------------------------- 01 Ġstirahat 03 Disiplin Cezası 04 Gözaltına Alınma 05 Tutukluluk 06 Kısmi Ġstihdam 07 Puantaj Kayıtları 08 Grev 09 Lokavt 10 GHE Olaylar 11 Doğal Afet 12 Birden Fazla 13 Diğer 15 Devamsızlık 16 Fesih tarihinde çalıĢmamıĢ 17 Ev hizmetlerinde 30 g.a.ç... 18 Kısa çalıĢma ödeneği 19 Ücretsiz Doğum Ġzni 20 Ücretsiz yol Ġzni 21 Diğer Ücretsiz Ġzin Volkan BİLGİN 28.02.2013 26
 27. 27.  Bordrolar hesaplandıktan sonra izleyen ayın sonuna kadar iĢgücü çizelgelerinin ĠĢ Kur‟un web sitesinden girilmesi gerekmektedir. 10 ve üzeri iĢçi çalıĢtıranlardan aylık iĢgücü çizelgesi bildirme yükümlülüğü vardır. Ancak, 4904 sayılı Kanunda Personel Durum Çizelgesi (ĠĢgücü Çizelgesi) verilmesi gerektiğine iliĢkin bir hüküm bulunmamaktadır. 4904 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince, ĠĢ-Kur tarafından kamu ve özel kesim iĢyerlerinden iĢ ve iĢgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. 4904 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı davranarak, istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermeyen iĢverenler hakkında idari Para Cezası uygulanacaktır. Ancak bu hükme istinaden idari para cezası uygulanabilmesi için mutlaka ĠĢ-Kur tarafından yazıyla istenmesi gerekir. ĠĢ- Kur tarafından herhangi bir bilgi-belge istenilmeden, doğrudan idari para cezası uygulanması mümkün değildir. Bknz. ĠĢgücü Çizelgesi Volkan BİLGİN 28.02.2013 27
 28. 28.  YASAL BĠLDĠRĠMLER – Ġġ KAZASI ĠĢ Kazası, Sigortalının iĢyerinde bulunduğu sırada, Yürütülmekte olan iĢ nedeniyle iĢyeri dıĢında, Bir iĢverene bağlı olarak çalıĢan sigortalının, görevli olarak iĢyeri dıĢında baĢka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, iĢverence sağlanan bir taĢıtla (Servis veya iĢverenin sağladığı özel araç) iĢin yapıldığı yere gidiĢ geliĢi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. Volkan BİLGİN 28.02.2013 28
 29. 29.  ĠĢverenler iĢ kazalarını, Bölgedeki kolluk kuvvetlerine derhal, SGK‟ ya aynı gün ya da en geç kazadan sonraki iĢ günü içinde bildirmekle yükümlüdür. (www.iskur.gov.tr) adresinden Ġnternet yoluyla yapılabiliyor ya da SSĠY Ek 7 formu doldurulacak aynı gün postaya verilecek) Ancak, bu süre, iĢ kazasının iĢverenin kontrolü dıĢındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iĢ kazasının öğrenildiği tarihten itibaren baĢlar. Bildirilmez ya da hatalı bildirilir ise, (mutlaka bildirilmeli, çok tehlikeli sonuçlar doğurur) Bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iĢ göremezlik ödeneği, iĢçiye bağlanacak olan maaĢ, SGK tarafından, iĢverenden tahsil edilir. Gerçeğe aykırı, eksik ya da yanlıĢ bildirilmiĢse, Kurumca ilgili kaza için yersiz olarak yapılmıĢ bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, gerçeğe aykırı, eksik, yanlıĢ bildirimde bulunan iĢverenden tahsil edilir. Bknz. ĠĢ Kazası Bildirim Tutanağı Volkan BİLGİN 28.02.2013 29
 30. 30.  YASAL BĠLDĠRĠMLER – ASGARĠ GEÇĠM ĠNDĠRĠMĠ BORDROLARI Bordrolar yapıldıktan sonra tahakkuk eden asgari geçim indirimleri Ģirket bazında çıktı alınarak bağlı bulunulan vergi dairesine izleyen ayın sonuna kadar teslim edilmelidir. Verilmemesi durumunda ĠPC yoktur. Volkan BİLGİN 28.02.2013 30
 31. 31.  YASAL BĠLDĠRĠMLER – SGK RAPORLARININ BĠLDĠRĠLMESĠ Bildirim, www.sgk.gov.tr internet adresinde “ĠĢveren” menüsü “ÇalıĢılmadığına Dair Bildirim GiriĢi”, “Kullanıcı ġifre Ekranı”, “ÇalıĢılmadığına Dair Bildirim ĠĢlemleri”, “GiriĢ” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iĢ günü içinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüklerince, istirahatli iĢçilerin bildirimlerinin internet ortamında gönderilip gönderilmediği kontrol edilecek ve bildirimi yapmayan iĢverenlere bildirimin yapılması ile ilgili tebligat gönderilecektir. ĠĢverenlerden yazının tebliğ alındığı tarihten itibaren 5 iĢgünü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir. Bu süre içerisinde bildirimin yapılmaması halinde (bildirimin verilmemesi halinde asgari ücretin 5 katı tutarında, bildirimin geç verilmesi halinde asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimlerin geç yapıldığının tespiti halinde tebligat yapılmadan idari para cezası uygulanacaktır. Volkan BİLGİN 28.02.2013 31
 32. 32.  PERSONEL ĠġE GĠRĠġ ÇIKIġ ĠġLEMLERĠ, KAPANIġ VE DENETĠM Personel giriĢ ve çıkıĢ iĢlemleri Son kontrollerden sonra ayin gelecek aya devredilisi, kapanıĢ iĢlemleri Tüm islemlerin sonunda isletme icindeki evrak akisi Denetimlerde bordrocunun görevi, denetim nasil verilir, nasil sunum yapilmali, denetimlerde dikkat edilecek hususlar Volkan BİLGİN 28.02.2013 32
 33. 33.  GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ ĠĢe GiriĢi Yapılan Personelin, Kronolojik sıraya göre;1. ĠĢe alınan personelin, tüm evraklarının eksiksiz olarak geldiği kontrol edilir, eksik evrakla iĢ baĢı verilmez,2. Evraklar kontrol edilirken son altı ay içinde alınıp alınmadıklarına ve spesifik noktalara dikkat edilir (Savcılıkta kaydı var mı, sağlık raporunda çalıĢması için onay verilmiĢ mi gibi…)3. ĠĢ sözleĢmesi iĢçiye imza ettirilir ve sözleĢmedeki Ģartlar hakkında bilgi verilir, sözleĢme baĢlangıç tarihi ve personelin ücreti muhakkak sözleĢmede belirtilir4. AGĠ formu iĢçiye imza ettirilir5. ĠĢletmede kullanılacak tüm evraklar (zimmet formları, personel yönetmeliği, iĢ sağlığı güvenliği ile ilgili evraklar vb…) iĢçiye imza ettirilir ve kendisine kısa bilgi verilir,6. Personelin SGK web adresinden iĢe giriĢ bildirgesi yapılır 3 nüsha çıktı alınır ve imza ettirilir bir nüshası kendisine verilir,7. Personel programına ve listelere giriĢi kaydedilir, banka hesabı açtırılır ve kaydedilir.8. Dosyası oluĢturulur ve ay içi giriĢler dosyasına kaldırılır, ÇalıĢtığınız iĢyerindeki duruma göre iĢe giriĢ iĢlemleri kontrol listesi hazırlamanız iĢinizi kolaylaĢtıracaktır Volkan BİLGİN 28.02.2013 33
 34. 34.  ÇIKIġ ĠġLEMLERĠ ĠĢten ÇıkıĢı Yapılan Personelin Kronolojik sıraya göre ;1. Kıdem tazminatı alacağı var ise hesaplanır,2. Ġhbar tazminatı alacağı var ise hesaplanır,3. ÇıkıĢ tarihine göre çıkıĢ bordrosu yapılır, fazla mesai, yıllık izin vb. tüm alacakları da hesap edilir, bordrosuna eklenir, istifa ise muhakkak kendi el yazısı ile Ģirkete hitaben yazılması sağlanır4. Kıdem ve ihbar tazminatı da bordrosuna eklenir ve toplam net alacağı bulunur, (farklı uygulamalar mevcuttur)5. Bordrosundaki tüm gelirlerine ve son alacak bakiyelerine göre makbuz ve ibranamesi doldurulur,6. Hazırlanan bordro, hesap tabloları ve ibraname türü belgeler iĢçiye “ Okudum, anladım hiçbir itirazım yoktur. ĠĢyerimden tüm alacaklarımı aldım“ Ģeklinde kendi el yazısı ile birlikte imza ettirilir,7. SGK‟ nın web adresinden kiĢinin çıkıĢı yapılır (10 gün süre içinde)8. Tüm evraklar özlük dosyasına kaldırılır ve ve ay içi çıkıĢ klasörüne alınır daha sonra da arĢivlenir. ÇalıĢtığınız iĢyerindeki duruma göre iĢten çıkıĢ iĢlemleri kontrol listesi hazırlamanız iĢinizi kolaylaĢtıracaktır. Volkan BİLGİN 28.02.2013 34
 35. 35.  CARĠ AY KAPANIġ ĠġLEMLERĠKronolojik sıraya göre cari ay aĢağıdaki Ģekilde kapatılır;1. Ay içinde giren ve çıkan personelin tarihleri, fazla mesai ve avanslar vb. gelen tüm evraklar puantaja iĢlenir ve tekrar kontrol edilir. Ay içinde toplanan bu puantaj verilerine göre bordrolar yapılır.2. Bordrolardaki AGĠ dahil net tutarlar için banka dosyası oluĢturulur ve banka yolu ile ödenir. Dosyaların sorunsuz bir Ģekilde gittiğine dair bankadan muhakkak teyit alınır. Yalnızca Ģirket toplamları Ģirket hesaplarından para çıkıĢlarını sağlamaları ve kontrol etmeleri için finansmana teslim edilir. (Tek tek ücretler verilmez !!! Sakın !! )3. Ödeme listelerinin bir çıktısı, puantaj ve genel icmal dosyalanır, arĢive kaldırılır,4. Eksik gün raporu gönderilir, (50 çalıĢandan fazla ise gerekli değil !)5. ĠĢ gücü çizelgesi gönderilir, (10 çalıĢanın altında ise gerekli değil !)6. Asgari geçim indirimi bordroları gönderilir,7. Genel icmalden SGK matrahları ve Eksik Gün raporlarından eksik gün nedenleri kontrol edilerek E Bildirge onaylanır,8. Genel icmal, masraf merkezlerine göre icmal, onaylanmıĢ barkodlu E Bildirge tahakkuk fiĢi (yalnızca ön sayfa !!!) muhasebe kayıtlarını gerçekleĢtirmeleri için muhasebeye teslim edilir,9. OnaylanmıĢ barkodlu E Bildirge tahakkuk fiĢi (yalnızca ön sayfa !!!) aynı zamanda finansmana da teslim edilir. (Sigorta primlerini ödemeleri için…) ÇalıĢtığınız iĢyerindeki duruma göre kapanıĢ iĢlemleri kontrol listesi hazırlamanız iĢinizi kolaylaĢtıracaktır Volkan BİLGİN 28.02.2013 35
 36. 36.  DENETĠM NASIL VERĠLĠR ?* Sunum çok önemli !!!* Düzenli ve sistematik olun, iĢi bildiğiniz anlaĢılsın.* Aylık yasal bildirimleriniz ve posta alındı belgeleri ay ay sırasına göre dizilmiĢ,dosyalanmıĢ Ģekilde sunulmalıdır. TeftiĢ için sorumlu müfettiĢin iĢini kolaylaĢtırın.* Kesinlikle olumsuz tavır sergilemeyin, ters davranmayın, mukavemettebulunmayın  ĠPC geliyor !!!* Ġstendiği kadar bilgi verin, soru soruldukça cevaplayın, fazla konuĢmayın!!* Puantaj  Bordro  Banka Ödeme listeleri E Bildirge tahakkuklarıYevmiye defteri kayıtları birbirini tutmalıdır. Tutmuyor ise  DenetimderinleĢir ve  ĠPC * E Bildirgenizdeki eksik gün nedenleri ile SGK ya göndermiĢ olduğunuz EksikGün Raporları birbirini tutmalıdır ve Eksik Gün nedenini belirten SSK Raporu ya daÜcretsiz Ġzin Dilekçeleri muhakkak belgenin ekinde olmalıdır.* ĠĢ Kanununda bulunan ve ĠPC gerektiren tüm maddelere dikkat edin,sunumlarınız bu yönde olsun, iĢinizin ana mantığı zaten o idari paracezalarının gelmemesini sağlayacak Ģekilde sistemli olmanızdır.* ÇĠFT BORDRO YAPMAYIN !!! Çift bordro yapmanın cezası iĢverene 1 yıldan 3yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek (VUK Md. 359/a-2 -21 Ocak 2008 tarihliResmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır.) Ayrıca iĢçiler elden aldıkları tutarları dahasonra ödenmedi diyerek mahkemeye baĢvurabilirler ve ayrıca elden ödenenparalar için her ay ve her iĢçi için 134 TL ĠPC var. Cezalar çok ciddi ve tavsiyemböyle bir olaya alet olmayın ve iĢvereninizi de uyarın !!! Volkan BİLGİN 28.02.2013 36
 37. 37.  TeĢvikler – % 5 TeĢviği Yapılan düzenlemeyle 01.10.2008 tarihinden itibaren iĢverenlerin ödedikleri malüllük, yaĢlılık ve ölüm sigortası primlerinin iĢveren hissesinin % 5 i hazinece karĢılanacaktır. Yaralanabilmek için Ģartlar:1. Aylık prim hizmet belgesini yasal süresinde vermek (en geç izleyen ayın 23‟ ü)2. Yasal süresinde ödemek3. Sigorta prim borcu olmamak, borcu olsa da taksitlendirilmiĢ, yapılandırılmıĢ olmak Volkan BİLGİN 28.02.2013 37
 38. 38.  TeĢvikler – Ġstihdam TeĢviği 01.07.2008 de yürürlüğe girmiĢtir. Mevcut çalıĢanlara ilave olarak iĢe alınacak yeni istihdam edilenlere yönelik bir teĢviktir. 31.12.2015 e kadar geçerli Asgari ücret üzerinden hesaplanan iĢveren primlerinin Birinci yıl için % 100‟ ü Ġkinci yıl için % 80‟ i Üçüncü yıl için % 60‟ ı Dördüncü yıl için % 40‟ ı BeĢinci yıl için % 20‟ si iĢsizlik sigortası fonundan karĢılanacaktır. Volkan BİLGİN 28.02.2013 38
 39. 39.  TeĢvikler – Özürlü TeĢviği 50‟ den fazla iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde toplam iĢçi sayısının % 3‟ ü oranında özürlü iĢçi çalıĢtırmak zorunludur. Kontenjanın üzerinde özürlü çalıĢtıran ya da özürlü çalıĢtırma yükümlülüğü olmadığı halde özürlü çalıĢtıran iĢverenlere çalıĢtırdıkları her özürlü iĢçi için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iĢveren hissesinin %50 si hazinece karĢılanacaktır. Faydalanma Ģartları; %5‟ in Ģartları bu teĢvikte de geçerlidir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 39
 40. 40.  E – Bildirge Uygulaması E bildirgeyi onaylarken; Ġcmal ile e bildirge deki kiĢi sayısı ile SGK matrahlarının aynı olmasına, ġirketinizde emekli olup olmadığına, icmalinizdeki emekli matrahı, emekli kiĢi sayısı ile e bildirgedekinin aynı olmasına, E bildirgedeki eksik gün sayılarının ve eksik gün nedenlerinin ay içinde gönderdiğiniz Ek: 10 ile aynı olmasına, % 5 iĢveren teĢviğinden yararlandırıyor olmasına, (SGK‟ nın sistemi bazı durumlarda borcunuz olmasa da sizi teĢvikten yararlandırmayabiliyor) ÇOK DĠKKAT EDĠNĠZ !!! Volkan BİLGİN 28.02.2013 40
 41. 41.  2013 VERĠLERĠ ĠLE BORDRO HESAPLAMALARI BRÜTTEN NETE ÜCRET HESAPLAMALARI NORMAL / EMEKLĠ ÇALIġAN ASGARĠ GEÇĠM ĠNDĠRĠMĠ (AGĠ) SGK PRĠMĠ ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI PRĠMĠ GELĠR VERGĠSĠ DAMGA VERGĠSĠ SGK TEHLĠKE DERECESĠ ĠġVEREN MALĠYETĠ ĠġVEREN TEġVĠKLERĠ Volkan BİLGİN 28.02.2013 41
 42. 42. Ücretten Yapılan Kesintiler (01 Normal ÇalıĢan) SGK Primi Ġsci payi  SGK Matrahının %14 ü ĠĢveren payı  SGK Matrahının (%18,5 + kısa vadeli sigorta kolları primi (ĠĢyeri Tehlike Dercesi) ĠĢsizlik Sigortası Primi ĠĢçi payı  SGK Matrahının %1 i ĠĢveren payı  SGK Matrahı %2 si  Gelir Vergisi Matrahı = Brüt ücret – SGK isci primi – SGK issizlik sigortası Primi Gelir Vergisi Isci payi Gelir Vergisi Matrahının (%15 – %20 – %27 – %35 ) Damga Vergisi Isci payi Toplam Brüt Ücretin binde 7,59 u Volkan BİLGİN 28.02.2013 42
 43. 43. Ücretten Yapılan Kesintiler (02 Emekli ÇalıĢan) (SGDP) SGK Primi Ġsci payi  SGK Matrahının %7,5 u ĠĢveren payı  SGK Matrahının (%22,5 + kısa vadeli sigorta kolları primi (ĠĢyeri Tehlike Derecesi) ĠĢsizlik Sigortası Primi ĠĢçi payı  - 0 - Emekli iĢçi iĢsizlik sigortası primi ödemez ĠĢveren payı  - 0 - Emekli iĢçi çalıĢtıran iĢveren iĢsizlik sigortası primi ödemez  Gelir Vergisi Matrahi = Brüt ücret – SGK isci primi – SGK issizlik sigortasi primi Gelir Vergisi Isci payi Gelir Vergisi Matrahının (%15 – %20 – %27 – %35 ) Damga Vergisi Isci payi Toplam Brüt Ücretin binde 7,59 u Volkan BİLGİN 28.02.2013 43
 44. 44. 28.02.2013 PRĠM ORANLARI Sigorta Kolları ĠĢveren Payı Sigortalı Payı Kısa vadeli sigorta %1 ile % 6,5 arasında kolları - değiĢir… Uzun vadeli sigorta Kollları (Malüllük, % 11 %9 Yaslılık, Ölüm)Genel sağlık sigortası primi % 7,5 %5 Volkan BİLGİN TOPLAM 18,5 14 ĠĢsizlik sigortası %2 %1 TOPLAM KATILIM PAYLARI % 20,5 % 15 ĠġVEREN MALIYET % 20,5 + Kısa vadeli sigorta kolları (tehlike HESABI derecesi) 44
 45. 45.  11 2  1,5 32 4  2,5 53 6  3,5 74 8  4,5 95 10  5,5 11  6 12 6,5 ĠĢyerinde yapılan iĢe göre belirlenir. SGK belirler Volkan BİLGİN 28.02.2013 45
 46. 46.  Nasıl hesaplanır ? (Yıllık Brüt Asgari Ücret x Asgari Geçim Ġndirimi Oranı) x % 15/12 Asgari Geçim Ġndirimi oranları (2012)  ÇalıĢanın kendisi %50  ÇalıĢmayan ve herhangi bir geliri olmayan eĢ % 10  1 inci çocuk % 7,50  2 inci çocuk % 7,50  3 üncü çocuk % 5  4.çocuk ve fazlası için % 5 Volkan BİLGİN 28.02.2013 46
 47. 47.  Formül = (Yıllık Brüt Asgari Ücret x Asgari Geçim Ġndirimi Oranı) % 15 / 12  4 çocuklu ve eĢi çalıĢan iĢçi için asgari geçim indirimi hesabı • Yıllık brüt asgari ücret  (978,6 * 12) * • 50 puan  iĢçinin kendisi + • 7,5 puan  (1.çocuk) + • 7,5 puan  (2.çocuk) + * %15 / 12 • 5 puan  (3.çocuk) + • 5 puan  (4.çocuk) 75 puan toplam (AGĠ Oranı) ((978,6* 12 * 75%) * 15%)) / 12 = 110,09 TL net olarak iĢçinin maaĢına eklenir ve hiçbir yasal kesintiye dahil değildir.  Asgari geçim indirimi hesaplanırken 01 Ocak 2013 de belirlenen brüt asgari ücret (978,6 TL) 2013 yılı boyunca kullanılır.  Yani Asgari ücret Temmuz 2013 ayında değiĢse bile (1.021,5 TL) asgari geçim indirimi hesaplanırken 978,6 TL kullanılacaktır. Volkan BİLGİN 28.02.2013 47
 48. 48. GELĠR VERGĠSĠ DĠLĠMLERĠ 2013 10.700 TL‟ye kadar % 15 26.000 TL‟nin 10.700 TL‟si için 1.605 TL, fazlası % 20 94.000 TL‟nin 26.000 TL‟si için 4.665 TL, fazlası % 27 94.000 TL‟den fazlasının 94.000 TL‟si için 23.025 TL, fazlası % 35 oranında vergilendirilir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 48
 49. 49. ÖDEME TÜRÜ SGK KESĠNTĠSĠ GELĠR VERGĠSĠ DAMGA VERG. 28.02.2013Asıl Ücret Var Var Var Belirli miktarıAile Yardımı Var Var aĢan kısmı var Belirli miktarı Belirli miktarıÇocuk Yardımı Var aĢan kısmı var aĢan kısmı varFazla Mesai Var Var VarĠhbar Tazminatı Yok Var VarĠkramiye Var Var VarĠzin Ücreti Var Var VarKıdem Tazminatı Yok Yok VarPrimler Var Var VarSağlık Yardımı Var Var VarYakacak Yardımı Yok Var Var Volkan BİLGİNAyniYakacak Yardımı Var Var VarNakdi Belirli miktarı Belirli miktarıYemek Yardımı Var aĢan kısmı var aĢan kısmı varYol Yardımı Var Var Var 49
 50. 50. 2013 PARAMETRELERĠNE GÖRE BORDRO ÖRNEKLERĠ Volkan BİLGİN 28.02.2013 50
 51. 51.  DĠKKAT !!!!!!!!!!! SGK MATRAHINI BULDUNUZ MU ? TOPLAM BRÜTÜ BULDUNUZ MU ? ĠġLEM SIRASI (LÜTFEN BU SIRAYA UYUNUZ, SĠZE KOLAYLIK SAĞLAYACAKTIR…)1. SGK ĠġÇĠ PRĠMĠ  SGK MATRAHININ %14 Ü2. ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI ĠġÇĠ PAYI  SGK MATRAHININ % 1 Ġ ĠġÇĠ PAYI GELĠR VERGĠSĠ MATRAHI  TOPLAM BRÜT – 1 – 23. GELĠR VERGĠSĠ TUTARI TOPLAM BRÜT X % ĠġÇĠ HANGĠ DĠLĠMDE ĠSE4. DAMGA VERGĠSĠ  TOPLAM BRÜT X 7,59 / 10005. NET ÜCRET  TOPLAM BRÜT -1-2-3-4------------------------------------------------------------------ -------------------------6. AGĠ YĠ HESAPLAYIN7. ĠġÇĠNĠN CEBĠNE GĠREN  NET ĠLE AGĠ NĠN TOPLAMIDIR. Volkan BİLGİN 28.02.2013 51
 52. 52.  DĠKKAT !!!!!!!!!!! SGK MATRAHINI BULDUNUZ MU ? TOPLAM BRÜTÜ BULDUNUZ MU ? (ĠPUCU YUKARIDAKĠLERĠ BULURKEN ĠġÇĠ ĠÇĠN NE KULLANDIYSANIZ ĠġVEREN ĠÇĠN DE AYNISINI KULLANACAKSINIZ) TEHLĠKE DERECESĠNĠ TESPĠT ETTĠNĠZ MĠ ? (DĠKKAT  SINIFINI DEĞĠL !!!) ĠġLEM SIRASI (LÜTFEN BU SIRAYA UYUNUZ, SĠZE KOLAYLIK SAĞLAYACAKTIR)1. SGK ĠġVEREN PRĠMĠ  SGK MATRAHININ % (18,5 ĠLE TEHLĠKE DERECESĠNĠN TOPLAMI )2. ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI ĠġVEREN PAYI  SGK MATRAHININ % 2 SĠ3. TOPLAM MALĠYET  TOPLAM BRÜT ĠLE 1 VE 2 NĠN TOPLAMI1. % 5 TEġVĠK TUTARI  SGK MATRAHININ % 20 SĠ ĠLE % 15 Ġ ARASINDAKĠ FARK TEġVĠKĠ VERĠR. YANĠ SGK MATRAHININ % 5’ĠDĠR.2. TEġVĠKTEN SONRA KALAN MALĠYET  TOPLAM BRÜT ĠLE TEġVĠK TUTARI ARASINDAKĠ FARK ĠġVERENĠN GERÇEK MALĠYETĠDĠR. Volkan BİLGİN 28.02.2013 52
 53. 53. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (1 N C) 3000 TL brüt ücret ile çalıĢan normal iĢçinin, Net ücretini, asgari geçim indirimini, iĢçinin eline geçen net ücreti, iĢverene maliyetini ve %5 teĢvikten faydalandıktan sonra kalan iĢveren maliyetini hesaplayınız. ĠĢçi bekardır. ĠĢyerinin tehlike derecesi 1,8 olarak alınacaktır ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 53
 54. 54. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (1 N C) Net = 2.144,73 Agi = 73,40 Cep = 2.218,13 Tm = 3.669 TeĢvik = 150 Gm = 3.519 Volkan BİLGİN 28.02.2013 54
 55. 55. Emekli calisan ücret calismasi 2013 verileri (2 E C) 3000 TL brüt ücret ile calisan emekli iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini !! hesaplayiniz. Isci bekardir. Isyerinin tehlike derecesi 1,8 olarak alinacaktir! Önceki örnekteki normal calisan ile arasindaki net ücret ve isveren maliyeti farkini yorumlayiniz… Volkan BİLGİN 28.02.2013 55
 56. 56. Emekli calisan ücret calismasi 2013 verileri (2 E C)  Net = 2.335,98  Agi = 73,40  Cep = 2.409,38  Tm = 3.729  TeĢvik = 0  Gm = 3.729 Volkan BİLGİN 28.02.2013 56
 57. 57.  Günlük ücret = Brüt ücret / 30 Saatlik ücret = Brüt ücret / 225 Aylıklı (maaĢlı) çalıĢanların gün sayısı, cari ay 28 gün çekse de 31 gün çeksede, 30 gün olarak hesaplanır. Günlük ücret (yevmiyeli) ve saatlik ücret ile çalıĢanların ise 31 gün çeken bir ayda tüm ay boyunca calıĢmaları sonucu 31 günlük ücret almaları gerekir. Fakat SGK günü 30` dur. 31 günlük çalıĢmaları karĢılığı olan tutar SGK` ya 30 gün üzerinden bildirilir. (e bildirge) Volkan BİLGİN 28.02.2013 57
 58. 58.  Mart 2013 ayinda 33 TL günlük brüt ücret ile tüm ay boyunca calismis olan, normal calisan bir iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. Iscinin esi calismiyor ve 4 cocugu vardir Isyerinin tehlike derecesi 2,5 olarak alinacaktir ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 58
 59. 59. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (3 N C – G Ü C) Net = 731,35 Agi = 124,77 Cep = 856,12 Tm = 1.258,29 TeĢvik = 51,15 Gm = 1.207,14 Volkan BİLGİN 28.02.2013 59
 60. 60.  25 Temmuz 2013 de çıkıĢı gerçekleĢen, 6,75 TL brüt saat ücreti ile normal calisan bir iscinin, Temmuz 2013 ayı Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. Iscinin esi calisiyor ve 2 cocugu vardir Isyerinin tehlike derecesi 3 olarak alinacaktir ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 60
 61. 61. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (4 N C – S Ü C) Net = 904,81 Agi = 95,41 Cep = 1.000,22 Tm = 1.563,05 TeĢvik = 63,28 Gm = 1.499,77 Volkan BİLGİN 28.02.2013 61
 62. 62.  SGK Matrahı = ĠĢsizlik Sigortasi Matrahı SGK Tavan =>> (Ocak – Haziran 2013 >> 6.360,90 TL) (Temmuz – Aralik 2013 >> 6.639,75 TL) SGK Taban =>> (Ocak – Haziran 2013>> 978,60 TL) (Temmuz – Aralik 2013 >> 1.021,50 TL) SGK Matrahına Dahil Ödemeler Toplamı > SGK Tavan  SGK Tavan kullanılır. SGK Matrahına Dahil Ödemeler Toplamı < SGK Tavan  Toplam Brüt kullanılır. Volkan BİLGİN 28.02.2013 62
 63. 63.  Mayıs 2013 ayinda toplam 6.500 TL brüt ücret ile normal calisan bir iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. Isci bekardir. Isyerinin tehlike derecesi 2 olarak alinacaktir ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 63
 64. 64. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (5 N C – SGK TAVAN)  Net = 4.664,65  Agi = 73,40  Cep = 4.738,05  Tm = 7.931,20  TeĢvik = 318,05  Gm = 7.613,16 Volkan BİLGİN 28.02.2013 64
 65. 65. 2013 SAKATLIK DERECELERĠ Ġndirim Sakatlık Dereceleri Tutarı 1.derece sakatlar için (ÇalıĢma gücünün %80‟inden 800 TLfazlası 2.derece sakatlar için (ÇalıĢma gücünün %60‟ından 400 TLfazlasi 3.derece sakatlar için (ÇalıĢma gücünün %40‟ından 190 TLfazlası Volkan BİLGİN 28.02.2013 65
 66. 66.  Mart 2013 ayinda toplam 3.500 TL brüt ücret ile normal calisan ve 1. dereceden sakat bir iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. Iscinin 3 cocugu vardir ve esi calismaktadir Isyerinin tehlike derecesi 4,5 olarak alinacaktir ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 66
 67. 67. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (6 N C – SKT IND) Net = 2.622,19 Agi = 102,75 Cep = 2.724,94 Tm = 4.375 TeĢvik = 175 Gm = 4.200 Volkan BİLGİN 28.02.2013 67
 68. 68. FAZLA MESAĠ VE BAYRAM ÇALIġMALARI  Fazla ÇalıĢma ÜcretiBrüt Ücret / Aylık ÇalıĢma Saati * Katsayı * Fazla Mesai Saati (x) / (225) * (1,5) * (x)  Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti ÇalıĢmayan iĢçiye normal günlük ücreti ödenir. ÇalıĢan iĢçiye  Brüt Ücret / 30 kadar fazladan ödeme yapılır. Volkan BİLGİN 28.02.2013 68
 69. 69.  Ocak 2013 ayinda toplam 2.600 TL brüt ücret ile normal calisan ve 15 saat fazla mesai yapmis olan bir iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. Iscinin esi calismiyor ve 3 cocugu vardır Isyerinin tehlike derecesi 1,6 olarak alinacaktir ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 69
 70. 70. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (7 N C – F M)  Net = 2.044,64  Agi = 117,43  Cep = 2.162,07  Tm = 3.492,06  TeĢvik = 143  Gm = 3.349,06 Volkan BİLGİN 28.02.2013 70
 71. 71.  Nisan 2013 ayinda toplam 3.000 TL brüt ücret ile normal calisan ve 23 Nisan günü calisma yapmis olan bir iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. Ġsci bekardır. Ġsyerinin tehlike derecesi 5,5 olarak alinacaktir ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 71
 72. 72. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (8 N C – B C)  Net = 2.216,22  Agi = 73,40  Cep = 2.289,62  Tm = 3.906  TeĢvik = 155  Gm = 3.751 Volkan BİLGİN 28.02.2013 72
 73. 73. SGKM‟ da muafiyet vardır Hesaplama Ģekli 01.01.2012 - 30.06.2012Yemek Muafiyeti = Fiili ÇalıĢılan Gün Sayısı x 1,96 (978,60/30=32,62x%6=1,96) 01.07.2012 - 31.12.2012Yemek Muafiyeti = Fiili ÇalıĢılan Gün Sayısı x 2,04 (1.021,50/30=34,05x%6=2,04) Volkan BİLGİN 28.02.2013 73
 74. 74.  Mart 2013 ayinda toplam 3.000 TL brüt ücret ile normal calisan ve günlük 12 TL üzerinden toplam 20 günlük brüt yemek yardimi alan bir iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. Ġscinin esi calisiyor 2 cocugu var Ġsyerinin tehlike sınıfı 4 tür. 4’ ün karĢılığı olan tehlike derecesi alınacaktır. Volkan BİLGİN 28.02.2013 74
 75. 75. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (9 N C – YEMEK YRD)  Net = 2.321,31  Agi = 95,41  Cep = 2.416,72  Tm = 3.976,18  TeĢvik = 160,04  Gm = 3.816,14 Volkan BİLGİN 28.02.2013 75
 76. 76. SGKM‟ da ve GVM‟ de muafiyet vardır Hesaplama Ģekli 1- SGK Muafiyeti1 çocuk içinOcak – Haziran 2013  (978,60 x %2)  19,57 TLTemmuz – Aralık 2013 (1.021,5 x %2)  20,43 TL 2 - Gelir Vergisi Muafiyeti1 çocuk içinOcak – Aralık 2013  18,46 TL(tüm yıl boyunca sabittir) Volkan BİLGİN 28.02.2013 76
 77. 77.  ġubat 2013 ayinda toplam 2.500 TL brüt ücret ile normal calisan ve 1 cocuk icin 30 TL cocuk yardimi alan bir iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. ĠĢçinin eĢi çalıĢıyor ve 1 çocuğu var. isyerinin tehlike sınıfı 12 dir. 12’nin karĢılığı olan tehlike derecesi alinacaktir ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 77
 78. 78. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (10 N C – COCUK YRD) Net = 1.813,99 Agi = 84,40 Cep = 1.898,39 Tm = 3.207,82 TeĢvik = 125,52 Gm = 3.082,29 Volkan BİLGİN 28.02.2013 78
 79. 79. Ücret ödenmeyen izinler ĠĢçinin SGK gününden ve ücretinden kesinti yapılan yalnızca 2 durum vardır. 1. SGK raporu (2 gün ve üstü) 2. Ücretsiz izin SGK raporu ĠĢçi iĢyerinden aldığı vizite kağıdı ile ya da iĢvereni bilgilendirerek muayeneye gider ve hastaneden doktor raporu ile iĢ görmezlik belgesini isyerine teslim eder. Bu durumda iĢçi istırahatlidir. Ġstırahatli olduğu günlerde iĢçi çalıĢtırılamaz ve (2 güne kadar istırahatlerde ücreti ödenir 2 günden fazla ise ücreti ve sgk günü kesilir.) SGK raporu ile ilgili çeĢitli uygulamalar bulunmaktadır. ĠĢçinin ücretini ve SSK gününü kesmeyip, rapor sonrasında iĢçinin SSK‟ dan tahsil ettiği miktarı kendisinden tahsil etmek, SSK raporunu keserek bordrolayıp, ĠĢçi SSK‟ dan parasını alınca aradaki farkı ödemek gibi… Ücretsiz izin ĠĢ Kanununda ücretsiz izne iliĢkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır Bu nedenle iĢçinin rızası olmadan iĢverenin onu ücretsiz izne çıkarması mümkün değildir Ancak iĢçinin yazılı rızası alınarak iĢçinin ücretsiz izne çıkarılması mümkündür. SGK ya bildirim yapılmalıdır. Yazılı dilekçeler Eksik gün raporuna eklenir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 79
 80. 80.  Nisan 2013 ayinda toplam 3.000 TL brüt ücret ile normal aylik ücretten anlasmali calisan ve 5 gün rapor alip 4 gün de ücretsiz izin kullanan bir iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. Ġscinin esi calismiyor ve 3 cocugu var Ġsyerinin tehlike derecesi 3 olarak alinacaktir ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 80
 81. 81. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (11 N C – RPR – ÜCRETSIZ ) Net = 1.501,31 Agi = 117,43 Cep = 1.618,74 Tm = 2.593,50 TeĢvik = 105 Gm = 2.488,50 Volkan BİLGİN 28.02.2013 81
 82. 82. ÖDEME TÜRÜ SGK KESĠNTĠSĠ GELĠR VERGĠSĠ DAMGA VERG. 28.02.2013Asıl Ücret Var Var Var Belirli miktarıAile Yardımı Var Var aĢan kısmı var Belirli miktarı Belirli miktarıÇocuk Yardımı Var aĢan kısmı var aĢan kısmı varFazla Mesai Var Var VarĠhbar Tazminatı Yok Var VarĠkramiye Var Var VarĠzin Ücreti Var Var VarKıdem Tazminatı Yok Yok VarPrimler Var Var VarSağlık Yardımı Var Var VarYakacak Yardımı Yok Var Var Volkan BİLGİNAyniYakacak Yardımı Var Var VarNakdi Belirli miktarı Belirli miktarıYemek Yardımı Var aĢan kısmı var aĢan kısmı varYol Yardımı Var Var Var 82
 83. 83.  Nisan 2012 ayinda toplam 3.000 TL brüt ücret ile calisan ve bordro üzerinden 100 TL yol yardimi alan bir iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. ĠĢçi bekardır. Isyerinin tehlike derecesi 4 olarak alinacaktir ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 83
 84. 84. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (12 N C – YOL YRD ) Net = 2.21,22 Agi = 73,40 Cep = 2.289,62 Tm = 3.859,50 TeĢvik = 155 Gm = 3.704,50 Volkan BİLGİN 28.02.2013 84
 85. 85. GELĠR VERGĠSĠ DĠLĠMLERĠ 2013 10.700 TL‟ye kadar % 15 26.000 TL‟nin 10.700 TL‟si için 1.605 TL, fazlası % 20 94.000 TL‟nin 26.000 TL‟si için 4.665 TL, fazlası % 27 94.000 TL‟den fazlasının 94.000 TL‟si için 23.025 TL, fazlası % 35 oranında vergilendirilir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 85
 86. 86.  Nisan 2013 ayında toplam 3.440 TL brüt ücret ile calısan Temmuz ayında 560 TL ikramiye alan ve devreden kümülatif vergi matrahı toplam 7.500 TL olan iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. ĠĢçi bekardır. Ġsyerinin tehlike derecesi 2 olarak alınacaktır ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 86
 87. 87. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (13 N C – KÜML. GEL. VERG. MATR.) Net = 2.849,64 Agi = 73,40 Cep = 2.923,04 Tm = 4.900 TeĢvik = 200 Gm = 4.700…..…………………………………………………………………….. 10.900 – 10.700 = 200 (AġAN KISIM) 200 * 20 / 100 = 40 (AġAN KISIM ĠÇĠN VERGĠ TUTARI) 3.400 – 200 = 3200 (GERĠ KALAN KISIM) 3.200 * 15 / 100 = 480 (GERĠ KALAN KISIM ĠÇĠN VERGĠ TUTARI) 40 + 480 = 520 TL (TOPLAM ÖDENECEK OLAN GELĠR VERGĠSĠ TUTARI) Volkan BİLGİN 28.02.2013 87
 88. 88.  Ücretin dörtte birinden fazlası haczedilemez Ġcra takibi evrakla baĢlar, evrakla biter. Personel borcunun bittigini ifade etse de yazili evrak gelmeden kesintiyi yapmaya devam edecegiz. Ġcra takiplerinde personel bilgilendirilerek, muhakkak icrası kesilip icra dairesinin ilgili hesabına yatırılmalıdır. Volkan BİLGİN 28.02.2013 88
 89. 89.  Ocak 2013 ayinda toplam 4.000 TL brüt ücret ile calisan ve icra dairesinden kendisi adına icra yazısı gelen iscinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. ĠĢçi ay içinde 300 TL avans almıĢtır. Ġscinin esi calisiyor 3 cocugu var Ġsyerinin tehlike sınıfı 4’ tür. 4’ün karĢılığı olan tehlike derecesi alınacaktir ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 89
 90. 90. Normal calisan ücret calismasi 2013 verileri (14 N C – ĠCRA) NET = 2.859,64 ĠCRA = 740,60 AVANS = 300 Agi = 102,75 Cep = 1.921,79 Tm = 4.920 TeĢvik = 200 Gm = 4.720 Volkan BİLGİN 28.02.2013 90
 91. 91.  Sigortalıların hak kazanıp da kullanamadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerin hizmet akdinin feshinden sonra ödenmesi halinde, 4857 sayılı Kanunun 59. maddesine göre akdin feshedildiği tarihte hak kazanıldığı nazara alınarak, bu nitelikteki yıllık izin sürelerine iliĢkin ücretler akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edilecektir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 91
 92. 92.  Ocak 2013 ayında toplam 3.000 TL brüt ücret ile calisan ve Ocak 2013 ayında bakiye 15 günlük yıllık izin ücretini bordrosundan alan, 30 Ocak’ ta istifa eden iĢçinin, Net ücretini, asgari gecim indirimini, iscinin eline gecen net ücreti, isverene maliyetini ve %5 tesvikten faydalandiktan sonra kalan isveren maliyetini hesaplayiniz. Ġsci bekardir Ġsyerinin tehlike derecesi 2 olarak alinacaktir ! Volkan BİLGİN 28.02.2013 92
 93. 93.  Net = 3.217,10 Agi = 73,40 Cep = 3.290,50 Tm = 5.512,50 TeĢvik = 225 Gm = 5.287,50 Volkan BİLGİN 28.02.2013 93
 94. 94. AYRILIġ NEDENĠ ÜCRET KIDEM ĠHBAR ĠZĠNĠSTĠFA VAR YOK YOK VAREVLENME (Bayan) VAR VAR YOK VARASKERLĠK VAR VAR YOK VAREMEKLĠLĠK / ÖLÜM / 3.600 GÜN VAR VAR YOK VAR4857 / 25-II Madde Hükümleri VAR YOK YOK VARĠĢveren tarafından haklı fesih4857 / 24-II Madde Hükümleri VAR VAR YOK VARĠĢçi tarafından haklı fesih Volkan BİLGİN 28.02.2013 94
 95. 95.  Son brüt ücretten hesaplanır ve giydirilmiĢ ücret kullanılır (kıdem tazminatında olduğu gibi) IHBAR TAZMINATINDA TAVAN YOKTUR, GIYDIRILMIS ÜCRET ESAS ALINIR ĠSTĠFA EDEN ĠġÇĠ KIDEM VE ĠHBAR TAZMĠNATI ALAMAZ ĠHBAR TAZMĠNATINDAN GELĠR VERGĠSĠ VE DAMGA VERGĠSĠ KESĠLĠR IHBAR SÜRESINE UYMADAN ISTEN AYRILAN ISCI IHBAR TAZMINATI ÖDEMELIDIR !!!!!! Ayrıntılı açıklamalar ĠĢ kanunu Md. 17 de mevcuttur. Ġhbar süreleri haftalıktır. 0 – 6 Ay kidem  14 gün 6 ay – 1,5 yıl kidem  28 gün 1,5 yıl 3 yıl kidem  42 gün 3 yıl dan fazla kidem  56 gün Volkan BİLGİN 28.02.2013 95
 96. 96. Ay bazinda süreklilik olmalıdır ve bordrodan ödenmesi durumundahesaba dahil olur !!! 1-Ġkramiye 8-Erzak yardımı 2-Temettü 9 -TaĢıt yardımı 3-Devamlı ödenen primler 10-Aile yardımı 4-Kasa tazminatı 11-Konut yardımı 5-Unvan yada imza tazminatı 12-Sosyal yardım niteliğinde ayakkabı yada bedeli 6-Yemek yardımı 13-Çocuk yardımı 7-Gıda yardımı 14-Aylık ödenen eğitim yardımları Volkan BİLGİN 28.02.2013 96
 97. 97.  Son brüt ücretten hesaplanır ve giydirilmiĢ ücret kullanılır. Ay bazinda süreklilik göstermeyen ödemeler kidem tazminati matrahina dahil olmaz !!!! (Yargıtay’ a göre yılda 3 ay ödenen prim, ikramiye, vb. sürekli sayılmalıdır) KIDEM TAZMINATINDAN YALNIZCA DAMGA VERGĠSĠ KESĠLĠR. KIDEM TAZMĠNATI TAVANI  01.01.2013 – 30.06.2013  3.129,25  01.07.2013– 31.12.2013  ???????? ĠSTĠFA EDEN ĠġÇĠ KIDEM VE ĠHBAR TAZMĠNATI ALAMAZ Daha ayrıntılı açıklamalar 1475 sayili ĠĢ Kanunu Md. 14 de mevcuttur. Volkan BİLGİN 28.02.2013 97
 98. 98. 1-Fazla çalıĢma ücreti 10-Yakacak yardımı2-Hafta tatili ücreti 11-Askerlik yardımı3-Genel tatil ücreti 12-Hastalık yardımı4-Devamlılık göstermeyen 13-Bir defalık verilen ikramiye primler ve ödemeler5-Yolluklar 14-Seyahat primleri6-Yıllık izin ücreti 15-ĠĢ arama yardımı7-Evlenme yardımı 16-Bayram,izin harçlığı8-Doğum yardımı 17-Vardiya ücreti9-Ölüm yardımı 18-Yakacak yardımı Volkan BİLGİN 28.02.2013 98
 99. 99. Kıdem Tazminatı Matrahı * ÇalıĢılan YılKıdem Tazminatı Matrahı / 12 * ÇalıĢılan AyKıdem Tazminatı Matrahı / 365 * ÇalıĢılan GünKıdem Tazminatı (Brüt) = Yıl + Ay + GünKISA YOL : Kıdem tazminatı matrahı / 365 * Kıdeme esas toplam gün sayısı Kidem tazminati tavani 3.129,25 TL Giydirilmis ücret tavani asiyor  Tavani kullanacagiz Giydirilmis ücret tavani asmiyor  Giydirilmis ücreti kullanacagiz Volkan BİLGİN 28.02.2013 99
 100. 100.  ĠĢe giriĢ tarihi 10.02.2005 ĠĢten çıkıĢ tarihi 30.01.2009 Brüt ücret = 3.000 Ġkramiye = 4 ayda bir ĠĢçiye sağlanan yol yardımı aylık 120 TL ĠĢçiye sağlanan servis hizmetinin aylık tutarı = 95 TL Brüt ihbar tazminatını hesaplayınız Net ihbar tazminatını hesaplayınız Volkan BİLGİN 28.02.2013 10 0
 101. 101.  3 yıl 11 ay 20 gün  1.445 gün toplam kıdemi var ĠĢ Kanunu’ na göre “56” günlük ihbar tazminatı hakkı mevcut DĠKKAT  Ġhbar tazminatında tavan yoktur !!!!!! GiydirilmiĢ ücret  3.000+750+120+95 = 3.965 TL’ dir. Brüt ihbar tazminatı  3.965 / 30 * 56 = 7.401, 33 TL’ dir Ġhbar tazminatından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir. Örnekte iĢçi %15 lik dilimde  GVT = 7.401,33 * 15 / 100 = 1.110,2 TL’ dir Damga vergisi  7.401,33 * 7,59 / 1000 = 56,18 TL’ dir. Net Ġhbar Tazminatı = 7.401,33 – 1.110,2 – 56,18 = 6.234,95 TL‟ dir. Volkan BİLGİN 28.02.2013 10 1
 102. 102.  ĠĢe giriĢ tarihi 10.02.2005 ĠĢten çıkıĢ tarihi 30.01.2009 Brüt ücret = 3.000 Ġkramiye = 4 ayda bir ĠĢçiye sağlanan yol yardımı aylık 120 TL ĠĢçiye sağlanan servis hizmetinin aylık tutarı = 95 TL Brüt kıdem tazminatını hesaplayınız Net kıdem tazminatını hesaplayınız Volkan BİLGİN 28.02.2013 10 2
 103. 103.  3 yıl 11 ay 20 gün  1.445 gün toplam kıdemi var DĠKKAT  Kıdem tazminatında tavan vardır !!!!!! GiydirilmiĢ ücret  3.000+750+120+95 = 3.965 TL’ dir. KIDEM TAZMĠNATI TAVANI = 3.129,25 TL (Temmuz 2013‟ e kadar) Yargıtay kararı’ na göre kıdem tazminatı hesaplanırken bir yıl 365 gün olarak alınır. Brüt kıdem tazminatı  3.129,25 / 365 * 1.445 = 12.388,40 TL’ dir Kıdem tazminatından yalnızca Damga Vergisi kesilir. Damga vergisi  12.388,40 * 7,59 / 1.000 = 94,03 TL’ dir. Net Kıdem Tazminatı = 12.388,40 – 81,76 = 12.294,37 TL Volkan BİLGİN 28.02.2013 103
 104. 104. GVM FORMÜLÜ = TB – 1 – 2100 – (14+1) = 85 (GELĠR VERGĠSĠ MATRAHI)%15 LĠK VERGĠ DĠLĠMĠNE GĠRDĠĞĠNĠ VARSAYARSAK ;0,85 (GVM) * 0,15 (SGK+ĠġSĠZLĠK) = 0,1275 (%15 LĠK DĠLĠM ĠÇĠN KATSAYI)SONUÇ OLARAK ; 100 (ÜCRETĠN TAMAMI) 0,85 (GVM)  1-(0,14-0,01)= 0,85 0,15 (SGK + ĠġSĠZLĠK) 0,759 (DAMGA VERGĠSĠ) 0,1275 (GELĠR VERGĠSĠ ORANI - %15 LĠK DĠLĠM ĠÇĠN)100 – (15+0,759+12,75) = 71,49 (KATSAYI)NET ÜCRET / 0,7149 = BRÜT ÜCRET (%15 LĠK DĠLĠMDE ĠSE)ÖRNEK : NET ÜCRET =1000 TL  BRÜT ÜCRET = 1000 / 0,7149 = 1.398,79 TL 20-27-35‟ LĠK DĠĞER DĠLĠMLER ĠÇĠN DE KENDĠNĠZ FORMÜLÜ ÜRETEBĠLĠRSĠNĠZ… Volkan BİLGİN 28.02.2013 104
 105. 105. Volkan BİLGİN 28.02.2013 105
 106. 106. Sabrınız için teĢekkür ederim GörüĢmek dileğiyle, HOġÇAKALIN… Volkan BİLGİN 28.02.2013 106

×