فرآیند توسعه نرم افزار

Hossein Zahed
Hossein ZahedLead Software Engineer en Maersk
Software Development Workflow
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فرآیند‬
https://hosseinzahed.com
hello@hosseinzahed.com
1
Hossein Zahed ‫زاهد‬ ‫حسین‬
-
Steps – ‫مراحل‬
Step ‫مرحله‬
Planning & Team Setup ‫تیم‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
Software Development Phase ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فاز‬
Deployment & UAT ‫ها‬ ‫تست‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫بارگذاری‬
Operations & Maintenance ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عملیات‬
Decommissioning ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬
https://hosseinzahed.com
hello@hosseinzahed.com
2
Planning & Team Setup – ‫تیم‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
•
‫نیازمندی‬ ‫سند‬ ‫تولید‬
‫های‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
(BRD: Business Requirements Document)
•
‫خالصه‬
‫پروژه‬
•
‫اهداف‬ ‫جزییات‬
•
‫مرزها‬ ‫و‬ ‫محدوده‬
•
‫ها‬ ‫نیازمندی‬
•
‫کلیدی‬ ‫سهامداران‬
•
‫ها‬ ‫محدودیت‬
•
‫هزینه‬ ‫تحلیل‬
-
‫فایده‬
https://hosseinzahed.com
hello@hosseinzahed.com
3
BRD
Executive
summary
Objectives
Scope
Requirements
Stakeholders
Constraints
Cost-benefit
analysis
Planning and Team Setup – ‫تیم‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
•
‫کاربردی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫سند‬ ‫تولید‬
(NFR: Non-Functional Requirements Document)
•
‫نیروی‬ ‫اختصاص‬
‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫انسانی‬
•
‫تیم‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬
•
‫زمانی‬ ‫تخمین‬
‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
•
‫تخمین‬
‫نهایی‬
‫هزینه‬
‫نیروی‬ ،‫زمان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
،‫کار‬
BRD
‫و‬
NFR
•
‫یا‬ ‫دوام‬ ‫قابل‬ ‫محصول‬ ‫حداقل‬ ‫تولید‬ ‫محدوده‬ ‫تعریف‬
MVP
•
Minimum Viable Product
https://hosseinzahed.com
hello@hosseinzahed.com
4
NFR
Performance
Usability
Localization
Security
Scalability
Maintainability
Portability
Compatibility
Reliability
Availability
Software Development Phase – ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فاز‬
•
‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫محیط‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬
•
‫کنترلر‬ ‫ورژن‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
(git)
•
‫همفکری‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬
•
‫سیستم‬ ‫اجزای‬ ‫کلی‬ ‫طراحی‬
(Architectural System Design)
•
‫امن‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫یافتن‬
•
‫الزم‬ ‫های‬ ‫دیاگرام‬ ‫تولید‬
(Use case, Sequence, Dependency)
•
‫کدها‬ ‫نوشتن‬
•
‫اتوماتیک‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫انجام‬
•
‫کدها‬ ‫بازبینی‬
•
‫راه‬
‫روی‬ ‫برای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫زیرساخت‬ ‫اندازی‬
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫یا‬ ‫سرور‬
(Cloud)
https://hosseinzahed.com
hello@hosseinzahed.com
5
Software
Development
• Environment
• Version controller
• Mind storming
• Architecture
• Solutions
• Diagrams
• Codes
• Automated tests
• Code reviews
• Infrastructure
Deployment & UAT – ‫ها‬ ‫تست‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫بارگذاری‬
Title ‫عنوان‬
DevSecOps: Development Security Operations
(SonarQube, Polaris, Qualys, Snyc, BlackDuck, Dependabot)
‫بارگذاری‬ ‫زیرساخت‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬
CI/CD: Continuous Integration/Continuous
Delivery(Deployment) Pipelines
‫روندهای‬ ‫ایجاد‬
‫دائمی‬
‫بارگذاری‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
UAT: User Acceptance Tests ‫انسانی‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫انجام‬
Load, Performance, Penetration, Stress Tests ‫عملکردی‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫انجام‬
Upstream / Downstream dependencies
integration
‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫اتصال‬
https://hosseinzahed.com
hello@hosseinzahed.com
6
Operations & Maintenance – ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عملیات‬
Title ‫عنوان‬
Logging, Monitoring & Alerting systems ‫سیستم‬
‫نظارت‬ ‫های‬
‫دهنده‬ ‫اخطار‬ ‫و‬ ‫کننده‬
Bug fixes ‫اشکاالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫باگ‬ ‫کردن‬ ‫طرف‬ ‫بر‬
Support & ticketing system ‫پشتیبانی‬ ‫سیستم‬
Backup plans ‫پشتیبان‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تولید‬
Feature enhancements ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بهبود‬
Security patches ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
External package updates ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫پکیج‬
‫ها‬
BCDR (Business Continuity & Disaster Recovery) ‫فاجعه‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تداوم‬
https://hosseinzahed.com
hello@hosseinzahed.com
7
Decommissioning – ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬
‫کردن‬
‫افزار‬ ‫نرم‬
Title ‫عنوان‬
Dependencies evaluation (upstream/downstream) ‫ها‬ ‫وابستگی‬ ‫ارزیابی‬
(
‫دستی‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫باال‬
)
Read-only access ‫گر‬ ‫مشاهده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬
Final backup generation ‫نهایی‬ ‫پشتیبان‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تولید‬
Screaming test ‫جیغ‬ ‫تست‬
!
Shutting down the service ‫سرویس‬ ‫انداختن‬ ‫کار‬ ‫از‬
Destroying infrastructure ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫زیرساخت‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬
Cancelling licenses ‫مجوزها‬ ‫کردن‬ ‫لغو‬
(
‫الیسنس‬
‫ها‬
)
https://hosseinzahed.com
hello@hosseinzahed.com
8
Thank you - ‫سپاس‬
https://hosseinzahed.com
hello@hosseinzahed.com
9
1 de 9

Recomendados

RUP (Rational Unified Process) por
RUP (Rational Unified Process)RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process)Javad Pourhosaini
580 vistas22 diapositivas
مراحل تولید نرم افزار por
مراحل تولید نرم افزارمراحل تولید نرم افزار
مراحل تولید نرم افزارMeysam Hooshmand
326 vistas11 diapositivas
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات por
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعاتISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعاتMahdi Sayyad
3.7K vistas44 diapositivas
testing por
testingtesting
testingBenyamin Abbasi
526 vistas4 diapositivas
Web Application Security Test por
Web Application Security TestWeb Application Security Test
Web Application Security TestSaeid Sadeghi
127 vistas22 diapositivas
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63) por
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)Morteza Javan
1.7K vistas30 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a فرآیند توسعه نرم افزار

راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices por
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservicesراهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate MicroservicesMojtaba Khandan
47 vistas71 diapositivas
ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات(ISO 15408 Common Criteria)- بخش دوم por
ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات(ISO 15408 Common Criteria)- بخش دومارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات(ISO 15408 Common Criteria)- بخش دوم
ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات(ISO 15408 Common Criteria)- بخش دومMahdi Sayyad
919 vistas33 diapositivas
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب por
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب Mohammad Ahmadzadeh
106 vistas28 diapositivas
مشکلات فرایندی سازمان ها por
مشکلات فرایندی سازمان هامشکلات فرایندی سازمان ها
مشکلات فرایندی سازمان هاDavoud Teimouri
24 vistas7 diapositivas
agil software managment by scrunm in tfs por
agil software managment by scrunm in tfsagil software managment by scrunm in tfs
agil software managment by scrunm in tfsReza Rahimy
424 vistas87 diapositivas
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns por
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsMorteza Javan
1.1K vistas9 diapositivas

Similar a فرآیند توسعه نرم افزار(20)

راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices por Mojtaba Khandan
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservicesراهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
Mojtaba Khandan47 vistas
ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات(ISO 15408 Common Criteria)- بخش دوم por Mahdi Sayyad
ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات(ISO 15408 Common Criteria)- بخش دومارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات(ISO 15408 Common Criteria)- بخش دوم
ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات(ISO 15408 Common Criteria)- بخش دوم
Mahdi Sayyad919 vistas
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب por Mohammad Ahmadzadeh
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
Mohammad Ahmadzadeh106 vistas
مشکلات فرایندی سازمان ها por Davoud Teimouri
مشکلات فرایندی سازمان هامشکلات فرایندی سازمان ها
مشکلات فرایندی سازمان ها
Davoud Teimouri24 vistas
agil software managment by scrunm in tfs por Reza Rahimy
agil software managment by scrunm in tfsagil software managment by scrunm in tfs
agil software managment by scrunm in tfs
Reza Rahimy424 vistas
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns por Morteza Javan
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns
Morteza Javan1.1K vistas
چارچوب محتوای توگف por Amir Darajeh
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگف
Amir Darajeh1.3K vistas
2- Agile BABOK - Ali Razi por Ali Moghadam
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi
Ali Moghadam887 vistas
طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وب por MoEii Hm
طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وبطراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وب
طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وب
MoEii Hm452 vistas
کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا por kamal Rajabpour
کاتالوگ گروه شرکت های ساپراکاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
kamal Rajabpour169 vistas
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects... por Mohammad Ahmadzadeh
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
Mohammad Ahmadzadeh365 vistas
Windows server security por mojtaba_sji
Windows server securityWindows server security
Windows server security
mojtaba_sji7 vistas
نرم افزار مدیریت جامع تولید por mehdi85
نرم افزار مدیریت جامع تولید نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید
mehdi852.7K vistas

Más de Hossein Zahed

Machine Learning with ML.NET por
Machine Learning with ML.NETMachine Learning with ML.NET
Machine Learning with ML.NETHossein Zahed
14 vistas9 diapositivas
8 Database Paradigms por
8 Database Paradigms8 Database Paradigms
8 Database ParadigmsHossein Zahed
97 vistas10 diapositivas
مبانی رایانش ابری por
مبانی رایانش ابریمبانی رایانش ابری
مبانی رایانش ابریHossein Zahed
45 vistas9 diapositivas
HTTPS نحوه کارکرد پروتکل por
HTTPS نحوه کارکرد پروتکلHTTPS نحوه کارکرد پروتکل
HTTPS نحوه کارکرد پروتکلHossein Zahed
16 vistas17 diapositivas
مبانی چابکی و اسکرام por
مبانی چابکی و اسکراممبانی چابکی و اسکرام
مبانی چابکی و اسکرامHossein Zahed
13 vistas8 diapositivas
آموزش سی شارپ - بخش 1 por
آموزش سی شارپ - بخش 1آموزش سی شارپ - بخش 1
آموزش سی شارپ - بخش 1Hossein Zahed
11 vistas11 diapositivas

Más de Hossein Zahed(19)

Machine Learning with ML.NET por Hossein Zahed
Machine Learning with ML.NETMachine Learning with ML.NET
Machine Learning with ML.NET
Hossein Zahed14 vistas
مبانی رایانش ابری por Hossein Zahed
مبانی رایانش ابریمبانی رایانش ابری
مبانی رایانش ابری
Hossein Zahed45 vistas
HTTPS نحوه کارکرد پروتکل por Hossein Zahed
HTTPS نحوه کارکرد پروتکلHTTPS نحوه کارکرد پروتکل
HTTPS نحوه کارکرد پروتکل
Hossein Zahed16 vistas
مبانی چابکی و اسکرام por Hossein Zahed
مبانی چابکی و اسکراممبانی چابکی و اسکرام
مبانی چابکی و اسکرام
Hossein Zahed13 vistas
آموزش سی شارپ - بخش 1 por Hossein Zahed
آموزش سی شارپ - بخش 1آموزش سی شارپ - بخش 1
آموزش سی شارپ - بخش 1
Hossein Zahed11 vistas
تخته سیاه آنلاین por Hossein Zahed
تخته سیاه آنلاینتخته سیاه آنلاین
تخته سیاه آنلاین
Hossein Zahed10 vistas
مفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوتر por Hossein Zahed
مفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوترمفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوتر
مفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوتر
Hossein Zahed29 vistas
ASP.NET MVC 5 - EF 6 - VS2015 por Hossein Zahed
ASP.NET MVC 5 - EF 6 - VS2015ASP.NET MVC 5 - EF 6 - VS2015
ASP.NET MVC 5 - EF 6 - VS2015
Hossein Zahed3.4K vistas
CSharp Language Overview Part 1 por Hossein Zahed
CSharp Language Overview Part 1CSharp Language Overview Part 1
CSharp Language Overview Part 1
Hossein Zahed1.8K vistas
Network Essentials v2.0 por Hossein Zahed
Network Essentials v2.0Network Essentials v2.0
Network Essentials v2.0
Hossein Zahed2.4K vistas
Microsoft SQL Server 2008 por Hossein Zahed
Microsoft SQL Server 2008Microsoft SQL Server 2008
Microsoft SQL Server 2008
Hossein Zahed1.6K vistas

فرآیند توسعه نرم افزار

 • 1. Software Development Workflow ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فرآیند‬ https://hosseinzahed.com hello@hosseinzahed.com 1 Hossein Zahed ‫زاهد‬ ‫حسین‬ -
 • 2. Steps – ‫مراحل‬ Step ‫مرحله‬ Planning & Team Setup ‫تیم‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ Software Development Phase ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فاز‬ Deployment & UAT ‫ها‬ ‫تست‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫بارگذاری‬ Operations & Maintenance ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عملیات‬ Decommissioning ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬ https://hosseinzahed.com hello@hosseinzahed.com 2
 • 3. Planning & Team Setup – ‫تیم‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ • ‫نیازمندی‬ ‫سند‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ (BRD: Business Requirements Document) • ‫خالصه‬ ‫پروژه‬ • ‫اهداف‬ ‫جزییات‬ • ‫مرزها‬ ‫و‬ ‫محدوده‬ • ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ • ‫کلیدی‬ ‫سهامداران‬ • ‫ها‬ ‫محدودیت‬ • ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ - ‫فایده‬ https://hosseinzahed.com hello@hosseinzahed.com 3 BRD Executive summary Objectives Scope Requirements Stakeholders Constraints Cost-benefit analysis
 • 4. Planning and Team Setup – ‫تیم‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ • ‫کاربردی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫سند‬ ‫تولید‬ (NFR: Non-Functional Requirements Document) • ‫نیروی‬ ‫اختصاص‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫انسانی‬ • ‫تیم‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ • ‫زمانی‬ ‫تخمین‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ • ‫تخمین‬ ‫نهایی‬ ‫هزینه‬ ‫نیروی‬ ،‫زمان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ،‫کار‬ BRD ‫و‬ NFR • ‫یا‬ ‫دوام‬ ‫قابل‬ ‫محصول‬ ‫حداقل‬ ‫تولید‬ ‫محدوده‬ ‫تعریف‬ MVP • Minimum Viable Product https://hosseinzahed.com hello@hosseinzahed.com 4 NFR Performance Usability Localization Security Scalability Maintainability Portability Compatibility Reliability Availability
 • 5. Software Development Phase – ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فاز‬ • ‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫محیط‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ • ‫کنترلر‬ ‫ورژن‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ (git) • ‫همفکری‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ • ‫سیستم‬ ‫اجزای‬ ‫کلی‬ ‫طراحی‬ (Architectural System Design) • ‫امن‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫یافتن‬ • ‫الزم‬ ‫های‬ ‫دیاگرام‬ ‫تولید‬ (Use case, Sequence, Dependency) • ‫کدها‬ ‫نوشتن‬ • ‫اتوماتیک‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫انجام‬ • ‫کدها‬ ‫بازبینی‬ • ‫راه‬ ‫روی‬ ‫برای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫زیرساخت‬ ‫اندازی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ (Cloud) https://hosseinzahed.com hello@hosseinzahed.com 5 Software Development • Environment • Version controller • Mind storming • Architecture • Solutions • Diagrams • Codes • Automated tests • Code reviews • Infrastructure
 • 6. Deployment & UAT – ‫ها‬ ‫تست‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫بارگذاری‬ Title ‫عنوان‬ DevSecOps: Development Security Operations (SonarQube, Polaris, Qualys, Snyc, BlackDuck, Dependabot) ‫بارگذاری‬ ‫زیرساخت‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ CI/CD: Continuous Integration/Continuous Delivery(Deployment) Pipelines ‫روندهای‬ ‫ایجاد‬ ‫دائمی‬ ‫بارگذاری‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ UAT: User Acceptance Tests ‫انسانی‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫انجام‬ Load, Performance, Penetration, Stress Tests ‫عملکردی‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫انجام‬ Upstream / Downstream dependencies integration ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ https://hosseinzahed.com hello@hosseinzahed.com 6
 • 7. Operations & Maintenance – ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عملیات‬ Title ‫عنوان‬ Logging, Monitoring & Alerting systems ‫سیستم‬ ‫نظارت‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫اخطار‬ ‫و‬ ‫کننده‬ Bug fixes ‫اشکاالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫باگ‬ ‫کردن‬ ‫طرف‬ ‫بر‬ Support & ticketing system ‫پشتیبانی‬ ‫سیستم‬ Backup plans ‫پشتیبان‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تولید‬ Feature enhancements ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بهبود‬ Security patches ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ External package updates ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫پکیج‬ ‫ها‬ BCDR (Business Continuity & Disaster Recovery) ‫فاجعه‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تداوم‬ https://hosseinzahed.com hello@hosseinzahed.com 7
 • 8. Decommissioning – ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Title ‫عنوان‬ Dependencies evaluation (upstream/downstream) ‫ها‬ ‫وابستگی‬ ‫ارزیابی‬ ( ‫دستی‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫باال‬ ) Read-only access ‫گر‬ ‫مشاهده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ Final backup generation ‫نهایی‬ ‫پشتیبان‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫تولید‬ Screaming test ‫جیغ‬ ‫تست‬ ! Shutting down the service ‫سرویس‬ ‫انداختن‬ ‫کار‬ ‫از‬ Destroying infrastructure ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫زیرساخت‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ Cancelling licenses ‫مجوزها‬ ‫کردن‬ ‫لغو‬ ( ‫الیسنس‬ ‫ها‬ ) https://hosseinzahed.com hello@hosseinzahed.com 8
 • 9. Thank you - ‫سپاس‬ https://hosseinzahed.com hello@hosseinzahed.com 9