05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop

05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop được gõ lại bởi www.haic2hv.net

1
www.haic2hv.net
ĐỀ SỐ 1
Bài I.
1) Thực hiện phép tính
a) 81 6 25 5
  . b)
27 15
7 48 4
16 3
  . c) 2
1 3
3 ( 3 1)
2 3 3 2
  
 
.
2) Tìm x biết:
a) 3 2
x   . b) 2
9 6 1 5
x x
   .
Bài II. Cho biểu thức
1
2
M
x


và
2 1
3 5 6
x
N
x x x

 
  
với 0, 4, 9
x x x
   .
a) Tính giá trị của biểu thức M khi 2 2
x   .
b) Rút gọn biểu thức P N M
  .
c) Cho 2
Q x
  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A P Q
  với 9
x  .
Bài III.
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
Lúc 6 giờ sáng, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Đến B ô tô nghi 20 phút sau đó quay trở về A
với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 12km/h. Ô tô về đến A lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Tính quãng
đường AB.
2) Tính khoảng cách giữa hai chiếc thuyền A và B (như
hình vẽ), nếu xác định được  
30 ; 15
AIC AIB
    và
210
IC m
 (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ
nhất)
Bài IV. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao  
AH H BC
 . Gọi ,
E F lần lượt là hình chiếu
vuông góc của H trên các cạnh AB và AC .
1) Chứng minh 2
AE AB AH
  . Từ đó suy ra AE AB AF AC
   .
2) Cho 6 , 3
AC cm AH cm
  . Tính góc C (làm tròn đến phút) và BC .
3) Khi 2
BC a
 không đổi, xác định dạng của tam giác ABC để 2 2
BE CF
 đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài V. Giải phương trình 2
6 11 2 4
x x x x
      .
2
www.haic2hv.net
ĐỀ SỐ 2
Bài I.
1) Thực hiện phép tính
a)
1
2 50 3 2 18
3
  . b)
11 3
4 5 5 2

 
. c) 2
8 2 15 ( 5 3)
   .
2) Tìm x biết:
a) 2 3 1
x   . b) 2
4 12 9
x x x
   .
Bài II. Cho biểu thức
3
x
A
x


và
2 3 9
9
3
x x
B
x
x

 


với 0, 9
x x
  .
a) Tính giá trị của biểu thức A khi 36
x  .
b) Rút gọn biểu thức P A B
  .
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ( 1)
M P x
   .
Bài III.
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
Một địa phương lên kế hoạch tiêm phòng sốt xuất huyết cho toàn bộ người dân trong một thời gian quy
định. Dự định mỗi ngày tiêm được 500 người. Tuy nhiên, nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi ngày tiêm
được thêm 300 người. Vì thế, địa phương này hoàn thành tiêm phòng sớm hơn kế hoạch là 3 ngày. Hỏi
theo kế hoạch, địa phương này dự định tiêm phòng cho người dân trong thời gian bao lâu?
2) Một bể bơi hình chữ nhật có độ dài đường chéo
BC là 12m . Góc tạo bởi đường chéo BC và chiều
rộng AB của bể là 60 . Em hãy tính chiều dài AC
của bể bơi.
Bài IV. Cho tam giác ABC vuông tại A  
AB AC
 có đường cao AH và đường trung tuyến AM (
,
H M thuộc BC )
1) Cho 6, 10
AB BC
  . Tính BH và 
sinACB .
2) Gọi D là điểm đối xứng của A qua M . Chứng minh rằng 2
.
CD BH BC
 .
3) Đường thẳng AH cắt hai đường thẳng BD và CD lần lượt tại T và Q . Gọi P là giao điểm thứ hai
của đường thẳng CT và BQ . Chứng minh rằng T là trực tâm của tam giác BCQ và  
BAP AQB
 .
Bài V. Cho , ,
a b c là các số không âm thỏa mãn 1
a b c
   .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 9 16 9 16 9 16
M a b c
      .
3
www.haic2hv.net
ĐỀ SỐ 3
Bài I.
1) Thực hiện phép tính
a) (3 18 2 50 4 72) 2
   . b) 2
( 5 1) 6 2 5
   . c)
15 3 2
3 5 2



.
2) Tìm x biết:
a) 2 4 8 9 18 6
x x x
      . b) 4 1 3 0
x x
    .
Bài II. Cho biểu thức
1
2
x x
A
x
 


và
1 3 4
2 2
x x
B
x x x
 
 
 
với 0, 4
x x
  .
a) Tính giá trị của biểu thức A khi 25
x  .
b) Rút gọn biểu thức B .
c) Cho .
P AB
 . So sánh P với 2 .
Bài III.
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
Một đội công nhân được giao làm một số sản phẩm trong một thời gian đự định. Đội công nhân dự kiến
mỗi ngày làm 60 sản phẩm. Nhờ cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày đội công nhân đó đã làm được 80 sản phẩm.
Vì vậy họ đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày và còn làm thêm được 40 sản phẩm nữa. Tính số sản
phẩm mà đội công nhân phải làm theo kế hoạch.
2) Một tàu ngầm đang ở trên mặt biển thì bất ngờ lặn
xuống theo phương tạo với mặt nước biển một góc 22 .
Hỏi nếu tàu chuyển động theo phương lặn xuống được
250m thì nó ở độ sâu bao nhiêu mét so với mực nước
biển? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
Bài IV. Cho tam giác ABC vuông tại A  
AB AC
 , có đường cao AH (H thuộc BC )
1) Cho 12 , 3
BC cm BH cm
  . Tính AH và số đo góc 
ACB .
2) Kẻ trung tuyến AM của tam giác ABC  
M BC
 . Chứng minh rằng 2
2 .
AC CH AM
 và
  
sin 2sin .cos
HMA MCA MCA
 .
3) Kẻ  
BE AM E AM
  , D là giao điểm của BE và AH . Lấy điểm N thuộc đoạn thẳng BE sao
cho  90
ANM  . Chứng minh rằng 2
ANM AMB AMD
S S S
 
  
.
Bài V. Cho 0 , , 1
x y z
  . Chứng minh rằng
1
( )( )( )
64
x x y y z z
    .
4
www.haic2hv.net
ĐỀ SỐ 4
Bài I.
1) Thực hiện phép tính
a) (3 12 2 27 4 48) 3
   . b) 2
( 7 1) 8 2 7
   . c)
15 5 2
5 2 3



.
2) Giải các phương trình sau:
a) 3 4 12 9 27 6
x x x
      . b) 4 1 5 0
x x
    .
Bài II. Cho biểu thức
3
3
x x
M
x
 


và
1 5 9
3 3
x x
N
x x x
 
 
 
với 0, 9
x x
  .
a) Tính giá trị của biểu thức M khi 16
x  .
b) Rút gọn biểu thức N .
c) Cho .
Q M N
 . So sánh Q với 2 .
Bài III.
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
Một người đự định đi xe máy từ A đến B với vận tốc là 40km/h. Sau khi đi được 1 giờ, do đường xấu nên
người đó đã giảm vận tốc đi 5km/h trên quãng đường còn lại. Vì vậy người đó đến B muộn 40 phút so với
dự định. Tính quãng đường AB.
2) Một tàu ngầm đang ở trên mặt biển thì bất ngờ lặn
xuống theo phương tạo với mặt nước biển một góc 23 .
Hỏi nếu tàu chuyển động theo phương lặn xuống được
200m thì nó ở độ sâu bao nhiêu mét so với mực nước
biển? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
Bài IV. Cho tam giác ABC vuông tại A  
AB AC
 , có đường cao AH (H thuộc BC )
1) Cho 12 , 3
BC cm CH cm
  . Tính AH và số đo góc 
ABC .
2) Kẻ trung tuyến AM của tam giác ABC  
M BC
 . Chứng minh rằng 2
2 .
AB BH AM
 và
  
sin 2sin .cos
HMA MBA MBA
 .
3) Kẻ  
CE AM E AM
  , D là giao điểm của CE và AH . Lấy điểm N thuộc đoạn thẳng CE sao
cho  90
ANM  . Chứng minh rằng 2
ANM AMC AMD
S S S
 
  
.
Bài V. Gọi m là giá trị nhỏ nhất trong ba số 2 2 2
( ) ,( ) ,( )
x y y z z x
   với , ,
x y z là ba số thực bất kì.
Chứng minh  
2 2 2
1
2
m x y z
   .
5
www.haic2hv.net
ĐỀ SỐ 5
Bài I. Cho hai biểu thức
2 1
3
x
A
x



và
1 5 2 25
5 5
x x
B
x x x x
 
  
 
với 0, 9
x x
  .
1) Tính giá trị của biểu thức A khi 4
x  .
2) Rút gọn biểu thức B .
3) Với 3,
x x
   , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
P AB
 .
Bài II.
1) Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:
a) 32 2 18 4 50
  . b) 2 33
3 12 (1 3) 1
11
    . c) 2
1 6 8
(2 5)
5 2 3 2

  
 
.
2) Giải các phương trình sau:
a)
1
4 8 9 18 3 2 1
3
x x x
      . b) 2 3 2 3 10
x x
   .
Bài III.
1) Hình vẽ bên minh họa một chiếc máy bay đang cất cánh từ
sân bay. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc
bằng 35. Hỏi sau khi bay được quãng đường 10km thì máy
bay ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến
chữ số thập phân thứ nhất).
2) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
Một đội tình nguyện Xanh đang lên dự án xây dựng một sân bóng đá nhân tạo hình chữ nhật cho các em
nhỏ vùng cao vơi chu vi sân bằng 250m. Biết chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích của sân bóng
đá đó.
Bài IV. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao  
AH H BC
 .
1) Cho 6, 3
AH BH
  . Tính BC và số đo 
ABC (góc làm tròn đến phút).
2) Đường thẳng vuông góc với BC tại B cắt CA tại K . Hạ  
AE BK E BK
  .
Chứng minh rằng 2
.
AK AC EH
 , từ đó suy ra BH HC BE EK AK AC
     .
3) Giả sử cạnh BC cố định và BC a
 không đổi, xác định vị trí của điểm H trên BC sao cho tứ giác
AHBE có diện tích lớn nhất.
Bài V. Giải phương trình 2
4 13 7 2 1 0
x x x
     .

Recomendados

18 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 10 CD por
18 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 10 CD18 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 10 CD
18 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 10 CDTiếu Ngạo
3.3K vistas7 diapositivas
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an por
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-anThoPhng316106
38 vistas142 diapositivas
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Văn Đang por
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Văn Đang Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Văn Đang
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Trần Văn Đang Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
20 vistas10 diapositivas
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an por
Bo de thi lop 10 mon toan co dap anBo de thi lop 10 mon toan co dap an
Bo de thi lop 10 mon toan co dap anTommy Bảo
93.4K vistas41 diapositivas
9 hinh nang cao hk 1 dap an por
9 hinh nang cao hk 1 dap an9 hinh nang cao hk 1 dap an
9 hinh nang cao hk 1 dap anHồng Quang
25.5K vistas35 diapositivas
22de thi hkii 11 phongmath por
22de thi hkii 11   phongmath22de thi hkii 11   phongmath
22de thi hkii 11 phongmathphongmathbmt
574 vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a 05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop

De toan 12 101 por
De toan 12 101De toan 12 101
De toan 12 101NguynBHiSGiodcvotoBc
89 vistas5 diapositivas
Bodeontap toan7 por
Bodeontap toan7Bodeontap toan7
Bodeontap toan7Phương Nguyễn
370 vistas8 diapositivas
BỘ ĐỀ THI MẪU THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC... por
BỘ ĐỀ THI MẪU THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC...BỘ ĐỀ THI MẪU THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC...
BỘ ĐỀ THI MẪU THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC...Nguyen Thanh Tu Collection
61 vistas340 diapositivas
đề Cương ôn tập toán 9 por
đề Cương ôn tập toán 9đề Cương ôn tập toán 9
đề Cương ôn tập toán 9Tam Vu Minh
1.6K vistas7 diapositivas
đề Cương ôn tập toán 9 por
đề Cương ôn tập toán 9đề Cương ôn tập toán 9
đề Cương ôn tập toán 9Tam Vu Minh
454 vistas7 diapositivas
60 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 7.pdf por
60 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 7.pdf60 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 7.pdf
60 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 7.pdfmapdo
19 vistas166 diapositivas

Similar a 05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop(20)

BỘ ĐỀ THI MẪU THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI MẪU THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC...BỘ ĐỀ THI MẪU THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC...
BỘ ĐỀ THI MẪU THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC...
đề Cương ôn tập toán 9 por Tam Vu Minh
đề Cương ôn tập toán 9đề Cương ôn tập toán 9
đề Cương ôn tập toán 9
Tam Vu Minh1.6K vistas
đề Cương ôn tập toán 9 por Tam Vu Minh
đề Cương ôn tập toán 9đề Cương ôn tập toán 9
đề Cương ôn tập toán 9
Tam Vu Minh454 vistas
60 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 7.pdf por mapdo
60 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 7.pdf60 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 7.pdf
60 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 7.pdf
mapdo19 vistas
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf por nguynl122299
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdfDA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf
nguynl1222994 vistas
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9 por Jackson Linh
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 939 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
Jackson Linh 864 vistas
50 de thi hsg toan 9 por thanhgand
50 de thi hsg toan 950 de thi hsg toan 9
50 de thi hsg toan 9
thanhgand2.9K vistas
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01 por Minh Đức
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp0150dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01
Minh Đức669 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Chuyên đề 2 tích vô hướng của hai vecto và ứng dụng por phamchidac
Chuyên đề 2 tích vô hướng của hai vecto và ứng dụngChuyên đề 2 tích vô hướng của hai vecto và ứng dụng
Chuyên đề 2 tích vô hướng của hai vecto và ứng dụng
phamchidac307.3K vistas
Mot so dang toan co ban lop 7 ki i por lop1409ktmt
Mot so dang toan co ban lop 7 ki iMot so dang toan co ban lop 7 ki i
Mot so dang toan co ban lop 7 ki i
lop1409ktmt336 vistas
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9 por Nhập Vân Long
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9
Nhập Vân Long8.6K vistas
CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC - CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 11 (THẦYHOÀNG THÁI VIỆT) por Hoàng Thái Việt
CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC - CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 11 (THẦYHOÀNG THÁI VIỆT)CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC - CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 11 (THẦYHOÀNG THÁI VIỆT)
CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC - CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 11 (THẦYHOÀNG THÁI VIỆT)
Hoàng Thái Việt35.1K vistas
Phieu bai tap toan 9 ky 1 por Toán THCS
Phieu bai tap toan 9   ky 1Phieu bai tap toan 9   ky 1
Phieu bai tap toan 9 ky 1
Toán THCS2K vistas

Más de haic2hv.net

Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 por
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024haic2hv.net
54 vistas2 diapositivas
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024 por
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024haic2hv.net
1.4K vistas5 diapositivas
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024 por
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024haic2hv.net
61 vistas2 diapositivas
Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 por
Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024haic2hv.net
147 vistas2 diapositivas
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử) por
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)haic2hv.net
325 vistas33 diapositivas
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023 por
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023haic2hv.net
10K vistas19 diapositivas

Más de haic2hv.net (20)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 por haic2hv.net
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
haic2hv.net 54 vistas
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024 por haic2hv.net
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
haic2hv.net 1.4K vistas
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024 por haic2hv.net
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
haic2hv.net 61 vistas
Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 por haic2hv.net
Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
haic2hv.net 147 vistas
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử) por haic2hv.net
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
haic2hv.net 325 vistas
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023 por haic2hv.net
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
haic2hv.net 10K vistas
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án por haic2hv.net
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp ánTuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án
haic2hv.net 23.6K vistas
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8 por haic2hv.net
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8
haic2hv.net 1.9K vistas
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án por haic2hv.net
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp ánĐề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án
haic2hv.net 5.9K vistas
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số por haic2hv.net
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại sốBồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số
haic2hv.net 418 vistas
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2 por haic2hv.net
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2
haic2hv.net 1.2K vistas
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1 por haic2hv.net
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1
haic2hv.net 924 vistas
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4 por haic2hv.net
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 421 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4
haic2hv.net 2K vistas
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet por haic2hv.net
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet
haic2hv.net 24.7K vistas
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc por haic2hv.net
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hocbai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc
haic2hv.net 423 vistas
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí por haic2hv.net
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phíTuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí
haic2hv.net 17K vistas
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán por haic2hv.net
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán
haic2hv.net 14.6K vistas
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học por haic2hv.net
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán họcChuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
haic2hv.net 76.4K vistas
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án por haic2hv.net
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án
haic2hv.net 12.2K vistas
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí por haic2hv.net
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí 250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí
haic2hv.net 7.2K vistas

Último

CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
19 vistas271 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
16 vistas92 diapositivas
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx por
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
5 vistas103 diapositivas
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
10 vistas7 diapositivas
3. Phân tích định tính.pdf por
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
8 vistas8 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
14 vistas127 diapositivas

Último(20)

CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 vistas
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 vistas
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...

05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop

  • 1. 1 www.haic2hv.net ĐỀ SỐ 1 Bài I. 1) Thực hiện phép tính a) 81 6 25 5   . b) 27 15 7 48 4 16 3   . c) 2 1 3 3 ( 3 1) 2 3 3 2      . 2) Tìm x biết: a) 3 2 x   . b) 2 9 6 1 5 x x    . Bài II. Cho biểu thức 1 2 M x   và 2 1 3 5 6 x N x x x       với 0, 4, 9 x x x    . a) Tính giá trị của biểu thức M khi 2 2 x   . b) Rút gọn biểu thức P N M   . c) Cho 2 Q x   . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A P Q   với 9 x  . Bài III. 1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình Lúc 6 giờ sáng, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Đến B ô tô nghi 20 phút sau đó quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 12km/h. Ô tô về đến A lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Tính quãng đường AB. 2) Tính khoảng cách giữa hai chiếc thuyền A và B (như hình vẽ), nếu xác định được   30 ; 15 AIC AIB     và 210 IC m  (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) Bài IV. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao   AH H BC  . Gọi , E F lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên các cạnh AB và AC . 1) Chứng minh 2 AE AB AH   . Từ đó suy ra AE AB AF AC    . 2) Cho 6 , 3 AC cm AH cm   . Tính góc C (làm tròn đến phút) và BC . 3) Khi 2 BC a  không đổi, xác định dạng của tam giác ABC để 2 2 BE CF  đạt giá trị nhỏ nhất. Bài V. Giải phương trình 2 6 11 2 4 x x x x       .
  • 2. 2 www.haic2hv.net ĐỀ SỐ 2 Bài I. 1) Thực hiện phép tính a) 1 2 50 3 2 18 3   . b) 11 3 4 5 5 2    . c) 2 8 2 15 ( 5 3)    . 2) Tìm x biết: a) 2 3 1 x   . b) 2 4 12 9 x x x    . Bài II. Cho biểu thức 3 x A x   và 2 3 9 9 3 x x B x x      với 0, 9 x x   . a) Tính giá trị của biểu thức A khi 36 x  . b) Rút gọn biểu thức P A B   . c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ( 1) M P x    . Bài III. 1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình Một địa phương lên kế hoạch tiêm phòng sốt xuất huyết cho toàn bộ người dân trong một thời gian quy định. Dự định mỗi ngày tiêm được 500 người. Tuy nhiên, nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi ngày tiêm được thêm 300 người. Vì thế, địa phương này hoàn thành tiêm phòng sớm hơn kế hoạch là 3 ngày. Hỏi theo kế hoạch, địa phương này dự định tiêm phòng cho người dân trong thời gian bao lâu? 2) Một bể bơi hình chữ nhật có độ dài đường chéo BC là 12m . Góc tạo bởi đường chéo BC và chiều rộng AB của bể là 60 . Em hãy tính chiều dài AC của bể bơi. Bài IV. Cho tam giác ABC vuông tại A   AB AC  có đường cao AH và đường trung tuyến AM ( , H M thuộc BC ) 1) Cho 6, 10 AB BC   . Tính BH và  sinACB . 2) Gọi D là điểm đối xứng của A qua M . Chứng minh rằng 2 . CD BH BC  . 3) Đường thẳng AH cắt hai đường thẳng BD và CD lần lượt tại T và Q . Gọi P là giao điểm thứ hai của đường thẳng CT và BQ . Chứng minh rằng T là trực tâm của tam giác BCQ và   BAP AQB  . Bài V. Cho , , a b c là các số không âm thỏa mãn 1 a b c    . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 9 16 9 16 9 16 M a b c       .
  • 3. 3 www.haic2hv.net ĐỀ SỐ 3 Bài I. 1) Thực hiện phép tính a) (3 18 2 50 4 72) 2    . b) 2 ( 5 1) 6 2 5    . c) 15 3 2 3 5 2    . 2) Tìm x biết: a) 2 4 8 9 18 6 x x x       . b) 4 1 3 0 x x     . Bài II. Cho biểu thức 1 2 x x A x     và 1 3 4 2 2 x x B x x x       với 0, 4 x x   . a) Tính giá trị của biểu thức A khi 25 x  . b) Rút gọn biểu thức B . c) Cho . P AB  . So sánh P với 2 . Bài III. 1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình Một đội công nhân được giao làm một số sản phẩm trong một thời gian đự định. Đội công nhân dự kiến mỗi ngày làm 60 sản phẩm. Nhờ cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày đội công nhân đó đã làm được 80 sản phẩm. Vì vậy họ đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày và còn làm thêm được 40 sản phẩm nữa. Tính số sản phẩm mà đội công nhân phải làm theo kế hoạch. 2) Một tàu ngầm đang ở trên mặt biển thì bất ngờ lặn xuống theo phương tạo với mặt nước biển một góc 22 . Hỏi nếu tàu chuyển động theo phương lặn xuống được 250m thì nó ở độ sâu bao nhiêu mét so với mực nước biển? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Bài IV. Cho tam giác ABC vuông tại A   AB AC  , có đường cao AH (H thuộc BC ) 1) Cho 12 , 3 BC cm BH cm   . Tính AH và số đo góc  ACB . 2) Kẻ trung tuyến AM của tam giác ABC   M BC  . Chứng minh rằng 2 2 . AC CH AM  và    sin 2sin .cos HMA MCA MCA  . 3) Kẻ   BE AM E AM   , D là giao điểm của BE và AH . Lấy điểm N thuộc đoạn thẳng BE sao cho  90 ANM  . Chứng minh rằng 2 ANM AMB AMD S S S      . Bài V. Cho 0 , , 1 x y z   . Chứng minh rằng 1 ( )( )( ) 64 x x y y z z     .
  • 4. 4 www.haic2hv.net ĐỀ SỐ 4 Bài I. 1) Thực hiện phép tính a) (3 12 2 27 4 48) 3    . b) 2 ( 7 1) 8 2 7    . c) 15 5 2 5 2 3    . 2) Giải các phương trình sau: a) 3 4 12 9 27 6 x x x       . b) 4 1 5 0 x x     . Bài II. Cho biểu thức 3 3 x x M x     và 1 5 9 3 3 x x N x x x       với 0, 9 x x   . a) Tính giá trị của biểu thức M khi 16 x  . b) Rút gọn biểu thức N . c) Cho . Q M N  . So sánh Q với 2 . Bài III. 1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình Một người đự định đi xe máy từ A đến B với vận tốc là 40km/h. Sau khi đi được 1 giờ, do đường xấu nên người đó đã giảm vận tốc đi 5km/h trên quãng đường còn lại. Vì vậy người đó đến B muộn 40 phút so với dự định. Tính quãng đường AB. 2) Một tàu ngầm đang ở trên mặt biển thì bất ngờ lặn xuống theo phương tạo với mặt nước biển một góc 23 . Hỏi nếu tàu chuyển động theo phương lặn xuống được 200m thì nó ở độ sâu bao nhiêu mét so với mực nước biển? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Bài IV. Cho tam giác ABC vuông tại A   AB AC  , có đường cao AH (H thuộc BC ) 1) Cho 12 , 3 BC cm CH cm   . Tính AH và số đo góc  ABC . 2) Kẻ trung tuyến AM của tam giác ABC   M BC  . Chứng minh rằng 2 2 . AB BH AM  và    sin 2sin .cos HMA MBA MBA  . 3) Kẻ   CE AM E AM   , D là giao điểm của CE và AH . Lấy điểm N thuộc đoạn thẳng CE sao cho  90 ANM  . Chứng minh rằng 2 ANM AMC AMD S S S      . Bài V. Gọi m là giá trị nhỏ nhất trong ba số 2 2 2 ( ) ,( ) ,( ) x y y z z x    với , , x y z là ba số thực bất kì. Chứng minh   2 2 2 1 2 m x y z    .
  • 5. 5 www.haic2hv.net ĐỀ SỐ 5 Bài I. Cho hai biểu thức 2 1 3 x A x    và 1 5 2 25 5 5 x x B x x x x        với 0, 9 x x   . 1) Tính giá trị của biểu thức A khi 4 x  . 2) Rút gọn biểu thức B . 3) Với 3, x x    , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức . P AB  . Bài II. 1) Rút gọn và tính giá trị của biểu thức: a) 32 2 18 4 50   . b) 2 33 3 12 (1 3) 1 11     . c) 2 1 6 8 (2 5) 5 2 3 2       . 2) Giải các phương trình sau: a) 1 4 8 9 18 3 2 1 3 x x x       . b) 2 3 2 3 10 x x    . Bài III. 1) Hình vẽ bên minh họa một chiếc máy bay đang cất cánh từ sân bay. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc bằng 35. Hỏi sau khi bay được quãng đường 10km thì máy bay ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 2) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình Một đội tình nguyện Xanh đang lên dự án xây dựng một sân bóng đá nhân tạo hình chữ nhật cho các em nhỏ vùng cao vơi chu vi sân bằng 250m. Biết chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích của sân bóng đá đó. Bài IV. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao   AH H BC  . 1) Cho 6, 3 AH BH   . Tính BC và số đo  ABC (góc làm tròn đến phút). 2) Đường thẳng vuông góc với BC tại B cắt CA tại K . Hạ   AE BK E BK   . Chứng minh rằng 2 . AK AC EH  , từ đó suy ra BH HC BE EK AK AC      . 3) Giả sử cạnh BC cố định và BC a  không đổi, xác định vị trí của điểm H trên BC sao cho tứ giác AHBE có diện tích lớn nhất. Bài V. Giải phương trình 2 4 13 7 2 1 0 x x x      .