Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

6 Item Objektif

 • Inicia sesión para ver los comentarios

6 Item Objektif

 1. 1. PE MBINAAN ITEM Anika Pilihan
 2. 2. Keratan Rentas I tem Anika Pilihan Stimulus Stem Pilihan Jawapan Jawapan Distraktor
 3. 3. <ul><ul><ul><li>Suatu maklumat yang berbentuk teks atau grafik yang menjadi fokus kepada situasi tugasan yang berbentuk autentik </li></ul></ul></ul>Stimulus Stimulus
 4. 4. Stem <ul><ul><ul><li>Pernyataan maklumat yang diperlukan untuk menjawab item dan pernyataan tugasan yang dinyatakan dalam bentuk soalan lengkap atau tidak lengkap </li></ul></ul></ul>
 5. 5. PILIHAN JAWAPAN <ul><ul><ul><li>S enarai cadangan jawapan atau penyelesaian dalam bentuk perkataan, angka, simbol, frasa , gambar rajah, jadual, graf dan bentuk komunikasi lain. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. CONTOH PILIHAN JAWAPAN <ul><ul><ul><ul><li>A Menyelaraskan pentadbiran </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>B Mengembalikan kuasa sultan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>C Menghapuskan kuasa residen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>D Memperkenalkan sistem demokrasi </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Jawapan <ul><ul><ul><li>Pilihan jawapan yang betul atau terbaik. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><ul><ul><li>Contoh : JAWAPAN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sultan Kedah bersetuju menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris kerana baginda memerlukan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A nasihat untuk mentadbir Kedah </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>B perlindungan daripada serangan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Belanda </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>C bantuan kewangan memajukan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>negeri </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>D bantuan ketenteraan menghadapi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>serangan Siam </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Distraktor <ul><li>Pilihan jawapan yang bukan jawapan </li></ul><ul><li>Berfungsi menarik perhatian calon yang tidak menguasai sesuatu bidang pembelajaran </li></ul><ul><li>Merupakan pernyataan yang memang salah, separuh salah atau betul tapi tidak menepati kehendak tugasan (stem) </li></ul>
 10. 10. JENIS ANIKA PILIHAN <ul><li>Anika Pilihan </li></ul><ul><li>Anika Gabungan </li></ul>
 11. 11. ( A ) ANEKA PILIHAN <ul><ul><ul><li>Mempunyai satu jawapan sahaja yang betul atau terbaik daripada beberapa cadangan jawapan bagi soalan itu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contoh : Berbentuk soalan lengkap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Apakah tujuan penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A Menyelaraskan pentadbiran </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>B Mengembalikan kuasa sultan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>C Menghapuskan kuasa residen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>D Memperkenalkan sistem demokrasi </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><ul><li>M emerlukan calon memilih jawapan yang betul berdasarkan gabungan pernyataan yang betul dengan tugasan item </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contoh : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Antara berikut faktor manakah berkaitan dengan k ejatuhan Kesultanan Melayu Melaka ? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>I P entadbiran </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>II P erdagangan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>III K etenteraan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>IV K eagamaan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A I , II dan III sahaja </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>B I, II dan I V sahaja </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>C I, II I dan IV sahaja </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>D II, III dan IV sahaja </li></ul></ul></ul></ul>( B ) ANEKA PILIHAN KOMPLEKS
 13. 13. PANDUAN PEMBINAAN ITE M AN I KA PILIHAN <ul><li>Keseluruhan item </li></ul><ul><li>Stimulus </li></ul><ul><li>Stem </li></ul><ul><li>Pilihan Jawapan </li></ul><ul><li>Jawapan </li></ul><ul><li>Distraktor </li></ul>
 14. 14. A. KESELURUHAN ITEM 1. Dibina berdasarkan spesifikasi ujian yang ditetapkan dari segi: Konstruk Tajuk Aras Kesukaran Jenis Item Klasifikasi Item
 15. 15. A. KESELURUHAN ITEM <ul><li>Mentaksir perkara dicakupi oleh Sukatan Mata Pelajaran dan Huraian Mata Pelajaran </li></ul><ul><li>Semua calon berpeluang mempelajari perkara yang hendak ditaksir </li></ul><ul><li>4. Hendaklah mentaksir perkara yang penting bukan serpihan kecil daripada HSP </li></ul>
 16. 16. A. KESELURUHAN ITEM <ul><li>Tidak bias kepada mana-mana kumpulan </li></ul><ul><li>Kebolehbacaan yang rendah dan sesuai </li></ul><ul><li>Meminimumkan masa membaca item </li></ul><ul><li>Tidak bersifat perangkap muslihat </li></ul>5. Hendaklah adil kepada kesemua calon dari segi:
 17. 17. A. KESELURUHAN ITEM <ul><li>Penggunaan istilah yang tepat dan digunapakai dalam kurikulum </li></ul><ul><li>7. Fokus kepada satu tugasan atau masalah </li></ul>
 18. 18. B. STIMULUS <ul><li>Relevan </li></ul><ul><li>Dinyatakan dalam bentuk yang paling berkesan </li></ul><ul><li>Maklumat yang autentik </li></ul>
 19. 19. Stimulus Berajah i) ii) iii) Fakta Utama Peristiwa/kesan Peristiwa/kesan A x y z Fakta Utama I Maklumat A II Maklumat B III Maklumat C IV X
 20. 20. Stimulus Berajah (samb.) iv) Rajah di atas merupakan ciri-ciri sebuah tamadun. Y ialah v) Rajah di atas merujuk kepada perubahan sistem Permerintahan di England pada kurun ke…. Mengapakah berlakunya perubahan tersebut? Y Maklumat 1 Maklumat 2 Maklumat 3 A B C
 21. 21. Stimulus Berpetikan/ Quotation <ul><li>Diambil daripada buku ilmiah bukannya buku teks </li></ul><ul><li>Hendaklah disertakan sumber rujukan </li></ul><ul><li>Menyentuh aspek-aspek yang dipelajari calon </li></ul><ul><li>Mencakupi kefahaman calon </li></ul>Tak Melayu Hilang Di Dunia Sejarah Melayu
 22. 22. Stimulus Bersenarai Menyenaraikan butir-butir peristiwa atau fakta <ul><li>Ketidakseimbangan agihan ekonomi </li></ul><ul><li>Petempatan mengikut kaum </li></ul><ul><li>Mobiliti sosial yang terhad </li></ul>Maklumat di atas merupakan antara punca berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 Mengapakah wujudnya perkara saperti di atas?
 23. 23. Stimulus Bergambar/Karton Gambar Foto Gambar Rajah Karton Lukisan Sendiri Karton Dari Penerbitan
 24. 24. Stimulus Berjadual <ul><li>Maklumat bersifat statistik </li></ul><ul><li>Maklumat bersifat fakta </li></ul><ul><li>Maklumat bersifat perbandingan </li></ul>Berdasarkan kepada jadual di atas apakah perbezaan/persamaan/kesimpulan daripada peristiwa /sumbangan … di atas? Peristiwa / Tokoh / Perkara Negara / Sumbangan / Peratus Tahun                  
 25. 25. Stimulus Berimaginasi/Aplikasi Digunakan pada item jenis aplikasi Anda sedang berada disebuah pelabuhan yang sibuk pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Anda perhatikan barang-barang yang diperdagangankan dibawa oleh pegagang dari pelbagai bangsa dan negara. Antara berikut, manakah barangan dagangan yang paling laris dipasarkan di pelabuhan Melaka?
 26. 26. Stimulus Bentuk Dialog Dialog direka tetapi berkaitan dengan fakta atau aspek yang hendak ditanya Tokoh A: Birch nampaknya telah cuba merubah cara hidup orang Melayu di kawasan Pasir Salak ini. Tokoh B: Nampaknya kita mesti bertindak segera supaya tradisi budaya kita tidak dicemari mereka Tokoh A: Apakah cadangan Tuan Hamba? Tokoh B: Kita hapus sahaja Birch dari Pasir Salak ini. Perbualan di atas mungkin berlaku di kawasan Pasir Salak, Perak. Berdasarkan dialog di atas, apakah cara hidup yang cuba diubah Birch?
 27. 27. C. STEM <ul><li>Tugasan dinyatakan dengan jelas, tepat dan ringkas, tiada pembaziran perkataan sebagai hiasan </li></ul><ul><li>Tidak memetik terus frasa daripada buku teks atau buku ulang kaji </li></ul><ul><li>Tidak memeberikan bayangan kepada jawapan seperti penggunaan pertalian perkataan (words association) </li></ul>
 28. 28. C. STEM <ul><li>Elakkan menyatakan tugasan dalam bentuk negatif. Sekiranya perlu penggunaanya perlu ditegaskan / di”highlighted”kan </li></ul><ul><li>Idea utama item perlulah dinyatakan pada stem bukan stimulus atau pilihan jawapan </li></ul><ul><li>Elakkan item berasaskan pendapat </li></ul>
 29. 29. Lemah : Stem tidak lengkap dan jelas <ul><ul><ul><li>Kecergasan f izikal ialah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A ciri individu yang sihat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B ukuran keaktifan ses e orang individu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C melakukan aktiviti harian dengan cergas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D menjalankan senaman dalam tempoh yang lama </li></ul></ul></ul>
 30. 30. Lebih baik : Stem lengkap dan jelas <ul><ul><ul><li>Antara berikut yang manakah ciri individu yang mempunyai kecergasan fizikal yang tinggi ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Mampu melakukan latihan fizikal yang ringan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B Mampu mengawal pernafasan dengan singkat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C Mampu mengatasi cabaran dalam aktiviti fizikal seharian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D Mampu memberikan tumpuan pada aktiviti yang mudah </li></ul></ul></ul>
 31. 31. Lemah : Menggunakan ayat atau keterangan yang tidak perlu <ul><ul><ul><li>Melihat kepada perkembangaan masa kini dalam bidang perhubungan dan teknologi , beberapa kemajuan pesat telah dicapai dalam bidang telekomunikasi . Merenung kembali sumbangan yang sangat besar ertinya, manakah sumbangan pereka terkenal Alexander Graham Bell? </li></ul></ul></ul><ul><li>A Kapal </li></ul><ul><li>B Kereta </li></ul><ul><li>C Telefon </li></ul><ul><li>D Jambatan </li></ul>
 32. 32. Lebih baik : Stem lebih padat dan jelas <ul><ul><ul><li>Antara berikut manak a h reka an Alexander Graham Bell? </li></ul></ul></ul><ul><li>A Kapal </li></ul><ul><li>B Kereta </li></ul><ul><li>C Telefon </li></ul><ul><li>D Jambatan </li></ul>
 33. 33. D. PILIHAN JAWAPAN <ul><li>Semua pilihan jawapan harus bebas antara satu sama lain. Elakkan opsyen yang saling bercanggah atau mempunyai makna yang sama </li></ul>
 34. 34. Contoh Opsyen Bercanggah / Sama Erti <ul><ul><ul><li>Sultan Kedah bersetuju menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris kerana baginda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A memerlukan nasihat untuk memerintah Kedah </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>B diugut untuk digulingkan daripada takhtanya </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>C berhasrat memajukan pentadbiran negeri </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>D bantuan ketenteraan menghadapi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>serangan Siam </li></ul></ul></ul></ul>
 35. 35. D. PILIHAN JAWAPAN <ul><li>Semua pilihan jawapan hendaklah homogen dan selari dengan opsyen yang lain </li></ul><ul><li>3 Semua pilihan jawapan dinyatakan dengan tatabahasa yang selaras dengan tugasan terutamanya jenis pelengkap </li></ul>
 36. 36. <ul><ul><ul><li>G red merupakan petunjuk kepada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A prestasi calon dalam ujian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B kebolehan calon menjawab soalan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C peringkat pengetahuan umum calon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D pemahaman calon dalam pembelajaran </li></ul></ul></ul>Contoh opsyen yang homogen
 37. 37. D. PILIHAN JAWAPAN <ul><li>3 Elakkan pengulangan perkatan yang serupa dalam semua opsyen </li></ul>
 38. 38. Contoh: pengulangan perkatan yang serupa dalam semua opsyen <ul><ul><ul><li>Antara berikut apakah fungsi kalori meter bom? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Alat untuk mengukur tenaga yang dibebaskan oleh sampel makanan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B Alat untuk mengukur kandungan nutrien dalam sampel makanan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C Alat untuk mengukur kadar respirasi organisma kecil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D Alat untuk mengukur denyutan nadi </li></ul></ul></ul>
 39. 39. Lebih baik : Perkataan tidak diulang dalam pilihan jawapan <ul><ul><ul><li>Kalori meter bom berfungsi untuk mengukur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A tenaga dihasilkan daripada makanan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B kadar radiasi organisma kecil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C kandungan nutrien makanan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D denyut an nadi manusia </li></ul></ul></ul>
 40. 40. D. PILIHAN JAWAPAN <ul><li>Elakkan pilihan jawapan yang negatif </li></ul><ul><li>Susun pilihan jawapan dalam susunan yang logis berdasarkan: </li></ul><ul><li>Urutan nombor </li></ul><ul><li>Kronologi peristiwa </li></ul><ul><li>Pilihan jawapan yang serupa dalam pasangan </li></ul><ul><li>Susunan jawapan ikut putaran jam, atas ke bawah atau kiri ke kanan </li></ul>
 41. 41. D. PILIHAN JAWAPAN <ul><li>6. Gunakan bilangan pilihan jawapan yang sesuai bagi mengurangkan calon mendapatkan “skor nasib” dengan meneka secara rambang </li></ul><ul><li>7. Elakkan menggunakan perkataan penentu seperti selalu, sangat, lebih kurang, dll. </li></ul>
 42. 42. Elakkan Pilihan Jawapan B ertindih <ul><ul><ul><li>Antara berikut yang manakah berkaitan Peristiwa 13 Mei ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Dasar Ekonomi Baru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B Penempatan mengikut kaum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C Pengkhususan pekerjaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D Perpaduan rakyat </li></ul></ul></ul>
 43. 43. D. PILIHAN JAWAPAN <ul><li>9. Bagi item aneka pilihan kompleks elakkan menggunakan satu nombor cadangan jawapan dalam setiap pilihan jawapan </li></ul>
 44. 44. Lemah : Setiap pilihan jawapan mempunyai satu nombor cadangan jawapan yang sama <ul><ul><ul><li>Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul </li></ul></ul></ul><ul><li>I Sani menolak guni berisi gula itu dengan bantuan Kim </li></ul><ul><li>II Ayah menolak jemputan ke majlis makan malam kerana tidak sihat </li></ul><ul><li>III Khairil menolak basikalnya apabila memasuki kawasan sekolah </li></ul><ul><li>IV Salmah menolak semangatnya untuk mencapai kejayaan </li></ul><ul><li>A I dan II sahaja </li></ul><ul><li>B I dan IV sahaja </li></ul><ul><li>C I, II dan III sahaja </li></ul><ul><li>D I, II, III dan IV </li></ul>Nombor satu roman wujud dalam semua jawapan
 45. 45. L ebih baik : Tiada cadangan jawapan yang sama dalam setiap pilihan jawapan <ul><ul><ul><li>Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul </li></ul></ul></ul><ul><li>I Sani menolak guni berisi gula itu dengan bantuan Kim </li></ul><ul><li>II Ayah menolak jemputan ke majlis itu makan malam kerana tidak sihat </li></ul><ul><li>III Khairil menolak basikalnya apabila memasuki kaawasan sekolah </li></ul><ul><li>IV Salmah menolak semangatnya untuk mencapai kejayaan </li></ul><ul><li>A I, II, III sahaja </li></ul><ul><li>B I, II dan IV sahaja </li></ul><ul><li>C I, III dan III sahaja </li></ul><ul><li>D II, III dan IV </li></ul>Kombinasi jawapan pelbagai
 46. 46. D. PILIHAN JAWAPAN <ul><li>10. Elakkan menggunakan pilihan jawapan “semua di atas betul”, “Tiada satupun betul” atau “Saya tidak pasti” </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Suhu badan orang yang sihat ialah </li></ul><ul><ul><ul><li>A 98.0 0 F </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B 98.4 0 F </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C 99.0 0 F </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D 99.4 0 F </li></ul></ul></ul>Semua Pilihan Jawapan Boleh Diterima Lemah
 48. 48. Lemah : Pilihan jawapan tidak seragam panjangnya <ul><ul><ul><li>Gred merupakan petunjuk kepada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A prestasi pelajar dalam ujian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B Kebolehan menjawab soalan dengan tepat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C Pemahaman pelajar terhadap pembelajaran dan pengajaran guru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D Kebolehan pelajar yang diukur dengan instrumen dan teknik psikometrik </li></ul></ul></ul>
 49. 49. Lebih Baik : Pilihan Jawapan diseragamka n panjangnya <ul><ul><ul><li>Gred merupakan petunjuk kepada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A prestasi calon dalam ujian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B kebolehan calon menjawab soalan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C peringkat pengetahuan umum calon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D pemahaman calon dalam pembelajaran </li></ul></ul></ul>
 50. 50. E. JAWAPAN <ul><li>Tepat atau paling sesuai dan tidak boleh dipertikaikan </li></ul><ul><li>Homogen dengan opsyen yang lain </li></ul><ul><li>Tidak menonjol sebagai jawapan seperti sentiasa panjang atau diiringi dengan penjelasan </li></ul>
 51. 51. Lemah: Jawapan lebih daripada satu <ul><li>Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penyakit jantung? </li></ul><ul><li>A Maka nan kurang khasiat </li></ul><ul><li>B Makanan berk olesterol </li></ul><ul><li>C Tekanan darah tinggi </li></ul><ul><li>D Merokok berlebihan </li></ul>
 52. 52. Baik: Jawapan satu sahaja <ul><li>Antara berikut jenis makanan manakah berkaitan dengan penyakit jantung? </li></ul><ul><li>A Bergula </li></ul><ul><li>B Berlemak </li></ul><ul><li>C Bersirat </li></ul><ul><li>D Ber protein </li></ul>
 53. 53. Lemah: Jawapan Lebih dari satu <ul><ul><ul><li>Antara berikut yang manakah berkaitan Peristiwa 13 Mei ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Dasar Ekonomi Baru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B Pengkhususan pekerjaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C Penempatan mengikut kaum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D Kurikulum pendidikan berbeza </li></ul></ul></ul>
 54. 54. L ebih Baik : Pilihan Jawapan T ersendiri <ul><ul><ul><li>Antara berikut manakah kesan Peristiwa 13 Mei ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Dasar Ekonomi Baru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B Pengkhususan pekerjaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C Penempatan mengikut kaum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D Kurikulum pendidikan berbeza </li></ul></ul></ul>
 55. 55. Lemah : Perhubungan ketara ( clue ) antara stem dengan pilihan jawapan dari segi perkataan yang digunakan <ul><li>Antara berikut agensi kerajaan manakah bertanggungjawab terhadap kemusnahan alam semula jadi ? </li></ul><ul><li>A Kementerian Pertanian </li></ul><ul><ul><ul><li>B Kementerian Tanah dan Galian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C Kementerian Sains dan Alam Sekitar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan </li></ul></ul></ul>
 56. 56. Lebih Baik : Tiada perhubungan ( clue ) ketara antara stem dengan pilihan jawapan dari segi perkataan yang digunakan <ul><ul><ul><li>Antara berikut agensi kerajaan yang manakah bertanggungjawab terhadap masalah penebangan hutan yang berleluasa? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Kementerian Pertanian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B Kementerian Tanah dan Galian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C Kementerian Sains dan Alam Sekitar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D Kementerian Kebudayan dan Pelancongan </li></ul></ul></ul>
 57. 57. E. DISTRAKTOR <ul><li>Gunakan hanya distraktor yang berfungsi berdasarkan ciri: </li></ul><ul><li>Munasabah </li></ul><ul><li>Tidak terpencil </li></ul><ul><li>Salah konsep yang biasa </li></ul><ul><li>Maklumat yang biasa ( familiar ) tetapi bukan jawapan </li></ul>
 58. 58. <ul><li>2 Elakkan distraktor yang tidak logik </li></ul><ul><li>Gunakan pernyataan yang betul tetapi bukan sebagai jawapan </li></ul><ul><li>Elakkan menggunakan pernyataan yang melucukan </li></ul><ul><li>Bagi item jenis kuantitatif (eg. Matematik, Fizik), semua distraktor dibina daripada kaedah penghitungan yang munasabah </li></ul>E. DISTRAKTOR
 59. 59. Lemah : Menggunakan pilihan jawapan yang tidak homogen dan tatabahasa yang tidak tekal dengan stem <ul><ul><ul><li>Penilaian berbeza daripada pengukuran kerana tujuan penilaian adalah untuk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A pencapaian objektif sesebuah sekolah ditentukan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B menentukan takat pencapaian nilai moral dan etika pelajar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C prestasi individu dibandingkan dengan piawai kebangsaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D menginterpretasi penguasaan yang diukur berdasarkan kriteria tertentu </li></ul></ul></ul>
 60. 60. Lebih Baik : Menggunakan pilihan jawapan yang homogen dan tatabahasa yang tekal dengan stem <ul><ul><ul><li>Penilaian berbeza daripada pengukuran kerana tujuan penilaian adalah untuk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A menentukan takat pencapaian nilai moral dan etika pelajar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B menentukan tahap pencapaian sesuatu objektif sesebuah sekolah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C membandingkan prestasi individu dengan prestasi piawai kebangsaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D menginterpretasi penguasaan yang diukur berdasarkan kriteria tertentu </li></ul></ul></ul>
 61. 61. Lemah : Pilihan jawapan tidak sama jenis <ul><li>Bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga </li></ul><ul><ul><ul><li>A raya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B emas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C cempaka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D kertas </li></ul></ul></ul>
 62. 62. Lebih Baik : Pilihan jawapan sama jenis <ul><li>Bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga </li></ul><ul><ul><ul><li>A ros </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B raya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C melur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D anggerik </li></ul></ul></ul>
 63. 63. SEKIAN TERIMA KASIH Semuga Tuan/Puan Beroleh Ilmu Adanya

×