<ul><li>Competències bàsiques </li></ul>
<ul><li>Capacitat de respondre a demandes complexes i de dur a terme tasques diverses de forma adequada. </li></ul><ul><l...
<ul><li>ALGUNES DEFINICIONS DE COMPETÈNCIA </li></ul><ul><li>Unió Europea, 2006 </li></ul><ul><li>Combinació de destreses,...
<ul><li>adquirir el coneixement per tal que pugui resultar útil, orientat a l’aplicació dels sabers adquirits, al “saber f...
Tenir adquirida una competència suposa …. <ul><li>Adquirir un conjunt de recursos: saber , saber fer i saber ser. ...
<ul><li>S’entén per competència la capacitat d’utilitzar </li></ul><ul><li>els coneixements i les habilitats, </li></ul...
<ul><li>Tendran la consideració de competències bàsiques aquelles que permetin a l’alumnat... </li></ul><ul><li>assolir ...
Competències bàsiques <ul><li>Competència en comunicació lingüística </li></ul><ul><li>Competència matemàtica </li></ul><...
La concreció dels currículums que realitzen els centres s’ha d’orientar a facilitar l’adquisició de les competències bàsi...
Han de facilitar també el desenvolupament de les competències bàsiques ... <ul><li>l’organització i el funcionament dels ...
<ul><li>Competència en comunicació lingüística </li></ul><ul><li>Ús del llenguatge com a instrument de: </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Competència matemàtica </li></ul><ul><li>Habilitat per utilitzar i relacionar els símbols, els nombres, les seves ...
<ul><li>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul><ul><li>Habilitat per interactuar amb el ...
<ul><li>Tractament de la informació i competència digital </li></ul><ul><li>Habilitats per: </li></ul><ul><li>Cercar, obte...
<ul><li>Habilitats per: </li></ul><ul><li>Comprendre la realitat social del món en què vivim. </li></ul><ul><li>Comportar-...
<ul><li>Competència cultural i artística </li></ul><ul><li>Habilitat per : </li></ul><ul><li>Apreciar i comprendre diferen...
<ul><li>Competència per aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Habilitats per: </li></ul><ul><li>Iniciar-se en l’aprenentat...
<ul><li>Autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>Consciència i aplicació de valors i actituds personals interrela...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Competències bàsiques

788 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación, Viajes, Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Competències bàsiques

 1. 1. <ul><li>Competències bàsiques </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Capacitat de respondre a demandes complexes i de dur a terme tasques diverses de forma adequada. </li></ul><ul><li>Suposa una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç. </li></ul><ul><li>Defineix tres competències: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Utilitzar eines de manera interactiva </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Interactuar en grups heterogenis </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Actuar amb autonomia </li></ul></ul></ul></ul>ALGUNES DEFINICIONS DE COMPETÈNCIA OCDE/DeSeCo
 3. 3. <ul><li>ALGUNES DEFINICIONS DE COMPETÈNCIA </li></ul><ul><li>Unió Europea, 2006 </li></ul><ul><li>Combinació de destreses, coneixements i actituds adequades al context. </li></ul><ul><li>Les competències clau són aquelles que totes les persones necessiten per a la seva realització i desenvolupament personal, així com per a la ciutadania activa, la inclusió social i la feina. </li></ul>Es desenvolupen durant l’ensenyament o formació obligatòria en la mesura necessària per a la vida adulta i es continuen desenvolupant, mantenint i actualitzant com a part de l’aprenentatge al llarg de la vida.
 4. 4. <ul><li>adquirir el coneixement per tal que pugui resultar útil, orientat a l’aplicació dels sabers adquirits, al “saber fer”. </li></ul><ul><li>integrar els coneixements relacionant-los amb els distints tipus de continguts. </li></ul><ul><li>aplicar els sabers en diferents situacions i contextos. </li></ul><ul><li>aprenentatges que es consideren imprescindibles. </li></ul>Parlar de competències bàsiques es parlar de…
 5. 5. Tenir adquirida una competència suposa …. <ul><li>Adquirir un conjunt de recursos: saber , saber fer i saber ser. </li></ul><ul><li>Ser capaç de mobilitzar-los de manera conjunta i integrada. </li></ul><ul><li>Resoldre eficaçment una situació dins un context. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>S’entén per competència la capacitat d’utilitzar </li></ul><ul><li>els coneixements i les habilitats, </li></ul><ul><li>de manera transversal i interactiva, </li></ul><ul><li>en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers. </li></ul>Decret 72/2008, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears (article 9) Decret 73/2008, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria de les Illes Balears (article 10)
 7. 7. <ul><li>Tendran la consideració de competències bàsiques aquelles que permetin a l’alumnat... </li></ul><ul><li>assolir la seva realització personal, </li></ul><ul><li>exercir la ciutadania activa, </li></ul><ul><li>incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i </li></ul><ul><li>ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. </li></ul>
 8. 8. Competències bàsiques <ul><li>Competència en comunicació lingüística </li></ul><ul><li>Competència matemàtica </li></ul><ul><li>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul><ul><li>Tractament de la informació i competència digital </li></ul><ul><li>Competència social i ciutadana </li></ul><ul><li>Competència cultural i artística </li></ul><ul><li>Competència per aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Autonomia i iniciativa personal </li></ul>
 9. 9. La concreció dels currículums que realitzen els centres s’ha d’orientar a facilitar l’adquisició de les competències bàsiques <ul><li>La lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Els centres han de fomentar la lectura en la pràctica docent de totes les matèries. </li></ul>
 10. 10. Han de facilitar també el desenvolupament de les competències bàsiques ... <ul><li>l’organització i el funcionament dels centres, </li></ul><ul><li>les activitats docents, </li></ul><ul><li>les formes de relació que s’estableixin entre els integrants de la comunitat educativa i </li></ul><ul><li>les activitats complementàries i extraescolars. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Competència en comunicació lingüística </li></ul><ul><li>Ús del llenguatge com a instrument de: </li></ul><ul><li>comunicació oral i escrita, </li></ul><ul><li>representació, interpretació i comprensió de la realitat, </li></ul><ul><li>construcció i comunicació del coneixement, </li></ul><ul><li>organització i autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta. </li></ul>Adquirir aquesta competència suposa l’ús eficaç de la llengua en contextos múltiples, orals i escrits, i l’ús funcional de la llengua estrangera.
 12. 12. <ul><li>Competència matemàtica </li></ul><ul><li>Habilitat per utilitzar i relacionar els símbols, els nombres, les seves operacions bàsiques, i les formes d’expressió i raonament matemàtic per: </li></ul><ul><li>produir i per interpretar diferents tipus d’informació, </li></ul><ul><li>ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, </li></ul><ul><li>resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral. </li></ul>Adquirir aquesta competència requereix l’acceptació i l’ús natural d’informacions amb elements o suports matemàtics i la disposició favorable cap a ells.
 13. 13. <ul><li>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul><ul><li>Habilitat per interactuar amb el món físic en els seus aspectes naturals i en els generats per l’acció humana, possibilitant: </li></ul><ul><li>la comprensió de successos, </li></ul><ul><li>la predicció de conseqüències, </li></ul><ul><li>l’actuació de manera que es preservin i millorin les condicions de vida pròpia, de les altres persones i de tots els éssers vius. </li></ul>Adquirir aquesta competència comporta l’aplicació del pensament cientificotècnic per a la comprensió i la interpretació de la informació i per actuar fent un ús raonable dels recursos naturals i amb hàbits de vida saludables
 14. 14. <ul><li>Tractament de la informació i competència digital </li></ul><ul><li>Habilitats per: </li></ul><ul><li>Cercar, obtenir, processar i comunicar informació. </li></ul><ul><li>Transformar la informació en coneixement. </li></ul><ul><li>Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. </li></ul>L’adquisició d’aquesta competència comporta ser una persona autònoma, responsable, crítica i reflexiva a l’hora de seleccionar, tractar i utilitzar la informació i les seves fonts i les distintes eines tecnològiques; valorar i contrastar la informació i respectar les normes de conducta associades a la regulació de l’ús de la informació.
 15. 15. <ul><li>Habilitats per: </li></ul><ul><li>Comprendre la realitat social del món en què vivim. </li></ul><ul><li>Comportar-se individualment de manera que sigui possible conviure en una societat cada vegada més plural. </li></ul><ul><li>Participar plenament en la vida cívica. </li></ul>Competència social i ciutadana Adquirir aquesta competència suposa afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable.
 16. 16. <ul><li>Competència cultural i artística </li></ul><ul><li>Habilitat per : </li></ul><ul><li>Apreciar i comprendre diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment personal i considerar-les part del patrimoni cultural. </li></ul><ul><li>Apreciar l’expressió d’idees, experiències o sentiments de forma creativa i expressar-se mitjançant codis artístics. </li></ul>Adquirir aquesta competència suposa tant l’habilitat per apreciar i gaudir de l’art i d’altres manifestacions culturals, com per emprar recursos d’expressió artística per realitzar creacions pròpies. Implica una actitud oberta, respectuosa i crítica davant la diversitat artística i cultural.
 17. 17. <ul><li>Competència per aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Habilitats per: </li></ul><ul><li>Iniciar-se en l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Ser capaç de continuar aprenent de manera cada cop més eficaç i autònoma, segons els propis objectius i necessitats. </li></ul><ul><li>Actuar davant les incerteses intentant cercar respostes i admetent diverses solucions davant un mateix problema. </li></ul>L’adquisició d’aquesta competència implica la consciència, la gestió i el control de les pròpies capacitats i coneixements. Inclou tant el pensament estratègic com la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se i l’ús eficient de recursos i tècniques de treball.
 18. 18. <ul><li>Autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>Consciència i aplicació de valors i actituds personals interrelacionades: responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica, control emocional. </li></ul><ul><li>Capacitat de transformar les idees en actes. Escollir amb criteri propi, imaginar projectes i dur endavant les iniciatives necessàries per al desenvolupament de l’opció elegida, fent-se responsable tant en l’àmbit personal com en el social o laboral. </li></ul><ul><li>Capacitat de calcular els riscos, d’assumir –los i d’afrontar problemes. </li></ul><ul><li>Capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata i d’aprendre dels errors. </li></ul>L’adquisició d’aquesta competència suposa ser capaç d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític.

×