Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Día da auga

203 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Día da auga

 1. 1. É unha data pararecordarnos a todos e atodas que hai que faceresforzos concretos paraproveer de auga potablea todas as persoas domundo e concienciarnossobre a súa correctaxestión.
 2. 2. A auga: Unha Herdanza en ComúnTodos herdamos o prezado tesouro da auga.Se non o conservamos as xeracións futurasnon poderán gozalo.
 3. 3. Coidar dos recursos hídricos é cousa de todosA xestión da auga xera disputas entre persoas,comunidades ou países debido aos desequilibriosentre a demanda e a disponibilidade. Hai que destacara importancia da cooperación a todos os niveis.
 4. 4. Muller e augaNas problematicas asociadas á dispoñibilidade da augaas máis afectadas son as mulleres que, en moitassociedades, xogan un papel central na obtención,manexo e distribución deste prezado recurso
 5. 5. Na maioría dos paísen en vías de desenvolvemento asmulleres son as responsables da xestión da auga a escaladoméstica e comunitaria.Algunhas mulleres e nenas destes paises empregan máis de8 horas ao día e percorren ata 15 km para trasladar de 15 a 25litros de auga por viaxe.
 6. 6. Auga para as cidades sedentasNo 2020, o 60% de la poboación mundial vivirá nascidades polo que o desenvolvemento de infraestruturaspara o abastecemento de auga e a súa correcta xestióné sumamente urxente.
 7. 7. A auga no mundo, resulta suficiente?-Máis de 1.100millóns de persoasnon teñen garantidoo acceso a augapotable.-Máis de 2.400millóns non teñensaneamento seguro.-A maioría dosecosistemasacuáticos do planetaestán ameazados.
 8. 8. Auga subterránea,o recurso invisible
 9. 9. Todos vivimos augasabaixo
 10. 10. Auga para o século XXIA escaseza de auga é un dos problemas máisimportantes que debe afrontar o mundo no século XXI.Durante o pasado século o uso da auga aumentoua un ritmo máis de dúas veces superior á taxa decrecemento da poboación.
 11. 11. Para o ano 2025, 1.800 millones de personashabitarán en áreas con escaseza absoluta deauga, e 2/3 da poboación mundial padeceráconflictos relacionados co seu uso.
 12. 12. Auga e saúdeUn chamamento a unhaconciencia global sobre aescaseza de augas limpase vivas nun mundo cadavez máis agresivo emenos habitable en produnha nova racionalidadefronte ao modelo dedesenvolvemento actual
 13. 13. Dous millóns de nenos e nenas morrencada ano por falta de auga potable.
 14. 14. Auga para o desenvolvement oA agua é o recurso natural máis importante e inflúe entodos los aspectos da civilización. Ao longo da historiada humanidade a necesidade e a demanda de auga foronun motor de desenvolvemento social, económico ecultural. Sen auga non hai agricultura, industria, lecer...
 15. 15. Auga para o futuroNun mundo que experimenta un forte crecementodemográfico e onde o consumo de auga aumentaconstantemente, as dificultades para garantir orecurso son cada vez maiores.As dificultades medioambientales, sociais eeconómicas van en aumento como resultado dasmoitas presións que se exercen sobre os recursosnaturais.
 16. 16. A auga e os desastresHai unha profunda preocupación polo aumento dafrecuencia e a intensidade dos fenómenos climáticosextremos e os desastres naturais que se producen enmoitas zonas do mundo polo seu considerable impactoeconómico, social e ambiental, en particular nos paísesen desenvolvemento.
 17. 17. Comeza o Decenio Internacional da Auga co lema“Auga para todos, auga para a vida ”co obxectivo de ocuparse das cuestións relativas á auga(escaseza, contaminación, saneamento, reducción dorisco de desastres...) e da execución de programas eproxectos que servan para mellorar a situación mundial.
 18. 18. A auga fonte de vida A auga é esencial para a vida, pero é escasa para millóns de persoas en todo o mundo. Moitos millóns de nenos e nenas morren cada día por enfermidades transmitidas pola auga. A seca azota periódicamente a algúns dos países máis pobres do planeta.
 19. 19. Auga e culturaExisten tantas maneiras de considerar, utilizar econmemorar a agua como tradicións culturais hai nomundo. A agua sitúase no centro de numerosas relixiónse emprégase en diversos rituais e ceremonias.
 20. 20. "Debido ao seu papelfundamental na vida dasociedade, a auga tenunha forte dimensióncultural. Non se podeatopar ningunhasolución de futurosostible sen entendernen considerar osaspectos culturais dosnosos problemasrelacionados coa auga”.
 21. 21. Afrontando a escaseza de augaAo tempo que medra a poboación e asnecesidades de desenvolvemento esixenmaior cantidade de auga para asciudades, a agricultura e a industria, apresión sobre los recursos hídricosintensifícase, o que produce tensións econflictos, e un impacto excesivo nomedio ambiente.
 22. 22. A principaldificultade consisteen atopar maneirasmáis efectivas deconservar, utilizar eprotexer osrecursos hídricos anivel global.
 23. 23. Espérase que a poboación mundialacade os 8.100 millones de personasno ano 2030. Para manter o ritmo dacrecente demanda de alimentos,durante os próximos 30 anos seránecesario destinar ao uso agrícolaun 14 % máis de auga dóce.
 24. 24. SaneamentoUn correcto manexosanitario da augapotable e das augasresiduais reduce osriscos para a saúde emellora a calidade devida das persoas.2.600 millones depersonas no mundocarecen de acceso a unsaneamiento básico oque as fai víctimaspotenciais do 80% delas enfermidades.
 25. 25. A mellora dosaneamento reduceo cólera, o tifo, amalaria, as diarreas,a pneumonía, e ata adesnutrición o queevitaría 1,5 millónsde mortes ao ano.
 26. 26. Recursos hídricos transfronteirizosAs 263 cuncas e lagos transfronteirizos do mundo cobrencase a metade das superficie dos continentes eesténdense a través do territorio de 145 países. Tamén semoven grandes cantidades de auga dóce por debaixoodas fronteiras nos acuíferos subterráneos.É importante fomentar as oportunidades de cooperaciónna xestión da auga. Todos compartimos esaresponsabilidade de cara ás xeracións actuais e futuras.
 27. 27. Auga limpapara unmundo san
 28. 28. Auga para as cidades, respondendo aoTodos (gobernos, organizacións, urbano ”. desafíocomunidades e persoasindividuais) debemos participaractivamente para responder aodesafío da xestión da augaurbana para mellorar o seuaproveitamento e a eficaciados sistemas de distribucióne tratamento.
 29. 29. A auga é un dosrecursos máispreciados doplaneta, é unhanecesidade e undereito humanoprimordial...pero case unhasexta parte dapoboación mundialnon ten acceso aela.
 30. 30. consumo de auga no mundo
 31. 31. Auga e seguridade alimentariaAuga e alimentaciónestán estreitamenterelacionadasSegundo a ONU existeseguridade alimentariacando calquera persoapode satisfacer as súanecesidades . Eldeficiencias estángenerado graves crisis enamplias y cada vez másnumerosas zonas delmundo.
 32. 32. Auga e seguridade alimentariaAuga e alimentaciónestán estreitamenterelacionadasSegundo a ONU existeseguridade alimentaria“cando calquerapersoa pode satisfaceras súas necesidadesdietética para poderter unha vida activa esan; e a auga é un dosfactores fundamentaispara a produción dealimentos”.
 33. 33. ANOINTERNACIONALAUGA ECOOPERACIÓN
 34. 34. OBXECTIVOS:-Fomentar a sensibilización sobre aimportancia, os beneficios e retos dacooperación en materia de auga;-Mellorar o coñecemento e acapacitación para a cooperación-Estimular accións concretas einnovadoras cara á cooperación enmateria de auga-Fomentar as asociacións e o diálogoarredor da cooperación en materia deauga.
 35. 35. Moita xente pequena,en lugares pequenos,facendo cousas pequenas,pode cambiar o mundo. PROVERBIO AFRICANO
 36. 36. 22 de marzodía mundial da auga IMA X ES: A dela Leiro, Mon Daporta, Internet Marzo 2013

×