Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

PLAN PROXECTA-MATEMÁTICAS - NATURÉZATE.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Proxecto_rIos_21-22_FeQ1.ppt
Proxecto_rIos_21-22_FeQ1.ppt
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 6 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

PLAN PROXECTA-MATEMÁTICAS - NATURÉZATE.pdf

  1. 1. 1 PLAN PROXECTA: NATURÉZATE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS - ESTATÍSTICA 4º ESO PRAIA DE SANTO TOMÉ - CAMBADOS Cun grupo de alumnos/as de 4º da ESO, que cursan as Matemáticas Académicas do IES “Francisco Asorey” de Cambados, dirixímonos, equipados con regras, cuadernos e lápices, á praia de Santo Tomé en Cambados para realizar o seguinte estudo estatístico: ESTUDO ESTATÍSTICO Investigación estatística da lonxitude das cunchas de berberecho recollidas na praia de Santo Tomé de Cambados 1ª ETAPA Poboación en estudo: Cunchas de berberechos da praia de Santo Tomé de Cambados Variable estatística: “lonxitude do longo da cuncha de berberecho” Tipo de variable: Cuantitativa Continua 2ª ETAPA Resume da recollida de datos nunha Táboa de Frecuencias 3ª ETAPA Organización dos datos en representacións gráficas: HISTOGRAMA E DIAGRAMA DE SECTORES (Folla de Cálculo Excell) 4ª ETAPA Análisis da información obtida: Cálculo do parámetro de centralización: lonxitude media das cunchas de berberechos Cálculo dos parámetros de dispersión: desviación típica e coeficiente de variación. 5ª ETAPA Conclusións a partir dos datos recollidos e das medidas calculadas.
  2. 2. 2 Símbolos das Competencias desenvolvidas na investigación estatística Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía Comunicación lingüística Aprender a aprender Conciencia e expresións culturais Competencia dixital Competencias sociais e cívicas Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 2ª ETAPA Actividade 1: RECOLLIDA DE DATOS. TÁBOA DE FRECUENCIA Coas medidas das lonxitudes das cunchas de berberecho da praia de Santo Tomé en Cambados o alumnado completou a seguinte táboa de frecuencias: TÁBOA DE FRECUENCIAS INTERVALOS= [a,b) Lonxitude do longo da cuncha de berberecho en cm Marcas de Clase, xi =(a+b)/2 (cm) Frecuencia Absoluta,fi Número de cunchas berberechos Frecuencia Relativa, hi=fi/N Porcentaxe, % hi ·100 [1, 1’5) 1,25 14 0,095 9,5 [1’5, 2) 1,75 14 0,095 9,5 [2, 2’5) 2,25 88 0,598 59,8 [2’5, 3) 2,75 23 0,156 15,6 [3, 3’5) 3,25 8 0,054 5,4 N=147 1 100
  3. 3. 3 3ª ETAPA Actividade 2: GRÁFICOS ESTATÍSTICOS- HISTOGRAMA E DIAGRAMA DE SECTORES Os alumnos/as representaronos datos expostos na taboa de frecuencias, co gráfico máis adecuado para este tipo de variable estatística (Cuantitativa Continua) Ademais, fixeron un Diagrama de Sectores onde recollen, dun vistazo, as diferentes medidas das lonxitudes das cunchas dos berberechos recollidas na praia de Santo Tomé de Cambados. Indicaron tamén, os pasos a seguir na creación do Diagrama de Sectores na Folla de Cálculo Excell. 1º INTRODUCE OS DATOS:  No rango de celdas A2:A6 da Folla de Cálculo Excell, introduce os intervalos que abarcan a lonxitude do longo das cunchas de berberechos e, no rango de celdas B2:B6 o número de cunchas de berberechos atopadas dentro dese intervalo (frecuencias absolutas). Na celda B7 pulsa no icono e selecciona o rango B2:B6, despois fai válida a función pinchando en .
  4. 4. 4 2º TÁBOA DE FRECUENCIA ABSOLUTA COS SEUS %:  Na celda C2 pincha na Barra de fórmulas e escribe a fórmula , valídaa pulsando en .  Na celda C2 levamos o ratón cara o seu vértice inferior dereito ata que apareza un +, facendo click ezquerda no ratón e, sen soltar, arrastrámolo por dita columna cara abaixo ata a celda C6, calculándonos todos os valores. 3º CREA O GRÁFICO DIAGRAMA DE SECTORES:  No menú Insertar pulsa na sección Gráficos o icono Circular e alí pulsa en Gráfico Circular 3-D.  Pulsa no icono Seleccionar datos e en Entradas de leienda(Series) pulsa en , no recadro Nombre de la serie escribir DIAGRAMA DE SECTORES e en Valores de la serie pulsa en e selecciona o rango de celdas= B2:B6, pulsa e acepta. Na sección Etiquetas del eje horizontal, editamos pulsando en e no recadro Rango de rótulos del eje selecciona o rango de celdas= A2:A6 e acepta.  No icono Diseño, en elixe onde pon Diseño 2. Deste xeito, o Diagrama de Sectores queda representado co seguinte gráfico:
  5. 5. 5 4ª ETAPA Actividade 3: PARÁMETROS ESTATÍSTICOS (MEDIA ARITMÉTICA E DESVIACIÓN TÍPICA) O alumnado atopou o valor do parámetro de centralización, media aritmética, é dicir, a lonxitude media en cm, da cuncha dos berberechos da praia de Santo Tomé de Cambados. Atopou tamén, o valor do parámetro de dispersión, desviación típica, da variable en estudio e o valor do coeficiente de variación, para así medir a variación relativa da lonxitude media en cm, da cuncha dos berberechos. FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN
  6. 6. 6 5ª ETAPA Actividade 3: CONCLUSIÓNS DA INVESTIGACIÓN ESTATÍSTICA Análisis dos resultados: A lonxitude media do longo das cunchas de berberechos da praia de Santo Tomé de Cambados é de µ = 2,24 cm. A desviación típica σ = 0,461 cm amósanos o dispersos que están os valores con respecto á media. Suxírenos que o 68 % das cunchas de berberechos miden de longo entre µ - σ = 1,78 cm e µ + σ =2,70 cm (nunha distribución normal no intervalo µ ±σ está contido o 68% da poboación). Conclusións: Podemos dicir que a lonxitude media do longo das cunchas de berberechos recollidas na praia de Santo Tomé de Cambados µ = 2,24 cm, é baixa, pois a lonxitude media relativa a outras zonas é maior. Obsérvase tamén, que o coeficiente de variación é dun 21 % (é dicir, un coeficiente de variación do 21 % significa que o valor da desviación típica é o 21 % do valor da media aritmética) Ao ser un 21 % menor que un 30 %, considérase que a dispersión das lonxitudes das cunchas de berberechos da praia de Santo Tomé ao redor da media é baixa. Deste xeito, concenciamos ao alumnado á conservación da natureza, facendo especial atención ao coñecemento da diversidade da especie de marisqueo como é o berberecho no ecosistema da ría de Cambados, vila de mariscadores.

×