Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Orientació Acadèmica - Desprès de l'ESO?

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Orientacions
Acadèmiques
  2013
1. Orientació acadèmica 2013. Resum general.

2. PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial).

3. Prova d’accés a...
Orientacions acadèmiques 2013:
   Quan els alumnes acaben 4t d’ ESO o fan 17 anys el mateix any que es presenten a la p...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Normativa PAU 2013
Normativa PAU 2013
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 34 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Más de IES Escola Intermunicipal del Penedès (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Orientació Acadèmica - Desprès de l'ESO?

 1. 1. Orientacions Acadèmiques 2013
 2. 2. 1. Orientació acadèmica 2013. Resum general. 2. PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial). 3. Prova d’accés a CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà). 4. Estudis que podem cursar amb el títol de la ESO (Educació Secundària Obligatòria). 5. CFGM. 6. Prova d’accés a CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior). 7. Estudis posteriors a CFGM o a Batxillerats. 8. Batxillerats. 8.1. Matèries de la modalitat d'humanitats i ciències socials. 8.2. Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia. 8.3. Matèries de la modalitat d’arts. 9. Treball de recerca. 10. Selectivitat. 10.1. Estructura i qualificació de les PAU (Proves d’Accés Universitari). 10.2. Qualificació de la fase general i nota d'accés. 10.3. Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement dels títols universitaris de grau. 10.4. Ponderacions de les matèries de modalitat de 2n de Batxillerat. 10.5. Notes de tall 1ª Assignació Juny 2012.
 3. 3. Orientacions acadèmiques 2013: Quan els alumnes acaben 4t d’ ESO o fan 17 anys el mateix any que es presenten a la prova d’accés a CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà), les sortides que tenen són les següents: PQPI o altres: Cursos que es fan per alumnes que no tenen la ESO, a la comarca s’ofereixen a Vilafranca, nosaltres oferim un de restauració. El Servei d'Ocupació de Catalunya promou, mitjançant aquesta convocatòria, la concessió de subvencions per realitzar el Programa de Qualificació Professional Inicial. Aquest programa té com objectiu oferir a les persones joves, entre 16 i 24 anys, la formació bàsica i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria i també la seva continuïtat formativa. Podeu trobar tota la informació a les pàgines: Web PQPI del GENCAT Espai Virtual PQPI A l’índex
 4. 4. Prova d’accés a CFGM: Quan els alumnes acaben 4t d’ ESO sense el títol de la ESO o fan 17 anys el mateix any que es presenten a la prova d’accés a CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà) poden presentar-se per lliure a la prova d’accés a CFGM. La prova es fa en determinats centres de Catalunya, els alumnes es presenten per lliure amb un certificat de la escola que justifica que han estat escolaritzats un mínim d’hores al llarg del curs. Es pot estar exempt de fer la prova d’accés a CFGM i accedir-hi si s’ha cursat en un curs anterior i superat els mòduls obligatoris (A i B) d'un programa de qualificació inicial (amb una qualificació final igual o superior a 8). Els alumnes es poden presentar a la prova d’accés a CFGM mentre cursen 4t d’ESO si tenen 17 anys. Podeu trobar tota la informació a la pàgina web: La inscripció s’ha de fer per Internet, des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament: Formulari inscripció prova d’accés a CFGM Ajuda per tramitació per internet Estudis que podem cursar amb el títol de la ESO: A l’índex
 5. 5. Cicles Formatius de Grau Mitjà: Estan dividits en famílies professionals. Grups d’itineraris de les famílies professionals ( i cicles formatius) de formació professional: Trobareu tota la informació i la documentació necessària a les webs: Quins oferim a la Escola Intermunicipal del Penedès? A l’índex
 6. 6. Accés a CFGS (cicles formatius de grau superior): Poden accedir als CFGS des del Batxillerats de forma directa o superant el curs d’accés a CFGS un cop aprovat un CFGM de la mateixa família. Si tens més de 19 anys pots fer el curs d’accés a CFGS sense haver fet un CFGM. Per poder fer el curs d'accés a grau superior cal tenir complerts els 19 anys o complir-los durant l'any 2013. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2013) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior pel qual fan la prova d'accés. La prova es porta a terme als instituts dependents del Departament d'Ensenyament que determinin els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona. Podeu trobar tota la informació a la pàgina: La inscripció s’ha de fer per Internet, des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament: Formulari inscripció curs d’accés a CFGS Ajuda per tramitació per internet PDF informatiu Estudis posterior a CFGM o Batxillerat: L’accés a la Universitat des de CFGS és directe. Però es pot fer la selectivitat per millorar notes. A l’índex
 7. 7. Batxillerats: A l’índex
 8. 8. Matèries de la modalitat d'humanitats i ciències socials: A l’índex
 9. 9. A l’índex
 10. 10. Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia:
 11. 11. Matèries de la modalitat d’arts: A l’índex
 12. 12. A l’índex
 13. 13. Treball de Recerca: El treball de recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs. Selectivitat: Els exàmens que han de fer els alumnes a la selectivitat depenen dels estudis que vulguin cursar. S’ha de tenir en compte a l’hora de triar el batxillerat els següents factors: - Estudis posterior que es volen fer. - Assignatures que necessitaran als estudis universitaris preferentment. - Nota de ponderació de les assignatures. Les assignatures tenen una nota de ponderació de 0,1 o 0,2. Això a la pràctica significa que si tenen un examen amb un 6 aquesta nota es multiplica pel factor de ponderació i se li suma a la nota original: 6*0,1+6 = 6,6 o 6*0,2+6=7,2. Amb el que es poden obtenir notes amb un valor fins a 12. - S’han d’examinar de dues assignatures de modalitat del batxillerat que han cursat però poden examinar-se de fins a 4 assignatures de les que només compten les 3 millors notes obtingudes. - Han de tenir en compte que poden examinar-se d’assignatures que no tinguin factor de ponderació i encara i així obtenir una nota més alta. Per exemple, si treuen un 8 d’una assignatura sense factor de ponderació els hi queda un 8; però si només han tret un 6 d’una assignatura amb factor de ponderació 0,2 obtindrien un 7,2 que és una nota menor per fer les mitjanes. Per això és important que triïn les assignatures amb possibilitat d’obtenir una nota més elevada a la selectivitat però sense oblidar que han de fer aquelles que siguin necessàries pels estudis universitaris, tot i que després no es presentin a examen a la selectivitat. També s’ha de tenir present que poden aprovar la selectivitat fent únicament l’examen de les matèries comunes sense fer cap examen de les optatives, però això suposa que la nota màxima que es pot treure en aquest cas és un 10 quan amb optatives pots arribar al 14. A alguns estudis la nota de tall és un 5, per tant, no caldria examinar-se de les optatives. Informació PAAU 2013 Estructura PAAU 2013 Exàmens PAAU 2012 Portal AccesNet A l’índex
 14. 14. Estructura i qualificació de les PAU: * Matèries de modalitat. Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat [DOGC 9.7.2009]. Anàlisi musical Geografia Biologia Grec Ciències de la terra i del medi ambient Història de l’art Cultura audiovisual Literatura catalana Dibuix artístic Literatura castellana Dibuix tècnic Llatí Disseny Matemàtiques aplicades a les ciències socials Economia de l’empresa Matemàtiques Electrotècnia Química Física Tecnologia industrial A l’índex
 15. 15. Qualificació de la fase general i Nota d'accés La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés. Nota d’accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir: Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG QMB= qualificació mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4) Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. Qualificació de la fase específica Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general. Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts. Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5. Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes. Nota d'admissió L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d’admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció. Es calcula amb la fórmula: Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2 M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2) Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d’aplicació per a l’accés a la universitat en la preinscripció de 2010, es poden consultar al web: A l’índex
 16. 16. Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement dels títols universitaris de grau Branques de coneixement dels títols de grau Matèries de modalitat de batxillerat Ciències Ciències Arts i Enginyeria i Ciències de la socials i Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de Humanitats Arquitectura salut jurídiques matèries de modalitat de batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat [DOGC 9.7.2009]. Anàlisi musical • • Biologia • • • • Ciències de la terra i del medi ambient • • • • Cultura audiovisual • • Dibuix artístic • • Dibuix tècnic • • • Disseny • • • Economia de l'empresa • • • Electrotècnia • • Física • • • • Geografia • • Grec • • Història de l'art • • Literatura catalana • • Literatura castellana • • Llatí • • Matemàtiques aplicades a les ciències socials • • Matemàtiques • • • • Química • • • • Tecnologia industrial • •
 17. 17. Ponderacions: Ponderacions any 2013: Ponderacions any 2014: Ponderacions any 2015: Alumnes que actualment cursen Alumnes que actualment cursen Alumnes que actualment cursen 2n de batxillerat o CFGS. 1r de batxillerat. 4t d’ESO. Ponderacions any 2013:
 18. 18. A l’índex
 19. 19. A l’índex
 20. 20. A l’índex
 21. 21. A l’índex
 22. 22. A l’índex
 23. 23. A l’índex
 24. 24. A l’índex
 25. 25. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació Ordre alfabètic per centre d'estudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Codi Nom del centre d'estudi Població Univ. orientatives l'inici del (al final del l'inici del (al final del l'inici del (al final del l'inici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació Mataró UPF 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 41035 Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i gestió del lleure Mataró UPF 25 5,274 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 41032 Administració d'empreses i gestió de la innovació -semipresencial / nocturn- Mataró UPF 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11033 Administració i direcció d'empreses Barcelona UB 950 7,592 7,416 6,730 6,730 5,000 5,000 5,000 5,000 21014 Administració i direcció d'empreses Cerdanyola del Vallès UAB 160 8,434 8,305 6,790 6,790 6,188 6,188 5,000 5,000 41008 Administració i direcció d'empreses Barcelona UPF 160 10,888 9,782 6,400 6,400 5,813 5,813 5,000 5,000 61003 Administració i direcció d'empreses Lleida UdL 220 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 71002 Administració i direcció d'empreses Reus URV 150 6,490 6,252 5,000 5,000 6,750 6,750 5,000 5,000 71004 Administració i direcció d'empreses Tortosa URV 50 5,020 5,000 5,000 5,000 5,750 5,000 5,000 5,000 81003 Administració i direcció d'empreses Girona UdG 70 8,060 8,004 6,270 6,270 7,313 7,313 5,000 5,000 91003 Administració i direcció d'empreses Vic UVic 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31002 Administració i direcció d'empreses "Centre universitari EAE" Barcelona UPC 130 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31001 Administració i direcció d'empreses "EUN Caixa d'Estalvis de Terrassa" Terrassa UPC 180 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21099 Administració i direcció d'empreses (docència en anglès) Cerdanyola del Vallès UAB 70 8,250 7,686 6,670 6,670 5,000 5,000 5,000 5,000 11064 Administració i direcció d'empreses / Dret Barcelona UB 60 10,276 10,148 6,600 6,600 6,375 6,375 5,000 5,000 21098 Administració i direcció d'empreses / Dret Cerdanyola del Vallès UAB 80 9,240 9,240 5,000 5,000 6,063 6,063 5,000 5,000 41034 Administració i direcció d'empreses / Economia i Dret Barcelona UPF 40 12,080 12,080 6,520 6,520 5,875 5,875 5,000 5,000 11066 Administració i direcció d'empreses / Matemàtiques Barcelona UB 20 8,364 7,630 6,650 6,650 5,000 5,000 5,000 5,000 71003 Anglès Tarragona URV 50 5,768 5,000 7,200 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11001 Antropologia social i cultural Barcelona UB 160 5,800 5,020 7,830 7,747 7,563 5,000 5,000 5,000 21006 Antropologia social i cultural Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,706 5,000 5,000 5,000 6,938 5,000 5,000 5,000 11029 Arqueologia Barcelona UB 80 6,892 6,051 7,360 7,360 6,813 6,438 5,000 5,000 21007 Arqueologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 6,170 5,000 5,000 5,000 7,063 5,000 6,167 6,167 31007 Arquitectura Sant Cugat del Vallès UPC 60 8,680 8,680 6,437 6,437 5,000 5,000 5,000 5,000 31056 Arquitectura Barcelona UPC 380 8,166 8,114 6,470 6,470 5,000 5,000 5,000 5,000 71035 Arquitectura Reus URV 60 6,600 5,000 6,270 5,000 6,750 5,000 5,000 5,000 81004 Arquitectura Girona UdG 40 7,378 6,404 6,170 6,160 5,625 5,625 5,000 5,000 31064 Arquitectura -febrer- Sant Cugat del Vallès UPC 60 6,982 6,150 6,260 6,260 5,000 5,000 5,000 5,000 21020 Arts i disseny "Massana" Barcelona UAB 90 6,800 5,000 6,120 5,000 6,094 5,000 5,000 5,000 81005 Audiovisual i multimèdia Girona UdG 50 5,202 5,000 5,000 5,000 5,625 5,000 5,000 5,000 11053 Belles arts Barcelona UB 300 7,416 7,147 7,290 7,290 6,188 6,188 6,000 6,000 11002 Biologia Barcelona UB 160 10,260 10,058 7,130 7,130 6,563 6,563 5,000 5,000 21009 Biologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 10,196 10,010 7,350 7,350 6,563 6,563 5,000 5,000 81006 Biologia Girona UdG 105 9,020 8,504 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 91018 Biologia Vic UVic 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21008 Biologia ambiental Cerdanyola del Vallès UAB 60 10,105 10,104 7,200 7,200 7,938 7,938 5,000 5,000 41001 Biologia humana Barcelona UPF 60 11,520 11,406 8,120 8,120 6,313 6,313 5,000 5,000 11003 Bioquímica Barcelona UB 60 10,946 10,758 7,400 7,400 5,625 5,625 5,000 5,000 21011 Bioquímica Cerdanyola del Vallès UAB 60 10,926 10,540 6,320 6,320 6,063 6,063 5,000 5,000 71005 Bioquímica i biologia molecular Tarragona URV 40 10,570 9,776 6,100 6,100 5,000 5,000 5,000 5,000 11004 Biotecnologia Barcelona UB 80 11,272 10,748 7,190 7,000 5,563 5,563 5,000 5,000 21012 Biotecnologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 11,014 10,538 6,360 6,320 5,688 5,688 5,000 5,000 61005 Biotecnologia Lleida UdL 50 10,192 9,401 6,030 6,030 5,000 5,000 5,000 5,000 71006 Biotecnologia Tarragona URV 40 10,025 9,856 6,040 6,040 5,000 5,000 5,000 5,000 81007 Biotecnologia Girona UdG 60 10,140 9,470 5,000 5,000 5,375 5,375 5,000 5,000 91004 Biotecnologia Vic UVic 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 61001 Ciència i salut animal Lleida UdL 60 7,800 5,000 6,250 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11054 Ciència i tecnologia dels aliments Barcelona UB 80 7,690 7,340 7,000 7,000 5,875 5,875 5,000 5,000 21021 Ciència i tecnologia dels aliments Cerdanyola del Vallès UAB 60 8,126 7,886 6,890 6,890 5,063 5,063 5,000 5,000 61008 Ciència i tecnologia dels aliments Lleida UdL 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21013 Ciència política i gestió pública Cerdanyola del Vallès UAB 140 6,352 5,602 5,000 5,000 5,125 5,125 5,000 5,000 11005 Ciències ambientals Barcelona UB 80 8,726 8,276 5,000 5,000 6,438 6,438 5,000 5,000 21024 Ciències ambientals Cerdanyola del Vallès UAB 90 8,423 8,096 5,000 5,000 5,625 5,625 5,000 5,000 81008 Ciències ambientals Girona UdG 80 6,344 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 91027 Ciències ambientals / Tecnologia i gestió alimentària Vic UVic 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,250 5,000 5,000 5,000 1
 26. 26. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació Ordre alfabètic per centre d'estudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Codi Nom del centre d'estudi Població Univ. orientatives l'inici del (al final del l'inici del (al final del l'inici del (al final del l'inici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis 11006 Ciències biomèdiques Barcelona UB 140 11,494 11,418 7,803 7,803 6,000 6,000 5,000 5,000 21010 Ciències biomèdiques Cerdanyola del Vallès UAB 60 11,684 11,554 7,544 7,544 7,250 7,250 5,000 5,000 61004 Ciències biomèdiques Lleida UdL 45 11,244 10,656 7,510 7,510 6,500 6,500 5,000 5,000 11007 Ciències de l'activitat física i de l'esport Barcelona UB 150 8,920 8,920 7,430 7,430 6,730 6,730 5,000 5,000 81009 Ciències de l'activitat física i de l'esport Salt UdG 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 91001 Ciències de l'activitat física i de l'esport Vic UVic 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 71046 Ciències de l'activitat física i de l'esport Amposta URV 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 41038 Ciències de l'activitat física i de l'esport Mataró UPF 80 5,690 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 61007 Ciències de l'activitat física i l'esport Lleida UdL 120 7,887 7,730 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 41009 Ciències empresarials - Management Barcelona UPF 170 9,216 8,844 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31060 Ciències i tecnologies de telecomunicació Barcelona UPC 80 8,506 7,268 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11008 Ciències polítiques i de l'Administració Barcelona UB 100 6,920 6,458 7,030 7,030 6,563 6,563 5,000 5,000 41010 Ciències polítiques i de l'Administració Barcelona UPF 160 7,420 6,046 5,000 5,000 5,188 5,188 5,000 5,000 81010 Ciències polítiques i de l'Administració Girona UdG 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11009 Cinema i mitjans audiovisuals Terrassa UB 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21084 Comptabilitat i finances Sabadell UAB 160 6,616 6,354 5,000 5,000 5,500 5,500 5,000 5,000 81011 Comptabilitat i finances Girona UdG 210 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11055 Comunicació audiovisual Barcelona UB 50 8,960 8,742 5,000 5,000 7,625 7,625 5,000 5,000 21085 Comunicació audiovisual Cerdanyola del Vallès UAB 80 9,080 8,802 5,000 5,000 7,000 7,000 5,000 5,000 41002 Comunicació audiovisual Barcelona UPF 80 10,282 10,282 7,190 7,190 7,938 7,938 5,000 5,000 71007 Comunicació audiovisual Tarragona URV 30 8,440 7,994 6,400 6,400 7,313 7,313 5,000 5,000 91006 Comunicació audiovisual Vic UVic 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 81012 Comunicació cultural Girona UdG 40 7,288 6,524 5,000 5,000 6,125 6,125 5,000 5,000 11067 Comunicació i indústries culturals Barcelona UB 100 8,484 8,484 5,000 5,000 5,625 5,625 5,000 5,000 61009 Comunicació i periodisme audiovisuals Lleida UdL 50 8,051 5,000 6,330 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11056 Conservació-restauració de béns culturals Barcelona UB 50 7,584 6,856 8,140 8,140 6,125 6,125 6,333 6,333 11010 Criminologia Barcelona UB 140 7,706 7,521 7,420 7,420 7,750 7,750 5,000 5,000 21068 Criminologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 7,856 7,314 6,970 6,970 7,563 7,563 6,833 6,833 81013 Criminologia Girona UdG 60 7,204 5,618 7,152 7,152 6,688 6,688 5,000 5,000 41011 Criminologia i polítiques públiques de prevenció Barcelona UPF 80 8,080 7,442 6,720 6,720 7,000 7,000 5,000 5,000 20294 Direcció de comerç i distribució (Títol propi -no homologat-) Terrassa UAB 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 20224 Direcció hotelera (Títol propi -no homologat-) Cerdanyola del Vallès UAB 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11057 Disseny Barcelona UB 50 9,446 9,204 6,910 6,910 6,688 6,688 5,000 5,000 91007 Disseny "BAU" Barcelona UVic 150 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21015 Disseny "Eina" Barcelona UAB 110 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 41012 Disseny "Elisava" Barcelona UPF 200 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11012 Dret Barcelona UB 430 8,055 7,812 7,490 7,490 6,990 6,938 5,000 5,000 21086 Dret Cerdanyola del Vallès UAB 250 7,638 7,476 7,010 7,010 6,500 6,500 5,000 5,000 41013 Dret Barcelona UPF 300 9,598 8,722 7,200 7,200 6,375 6,375 5,000 5,000 61010 Dret Lleida UdL 100 6,680 6,458 6,240 6,240 5,250 5,250 5,000 5,000 71008 Dret Tarragona URV 125 7,120 6,667 6,410 6,240 5,125 5,125 5,000 5,000 81015 Dret Girona UdG 170 6,520 6,116 6,840 6,840 7,438 7,438 5,000 5,000 11065 Dret / Ciències polítiques i de l'Administració Barcelona UB 20 9,350 9,350 8,500 8,500 7,750 7,750 5,000 5,000 11070 Dret / Gestió i Administració pública Barcelona UB 20 7,090 5,312 9,360 6,790 6,875 6,875 5,000 5,000 11058 Economia Barcelona UB 350 7,280 7,010 6,343 6,343 5,000 5,000 5,000 5,000 21070 Economia Cerdanyola del Vallès UAB 160 7,082 6,817 5,000 5,000 5,063 5,063 5,000 5,000 41014 Economia Barcelona UPF 160 10,048 9,706 6,089 6,089 5,000 5,000 5,000 5,000 71009 Economia Reus URV 50 5,848 5,000 8,410 5,000 6,438 5,000 5,000 5,000 81016 Economia Girona UdG 60 6,530 5,750 6,081 6,081 6,688 6,688 5,000 5,000 91905 Economia / Estadística Barcelona UB-UPC 20 6,678 6,330 5,000 5,000 6,500 6,500 5,000 5,000 11013 Educació infantil Barcelona UB 240 9,300 9,219 7,330 7,330 6,375 6,375 5,000 5,000 21016 Educació infantil Cerdanyola del Vallès UAB 150 9,666 9,666 7,456 7,456 6,720 6,720 5,000 5,000 21017 Educació infantil Manresa UAB 80 6,872 5,000 6,230 5,000 6,250 5,000 5,000 5,000 61011 Educació infantil Lleida UdL 120 7,618 7,196 6,650 6,650 5,125 5,125 5,833 5,833 71010 Educació infantil Tarragona URV 120 8,040 7,646 7,000 6,900 6,250 6,250 5,000 5,000 2
 27. 27. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació Ordre alfabètic per centre d'estudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Codi Nom del centre d'estudi Població Univ. orientatives l'inici del (al final del l'inici del (al final del l'inici del (al final del l'inici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis 71029 Educació infantil Tortosa URV 40 7,462 6,850 7,100 6,910 6,250 6,250 5,000 5,000 71034 Educació infantil El Vendrell URV 40 8,286 8,143 7,870 7,870 7,250 7,250 5,000 5,000 81017 Educació infantil Girona UdG 80 9,042 9,042 7,340 7,340 6,250 6,250 5,000 5,000 91008 Educació infantil Vic UVic 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11014 Educació primària Barcelona UB 560 8,658 8,570 7,460 7,460 6,500 6,500 5,000 5,000 21018 Educació primària Cerdanyola del Vallès UAB 225 8,904 8,904 7,410 7,410 6,688 6,688 5,000 5,000 61012 Educació primària Lleida UdL 195 7,346 5,196 6,130 6,100 5,000 5,000 5,000 5,000 71011 Educació primària Tarragona URV 120 8,280 8,160 7,090 7,090 6,250 6,250 5,000 5,000 71033 Educació primària Tortosa URV 40 7,748 7,158 7,500 7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 81018 Educació primària Girona UdG 180 8,159 8,124 7,160 7,160 6,500 6,500 5,000 5,000 91009 Educació primària Vic UVic 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,188 5,000 5,000 5,000 21102 Educació primària (docència en anglès) Cerdanyola del Vallès UAB 75 8,060 5,400 7,890 5,000 5,250 5,250 5,000 5,000 11015 Educació social Barcelona UB 180 8,524 8,524 7,390 7,390 7,040 7,040 5,667 5,667 21019 Educació social Cerdanyola del Vallès UAB 80 8,454 8,428 7,340 7,340 7,250 7,250 7,333 7,333 61013 Educació social Lleida UdL 80 7,000 5,000 5,000 5,000 6,125 5,000 5,000 5,000 71012 Educació social Tarragona URV 50 7,733 7,733 6,830 6,830 6,500 6,000 5,000 5,000 81019 Educació social Girona UdG 60 7,586 7,280 6,810 6,810 6,813 6,813 5,000 5,000 91010 Educació social Vic UVic 50 5,000 5,000 6,392 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21087 Empresa i tecnologia Sabadell UAB 80 6,744 6,475 6,460 6,460 5,000 5,000 5,000 5,000 61006 Enginyeria agrària i alimentària Lleida UdL 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31003 Enginyeria agrícola Castelldefels UPC 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 71036 Enginyeria agroalimentària Tarragona URV 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 81032 Enginyeria agroalimentària Girona UdG 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31017 Enginyeria agroambiental i del paisatge Castelldefels UPC 50 5,000 5,000 6,290 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31004 Enginyeria alimentària Castelldefels UPC 50 5,000 5,000 5,600 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11059 Enginyeria biomèdica Barcelona UB 40 11,166 11,150 7,770 7,770 5,813 5,813 5,000 5,000 31051 Enginyeria biomèdica Barcelona UPC 50 10,578 10,056 5,615 5,615 5,000 5,000 5,000 5,000 41033 Enginyeria biomèdica Barcelona UPF 30 10,956 10,430 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31013 Enginyeria civil Barcelona UPC 140 8,817 7,105 6,420 6,420 5,000 5,000 5,000 5,000 31057 Enginyeria d'aeronavegació Castelldefels UPC 80 10,166 9,912 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31018 Enginyeria d'aeroports Castelldefels UPC 40 9,072 8,920 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 41017 Enginyeria de disseny industrial "Elisava" Barcelona UPF 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31006 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte Vilanova i la Geltrú UPC 80 7,558 7,140 6,530 6,530 5,000 5,000 5,000 5,000 31022 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte Terrassa UPC 60 9,280 9,280 6,590 6,590 6,000 6,000 5,000 5,000 31058 Enginyeria de la construcció Barcelona UPC 150 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31052 Enginyeria de l'energia Barcelona UPC 60 10,370 10,338 6,520 6,520 7,625 7,625 5,000 5,000 11060 Enginyeria de materials Barcelona UB 40 6,060 5,000 5,610 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31025 Enginyeria de materials Barcelona UPC 40 8,290 7,806 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31069 Enginyeria de recursos energètics i miners Manresa UPC 40 5,000 5,000 5,842 5,000 6,688 5,000 5,000 5,000 31009 Enginyeria de sistemes audiovisuals Barcelona UPC 40 8,576 8,576 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31010 Enginyeria de sistemes audiovisuals Terrassa UPC 60 5,048 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31011 Enginyeria de sistemes biològics Castelldefels UPC 50 5,602 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21088 Enginyeria de sistemes de telecomunicació Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31012 Enginyeria de sistemes de telecomunicació Castelldefels UPC 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31050 Enginyeria de sistemes de telecomunicació Barcelona UPC 80 9,190 9,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31014 Enginyeria de sistemes electrònics Barcelona UPC 80 5,688 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31065 Enginyeria de sistemes TIC Manresa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica 31015 Terrassa UPC 270 6,636 5,970 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química 31016 Enginyeria d'edificació Barcelona UPC 300 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 61016 Enginyeria d'edificació Lleida UdL 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 81020 Enginyeria d'edificació Girona UdG 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31048 Enginyeria d'edificació -febrer- Barcelona UPC 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21022 Enginyeria d'organització industrial "EU Salesiana de Sarrià" Barcelona UAB 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31019 Enginyeria elèctrica Manresa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3
 28. 28. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació Ordre alfabètic per centre d'estudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Codi Nom del centre d'estudi Població Univ. orientatives l'inici del (al final del l'inici del (al final del l'inici del (al final del l'inici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis 31053 Enginyeria elèctrica Barcelona UPC 100 7,670 7,304 6,100 6,100 5,000 5,000 5,000 5,000 71037 Enginyeria elèctrica Tarragona URV 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 81040 Enginyeria elèctrica Girona UdG 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21023 Enginyeria elèctrica "EU Salesiana de Sarrià" Barcelona UAB 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31021 Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica Vilanova i la Geltrú UPC 200 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11017 Enginyeria electrònica de telecomunicació Barcelona UB 50 5,770 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21089 Enginyeria electrònica de telecomunicació Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31023 Enginyeria electrònica industrial i automàtica Manresa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31054 Enginyeria electrònica industrial i automàtica Barcelona UPC 120 8,736 8,192 5,000 5,000 5,688 5,688 5,000 5,000 71038 Enginyeria electrònica industrial i automàtica Tarragona URV 60 6,158 5,000 5,540 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 81021 Enginyeria electrònica industrial i automàtica Girona UdG 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21025 Enginyeria electrònica industrial i automàtica "EU Salesiana de Sarrià" Barcelona UAB 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31024 Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica Mataró UPC 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 61017 Enginyeria en electrònica industrial i automàtica Lleida UdL 40 5,330 5,000 7,610 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31068 Enginyeria en organització industrial / Enginyeria química Igualada UPC 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 41018 Enginyeria en sistemes audiovisuals Barcelona UPF 75 7,090 6,660 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31049 Enginyeria en sistemes i tecnologia naval Barcelona UPC 60 7,024 6,840 6,630 6,630 5,625 5,625 5,167 5,167 31026 Enginyeria en tecnologies aeroespacials Terrassa UPC 60 12,286 12,248 6,960 6,960 6,438 6,438 5,000 5,000 31029 Enginyeria en tecnologies industrials Barcelona UPC 450 10,460 10,380 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31030 Enginyeria en tecnologies industrials Terrassa UPC 180 9,044 8,462 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 81041 Enginyeria en tecnologies industrials Girona UdG 80 5,696 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31031 Enginyeria en vehicles aeroespacials Terrassa UPC 60 11,590 11,564 5,944 5,944 5,250 5,250 5,000 5,000 31067 Enginyeria física Barcelona UPC 40 11,968 11,968 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 61014 Enginyeria forestal Lleida UdL 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 90901 Enginyeria geològica Barcelona UPC-UB 40 5,000 5,000 7,070 5,000 8,188 5,000 5,000 5,000 31032 Enginyeria geomàtica i topografia Barcelona UPC 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11018 Enginyeria informàtica Barcelona UB 70 6,710 6,580 6,410 6,410 5,500 5,500 5,000 5,000 21071 Enginyeria informàtica Cerdanyola del Vallès UAB 300 5,330 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31037 Enginyeria informàtica Vilanova i la Geltrú UPC 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31059 Enginyeria informàtica Barcelona UPC 400 6,678 6,626 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31061 Enginyeria informàtica Mataró UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 41019 Enginyeria informàtica Barcelona UPF 75 6,714 6,410 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 61015 Enginyeria informàtica Lleida UdL 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 71039 Enginyeria informàtica Tarragona URV 110 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 81042 Enginyeria informàtica Girona UdG 140 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11016 Enginyeria informàtica / Matemàtiques Barcelona UB 20 8,544 6,306 5,000 5,000 5,813 5,813 5,000 5,000 31038 Enginyeria marina Barcelona UPC 40 6,588 6,460 5,000 5,000 6,625 6,625 5,000 5,000 31027 Enginyeria mecànica Barcelona UPC 210 8,486 8,266 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31028 Enginyeria mecànica Manresa UPC 75 5,000 5,000 6,130 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 61018 Enginyeria mecànica Lleida UdL 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 71040 Enginyeria mecànica Tarragona URV 60 6,730 6,500 6,660 6,660 5,000 5,000 5,000 5,000 81022 Enginyeria mecànica Girona UdG 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21026 Enginyeria mecànica "EU Salesiana de Sarrià" Barcelona UAB 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 91020 Enginyeria mecatrònica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica Vic UVic 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31045 Enginyeria nàutica i transport marítim Barcelona UPC 45 7,396 7,350 7,720 7,720 6,563 6,563 5,000 5,000 11019 Enginyeria química Barcelona UB 70 7,252 6,367 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21090 Enginyeria química Cerdanyola del Vallès UAB 80 6,582 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31034 Enginyeria química Manresa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31046 Enginyeria química Barcelona UPC 75 8,748 8,478 6,800 6,800 5,000 5,000 5,000 5,000 31055 Enginyeria química Barcelona UPC 60 7,790 7,214 6,880 6,880 5,000 5,000 5,000 5,000 71041 Enginyeria química Tarragona URV 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 81023 Enginyeria química Girona UdG 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31036 Enginyeria telemàtica Castelldefels UPC 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31047 Enginyeria telemàtica Barcelona UPC 60 5,746 5,680 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 41020 Enginyeria telemàtica Barcelona UPF 75 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4

×