Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
2019 20 llibret informatiu
2019 20 llibret informatiu
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011

Descargar para leer sin conexión

Nuevo folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau de Terrassa (Barcelona), actualizado en enero de 2011.
(Nou fulletó informatiu sobre l'institut Torre del Palau, Barcelona, actualitzat a gener de 2011)

Nuevo folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau de Terrassa (Barcelona), actualizado en enero de 2011.
(Nou fulletó informatiu sobre l'institut Torre del Palau, Barcelona, actualitzat a gener de 2011)

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011 (20)

Más de Institut Torre del Palau (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011

 1. 1. ESO Educació Secundària Obligatòria Batxillerats Si ens coneixes, connectaràs!
 2. 2. Aprenentatge amb les T I C Tecnologies de la Informació i la Comunicació des de l’any 2003 L’Institut Torre del Palau va incorporar les TIC a l’aprenentatge l’any 2003. Actualment és un dels centres de referència a Catalunya en el treball amb les tecnologies a l’aula. Va ser un dels primers ins- tituts que es va incorporar al Projecte Educat 1x1 del De- partament d’Educació: cada alumne dels cursos immersos en el Partim del passat, projecte disposa d’un ordinador portàtil personal i l’utilitza per treballar la major part de les assignatures. Però també es fan formem des del servir llibretes per escriure i es llegeixen llibres en paper. A més, es fan servir llibres digitals i recursos TIC en altres assig- present i ens avancem natures i projectes del centre com ara els idiomes, l’actualitat al futur amb els mitjans de comunicació digitals, la producció de mate- rials audiovisuals i la col·laboració amb projectes externs. L’institut, des del 2004 fins al 2006, va ser un dels quatre ins- tituts de tot Catalunya que va experimentar el Projecte IATIC (Integració Avançada de les TIC a les aules). Ara col·labora amb universitats, grups de recerca i és convidat a congressos i jornades relacionades amb les TIC i l’educació. Un centre innovador, obert a l’exterior, que mira endavant sense oblidar les metodologies que sempre han funcionat a les aules.
 3. 3. El nostre objectiu: la formació de persones competents Eines digitals Pàgina web: pròpies creades http://www.iestorredelpalau.cat al centre, Intranet, des d’on el professorat, utilitzades per l’alumnat i les famílies accedeixen a la comunitat l’Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) educativa de Revista digital d’informació contínua l’Institut Torre sobre l’actualitat del centre, del Palau anomenada QUÈ PASSA! Blocs de l’alumnat on es publiquen treballs fets a classe Equipament Aules d’ordinadors fixos informàtic del Carros de portàtils centre Totes les aules equipades amb material multimèdia Xarxa fixa i wifi en tot el centre Accés a l’exterior per xarxa de fibra òptica Ordinadors de reserva per al projecte Educat 1x1
 4. 4. Centre preferent d’ensenyaments musicals El centre té la consideració, per part del Departament d’Ensenya- ment, de centre preferent per a l’alumnat que cursa estudis mu- sicals de grau mitjà al conservatori de Terrassa. Centre d’atenció a la pràctica esportiva El centre inicià l’aplicació del nou sistema educatiu l’any 1987. L’alumnat del centre que forma part del programa d’alt rendiment Aquest fet proporciona una contrastada experiència en les for- esportiu en la pràctica de natació i waterpolo al Club Natació Te- mes d’organització, orientació dels aprenentatges i resolució rrassa, gaudeix de modificacions curriculars en l’àrea d’educació de situacions que es presenten en qualsevol àmbit de l’acció física i en matèries optatives tant a l’ESO con al Batxillerat. educativa, experiència que esdevé fonamental per garantir una bona organització i un bon ambient d’estudi, de relació i Centre a prop de les famílies d’aprenentatge. Volem estar a prop de les famílies, per ser molt accessibles, faci- litar el control i oferir un tracte directe, ràpid i eficaç, mantenint sempre una comunicació immediata amb elles. Aquest és per a nosaltres un objectiu que considerem fonamental. El nostre objectiu: la formació de persones competents
 5. 5. Compromís de qualitat Atenció personalitzada Funcionament La forma de treballar i d’organitzar-nos ens permet atendre per- • Rebuda a les famílies abans d’iniciar-se el curs, i també, com a sonalment l’alumnat per millorar el seu rendiment i les seves mínim, durant el 1r trimestre. actituds davant la feina diària. • Relació constant de les famílies amb tutors, professorat i equip L’atenció personalitzada és, hores d’ara, una de les iniciatives directiu. que caracteritzen l’institut, en què s’implica tot el professorat. • Control d’assistència, cada hora de classe, a tots els alumnes. Per això millorem les classes, fent agrupaments flexibles, grups • Comunicació telefònica immediata a la família en cas de falta reduïts i reforçant les tutories. d’assistència i en cas d’incidència. Comptem amb professorat especialitzat en psicopedagogia i amb • Atenció directa, ràpida i eficaç als alumnes i a les famílies. l’assessorament de l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic). • Entrevista trimestral amb el/la tutor/a, i sempre que calgui amb caràcter d’urgència. Aspectes educatius singulars • Assessorament personalitzat en l’orientació acadèmica dels • Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) alumnes. estan presents en la major part de les àrees, amb diferent • Els alumnes d’ESO no surten del centre durant el temps de intensitat. l’esbarjo. • Formació a travès del contacte amb l’exterior: sortides, activi- • Tramitació de beques. tats culturals, convivències, observacions, viatges a l’estranger. • I també, altres serveis de tipus més genèric. • Formació amb activitats extraescolars: el teatre com a mitjà potenciador de l’expressió i de la comunicació, l’esport, la co- ral i les sortides. • El valor de les relacions humanes, de l’esforç i del treball. • La formació en hàbits de neteja, programes de salut i preven- ció de drogues. • Diversificació curricular, amb una oferta educativa innovadora. • Convalidació de matèries per a alumnes que cursen ensenya- ments de grau mitjà de música. • Tramitació de modificacions curriculars per als esportistes que segueixen programes d’alt rendiment.
 6. 6. Serveis Instal·lacions Disposem d’una biblioteca oberta cada dia, amb servei de con- El centre disposa, a més de les aules ordinàries, de 2 laboratoris, sulta i préstec, amb més de 6.000 volums. El bar-restaurant, de 2 aules de tecnologia, de 3 aules de plàstica, d’1 aula de obert diàriament, ofereix menjars elaborats al propi centre. I música, d’1 taller de cuina, de 3 aules d’informàtica, de 2 aules també es compta amb un servei de reprografia. amb carro de portàtils, de 2 pistes poliesportives exteriors, d’1 Quan hi ha classe a la tarda, els alumnes que es queden al migdia gimnàs obert de 15x20 m amb vestidors, d’1 sala d’actes, d’1 al centre poden estar en una sala, sota vigilància d’una monitora laboratori d’edició de fotografia i video digital, d’1 biblioteca, finançada per l’AMPA. d’1 bar cantina i una superfície exterior de 2.500 m2. A més, 1 mòdul prefabricat amb 3 aules i 1 lavabo. Totes les aules i espais del centre tenen connexió a Internet per cable i per wifi. Fibra òptica en les comunicacions amb l’exterior. El nostre objectiu: la formació de persones competents
 7. 7. Compromís de qualitat Activitats extra-escolars Els alumnes poden realitzar diferents activitats organitzades pel propi centre, en col·laboració amb l’AMPA, durant les tardes de dimecres i divendres: esports, teatre i coral. Actualment hi par- ticipen globalment més de 150 nois i noies. Sortides AMPA Considerem les sortides un complement molt rellevant per a la Associació de mares i pares d’alumnes formació dels alumnes a nivell personal, cultural i social, per Els pares i mares del centre estan organitzats en associació i això, se’n fan d’àmbit local, comarcal, estatal i internacional. col·laboren i participen en els projectes de millora del centre, Els alumnes de 1r d’ESO, durant el 1r trimestre, fan una sortida donant suport a activitats de l’alumnat, del professorat i de les convivencial de grup de dos dies. Els de 2n i 3r d’ESO fan el tre- famílies. Es reuneixen el 1r dimecres de cada mes al Centre Cívic ball de síntesi fora del centre, a diverses comarques catalanes. A Avel·lí Estrenjer. l’alumnat de 4t d’ESO i batxillerat se li ofereix un viatge cultural a l’estranger.
 8. 8. ESO Educació Secundària Obligatòria BATXILLERAT L’Educació Secundària Obligatòria consta de quatre cursos. De El Batxillerat el formen dos cursos que permeten accedir a la primer a tercer d’ESO tot l’alumnat cursa les matèries establer- Universitat o als Cicles Formatius de Grau Superior. Són 30 hores tes pel Departament d’Ensenyament. A quart d’ESO s’ofereixen lectives setmanals de les quals 14 pertanyen a matèries comunes cinc itineraris diferents relacionats amb l’orientació futura de i 16 a matèries de modalitat. El centre ofereix totes les modali- l’alumnat. A tots els cursos s’ofereixen matèries optatives i al- tats en diferents itineraris. ternatives, enfocades a reforçar i ampliar els continguts curricu- Modalitat Itinerari d’arts plàstiques lars de les diferents àrees. A més, amb aquestes matèries també artística Itinerari d’arts escèniques, música i s’intenta potenciar els ensenyaments artístics, el teatre i la coral del centre. dansa Modalitat humanitats - ciències socials Compromís de Modalitat ciències i tecnologia qualitat
 9. 9. Premis i concursos L’institut, a l’exterior A l’Institut Torre del Palau participem en aquelles convocatòries L’institut és convidat i participa en cursos de formació, con- que estimulen els alumnes a projectar-se en l’àmbit de la cultura gressos i jornades que organitzen entitats i institucions com la i de la societat. Fruit d’això s’han obtingut alguns premis, en- Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Educación o diverses tre ells: premis CIRIT, premis universitaris (UAB i UPF), premis Universitats. Les TIC i l’educació són el tema principal. del CRP per a Treballs de Recerca, premis de fotografia d’àmbit europeu, premis de fotografia i vídeo escolar del Departament d’Ensenyament, un premi Cangur de l’Associació Catalana de Ma- temàtiques i el premi NetReporter Diputació de BCN a la revista digital del centre. Regularment participem a les Trobades de Corals de Secundària, les Trobades Esportives de Secundària i fem intercanvis i viatges internacionals. El nostre objectiu: la formació de persones competents
 10. 10. Batxillerat artístic: arts escèniques, música i dansa El Batxillerat d`Arts Escèniques centra els seus estudis en la avui dia es compon de 150 alumnes. El centre compta també formació teatral, el llenguatge musical, el cant, la dansa i la cul- amb una coral de pares i mares. Al nostre institut es viu el tea- tura audiovisual. El nostre institut sempre ha vetllat per acostar tre i és per això que es va decidir des de fa 3 anys incorporar el seu alumnat al món del teatre i el cant. És per això que des el Batxillerat d`Arts Escèniques. Un Batxillerat que està pensat de fa més de 7 anys es treballen les Arts Escèniques, ja sia com per a tots aquells estudiants interessats en el món de les arts una matèria a l`aula o com una activitat extraescolar i des de escèniques. fa 4 anys comptem amb una Companyia teatral de professors i El camp és molt ampli: tot el que envolta el món del teatre i del professores. cinema: actors, directors, realitzadors, guionistes, tècnics de so En el cas del cant, es va crear una coral -fa més de 15 anys- que o d’il·luminació... El nostre objectiu: la formació de persones competents
 11. 11. Batxillerat artístic: Compromís de arts plàstiques qualitat Aquest institut va ser el primer de la ciutat en oferir la modalitat de batxillerat artístic, l’any 1991. Són estudis dirigits a alumnes amb aptituds artístiques que es plantegen opcions de futur relacionades amb la comunicació, el disseny o l’expressió artística. Complementàriament a la tasca formativa, també mostrem a l’alumnat l’ample ventall de possibilitats professionals a les quals pot accedir des dels ensenyaments artístics: a més de les ocupacions tradicionalment conegudes de l’àmbit de les arts, hi ha una demanda creixent de professionals del món de la imatge associada a les noves tecnologies i als mitjans de comunicació. Per tal de garantir un bon aprenentatge dins de les matèries específiques de la modalitat, el nostre plantejament metodo- lògic es fonamenta en l’atenció individualitzada que permet la dinàmica de l’aula-taller; la utilització de les noves tecnologies en la producció d’imatges, i el contacte freqüent amb el fenomen creatiu: amb els artistes -conferències, col·loquis-, i amb les obres -visites a museus i exposicions-. Gaudir de l’art és un fet motivador que impulsa l’alumne a la recerca i a l’experimentació.
 12. 12. L’Institut Torre de Palau es troba situat entre els barris de Can Boada i Poble Nou de Terrassa, al Camí de Can Boada del Pi. INSTITUT TORRE DEL PALAU Camí de Can Boada del Pi, s/n 08225 TERRASSA Tel. i fax 93 733 06 61 E-mail: a8045011@xtec.cat www.iestorredelpalau.cat www.xtec.net/iestorredelpalau Més informació sobre l’institut al mapa web que trobareu al lloc web del centre. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS Torre del Palau Secretaria: Matins: cada dia de 9 a 13.30 h Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 17.30 h Per concertar entrevistes personals o per a més infor- mació us podeu adreçar als membres de l’equip directiu. JORNADA DE PORTES OBERTES: Data: Hora:

×