Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria (2014)

3.063 visualizaciones

Publicado el

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 (годишно издание, брой 13)
© Издател: Търговско-промишлена палата – Стара Загора
ISSN 1311–9494
Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2014 (Annual еdition, Number 13)
© Publisher: Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora, Bulgaria

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria (2014)

 1. 1. Търговско-промишлена палаТа стара Загора Chamber of CommerCe and Industry stara Zagora, bulgaria икономически годишник на регион стара Загора eConomIC yearbook stara Zagora region, bulgaria 2014
 2. 2. Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 (годишно издание, брой 13) © Издател: Търговско-промишлена палата – Стара Загора ISSN 1311–9494 Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2014 (Annual еdition, Number 13) © Publisher: Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora, Bulgaria Икономически годишник на регион Стара Загора е годишно периодично издание на Търговско- промишлена палата – Стара Загора, което през 2014 г. излиза от печат за 13-и път. Годишникът представя икономиката на регион Стара Загора чрез данни за около 550 производствени и търговски предприятия и адресна информация на фирмите, които са членове на Палатата. Данните за приходите от дейността и за печалбите на предприятията са представени при съпоставка на 2011 и 2012 г. (двете последни години, за които са обявени публични финансови отчети). Данните позволяват фирмите да бъдат подредени в класации според икономическите им резултати. В книгата е използвана собствена информация и данни, предоставени от Национален статистически ин- ститут; Дирекция Бюро по труда – Стара Загора и други. Редакционната работа е приключила през февруари 2014 г. Изданието е двуезично – на български и на английски език. Насочено е към всички гости на област Стара Загора, които искат да се запознаят с основните икономически дадености за региона; към ръководителите на български и на чуждестранни фирми и към широк кръг читатели. Изданието и информацията в него се разпространява чрез: посолства; чуждестранни търговски мисии в България; търговски изложения у нас и в чужбина; мрежата на българските и на европейските търговско- промишлени палати; мрежата Enterprise Europe Network; обществените библиотеки. Предоставя се на офи- циални гости на Областна администрация – Стара Загора и на общините от региона. Книгата се ползва като справочник от стотици ръководители на фирми от Стара Загора и от други региони на България. Изданието има електронна версия и се разпространява в интернет чрез Икономически портал на регион Стара Загора (www.chambersz.com) – информационен сайт на издателя Търговско-промишлена палата – Стара Загора. The Economic Yearbook of the Stara Zagora Region is an annual publication of the Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora. This year’s edition is the 13th consecutive one. The Yearbook presents the economy of Stara Zagora Region, information on about 550 manufacturing and commercial companies, and contact details of all CCI’s member companies. The sales revenues and profit data of the companies is represented by comparison between the date of 2011 and 2012 (the last two years for which public financial reports are available). This information allows the companies to be ranked according to the economic indicator and company’s type. In this publication, Chamber’s own data is used and data provided by the National Statistical Institute (NSI), the Employment Office – Stara Zagora, etc. The data is processed by the team of Stara Zagora CCI’s Media Centre. This publication is bilingual – written both in Bulgarian and English. It targets the visitors of Stara Zagora Region who would like to get acquainted with the main economic figures of the region; managers of Bulgarian and foreign companies, and also the general public. This publication is distributed to embassies, foreign commercial offices in Bulgaria, commercial fairs and exhibi- tions in the country and abroad, the network of the Bulgarian and European Chambers of Commerce and Industry, Enterprise Europe Network, public libraries and bookstores. The Yearbook is also used as a reference book by hun- dreds of company managers from the region and elsewhere. The publication has an electronic version on the Economic portal of Stara Zagora Region www.chambersz.com – a daily news provider, crated and maintained by the Media team of the Stara Zagora Chamber of Commerce and Industry.
 3. 3. Съдържание АРИР Агенция за регионално икономическо развитие БАН Българска академия на науките БВП брутен вътрешен продукт БТТПК Българо-китайска търговско-промишлена камара БШТК Българо-швейцарска търговска камара ГРАО Гражданска регистрация и административно обслужване ДДС данък добавена стойност ДМА дълготрайни материални активи ИКИТ Институт по космически изследвания и технологии КИД класификация на икономическите дейности МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение МСП малки и средни предприятия НАП Национална агенция за приходите НПП нетни приходи от продажби НСИ Национален статистически институт ПЧИ преки чуждестранни инвестиции РАЦ Регионален академичен център към БАН ТПП Търговско-промишлена палата По-важните съкращения, използвани в книгата: 5 Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора 7 Стара Загора – център на водещ икономически регион 8 Данни за икономиката на България 8 Преки чуждестранни инвестиции 10 Заплащане на труда, цени на имотите, безработица 16 Бизнес под натиск 17 Енергетиката – водещ отрасъл за региона на Стара Загора 24 Основни показатели за фирмите (нефинансов сектор) за 2012 г. 26 Класация според размера на приходите от оперативна дейност за 2012 г. и данни за печалбата 28 Класация на 200 водещи фирми според размера на приходите от оперативна дейност за 2012 г. 34 Класация на 200 водещи фирми според размера на печалбата за 2012 г. 40 Класация на 100 водещи фирми от област Стара Загора според тяхната рентабилност за 2012 г. 44 Инвестиции за разширяване на производството 48 Стара Загора – регион с водещи в областта си предприятия 50 Грижа за безопасността и здравето на работниците 60 Стимулиране на бизнес отношенията с чуждестранни партньори 64 Туризмът в региона на Стара Загора – разходка от зараждането на цивилизацията до наши дни 67 Община Стара Загора 70 Регионален академичен център Стара Загора 71 Тракийски университет – Стара Загора 72 Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора 73 Клуб на работодателя – Стара Загора 74 Фондация Обществен дарителски фонд – Стара Загора 75 Граждански клуб ЛИПА – Стара Загора 76 Ротари клуб – Стара Загора 77 Лайънс клуб Стара Загора – Тракия 78 Туристическо дружество„Сърнена гора“ 79 Българо-швейцарска търговска камара 80 Търговско-промишлена палата – Стара Загора 85 Актуални проекти на ТПП – Стара Загора 169 Фирми членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора
 4. 4. Contents Used abbreviations in the yearbook: AD Joint Stock Company CRAS Department for Civil Registration and Administrative Service EAD Single-member Stock Company EOOD Single-member Partnership with Limited Liability ET Sole trader GDP Gross Domestic Product NRA National revenue agency NSI National statistical institute OOD Limited Liability Company SME Small and medium enterprises TFA Tangible Fixed Assets VAT Value added tax 4 Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2014 105 Geographical location, infrastructure, population of Stara Zagora District 106 Stara Zagora – a leading economic region in Bulgaria 108 Data on the Bulgarian economy 110 Salaries and wages, real estate prices, unemployment 114 Business under pressure 115 Energy – a leading sector in Stara Zagora Region 117 Investments in manufacturing expansion 119 Stara Zagora – a Regio of industrial leaders 120 Basic Company Indicators (Non-financial Sector, 2012) 122 Ranking according to the size of their Operating Revenues and Net profit in 2012 124 Ranking of the top 200 companies according to the amount of Operating Revenues in 2012 129 Ranking of the top 300 companies according to the Net Profit in 2012 134 Ranking of the top 100 companies according to their Profitability in 2012 137 Health and safety of work 138 Encouraging business relations with foreign partners 140 The tourism in Stara Zagora Region – a journey from the birth of the civilization to the present days 142 Stara Zagora Municipality 145 Regional Economic Development Agency 146 Regional Academic Centre Stara Zagora 147 Trakia University 148 Non-profit Association Employers’ Club 149 Stara Zagora Community Foundation 150 Club LIPA Stara Zagora 151 Surnena gora Tourist Association 152 Rotary club Stara Zagora 153 Lions Club Stara Zagora – Trakia 154 Bulgarian-Swiss Chamber of Commerce 155 Chamber of Commerce and Industry Stara Zagora 159 Current projects by CCI Stara Zagora
 5. 5. 5 Административна карта на България, деление по области ШУМЕН Община Жители към 15.01.2012 Жители към 15.01.2013 Жители към 15.01.2014 Стара Загора 171 784 172 278 172 830 Казанлък 78 113 77 579 76 995 Чирпан 23 319 23 077 22 416 Раднево 21 712 21 407 21 092 Павел баня 14 926 14 824 14 720 Гълъбово 14 364 14 177 13 917 Мъглиж 12 252 12 208 12 149 Братя Даскалови 8 914 8 767 8 701 Гурково 5 426 5 408 5 363 Николаево 5 009 5 022 5 110 Опан 3 286 3 197 3 158 Администра- тивна област Жители към 15.01.2012 Жители към 15.01.2013 Жители към 15.01.2014 София 1 407 468 1 412 124 1 418 491 Пловдив 716 765 715 515 715 388 Варна 492 900 492 411 493 184 Бургас 442 548 441 236 440 717 Стара Загора 359 105 357 944 356 451 Благоевград 337 999 335 178 333 421 Плевен 294 688 290 048 287 121 Пазарджик 293 935 291 627 289 875 Велико Търново 277 071 273 981 271 637 Русе 254 571 251 932 250 151 Население Общини в област Стара Загора Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора Област Стара Загора е разположена в цен- търа на България. Географското положение е благоприятно за предприятията, то осигурява естествени конкурентни предимства за бизнес дейности в региона. През територията на об- ластта преминават магистрални и първоклас- ни автомобилни пътища и железопътни линии. Пресичат се трасетата на три европейски транс- портни коридора, които са най-използваните връзки между северната граница на България при р. Дунав и южната граница на страната с Гърция и Турция. Автомагистрала „Тракия“ оси- урява удобна автомобилна връзка от столицата до морето и дава допълнителен стимул за раз- витие на бизнеса от региона. Стара Загора разполага с нефункциониращо летище, което е разположено в непосредствена близост, южно от града. При наличие на инвес- титорски интерес то има потенциал да обслуж- ва товарни полети и да се превърне във врата за стоки от цял свят за европейските пазари. Територията на летището се използва за кратък период от време през последните шест години за провеждане на най-голямото на Балканския полуостров Международно специализирано селскостопанско изложение. Данни на ГРАО по настоящ адрес
 6. 6. 6 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2012 г. по групи предприятия според броя на заетите Група Фирми (брой) Произведена продукция (хил. лева) Приходи от дейността (хил. лева) Нетни приходи от продажби (хил. лева) Разходи за дейността (хил. лева) Печалба (хил. лева) Загуба (хил. лева) Заети лица (брой) Възнаграж- дения (хил. лева) Дълготрайни материални активи (хил. лева) Общо за областта 14 395 5 860 306 9 162 747 8 529 608 8 663 004 646 736 195 954 96 404 812 053 6 930 775 Микро до 9 заети 13 172 1 399 085 2 882 990 2 708 266 2 630 918 321 562 86 547 25 241 80 057 2 598 000 Малки от 10 до 49 1 013 990 735 2 272 912 2 107 690 2 201 324 118 944 57 290 20 006 127 382 612 514 Средни от 50 до 249 172 1 099 791 1 544 403 1 422 946 1 492 510 73 025 28 177 16 124 133 520 755 060 Големи над 250 38 2 370 695 2 462 442 2 290 706 2 338 252 133 205 23 940 35 033 471 094 2 965 201 Стара Загора има отлично изградени кому- никации и инфраструктура, позволяваща из- ползването на природен газ като енергиен из- точник от основните производствени предпри- ятия, и това им дава още едно предимство пред конкуренти от други региони. Административна област Стара Загора е разположена на площ от 5151,1 кв. км. На те- риторията ѝ се намират най-големите нахо- дища на Балканския полуостров на лигнитни въглища, които се използват като суровина за добив на електрическа енергия от 4 топлоеле- ктрически централи. Енергийният сектор до- принася съществено за водещото място на об- ласт Стара Загора в икономиката на България. Благодарение на него регионът привлича се- риозни чуждестранни и вътрешни инвестиции. През последните години те са насочени към из- граждането на нови мощности на централите и към модернизация на съществуващи мощности и на оборудването. Сред другите важни природ- ни ресурси на региона са плодородните земе- делски земи, горите и минералните извори. Областният град Стара Загора е на 6-о място по население в България – след София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Град Стара Загора е разполо- жен в подножието на южните склонове на Средна гора и е с географски координати 42o 25‘ север- на ширина и 25o 37‘ източна дължина. Средната надморска височина на града е 197 метра. Област Стара Загора включва 11 общини, в които има 206 населени места. Градовете в об- ластта са 11 – Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Шипка и Крън. Два от об- щинските центрове – Опан и Братя Даскалови, имат статут на села. Средната продължителност на живота в България е 77,4 г. при жените и 70,5 г. при мъ- жете и стойностите са съотносими и към на- селението на региона. За област Стара Загора средната продължителност на живота е 73,7 г., като при мъжете е 70,1 г., а при жените – 77,2 г. Средните стойности за държавите от Европейския съюз са съответно 82,2 г. за жени- те и 76,1 г. за мъжете. Гъстотата на населението в област Стара Загора е 69 души на 1 кв. км, като най-високата стойност е в областния град. По данни на НСИ към края на 2012 г. насе- лението на Република България е 7 284 552 души. От тях 5 307 868 души живеят в градове- те. Населението на страната е намаляло с око- ло 81 хил. души за период от две години. По данни на държавната администрация населението на област Стара Загора е 357 944. В община Стара Загора живеят 172 278 души. По брой на населението област Стара Загора запазва петото си място в страната. Източник: НСИ
 7. 7. 7 Стара Загора – център на водещ икономически регион Около 27 800 фирми от област Стара Загора имат регистрация в Търговския регистър към януари 2014 г. и са с действащ статут. По- голямата част от тях обаче не развиват активна дейност или имат минимални обороти. Приходи в размер над 50 хил. лева за 2012 г. отчитат 4710 дружества. Общо фирмите от област Стара Загора генерират приходи от дейността си в размер на 9163 млн. лева. Това представлява ръст от 8% спрямо предходната 2011 г., когато приходите са били 8517 млн. лева. 73% от об- щия обем на приходите се дължи на дейността на 300 предприятия, които оглавяват класация- та по този показател. През 2012 г. те имат при- ходи от дейността си в размер на 6732 млн. лева. Посочените по-горе данни се отнасят само за фирмите, които са регистрирани на терито- рията на област Стара Загора. Те не включват дружества, които имат големи обороти от дей- ността си в региона, като обектите на нацио- налните търговски вериги, мобилните опера- тори, бензиностанции, превозвачески фирми, дружествата от финансовата сфера и други. Основните икономически дейности, кои- то определят облика на област Стара Загора, са производството на: хранителни продукти и напитки; метални изделия; изделия от каучук и пластмаси; енергетиката; строителството и търговията със стоки на едро и на дребно. Данни на Националния статистически ин- ститут, обхващащи икономическите показа- тели на близо 14 400 фирми от област Стара Загора, показват, че през 2012 г. нетните при- ходи от продажби (НПП) възлизат на повече от 8,5 млрд. лева. Ръстът спрямо предходната го- дина е от 700 млн. лева. Търговските фирми ге- нерират нетни приходи от продажби в размер на 2,9 млрд. лева и секторът запазва водеща- та си позиция. Там са съсредоточени и най-го- лям брой фирми. Предприятията от добивната и преработващата промишленост имат НПП в размер на 2,7 млрд. лева. Производството и разпределението на електрическа и топлин- на енергия и на газообразни горива достига НПП в размер на 1,6 млрд. лева и това е с 383 млн. лева повече от предходната годишна база. Минимален спад се наблюдава в сектор Строителство, който според размера на при- ходите от продажби през последните години е на четвърто място по значение в региона. През последните три – четири години много дина- мично се развива селското стопанство и на го- дишна база секторът има ръст. Най-многобройна е групата на микро фир- мите, показва наблюдението на НСИ за броя на работниците и служителите в предприятията. Тези фирми, с персонал до 9 души, имат най- голям принос при формиране на общия обем от приходите от продажби и той е почти една трета от сумата. Броят на малките фирми (с от 10 до 49 заети) в област Стара Загора е около 1000, а на средните предприятия – около 172. Предприятията, които разполагат с персонал над 250 души, са 38. Логично най-голям е броят на фирмите, ре- гистрирани в двата големи града на областта – Стара Загора и Казанлък. Те са общо 11 688. От всички предприятия, близо 9400 отчитат печалба от дейността си, като общият ѝ размер е 647 млн. лева. Водещите по този показател 300 предприятия формират 543 млн. лева и това са 84% от цялата сума. Положителен фи- нансов резултат в размер над 1 млн. лева имат 44 предприятия. Голяма част от фирмите повишават през по- следните години и икономическата си ефектив- ност. 30 предприятия от област Стара Загора имат рентабилност на продажбите над 30 пункта, показва процентното отношение между печалба- та от продажби на продукцията и нетния размер на приходите от продажби на продукцията. Данни на Националната агенция за прихо- дите показват, че броят на активните фирми през януари 2014 г. в област Стара Загора е 46 941. От тях регистрация по Закона за ДДС имат 9197 дружества. Като големи данъкоплатци и осигурители се определят 48 дружества от об- ласт Стара Загора. Средни данъкоплатци са 219 фирми. Офисът на НАП в Стара Загора е осигурил през 2013 г. от предприятията, с които работи пряко, постъпления от данъци и осигуровки в размер на 237 млн. лева. Приходите от данъка върху доходите на физическите лица са в раз- мер на 33,1 млн. лева. Постъпленията от данъка върху добавената стойност през 2013 г. са 68,3 млн. лева. Платените корпоративни данъци са в размер на 20,4 млн. лева. Общите приходи от вноски по социалните фондове са в размер на 106,1 млн. лева.
 8. 8. 8 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година Размерите на местните данъци и такси в общините в област Стара Загора са сравнител- но ниски, съпоставени с другите региони на България. Изводът е верен и по отношение на данъците върху недвижимите имоти на пред- приятията и тези върху възмездното придо- биване на имущество, и за таксата за битови отпадъци на юридическите лица. В областния център Стара Загора данъкът върху възмезд- ното придобиване на имущество е 1,6%, което е най-ниското ниво спрямо всички останали областни центрове. Таксите за битови отпадъ- ци на юридическите лица в Казанлък (2‰) и в Стара Загора (3‰) също така са сред най-ни- ските в страната. Област Стара Загора е на второ място по раз- мер на брутния вътрешен продукт, съпоставен с броя на населението. По-добър е показателят само на област София (столица). За 2011 г. брут- ният вътрешен продукт на област Стара Загора е в размер на 3345 млн. лева. Сравнението с националния БВП за същата година, който е в размер на 75 308 млн. лева, показва, че Стара Загора има над 4,4% дял. Данни за икономиката на България По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) брутният въ- трешен продукт, изчислен според резултата от икономическата дейност на предприятията в България през 2013 г., е в размер на 78 115 млн. лева (по текущи цени). През 2013 г. НСИ измери най-ниската след 1995 г. средногодишна инфлация за България – 0,9%. На годишна база, спрямо декември 2012 г. се отчита дефлация от 1,6%. През периода януари – ноември 2013 г. от България са изнесени стоки на обща стойност 40,3 млрд. лева. Спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава със 7,1%. През ноември 2013 г. общият износ възли- за на 3,9 млрд. лева и се увеличава с 1,8% спря- мо същия месец на предходната година. През периода януари – ноември 2013 г. в страната са внесени стоки на обща стойност 46,5 млрд. лева. Това е с 1,1% повече спрямо съ- щия период на предходната година. В края на периода търговското салдо на България е отри- цателно (-6161 млн. лева). За първите 11 месеца на 2013 г. износът на БългариязастраниизвънрамкитенаЕвропейския съюз се увеличава с 3,6% спрямо съответния пе- риод на 2012 г. и е в размер на 15,9 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Гибралтар, Украйна и Сърбия, които формират 51% от изно- са за трети страни. В рамките на Европейския съюз най-го- лемите търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния и Гърция и това е ва- лидно за движението на стоки в двете посоки – от и за тези държави. Преки чуждестранни инвестиции Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България към края на декември 2012 г. са в размер на 21 948 млн. евро, по данни на Националния статистически институт за не- финансовия сектор. Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 9400 млн. евро, и в секто- ра на услугите – 4442 млн. евро. През 2012 г. тези дейности заедно формират 64% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства с 4,7% спрямо предходната година. В сектор Строителство преките чуждестранни инвес- тиции достигат 956 млн. евро и това е с 22,9% повече, в сравнение с 2011 г. Най-големи инвес- тиционни разходи са направени за сгради (38%) и за машини, производствено оборудване и апа- ратура (36%). Преките чуждестранни инвестиции в страна- та, направени в периода януари – декември 2012 г., възлизат на 1398 млн. евро, показват данни на Българска народна банка, които включват и финансовия сектор. Това е 3,5% от брутния вътрешен продукт на България. БНБ отчита съществен спад в инвестициите, които за пери- ода от януари до декември 2011 г. са в размер на 1746 млн. евро (4,5% от БВП). Тенденцията на спад се засилва през 2013 г. и през първите 10 месеца на 2013 г. притокът на преки чуж- дестранни инвестиции в страната е в размер на 1054 млн. евро (2,6% от БВП) при 1847 млн. евро (4,7% от БВП) за същия период на 2012 г. Брутният вътрешен продукт на България за 2013 г. е в размер на 40 624 млн. евро. За област Стара Загора преките чуждестран- ни инвестиции в предприятията към края на 2012 г. достигат 669 млн. евро. Това е съществен
 9. 9. 9 Преки чуждестранни инвестиции от нефинансовия сектор за област Стара Загора към 31 декември ръст от 107 млн. евро спрямо година по-рано, когато инвестициите в нефинансовия сектор са в размер на 562 млн. евро. Огромната част от ПЧИ, направени в пред- приятията на област Стара Загора, е в сферата на енергетиката и съответно попада на тери- торията на община Гълъбово (397 млн. евро). Цитираната сума за Нидерландия е свързана предимно с инвестициите, направени в секто- ра на енергетиката. През годината обаче има значим ръст и на инвестициите в предприяти- ята от двата големи града в областта. За Стара Загора ръстът е с 11 млн. евро, а за Казанлък – с 15 млн. евро (вж. данните в таблиците). Турция, Германия, Унгария и Австрия са държавите, кои- то традиционно имат инвестиционно присъст- вие в региона. Значими чуждестранни капитали са вложени в предприятия за производство на храни и напитки, химическата промишленост, търговията, строителството и операциите с не- движими имоти. Области 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Общо за страната 15 167 125 19 185 003 20 441 581 22 114 446 21 644 918 21 948 077 София (столица) 92 22 748 11 671 909 12 548 417 12 466 819 11 586 557 11 703 507 Бургaс 772 097 666 902 836 738 1 622 749 1 811 907 2 023 506 Вaрнa 1 144 853 1 567 246 1 640 335 1 531 539 1 500 600 1 471 179 Плoвдив 652 992 928 812 863 320 1 118 325 1 259 572 1 340 734 Стaрa Зaгoрa 580 459 419 202 425 852 573 533 562 143 668 907 Пaзaрджик 118 275 110 124 263 203 335 733 397 259 431 571 Русe 171 784 336 034 344 794 363 262 335 086 347 322 Блaгoeвгрaд 134 446 215 233 252 672 251 985 257 517 306 899 Плeвeн 165 856 193 361 173 584 153 363 174 928 194 965 Вeликo Търнoвo 78 802 84 889 68 836 67 212 73 034 81 294 Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия към 31 декември хиляди евро Държава 2011 г. 2012 г. ръст/спад (%) Общо за област Стара Загора 562 142,6 668 907,3 19 Нидерландия 321 756,4 428 637,0 33 Турция 52 370,7 44 758,2 -15 Кипър * 39 732,1 - Сейшелски острови * 31 963,1 - Германия 14 682,2 28 520,3 94 Унгария 16 729,0 17 437,1 4 Австрия 7 249,1 14 902,1 105 САЩ 23 658,7 11 064,0 -53 Гърция 19 052,1 10 094,9 -47 Швейцария 2 895,7 4 947,3 71 Чехия 743,5 4 635,2 523 Израел 4 458,5 4 623,6 3 Италия 5 109,9 3 872,2 -24 Русия * 3 098,9 - Франция 2 162,1 2 314,4 7 Великобритания 2 911,2 1 310,2 -55 Белгия 121,0 435,5 260 Сирия 142,2 126,0 -11 хиляди евро Община 2011 г. 2012 г. ръст/ спад (%) Общо, област 562 142,6 668 907,3 19 Гълъбово 317 488,9 396 812,8 25 Стара Загора 159 597,3 170 469,5 7 Казанлък 45 705,1 61 008,1 34 Павел баня 18 451,2 21 377,5 16 Чирпан 19 098,2 11 279,6 -41 Опан * 6 279,6 - Раднево 929,3 729,4 -22 Братя Даскалови 79,1 109,8 39 (*) Липсва информация Източник: НСИ
 10. 10. 10 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година Заплащане на труда, цени на имотите, безработица Област Стара Загора е на второ място в България по брутен вътрешен продукт на чо- век от населението. В годините на икономиче- ска криза изпреварва по този показател област Варна и се нарежда непосредствено след област София (столица). Данните за 2011 г. показват, че брутният вътрешен продукт на човек от насе- лението за област Стара Загора е 10 067 лева. Увеличението на годишна база е с 413 лева. Относителната стойност на БВП за 2011 г. е 3345,3 млн. лева, като тази сума е със 103 млн. лева повече, отколкото през 2009 г. Очакванията са БВП за Стара Загора да нараства като номи- нална стойност през следващите години и през 2016 г. да достигне 12 хил. лева на човек от на- селението. Прогнозата се базира и на очакване- то от годишен ръст на БВП в България от 1,5% през следващите три години. Област Стара Загора държи през 2013 г. вто- ро място в страната и по размер на трудовите възнаграждения. Средната стойност на годиш- ното заплащане за 2012 г. е 9117 лева. Тази стойност е с 1699 лева по-голяма от сумата, коя- то се получава като средна годишна заплата в област Пловдив и с 555 лева по-голяма от тази в област Варна. Заедно с това през последните три години ръстът на заплатите в област Стара Загора е най-висок, изпреварвайки и този в столицата. През 2010 г. средната годишна стойност на за- платата е 8080 лева, а през 2011 г. – 8512 лева. За септември 2013 г. средната брутна месеч- на работна заплата е 788 лева. Икономическите дейности, в които има най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата за период от три месеца, са: Финансови и застрахователни дейности (с 6%); Производство и разпределе- ние на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (с 4%) и Преработваща про- мишленост (с 3,2%), като в тази дейност попа- дат близо една трета част от заетите лица. Заплащането на труда в обществения сектор е значително по-високо от това в частния и през последната година разликата при средната ме- сечна заплата е около 300 лева в полза на об- ществения сектор. Икономически дейности 2011 г. 2012 г. ръст/ спад (%) Общо за област Стара Загора 562 142,6 668 907,3 19 Селско, горско и рибно стопанство 7 413,9 3 352,0 -55 Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 45 949,6 41 500,8 -10 Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 14 142,3 14 757,9 4 Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини 35 972,1 43 164,8 20 Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване 18 986,3 17 383,2 -8 Производство на електрически съоръжения 17 316,9 18 652,0 8 Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде; ремонт и инсталиране на машини и оборудване 3 806,7 3 996,5 5 Строителство 20 649,6 24 854,8 20 Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 33 195,8 37 151,8 12 Операции с недвижими имоти 24 570,5 22 331,3 -9 Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности, технически изпитания и анализи; консултантски дейности по управление * 3 286,8 - Рекламна и ветеринарномедицинска дейност; други професионални дейности * 356,0 - Административни и спомагателни дейности * 1 244,3 - Преките чуждестранни инвестиции за област Стара Загора в нефинансовите предприятия към 31 декември хиляди евро
 11. 11. 11 Безработица по области и общини в област Стара Загора (към 31 декември 2013 г.) Източник: Дирекция Бюро по труда – Стара Загора Област Община Икономи- чески активни хора Регистри- рани безра- ботни Постъ- пили на работа Безра- ботни до 29 г. вкл. Безра- ботни повече от 1 г. Свободни раб. места в края на месеца Брой безработ- ни за 1 място Равнище на безра- ботица % Общо за страната 3 282 740 386 177 10 566 73 477 122 694 6 993 13 156 19 11,8 Община Стара Загора 78 315 5 190 168 1 130 1 077 162 83 34 6,6 Казанлък 34 403 2 665 89 540 650 24 37 125 7,7 Раднево 8 793 946 24 211 275 11 11 94 10,8 Чирпан 7 532 1 679 27 438 768 10 12 177 22,3 Гълъбово 5 466 633 7 127 221 14 4 48 11,6 Павел баня 5 045 866 18 206 335 21 6 43 17,2 Мъглиж 2 841 1 038 7 248 474 11 3 98 36,5 Братя Даскалови 2 123 944 6 268 450 32 34 30 44,5 Гурково 1 477 485 3 116 130 0 1 485 32,8 Николаево 1 073 739 0 222 290 6 6 126 68,9 Опан 629 142 3 16 16 0 0 142 22,6 Област гр. София 665 475 22 225 1 392 3 933 2 761 1 414 602 10 3,3 Пловдив 302 681 30 632 642 6 701 10 328 253 234 57 10,1 Варна 222 697 18 148 708 3 681 3 234 317 576 26 8,1 Бургас 188 448 19 208 498 3 787 3 397 176 1 195 29 10,2 Благоевград 151 333 22 690 788 4 369 7 867 618 2 185 8 15,0 Стара Загора 147 697 15 327 352 3 522 4 686 311 201 27 10,4 Пазарджик 115 297 19 317 343 3 860 7 680 283 320 41 16,8 Софийска 109 181 14 703 651 3 438 4 727 353 509 7 13,5 Велико Търново 108 453 12 400 366 2 121 3 220 235 351 22 11,4 Плевен 107 641 19 197 343 3 548 6 585 172 1 415 16 17,8 Хасково 104 465 14 299 293 2 964 4 479 124 679 20 13,7 Русе 102 880 10 995 321 1 726 2 944 241 628 15 10,7 Добрич 79 873 11 406 283 1 796 3 034 156 295 30 14,3 Сливен 78 097 15 731 203 3 757 7 001 335 243 26 20,1 Шумен 76 138 14 354 195 2 480 5 390 77 390 25 18,9 Враца 74 912 16 028 354 3 371 5 435 168 645 21 21,4 Перник 60 837 6 745 211 1 259 1 548 86 67 20 11,1 Кърджали 60 746 10 082 120 1 213 4 549 57 531 17 16,6 Монтана 60 045 12 549 428 2 488 4 361 279 74 23 20,9 Смолян 58 440 12 151 668 1 640 3 611 322 300 20 20,8 Кюстендил 56 911 7 985 217 1 579 2 830 236 209 17 14,0 Ловеч 55 868 9 656 167 1 802 3 655 94 259 18 17,3 Ямбол 55 779 9 285 187 2 058 3 946 97 295 30 16,6 Габрово 54 178 3 881 149 655 857 156 156 13 7,2 Разград 52 154 9 788 113 1 336 4 149 168 171 38 18,8 Търговище 49 168 9 789 154 1 271 4 320 99 248 30 19,9 Силистра 45 518 9 276 121 1 439 3 504 77 259 49 20,4 Видин 37 828 8 330 299 1 683 2 596 89 119 22 22,0 заявени
 12. 12. 12 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година Данните на Националния статистически институт показват, че наетите по трудово и служебно правоотношение хора в област Стара Загора към края на септември 2013 г. са 101 724 души. Броят им се е увеличил с 636 души за период от три месеца. Тенденцията за увелича- ване на размера на заплащането на труда се за- пазва и през 2014 г., като това е мотивирано от повишената производителност на труда и жела- нието на работодателите да задържат квалифи- цираните си кадри. Размерът на заплатите ще продължи да нараства и в края на 2016 г. може да се очаква, че средната стойност ще бъде над 11 500 лева за година. Най-високи трудови въз- награждения се получават от работещите в две дейности – Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газооб- разни горива и Добивна промишленост, като в тях са заети 11,5% от наетите лица в областта. Цените на имотите в град Стара Загора, из- ползвани както за жилищни нужди, така и за бизнес цели – офиси, производствени помеще- ния и търговски обекти, имат спад от около 30% за периода от една година – от второто тримесечие на 2008 г. до второто тримесечие на 2009 г. Обезценяването на жилищата продължа- ва до началото на 2012 г. и през последните две години цените остават без голяма динамика. В края на 2013 г. средната цена на жилище в Стара Загора е 867 лева за кв. метър. При сравнително ниско търсене, разликата между най-ниската и най-високата цена, на които се сключват сдел- ки, остава голяма и зависи от мястото и вида на имота. Цената на жилищата в Стара Загора е съпоставима със средната за България (865 лева за кв. метър в края на 2013 г.). Градът е на шесто място по средна цена на жилище след София (1457 лева за кв.м), Варна (1375 лева), Бургас (1112 лева), Пловдив (935 лева) и Русе (880 лева). През следващите две – три години не се оч- аква значимо поскъпване на имотите. Цените ще остават близки до нивата от края на 2013 г., като основните причини за това са малкият брой хора, които имат голяма покупателна спо- собност; сравнително високите лихвени нива на банковите заеми; свитите инвестиционни разходи на предприемачите от община Стара Загора и ниските обеми на нови външни инвес- тиции, насочени към сектора. Икономически активните лица в община Стара Загора към 31 декември 2013 г. са 78 315. В Дирекция Бюро по труда като безработни са регистрирани 5190 души. Спрямо декември 2012 г. броят им е намалял със 197 души. Бюрото по труда отчита в края на 2013 г. безработица от 6,6% за община Стара Загора. Общината е с най- благоприятния показател, като безработицата в съседните общини е по-висока. В Казанлък е 7,7%, а в Николаево регистрираните безработни са 69% от населението в трудоспособна възраст. Областният град Стара Загора се нарежда сред големите градове със сравнително ниско ниво на безработица в България, като най-малък е индексът на безработицата в столицата – 3,3%. Като територия с най-многобройно насе- ление и ниско равнище на безработица, град Стара Загора определя и сравнително ниско- то средно равнище на безработица в цялата област, което към края на 2013 г. е 10,4%, при средна стойност за страната 11,8%. На област- но ниво Стара Загора е на шесто място в стра- ната. По-ниска е безработицата в София (3,3%), Габрово (7,2%), Варна (8,1%), Пловдив (10,1%) и Бургас (10,2%). В област Стара Загора в края на 2013 г. за едно свободно работно място има 27 регистрирани безработни. Общият им брой е 15 327 души, като от тях хората на възраст до 29 години са 3522. Броят на регистрираните безра- ботни е намалял с 282 през 2013 г. Правителството прилага през 2014 г. мерки, насочени към повишаване на заетостта и бла- годарение на които около 20 000 българи ще започнат работа в рамките на година. Прилагат се дейности по 4 програми и през 2014 г. за тях е предвидено финансиране в размер на 73 млн. лева. Целта на държавата е през тази година безработицата да не надвишава 13%. Първата програма е насочена към трайно незаетите хора, които полагат обществено по- лезен труд, за да взимат социални помощи. Това са хора, загубили трудовите си навици, а голя- ма част от тях са без квалификация. Безработни хора ще бъдат привличани в дейности за опаз- ване, поддържане и реставрация на културни обекти. Сред основните цели на правителството е и увеличаването на заетостта и квалификация- та на младите хора. През 2014 г. младежите ще могат да се възползват от няколко програми за придобиване на ключови компетенции, пови- шаване на мотивацията и активно включване на пазара на труда. Това са проектите „От обу- чение към заетост“, „Шанс за работа – 2014“ и „Компас“. Ще бъдат финансирани и обучения по чужди езици.
 13. 13. 13 Държава 2010 2011 2012 2013 I II III IV I II III IV I II III IV I II България 1,3 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,1 -0,1 Чехия 0,7 1,0 0,7 0,6 0,5 0,3 0 -0,2 -0,6 -0,2 -0,3 -0,3 -1,3 0,6 Унгария 1,2 0,4 0,4 0,2 1,4 -0,3 0 0,1 -1,0 -0,2 0,0 -0,5 0,6 0,1 Латвия -0,3 0,4 0,7 1,0 1,5 2,0 1,4 0,8 1,1 1,2 1,8 0,8 1,8 0,1 Литва 0,6 0,9 0,8 2,0 1,6 1,7 1,2 1,0 0,1 0,5 1,7 0,7 1,1 0,7 Полша 0,6 1,2 1,3 0,9 1,1 1,3 0,7 0,8 0,6 0,4 0,4 0,1 0,2 0,4 Румъния -0,2 0,4 -0,8 0,9 1,2 0 1,1 -0,1 0,1 0,5 -0,5 1,0 0,4 0,5 Растеж на реалния БВП на годишна база (тримесечни данни, %) Държава 2010 2011 2012 2013 I II III IV I II III IV I II III IV I II България 1,3 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0,3 12,3 12,6 12,9 12,9 Чехия 0,7 1,0 0,7 0,6 0,5 0,3 0 -0,2 -0,6 -0,2 7,0 7,2 7,2 7,0 Унгария 1,2 0,4 0,4 0,2 1,4 -0,3 0 0,1 -1,0 -0,2 10,7 11,0 10,9 10,4 Латвия -0,3 0,4 0,7 1,0 1,5 2,0 1,4 0,8 1,1 1,2 14,3 14,0 12,6 11,4 Литва 0,6 0,9 0,8 2,0 1,6 1,7 1,2 1,0 0,1 0,5 13,1 12,9 12,6 11,9 Полша 0,6 1,2 1,3 0,9 1,1 1,3 0,7 0,8 0,6 0,4 10,2 10,4 10,6 10,5 Румъния -0,2 0,4 -0,8 0,9 1,2 0 1,1 -0,1 0,1 0,5 7,0 6,7 7,1 7,4 Източник: Евростат Източник: Евростат Инфлация според индекса на потребителските цени за 2013 г. Декември`12 Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември Източник: НСИ 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 % Държава 2010 2011 2012 2013 I II III IV I II III IV I II III IV I II България 1,3 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0,3 1,4 1,3 -0,2 -0,4 Чехия 0,7 1,0 0,7 0,6 0,5 0,3 0 -0,2 -0,6 -0,2 0,5 0,6 0,1 -0,3 Унгария 1,2 0,4 0,4 0,2 1,4 -0,3 0 0,1 -1,0 -0,2 1,0 0,6 0,1 0,2 Латвия -0,3 0,4 0,7 1,0 1,5 2,0 1,4 0,8 1,1 1,2 0,2 0,3 -0,5 -0,1 Литва 0,6 0,9 0,8 2,0 1,6 1,7 1,2 1,0 0,1 0,5 1,0 0,4 0,0 0,0 Полша 0,6 1,2 1,3 0,9 1,1 1,3 0,7 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2 -0,2 0,2 Румъния -0,2 0,4 -0,8 0,9 1,2 0 1,1 -0,1 0,1 0,5 1,8 1,3 0,8 0,4 Източник: Европейска централна банка Инфлация (тримесечни данни, %) Безработица (тримесечни данни, %) Инфлация спрямо съответния месец на предходната година Средногодишна инфлация за последните 12 месеца България%
 14. 14. 14 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година Ученето през целия живот е ключовият фактор за постигане на общата за Европейския съюз цел – конкурентна и динамично развива- ща се икономика, базирана на знанието, като съчетава формално образование и обучение, неформално обучение и самостоятелно учене. В България едва 1,5% от хората на възраст между 25 и 64 години са включени в програмата „Учене през целия живот“ през 2012 г., а заложената ев- ропейска цел е достигане на 15% до 2020 г. През 2014 г. в България се очаква да започне прилагането на Система за валидиране на не- формално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Обвързването на образованието с потреб- ностите на пазара на труда, най-вече с тези на частния бизнес и с високотехнологичните производства, се явява „тясно място“ в устой- чивото икономическо развитие на България. Причините са свързани с липсата на определе- ни приоритетни области за развитие на българ- ската икономика и с необвързването на приема по специалности в българските висши учили- ща, от които българските предприемачи имат необходимост. Друг сериозен проблем за квалификацията на човешките ресурси е ниското ниво на ком- пютърни и интернет умения, които са основна предпоставка за широкото използване на съ- временните технологии и базираните на тях услуги. България изостава от средните показа- тели за Европейския съюз. Основният капитал на компаниите е техни- ят човешки ресурс. Успешното развитие на вся- ка фирма е свързано с постоянно повишаване на квалификацията и уменията на персонала. Центърът за изпитване и европейска сертифи- кация (ЦИЕС) в Стара Загора предлага широка гама от обучения по различни специалности. В неговата структура са включени: Бизнес школа; Център за професионално обучение и обучения по оперативна програма Човешки ресурси. В ЦИЕС могат да бъдат придобити правоспособ- ности по различни и дефицитни за бизнеса спе- циалности. Сред тях са обученията за повиша- ване на квалификацията на оператори на път- но-транспортна техника, подемно-транспортна техника, електрокари и мотокари; заварчици, шлосери, сервитьори, готвачи, камериерки и още десетки други. Центърът за изпитване и европейска серти- фикация е партньор на Търговско-промишлена палата – Стара Загора при провеждането на кур- сове и обучения и е отворен към потребностите на предприемачите. Бизнес школата към ЦИЕС осъществява спе- циализирани обучения по Директива Машини, по регламент Строителни продукти, в областта на метрологията, за вътрешни одитори и ме- ниджмънт на системи за управление на качест- вото. Могат да бъдат придобити ключови ком- петенции по чужди езици и компютърни уме- ния. Провеждат се още обучения по електриче- ски и неелектрически уредби, по здравословни и безопасни условия на труд и др. Община Фирми брой Предприятия с печалба Предприятия със загуба Предприятия с нулев резултат брой % брой % брой % Общо за област Стара Загора 14 395 9 356 65,0 2 900 20,1 2 139 14,9 Стара Загора 8 703 5 555 63,8 1 811 20,8 1 337 15,4 Казанлък 2 985 2 050 68,7 523 17,5 412 13,8 Раднево 624 396 63,5 135 21,6 93 14,9 Чирпан 597 386 64,6 121 20,3 90 15,1 Гълъбово 414 265 64,0 94 22,7 55 13,3 Павел баня 349 232 66,5 67 19,2 50 14,3 Мъглиж 253 164 64,9 56 22,1 33 13,0 Братя Даскалови 192 121 63,0 36 18,8 35 18,2 Гурково 115 81 70,5 22 19,1 12 10,4 Опан 89 57 64,0 20 22,5 12 13,5 Николаево 74 49 66,2 15 20,3 10 13,5 Предприятия с печалба, загуба и нулев финансов резултат за 2012 г. по общини Източник: НСИ
 15. 15. Подписът на доверието! Експертни решения за Вашия бизнес гр. Стара Загора 6006, ул. ”Индустриална” 2 тел.: 042 620368, факс: 042 602377, e-mail: ctec@ctec-sz.com www.ctec-sz.com Сертификация на системи за управление Акредитирана сертификация на системи за управление по стандартите: ISO 9001 - системи за управление на качеството ISO 14001 - системи за управление на околната среда BS OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа Акредитирана сертификация чрез чуждестранни партньори по ISO 13485, SA 8000, ISO 22000, BRC, IFS и GLOBALGAP • • •
 16. 16. 16 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година Бизнес под натиск През второто тримесечие на 2013 г. реални- ят БВП на еврозоната се сви с 0,6% на годишна база при намаление с 1,2% през първото три- месечие. Темповете на растеж по страни по- казват значителни различия. На годишна база икономическият растеж в Германия е 0,5%, във Франция е 0,4%. Спадът на реалния БВП в Испания е 1,6%, а този в Италия – 2,2%. Най- голямо намаление на БВП е отчетено в Кипър (–5,8%) и Гърция (–4,6%). Икономическият растеж в еврозоната към края на първите шест месеца на 2013 г. е 0,3%. На годишна база инфлацията в еврозоната се понижи до 0,8% през декември, от 1,3% през ав- густ и 1,6% през юли 2013 г. Принос за понижа- ването на инфлацията имаха цените на енергий- ните източници и на някои храни. Тенденцията за понижаване се запази и в началото на 2014 г. и инфлацията в еврозоната остана на много ни- ско равнище. България е страната с най-силен годишен спад на цените на производител през ноември 2013 г. (–4%), следвана от Холандия (–3,4%) и Белгия (–2,7%). Безработицата в еврозоната се задържа на относително високи нива. От април 2013 г. над- виши 12% и според данните на Евростат през но- ември е 12,1%. Общо за страните от Европейския съюз тази стойност е 10,9%. Безработицата към ноември 2013 г. в Испания е 26,7%; Португалия – 16,3%; Кипър – 17,3%; Хърватия – 17,2%; Словакия – 14%. С най-ниско равнище на безра- ботица са Австрия (4,8%) и Германия (5,2%). Нивото на безработицата в България по данни на Евростат за ноември 2013 г. е 12,9%. През същия месец младежката безработица (под 25-годишна възраст) за ЕС е 23,6%. На този фон несигурността в очакванията за развитието на икономиката в България остава висока. Ръководителите на фирмите са предпаз- ливи при инвестиционните си решения. Една от причините за влошената бизнес среда е поли- тическата нестабилност в България. Отделно от това голямата част от малките и средните предприятия имат проблеми с получаването на банкови кредити. Парите на собственика са единственият източник за финансиране на дей- ностите в около 60% от българските предпри- ятия. Средства от оперативните програми на Европейския съюз са ползвали едва около 6% от българските предприятия. Заедно с това се изостря проблемът за намиране на нови пазари, както външни, така и в рамките на страната. Домакинствата поддър- жат висока норма на спестяване, а това се отра- зява върху потоците от пари. Потребителите у нас правят избора си, водени предимно от це- ната на продукта и фирмите са принудени да предлагат стоките си на възможно най-ниски цени. Този натиск към бизнеса се допълва от растящите разходи за суровини, електроенер- гия и горива, а често и от повишени плащания за заплати и осигуровки. В следствие на това по- вечето от предприятията в България изпитват затруднение. Не е достигнат и желаният ръст при производителността на труда и темповете на растеж на този показател през последните две години спадат. Във важни сектори на иконо- миката липсват достатъчно подготвени кадри, предимно специалисти със средно образование. Това изкривява пазара на труда и недостатъч- но добри професионалисти имат неоправдано високи очаквания за заплащането на труда им. В някои сектори работодателите са принудени сами да създават кадрите, които са нужни за специфичната им дейност. В много браншове се налага и допълнително обучение на работното място. Като цяло обаче разходите за повишава- не на квалификацията на работниците, които фирмите правят, намаляват, показват данни на синдикалните организации. Според тях работо- дателите свиват тази дейност и само една пета част от тях са вложили средства за повишаване на работните умения на хората си. Проблемите са общи за предприятията в ця- лата страна, но в много отношения фирмите от региона на Стара Загора са в по-добра позиция. През септември 2013 г. средната работна запла- та в областта е 847 лева и ръстът ѝ от началото на годината е със 100 лева. По-високо е запла- щането на труда само в столицата (1087 лева), но там ръстът през 2013 г. е незначителен, Източник: БНБ млн. евро
 17. 17. МДФ ПРОФИЛИ ЛАМИНИРАНИ ПЛОСКОСТИ ABS КАНТОВЕ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ МЕБЕЛНИ ДРЪЖКИ КУХНЕНСКИ АКСЕСОАРИ КУХНЕНСКИ ПЛОТОВЕ ВОДОБРАННИ ЛАЙСНИ ПАНТИ И ВОДАЧИ ОФИС КРАКА МАШИНИ e-mail: rosi@rosi.bg si.bg www.rosi.bg www.rosi.bg www.rosi.bg www.rosi.bg www.rosi.bg www.rosi.bg www.rosi.bg www.rosi.bg www.rosi.b Централен склад и офис Стара Загора тел: 042/620-660; факс: 042/640-296 GSM: 0886/662-200 София - склад тел.:02 979 82 42 GSM: 0885 31 11 11 София - магазин тел.:02 934 29 98 GSM: 0884 74 12 11 В.Търново - склада тел.: 062 60 67 58 GSM: 0885 82 54 43 Плевен - склад тел.: 064 82 22 00 GSM: 0885 71 76 77 Благоевград - склад тел.: 073 83 55 93 GSM: 0886 03 17 70 Бургас - склад тел.: 056 84 09 60 Кърджали - склад тел.: 0361 6 16 94 GSM: 0889 87 50 78 Русе - склад тел.:тел: 082 / 51 92 57 Варна - склад GSM: 0885 22 44 00 Сертификация и изпитване на технически продукти Подписът на доверието! Експертни решения за Вашия бизнес Нотифициран орган NB 1871 пред Европейската комисия за оценяване съответствието (сертификация) със законодателството на ЕС за безопасност на продуктите и СЕ маркировка Акредитирана строителна лаборатория за: - изпитвания на механични, физични и химични характеристики - изпитвания за реакция на огън Акредитирана лаборатория за изпитване на машини, електросъоръжения и устройства гр. Стара Загора 6006, ул. ”Индустриална” 2 тел.: 042 620368, факс: 042 602377, e-mail: ctec@ctec-sz.com www.ctec-sz.com • • •
 18. 18. 18 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година показват данни на НСИ. Наетите лица в област Стара Загора са 101 724 и броят им през година- та нараства постоянно. В България обаче всеки трети млад човек на възраст до 25 години е без работа и не е под- готвен да започне такава. Много млади хора из- лизат от гимназиите и университетите без ясна професия, без практически умения и стаж. Все по-често в България ще се налага висшистите да работят нискоквалифициран и съответно нископлатен труд. Едва една четвърт от завър- шилите университет хора работят на позиции, които изискват висше образование. Съответно и половината от висшистите, които са си наме- рили работа, са на длъжности, за които е нужна по-ниска образователна степен. Необходима е коренно различна политика за решаване на проблемите на пазара на тру- да, за повишаване на производителността и за ръст на доходите на българите. Процесът е дълъг и минава през цялостна реформа в тру- довото законодателство и въвеждане на нова образователна система, например по моделите на дуалната система, която се прилага успешно в Германия и Австрия. Притиснати от пазара на труда, за да не из- губят клиенти, фирмите намалиха нормата на печалбата си. Често отделни обособени дейнос- ти на едно предприятие отчитат загуба през по- следните една – две години, но предприемачите ги запазват в изчакване на по-добри периоди. От началото на 2013 г. България отчита ръст в износа и в съчетание с понижението на вноса от април 2013 г. салдото по текущата сметка на годишна база излиза на излишък. Към август положителното салдо при износа и вноса на стоки възлиза на 1 млрд. евро. Съществува ве- роятност износът на стоки и услуги от България да нараства с по-бързи темпове от очакваното. Това се провокира от възстановяването на ико- номиките на основните търговски партньори на българските фирми. В същото време се забе- лязва и по-голяма гъвкавост на износителите и пренасочване на стоки към по-динамични паза- ри. Паралелно с това домакинствата запазват склонността си към спестяване поради все още относително високото ниво на безработица у нас. Това спира ръста на потребителското тър- сене и през първите месеци на 2014 г. Обемите в търговията на дребно имат ръст в средата на 2013 г. Това се дължи на повишеното потребление на хранителни стоки. Търсенето на бизнес услуги също продължава да нараства. Енергетиката – водещ отрасъл за региона на Стара Загора Въгледобивът и производството на елек- трическа енергия са водещи сектори за иконо- миката на региона на Стара Загора. Областта е на второ място в страната по брутен вътрешен продукт на човек от населението след столи- цата и до голяма степен този факт се дължи на дейностите, свързани с енергийния комплекс „Марица-изток“. България разполага с общи инсталирани мощности за производство на електроенер- гия от около 14 хил. мегавата (MW). В региона на Стара Загора се намират четири топлоеле- ктрически централи (ТЕЦ), които осигуряват около 40% от електроенергията, използвана в България. Този обем е съпоставим с дела на Атомната електроцентрала Козлодуй, която през 2013 г. произведе 14 млн. мегаватчаса (MWh) електроенергия. Освен за задоволяване на вътрешния пазар, България произвежда електрическа енергия и за износ, като през третото тримесечие на 2013 г. зад граница са продадени 1,7 млн. MWh на стойност 153,3 млн. лева. През 2013 г. в страната, включително и в региона на Стара Загора, продължава да нара- ства и обемът на добитата електроенергия от възобновяеми енергийни източници и делът ѝ достигна 18%. На територията на област Стара Загора се намира находище от лигнитни въглища, които са най-значимият собствен енергиен ресурс за България. Добивът на лигнитни въглища се из- вършва по открит способ на площ от 240 кв. км от дружеството Мини Марица-изток ЕАД, което е 100% държавна собственост. От началото на дейността са добити над 1 млрд. тона въглища. Извършени са разкривни дейности с над 4,3 млрд. куб. метра земна маса. Добитите от Мини Марица-изток въглища са предназначени за че- тирите топлоелектрически централи, намира- щи се в област Стара Загора, и за производство на брикети за битово отопление. През декември 2013 г. миньорите от Мини Марица-изток ЕАД добиха 3,3 млн. тона въгли- ща. Този производствен резултат е най-висо- кият декемврийски месечен добив в историята
 19. 19. 6260 Раднево ул. „Георги Димитров” 13 Централа: 0417 8 33 05 Факс: 0417 8 26 05 e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com 6260 Bulgaria 13 Georgi Dimitrov Str. Tel. Exchange: +359 0417 8 33 05 Phone/Fax: +359 0417 8 26 05 www.marica-iztok.com 1952 г. Експертни решения за Вашия бизнес Обследване за енергийна ефективност гр. Стара Загора 6006, ул. ”Индустриална” 2 тел.: 042 620368, факс: 042 602377, e-mail: ctec@ctec-sz.com www.ctec-sz.com Обследване за енергийна ефективност на сгради Издаване на сертификати за: - енергийни характеристики на сгради в експлоатация - проектни енергийни характеристики на нови сгради Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти по енергийна ефективност Подписът на доверието! • • • • •
 20. 20. 20 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година на дружеството за последните 20 години. Общо през 2013 г. са добити 25,5 млн. тона въглища и бизнес планът е изпълнен 110%. Мини Марица- изток ЕАД е най-големият работодател в об- ласт Стара Загора и сред водещите в България. Дейността на рудниците осигурява работа на повече от 7000 души персонал. До края на 2014 г. дружеството трябва да приключи проект за енергийна ефектив- ност. Той се финансира със средства от фонд „Козлодуй“ и ще намали значително енерго- емкостта на машините. Инвестиции се правят също и в дейности, свързани с подобряване на добивната дейност и за обновяване и модерни- зиране на транспортната техника и преносната система. Мини Марица-изток ЕАД получи 15 млн. евро в началото на 2014 г. също от фонд „Козлодуй“. Сумата е безвъзмездна помощ и се предоста- вя за подмяната на три амортизирани багера. Новата въгледобивна техника ще модернизира производството и ще подобри условията на труд и сигурността при работа в предприятието. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров. Дружеството е собственост на дър- жавата. Работи с осем енергийни блока с обща мощност от 1600 MW и осигурява над 20% от използваната в страната електроенергия. През последните години дружеството извърши мо- дернизация на енергийните си мощности и с това ще запази водещата роля на централата при производството на електрическа енер- гия в България и през следващите 20 годи- ни. Подменени са турбини и генератори, като всички съоръжения са изпълнени от японската фирма Toshiba. Инвестициите превърнаха ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД в модерна и екологична топлоелектрическа централа. През 2012 г. за- върши изграждането и на сероочистващи ин- сталации на блокове 5 и 6 и с това ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД очиства димните газове от серен дву- окис от всички свои енергоблокове. Остатъчният продукт е гипс. В края на 2011 г. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД успешно премина ресертификация на систе- мата си за управление на околната среда (ISO 14001:2004), което гарантира, че през следва- щите три години дейността ѝ е в съответствие с европейските екологични норми. През 2013 г. персоналът на ТЕЦ Марица из- ток 2 EAД е 2510 души. През годината са произ- ведени над 7,8 млн. мегаватчаса (MWh) електро- енергия. Най-висока стойност на генерираното от дружеството количество ток е постигната през декември 2013 г. – почти 1 млн. MWh, което се равнява на производството през цялото второ тримесечие на изминалата година. За първото полугодие на 2013 г. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД ре- ализира производство от близо 3 млн. MWh елек- троенергия, а за второто – почти 5 млн. MWh. Причината за значително заниженото производ- ство през първата половина на годината е рязко намаленият износ на електроенергия (2,6 млн. MWh). Намаляването на такса пренос при износа на ток от България позволи на ТЕЦ Марица из- ток 2 ЕАД да натовари мощностите си оптимал- но през второто полугодие на 2013 г. От август до декември 2013 г. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД закупи от Мини Марица-изток ЕАД над 8,3 млн. тона въ- глища, като общото количество закупени въгли- ща през година е 13,2 млн. тона. ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 разпола- га с инсталирана мощност от 908 MW и осигуря- ва 12% от електроенергията на България. От началото на 2009 г. ТЕЦ-ът е напълно обновено и модернизирано съоръжение. След придобиването на централата от ConturGlobal в средата на 2011 г. (73% от активите), американ- ската компания целенасочено работи по дей- ности за опазване на околната среда. Целта е топлоелектрическата централа да работи в съ- ответствие с най-новото европейско законодателство, изискващо намаля- ване на газовите емисии от азотни ок- сиди. Проектът ще приключи до 2016 г. и ще позволи на електроцентралата да работи в пълно съответствие с из- искванията на екологичните регла- менти. През 2013 г. КонтурГлобал Марица изток 3 продължава да следва страте- гията да бъде надежден производител на електроенергия и заедно с това – лидер в областта на устойчивото
 21. 21. Подписът на доверието! Експертни решения за Вашия бизнес Технически надзор на съоръжения с повишена опасност Орган за контрол от вида А Лицензиран орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност: повдигателни съоръжения, стационарни котли, съдове под налягане, съдове за хладилни уредби, газови съоръжения и инсталации и др. Орган за контрол от вида А Извършва контрол на: - площадки за игра на открито и закрито - Наредба 1/2009 - фактори на работната среда (електробезопасност, химични, физични фактори) - съгласно ЗБУТ • • гр. Стара Загора 6006, ул. ”Индустриална” 2 тел.: 042 620368, факс: 042 602377, e-mail: ctec@ctec-sz.com www.ctec-sz.com

×