Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

जोशे ईमानी

This Book is written by Ameer e Ahle Sunnat Hazrat Allama Maulana Ilyas Attar Qadri Razavi Ziaee.

This book include the following topics:

*We have Time for the World But
*Mothers of four Martyrs
*Lip Service
* And many more..

Like & Share Official Page of Maulana Ilyas Qadri
www.facebook.com/IlyasQadriZiaee

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

जोशे ईमानी

 1. 1. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ²ïã çÚ„¢H¢ (Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè) à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ãG…GÚ¼ ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢Ú ÜGU¢çÎÚè Ú-…G±è Ýï ©Îêü …GÏ¢¢Ý }¢ïæ ¼ãGÚèÚ ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ J }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) Ýï §„ çÚ„¢Hï ÜU¢ï çã‹Îè ÚS}¢éH ¶G¼G }¢ïæ ¼Ú¼èÏ¢ Îï ÜUÚ ÐïࢠçÜU²¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ „ï ࢢ»¥G ÜUÚ±¢²¢ ãñ J §„ }¢ïæ ¥x¢Ú çÜU„è …x¢ã ÜU}¢è Ï¢ïà¢è Т»æ ¼¢ï }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ ÜU¢ï (Ï¢ …GÚè¥G» }¢v¼êÏ¢, §ü-}¢ï§H ²¢ SMS) }¢éœ¢GH¥G ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ „±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï J Ú¢çÏ¢¼G¢ : }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢, ç„HïvÅïÇ ã¢©„, ¥çHÈGU ÜUè }¢çS…Î ÜUï „¢}¢Ýï, ¼èÝ ÎÚ±¢…G¢, ¥ãG}¢Î¥¢Ï¢¢Î-1, x¢é…Ú¢¼ MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net çÜU¼¢Ï¢ ÐÉGÝï ÜUè Îé¥G¢ ¥…G : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜUG¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è, ãG…GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢Ú ÜUG¢çÎÚè Ú-…G±è ÎèÝè çÜU¼¢Ï¢ ²¢ §SH¢}¢è „Ï¢ÜUG ÐÉGÝï „ï ÐãHï …ñGH }¢ïæ Îè ãé§ü Îé¥G¢ ÐÉG Hèç…²ï …¢ï ÜéUÀ ÐÉGïæx¢ï ²¢Î Úãïx¢¢ J Îé¥G¢ ²ïã ãñ : ¼Ú…}¢¢ : »ï ¥ËH¢ã ! ã}¢ ÐÚ §GË}¢¢ï çãGv}¢¼ ÜïU ÎÚ±¢…Gï ¶¢ïH Îï ¥¢ñÚ ã}¢ ÐÚ ¥ÐÝè ÚãG}¢¼ Ý¢ç…GH ÈUGÚ}¢¢ ! »ï ¥G-…G}¢¼ ¥¢ñÚ Ï¢é…Géx¢èü ±¢Hï J Ý¢ïÅ : ¥Ã±H ¥¢ç¶GÚ »ÜU »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎ à¢ÚèÈUG ÐÉG Hèç…²ï J A-1 ¼G¢çHÏ¢ï x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢ ± Ï¢ÜUGè¥G ± }¢çxGÈUGÚ¼ 13 à¢Ã±¢HéH }¢éÜUÚü}¢ 1428 çã.
 2. 2. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 1 ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ “S¢¥G¢Î¼ég¢ÚñÝ” }¢ï´ ãñ, ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §Ï¢í¢ãè}¢ çÏ¢Ý ¥GHè çÏ¢Ý ¥Gç¼GIJ¢ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : }¢ñ´ Ýï wG±¢Ï¢ }¢ï´ Á¢Ý¢Ï¢ï çÚS¢¢H¼ }¢¥¢Ï¢ ÜU¢ ÎèÎ¢Ú çÜU²¢ ¼¢ï ¥GÁ¢Gü ÜUè : S¢ÚÜU¢Ú ! ¥¢Ð ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜU¢ ¼GHÏ¢ x¢¢Ú ãêæ J S¢ÚÜU¢Ú Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ : ²¢’Ýè “}¢éÛ¢ ÐÚ ÜUS¢Ú¼ ÜïU S¢¢‰¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ÜUÚ¢ï J” ÜU¢’Ï¢ï ÜïU Ï¢ÎLgéÁ¢¢ ¼é}¢ Ðï ÜUÚ¢ïÇG¢ï´ ÎéMÎ ¼G²Ï¢¢ ÜïU à¢}S¢égGéãG¢ ¼é}¢ Ðï ÜUÚ¢ïÇG¢ï´ ÎéMÎ (ãG΢§ÜGïU Ï¢çwGà¢à¢ à¢ÚèÈGU, S¢. 364) 1 : ²ïã Ï¢²¢Ý ¥}¢èÚï ¥ãHï S¢é‹Ý¼ Ýï ¼ÏHèx¢Gï ÜGéUÚ¥¢Ý¢ï S¢é‹Ý¼ ÜUè ¥G¢H}¢x¢èÚ x¢GñÚ çS¢²¢S¢è ¼ãGÚèÜU ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU ¼èÝ Ú¢ïÁ¢G¢ Ï¢ñÝH ¥vG±¢}¢è S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G (2,3,4 Ú-Á¢Ï¢éH }¢éÚÁÁ¢Ï¢ 1419 çS¢.çã. }¢ÎèݼéH ¥¢ñçH²¢ }¢éH¼¢Ý) ÜUè ¥¢ç¶GÚè çÝà¢S¼ }¢ï´ ÈGUÚ}¢¢²¢ J ¼Ú}¢è}¢ ± §Á¢G¢ÈGïU ÜïU S¢¢‰¢ ¼ãGÚèÚÝ ãG¢çÁ¢GÚï ç¶GÎ}¢¼ ãñ J -}¢Á¢çHS¢ï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ x¢G¢çHÏ¢Ý ¥¢Ð ÜU¢ï à¢ñ¼G¢Ý ²ïã çÚS¢¢H¢ (23 S¢ÈGUãG¢¼) ÐêÚ¢ Ýãè´ ÐÉGÝï Îïx¢¢ }¢x¢Ú ¥¢Ð ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ ÜïU ÐêÚ¢ ÐÉG ÜUÚ à¢ñ¼G¢Ý ÜïU ±¢Ú ÜU¢ï Ý¢ÜU¢}¢ Ϣݢ ÎèçÁ¢²ï J 1
 3. 3. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 2 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ ÎS¢ ÚãG}¢¼ï´ |¢ïÁ¢¼¢ ãñ J }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè Ú¢¼ ÜU¢ çÐÀH¢ ÐãÚ ‰¢¢, S¢¢Úï ÜU¢ S¢¢Ú¢ }¢ÎèÝ¢ ÝêÚ }¢ï´ ÇêÏ¢¢ ãé±¢ ‰¢¢ J ¥ãHï }¢ÎèÝ¢ ÚãG}¢¼ ÜUè Ó¢¢ÎÚ ¥¢ïÉGï }¢ãGì±ï wG±¢Ï¢ ‰¢ï, §¼Ýï }¢ï´ }¢é¥çÁGÁ¢GÝï ÚS¢êHéËH¢ã ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢Hï ãGÏ¢à¢è ÜUè ÐéÚÜñUÈGU S¢Î¢ }¢ÎèÝ» }¢éÝñÚã ÜUè x¢çH²¢ï´ }¢ï´ x¢êæÁ¢ ©Æè : “¥¢Á¢ Ý}¢¢Á¢Gï ÈGUÁ¢í ÜïU Ï¢¢’Î }¢éÁ¢¢çãÎèÝ ÜUè ÈGU¢ñÁ¢ »ÜU ¥GÁ¢Gè}¢ }¢éçã}¢ ÐÚ Ú±¢Ý¢ ã¢ï Úãè ãñ J }¢ÎèÝ» }¢éÝñÚã ÜUè }¢éÜGUgS¢ Ï¢èçÏ¢²¢æ ¥ÐÝï à¢ãÁ¢G¢Î¢ï´ ÜU¢ï Á¢‹Ý¼ ÜU¢ ÎêË㢠Ϣݢ ÜUÚ ÈGU¢ñÚÝ ÎÚÏ¢¢Úï çÚS¢¢H¼ }¢ï´ ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï Á¢¢»æ J” »ÜU Ϣﱢ S¢ãG¢çÏ¢²¢ ¥ÐÝï À6 S¢¢Hã ²¼è}¢ à¢ãÁ¢G¢Îï ÜU¢ï ÐãHê }¢ï´ çHÅ¢» S¢¢ï Úãè ‰¢è´ J ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢H ÜU¢ »’H¢Ý S¢éÝ ÜUÚ Ó¢¢ñæÜU ÐÇGè´ ! çÎH ÜU¢ Á¢GwG}¢ ãÚ¢ ã¢ï x¢²¢, ²¼è}¢ Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU ±¢çHÎï çx¢Ú¢}¢è x¢éÁ¢G༢ Ï¢ÚS¢ x¢GÁG±» Ï¢Îí }¢ï´ à¢ãèÎ ã¢ï Ó¢éÜïU ‰¢ï J »ÜU Ï¢¢Ú çÈUÚ à¢-Á¢Úï §SH¢}¢ ÜUè ¥¢Ï¢-²¢Úè ÜïU çH²ï wG¢êÝ ÜUè Á¢GMÚ¼ ÎÚÐïࢠ‰¢è }¢x¢Ú §Ý ÜïU ТS¢ À6 S¢¢Hã }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜïU §GH¢±¢ ÜU¢ï§ü ¥¢ñÚ Ý ‰¢¢ J S¢èÝï }¢ï´ ‰¢}¢¢ ãé±¢ yG¢êÈGU¢Ý ¥¢æ¶¢ï´ ÜïU Á¢GÚè»G ©}¢æÇ ¥¢²¢ J ¥¢ã¢ï´ ¥¢ñÚ çS¢çSÜU²¢ï´ ÜUè ¥¢±¢Á¢G S¢ï }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜUè ¥¢æ¶ ¶éH x¢§ü, }¢¢æ ÜU¢ï ڢB Îï¶ ÜUÚ Ï¢ï ÜGUÚ¢Ú ã¢ï ÜUÚ ÜUãÝï Hx¢¢ : }¢¢æ ! v²êæ Ú¢ï¼è ã¢ï ? }¢¢æ }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ï ¥ÐÝï çÎH ÜU¢ ÎÎü çÜUS¢ ¼GÚãG S¢}¢Û¢¢¼è ! ©S¢ ÜïU Ú¢ïÝï ÜUè ¥¢±¢Á¢G }¢Á¢GèÎ ¼ïÁ¢G ã¢ï x¢§ü J }¢¢æ ÜUè çx¢²¢ü ± Á¢G¢Úè ÜïU ¼¥SS¢éÚ S¢ï }¢-ÎÝè }¢é‹Ý¢ |¢è Ú¢ïÝï Hx¢ x¢²¢ J }¢¢æ Ýï }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ï Ï¢ãH¢Ý¢ à¢éM¥G çÜU²¢, }¢x¢Ú ±¢ïã }¢¢æ ÜU¢ ÎÎü Á¢¢ÝÝï ÜïU çH²ï Ï¢çÁ¢GÎ ‰¢¢ J ¥¢ç¶GÚ ÜU¢Ú }¢¢æ Ýï ¥ÐÝï Á¢ÁGÏ¢¢¼ ÐÚ Ï¢ ÜU¢ïçà¢à¢ ¼}¢¢}¢
 4. 4. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 3 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ©S¢ à¢wGS¢ ÜUè Ý¢ÜU ¶G¢ÜU ¥¢HêÎ ã¢ï çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉGï J ( ) ÜGU¢Ï¢ê Т¼ï ãé» ÜU㢠: Ï¢ïÅ¢ ! ¥|¢è ¥|¢è ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢H Ýï »’H¢Ý çÜU²¢ ãñ : }¢éÁ¢¢çãÎèÝ ÜUè ÈGU¢ñÁ¢ }¢ñ΢Ýï Á¢æx¢ ÜUè ¼GÚÈGU Ú±¢Ý¢ ã¢ï Úãè ãñ J ¥¢ÜGU¢» Ý¢}¢Î¢Ú Ýï ¥ÐÝï Á¢¢æ çÝS¢¢Ú ¼GHÏ¢ ÈGUÚ}¢¢» ãñ´ J çÜU¼Ýè Ï¢wG¼ Ï¢ïÎ¢Ú ãñ´ ±¢ïã }¢¢»æ Á¢¢ï ¥¢Á¢ ¥ÐÝï Ý¢ñ Á¢±¢Ý à¢ãÁ¢G¢Î¢ï´ ÜU¢ ÝÁ¢Gڢݢ çH²ï ÎÚÏ¢¢Úï çÚS¢¢H¼ }¢ï´ ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï ÜUÚ ¥àÜUÏ¢¢Ú ¥¢æ¶¢ï´ S¢ï §ç˼Á¢¢»æ ÜUÚ Úãè ã¢ï´x¢è : ²¢ ÚS¢êHËH¢ã ! ã}¢ ¥ÐÝï çÁ¢x¢Ú ТÚï ¥¢Ð ÜïU ÜGUÎ}¢¢ï´ ÐÚ çÝS¢¢Ú ÜUÚÝï ÜïU çH²ï H¢§ü ãñ´, ¥¢ÜGU¢ ! ã}¢¢Úï ¥Ú}¢¢Ý¢ï´ ÜUè ãGÜGUèÚ ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢æ ÜGUÏ¢êH ÈGUÚ}¢¢ HèçÁ¢²ï, S¢ÚÜU¢Ú ! ©G}¢í |¢Ú ÜUè }¢ïãGݼ ±éS¢êH ã¢ï Á¢¢»x¢è J §¼Ý¢ ÜUã ÜUÚ }¢¢æ »ÜU Ï¢¢Ú çÈUÚ Ú¢ïÝï Hx¢è ¥¢ñÚ |¢Ú¢ü§ü ãé§ü ¥¢±¢Á¢G }¢ï´ ÜU㢠: ÜU¢à¢ ! }¢ïÚï Í¢Ú }¢ï´ |¢è ÜU¢ï§ü Á¢±¢Ý Ï¢ïÅ¢ ã¢ï¼¢ ¥¢ñÚ }¢ñ´ |¢è ¥ÐÝ¢ ÝÁ¢Gڢݻ ࢢñÜGU Hï ÜUÚ ¥¢ÜGU¢ ÜUè Ï¢¢Úx¢¢ã }¢ï´ ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï Á¢¢¼è J }¢-ÎÝè }¢é‹Ý¢ }¢¢æ ÜU¢ï çÈUÚ Ú¢ï¼¢ Îï¶ ÜUÚ }¢Ó¢H x¢²¢ ¥¢ñÚ ¥ÐÝè }¢¢æ ÜU¢ï Ó¢éÐ ÜUÚ±¢¼ï ãé» Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ÜïU Á¢ÁGÏ¢ï ÜïU S¢¢‰¢ ÜUãÝï Hx¢¢ : }¢ïÚè Œ²¢Úè }¢¢æ ! }¢¼ Ú¢ï, }¢éÛ¢è ÜU¢ï ÐïࢠÜUÚ ÎïÝ¢ J }¢¢æ Ï¢¢ïHè : Ï¢ïÅ¢ ! ¼é}¢ ¥|¢è ÜU}¢çS¢Ý ã¢ï, }¢ñ΢Ýï ÜU¢ÚÁ¢G¢Ú }¢ï´ Îéà}¢Ý¢Ýï wG¢êæ¶G¢Ú S¢ï ТH¢ ÐÇG¼¢ ãñ, ¼é}¢ ¼H±¢Ú ÜUè ÜU¢Å Ï¢Ú΢༠Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¢ïx¢ï J }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜUè çÁ¢GÎ ÜïU S¢¢}¢Ýï çÏ¢H ¥¢ç¶GÚ }¢¢æ ÜU¢ï ã牢²¢Ú Ç¢HÝï ãè ÐÇGï J Ý}¢¢Á¢Gï ÈGUÁ¢í ÜïU Ï¢¢’Î }¢çSÁ¢Îé‹Ý- Ï¢ç±çIJàà¢ÚèÈGU ÜïU Ï¢¢ãÚ }¢ñÎ¢Ý }¢ï´ }¢éÁ¢¢çãÎèÝ ÜU¢ ãéÁ¢ê}¢ ã¢ï x¢²¢ J ©Ý S¢ï ÈGU¢çÚx¢G ã¢ï ÜUÚ S¢ÚÜU¢Úï }¢ÎèÝ¢ ±¢ÐS¢ ¼à¢ÚèÈGU H¢ ãè Úãï ‰¢ï çÜU »ÜU Ð΢ü Тïࢠ¶G¢¼êÝ ÐÚ ÝÁ¢GÚ ÐÇGè Á¢¢ï
 5. 5. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 4 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Î„ }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGï ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ S¢¢ï ÚãG}¢¼ï´ Ý¢ç…GH ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J ¥ÐÝï À6 S¢¢Hã }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ï çH²ï »ÜU ¼GÚÈGU ¶ÇGè ‰¢è J ࢢãï à¢èÚè´ }¢ÜGU¢H, S¢¢çãGÏ¢ï Á¢ê΢ï ݱ¢H, à¢ã‹à¢¢ãï ¶Géࢠç¶GS¢¢H, }¢ãGÏ¢êÏ¢ï ÚÏÏ¢ï Á¢GéH Á¢H¢H, ¥¢ÜGU¢» çÏ¢H¢H Ýï ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢H ÜU¢ï ¥¢}¢Î ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ ÎÚ²¢zG¼ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï |¢ïÁ¢¢ J S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢H Ýï ÜGUÚèÏ¢ Á¢¢ ÜUÚ çÝx¢¢ãï´ Û¢éÜU¢» ¥¢Ýï ÜUè ±Á¢ã ÎÚ²¢zG¼ ÜUè J ¶G¢¼êÝ Ýï |¢Ú¢ü§ü ãé§ü ¥¢±¢Á¢G }¢ï´ Á¢±¢Ï¢ çβ¢ : ¥¢Á¢ Ú¢¼ ÜïU çÐÀHï ÐãÚ ¥¢Ð »’H¢Ý ÜUÚ¼ï ãé» }¢ïÚï x¢GÚèÏ¢ ¶G¢Ýï ÜïU ÜGUÚèÏ¢ S¢ï x¢éÁ¢GÚï ‰¢ï, »’H¢Ý S¢éÝ ÜUÚ }¢ïÚ¢ çÎH ¼ÇGÐ ©Æ¢ J ¥¢ã ! }¢ïÚï Í¢Ú }¢ï´ ÜU¢ï§ü Ý¢ñ Á¢±¢Ý Ýãè´ ‰¢¢ çÁ¢S¢ ÜU¢ ÝÁ¢Gڢݻ ࢢñÜGU Hï ÜUÚ ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï¼è ÈGUÜGU¼G }¢ïÚè x¢¢ïÎ }¢ï´ ²ïãè »ÜU À6 S¢¢Hã ²¼è}¢ Ï¢ÓÓ¢¢ ãñ çÁ¢S¢ ÜïU ±¢çHÎ x¢éÁ¢G༢ S¢¢H x¢GÁG±» Ï¢Îí }¢ï´ Á¢¢}¢ï à¢ã¢Î¼ Ý¢ïࢠÜUÚ Ó¢éÜïU ãñ´ }¢ïÚè çÁ¢G‹Îx¢è |¢Ú ÜUè ÐêæÁ¢è ²ïãè »ÜU Ï¢ÓÓ¢¢ ãñ, çÁ¢S¢ï S¢ÚÜU¢Úï ¥G¢Hè ±ÜGU¢Ú ÜïU ÜGUÎ}¢¢ï´ ÐÚ çÝS¢¢Ú ÜUÚÝï ÜïU çH²ï H¢§ü ãêæ J ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çÏ¢H¢H Ýï Œ²¢Ú S¢ï }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ï x¢¢ïÎ }¢ï´ ©Æ¢ çH²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢Úx¢¢ãï çÚS¢¢H¼ }¢ï´ ÐïࢠÜUÚ¼ï ãé» S¢¢Ú¢ }¢¢Á¢Ú¢ ¥GÁ¢Gü çÜU²¢ J S¢ÚÜU¢Ú Ýï }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÐÚ Ï¢ãé¼ à¢zGÜGU¼ ÈGUÚ}¢¢§ü J }¢x¢Ú ÜU}¢çS¢Ýè ÜïU S¢Ï¢Ï¢ }¢ñ΢Ýï çÁ¢ã¢Î }¢ï´ Á¢¢Ýï ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ Ý Îè J (}¢¢wG¢êÁ¢G ¥Á¢G : Á¢GéËÈGU¢ï Á¢G‹Á¢èÚ, S¢. 222) ¥ËH¢ã ÜUè ©Ý ÐÚ ÚãG}¢¼ ã¢ï ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU S¢ÎÜGïU ã}¢¢Úè Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ }¢çxGÈGUÚ¼ ã¢ï J
 6. 6. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 5 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉG¢ ¼ãGÜGUèÜGU ±¢ïã ϢΠϢwG¼ ã¢ï x¢²¢ J Î鋲¢ ÜïU çH²ï ¼¢ï ±vG¼ ãñ }¢x¢Ú...... }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Îﶢ ¥¢Ð Ýï }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ! ¥ËH¢ã ! ¥ËH¢ã ! ÐãHï ÜUè }¢¢»æ ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ¥¢ñÚ ÎèÝï §SH¢}¢ S¢ï çÜUS¢ ÜGUÎÚ ±¢çHã¢Ý¢ }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼è ‰¢è´ J Á¢¢ï H¢ïx¢ ¥ÐÝï çÁ¢x¢Ú Ð¢Ú¢ï´ ÜU¢ï Ï¢ï ±ÈGU¢ Î鋲¢ ÜUè ΢ñH¼ ÜïU ãGéS¢êH ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ¥ÐÝï à¢ãìÚ S¢ï ÎêS¢Úï à¢ãìÚ Ï¢çËÜU ÎêS¢Úï }¢éËÜU ¼ÜU }¢ï´ ¥¢ñÚ ±¢ïã |¢è Ï¢ÚS¢¢ï´ ÜïU çH²ï |¢ïÁ¢Ýï ÜïU çH²ï ¼Ä²¢Ú ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ }¢x¢Ú ¥ÐÝï ãè à¢ãìÚ }¢ï´ ã¢ïÝï ±¢Hï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU ãzG¼¢±¢Ú S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G }¢ï´ ‰¢¢ïÇGè ÎïÚ ÜïU çH²ï |¢è Á¢¢Ýï S¢ï Ú¢ïÜU Îï¼ï ãñ´, S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜïU ã}¢Ú¢ã Ó¢‹Î Ú¢ïÁ¢G S¢ÈGUÚ ÜUÚÝï S¢ï }¢¢Ýï¥G ã¢ï¼ï ãñ´, ©Ý ÜU¢ï §S¢ §ü}¢¢Ý ¥zGÚ¢ïÁ¢G çãGÜU¢²¼ S¢ï ÎS¢ïü §GÏ¢í¼ ãG¢çS¢H ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥¢ã ! ã}¢ ‰¢¢ïÇGï S¢ï ±vG¼ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÎïÝï S¢ï |¢è ÜU¼Ú¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ã}¢¢Úï ¥SH¢ÈGU ¥ÐÝ¢ Á¢¢Ý ± }¢¢H S¢Ï¢ ÜéUÀ Ú¢ãï wG¢é΢ }¢ï´ ÜGéUÚÏ¢¢Ý ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ãÚ ÐH ¼Ä²¢Ú Úã¼ï ‰¢ï J ‰¢ï ¼¢ï ¥¢Ï¢¢ ±¢ïã ¼é}ã¢Úï ãè }¢x¢Ú ¼é}¢ v²¢ ã¢ï 㢉¢ ÐÚ ã¢‰¢ {Úï }¢é‹¼çÁ¢GÚï ÈGU΢ü 1 ã¢ï 1 : ÈGU΢ü : ²¢’Ýè ¥¢Ýï ±¢H¢ çÎÝ J
 7. 7. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 6 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ S¢éÏãG ± ࢢ}¢ ÎS¢ ÎS¢ Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ©S¢ï çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç}¢Hïx¢è J Ó¢¢Ú à¢ãèÎ¢ï´ ÜUè }¢¢æ ©SÎéH x¢G¢Ï¢ã çÁ¢ËÎ 7 S¢ÈGUãG¢ 100 ÐÚ ãñ : Á¢æx¢ï ÜGU¢çÎçS¢²¢ (Á¢¢ï ¥}¢èLH }¢é¥ç}¢ÝèÝ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ©G}¢Ú ÈGU¢MÜGïU ¥¢’Á¢G}¢ ÜïU ΢ñÚï ç¶GH¢ÈGU¼ }¢ï´ HÇGè x¢§ü ‰¢è) }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJ-μéÝ¢ ¶G‹S¢¢¥ Ó¢¢Ú¢ï´ à¢ãÁ¢G¢Î¢ï´ S¢}¢ï¼ à¢ÚèÜU ãé§ü ‰¢è´ J ¥¢Ð Ýï Á¢æx¢ S¢ï »ÜU Ú¢ïÁ¢G ÜGUÏH ¥ÐÝï Ó¢¢Ú¢ï´ à¢ãÁ¢G¢Î¢ï´ ÜU¢ï §S¢ ¼GÚãG ÝS¢èãG¼ ÈGUÚ}¢¢§ü : “}¢ïÚï Œ²¢Úï Ï¢ïÅ¢ï ! ¼é}¢ ¥ÐÝè ¶Géà¢è S¢ï }¢éS¢Ë}¢¢Ý ãé» ¥¢ñÚ ¥ÐÝè ãè ¶Géà¢è S¢ï ¼é}¢ Ýï çãÁ¢Ú¼ ÜUè, ©S¢ Á¢G¢¼ ÜUè ÜGUS¢}¢ ! çÁ¢S¢ ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü }¢¢’Ï¢êÎ Ýãè´, ¼é}¢ »ÜU ãè }¢¢æ Ï¢¢Ð ÜUè ¥¢ñH¢Î ã¢ï, }¢ñ´ Ýï ¼é}ã¢Úï ÝS¢Ï¢ ÜU¢ï ¶GڢϢ Ýãè´ çÜU²¢, ¼é}ãï´ }¢¢’Hê}¢ ãñ çÜU ¥ËH¢ãé x¢GzGÈGU¢Ú Ýï ÜéUzGÈGU¢Ú S¢ï }¢éÜGU¢Ï¢H¢ ÜUÚÝï }¢ï´ }¢éÁ¢¢çãÎèÝ ÜïU çH²ï ¥GÁ¢Gè}¢éàà¢¢Ý S¢±¢Ï¢ Ú¶¢ ãñ J ²¢Î Ú¶¢ï ! ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè Ï¢¢ÜGUè ÚãÝï ±¢Hè çÁ¢G‹Îx¢è Î鋲¢ ÜUè ÈGUÝ¢ ã¢ïÝï ±¢Hè çÁ¢G‹Îx¢è S¢ï Ï¢ Î-Ú-Á¢ã¢ Ï¢ïã¼Ú ãñ J S¢éÝ¢ï ! S¢éÝ¢ï ! ÜGéUÚ¥¢Ýï ТÜU ÜïU ТÚã 4 S¢ê-Ú¼é ¥¢Hï §G}¢Ú¢Ý ÜUè ¥¢²¼ Ý}Ï¢Ú 200 }¢ï´ §à¢¢üÎ ã¢ï¼¢ ãñ : ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : »ï §ü}¢¢Ý ±¢H¢ï ! S¢Ï¢í ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ S¢Ï¢í }¢ï´ Îéà}¢Ý¢ï´ S¢ï ¥¢x¢ï Úã¢ï ¥¢ñÚ S¢ÚãGÎ ÐÚ §SH¢}¢è }¢éËÜU ÜUè çÝx¢ãìÏ¢¢Ýè ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã S¢ï ÇÚ¼ï Úã¢ï, §S¢ ©}}¢èÎ ÐÚ çÜU ÜU¢}²¢Ï¢ ã¢ï J S¢éÏãG ÜU¢ï Ï¢ÇGè ã¢ïçࢲ¢Úè ÜïU S¢¢‰¢ Á¢æx¢ }¢ï´ çà¢ÜüU¼ ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ Îéà}¢Ý¢ï´ ÜïU }¢éÜGU¢Ï¢Hï }¢ï´ ¥ËH¢ã S¢ï }¢ÎÎ ¼GHÏ¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥¢x¢ï Ï¢ÉG¢ï
 8. 8. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 7 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU Ý ÐÉG¢ ©S¢ Ýï Á¢ÈGU¢ ÜUè J ¥¢ñÚ Á¢Ï¢ ¼é}¢ Îﶢï çÜU HÇG¢§ü Á¢G¢ïÚ ÐÚ ¥¢ x¢§ü ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU ࢢï’Hï |¢ÇGvÝï Hx¢ï ãñ´ ¼¢ï ©S¢ ࢢï’H¢Á¢GÝ ¥¢x¢ }¢ï´ ÜêUÎ Á¢¢Ý¢, ÜU¢çÈGU򢕫 ÜïU S¢ÚÎ¢Ú ÜU¢ }¢éÜGU¢Ï¢H¢ ÜUÚÝ¢, §GÁGÁ¢G¼¢ï §vÚ¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Úã¢ïx¢ï J” Á¢æx¢ }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJ-μéÝ¢ ¶G‹S¢¢¥ ÜïU Ó¢¢Ú¢ï´ à¢ãÁ¢G¢Î¢ï´ Ýï Ï¢ÉG Ó¢ÉG ÜUÚ ÜéUzGÈGU¢Ú ÜU¢ }¢éÜGU¢Ï¢H¢ çÜU²¢ ¥¢ñÚ ²ÜïU Ï¢¢’Î Îèx¢Úï Á¢¢}¢ï à¢ã¢Î¼ Ý¢ïࢠÜUÚ x¢» J Á¢Ï¢ ©Ý ÜUè ±¢çHλ }¢¢ïãG-¼-Ú}¢¢ ÜU¢ï ©Ý ÜUè à¢ã¢Î¼ ÜUè ¶GÏ¢Ú ÐãéæÓ¢è ¼¢ï ©‹ã¢ï´ Ýï Ï¢Á¢¢» ±¢±ïH¢ }¢Ó¢¢Ýï ÜïU ÜU㢠: ©S¢ Œ²¢Úï ¥ËH¢ã ÜU¢ à¢éRU ãñ çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ï Ó¢¢Ú à¢ãèΠϢïÅ¢ï´ ÜUè }¢¢æ Ï¢ÝÝï ÜU¢ à¢ÚÈGU ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢²¢ J }¢éÛ¢ï ¥ËH¢ãé ÚÏÏ¢éH §GÁGÁ¢G¼ ÜUè ÚãG}¢¼ S¢ï ©}}¢èÎ ãñ çÜU }¢ñ´ |¢è ©Ý Ó¢¢Ú¢ï´ à¢ãèÎ¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Úãêæx¢è J xG¢éH¢}¢¢Ýï }¢éãG}}¢Î Á¢¢Ý ÎïÝï S¢ï Ýãè´ ÇÚ¼ï ²ïã S¢Ú ÜUÅ Á¢¢» ²¢ Úã Á¢¢» ÜéUÀ ÐÚ±¢ Ýãè´ ÜUÚ¼ï ¥ËH¢ã ÜUè ©Ý ÐÚ ÚãG}¢¼ ã¢ï ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU S¢ÎÜGïU ã}¢¢Úè Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ }¢çxGÈGUÚ¼ ã¢ï J x¢ézG¼¢Ú ÜïU x¢G¢Á¢Gè }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥¢ç¶GÚ ±¢ïã ÜU¢ñÝ S¢¢ Á¢ÁGÏ¢¢ ‰¢¢ çÁ¢S¢ Ýï ãÚ }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ Ï¢çËÜU Ï¢ÓÓ¢ï Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ï §SH¢}¢ ÜU¢ à¢ñ΢§ü Ϣݢ çβ¢ ‰¢¢ J ±¢ïã ÜU¢ç}¢HéH §ü}¢¢Ý }¢¢ïç}¢Ý ‰¢ï, ±¢ïã Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ÜïU Á¢ÁGÏ¢ï S¢ï S¢Úà¢¢Ú ‰¢ï ¥¢ñÚ ¥¢ã ! ¥¢Á¢ ÜU¢ }¢éS¢Ë}¢¢Ý ¥vS¢Ú ÜU}¢Á¢G¢ïçÚ²ï §ü}¢¢Ý
 9. 9. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 8 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Ú¢ïÁ¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGïx¢¢ }¢ñ´ çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ©S¢ ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUMæx¢¢ J ( ) ÜU¢ çà¢ÜU¢Ú ãñ J ©Ý ÜïU Ðïà¢ï ÝÁ¢GÚ ãÚ Î}¢ ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜUè çÚÁ¢G¢ ãé±¢ ÜUÚ¼è ‰¢è }¢x¢Ú 㢻 ¥zGS¢¢ïS¢ ! ¥¢Á¢ ÜïU }¢éS¢Ë}¢¢Ý¢ï´ ÜUè ¥vS¢çÚIJ¼ ÜUè ¥Ï¢ §S¢ ¼GÚÈGU ÜU¢ï§ü ¼±ÁÁ¢¢ïã Ýãè´ J ±¢ïã ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ S¢ï S¢Úà¢¢Ú ‰¢ï ¥¢ñÚ ±¢» ϢΠÝS¢èÏ¢è ! ¥¢Á¢ ÜïU }¢éS¢Ë}¢¢Ý¢ï´ ÜUè |¢¢Úè ¥vS¢çÚIJ¼ Î鋲¢ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ï´ }¢éS¼xGÚÜGU ãñ J ±¢ïã ¥¢’H¢ çÜUÚÎ¢Ú ÜïU }¢¢çHÜU ãé±¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï }¢x¢Ú ¥¢Á¢ ÜïU ¥vS¢Ú }¢éS¢Ë}¢¢Ý ÈGUÜGU¼G x¢ézG¼¢Ú (²¢’Ýè Ï¢¢¼¢ï´) ÜïU x¢G¢Á¢Gè Ï¢Ý ÜUÚ Úã x¢» ãñ´ J ¥¢ã ! S¢Î ãÁ¢G¢Ú ¥¢ã ! ã}¢ Ýï Î鋲¢ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ï´ ÇêÏ¢ ÜUÚ, çÚÁ¢G¢» §H¢ãè ÜïU ÜU¢}¢¢ï´ S¢ï ÎêÚ ã¢ï ÜUÚ, ¥ÐÝè çÁ¢G‹Îçx¢²¢ï´ ÜU¢ï x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï ¥¢HêÎ ÜUÚ ÜïU, ¥ÐÝï }¢èÆï }¢èÆï ¥¢ÜGU¢ ÜUè Œ²¢Úè Œ²¢Úè S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜïU S¢¢æÓ¢ï }¢ï´ ¶GéÎ ÜU¢ï É¢HÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» ¥xG²¢Ú ÜïU ÈGïUà¢Ý ÜU¢ï ¥ÐÝ¢ ÜUÚ ¥ÐÝè ãG¢H¼ ¶GéÎ ¥¢Ð çÏ¢x¢¢ÇG Ç¢Hè ãñ J ТÚã 13 S¢ê-Ú¼éÚ¢ü’Î ÜUè x²¢Úã±è´ ¥¢²¼ }¢ï´ §à¢¢üÎ ã¢ï¼¢ ãñ : ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : Ï¢ïà¢ÜU ¥ËH¢ã çÜUS¢è ÜGU¢ñ}¢ S¢ï ¥ÐÝè Ýï’}¢¼ Ýãè´ Ï¢ÎH¼¢ Á¢Ï¢ ¼ÜU ±¢ïã ¶GéÎ ¥ÐÝè ãG¢H¼ Ý Ï¢ÎH Îï´ J ¥zGS¢¢ïS¢ ! S¢Î ãÁ¢G¢Ú ¥zGS¢¢ïS¢ ! Ï¢ï ¥G-}¢Hè ÜïU S¢Ï¢Ï¢ ã}¢ çÁ¢GËH¼¢ï LS±¢§ü ÜïU ¥G}¢èÜGU x¢ÉGï }¢ï´ çÝ㢲¼ ãè ¼ïÁ¢Gè ÜïU S¢¢‰¢ çx¢Ú¼ï Ó¢Hï Á¢¢ Úãï ãñ´ J »ÜU ±vG¼ ±¢ïã ‰¢¢ Á¢Ï¢ ÜéUzGÈGU¢Ú }¢éS¢Ë}¢¢Ý ÜïU Ý¢}¢ S¢ï HÚÁ¢G¢ Ï¢Ú ¥‹Î¢}¢ ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï ¥¢ñÚ ¥¢Á¢ §ç‹ÜGUH¢Ï¢ï }¢¢’ÜêUS¢ Ýï }¢éS¢Ë}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ï ÜéUzGÈGU¢Ú S¢ï ¶G¢ñÈGUÁ¢G΢ ÜUÚ Ú¶¢ ãñ J
 10. 10. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 9 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉG¢ ©„ Ýï Á¢‹Ý¼ ÜU¢ Ú¢S¼¢ À¢ïÇG çβ¢ J »ï ¶G¢S¢» ¶G¢S¢¢Ýï LS¢éH ±vG¼ï Îé¥G¢ ãñ Á¢¢ï ÎèÝ Ï¢ÇGè à¢¢Ý S¢ï çÝÜUH¢ ‰¢¢ ±¼GÝ S¢ï çÁ¢S¢ ÎèÝ ÜïU }¢ÎìªG ‰¢ï ÜU|¢è ÜGñUS¢Ú¢ï çÜUSÚ¢ ±¢ïã ÎèÝ ãé§ü Ï¢ÁG}¢ï Á¢ã¢æ çÁ¢S¢ S¢ï ÈGUMÁ¢G¢æ çÁ¢S¢ÎèÝÜUèãGéÁÁ¢¼S¢ïS¢Ï¢¥Î첢݉¢ï}¢xGHêÏ¢ À¢ïÅ¢ï´ }¢ï´ §¼G¢¥G¼ ãñ Ý à¢zGÜGU¼ ãñ Ï¢ÇG¢ï´ }¢ï´ x¢¢ï ÜGU¢ñ}¢ }¢ï´ ¼ïÚè Ýãè´ ¥Ï¢ ÜU¢ï§ü Ï¢ÇG¢§ü ÇÚ ãñ ÜUãè´ ²ïã Ý¢}¢ |¢è ç}¢Å Á¢¢» Ý ¥¢ç¶GÚ ±¢ïã ÜGU¢ñ}¢ çÜU ¥¢ÈGU¢ÜGU }¢ï´ Á¢¢ï S¢Ú Ï¢ ÈGUHÜU ‰¢è Á¢¢ï ÜGU¢ñ}¢ çÜU }¢¢çHÜU ‰¢è ©GHê}¢ ¥¢ñÚ çãGÜU}¢ ÜUè ¶¢ïÁ¢ ©Ý ÜïU ÜU}¢¢H¢¼ ÜU¢ Hx¢¼¢ ãñ ¥Ï¢ §¼Ý¢ Á¢¢ïÜéUÀãñ´±¢ïãS¢Ï¢¥ÐÝïãè㢉¢¢ï´ÜïUãñ´ÜUÚ¼ê¼ Îï¶ï ãñ´ ²ïã çÎÝ ¥ÐÝè ãè x¢GzGH¼ ÜUè Ϣ΢ñH¼ ÈGUçÚ²¢Î ãñ ! »ï ÜUçà¼²ï ©}}¢¼ ÜïU çÝx¢ãìÏ¢¢æ ! »ï Ó¢à}¢» ÚãG}¢¼ çÁ¢S¢ ÜGU¢ñ}¢ Ýï Í¢Ú ¥¢ñÚ ±¼GÝ ¼éÛ¢ S¢ï ÀéÇG¢²¢ S¢¢ï Ï¢¢Ú ¼ïÚ¢ Îï¶ ÜïU ¥GzG± ¥¢ñÚ ¼Ú¤GãGé}¢ Ï¢Ú¼¢± ¼ïÚï Á¢Ï¢ çÜU ²ïã ¥¢’΢ S¢ï ãñ´ ¥ÐÝï ÜUÚ ãGÜGU S¢ï Îé¥G¢ ©}}¢¼ï }¢ãGêü}¢ ÜïU ãGÜGU }¢ï´ ©}}¢¼ }¢ï´ ¼ïÚè ÝïÜU |¢è ãñ´ ϢΠ|¢è ãñ´ HïçÜUÝ §ü}¢¢æ çÁ¢S¢ï ÜUã¼ï ãñ´ ¥GÜGUèÎï }¢ï´ ã}¢¢Úï ©}}¢¼ Ðï ¼ïÚè ¥¢ ÜïU ¥GÁ¢Ï¢ ±vG¼ ÐÇG¢ ãñ ÐÚÎïS¢ }¢ï´ ±¢ïã ¥¢Á¢ x¢GÚèÏ¢éH x¢éG-ÚÏ¢¢ ãñ ¶GéÎ ¥¢Á¢ ±¢ïã }¢ïã}¢¢Ý S¢Ú¢» ÈGéU-ÜGUÚ¢ ãñ ¥Ï¢ ©S¢ ÜUè }¢Á¢¢çHS¢ }¢ï´ Ý Ï¢œ¢è Ý çβ¢ ãñ ¥Ï¢ }¢¢ï’¼çÚÁ¢G ©S¢ ÎèÝ Ðï ãÚ ãÚ Á¢Gã S¢Ú¢ ãñ Œ²¢Ú¢ï´ }¢ï´ }¢ãGÏÏ¢¼ ãñ Ý ²¢Ú¢ï´ }¢ï´ ±ÈGU¢ ãñ ÐÚ Ý¢}¢ ¼ïÚè ÜGU¢ñ}¢ ÜU¢ ²¢æ ¥Ï¢ |¢è Ï¢ÇG¢ ãñ }¢ég¼ S¢ï §S¢ï ΢ñÚï Á¢G}¢¢æ }¢ñÅ Ú㢠ãñ ±¢ïã ²¢Î }¢ï´ ¥SH¢ÈGU ÜïU ¥Ï¢ M Ï¢ ÜGUÁ¢G¢ ãñ ¥Ï¢ §GË}¢ ÜU¢ ±¢æ Ý¢}¢ Ý çãGv}¢¼ ÜU¢ м¢ãñ x¢é}¢ Î༠}¢ï´ §ÜU ÜGU¢çÈGUH¢ Ï¢ï ¼G-Ï¢H¢ï ÎÚ¢ ãñ çà¢v±¢ ãñ Á¢G}¢¢Ýï ÜU¢ Ý çÜGUS}¢¼ ÜU¢ çx¢H¢ãñ S¢Ó¢ ãñ çÜU Ï¢éÚï ÜU¢}¢ ÜU¢ ¥‹Á¢¢}¢ Ï¢éÚ¢ ãñ Ï¢ïÇG¢ ²ï㠼Ϣ¢ãè ÜïU ÜGUÚèÏ¢ ¥¢Ý Hx¢¢ ãñ Î鋲¢ Ðï ¼ïÚ¢ HéyGÈGU S¢Î¢ ¥G¢}¢ Ú㢠ãñ Á¢Ï¢ ¼êÝï çÜU²¢ ÝïÜU S¢éHêÜU ©Ý S¢ï çÜU²¢ ãñ ãÚ Ï¢¢x¢Gè ± S¢ÚÜUࢠÜU¢ S¢Ú ¥¢ç¶GÚ ÜU¢ï Û¢éÜU¢ ãñ ¥¢’΢ S¢ï x¢GéH¢}¢¢ï´ ÜU¢ï ÜéUÀ ©}}¢èÎ çS¢±¢ ãñ ¶G¼G򢕫 }¢ï´ Ï¢ãé¼ §S¢ ÜU¢ Á¢ã¢Á¢G ¥¢ ÜïU çÍ¢Ú¢ ãñ çÎH΢΢ ¼ïÚ¢ »ÜU S¢ï »ÜU §Ý }¢ï´ çS¢±¢ ãñ ±¢ïã ¼ïÚè }¢ãGÏÏ¢¼ ¼ïÚè §G¼Ú¼ ÜUè ç±H¢ ãñ
 11. 11. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 10 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÜUè ÜUS¢Ú¼ ÜUÚ¢ï Ï¢ïà¢ÜU ¼é}ã¢Ú¢ }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ¼é}ã¢Úï çH²ï ТÜUè…Gx¢è ÜU¢ Ï¢¢§G„ ãñ J Á¢¢ï ¶G¢ÜU ¼ïÚï ÎÚ Ðï ãñ Á¢¢MÏ¢ S¢ï ©ÇG¼è Á¢¢ï à¢ãìÚ ãé±¢ ¼ïÚè ç±H¢Î¼ S¢ï }¢éà¢ÚüÈGU çÁ¢S¢ à¢ãìÚ Ýï Т§ü ¼ïÚè çãÁ¢Ú¼ S¢ï S¢¥G¢Î¼ ÜUH Îï網ï Ðïࢠ¥¢» x¢GéH¢}¢¢ï´ ÜU¢ï ¼ïÚï v²¢ ã}¢ ÝïÜU ãñ´ ²¢ ϢΠãñ´ çÈUÚ ¥¢ç¶GÚ ãñ´ ¼é}ã¢Úï ¼ÎÏ¢èÚ S¢æ|¢HÝï ÜUè ã}¢¢Úï Ýãè´ ÜU¢ï§ü ±¢ïã ¶G¢ÜU ã}¢¢Úï çH²ï ΢M» çà¢ÈGU¢ ãñ ¥Ï¢ ¼ÜU ±¢ïãè çÜGUÏH¢ ¼ïÚè ©}}¢¼ ÜU¢ Ú㢠ãñ }¢vÜïU S¢ï ÜUçà¢à¢ ©S¢ ÜUè ãÚ §ÜU çÎH }¢ï´ çS¢±¢ ãñ ¥Ï¢ ¼ÜU ¼¢ï ¼ïÚï Ý¢}¢ Ðï »ÜU »ÜU çÈGU΢ ãñ çÝSÏ¢¼ Ï¢ãé¼ ¥ÓÀè ãñ ¥x¢Ú ãG¢H Ï¢éÚ¢ ãñ ã¢æ »ÜU Îé¥G¢ ¼ïÚè çÜU }¢vGÏ¢êHï ¶Gé΢ ãñ ¶GéÎ Á¢¢ã ÜïU ¼G¢çHÏ¢ ãñ´ Ý §GÁGÁ¢G¼ ÜïU ãñ´ wG±¢ã¢æ ÐÚ çÈGURU ¼ïÚï ÎèÝ ÜUè §GÁGÁ¢G¼ ÜUè S¢Î¢ ãñ »ãGS¢¢S¢ï çÁ¢G}}¢¢Î¢Úè Ðñ΢ ÜUèçÁ¢²ï }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! çÝ㢲¼ ãè S¢‹Á¢è-Îx¢è ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÐÝï çÜUÚÎ¢Ú ÜU¢ Á¢¢»Á¢G¢ HèçÁ¢²ï J ¥ÐÝï x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï S¢ÓÓ¢è ¼¢ñÏ¢¢ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ¥‹ÎÚ ¥Á¢G S¢Úï Ý¢ñ Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè Ðñ΢ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ²ïã }¢-ÎÝè S¢¢ïÓ¢ Ϣݢ§²ï çÜU }¢éÛ¢ï ¥ÐÝè ¥¢ñÚ S¢¢Úè Î鋲¢ ÜïU H¢ïx¢¢ï´ ÜUè §SH¢ãG ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚÝè ãñ, J ¥x¢Ú ¥¢Ð Ýï ¥ÐÝè çÁ¢G}}¢¢Î¢Úè ÜU¢ï S¢}¢Û¢ ÜUÚ ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ïæ ÇêÏ¢ ÜUÚ §S¢ }¢-ÎÝè ÜU¢}¢ ÜU¢ Ï¢èÇG¢ ©Æ¢1 çH²¢ ¼¢ï ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜïU Œ²¢Ú ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼ S¢ï ¥¢Ð ÜU¢ ΢ïÝ¢ï´ Á¢ã¢æ }¢ï´ Ï¢ïÇG¢ Ð¢Ú ã¢ïx¢¢ J ã}¢ ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¥¢ñÚ ÝÏ¢è S¢ï Œ²¢Ú ãñ ¥ÐÝ¢ Ï¢ïÇG¢ Ð¢Ú ãñ (±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢, S¢. 600) 1 : Ï¢èÇG¢ ©Æ¢Ý¢ : ²¢’Ýè ¥¢}¢¢Î¢ ã¢ïÝ¢ J
 12. 12. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 11 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU Ý ÐÉGï ¼¢ï ±¢ïã H¢ïx¢¢ï´ }¢ï´ S¢ï ÜU‹Á¢êS¢ ¼ÚèÝ à¢wGS¢ ãñ J ( ) }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ çà¢ÈGU¢ |¢è ç}¢Hè ¥¢ñÚ ÎèÎ¢Ú |¢è ãé±¢ }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ ÜïU }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼ ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼ S¢ï Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè »ïS¢è »ïS¢è S¢¥G¢Î¼ï´ ç}¢H¼è ãñ´ çÜU Ý ÐêÀ¢ï Ï¢¢¼ J ¥¢Ð ÜUè ¼Úx¢GèÏ¢ ÜïU çH²ï »ÜU }¢-ÎÝè Ï¢ã¢Ú ¥¢Ð ÜïU x¢¢ïࢠx¢éÁ¢G¢Ú ÜUÚ¼¢ ãêæ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ТçÜUS¼¢Ý ÜïU S¢êÏ¢¢ ÐæÁ¢¢Ï¢ ÜïU »ÜU §SH¢}¢è |¢¢§ü ÜU¢ Ï¢²¢Ý ãñ : }¢ñ´ ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU ¥G¢H}¢è }¢-ÎÝè }¢ÜüUÁ¢G ÈGñUÁ¢G¢Ýï }¢ÎèÝ¢ (Ï¢¢Ï¢éH }¢ÎèÝ¢ ÜUÚ¢Ó¢è) }¢ï´ “¼ÚçϢIJ¼è ÜU¢ïS¢ü” ÜïU çH²ï ¥¢²¢ ãé±¢ ‰¢¢, §S¢ ΢ñÚ¢Ý »ÜU çÎÝ Á¢é}¢¢’Ú¢¼ ÜU¢ï S¢éÏãG ¼vGÚèÏ¢Ý Ó¢¢Ú Ï¢Á¢ï ÐïÅ ÜUè Ï¢¢§æü Á¢¢çÝÏ¢ ¥Ó¢¢ÝÜU ÎÎü ©Æ¢, ÎÎü §S¢ ÜGUÎÚ à¢ÎèÎ ‰¢¢ çÜU S¢¢¼ §‹Á¢ïvà¢Ý Hx¢ï ¼Ï¢ ¥¢Ú¢}¢ ¥¢²¢, ãGSÏ¢ï }¢¢’}¢êH Á¢é}¢¢’Ú¢¼ ÜU¢ï ã¢ïÝï ±¢Hï S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G ÜïU çH²ï (}¢-ÎÝè }¢ÜüUÁ¢G ÈGñUÁ¢G¢Ýï }¢ÎèÝ¢) }¢ï´ ࢢ}¢ ÜU¢ï ãG¢çÁ¢GÚ ãé±¢ J Ú¢¼ ÎS¢ Ï¢Á¢ï çÈUÚ ÎÎü à¢éM¥G ãé±¢ }¢x¢Ú §çÁ¼}¢¢¥G }¢ï´ }¢¢æx¢è Á¢¢Ýï ±¢Hè §çÁ¼}¢¢§üG Îé¥G¢ ÜïU ±vG¼ ÆèÜU ã¢ï x¢²¢, »ÜU Í¢‹Å¢ ÜïU Ï¢¢’Î çÈUÚ Ï¢ãé¼ à¢ÎèÎ ÎÎü ©Æ¢ J Ç¢õvÅÚ Ýï ¼èÝ §‹Á¢ïvà¢Ý Hx¢¢» çÈUÚ ÜéUÀ §ÈGU¢ÜGU¢ ãé±¢ J ¥Ï¢ ãG¢H¼ ²ïã ã¢ï x¢§ü çÜU Á¢Ï¢ |¢è ¶¢Ý¢ ¶¢¼¢ ÎÎü à¢éM¥G ã¢ï Á¢¢¼¢ J Ú¢ïÁ¢G¢Ý¢ ¼èÝ Ó¢¢Ú ÅèÜïU Hx¢¼ï J çÇîÐ Ó¢ÉG¼è, ¥ËÅî¢ S¢¢©‹Ç |¢è ÜUÚ±¢²¢, }¢x¢Ú Ç¢õvÅ򢕫 ÜU¢ï ÎÎü ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ S¢}¢Û¢ }¢ï´ Ý ¥¢²¢ J }¢ñ´ ¥Sм¢H }¢ï´ ÐÇG¢ ‰¢¢ ±ã¢æ }¢éÛ¢ï }¢¢’Hê}¢ ãé±¢ çÜU }¢ïÚï S¢¢‰¢ ±¢Hï §SH¢}¢è |¢¢§ü S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ ÜïU }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ 12 çÎÝ ÜïU çH²ï S¢ÈGUÚ ÜUè ¼Ä²¢Úè ÜUÚ Úãï ãñ´, Ç¢õvÅÚ Ýï S¢ÈGUÚ S¢ï Ï¢ãé¼ïÚ¢ Ú¢ïÜU¢ }¢x¢Ú }¢éÛ¢ S¢ï Ý Ú㢠x¢²¢ }¢ñ´ ÇïÚ¢ Ï¢éx¢Åè (Ï¢H¢ïçÓ¢S¼¢Ý) Á¢¢Ýï ±¢Hï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ÜU¢ }¢éS¢¢çÈGUÚ Ï¢Ý x¢²¢ J ÇïÚ¢ Ï¢éx¢Åè Á¢¢¼ï ãé» Ú¢S¼ï }¢ï´ ‰¢¢ïÇG¢ S¢¢ ÎÎü ãé±¢,
 13. 13. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 12 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ¼é}¢ Á¢ã¢æ |¢è ã¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ ÐÉG¢ï çÜU ¼é}ã¢Ú¢ ÎéMÎ }¢éÛ¢ ¼ÜU ÐãéæÓ¢¼¢ ãñ J çÈUÚ ±ã¢æ S¢ï ã}¢ Ýï “S¢ê§ü” ¥¢ ÜUÚ Á¢é}¢¢’Ú¢¼ ÜïU S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G }¢ï´ çà¢ÜüU¼ ÜUè ¥¢ñÚ çÈUÚ ÇïÚ¢ Ï¢éx¢Åè ±¢ÐS¢ ¥¢ x¢» J }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼ S¢ï ÎÎü »ïS¢¢ ÎêÚ ãé±¢ x¢¢ï²¢ ÜU|¢è ‰¢¢ ãè Ýãè´ ¥¢ñÚ ¼¢ ãG¢H }¢éÛ¢ï ΢ïÏ¢¢Ú¢ ±¢ïã ¼vHèÈGU Ýãè´ ãé§ü ¥¢ñÚ S¢Ï¢ S¢ï Ï¢ÇGè S¢¥G¢Î¼ ²ïã ç}¢Hè çÜU }¢éÛ¢ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ wG±¢Ï¢ ÜïU ¥‹ÎÚ }¢ÎèÝï ÜïU ¼¢Á¢Î¢Ú ÜU¢ ÎèÎ¢Ú ã¢ï x¢²¢ J HêÅÝï ÚãG}¢¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï S¢è¶Ýï S¢é‹Ý¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï ÎÎïü S¢Ú ã¢ï ¥x¢Ú Îé¶ Úãè ã¢ï ÜU}¢Ú ÎÎü ΢ïÝ¢ï´ ç}¢Åï´, ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï ãñ ¼GHÏ¢ ÎèÎ ÜUè, ÎèÎ ÜUè §üGÎ ÜUè v²¢ ¥GÁ¢Ï¢ ±¢ïã çÎ¶ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï S¢é˼G¢Ýï ΢ï Á¢ã¢æ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢æ }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥ÐÝè ¥¢ñÚ S¢¢Úè Î鋲¢ ÜïU H¢ïx¢¢ï´ ÜUè §SH¢ãG ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜïU çH²ï ¥¢Ð ÜU¢ï ¥ÐÝï ¥‹ÎÚ ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢¢ Ðñ΢ ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ J çÏ¢x¢GñÚ ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÐïࢠçÜU²ï ÜéUÀ Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J ã}¢¢Úï Œ²¢Úï Œ²¢Úï ¥¢ñÚ }¢èÆï }¢èÆï ¥¢ÜGU¢ Ýï §SH¢}¢ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ÜñUS¢è ÜñUS¢è ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢æ ÐïࢠÜUè´ §S¢ ÜU¢ ¼S¢Ã±éÚ ãè HÚÁ¢G¢ ÎïÝï ÜïU çH²ï ÜU¢ÈGUè ãñ J Ú¢ãï ¶Gé΢ }¢ï´ ã}¢¢Úï }¢vÜUè }¢-ÎÝè ¥¢ÜGU¢ ÜU¢ï Ï¢ïãGÎ S¢¼¢²¢ x¢²¢, ¥¢Ð ÜUè Ú¢ã¢ï´ }¢ï´ ÜU¢æÅï çÏ¢À¢» x¢», ¥¢Ð ÐÚ Ð‰‰¢Ú Ï¢ÚS¢¢» x¢», ãGœ¢¢ çÜU ÜéUzGÈGU¢Úï ϢΠ¥yG±¢Ú ¥¢Ð ÜU¢ï à¢ãèÎ ÜUÚÝï ÜïU |¢è ÎÚÐñ Úãï }¢x¢Ú ã}¢¢Úï Œ²¢Úï Œ²¢Úï ¥¢ÜGU¢ ¥¢ñÚ }¢èÆï }¢èÆï }¢éS¼GÈGU¢ çã}}¢¼ Ý ã¢Úï J ¥¢Ð ÜUè }¢éS¢ËS¢H çÁ¢g¢ï Á¢éãÎ Úæx¢ H¢§ü, Á¢¢ï H¢ïx¢ Îéà}¢Ý ‰¢ï ±¢ïã ¥ËH¢ã ÜïU ÈGUÁGH¢ï ÜUÚ}¢ S¢ï ΢ïS¼ Ï¢Ý x¢», Á¢¢ï Á¢¢Ý ÜïU ÎÚÐñ ‰¢ï ±¢ïã Á¢¢Ýï´ ÜGéUÚÏ¢¢Ý
 14. 14. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 13 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï H¢ïx¢ ¥ÐÝè }¢…çH„ „ï ¥ËH¢ã ÜïU ç…GRU ¥¢ñÚ ÝÏ¢è ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGï çÏ¢x¢GñÚ ©Æ x¢» ¼¢ï ±¢ïã Ï¢ÎÏ¢êÎ¢Ú }¢é΢üÚ „ï ©Æï J ( ) ÜUÚÝï Hx¢ï, Á¢¢ï ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï }¢éS¢Ë}¢¢Ý ã¢ïÝï S¢ï Ú¢ïÜU¼ï ‰¢ï ±¢ïã ¶GéÎ }¢éS¢Ë}¢¢Ý ã¢ï ÜUÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï }¢éS¢Ë}¢¢Ý ÜUÚÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢¢ï´ }¢ï´ }¢S¢MÈGU ã¢ï x¢» J ¥¢Á¢ S¢¢Úè Î鋲¢ }¢ï´ Á¢¢ï §SH¢}¢ ÜUè Ï¢ã¢Úï´ ãñ´ ±¢ïã ¥ËH¢ãé ÚÏÏ¢éH §GÁGÁ¢G¼ ÜUè §GÝ¢²¼ S¢ï Œ²¢Úï }¢éS¼GÈGU¢ ÜUè }¢S¢¢§G²ï Á¢}¢èH¢ ¥¢ñÚ ¥¢Ð ÜUè ¥GÁ¢Gè}¢ ¼ÚçϢIJ¼ S¢ï S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢ï´ ÜU¢ ݼèÁ¢¢ ãñ J ãGÜGU ÜUè Ú¢ã }¢ï´ Љ‰¢Ú ¶¢» wG¢êæ }¢ï´ Ý㢻 ¼G¢§ÈGU }¢ï´ ÎèÝ ÜU¢ çÜU¼Ýè }¢ïãGݼ S¢ï ÜU¢}¢ ¥¢Ð Ýï »ï S¢é˼G¢Ý çÜU²¢ (±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢, S¢. 388) |¢H¢§ü ÜUè Ï¢¢¼ï´ çS¢¶¢Ýï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥¢Ð |¢è ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢ï´ ÜïU çH²ï ÜU}¢Ú Ï¢S¼¢ ã¢ï Á¢¢§²ï ¥¢ñÚ Éï򢕫 S¢±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï J §}¢¢}¢ ¥Ï¢ê Ýé»ïG}¢ ¥ãG}¢Î çÏ¢Ý ¥GÏÎéËH¢ã ¥SÈGUã¢Ýè (}¢é-¼±zGÈGU¢ 430 çãÁ¢Úè) “çãG˲¼éH ¥¢ñçH²¢” }¢ï´ ÝvGH ÜUÚ¼ï ãñ´, ¥ËH¢ã ¼Ï¢¢-Ú-ÜU ± ¼¥G¢H¢ Ýï ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ }¢êS¢¢ ÜUHè}¢éËH¢ã ÜUè ¼GÚÈGU ±ãGì² ÈGUÚ}¢¢§ü : “|¢H¢§ü ÜUè Ï¢¢¼ï´ wG¢éÎ |¢è S¢è¶¢ï ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï |¢è çS¢¶¢¥¢ï, }¢ñ´ |¢H¢§ü S¢è¶Ýï ¥¢ñÚ çS¢¶¢Ýï ±¢H¢ï´ ÜUè ÜGUÏ¢í¢ï´ ÜU¢ï Ú¢ïà¢Ý ÈGUÚ}¢¢ªæx¢¢ ¼¢çÜU ©Ý ÜU¢ï çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜUè ±ãGìࢼ Ý ã¢ï J” }¢éÏ¢çËHx¢GèÝ ÜUè ÜGUÏ¢íï´ Á¢x¢-}¢x¢¢»æx¢è §S¢ çÚ±¢²¼ S¢ï ÝïÜUè ÜUè Ï¢¢¼ S¢è¶Ýï çS¢¶¢Ýï ÜU¢ ¥Á¢í¢ï S¢±¢Ï¢ }¢¢’Hê}¢ ãé±¢ J S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Ú¢ Ï¢²¢Ý ÜUÚÝï ²¢ ÎS¢ü ÎïÝï ¥¢ñÚ S¢éÝÝï ±¢H¢ï´
 15. 15. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 14 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ Ú¢ïÁ¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ΢ï S¢¢ï Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ©S¢ ÜïU ΢ï S¢¢ï S¢¢H ÜïU x¢éÝ¢ã }¢é¥G¢ÈGU ã¢ï´x¢ï J ( ) ÜïU ¼¢ï ±¢Úï ãè ‹²¢Úï ã¢ï Á¢¢»æx¢ï, ©Ý ÜUè ÜGUÏ¢íï´ ¥‹ÎÚ S¢ï Á¢x¢}¢x¢ Á¢x¢}¢x¢ ÜUÚ Úãè ã¢ï´x¢è ¥¢ñÚ ©‹ãï´ çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜU¢ ¶G¢ñÈGU }¢ãGS¢êS¢ Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J §ç‹ÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ¼ï ãé» ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÎïÝï ±¢H¢ï´, }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ S¢ÈGUÚ ¥¢ñÚ çÈGURïU }¢ÎèÝ¢ ÜUÚ ÜïU }¢-ÎÝè §‹¥G¢}¢¢¼ ÜU¢ çÚS¢¢H¢ Ú¢ïÁ¢G¢Ý¢ ÐéÚ ÜUÚÝï ÜUè ¼Úx¢GèÏ¢ çÎH¢Ýï ±¢H¢ï´ ¥¢ñÚ S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G ÜUè ΢’±¼ ÐïࢠÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÝèÁ¢G }¢éÏ¢çËHx¢GèÝ ÜUè ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÜU¢ï S¢éÝÝï ±¢H¢ï´ ÜUè ÜGéUÏ¢êÚ |¢è ãGéÁG¢êÚ }¢éÈGUèÁG¢é‹ÝêÚ ÜïU ÝêÚ ÜïU S¢ÎÜGïU ÝêLÝ ¥GH¢ ÝêÚ ã¢ï´x¢è J ÜGUÏ¢í }¢ï´ HãÚ¢»æx¢ï ¼¢ ãGàÚ Ó¢à}¢ï ÝêÚ ÜïU Á¢Ë±¢ ÈGUÚ}¢¢ ã¢ïx¢è Á¢Ï¢ ¼GË¥G¼ ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè (ãG΢§ÜGïU Ï¢çwGà¢à¢ à¢ÚèÈGU, S¢. 152) Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ΢ç¶GH¢ ¥¢ñÚ x¢éÁ¢G༢ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ ÜUzGÈGU¢Ú¢ }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! çÜU¼Ýï ¶GéࢠÝS¢èÏ¢ ãñ´ ±¢ïã §SH¢}¢è |¢¢§ü Á¢¢ï §GË}¢ï ÎèÝ S¢è¶Ýï ÜUè çÝIJ¼ S¢ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ S¢ÈGUÚ ÜUÚ¼ï ãñ´ ©Ý ÜïU çH²ï Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ΢ç¶GHï ¥¢ñÚ x¢éÁ¢G༢ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜïU ÜUzGÈGU¢Úï ÜUè çϢࢢڼ ãñ J §S¢ çÁ¢G}Ý }¢ï´ ΢ï çÚ±¢²¢¼ S¢éçÝ²ï ¥¢ñÚ Û¢êç}¢²ï : 1 ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥Ï¢ê S¢§üGÎ ¶GéÎÚè S¢ï }¢Ú±è ãñ : ²¢’Ýè “Á¢¢ï ¥ÐÝï ÎèÝ ÜU¢ §GË}¢ S¢è¶Ýï ÜïU çH²ï S¢éÏãG ÜU¢ï Ó¢H¢ ²¢ ࢢ}¢ ÜU¢ï Ó¢H¢ ±¢ïã Á¢‹Ý¼è ãñ J” 2 “Á¢¢ï à¢wGS¢ §GË}¢ ÜUè ¼GHÏ¢ ÜUÚ¼¢ ãñ, ¼¢ï ±¢ïã ©S¢ ÜïU x¢éÁ¢G༢ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ ÜUzGÈGU¢Ú¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J”
 16. 16. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 15 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉG¢ï ¥ËH¢ã ¼é}¢ ÐÚ ÚãG}¢¼ |¢ïÁ¢ïx¢¢ J ãGéS¢êHï Î鋲¢ ÜïU çH²ï S¢ÈGUÚ....... x¢G¢ñÚ ¼¢ï ÈGUÚ}¢¢§²ï ! H¢ïx¢ ¥¢}¢ÎÝè ÜUè çÁ¢G²¢Î¼è ÜïU çH²ï ¥ÐÝï à¢ãìÚ S¢ï ÎêS¢Úï à¢ãìÚ, ¥ÐÝï }¢éËÜU S¢ï ÎêS¢Úï }¢éËÜU Á¢¢ ÐÇG¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ }¢¢æ Ï¢¢Ð, Ï¢¢H Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ±x¢GñÚ¢ S¢ï Ï¢ÚS¢¢ï´ ÎêÚ ÐÇGï Úã¼ï ãñ´ J ¥¢ã ! ¥¢Á¢ ãGéS¢êHï Î鋲¢ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ¥vS¢Ú H¢ïx¢ ãÚ ¼GÚãG ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢æ Îï Úãï ãñ´ }¢x¢Ú §S¢ ÜGUÎÚ ¥GÁ¢Gè}¢éàà¢¢Ý ¥Á¢í¢ï S¢±¢Ï¢ ÜUè çϢࢢڼ¢ï´ ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ Ú¢ãï ¶Gé΢ }¢ï´ Ó¢‹Î Ú¢ïÁ¢G ÜïU çH²ï |¢è }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ S¢ÈGUÚ ÜUÚÝï ÜU¢ï ¼Ä²¢Ú Ýãè´ ã¢ï¼ï J »ÜU ¼GÚÈGU S¢ãG¢Ï¢¢ ÜU¢ çÜUÚÎ¢Ú ÎêS¢Úè ¼GÚÈGU ã}¢ x¢GzGH¼ çࢥG¢Ú Á¢GÚ¢ S¢¢ïçÓ¢²ï ¼¢ï S¢ãè ! S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ Ýï Ú¢ãï ¶Gé΢ ÜïU ãÚ S¢ÈGUÚ }¢ï´ Ï¢ÉG Ó¢ÉG ÜUÚ çãGSS¢¢ çH²¢ wG±¢ã ±¢ïã Îéà}¢Ý¢ï´ ÜïU }¢éÜGU¢Ï¢Hï }¢ï´ çÜGU¼¢H (²¢’Ýè Á¢æx¢) ÜU¢ }¢é¥G¢-}¢H¢ ã¢ï ²¢ §GË}¢ï ÎèÝ S¢è¶Ý¢ çS¢¶¢Ý¢ }¢vGS¢êÎ ã¢ï J ²ïã ©‹ãè´ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢ï´ ÜU¢ S¢ÎÜGU¢ ãñ Á¢¢ï ¥¢Á¢ Î鋲¢ }¢ï´ ãÚ ¼GÚÈGU ÎèÝï §SH¢}¢ ÜUè Ï¢ã¢Úï´ ãñ´, Ï¢ãÚ ãG¢H »ÜU ¼GÚÈGU ¼¢ï S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ ãñ´ çÁ¢Ý ÜUè çÁ¢G‹Îçx¢²¢æ ¥ËH¢ã ÜïU ÎèÝ ÜUè S¢Ú Ï¢éH‹Îè ÜïU çH²ï ±vGÈGU ‰¢è´ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè ¼GÚÈGU ã}¢ x¢G¢çÈGUH H¢ïx¢ ãñ´ çÁ¢Ý ÜïU à¢Ï¢¢ï Ú¢ïÁ¢G çS¢ÈGüU ¥¢ñÚ çS¢ÈGüU Î鋲¢ ãè ÜUè ¼ÚvGÜGUè ÜïU çH²ï x¢¢ï²¢ ±vGÈGU ãñ´ J ¥¢ã ! S¢Î ÜUÚ¢ïÇG ¥¢ã ! ±¢§GÁ¢Gï ÜGU¢ñ}¢ ÜUè ±¢ïã ÐéwG¼¢ ¶G²¢Hè Ý Úãè ! Úã x¢§ü ÚS}¢ï ¥Á¢G¢æ, MãGï çÏ¢H¢Hè Ý Úãè ãÚ }¢éS¢Ë}¢¢æ Úx¢ï Ï¢¢ç¼GH ÜïU çH²ï çÝà¼Ú ‰¢¢ Á¢¢ï |¢Ú¢ïS¢¢ ‰¢¢ ©S¢ï ¼¢ï ÈGUÜGU¼G ¥ËH¢ã ÐÚ ‰¢¢ Ï¢ÜGïUü ¼GϧüG Ý Úãè, ࢢï’H¢ }¢ÜGU¢Hè Ý Úãè ÈGUËS¢ÈGU¢ Úã x¢²¢, ¼ËÜGUèÝï x¢GÁ¢G¢Hè Ý Úãè ©S¢ ÜïU ¥¢§üÝ» ãS¼è }¢ï´ ¥G}¢H Á¢¢ñãÚ ‰¢¢ ãñ ¼é}ãï´ }¢¢ñ¼ ÜU¢ ÇÚ, ©S¢ ÜU¢ï wG¢é΢ ÜU¢ ÇÚ ‰¢¢ }¢çSÁ¢Îï´ }¢ÚçS¢²¢ wG±¢æ ãñ´ çÜU Ý}¢¢Á¢Gè Ý Úãï ²¢’Ýè ±¢ïã S¢¢çãGÏ¢ï ¥¢ñS¢¢ÈGU çãGÁ¢¢Á¢Gè Ý Úãï
 17. 17. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 16 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÜUS¢Ú¼ S¢ï ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ï Ï¢ïà¢ÜU ¼é}ã¢Ú¢ }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ¼é}ã¢Úï x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜïU çH²ï }¢çxGÈGUÚ¼ ãñ J ( ) ãÚ ÜU¢ï§ü }¢S¼ï }¢» Á¢G¢ñÜGïU ¼Ý ¥¢S¢¢Ýè ãñ ãGñÎÚè ÈGUvGÚ ãñ, Ýï ΢ñH¼ï ©GS}¢¢Ýè ãñ ¼é}¢ ã¢ï ¥¢ÐS¢ }¢ï´ x¢GÁ¢GÏ¢ Ý¢ÜU, ±¢ïã ¥¢ÐS¢ }¢ï´ ÚãGè}¢ Ó¢¢ã¼ï S¢Ï¢ ãñ´ çÜU ã¢ï´ ¥¢ñÁ¢ï S¢éÚIJ¢ Ðï }¢éÜGUè}¢ wG¢éÎÜéUà¢è à¢ï±¢ ¼é}ã¢Ú¢, ±¢ïã x¢G²êÚ¢ï wG¢ég¢Ú ¼é}¢ ã¢ï x¢ézG¼¢Ú S¢Ú¢Ð¢, ±¢ïã S¢Ú¢Ð¢ çÜUÚÎ¢Ú ç}¢SHï Ï¢ê ÜGñUÎ ãñ xG¢é‹Ó¢ï }¢ï´, ÐÚïࢢæ ã¢ï Á¢¢ ãñ ¼éÝéÜU }¢¢²¢, ¼¢ï Á¢GÚïü S¢ï çÏ¢²¢Ï¢¢æ ã¢ï Á¢¢ ¥GvGH ãñ ¼ïÚè çS¢ÐÚ §GàÜGU ãñ à¢}¢à¢èÚ ¼ïÚè ! }¢¢ çS¢±¢ ¥ËH¢ã ÜïU çH²ï ¥¢x¢ ãñ ¼vÏ¢èÚ ¼ïÚè ÜñUS¢¢ |¢¢§ü ! ¼ïÚ¢ ¥‹Î¢Á¢Gï }¢éS¢Ë}¢¢Ýè ãñ ? ¼é}¢ ÜU¢ï ¥SH¢ÈGU S¢ï v²¢ çÝSÏ¢¼ï MãG¢Ýè ãñ ? ¼é}¢ ¶G¼G¢ÜU¢Ú¢ï ¶G¼G¢ Ï¢è´, ±¢ïã ¶G¼G¢ Тïࢢï ÜUÚè}¢ ÐãHï ±ñS¢¢ ÜU¢ï§ü Ðñ΢ ¼¢ï ÜUÚï ÜGUËÏ¢ï S¢Hè}¢ ¼é}¢ ©wG¢éñ¼ S¢ï x¢éÚïÁ¢G¢æ, ±¢ïã ©wG¢éñ¼ Ðï çÝS¢¢Ú ¼é}¢ ¼ÚS¢¼ï ã¢ï ÜUHè ÜU¢ï, ±¢ïã x¢éçHS¼¢æ Ï¢ ÜUÝ¢Ú ÚwG¼ Ï¢Ú΢ïࢠ㱢» Ó¢-}¢çÝS¼¢æ ã¢ï Á¢¢ ÝxG}¢» }¢¢ñÁ¢ S¢ï ãæx¢¢}¢» yG¢êÈGU¢æ ã¢ï Á¢¢ }¢ïÚï ÎÚ±ïࢠ! ç¶GH¢ÈGU¼ ãñ Á¢ã¢æx¢èÚ ¼ïÚè ¼ê }¢éS¢Ë}¢¢Ý ãñ ¼vGÎèÚ ãñ ¼ÎÏ¢èÚ ¼ïÚè Ï¢¢Ð ÜU¢ §GË}¢ Ý Ï¢ïÅï ÜU¢ï ¥x¢Ú ¥ÁGÏ¢Ú ã¢ï ! çÈUÚ çÐS¢Ú ÜGU¢çÏ¢Hï }¢èÚ¢S¢ï çÐÎÚ v²êæÜUÚ ã¢ï ! ±¢ïã Á¢G}¢¢Ýï }¢ï´ }¢é¥GÁGÁ¢GÁ¢G ‰¢ï }¢éS¢Ë}¢¢æ ã¢ï ÜUÚ ¥¢ñÚ ¼é}¢ wG±¢Ú ãé» ¼¢çÚÜïU ÜGéUÚ¥¢æ ã¢ï ÜUÚ ¼wG¼ï ÈGUxGÈGêUÚ |¢è ©Ý ÜU¢ ‰¢¢ S¢ÚèÚ ÜïU |¢è ²êæ ãè Ï¢¢¼ï´ ãñ´, çÜU ¼é}¢ }¢ï´ ±¢ïã ãGç}¢Ä²¼ ãñ |¢è ? ¥Ï¢ ¼HÜU ²¢Î ãñ ÜGU¢ñ}¢¢ï´ ÜU¢ï çãGÜU¢²¼ ©Ý ÜUè ÝvGࢠãñ S¢zGãG» ãS¼è Ðï S¢Î¢ÜGU¼ ©Ý ÜUè ÜGéUñ¼ï §GàÜGU S¢ï ãÚ ÐS¼ ÜU¢ï Ï¢¢H¢ ÜUÚ Îï ÎãìÚ }¢ï´ §S}¢ï }¢éãG}}¢Î S¢ï ©Á¢¢H¢ ÜUÚ Îï ÜUè }¢éãG}}¢Î S¢ï ±ÈGU¢ ¼êÝï ¼¢ï ã}¢ ¼ïÚï ãñ´ ²ïã Á¢ã¢æ Ó¢èÁ¢G ãñ v²¢ H¢ñãG¢ï ÜGUH}¢ ¼ïÚï ãñ´
 18. 18. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 17 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï çÜU¼¢Ï¢ }¢ï´ }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU çH¶¢ ¼¢ï Á¢Ï¢ ¼ÜU }¢ïÚ¢ Ý¢}¢ ©S¢ }¢ï´ Úãïx¢¢ çÈGUçÚà¼ï ©S¢ ÜïU çH²ï §çS¼xGÈGU¢Ú (²¢’Ýè Ï¢çwGà¢à¢ ÜUè Îé¥G¢) ÜUÚ¼ï Úãï´x¢ï J Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ÜU¢ S¢éÏ¢ê¼ ÎèçÁ¢²ï }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥¢Ð |¢è çã}}¢¼ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ÜU¢ S¢éÏ¢ê¼ Îï¼ï ãé» ¥ËH¢ã ÜïU }¢ãGÏ¢êÏ¢, ΢ݢ» xG¢é²êÏ¢, }¢éÝÁGÁ¢GãéÝ ¥GçÝH ©G²êÏ¢ ¥¢ñÚ ¥¢Ð ÜïU Á¢¢æ çÝS¢¢Ú S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢ï´ ÜU¢ï ¥G-}¢Hè ¼G¢ñÚ ÐÚ ç¶GÚ¢Á¢ï ¼ãGìS¢èÝ ÐïࢠÜUÚÝï ÜïU çH²ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ S¢ÈGUÚ ÜUè çÝIJ¼ ÈGUÚ}¢¢§²ï J ¥¢Ð ÜUè Ú¢ã¢ï´ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ÜU¢æÅï Ýãè´ çÏ¢À¢»x¢¢, ¥¢Ð ÐÚ Ð‰¢Ú¢± Ýãè´ çÜU²¢ Á¢¢»x¢¢ J ¥¢Ð ÜUè Ú¢ã¢ï´ }¢ï´ ¼¢ï H¢ïx¢ ¥¢æ¶ï´ çÏ¢À¢»æx¢ï J HêÅÝï ÚãG}¢¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï S¢è¶Ýï S¢é‹Ý¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï ÜGUÁ¢Gü ã¢ïx¢¢ ¥Î¢, ¥¢ ÜïU }¢¢æx¢¢ï Îé¥G¢ Т¥¢ïx¢ï Ï¢-Ú-ÜU¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï (±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢, S¢. 609) ΢¼¢ ãGéÁG¢êÚ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ÜUè ¶GñÚ wG±¢ãè }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ ÜïU }¢éS¢¢çÈGU򢕫 ÐÚ Á¢¢ï ÜUÚ}¢ ݱ¢çÁ¢G²¢æ ã¢ï¼è ãñ´ ©Ý ÜUè »ÜU Û¢HÜU ¥¢Ð |¢è }¢éH¢-ãGÁ¢G¢ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ çÈUÚ }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜïU S¢¢‰¢ S¢ÈGUÚ ÜïU çH²ï ÜU}¢Ú Ï¢S¼¢ ã¢ï Á¢¢§²ï Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý ãñ çÜU ã}¢¢Ú¢ }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ }¢ÜüUÁ¢GéH ¥¢ñçH²¢ H¢ã¢ïÚ Î¢¼¢ ÎÚÏ¢¢Ú ÜUè }¢çSÁ¢Î ÜïU ¥‹ÎÚ ¼èÝ çÎÝ ÜïU çH²ï çÜGU²¢}¢ ÐÁ¢GèÚ ‰¢¢ J ã}¢ }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ÜïU Á¢Îì±H ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ ãG¢çS¢H ÜUÚ Úãï ‰¢ï, ΢ñÚ¢Ýï ãGËÜGU¢ »ÜU S¢¢çãGÏ¢ ¼à¢ÚèÈGU H¢» ©‹ã¢ï´ Ýï
 19. 19. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 18 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU çÎÝ }¢ïæ 50 Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉïG çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ñæ ©„ „ï }¢é„¢-ÈGUãG¢ ÜUMæ(²¢’Ýè 㢃 ç}¢H¢ªæ)x¢¢ J ( ) ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜïU S¢¢‰¢ Ï¢ÇGè }¢ãGÏÏ¢¼ ÜïU S¢¢‰¢ }¢éH¢ÜGU¢¼ ÜUè çÈUÚ ÜUãÝï Hx¢ï, ¥¢Á¢ Ú¢¼ }¢ïÚè çÜGUS}¢¼ ÜU¢ çS¢¼¢Ú¢ Ó¢}¢ÜU¢ ¥¢ñÚ ãGéÁG¢êÚ Î¢¼¢ x¢‹Á¢ Ï¢wGࢠ¥GHè çãÁ±ïÚè }¢éÛ¢ x¢éÝãx¢¢Ú ÜïU wG±¢Ï¢ }¢ï´ ¼à¢ÚèÈGU H¢» ¥¢ñÚ ÜéUÀ §S¢ ¼GÚãG ÈGUÚ}¢¢²¢ : “΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ±¢Hï ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ¼èÝ çÎÝ ÜïU çH²ï }¢ïÚè }¢çSÁ¢Î }¢ï´ ÆãÚï ãé» ãñ´ çHã¢Á¢G¢ ¼é}¢ ©Ý ÜïU ¶¢Ýï ÜU¢ §ç‹¼Á¢G¢}¢ ÜUÚ¢ï J” çHã¢Á¢G¢ }¢ñ´ }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ±¢H¢ï´ ÜUè ¶GñÚ wG±¢ãè ÜïU çH²ï ¶¢Ý¢ H¢²¢ ãêæ ¥¢Ð ãGÁ¢GÚ¢¼ ÜGUÏ¢êH ÈGUÚ}¢¢§²ï J v²¢ x¢GÚÁ¢G ÎÚ ÎÚ çÈUMæ }¢ñ´ |¢èÜU HïÝï ÜïU çH²ï ãñ S¢H¢}¢¼ ¥¢S¼¢Ý¢ ¥¢Ð ÜU¢ ΢¼¢ çв¢ Û¢¢ïçH²¢æ |¢Ú |¢Ú ÜïU Hï Á¢¢¼ï ãñ´ }¢æx¢¼ï Ú¢¼ çÎÝ ã¢ï }¢ïÚè ©}}¢èÎ ÜU¢ x¢éHà¢Ý ãÚ¢ ΢¼¢ çв¢ (±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢, S¢. 507) }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Ï¢²¢Ý ÜU¢ï §çwG¼¼¢}¢ ÜUè ¼GÚÈGU H¢¼ï ãé» S¢é‹Ý¼ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ ¥¢ñÚ Ó¢‹Î S¢é‹Ý¼ï´ ¥¢ñÚ ¥¢Î¢Ï¢ Ï¢²¢Ý ÜUÚÝï ÜUè S¢¥G¢Î¼ ãG¢çS¢H ÜUÚ¼¢ ãêæ J ¼¢Á¢Î¢Úï çÚS¢¢H¼, à¢ã‹à¢¢ãï ÝéÏ¢éñ¼, }¢éS¼GÈGU¢ Á¢¢Ýï ÚãG}¢¼, à¢}»G Ï¢ÁG}¢ï çã΢²¼, Ý¢ïࢻ Ï¢ÁG}¢ï Á¢‹Ý¼ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï Á¢‹Ý¼ çÝà¢¢Ý ãñ : çÁ¢S¢ Ýï }¢ïÚè S¢é‹Ý¼ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ±¢ïã Á¢‹Ý¼ }¢ï´ }¢ïÚï S¢¢‰¢ ã¢ïx¢¢ J S¢èÝ¢ ¼ïÚè S¢é‹Ý¼ ÜU¢ }¢ÎèÝ¢ Ï¢Ýï ¥¢ÜGU¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ÐÇG¢ïS¢è }¢éÛ¢ï ¼é}¢ ¥ÐÝ¢ Ϣݢݢ
 20. 20. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 19 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Ï¢Ú¢ï…Gï çÜGU²¢}¢¼ H¢ïx¢¢ïæ }¢ïæ „ï }¢ïÚï ÜGUÚèÏ¢ ¼Ú ±¢ïã ã¢ïx¢¢ ç…„ Ýï Î鋲¢ }¢ïæ }¢éÛ¢ ÐÚ ç…G²¢Î¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGï ã¢ïæx¢ï J ( ) “ÜGUyG»“ÜGUyG»“ÜGUyG»“ÜGUyG»“ÜGUyG»GGGGG ÚïãÚïãÚïãÚïãÚïãGGGGGììììì}¢è ãGÚ¢}¢ ãñ”}¢è ãGÚ¢}¢ ãñ”}¢è ãGÚ¢}¢ ãñ”}¢è ãGÚ¢}¢ ãñ”}¢è ãGÚ¢}¢ ãñ” ÜïU 13 ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï çS¢H» ÚïãGì}¢è ÜïU 13 }¢-ÎÝè ÈêUH  ÈGUÚ}¢¢Ýï §H¢ãè :1 ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : “¥¢ñÚ ¥ËH¢ã S¢ï ÇÚ¢ï, çÁ¢S¢ ÜïU Ý¢}¢ ÐÚ }¢¢æx¢¼ï ã¢ï ¥¢ñÚ çÚà¼¢ï´ ÜU¢ çHãG¢Á¢G Ú¶¢ï J” §S¢ ¥¢²¼ï }¢éÏ¢¢-ÚÜU¢ ÜïU ¼ãGì¼ “¼zGS¢èÚï }¢ÁGãÚè” }¢ï´ ãñ : ²¢’Ýè ¼é}¢ ÜGUyG»G ÚïãGì}¢ (²¢’Ýè çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ S¢ï ¼¥GËHéÜGU ¼¢ïÇGÝï) S¢ï Ï¢Ó¢¢ï2  7 ÈGUÚ¢}¢èÝï }¢éS¼GÈGU¢ : 1 Á¢¢ï ¥ËH¢ã ¥¢ñÚ çÜGU²¢}¢¼ ÐÚ §ü}¢¢Ý Ú¶¼¢ ãñ ©S¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU çS¢H» ÚïãGì}¢è ÜUÚï3 2 çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ¥ËH¢ã ÜïU ¥Gà¢ü ÜïU S¢¢» }¢ï´ ¼èÝ çÜGUS}¢ ÜïU H¢ïx¢ ã¢ï´x¢ï, (©Ý }¢ï´ S¢ï »ÜU ãñ) çS¢H» ÚïãGì}¢è ÜUÚÝï ±¢H¢4 3 çÚ༢ ÜU¢ÅÝï ±¢H¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Ýãè´ Á¢¢»x¢¢5 4 H¢ïx¢¢ï´ }¢ï´ S¢ï ±¢ïã à¢wGS¢ S¢Ï¢ S¢ï ¥Ó¢À¢ ãñ Á¢¢ï ÜUS¢Ú¼ S¢ï ÜGéUÚ¥¢Ýï ÜUÚè}¢ ÜUè ç¼H¢±¼ ÜUÚï, çÁ¢G²¢Î¢ }¢éœ¢ÜGUè ã¢ï, S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ÝïÜUè ÜU¢ ãGév}¢ ÎïÝï ¥¢ñÚ Ï¢éÚ¢§ü S¢ï }¢‹¥G ÜUÚÝï ±¢H¢ ã¢ï ¥¢ñÚ S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ çS¢H» ÚïãGì}¢è (²¢’Ýè çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÓÀ¢ Ï¢Ú¼¢±) ÜUÚÝï ±¢H¢ ã¢ï6 5 Ï¢ïà¢ÜU ¥zGÁ¢GH ¼ÚèÝ S¢-ÎÜGU¢ ±¢ïã ãñ Á¢¢ï Îéà}¢Ýè ÀéТÝï ±¢Hï çÚà¼ïÎ¢Ú ÐÚ çÜU²¢ Á¢¢»7 6 çÁ¢S¢ ÜGU¢ñ}¢ }¢ï´ ÜGU¢¼Gï»G ÚïãGì}¢ (²¢’Ýè çÚà¼ï΢Úè ¼¢ïÇGÝï ±¢H¢) ã¢ï, ©S¢ (ÜGU¢ñ}¢) ÐÚ ¥ËH¢ã ÜUè ÚãG}¢¼ ÜU¢ ÝéÁG¢êH Ýãè´ ã¢ï¼¢8 7 çÁ¢S¢ï ²ïã ÐS¢‹Î ã¢ï çÜU ©S¢ ÜïU çH²ï (Á¢‹Ý¼ }¢ï´) }¢ãGH Ϣݢ²¢ Á¢¢» ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU Î-ÚÁ¢¢¼ Ï¢éH‹Î çÜU²ï Á¢¢»æ, ©S¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU Á¢¢ï §S¢ ÐÚ Á¢GéË}¢ ÜUÚï ²ïã ©S¢ï }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚï ¥¢ñÚ Á¢¢ï §S¢ï }¢ãGM}¢ ÜUÚï ²ïã ©S¢ï ¥G¼G¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ
 21. 21. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 20 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ç…„ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎ ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©„ ΄ ÚãG}¢¼ïæ |¢ï…¼¢ ¥¢ñÚ ©„ ÜïU Ý¢}¢» ¥¢’}¢¢H }¢ïæ ΄ ÝïçÜU²¢æ çH¶¼¢ ãñ J ( ) Á¢¢ï §S¢ S¢ï ÜGUyG»G ¼¥GËHéÜGU ÜUÚï ²ïã ©S¢ S¢ï Ý¢¼G¢ (²¢’Ýè ¼¥GËHéÜGU) Á¢¢ïÇGï  ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ÈGUÜGUè㠥ϢéËHñS¢ S¢}¢Ú ÜGU‹Îè ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´, çS¢H» ÚïãGì}¢è ÜUÚÝï ÜïU 10 ÈGU¢»Îï ãñ´ : ¥ËH¢ã ÜUè çÚÁ¢G¢ ãG¢çS¢H ã¢ï¼è ãñ, H¢ïx¢¢ï´ ÜUè ¶Géà¢è ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ ãñ, çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜU¢ï }¢S¢Úü¼ ã¢ï¼è ãñ, }¢éS¢Ë}¢¢Ý¢ï´ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ©S¢ à¢wGS¢ ÜUè ¼¢’ÚèÈGU ã¢ï¼è ãñ, à¢ñ¼G¢Ý ÜU¢ï §S¢ S¢ï Ú‹Á¢ ÐãéæÓ¢¼¢ ãñ, ©G}¢í Ï¢ÉG¼è ãñ, çÚÁGÜGU }¢ï´ Ï¢-Ú-ÜU¼ ã¢ï¼è ãñ, ÈGU¢ñ¼ ã¢ï Á¢¢Ýï ±¢Hï ¥¢Ï¢¢¥¢ï ¥Á΢Π(²¢’Ýè }¢éS¢Ë}¢¢Ý Ï¢¢Ð ΢΢) ¶Géࢠã¢ï¼ï ãñ´, ¥¢ÐS¢ }¢ï´ }¢ãGÏÏ¢¼ Ï¢ÉG¼è ãñ, ±ÈGU¢¼ ÜïU Ï¢¢’Î §S¢ ÜïU S¢±¢Ï¢ }¢ï´ §Á¢G¢ÈGU¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ, v²êæ çÜU H¢ïx¢ ©S¢ ÜïU ãGÜGU }¢ï´ Îé¥G¢» ¶GñÚ ÜUÚ¼ï ãñ´  ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU §à¢¢¥G¼è §Î¢Úï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢yGÏ¢ê¥G¢ 1196 S¢ÈGUãG¢¼ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H çÜU¼¢Ï¢, “Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼” çÁ¢ËÎ 3 S¢ÈGUãG¢ 558 ¼¢ 560 ÐÚ ãñ : çS¢H» ÚïãGì}¢ ÜïU }¢¢’Ý¢ çÚà¼ï ÜU¢ï Á¢¢ïÇGÝ¢ ãñ ²¢’Ýè çÚà¼ï ±¢H¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ÝïÜUè ¥¢ñÚ S¢éHêÜU ÜUÚÝ¢ J S¢¢Úè ©}}¢¼ ÜU¢ §S¢ ÐÚ §çœ¢ÈGU¢ÜGU ãñ çÜU çS¢H» ÚïãGì}¢ “±¢çÁ¢Ï¢” ãñ ¥¢ñÚ ÜGUyG»G ÚïãGì}¢ (²¢’Ýè çÚ༢ ¼¢ïÇGÝ¢) “ãGÚ¢}¢” ãñ J çÁ¢Ý çÚà¼ï ±¢H¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ çS¢H» (ÚïãGì}¢) ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ ±¢ïã ÜU¢ñÝ ãñ´ ? Ï¢¢’Á¢G ©G-H}¢¢ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ : ±¢ïã ÁG¢ê ÚïãGì}¢ }¢ãGÚ}¢ ãñ´ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ : §S¢ S¢ï }¢éڢΠÁG¢ê ÚïãGì}¢ ãñ´, }¢ãGÚ}¢ ã¢ï´ ²¢ Ý ã¢ï´ J ¥¢ñÚ Á¢G¢çãÚ ²ïãè ÜGU¢ñHï Îé±é}¢ ãñ, ¥ãG¢ÎèS¢ }¢ï´ }¢éyGHÜGUÝ (²¢’Ýè çÏ¢x¢GñÚ çÜUS¢è ÜGñUÎ ÜïU) çÚà¼ï ±¢H¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ çS¢H¢ (²¢’Ýè S¢éHêÜU) ÜUÚÝï ÜU¢ ãGév}¢ ¥¢¼¢ ãñ, ÜGéUÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ }¢éyGHÜGUÝ (²¢’Ýè çÏ¢H¢ ÜGñUÎ) (²¢’Ýè ÜGUڢϢ¼ ±¢Hï) ÈGUÚ}¢¢²¢ x¢²¢ }¢x¢Ú ²ïã Ï¢¢¼ Á¢GMÚ ãñ çÜU çÚà¼ï }¢ï´ Ó¢êæçÜU }¢éwG¼çHÈGU
 22. 22. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 21 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : à¢Ï¢ï …é}¢é¥¢ ¥¢ñÚ Ú¢ï…Gï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ ÜUè ÜU„Ú¼ ÜUÚ çH²¢ ÜUÚ¢ï …¢ï »ï„¢ ÜUÚïx¢¢ çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ñæ ©„ ÜU¢ à¢ÈGUè¥G ± x¢±¢ã Ï¢Ýêæx¢¢ J ( ) Î-ÚÁ¢¢¼ ãñ´ (§S¢è ¼GÚãG) çS¢H» ÚïãGì}¢ (²¢’Ýè çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ S¢ï ãGéSÝï S¢éHêÜU) ÜïU Î-ÚÁ¢¢¼ }¢ï´ |¢è ¼ÈGU¢±é¼ (²¢’Ýè ÈGUÜGüU) ã¢ï¼¢ ãñ J ±¢çHÎñÝ ÜU¢ }¢¼üÏ¢¢ S¢Ï¢ S¢ï Ï¢ÉG ÜUÚ ãñ, §Ý ÜïU Ï¢¢’Î ÁG¢ê ÚïãGì}¢ }¢ãGÚ}¢ ÜU¢, (²¢’Ýè ±¢ïã çÚà¼ïÎ¢Ú çÁ¢Ý S¢ï ÝS¢Ï¢è çÚ༢ ã¢ïÝï ÜUè ±Á¢ã S¢ï çÝÜU¢ãG ã}¢ïࢢ ÜïU çH²ï ãGÚ¢}¢ ã¢ï) §Ý ÜïU Ï¢¢’ΠϢçÜGUIJ¢ çÚà¼ï ±¢H¢ï´ ÜU¢ ¥GH¢ ÜGU-ÎÚï }¢Ú¢ç¼Ï¢ J (²¢’Ýè çÚà¼ï }¢ï´ ÝÁGÎèÜUè ÜUè ¼Ú¼èÏ¢ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU)  çS¢H» ÚïãGì}¢è (²¢’Ýè çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ S¢éHêÜU) ÜUè }¢éwG¼çHÈGU S¢êÚ¼ï´ ãñ´, §Ý ÜU¢ï ãçÎIJ¢ ± ¼¢ïãGÈGU¢ ÎïÝ¢ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ©Ý ÜU¢ï çÜUS¢è Ï¢¢¼ }¢ï´ ¼é}ã¢Úè §¥G¢Ý¼ (²¢’Ýè §}¢Î¢Î) ÎÚÜU¢Ú ã¢ï ¼¢ï §S¢ ÜU¢}¢ }¢ï´ ©Ý ÜUè }¢ÎÎ ÜUÚÝ¢, ©‹ãï´ S¢H¢}¢ ÜUÚÝ¢, ©Ý ÜUè }¢éH¢ÜGU¢¼ ÜU¢ï Á¢¢Ý¢, ©Ý ÜïU ТS¢ ©ÆÝ¢ Ï¢ñÆÝ¢, ©Ý S¢ï Ï¢¢¼Ó¢è¼ ÜUÚÝ¢, ©Ý ÜïU S¢¢‰¢ HéyGÈGU¢ï }¢ïãìÚÏ¢¢Ýè S¢ï Ðïࢠ¥¢Ý¢  ¥x¢Ú ²ïã à¢wGS¢ ÐÚÎïS¢ }¢ï´ ãñ ¼¢ï çÚà¼ï ±¢H¢ï´ ÜïU ТS¢ ¶G¼G |¢ïÁ¢¢ ÜUÚï, ©Ý S¢ï ¶G¼G¢ï çÜU¼¢Ï¢¼ Á¢¢Úè Ú¶ï ¼¢çÜU Ï¢ï ¼¥GËHéÜGUè Ðñ΢ Ý ã¢ïÝï Т» ¥¢ñÚ ã¢ï S¢ÜïU ¼¢ï ±¼GÝ ¥¢» ¥¢ñÚ çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ S¢ï ¼¥GËHéÜGU¢¼ ¼¢Á¢G¢ ÜUÚ Hï, §S¢ ¼GÚãG ÜUÚÝï S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ï´ §Á¢G¢ÈGU¢ ã¢ïx¢¢ J (ÈGU¢ïÝ ²¢ §‹ÅÚ ÝïÅ ÜïU Á¢GÚè»G |¢è Ú¢çÏ¢¼Gï ÜUè ¼ÚÜUèÏ¢ }¢éÈGUèÎ ãñ)  çS¢H» ÚïãGì}¢è (çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÓÀ¢ S¢éHêÜU) §S¢è ÜU¢ Ý¢}¢ Ýãè´ çÜU ±¢ïã S¢éHêÜU ÜUÚï ¼¢ï ¼é}¢ |¢è ÜUÚ¢ï, ²ïã Ó¢èÁ¢G ¼¢ï ãGÜGUèÜGU¼ }¢ï´ }¢éÜU¢ÈGU¢¼ ²¢’Ýè ¥ÎH¢ Ï¢ÎH¢ ÜUÚÝ¢ ãñ çÜU ©S¢ Ýï ¼é}ã¢Úï ТS¢ Ó¢èÁ¢G |¢ïÁ¢ Îè ¼é}¢ Ýï ©S¢ ÜïU ТS¢ |¢ïÁ¢ Îè, ±¢ïã ¼é}ã¢Úï ²ã¢æ ¥¢²¢ ¼é}¢ ©S¢ ÜïU ТS¢ Ó¢Hï x¢» J ãGÜGUèÜGU¼Ý çS¢H» ÚïãGì}¢ (²¢’Ýè ÜU¢ç}¢H Î-ÚÁ¢ï ÜU¢ çS¢H» ÚïãGì}¢) ²ïã ãñ çÜU ±¢ïã ÜU¢Åï ¥¢ñÚ ¼é}¢ Á¢¢ïÇG¢ï, ±¢ïã ¼é}¢ S¢ï Á¢é΢ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢ã¼¢ ãñ, Ï¢ï »’¼ïÝ¢§ü (²¢’Ýè H¢ ÐÚ±¢ãè)
 23. 23. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 22 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎ ÐÉG¼¢ ãñ ¥ËH¢ã ©S¢ ÜïU çH²ï »ÜU ÜGUèÚ¢¼G ¥Á¢í çH¶¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜGUèÚ¢¼G ©ãGéÎ Ðã¢ÇG çÁ¢¼Ý¢ ãñ J ࢢÎè x¢G}¢è ÜUè ¼vGÚèÏ¢¢¼, §çÁ¼}¢¢¥G¢¼, ¥¢’Ú¢„ ¥¢ñÚ …éHê„ï }¢èH¢Î ±x¢GñÚ¢ }¢ïæ }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜïU ࢢ»¥G ÜU΢ü Ú„¢§H ¥¢ñÚ }¢-ÎÝè ÈêUH¢ïæ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H Ðï}ÈGUHïÅ ¼vG„è}¢ ÜUÚ ÜïU „±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï, x¢¢ãÜU¢ïæ ÜU¢ï Ï¢ çÝIJ¼ï „±¢Ï¢ ¼¢ïãGÈGïU }¢ïæ ÎïÝï ÜïU çH²ï ¥ÐÝè ÎéÜU¢Ý¢ïæ ÐÚ |¢è Ú„¢§H Ú¶Ýï ÜU¢ }¢¢’}¢êH Ϣݢ§²ï, ¥wGÏ¢¢Ú ÈGUÚ¢ïࢢïæ ²¢ Ï¢Ó™¢ïæ ÜïU …GÚè»G ¥ÐÝï }¢ãGËHï ÜïU Í¢Ú Í¢Ú }¢ïæ }¢¢ã¢Ý¢ ÜU}¢ ¥…G ÜU}¢ »ÜU ¥GÎÎ „é‹Ý¼¢ïæ |¢Ú¢ çÚ„¢H¢ ²¢ }¢-ÎÝè ÈêUH¢ïæ ÜU¢ Ðï}ÈGUHïÅ Ðãé晢 ÜUÚ ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÜUè {ê}¢ïæ }¢™¢§²ï ¥¢ñÚ wG¢êÏ¢ „±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï J ²ïã çÚ„¢H¢ ÐÉG ÜUÚ Îê„Úï ÜU¢ï Îï Îèç…²ï 5 S¢-ÈGULH }¢éÁ¢GzGÈGUÚ 1435 çS¢.çã. 9-12-2013 x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢, Ï¢ÜGUè¥G, }¢çxGÈGUÚ¼ ¥¢ñÚ Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ Á¢‹Ý¼éH çÈGUÚ΢ñS¢ }¢ï´ ¥¢ÜGU¢ ÜïU ÐÇG¢ïS¢ ÜU¢ ¼G¢çHÏ¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ¼é}¢ ©S¢ ÜïU S¢¢‰¢ çÚà¼ï ÜïU ãGéÜGêUÜGU ÜUè }¢éÚ¢¥G¢¼ (²¢’Ýè çHãG¢Á¢G ± çÚ¥G¢²¼) ÜUÚ¢ï J ãÁ¢G¢Ú¢ï´ S¢é‹Ý¼ï´ S¢è¶Ýï ÜïU çH²ï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢yGÏ¢ê¥G¢ ΢ï ÜéU¼éÏ¢ (1) 312 S¢ÈGUãG¢¼ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H çÜU¼¢Ï¢ “Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼” çãGSS¢¢ 16 ¥¢ñÚ (2) 120 S¢ÈGUãG¢¼ ÜUè çÜU¼¢Ï¢ “S¢é‹Ý¼ï´ ¥¢ñÚ ¥¢Î¢Ï¢” ãçÎIJ¼Ý ãG¢çS¢H ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ÐçÉG²ï J S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ ÜU¢ »ÜU Ï¢ïã¼ÚèÝ Á¢GÚè¥G¢ ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜïU S¢¢‰¢ S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Ú¢ S¢ÈGUÚ |¢è ãñ J HêÅÝï ÚãG}¢¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï S¢è¶Ýï S¢é‹Ý¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï ã¢ï´x¢è ãGH }¢éçàÜUHï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï ¶Gy}¢ ã¢ï´ ࢢ}¢¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï
 24. 24. Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè 23 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : …Ï¢ ¼é}¢ Ú„êH¢ïæ ÐÚ ÎéMÎ ÐÉG¢ï ¼¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ |¢è ÐÉG¢ï, Ï¢ïà¢ÜU }¢ñæ ¼}¢¢}¢ …ã¢Ý¢ïæ ÜïU ÚÏ¢ ÜU¢ Ú„êH ãêæ J ( ) ÈGïUãçÚS¢ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ }¢-ÎÝè }¢é‹Ýï ÜU¢ Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè Î鋲¢ ÜïU çH²ï ¼¢ï ±vG¼ ãñ }¢x¢Ú...... Ó¢¢Ú à¢ãèÎ¢ï´ ÜUè }¢¢æ x¢ézG¼¢Ú ÜïU x¢G¢Á¢Gè »ãGS¢¢S¢ï çÁ¢G}}¢¢Î¢Úè Ðñ΢ ÜUèçÁ¢²ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ çà¢ÈGU¢ |¢è ç}¢Hè ¥¢ñÚ ÎèÎ¢Ú |¢è ãé±¢ S¢é˼G¢Ýï ΢ï Á¢ã¢æ ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢çݲ¢æ |¢H¢§ü ÜUè Ï¢¢¼ï´ çS¢¶¢Ýï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ }¢éÏ¢çËHx¢GèÝ ÜUè ÜGUÏ¢íï´ Á¢x¢-}¢x¢¢»æx¢è Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ΢ç¶GH¢ ¥¢ñÚ x¢éÁ¢G༢ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ ÜUzGÈGU¢Ú¢ ãGéS¢êHï Î鋲¢ ÜïU çH²ï S¢ÈGUÚ....... »ÜU ¼GÚÈGU S¢ãG¢Ï¢¢ ÜU¢ çÜUÚÎ¢Ú ÎêS¢Úè ¼GÚÈGU ã}¢ x¢GzGH¼ çࢥG¢Ú Á¢¢ïà¢ï §ü}¢¢Ýè ÜU¢ S¢éÏ¢ê¼ ÎèçÁ¢²ï ΢¼¢ ãGéÁG¢êÚ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ÜUè ¶GñÚ wG±¢ãè çS¢H» ÚïãGì}¢è ÜïU 13 }¢-ÎÝè ÈêUH 13 14 15 15 17 17 19 1 2 5 6 7 10 11 12 13 ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢

×