Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Sare berriak, modu zaharrak

Próximo SlideShare
Final project 2
Final project 2
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2
1 de 2

Más Contenido Relacionado

Sare berriak, modu zaharrak

  1. 1. 2 berria 2010eko uztailaren 22a, osteguna Harian› Politika eta teknologia berriak D Obamaren Twitter kontuak Patxi Lopezek jarraitzaile politikoetako buruzagirik ez da ageri le- 4,6 milioi jarraitzaile ditu asko,baina erabilera urria hen postuetan, bai, ordea, alderdietako Adituen arabera, teknologia berriak izan Euskal Herriko alderdi guztietan badago zale ugari. Gehien jarraitzen direnen ar- ziren Barack Obamaren hauteskunde blog bat edo Twitter kontu bat ireki due- tean Paul Rios Lokarriko koordinatzailea garaipenaren gakoetako bat. Gaur egun, nik. Jarraitzaile kopuruari dagokionez, ere azaltzen da: 32. postuan. 835 jarrai- haren twitterrak 4,6 milioi jarraitzaile Patxi Lopez Eusko Jaurlaritzako lehen- tzaile ditu eta 714 kontu jarraitzen ditu. ditu, munduan gehien jarraitzen diren dakariaren Twitter kontua da jarraitzaile Erabilerari dagokionez, Riosek gehiago Twitter kontuen artean bosgarrena da. gehien duena Euskal Autonomia Erkide- erabiltzen du Twitter kontua Lopezek Aurretik ditu, besteak beste, Britney goan: 85. 462 jarraitzaile ditu Lopezek baino. Kontua ireki zuenetik, Riosek Spears eta Lady Gaga kantariak. Barack Obama. M. REYNOLDS / EFE eta 2.535 kontu jarraitzen ditu . Alderdi 4.432 mezu bidali ditu, eta Lopezek, 399. Geroz eta gehiago dira sare sozialetan murgilduta dauden politikariak. Interneteko mundu hori ezagutzen duten adituen ustez, 2.0 eremuak eskatzen dituen harremanetarako baino gehiago propagandarako baliatzen dute. Sare berriak, modu zaharrak Joxerra Senar Iruñea de mundu horretan, eta guztiek duten sarea, «inolako prentsa bu- diote sare sozialetara gerturatze- lego eta marketinik gabe» bere A rnaldo Otegi Logroño- ko orduan formula zaharrei eus- burua ezagutzera emateko eta er- ko espetxean dago pre- ten dietela politikariek. Sare be- lazionatzeko. Molinuevok okerra so, baina Interneteko rriak, bai, baina modu zaharrak. dela deritzo sare sozialok ondo Facebook gizarte sare- neurtutako emaitzak lortzeko as- an leihotxo bat irekita dauka. He- Propagandarako tresna moz ikerketarako plataforma gi- renegun arte, 4.600 jarraitzaile zi- Luistxo Fernandezek ikuspegi sa erabiltzea . «Ez dut esaten hala tuen. Hala ere, webgune hori ku- kritikoa du: «Propaganda eta denik. Zenbat buru hainbat abu- deatzen dutenek atzo salatu marketinerako bide moduan ru, baina sarea zabala da, eta kon- zuten orri hori «zentsuratu» eta ikusten dute politikariek Inter- trolaezina». itxi egin dietela. Webgune bat net, eta horretan saiatzen ari dira. ‘‘ itxi, jarraian beste bat ireki: «Ez Marketin eta propagandarako ka- dakigu zergatik ezabatu duten nal bat bezala, eta ez partaidetza- orria; 4.600 zale izateak min egi- rako kanal bat bezala. Ez dut uste ten die», zioten bertan. 24 orduan, intentzio handirik dutenik herri- Propaganda eta berriro 730 jarraitzaile ditu Otegi- tarren partaidetza sustatzeko». marketinerako bide ren orri zabaldu berriak. Iratxe Molinuevoren ustez, po- moduan ikusten dute Albistea atzo gizarte sareetan litikak «denbora asko» darama politikariek Internet» zegoen. Ez da adibide huts bat, or- herritarren bizitzatik urrun eta LUISTXO FERNANDEZ CodeSyntax-eko arduraduna dea, Otegi ez baita 2.0 eremuan da- hori 2.0 eremuan ere nabaritzen goen euskal politikari bakarra. da: «Ustelkeria ez dator bat sozia- «Ez ditzatela demokrazia Beste adibide bat jartzearren, la den ezerekin, gutxi batzuen bo- gehiagoren beharrean Twitterreko webguneen artean terea demokraziarekin bat ez da- diren egiturok zuritzeko Patxi Lopez EAEko lehendaka- torren bezala. Aurkaria gailentze- eta betikotzeko erabili» riarena da Euskal Herrian zale ak inoiz ez du sarerik sortuko, edo IDOIA LLANO gehien duena. Lopezek jada Twi- dena teknizismo hutsera muga- Arartekoaren liburutegi zerbitzuko arduraduna tter bidez hiru elkarrizketa eskai- tzeak ez du inor konbentzitzen; «Pentsa dezakete zer ni ditu, eta duela gutxi, Santiago lardaskeria hobe albo batera uz- neurritaraino merezi dien Cervera Nafarroako PPko presi- tea... Hori ulertzea ez da blog bat boto-emaile gehienek ez denteak eta Roberto Jimenez irekitzea eta Facebooken profil dutenean parte hartzen» PSNko idazkari nagusiak Twitter bat irekitzea. Itxurakeria oso IÑAKI MURUA bidez elkarrizketa bat egin zuten. urrundik ikusten da». Bloglaria Guztiek beren blog pertsonala du- Idoia Llanoren aburuz, uneo- «Politikari batzuei, te, eta joera hori handitzen ari da tan komunikazio agentzia, ahol- ez denei, alarma gorriak politikari askoren artean. kularitza bulego eta alderdi politi- piztu zaizkielakoan Alabaina, gizarte sareok nahi- koetako kabinete asko daude, eta nago» taez egon beharreko toki bat al di- horiek «partaidetza eta elkarriz- IRATXE MOLINUEVO ra ala benetan politika egiteko ketarako erreminta boteretsu di- Psikopedagogoa erreminta berri bat dira? 2.0 ere- ren sare sozialok marketin huts» muaren aurrean politikagintza modura ulertzen dute. Horregatik, Muruaren ustez, tradizionalaren jarrera aztergai Iñaki Muruaren ikuspuntutik, sare sozialetako gakoetako bat si- izan du BERRIAk, mundu hori on- politikagintzan 2.0 eremua «sarri- nesgarritasuna da, «hau da, ea be- do ezagutzen duten lau aditure- tan gaizki ulertzen da eta propa- netan sinesten eta parte hartzen kin: Luistxo Fernandez CodeSyn- ganda egiteko bide bat bezala den eta zer mailataraino sinesga- taxeko arduradun eta ikusten da». Bide motza du ho- rria den hor parte hartzen duena- Sustatu.com-eko kide aktiboa, rrek, alabaina. «Mundu horretan rentzat». Izan ere, gaur egun poli- besteak beste; Idoia Llano Ararte- aritzen garenok sumatu egiten tikariak sare sozialetan egotera koaren Agiri, Azterlan eta Libu- dugu atzean dagoena pertsona derrigortuta daudela ematen du, rutegi Zerbitzuko arduraduna; den edo ez». baina Muruak argi du mundu ho- Iñaki Murua bloglaria eta Iratxe Bat dator ideia horrekin Moli- rretan sinesten ez bada hobe dela Molinuevo psikopedagogoa. Guz- nuevo. Horren ustez, erraz suma ez parte hartzea. «Madrilen kon- tiak ere buru-belarri sartuta dau- ANGEL MEDINA / EFE daiteke zer politikarik baliatzen gresu batean aipatzen zuten ez
  2. 2. 2010eko uztailaren 22a, osteguna berria 3 9› › Akusazioaren lekukoek deklaratuko dute gaur Udalbiltzaren aurkako epaiketan 13› › Kalte ugari eragin ditu atzoko ekaitzak Iruñerriko eta Lizarrerriko errepideetan Politika eta teknologia berriak D Zer da politika 2.0? neo eta norabide bakarreko bat inposa- hitz egin daiteke modu pertsonal bate- gainera, iritzi iturri bilaka daiteke Facebook, Twitter, Euskaltube, Zabaldu tu dute masa komunikabideek. an. bertan. eta gisa horretako webguneek osatzen pInternetek informazio sistema ireki bat pKomunikazio politikoaren ohiko estra- pSareko parte-hartzaileak antolatuago- dute 2.0 unibertsoa. Politikara eraman- ahalbidetzen du, non erabiltzaileek au- tegietan, komunikazio berrien eragina ak bihurtzen dira taldekako ikuspuntutik. ? da, hamar printzipio hauek definituko kera duten jasotako informazioa beste nabari da. pSareak aukera eskaintzen du informa- lukete politika 2.0 delakoa: iturri batzuekin kontrastatzeko. pSarearen bidez, ez ditugu ohiko komu- zioa jaso eta ekintzara salto egiteko. pDemokrazia elkarrizketa da. pSarean, hartzaileak ez dio mezuari nikabideak saihesten, aukerak biderka- pHerritarrek eta alderdiek eredu berri pMasa komunikabideen bitartez komu- kasu egiten, baldin eta berari zuzenduta tzen ditugu. honetan parte hartzen badute, praktika nikatzera ohituta daude politikariak. ez badago. pBakoitzak bere iritziak entzunarazteko politikorako egoera berri bat sortzen ha- pKomunikazio eredu bertikal, homoge- pInternet bidez, hartzaile bakoitzarekin baliabideak aurki ditzake sarean, eta, siko dira. dagoela zertan parte hartu, ez de- go, eta adibide gisa jarri du Kata- tan bilakaera handia izan badu Rafa Larreina 1EA la ezinbestekoa». luniako 300 biztanleko Copons he- ere, gizartearen gutxiengo bat da- Luistxo Fernandezek ez du za- lantzarik sare sozialekiko beldu- rra dagoela: «Gardentasunari rrian, bizilagunen %30ek udaleko eztabaidak Facebook bidez jarrai- tzen dituztela. Eztabaida handia- bil oraindik ere 2.0 eremuan, eta politikarien jarduna baldintza- tzen du: «Pentsa dezakete zer neu- «Erabilgarria izan diote beldurra. Erabakiak petit co- mite-an, aginte zirkuluetan eta lobbyetatik kanpo hartzera ez goetan hori zailagoa bada ere, Lla- nok argi dauka ordezkaritzaren demokrazia «krisian» dagoela eta rritaraino merezi dien Internete- ko mundu horretan sartzeak, bo- to-emaile gehienek ez dutenean liteke, belarriak daude ohituta». Gizarte sa- reen eraginez, komunika- bideetatik kanpo mezu po- parte hartzen. Zenbaiten artean badago susmoa den- bora galtzea dela». adi badituzu» litikoak zabaltzeko aukera ematen die alderdiei. Hala Herritarrak,mesfidati Joxerra Senar Iruñea ere, haren iritziz, propa- Llanok herritar gehienen gandarako joera ez da alda- aldetik ere «mesfidantza Rafa Larreina (Gasteiz, 1956) tu. «Ahots hori erabiltzen handia» nabari du erakun- EAko ekonomia arloko idazka- da norberaren kontsignak deen aldetik Internet bidez riak Interneten hastapenetan pasatzeko eta norberaren partaidetza sustatzeko webgune pertsonal bat sortu taldeak trinkotzeko. Ezta- egin diren ahaleginetan: zuen, «blog moduko zerbait». Ge- baida itxita dago, eta agin- «Lehenik, arriskua dagoe- rora, webgune haren edukia blog te koadro bakoitzean ezta- lako bizitza errealeko beze- batean egokitu zuen, eta ondoren baidatzen da, dela herri ad- rokeriak mundu birtuale- Facebook eta Twitterrerako jau- ministrazioan, dela ra eramateko, eta gero, par- zia eman du. boterean den alderdian, te-hartzearen kulturan es- Zer-nolako esperientzia izan duzu? dela oposizioan, eta hortik kolatik hezi behar delako Facebook laborategi moduan har- komunikatu eta saldu egi- eta gure historia demokra- tu nuen, nola funtzionatzen zuen ten da ideia». tiko urriak ez du hori ahal- eta atzean zuen soziologia ikuste- J. HERNAEZ / ARP bidetu». Horren ustez, par- ko. Bertan elementu positibo bat Akatsen arriskua taidetza eta gardentasuna topatu nuen: jende anitzekin foro sofia erabiltzen dute: hau da, kon- Iñaki Muruak, dena den, sustatzeko beharrezkoa li- sozial bat partekatu ahal izatea, tu aspergarriak botatzea. Hor nabari du nolabaiteko fres- tzateke berehala sarbide li- eta horrek ahalbidetzen dizu prentsa kabineteak sartzen dira. kotasun bat gizarte saree- brerako lege bat onartzea, ideiak, ikuspegiak elkarrekin tru- Nik nahiago dut nik neuk idaztea, tan mugitzen diren politi- besteak beste «artxibo eta katzea. Egunerokoan baino jende beste inoren esku utzi gabe. Bi karien artean. Horrek, adi- erregistroak» jasoko ditue- gehiagorekin egotea, alegia. eredu horiek daude: pertsonala bidez, «hanka-sartze mun- na. Aurkitu al diozu eragozpenik? eta kabinetearena. Adibidez, Pa- dialak» egitera eraman di- Fernandezen aburuz, or- Bai. Batzuetan 24 ordu behar ni- txi Lopezek eta beste politikari as- tzake. Adibidez, duela dea, ez dago horretarako tuzke horretan aritzeko eta, hala kok beren blogean beren mezua gutxi Bilboko PPko zinego- asmorik: «Teknologiaren ere, ezingo nuke denera iritsi. Le- kokatzen dute, publizitate kontu tzi talde batek Jose Anto- eta Interneten gaitasunak hentasuna harreman pertsonalei baten modura. nio Agirre lehendakari erabili beharko lirateke ematen diet. Batek Facebooken Gizartearen gehiengo bat oraindik ohiaren monumentu au- gardentasun gehiago ego- lagun egiteko gonbidapena egi- ere sareotatik kanpo izanda, merezi rrean bandera espainiarra- teko kontu publikoetan eta ten badit, ia beti mezu bat igor- al du hor egotea? rekin argazkia atera eta Fa- herri administrazioen jar- tzen saiatzen naiz. Gizartearen aurretik doan gaia cebooken jarri zuen. Han- dunean. Teknologiak ahal- Twitterrerako jauzia nolakoa izan da. Duela urte batzuk are jende dik gutxira komunikabide- bidetzen du gardentasun da? gutxiago zebilen. Aurrerantz etako albiste zen. «Argazki handiagoa egotea, baina ez Duela urtebete hasi nintzen, eta doa, eta politikak ere aurrera hori pasatzen bada alder- dut uste interes handirik oraindik ez du erabat menpera- egin behar du. Arriskutsuagoa diaren kontrolpetik, ez da Patxi Lopezen eta Iñigo Urkulluren dagoenik hori egiteko». Ho- tzen. Egiten ari naizen zerbaiti da modu zaharrei eustea, elka- aterako». Bestetik, sare sozial bi- blogak, eta Arnaldo Otegiren rrek politikarekiko «gero eta pasi- buruz azkar batean komunika- rren artean trukatu eta elkarri dez ezagutu duen Bilboko zinego- Facebook-eko orria. Hain justu, botasun handiago» eragiten due- tzeko erabiltzen dut. Adibidez, entzun baino. Ni, behinik behin, tzi sozialista bati adarra jo ohi dio, atzo blokeatua eta itxia izan zen lakoan dago. Radio Euskadiko eztabaidetan, horren aldekoa naiz. Entzutea Facebooken idatzitako iruzkine- Otegiren orria, baina berehala Muruak ez daki nondik joko geldiuneetan lehen ohar bat igor- garrantzitsua da, ikasteko eta kin alderdiko prentsaburua zora- beste bat irekitzea lortu dute. BERRIA duen etorkizunak, baina haren tzen dut, edo Parlamentuan ezta- hanka-sartze gutxiago egiteko tuta edukiko duelakoan. Izan ere, ustez Interneteko sare sozialen baidetan ideia nagusiak twittea- balio dizulako. Esperientziak era- alderdietako aparatuek dena kon- konponbiderako erakunde eta el- mugimendua ez dago gelditzerik. tzen nituen, jende batek zuzenean kutsi dit erabilgarria izan litekee- trolatzeko joera duten garai haue- karte askoren ahalegina kamutsa Gainera, hauteskundeetan ze- jarrai zezan. la, belarriak adi badituzu. Beste- tan, Muruak eskertzen du fresko- izan dela. «Herritarren ordua da, rrenda irekiak izateko aukera Zure ustez, politikariek oro har zer ja- tik, 2.0 munduan gabiltzanok tasun hori. baina kontuz ibili behar gara ez «gehiago» hurbiltzen du. rrera dute sare sozialen inguruan? uste dugu gizarte guztia dabilela Idoia Llanoren aburuz, sare so- dezatela [sareak] kontrakoa era- Molinuevorentzat, ordea, ha- Gehiengoa aldenduta dago. Bes- horretan, baina nik maiz esaten zialek politikagintzan herrita- gin eta gardentasun eta demokra- rrigarriena da nolatan sare sozia- teak beste, ez direlako Interneten dut gutxiengo elitista baten rren partaidetzari kanal berriak zia gehiagoren beharrean diren lek izan zuten iraultzaren aurre- askorik konektatzen edo arrisku- modukoak garela. Arriskutsua irekitzeko aukerak irekitzen diz- egiturok zuritzeko eta betikotze- an ez diren oraindik aldatu. «Poli- tsu eta deserosoa den zerbait be- da gizarteak zer pentsatzen duen kie. Herri txikietan funtzio eraba- ko balio». tikari batzuei, ez denei, alarma go- zala ikusten dutelako. Beste ba- jakiten duzula uste izatea, edo kigarria joka dezaketelakoan da- Muruaren ustez, azken urtee- rriak piztu zaizkielakoan nago». tzuk 2.0 filosofiaren ordez, 1.0 filo- hura ordezkatzen duzula.

×