Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Fremmedspråksenteret Konferanseinnlegg i Tromsø 24. september 2015

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Foredrag220109
Foredrag220109
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 32 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Fremmedspråksenteret Konferanseinnlegg i Tromsø 24. september 2015 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Fremmedspråksenteret Konferanseinnlegg i Tromsø 24. september 2015

 1. 1. Smart læring kan endre læringsprosessene i fremmedspråk. Hva om vi deler mer? Språkkonferanse Tromsø 24. september 2015 Inger Langseth, PLU, NTNU #fremmedspråksenteret
 2. 2. MOOCs fronter utviklingen Visualiserer mulighetene i utdanningssektoren – Web 1.0 read only – Web 2.0 samhandling, deling, multimodalitet, feedback, flipping, interaktivitet – Web 3.0 personlig tilpasning, tilgang til data Påvirker vår hverdag i fremmedspråkundervisningen
 3. 3. Nye holdninger - policymakere “The problem of education does not concern me quite as much as the solutions to the problem of education are starting to concern me” G. Siemens Teaching to the test vs Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm
 4. 4. Hvordan kan fremmedspråksundervisningen utnytte den digitale utviklingen?  Bedre FAGTILBUDET til elevene i fremmedspråk gjennom nettundervisning!  FAGLIGE nettverk over skole- og fylkesgrenser  Langsiktige mål: Lærere som former elever som igjen vil forme samfunnet (Europarådet – demokrati/danning– LM+2) Kunnskaper: Forståelser og holdninger – Utviklingstrekk - teknologi og læring – Begrepsforståelse, utvikle et metaspråk om digital læring – Fagets formål, elevenes motivasjon og læreplanens krav Ferdigheter: Lærersamarbeid og elevsamarbeid i sosiale medier – Digital samproduksjon av tekst Google slides – Digitale tilbakemeldinger Screencast – Det utvidede lærerværelset Twitter
 5. 5. #SAFO
 6. 6. Teknologiske paradigmeskifter Teknologisk deling - det store bildet Alfabetet – (forelesningen) Noen få skrev og leste, alle lyttet Fra en til noen få Trykkekunsten – (forlag, lærebøker) Flere skrev, alle leste Fra en til mange WWW – (NDLA, nettkurs) Alle skriver og leser Fra mange til mange
 7. 7. Vi trenger også nye begrep • Hard knowledge er et produkt – Forankret, forsket på, anerkjent – Godkjent, publisert • Soft knowledge er en prosess – Flytende, erfares, drøftes – Fra et ståsted til et annet (noder i et nettverk) – Gjennomsiktig, dialogform 22.09.2015 7 Kritisk literacy Literacy
 8. 8. Pedagogikk er verdivalg Å designe læring i web 2.0 omgivelser (på skolen og på nett)
 9. 9. Holdninger til elevene Kan elevene i større grad planlegge, gjennomføre og vurdere egen læring? Uformell læring: Elever er selvregulerte når de vil -lærer sanger -spille piano, gitar -installere/fikse noe = YouTube tutorials -Dataspill, sjakk etc (Haugsbakken&Langseth, 2014) Kan dette utnyttes i læringsprosessene? Uformell læring, Vg1 YF
 10. 10. Nye arbeidsformer Digitale tjenester – Teknologien er ikke (verdi)nøytral – Brukeren utvikler egne bruksmønstre – Som danner trender (Orlikowski) Det er teknologien som driver frem nye undervisnings- og læringsformer, ikke forskningen. Power tools extended the power of the body. Computer tools extend the power of the mind. (JohnS. Brown)
 11. 11. Å utfordre egen praksis Vårt eksempel: Presentasjonsverktøy – Hvorfor bruker du PPT? – Hvilke funksjoner bruker du? – Hvordan tenker du strategisk når du utvikler opplegg ved hjelp av denne digitale tjenesten? Samskriving Flipping
 12. 12. Å utfordre egen praksis Samskrive i Google slides- grupper à 2-3 Oppgave: 3 timer i Paris/Madrid/Berlin http://alturl.com/sd5u2 SPANSK http://alturl.com/buwum FRANSK http://alturl.com/w443t TYSK (Shorturl.com) Hvordan kan vi samarbeide og veilede i slike prosesser? Un example: https://docs.google.com/presentation/d/1eTlLd2hBBsXTyjIyvktgzXu3AxiyCXLd4OoBAFHXFcs/edit? usp=sharing
 13. 13. Samskriving Er det smart å skrive sammen med noen? Ja, men det er en ferdighet som må læres. Hvilke tjenester kan brukes? Google Drive, Padlet, Etherpad: samskriving NDLA http://padlet.com/inger3/fm8p802s35vb
 14. 14. Samskriving Google Drive, Padlet, Etherpad: samskriving NDLA http://padlet.com/inger3/fm8p802s35vb
 15. 15. Videoproduksjon Egenproduserte videoer har mange anvendelser kan brukes av lærer: – flipped classroom (undervisning i: språk, struktur, innhold,…) – veiledning av elevtekster (tilbakemeldinger) Kan brukes av elevene: – dokumentasjon på elevarbeid (innlevering) – repetisjon i faget – ta igjen undervisning ved fravær
 16. 16. Flipping eller tavleundervisning? • https://youtu.be/ONvLKxnagtU
 17. 17. Muntlige tilbakemeldinger
 18. 18. Muntlige tilbakemeldinger
 19. 19. Hva kjennetegner en effektiv tilbakemelding? Kommenter innhold, språk og struktur – Hva har du fått til ( feed back) – Hva strever du fremdeles med(feed forward) – Ny kunnskap (feed up) Gi tid og rom for arbeid med tilbakemeldingen – Forbedre teksten ved å endre den – Bruke ny kunnskap i andre tekster – Studere grammatikk, tema
 20. 20. Flipping
 21. 21. Flipping Utfordringen ligger i undervisningen Hva gjør elevene i timen når de har sett videoen hjemme? – Stille gode spørsmål (taksonomi) – Produsere gode, komlekse oppgaver for alle – Dele tanker og reflektere dypere
 22. 22. Fra Fra Kommentere Produsere Kuratere Vise Youtube legger til rette for digital læring Har du din egen publiseringskanal?
 23. 23. Sosiale medier tekst #fremmedspråksenteret @ingerdagrun lenker og bilder http://twitter.com en strøm – du vil aldri få oversikt 140 tegn – du må skrive kort Selektivt – følger de du vil Tre ting du bør vite: Fem ting en tweet kan inneholde: https://magnushs.wordpress.com /2014/09/14/twitter-pa-1-2-3/ Twitter
 24. 24. Nettkurs Vi trenger mer forskning- og utviklingsarbeid på teknologi i skolen! To kurs fra 2016 – Smart læring for faggrupper skole 6921 – Smart læring for individer SOS 6606 http://mooc.no
 25. 25. Hva vil skje i de nærmeste årene? Lærere og elever kan nå snart bruke data om elevenes læring for å tilpasse undervisningen. (mer enn bare innleveringer) Læringsanalyse gjør det mulig å følge og tilpasse elevenes læringsprosesser underveis i undervisningen. Det gir rom for tilpasset opplæring og individuelle læringsløp. Mikro-meso - makronivå

Notas del editor

 • Auditorium 2 teorifagbygget UiT
 • Fronter utviklingen: MOOC – blended learning – flipping – deling- samskriving
 • ??????????????????

  IKT kan fremme både:
  selvrettende faktatester, innsamling av store datamengder for rangering og kategorisering
  kommunikasjon og samarbeid mellom mennesker, og verktøy til problemløsing og kreativitet
 • Gert Biesta 2015: Qualifications, subjectification ( how am I) og socialisation ( what kind of challenge are we facing in society that must be dealt with/global)

 • DEL 1 45 + 30 minutter
 • Lineær print tradisjon – alle leser det samme, pensum
  Paradigmeskiftet: ikke utvikling av noe vi har gjort før, men et brudd på det arbeidet. Tools are the agents.

  Alfabetet: informasjon kan reise- fra person til person uavhangig av tid og rom ( samler kunnskap)
  Trykkekunsten: Alle lærer å lese og skrive 1445
  Internett 2005


  The Disciplinary Mind: Lære et fag the mastery of major schools of thought, including science, mathematics, and history, and of at least one professional craft.
  The Synthesizing Mind:arbeide tverrfaglig the ability to integrate ideas from different disciplines or spheres into a coherent whole and to communicate that integration to others.
  The Creating Mind: være spørrende the capacity to uncover and clarify new problems, questions, and phenomena.
  The Respectful Mind: samarbeide awareness of and appreciation for differences among human beings and human groups.
  The Ethical Mind: SAMFUNNSBIDRAGET fulfillment of one’s responsibilities as a worker and as a citizen.
 • Lærere som bruker wikispaces har en av disse to tilnærmingene til kunnskap. Mange ser på publisering som hard knowledge, hvor elevenes arbeid er ferdig før det legges ut. ( printing age). Andre ser på elevarbeid som en prosess- aksepterer at språket læres gjennom produksjon som deles.

  Informasjon endres raskt når premissene endres eller når andre går inn med andre filtre.
  Studier Encyclopedia Britannica/Wikipedia. Disputed result: quite similar results
 • Fremmedspråk er fag som er spesielt interessante i en digital sammenheng. I Norge er det mest fokus på engelsk som språk for læring og kulturutveksling.
  MÅL: Utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for å designe læring i web 2.0 omgivelser (f2f).

  Lokalt arbeid med læreplaner: fagets innhold, språk, struktur og språklæring: nye forståelser? LÆREBOKA UTFORDRES

  Ta i bruk nye digitale tjenester i fagene: nye arbeidsformer for lærer og elev / INDIVIDUELT ARBEID HJEMME

  Utvikle holdninger til samarbeid og deling, samt digital danning: lærer og elever / LÆRERSTYRT og LINEÆRT eller hva er alternativet?

  Begrepsforståelse, teori om teknologi og læring: utvikle et metaspråk om nettlæring
 • Viser til tidl. diskusjon da Wikipedia kom: ikke LMS inne her! Eksempel: Youtube – 6 uttrykk skriver ned egenvurderer + bruker i egen tekst.
 • Orlikowsly: Technology is not neutral ( inherent values) user uses some and creates his own use Authentic practice based-learning
  Paradigmeskiftet: ikke utvikling av noe vi har gjort før, men et brudd på det arbeidet. Tools are the agents.
  Finne informasjon rskere, visualisere og simulere skriftlig informasjon

  Det hander om ferdigheter: med internett kommer gratis digital masseutgivelse: Utdannelse fri for tid og sted
  ITL OG FRONTER ER GAMMEL.EKNOLOGI
 • DEL 2 1 time
 • INGERS del
 • PPT er dnt første og mest brukte tjenesten i undervisning.
 • Kanskje du vil bruke Arve sin padlet som eksempel
 • Kanskje du vil bruke Arve sin padlet som eksempel
 • Kl 1430
 • MAgnus
 • DEL 1 30 minutter max.
 • Kanskje du kan bruke bildet som innledning- du bestemmer
 • 1615
 • Etterutdanning, videreutdanning, skolebasert utvikling

×