Sila zjednodušovania

Sila zjednodušovania
Sila zjednodušovania
Ján Košturiak
Sila zjednodušovania
Očakávania a otázky
1.  Čo sa chcete dozvedieť, naučiť, inšpirovať?
2.  Kde sa stretávate so zložitosťou a čo vám
spôsobuje?
3.  Kde sa stretávate s jednoduchosťou a čo vám
spôsobuje?
4.  Aké riziká prináša zložitosť?
5.  Aké riziká prináša jednoduchosť?
Sila zjednodušovania
Čo je zložitosť?
Čo je jednoduchosť
Čo je zjednodušovanie?
Sila zjednodušovania
Čo nás čaká?
•  Viac neistoty
•  Viac rizika
•  Viac zvratov
•  Viac zásadných zmien
Všetky firmy sa musia naučiť žiť s rizikom a s
turbulentným prostredím, mať systém včasného
varovania, systém riadenia chaosu, krízové scénáre.
Včera – dlhé obdobia prosperity, krátke periódy chaosu =
krízy
Dnes – dlhé obdobia kríz, krátke záblesky prosperity
Sila zjednodušovania
TRENDY
Minulosť Súčasnosť Budúcnosť
Početzákazníkov
špecifickejpotreby
Trend Novodobá staroba
Na obrázku je vidieť trend predaja,
Sociálne trendy
Sila zjednodušovania
Technické
trendy
Sila zjednodušovania
7
Komplexnosť úlohy
Časnaprojekt
minulosť
rok 2000
rok 2004
rok 2007
Musíme riešiť komplexnejšie problémy v kratšom čase
Sila zjednodušovania
Čo je zložitosť?
Sila zjednodušovania
Čo je jednoduchosť?
Sila zjednodušovania
Čo je jednoduchosť?
Sila zjednodušovania
Jednoduchý
•  ľahko, bez námahy riešiteľný, zvládnuteľný a pod.
(op. zložitý) • ľahký (op. ťažký) • nekomplikovaný
(op. komplikovaný)
•  ktorý žije, zmýšľa jednoducho (o človeku); svedčiaci
o jednoduchosti; založený na jednoduchosti • prostý
• obyčajný
•  prostoduchý • prostodušný • prostomyseľný
(vyznačujúci sa jednoduchým myslením; o človeku)
Sila zjednodušovania
Zjednodušenie je možné preto, že Matisse alebo
Picasso zobrazili telo ako celok tak, že podstatné sa
dá rozpoznať a pochopiť aj keď je vynechané
Sila zjednodušovania
Napíšte stratégiu Vašej firmy ako Haiku
"Haiku je báseň.
Päť - sedem - a päť slabík.
Podivná forma.” Daniel Hevier
Sila zjednodušovania
Jednoduchosť je kľúč ku šťastiu v modernom svete
(Dalajláma)
Sila zjednodušovania
Jednoduchosť
Sila zjednodušovania
Verím v jednoduchosť. Môj život je lepší,
keď si ho zjednodušujem, keď z neho
odstraňujem chaos a som schopný
užívať si veci, ktoré mám rád. Moja práca
je kvalitnejšia, keď odstraňujem
rozptyľovanie a som schopný sústrediť
sa. Moje texty sú účinnejšie, keď v nich
nepoužívam zbytočné slová a sústredím
sa iba na tie, ktoré vedia jasne vyjadriť
moje myšlienky. Jednoduchosť môžeme
zhrnúť do dvoch krokov
1.  Rozpoznať podstatu
2.  Eliminovať zvyšok
(Leo Babauta)
Sila zjednodušovania
Zjednodušovanie v živote
Ako myslím?
Ako hovorím?
Čomu sa
venujem? Čo
riešim? Čo robím?
Čo ma teší a čo
ma trápi?
Čo nakupujem?
V akom
prostredí žijem?
Ako sa
rozhodujem? Čo
nakupujem?
Sila zjednodušovania
Čo je zjednodušovanie?
Sila zjednodušovania
Interakcia človek - produkt
Vnímanie
Proces použitia
Produkt Spotrebiteľ
Sila zjednodušovania
Interakcia: človek - produkt
• Technické vnímanie: „Príliš veľa funkcií pre mňa!“
• Komunikačné vnímanie:„Čo? Zamrzol?“
• Pedagogické vnímanie: „ Tak toto si ja nezapamätám!“
• Sociálne vnímanie: „ To nie je pre moju peňaženku!“
• Ekologické vnímanie: „ Nie je to škodlivé?!“
• Ergonomické vnímanie: „ Akurát do ruky“.
• Estetické vnímanie: „ Vyzerá to super!“
Sila zjednodušovania
Čo je zjednodušovanie?
Náklady/ Úžitky
Náklady
Užitky
vysoké
vysokénízke
Optimum
Variantnosť
produktov
Maximálny
nárast
úžitku
Sila zjednodušovania
Jednoduchosť je zložitá
Sila zjednodušovania
Princípy zjednodušovania
1. Najjednoduchšia cesta dosiahnutia jednoduchosti je
redukovanie
Sila zjednodušovania
Čo je zjednodušovanie?
Jednoduchosť vyžaduje hlboké
premýšľanie a úsilie
Sila zjednodušovania
Čo je zjednodušovanie?
APPLE – MacBook Air/MacBook
Pro – veľkosť obrazovky, pamäť,
rýchlosť, veľkosť disku
HP/DELLL – 28/18 rôznych
modelov s rôznymi
vlastnosťami, ktoré sa často
prekrývajú
Sila zjednodušovania
Princípy zjednodušovania
2. Organizovanie – systém s mnohými prvkami je
prehľadnejší, ľahšie sa obsluhuje, 5S, vizualizácia, A4
reporty
Sila zjednodušovania
Princípy zjednodušovania
2. Organizovanie – systém s mnohými prvkami je
prehľadnejší, ľahšie sa obsluhuje, 5S
1.  Triedenie
2.  Označovanie
3.  Organizácia a
integrácia
4.  Prioritizácia
5.  Realizácia!
Sila zjednodušovania
Princípy zjednodušovania
3. Šetrenie času čakania
1.  Eliminácia plytvania
2.  Manažment úzkych miest
3.  Plynulý tok
4.  FIFO
Sila zjednodušovania
Princípy zjednodušovania
4. Znalosti Znalosť redukuje komplexnosť –
napr. jeden pracovník pripraví
obchodnú ponuku, kalkuláciu a
technické riešenie, jeden
pracovník zmontuje celý výrobok
a pod.
Sila zjednodušovania
Princípy zjednodušovania
5. Niektoré veci nikdy nebudú jednoduché
1.  Technológie a produkty sú
komplexnejšie
2.  Protirečenie jednoduchosti
a zložitosti
3.  Jednoduchosť zvonka,
zložitosť zvnútra
Sila zjednodušovania
Čo je zjednodušovanie?
Sila zjednodušovania
Čo je zjednodušovanie?
Sila zjednodušovania
Zjednodušovanie práce
Sila zjednodušovania
•  Redukovanie objemu práce
•  Rozdelenie práce na menšie, zvládnuteľné
časti
•  Nájdenie lepšieho spôsobu vykonávania
práce
•  Nájdenie jednoduchších spôsobov
vykonávanie jednotlivých úloh
Zjednodušovanie práce
•  Poznanie vlastných limitov, priority, zameranie na dôležité
•  Redukcia stresu (časový manažment, ostrenie píly)
•  Efektívna práca (ergonómia, chybuvzdornosť)
•  Vlastné tempo a rytmus, striedanie práce, vyváženosť
Šetrenie energiou
Sila zjednodušovania
Analyzovaný proces
Kritická analýza Možné riešenia Výber riešenia
ČO Čo sa robí? Prečo sa to robí? Čo sa dá ešte
urobiť?
Čo budeme robiť?
AKO Ako sa to
robí?
Prečo sa to robí týmto
spôsobom?
Ako? Ako?
KTO Kto to robí? Prečo to robí táto
osoba?
Kto by to ešte
vedel urobiť?
Kto to bude robiť?
KEDY Kedy sa to
robí?
Prečo potom? Kedy? Kedy?
KDE Kde sa to
robí?
Prečo tu? Kde ešte? Kde sa to bude
robiť?
Analýza práce a procesov
Sila zjednodušovania
súrne nie súrne
dô-
le-
žité
ne-
pod-
stat-
né
Zabezpečovanie chýbajúceho materiálu,
operatívne riešenie nekvality, hľadanie
náhrady za chýbajúceho pracovníka,
zabezpečovanie chýbajúcich náhradných
dielov a náradia, odstraňovanie poruchy
na linke, urgovanie meškajúcej zákazky
Hádanie sa a hľadanie vinníkov v iných
tímoch, zábava na internete, vypisovanie
nezmyselných štatistík, reklamovanie
výkonových noriem, riešenie drobných
problémov vyplývajúcich z
nedodržiavania štandardov
Spracovávanie núdzových hlásení pre
vedenie – zdôvodňovanie príčin
problémov vo výrobe – neplnenie
výkonu, nepodarky, nadčasy, poruchy,
vybavovanie telefónov, príprava
podkladov pre audity (podklady pre
audity by mali byť štandardy
každodennej praxe)
Hľadanie príčin chronických problémov a
ich odstraňovanie, rozvoj schopností
spolupracovníkov – trénovanie tímu,
systematická identifikácia a eliminácia
plytvania, zlepšovanie pracoviska,
zlepšovanie komunikácie a spolupráce v
tíme a s inými tímami, definovanie
nových štandardov a cieľov
% - PREČO?
% - PREČO? % - PREČO?
Sila zjednodušovania
Zjednodušovanie práce
Pracovný postup
čistenia
Čas opravy Pracovisko Pracovník
1. Vybíjanie
22 min.
Ručné pracovisko pri
stole
Pracovník 12. Vŕtanie Pracovisko ručnej vŕtačky
3. Vybíjanie Ručné pracovisko pri
stole
4. Sústruženie Pracovisko sústruhov Pracovník 2
5. Dokončovanie Ďalšie ručné pracovisko Pracovník 1
Pracovný stôl
Písací stôl
Stojanová
vŕtačka
VS20B
Sústruh TUG 40
Montážny stôl
Montážnik
Sústružnik
12
3
4
56
7
8
1. Sústružník pracuje
2. „Koľko to má byť po obrobení?“
3. Dorába ...
Montážnik
vypisuje
dokumentáciu
Návrh:
Je potrebné priradiť ku každému výrobku
štandardnú dokumentáciu, ako sa má
príslušný dielec spracovať a aké parametre
majú byť dosiahnuté… úspora 37,5 %
zbytočnej chôdze pri odstránení nejasností pri
sústružení...
Sila zjednodušovania
Pri analýze a meraní práce
bežne zisťujeme, možnosti
zvýšenia výkonu o 20-40%.
Príčiny sú v nesprávne
stanovených výkonových
normách a v množstve
neštandardných prác, ktoré
musia pracovníci často
vykonávať.
Predstavme si, že by sme
tento potenciál okamžite
vedeli premietnuť do našich
kalkulácii a plánovania
kapacít.
Analýza na pracovisku MC100VA
• Dátum: 22. 1. 2009
• Zmena: Ranná
• Stroj: MC 100 VA
• Pracovník: 1
• Produkt: Držiak
• Operácia: Vŕtanie dier a rezanie závitov
Analýza cyklu 1
3,73; 84%
0,28; 6% 0,45; 10% Vloženie 2 ks do stroja, upnutie
Strojný cyklus - navŕtanie, vyvŕtanie
dier, rezanie závitu
Odopnutie zo stroja, odloženie do palety
Analýza cyklu 2
2,27; 83%
0,21; 8% 0,26; 9%
Vloženie 1 ks do stroja
Strojný cy klus
Odloženie do palety
Lepšie využitie
pracovníka
Možnosť viacstrojovej
obsluhy
Dlhý strojný cyklus
Nízke vyťaženie pracovníka 17%
3,73 min. – 1. strojný cyklus
2,27 min. – 2. strojný cyklus
1
Očakávaný prínosOblasť riešeniaPríčinaProblém / Následky
Lepšie využitie
pracovníka
Možnosť viacstrojovej
obsluhy
Dlhý strojný cyklus
Nízke vyťaženie pracovníka 17%
3,73 min. – 1. strojný cyklus
2,27 min. – 2. strojný cyklus
1
Očakávaný prínosOblasť riešeniaPríčinaProblém / Následky
Priebeh práce v čase (1 tyč = 40 ks)
34,93
7,84 27,09
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00
S
O
min
Vyberanie triesky a kusov zo stroja
Vloženie a upnutie materiálu
Zatvorenie dverí a spustenie
strojného cyklu
Strojný cyklus (z jednej tyče urobí
40 ks)
Odriezanie hrán - odihlenie
Rozdiel - čas čakania
Sila zjednodušovania
Priemerné
zlepšenie
po
vytvorení
bunky
Zlepšenie
zapojením
zlepšovacích
krúžkov a
metód
nízkonákladovej
automatizácie
Prácnosť na výrobku (min.) -20% -30%
Plocha (m2) -30% -30%
Rozpracovaná výroba (ks) -60% -80%
Priebežná doba výroby (min) -60% -80%
Zjednodušovanie práce - bunky
Bunka5
Bunka4
Bunka3
Bunka2
Bunka1
Expedícia
Uvoľnená
plocha
Bunka5
Bunka4
Bunka3
Bunka2
Bunka1
Expedícia
Uvoľnená
plochaÚspora
plôch
Sila zjednodušovania
Potenciály vo výrobe
Oblasť Metódy Postup Potenciál
Pracovisko Analýza a snímkovanie,
štandardizácia, bunky,
kvalita v procese,
vizualizácia
1.Analýza, snímky
2.Workshopy
3.Štandardizácia
10-20%
Pracovníci Analýza a meranie práce,
tímová práce,
multifunkčnosť, viacobsluha,
bunky
1.Snímky
2.Rozbory
3.Návrhy
4.Implementácia
15-25%
Zariadenia Sledovanie CEZ, auto-
nómna údržba, rýchle
zmeny, kvalita v procese,
chybuvzdornosť
1.Analýza stroja
2.Štandardizácia
3.TPM
30%
Sila zjednodušovania
Vzory výkresov paliet:
PALD1200x1260IZOLAN PALD1600x1200ROL
1200 mm
1./ 2./
1260 mm
1600 mm
1200 mm
PALD2000x1500P PALD1200x1200N
3./ 4./
1500 mm 1200 mm
1200 mm
2000 mm
5./ PALD1000x1200WIT 6./ PALD1000x1000STA
1200 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
PALD2000x1200P PALD2000x1000P
Výpočet úspor na paletách
Úspora v znížení ceny na základe úpravy konštrukcií
Výkres č. Cena 2007 Cena 2008 Počet nakúpených Počet ks Úspora Sk podľa Úspora EUR Úspora Sk 2008 Úspora EUR 2008
kusov do 30.9.08 2008 priemer nákupu 1.1. - 30.9.08 nákupu 1.1. - 30.9.08
č.2 270 260 600 800 6000 199,2 8000 265,6
č.3 510 426 1000 1333 84000 2788,3 112000 3717,7
č.4 200 178 300 400 6600 219,1 8800 292,1
č.5 220 205 500 667 7500 249,0 10000 331,9
č.6 160 104 950 1267 53200 1765,9 70933 2354,6
č.7 430 350 38500 51333 3080000 102237,3 4106667 136316,4
č.8 395 332 2960 3947 186480 6190,0 248640 8253,3
č.9 300 225 3800 5067 285000 9460,3 380000 12613,7
č.12 205 115 28970 38627 2607300 86546,5 3476400 115395,3
Úspora pri vracaných paletách:
Výkres č. Cena 2007 Cena 2008 Počet nakúpených Počet ks Úspora Sk podľa Úspora EUR Úspora Sk 2008 Úspora EUR 2008
kusov do 1.9.2008 2008 priemer nákupu 1.1. - 1.9.2008 nákupu 1.1. - 1.9.2008
č.7 400 238 1976 2635 320112 10625,8 426816 14167,7
Ročná úspora:
SPOLU: 6636192 220281 8848256 293708 EUR
1.  Jasné definovanie procesu
obehu paliet vracania paliet
2.  Eliminácia poškodzovania
paliet – štandardy
manipulácie a skladovania
3.  Zmena konštrukcie palety s
cieľom znížiť náklady
4.  Vyradenie drahých paliet
5.  Redukcia počtu dodávateľov
paliet zo 16 na 7
Celková ročná úspora:
293700.- Eur
Zjednodušovanie
práce
Sila zjednodušovania
Zvýšenie zmenového výkonu na jedného pracovníka zo 3,08 ks/
pracovníka na 4,27 ks/pracovníka
P.č. R Popis Se Fr TMU
A 10 B 0 G 3 M 24 X 0 I 0 A 0 0 0 0 0
A 10 B 0 G 1 M 3 X 0 I 0 A 0 0 0 0 0
A 6 B 0 G 1 A 1 B 0 P 1 S 3 A 1 B 0 P 1 A 0
A 1 B 0 G 1 A 3 B 0 P 1 A 0 0 0 0 0
A 3 B 0 G 3 A 6 B 0 P 6 A 0 0 0 0 0
A 6 B 0 G 3 A 3 B 0 P 6 A 0 0 0 0 0
A 3 B 0 G 1 A 0 B 0 P 0 A 0 0 0 0 0
A 1 B 0 G 1 A 1 B 0 P 3 A 0 0 0 0 0
A 1 B 0 G 1 A 1 B 0 P 1 A 0 0 0 0 0
A 1 B 0 G 3 A 1 B 0 P 3 A 0 0 0 0 0
A 0 B 0 G 0 A 1 B 0 P 6 F 10 A 1 B 0 P 1 A 0
1 1 1
1 1380
1 1 1 8 8 8 8 1
11 Skrutkovanie 8x NF
1 1 1
4 320
1 1 1 1 1 1 1 1
10
Uchopenie motora, polohovanie pre
skrutkovanie(dve skrutky / motor, 2 motory)
V
1
V 320
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
9
Uchopenie podložky pružnej, nasunutie na
skrutku v uťahovačke - 8x 1
8
Uchopenie skrutky válcovej imbusovej, nasunúť
na uťahovačku - 8x 1
8
1 1
V
1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1
7 Uchopenie uťahovačky V
1 1 1 1
1 1 1 1
6 Presun druhého stĺpu na vozík 1
1 1
V
1 1 1
60
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
Zover dokumentáciu, presun dokumentáciu na
vozík
1
1 1
V
490
1 1 1 8 8 8 8 1 1
3 Uchop lepidlo, nanesen lepidla na diery stĺpov 8 x 1
1 1
NS
140
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
Presun pracovníka pred posteľ a zablokovanie
brzdy
1R
1 1
1 370
1 1 1 1 1 1 1 1
1 Prísun postele na pracovisko
Sekvencia
R
1 1 1
5 Presun prvého stĺpu na vozík V
1 1 1 11 1 1 1 1 1 1
1 11
1
1 180
180
1 40
480
8
Sila zjednodušovania
Čas (min.)
15:43
7:55
5:26
0:00
2:24
4:48
7:12
9:36
12:00
14:24
16:48
Snímkovanie Návrh normy po
workshope
Dosiahnutý čas po
tréningu
Snímkovanie
Návrh normy po
workshope
Dosiahnutý čas po
tréningu
c
Sila zjednodušovania
DFMA – Sauer-Danfoss: TMM-TMP motory
Definuj
Meraj
Analyzuj
Navrhuj
Testuj
Zaveď
Project DFMA:
Total cost saving: - 10%/produkt/rok
Saving: 8,8 mil.Sk/produkt/rok
Investment: 0,7 mil.Sk/1.rok
Trvanie: 8 mesiacov
Define
Measure
Control
Analyse
Improve
Results
Znižovanie nákladov na produkty TMM a TMP13
25.06.2008
Výsledky znižovania nákladov
TMM a TMP k 5.12.2003
Id. Nr.
Náklady
materiálové
( Sk )
Náklady
výrobné
( Sk )
Náklady
na lakovanie
( Sk )
Náklady
celkom
(Sk )
TMP 089 k 1.4.03 510 191 19 266,85 11 011,72 283,30 30561,87
TMP 089 k 5.12.03 510 191 18 333,87 9 547,68 283,30 28164,85
932,98 1 464,04 2 397,02
20,92 32,83 53,74
4,84% 13,30% 7,84%
Úspora v Sk
Úspora v %
Úspora v €
Id. Nr.
Náklady
materiálové
( Sk )
Náklady
výrobné
( Sk )
Náklady
na lakovanie
( Sk )
Náklady
celkom
( Sk )
TMM 089 k 1.4.03 510 192 8 842,85 6 013,28 283,30 15139,43
TMM 089 k 5.12.03 510 192 8 354,39 5 895,68 283,30 14533,37
488,46 117,60 606,06
10,95 2,64 13,59
5,52% 1,96% 4,00%Úspora v %
Úspora v Sk
Úspora v €
Sk EUR SK EUR 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03
1 520141 Hriadeľ 1532,6 34,36 1455,97 32,65 76,63 1,72 2,20
2 014910 Blok valcov úplný 1482,8 33,25 1408,66 31,58 74,14 1,66 0,32
3 513083 Teleso čerpadla 1286,1 28,84 1221,80 27,39 64,31 1,44 1,97
4 513089 Doska výkyvná 789,2 17,70 749,74 16,81 39,46 0,88 3,82
5 513095 Piest servovalca 2 ks 762,9 17,11 724,76 16,25 38,15 0,86 0,75
6 512910 Servovalec 2 ks 636,7 14,28 604,87 13,56 31,84 0,71 0,63
7 516557 Doska ventilová 543,1 12,18 515,95 11,57 27,16 0,61 0,47
8 561670 Doska ložisková 518,5 11,63 492,58 11,04 25,93 0,58 0,55
9 515303 Veko zadné 467 10,47 443,65 9,95 23,35 0,52
10 513100 Veko čerp.pln. 222,7 4,99 211,57 4,74 11,14 0,25 0,23
8 241,60 184,79 7 829,52 175,55 412,08 9,24 2,20 1,07 0,00 0,00 3,8 3,82 0,00 0,00
10,93
5,92%
44,6
Dosiahnuta uspora
Spolu
Zrealizované úspory v €
P.Č. Id.č. Názov výrobku PotenciálCieľ ( - 3 až 5 % )
VR
náklady
celkové
v Sk
Náklady
VR v EUR
Define
Measure
Control
Analyse
Improve
Results
Znižovanie nákladov na produkty TMM a TMP
Analýzy a riešenia
Analýza montAnalýza montáážžnej technolnej technolóógie TMgie TM
1. Nastavenie 0 - polohy výkyvnej dosky TMP
2. Meranie axialnej vôle hriadeľa TMP
3. Montáž a kontrola skrutiek ZV a príruby TMP
4. Skrátenie času skúšky TMP a TMM
5. Prestavenie linky motorov BR20 aj na montáž TMM
Define
Measure
Control
Analyse
Improve
Results
Znižovanie nákladov na produkty TMM a TMP6
25.06.2008
Východiskový stav
nákladov TM
Zdrojové údaje čerpané z MFG, štandartné náklady 2003, kurz SKK / € = 44,6
Id. Nr.
Materiálové
náklady
( Sk )
Výrobné
náklady
( Sk )
Lakovanie
( Sk )
Náklady
celkom
( Sk )
TMP 089 510 191 19 266,84 11011,73 283,30 30561,87
TMP 070 520 157 18 906,69 11011,72 283,30 30201,71
TMM 089 510 192 8 842,86 6013,28 283,30 15139,44
TMM 070 512 873 8 842,86 6013,28 283,30 15139,44
Id. Nr.
Materiálové
náklady
( € )
Výrobné
náklady
( € )
Lakovanie
( € )
Náklady
celkom
( € )
TMP 089 510 191 431,99 246,90 6,35 685,24
TMP 070 520 157 423,92 246,90 6,35 677,17
TMM 089 510 192 198,27 134,83 6,35 339,45
TMM 070 512 873 198,27 134,83 6,35 339,45
Nákup VýrobaKonštrukcia Montáž
Cieľ: - 10%/produkt
Tím: konštrukcia,
výroba, montáž,
nákup, technológia
Znižovanie nákladov
na výrobok
1.  Nákup – jednoduchšie
komponenty, menší
sortiment, lacnejšie prvky
2.  Vývoj – zjednodušenie
konštrukcie a technológie
3.  Výroba – vypustenie alebo
nahradenie drahých
operácii
4.  Montáž – zjednodušovanie
práce
Sila zjednodušovania
5 workshopov
Redukcia variability rotorov o 50%
Redukcia nákladov o 10%
Zníženie hmotnosti
4 workshopy
zníženie nákladov o 23%
redukcia času na prestavovanie linky o 80%
redukcia odpadu
zníženie sortimentu materiálov a foriem
zvýšenie kvality
Sila zjednodušovania
Ďakujeme za
pozornosť
Kanban
Sila zjednodušovania
Štíhle zariadenia
- Malá šírka stroja (šírka súčiastky + 500 mm) – krátke dráhy
- Poka yoke vlastnosti
- Mobilita
- Flexibilita, rýchle prestavenie
- Jednoduchosť, modularita
- Len nutné funkcie, eliminácia predimenzovania
- Minimalizácia stratových časov – spätný chod, otváranie/zatváranie
dverí, chod naprázdno, nábeh...
- Oddelenie práce stroja a práce človeka - autonómnosť
Sila zjednodušovania
10 Znakov štíhleho zariadenia
Zariadenie je autonómne
•  Zabudované princípy Jidoka
Neprodukuje chyby
•  Zabudované princípy Poka - Yoke
Vyhovuje náväznosti procesov
•  Využíva vyhadzovače, sklzy
Nízke nároky na priestor
•  Šírka súčiastky + 500 mm = krátke dráhy
Jednoduché, modulárne
•  Nemá navyše žiadne zbytočné funkcie
Náklady na zariadenie sú nízke
Je časovo vybalancované v takte
•  Minimalizácia stratových časov (spätný chod, otváranie/
zatváranie, chod naprázdno, nábeh,...
Ľahko prestaviteľné
–  Na iný produkt
–  Mobilné v usporiadaní
Ľahko udržiavateľné
Ergonomické – nezaťažuje negatívne človeka
Sila zjednodušovania
Chybuvzdodné pracoviská
Využívanie Digital Yatai (D – Shop) – systém, ktorý zabezpečuje
elektronický pracovný postup
Zdroj Roland D.G.
Sila zjednodušovania
ObratPočet
variantov
Zásoby ObratPočet
variantov
Zásoby
Aký optimálny sortiment máme mať?
Sila zjednodušovania
Akú štruktúru má mať náš produkt?
Sila zjednodušovania
Procesný pohľad na produkt
Sila zjednodušovania
Princíp: Preferuj montážnu štruktúru s minimálnym počtom rôznych smerov montáže,
aby sa nezvyšoval čas montáže kvôli otáčaniu, potrebe tretej ruky a pod.
Výrobok - proces
Sila zjednodušovania
54
Nové :
Plastová nádrž
(55 l Kapacita)
Staré riešenie
Kovová nádrž
(40 l Kapacita)
Lepšia bezpečnosť a životnosť, 30%
redukcia nákladov, redukcia hmotnosti,
jednoduchá výroba
Typické benefity DFMA
Sila zjednodušovania
Výrobok
Technológie Odlievanie,
obrábanie,
montáž, 15
súčiastok
Tvarovaný plech,
plast, montáž –
10 súčiastok
Kov, plast,
zástrek – 4
súčiastky
Cena 5 Euro 4 Euro 2,5 Euro
Zjednodušovanie produktov
Sila zjednodušovania
konvenčné
analógové
hodinky
hodinky Quarz s
integrovanými
plastovými
puzdrami
51 súčiastok
(29 súčiastkových skupín)
91 súčiastok
(55 súčiastkových skupín)
zdroj: Swatch
Variabilita produktov/ náklady
Sila zjednodušovania
Aké
výsledky
ste
dosiahli?
Aké princípy
ste použili?
Zákazník
?
Spracoanie
dopytu
0,5 hod
Čas práce: 4,3 - 5 hod
Čas reakcie: 36,3 – 48 hod
8 h
Rozbor
konštrukcie
1 hod 8 h
Rozbor
technológie
2 hod
8 h
Kalkulácia
ceny
0,3 hod8 h
Príprava
ponuky
0,5 hod
OBCHOD KONŠTRUKCIA TECHNOLÓGIA
FINANCIEOBCHOD
Zákazník
Zákazník
Zákaznícky
tím
Čas
reakcie
3- 4 hod
Sila zjednodušovania
Vedenie firmy a zoštíhlené centráne
útvary (ľudské zdroje, kvalita, financie,
marketing, vývoj, strategický nákup)
Zákaznícky
tím 2
– SR/ČR
(obchod, logi-
stika, konštrukcia,
technológia)
Zákaznícky
tím 1
– zahraničie
(obchod, logi-
stika, konštrukcia,
technológia)
Zákaznícky
tím 3
– atypy
(obchod, logi-
stika, konštrukcia,
technológia)
Výrobné
tímy –
výroba, obsluha
výroby
Výrobné
tímy –
výroba, obsluha
výroby
Výrobné
tímy –
výroba, obsluha
výroby
• Redukcia času na
spracovanie ponuky
o 90%
• Skrátenie priebežnej
doby výroby o 60%
• Redukcia fixných
nákladov o 14%
• Redukcia
variabilných nákladov
o 7%
• Zlepšenie firemnej
kultúry smerom
k spolupráci,
komunikácii
a zlepšovaniu
procesov
Sila zjednodušovania
Principiálne organizačné schémy
Kritérium Líniová Funkcionálna Maticová
Flexibilita nízka stredná vysoká
Rýchlosť nízka nízke stredná
Orientácia na
zákazníka
nízka nízka stredná
Zložitosť riadenia nízka stredná vysoká
Požiadavky na
pracovníkov
nízke nízke stredné
Na čo si dať
pozor?
Neschopnosť rýchlo
reagovať na zmeny,
direktívne riadenie,
nízka motivácia
Neschopnosť rýchlo
reagovať na zmeny,
konflikty zdrojov, nízka
motivácia
Treba jasné pravidlá –
útvar/projekt, dvojité
riadenie, priority a
ciele
Sila zjednodušovania
Principiálne organizačné schémy
Kritérium Procesná Projektová Fraktálová
Flexibilita stredná vysoká vysoká
Rýchlosť vysoká stredná vysoká
Orientácia na
zákazníka
vysoká vysoká vysoká
Zložitosť riadenia nízka vysoká stredná
Požiadavky na
pracovníkov
stredné vysoké vysoké
Na čo si dať
pozor?
Vhodné pre
opakované a
štandardizované
zákazky
Vhodné pre atypické
riešenia, správne
projektové riadenie a
zostavene tímov
Spoločná navigácia,
“firmy vo firme”, ktoré
si môžu konkurovať,
autonómia
Sila zjednodušovania
Organizácia firmy dnes a v budúcnosti
Posúdenie kandidáta,
či sa hodí na voľné
miesto, rípadne
jeho”obrúsenie a
naformátovanie”a
zaradenie do
štruktúry
Kto sme my a kto si
Ty? Ak sme si padli
do oka, nájdi si
svoje miesto.
Sila zjednodušovania
Staré a nové organizácie
Sila zjednodušovania
Princípy zjednodušovania procesov
1.  Eliminácia plytvania
2.  Integrácia a eliminácia rozhraní – bunka, linka
3.  Synchronizácia – FIFO, zjednodušenie riadenia
4.  Multifunkčnosť
5.  Podnikateľstvo
6.  Samoobsluha
7.  Chybuvzdornosť
8.  Adaptabilita
9.  Nízkonákladová automatizácia
10. Outsourcing
Sila zjednodušovania
Vašou úlohou je zjednodušiť fungovanie Vašej firmy.
Definujte hlavné plytvania v práci:
Plytvanie Príčina Riešenie
Sila zjednodušovania
Navrhnite zjednodušenia, ktoré prinesú tieto výsledky:
1. Redukcia strán reportov na 50%
2. Redukcia času stráveného na poradách na 50%
3. Redukcia zbytočnej komunikácie na 50%
Sila zjednodušovania
Joe Egerton, List Aristotela premiérovi
Čo je tým skutkom vyvolávajúcom krízu? Tvrdím,
že je to činnosť bezmedzného vyhľadávania a
nadobúdania stále viac – gr. pleonexia čo je
defekt, nečnosť, ktorá je v opozícii integrite a
spravodlivosti osoby. Je to je činnosť
ustavičného nadobúdania viac a nespravodlivý
človek, pleonektikos je niekto kto stále musí
nadobúdať viac dobrých vecí a ustavične sa
vyhýbať veciam zlým.
.
Zdroj: J.Egerton, B.Mišovič
Sila zjednodušovania
Robíme viac, aby sme mali viac peňazí, za ktoré
môžeme kúpiť viac – vecí, zážitkov. Viac produkujeme
a viac konzumujeme, namiesto toho, aby sme žili.
Nežijeme náhodou ako drogovo závislí...???
Existuje však hranica toho, čo môžeme urobiť alebo
skonzumovať.
Sila zjednodušovania
Zjednodušovanie - princípy
1.  Stanovením obmedzení vyberáme iba podstatu.
Naučme sa stanovovať si obmedzenia pri všetkom,
čo robíme – čas, priestor, zdroje...
2.  Voľbou toho podstatného sme schopní vytvoriť
veľkú vec s minimálnymi prostriedkami. Vždy si
vyberajme iba to podstatné, aby sme mohli
maximalizovať využiť svoj čas a energiu
Sila zjednodušovania
Princíp 1 – stanovenie obmedzení
Neobmedzenosť oslabuje – keby sme v obchodoch
nakupovali bez limitu, boli by sme za chvíľu obklopení
množstvo zbytočností. Nemôžeme prijímať všetky
informácie, riešiť problémy celého sveta ani navštíviť
všetky miesta na svete.
•  Zostavte si zoznam činností, ktorým venujete najviac
času alebo ktoré vás najviac zaťažujú (napr. čas na
internete, pri TV, na spoločenských akciách, počet
projektov, množstvo úloh v zozname)
•  Stanovte si obmedzenia
•  Kontrolujte či to funguje, prípadne modifikujte
•  Opakujte to, kým nedosiahnete ideálnu hranicu a návyk
Sila zjednodušovania
Princíp 2 – výber podstaty a zjednodušovanie
Sochu slona urobíme tak, že z kusa dreva odsekneme
všetko zbytočné
•  Aké sú vaše hodnoty?
•  Aké je vaše poslanie a ciele?
•  Čo je vaše povolanie (na čo ste povolaný) nie
zamestnanie (čo vás zamestnáva)?
•  Čomu by ste sa venovali, keby bol váš čas značne
limitovaný (veď je!) ?
•  Čo skutočne potrebujete a čo chcete?
•  Ak ešte stále neviete, čo je podstatné, tak definujte to,
čo je nepodstatné.
•  Objavujte, hľadajte, upravujte...
Sila zjednodušovania
Čas zastaviť sa!
1.  Poznanie seba a sveta okolo nás – svet meníme cez
zmenu seba, všetky zmeny začínajú v nás
(autopoiesis)
2.  Pochopenie seba a sveta okolo nás – princípy,
ktoré platia nezávisle na nás
3.  Prispôsobenie sa, prijatie seba a princípov,
hľadanie vlastnej cesty – sloboda voľby, zmysel,
majstrovstvo
To najhoršie v našom živote nie sú zlé veci, ktoré sme
urobili, ale dobré veci, ktoré sme urobiť mali…
Sila zjednodušovania
Princíp 3 – koncentrácia, zameranie sa
•  Zameranie na cieľ, ktorý
sme si stanovili sami a
záleží nám na ňom
•  Zameranie na prítomnosť,
na jednu úlohu, na to, čo
práve robíme (koncentrácia,
meditácia)
•  Absolútne ponorenie sa do
aktuálnej úlohy – plynutie,
kairos namiesto chronos
•  Orientácia na pozitívne veci,
vďačnosť, radosť
Sila zjednodušovania
Ďalšie princípy
•  Vypestovanie nových návykov
•  Začať s jednoduchými vecami
•  Jeden cieľ projektu a sústredenie sa na dokončenie
•  Práca na úlohách, ktoré sú dôležité a nie sú naliehavé
•  Plánovanie času
•  Zjednodušovanie – emaily, telefóny, schôdzky,
formuláre, organizácia, triedenie, archivovanie, poriadok
•  Inventúra rolí a záväzkov
•  Spomalenie a stíšenie
•  Zdravie, učenie, vzťahy, zmysel
•  Motivácia
Sila zjednodušovania
Horor v podniku - schôdze
•  Rozpráva sa o abstraktných a nereálnych veciach
•  Veľmi málo užitočných informácii
•  Často od veci
•  Nikto nemá čas na dôkladnú prípavu
•  Často nie je jasný cieľ stretnutia
•  Vždy sa nájde nejaký idiot, ktorý tára nezmysly a plytvá
časom ostatných
•  Porady sa množia ako vírus – z jednej vznikajú ďalšie s
ďalšie porady, schôdze, zápisy a formuláre, postupne
mutujú a zabíjajú všetko živé a normálne v podniku
•  Zisťuje sa, že schôdze sú extrémne drahým plytvaním
•  Ich najproduktívnejšou častou bývajú prestávky
Sila zjednodušovania
Čo s tým?
•  Nastavte budík, keď zazvoní je koniec schôdze. Hotovo!
•  Pozývajte čo najmenej ľudí
•  Vždy pripravte jasný program
•  Schôdzu organizujte v mieste problému
•  Ukazujte iba reálne veci a navrhujte reálne zmeny
•  Rozprávajte stručne a k veci
•  Nedávajte ľuďom občerstvenie a pohodlné kreslá
•  Nespisujte zložité zápisy, aj tak ich väčšinou nikto nečíta
•  Nedávajte a neprijímajte úlohy, ktoré aj tak nebudú
splnené
•  Pozor! Nerušte voľné, neformálne a priateľské
stretnutia, nechajte ľudí voľne rozprávať o svojej práci...
Sila zjednodušovania
Čo meniť, čo nemeniť?
Zmena Pevný základ, rozvoj
Detailné strategické plánovanie,
strach z rizika
Schopnosť realizácie
Hierarchia, vynútená disciplína,
štandardy na všetko, stimulácia
Sloboda, talent, motivácia
Zameranie na optimalizáciu
procesov a redukciu nákladov
Zameranie na zákazníka
Nedôvera a posilňovanie
kontroly
Dôvera, charakter,
dodržiavanie princípov
Fomátovanie ľudí, budovanie
priemeru
Využívanie rôznorodosti,
výnimočnosť, podnikanie
Oddelenia, útvary, lokálne ciele
a optimalizácia zvonku
Výsledok celku, synergia,
samoriadený organizmus
Sila zjednodušovania
Slobodná firma - pravidlá
1. Zmysel a vízia – Keď organizácia a jej zamestnanci poznajú dôvod prečo ich firma, či
projekt existujú a zdieľajú spoločný smer.
2. Dialóg a počúvanie - Keď netrváme na jednej pravde, ale vieme pripustiť rôzne uhly
pohľadu.
3. Fair play a dôstojnosť – Keď sa dokážeme správať ku každému človeku férovo, tzn.
podľa jeho zásluh.
4. Transparentnosť - Keď myšlienky voľne plynú a informácie zdieľame slobodne a
zodpovedne.
5. Zodpovednosť – Keď je každý človek i organizácia ako celok zodpovedný jeden
druhému i spoločnosti za svoje správanie.
6. Jednotlivo a spoločne – Keď jednotlivci rozumejú a berú za svoje to, ako prispievajú k
dosiahnutiu spoločných cieľov.
7. Možnosť voľby – Keď organizácia podporuje každého zamestnanca k tomu, aby sa
sám rozhodoval.
8. Celistvosť – Keď sa každý jednotlivec i organizácia ako celok držia spoločných etických
a morálnych princípov.
9. Decentralizácia – Keď sa moc rozloží do všetkých úrovní a častí organizácie.
10. Reflexia a zhodnotenie – Keď všetci cítia potrebu priebežnej spätnej väzby, potrebu
učiť sa z minulosti.
Sila zjednodušovania
Vráťme sa k podstate, vytvorme spoločný jazyk,
musíme porozumieť celku a hľadať zmysel nášho
snaženia – určite to nebude rast HDP...
•  Hľadanie zmyslu
namiesto náhlenia
•  Dôvera namiesto
kontroly
•  Viera namiesto
beznádeje
•  Rešpekt a úcta namiesto
odsudzovania
•  Spolupráca namiesto
konkurencie
•  Pokora namiesto pýchy
Sila zjednodušovania
-  Hľadajme vlastnú cestu,
nekopírujme, nehľadajme
skratky
-  Robme to, kde sme užitoční,
a čo nám robí radosť a dáva
zmysel
-  Robme to naplno, učme sa a
nevzdávajme to
-  Začínjme zmeny od seba
-  Chyby hľadajme na sebe a
dobré veci na druhých
-  Buďme podnikatelia
pripravení na veľké zmeny
Sila zjednodušovania
4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas)
Štrukturálna mitóza
Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti
Väčší záujem o štruktúru než o
stratégiu
Rozlišujte medzi jadrom a
kontextom
Projektovanie založené na
ľuďoch a ich povahe
Pozerajte sa vždy pohľadom
zákazníka
Budovanie mechanickej,
neživej, organizácie
Integrujte podobné funkcie a
úlohy
Obmedzte vrstvy a rozšírte
rozsah riadenia
Sila zjednodušovania
4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas)
Bujnenie produktov
Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti
Zložitosť objemu Analýza portfólia
Zložitosť podpory Redukcia skladových položiek
Zložitosť systému Zákazník ako partner pri
projektovaní
Dizajnová zložitosť
Sila zjednodušovania
4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas)
Evolúcia procesov
Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti
Miestne rozdiely Identifikácia najlepších
postupov
Množenie operácii a cyklov Mapovanie procesov
Neformálnosť procesu Lean Six Sigma
Nedostatok transparentnosti
medzi oddeleniami
Workshopy
Sila zjednodušovania
4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas)
Manažérske správanie
Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti
Preceňovanie silných stránok Stratégia, plánovanie a
rozpočtovanie, určenie stupňa
detailnosti
Vyhýbanie sa problémovym
oblastiam
Stanovenie cieľov a
požiadaviek – vylepšite
kalibráciu a vyhnite sa 7
hriechom
Komunikácia – spresnite odkaz
a príjemcu
1 de 83

Recomendados

Čisté a usporiadané pracovisko - 5S por
Čisté a usporiadané pracovisko - 5S Čisté a usporiadané pracovisko - 5S
Čisté a usporiadané pracovisko - 5S Alzbeta Slapkova
5.2K vistas29 diapositivas
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview por
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewAko viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewIvana Miklovic
1.4K vistas77 diapositivas
Koho trapi kvalita v projektoch? por
Koho trapi kvalita v projektoch?Koho trapi kvalita v projektoch?
Koho trapi kvalita v projektoch?Peter Varga
633 vistas12 diapositivas
Prečo ráno vstávať do práce? | Hana Okruhlicová - Transformeri por
Prečo ráno vstávať do práce? | Hana Okruhlicová - TransformeriPrečo ráno vstávať do práce? | Hana Okruhlicová - Transformeri
Prečo ráno vstávať do práce? | Hana Okruhlicová - TransformeriMaxman Consultants
102 vistas76 diapositivas
SAMBA - Peter Varga - 19.11.2015 por
SAMBA - Peter Varga - 19.11.2015SAMBA - Peter Varga - 19.11.2015
SAMBA - Peter Varga - 19.11.2015Anton Bittner
1K vistas19 diapositivas
Obchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurz por
Obchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurzObchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurz
Obchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurzMartin Prodaj
2.8K vistas80 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Sila zjednodušovania

Time management a stanovovanie cieľov por
Time management a stanovovanie cieľovTime management a stanovovanie cieľov
Time management a stanovovanie cieľovMartina Javůrková, MBA
336 vistas21 diapositivas
KPI_záverečná_úloha por
KPI_záverečná_úlohaKPI_záverečná_úloha
KPI_záverečná_úlohaTatiana Trnavská
457 vistas8 diapositivas
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU por
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMUEFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMUCOMM-PASS
2.9K vistas3 diapositivas
Time management_prezentacia por
Time management_prezentaciaTime management_prezentacia
Time management_prezentaciaMartin Prodaj
482 vistas85 diapositivas
Agile mení veľa.Pardon. Všetko! por
Agile mení veľa.Pardon. Všetko!Agile mení veľa.Pardon. Všetko!
Agile mení veľa.Pardon. Všetko!ScrumDesk
1.1K vistas35 diapositivas
Sebapoznanie-1 por
Sebapoznanie-1Sebapoznanie-1
Sebapoznanie-1Marta Krajčíová
285 vistas100 diapositivas

Similar a Sila zjednodušovania(20)

EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU por COMM-PASS
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMUEFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
COMM-PASS2.9K vistas
Time management_prezentacia por Martin Prodaj
Time management_prezentaciaTime management_prezentacia
Time management_prezentacia
Martin Prodaj482 vistas
Agile mení veľa.Pardon. Všetko! por ScrumDesk
Agile mení veľa.Pardon. Všetko!Agile mení veľa.Pardon. Všetko!
Agile mení veľa.Pardon. Všetko!
ScrumDesk1.1K vistas
Facilitacia a vedenie meetingov por Ivana Miklovic
Facilitacia a vedenie meetingovFacilitacia a vedenie meetingov
Facilitacia a vedenie meetingov
Ivana Miklovic550 vistas
Čo je to použiteľnosť webu a 5 tipov ako ju zlepšiť por bart-sk
Čo je to použiteľnosť webu a 5 tipov ako ju zlepšiťČo je to použiteľnosť webu a 5 tipov ako ju zlepšiť
Čo je to použiteľnosť webu a 5 tipov ako ju zlepšiť
bart-sk124 vistas
World Usability Day 2013 Patrik Bartak Co som sa naucil o ludoch pri uzivatel... por ui42
World Usability Day 2013 Patrik Bartak Co som sa naucil o ludoch pri uzivatel...World Usability Day 2013 Patrik Bartak Co som sa naucil o ludoch pri uzivatel...
World Usability Day 2013 Patrik Bartak Co som sa naucil o ludoch pri uzivatel...
ui421.7K vistas
Manažérska etika a etiketa por Anton Smataník
Manažérska etika a etiketaManažérska etika a etiketa
Manažérska etika a etiketa
Anton Smataník1.9K vistas
Rozbehnime nový produkt (MS Techfest 2015) por ScrumDesk
Rozbehnime nový produkt (MS Techfest 2015)Rozbehnime nový produkt (MS Techfest 2015)
Rozbehnime nový produkt (MS Techfest 2015)
ScrumDesk1.6K vistas
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi) por COMM-PASS
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)
COMM-PASS2.5K vistas
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov por Martina Georgievova
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkovAko Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Martina Georgievova258 vistas
Ako Facilitovať tímový konsenzus by Martina Georgievová por Martina Georgievova
Ako Facilitovať tímový konsenzus by Martina GeorgievováAko Facilitovať tímový konsenzus by Martina Georgievová
Ako Facilitovať tímový konsenzus by Martina Georgievová
Martina Georgievova263 vistas
ÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI ČLENOV PROJEKTOVÉHO TÍMU por COMM-PASS
ÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI ČLENOV PROJEKTOVÉHO TÍMUÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI ČLENOV PROJEKTOVÉHO TÍMU
ÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI ČLENOV PROJEKTOVÉHO TÍMU
COMM-PASS3.3K vistas
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1) por Eva Evicka
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
Eva Evicka1.2K vistas

Más de ipaslovakia

Ako optimalizovať proces pretypovania por
Ako optimalizovať proces pretypovaniaAko optimalizovať proces pretypovania
Ako optimalizovať proces pretypovaniaipaslovakia
951 vistas15 diapositivas
Neusporiadané pracovisko a metóda 5S por
Neusporiadané pracovisko a metóda 5SNeusporiadané pracovisko a metóda 5S
Neusporiadané pracovisko a metóda 5Sipaslovakia
4.6K vistas23 diapositivas
Štíhla logistika por
Štíhla logistikaŠtíhla logistika
Štíhla logistikaipaslovakia
1.5K vistas30 diapositivas
Ako ponúknuť výnimočné por
Ako ponúknuť výnimočnéAko ponúknuť výnimočné
Ako ponúknuť výnimočnéipaslovakia
1.1K vistas16 diapositivas
Od firmy vyroba k firme inovacie por
Od firmy vyroba k firme inovacieOd firmy vyroba k firme inovacie
Od firmy vyroba k firme inovacieipaslovakia
1.1K vistas59 diapositivas
European Study Tour 2009 por
European Study Tour 2009European Study Tour 2009
European Study Tour 2009ipaslovakia
460 vistas11 diapositivas

Más de ipaslovakia(8)

Ako optimalizovať proces pretypovania por ipaslovakia
Ako optimalizovať proces pretypovaniaAko optimalizovať proces pretypovania
Ako optimalizovať proces pretypovania
ipaslovakia951 vistas
Neusporiadané pracovisko a metóda 5S por ipaslovakia
Neusporiadané pracovisko a metóda 5SNeusporiadané pracovisko a metóda 5S
Neusporiadané pracovisko a metóda 5S
ipaslovakia4.6K vistas
Štíhla logistika por ipaslovakia
Štíhla logistikaŠtíhla logistika
Štíhla logistika
ipaslovakia1.5K vistas
Ako ponúknuť výnimočné por ipaslovakia
Ako ponúknuť výnimočnéAko ponúknuť výnimočné
Ako ponúknuť výnimočné
ipaslovakia1.1K vistas
Od firmy vyroba k firme inovacie por ipaslovakia
Od firmy vyroba k firme inovacieOd firmy vyroba k firme inovacie
Od firmy vyroba k firme inovacie
ipaslovakia1.1K vistas
European Study Tour 2009 por ipaslovakia
European Study Tour 2009European Study Tour 2009
European Study Tour 2009
ipaslovakia460 vistas
Presentation Nashville por ipaslovakia
Presentation NashvillePresentation Nashville
Presentation Nashville
ipaslovakia250 vistas
IPA Slovakia En por ipaslovakia
IPA Slovakia EnIPA Slovakia En
IPA Slovakia En
ipaslovakia414 vistas

Sila zjednodušovania

 • 2. Sila zjednodušovania Očakávania a otázky 1.  Čo sa chcete dozvedieť, naučiť, inšpirovať? 2.  Kde sa stretávate so zložitosťou a čo vám spôsobuje? 3.  Kde sa stretávate s jednoduchosťou a čo vám spôsobuje? 4.  Aké riziká prináša zložitosť? 5.  Aké riziká prináša jednoduchosť?
 • 3. Sila zjednodušovania Čo je zložitosť? Čo je jednoduchosť Čo je zjednodušovanie?
 • 4. Sila zjednodušovania Čo nás čaká? •  Viac neistoty •  Viac rizika •  Viac zvratov •  Viac zásadných zmien Všetky firmy sa musia naučiť žiť s rizikom a s turbulentným prostredím, mať systém včasného varovania, systém riadenia chaosu, krízové scénáre. Včera – dlhé obdobia prosperity, krátke periódy chaosu = krízy Dnes – dlhé obdobia kríz, krátke záblesky prosperity
 • 5. Sila zjednodušovania TRENDY Minulosť Súčasnosť Budúcnosť Početzákazníkov špecifickejpotreby Trend Novodobá staroba Na obrázku je vidieť trend predaja, Sociálne trendy
 • 7. Sila zjednodušovania 7 Komplexnosť úlohy Časnaprojekt minulosť rok 2000 rok 2004 rok 2007 Musíme riešiť komplexnejšie problémy v kratšom čase
 • 11. Sila zjednodušovania Jednoduchý •  ľahko, bez námahy riešiteľný, zvládnuteľný a pod. (op. zložitý) • ľahký (op. ťažký) • nekomplikovaný (op. komplikovaný) •  ktorý žije, zmýšľa jednoducho (o človeku); svedčiaci o jednoduchosti; založený na jednoduchosti • prostý • obyčajný •  prostoduchý • prostodušný • prostomyseľný (vyznačujúci sa jednoduchým myslením; o človeku)
 • 12. Sila zjednodušovania Zjednodušenie je možné preto, že Matisse alebo Picasso zobrazili telo ako celok tak, že podstatné sa dá rozpoznať a pochopiť aj keď je vynechané
 • 13. Sila zjednodušovania Napíšte stratégiu Vašej firmy ako Haiku "Haiku je báseň. Päť - sedem - a päť slabík. Podivná forma.” Daniel Hevier
 • 14. Sila zjednodušovania Jednoduchosť je kľúč ku šťastiu v modernom svete (Dalajláma)
 • 16. Sila zjednodušovania Verím v jednoduchosť. Môj život je lepší, keď si ho zjednodušujem, keď z neho odstraňujem chaos a som schopný užívať si veci, ktoré mám rád. Moja práca je kvalitnejšia, keď odstraňujem rozptyľovanie a som schopný sústrediť sa. Moje texty sú účinnejšie, keď v nich nepoužívam zbytočné slová a sústredím sa iba na tie, ktoré vedia jasne vyjadriť moje myšlienky. Jednoduchosť môžeme zhrnúť do dvoch krokov 1.  Rozpoznať podstatu 2.  Eliminovať zvyšok (Leo Babauta)
 • 17. Sila zjednodušovania Zjednodušovanie v živote Ako myslím? Ako hovorím? Čomu sa venujem? Čo riešim? Čo robím? Čo ma teší a čo ma trápi? Čo nakupujem? V akom prostredí žijem? Ako sa rozhodujem? Čo nakupujem?
 • 18. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie?
 • 19. Sila zjednodušovania Interakcia človek - produkt Vnímanie Proces použitia Produkt Spotrebiteľ
 • 20. Sila zjednodušovania Interakcia: človek - produkt • Technické vnímanie: „Príliš veľa funkcií pre mňa!“ • Komunikačné vnímanie:„Čo? Zamrzol?“ • Pedagogické vnímanie: „ Tak toto si ja nezapamätám!“ • Sociálne vnímanie: „ To nie je pre moju peňaženku!“ • Ekologické vnímanie: „ Nie je to škodlivé?!“ • Ergonomické vnímanie: „ Akurát do ruky“. • Estetické vnímanie: „ Vyzerá to super!“
 • 21. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie? Náklady/ Úžitky Náklady Užitky vysoké vysokénízke Optimum Variantnosť produktov Maximálny nárast úžitku
 • 23. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 1. Najjednoduchšia cesta dosiahnutia jednoduchosti je redukovanie
 • 24. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie? Jednoduchosť vyžaduje hlboké premýšľanie a úsilie
 • 25. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie? APPLE – MacBook Air/MacBook Pro – veľkosť obrazovky, pamäť, rýchlosť, veľkosť disku HP/DELLL – 28/18 rôznych modelov s rôznymi vlastnosťami, ktoré sa často prekrývajú
 • 26. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 2. Organizovanie – systém s mnohými prvkami je prehľadnejší, ľahšie sa obsluhuje, 5S, vizualizácia, A4 reporty
 • 27. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 2. Organizovanie – systém s mnohými prvkami je prehľadnejší, ľahšie sa obsluhuje, 5S 1.  Triedenie 2.  Označovanie 3.  Organizácia a integrácia 4.  Prioritizácia 5.  Realizácia!
 • 28. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 3. Šetrenie času čakania 1.  Eliminácia plytvania 2.  Manažment úzkych miest 3.  Plynulý tok 4.  FIFO
 • 29. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 4. Znalosti Znalosť redukuje komplexnosť – napr. jeden pracovník pripraví obchodnú ponuku, kalkuláciu a technické riešenie, jeden pracovník zmontuje celý výrobok a pod.
 • 30. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania 5. Niektoré veci nikdy nebudú jednoduché 1.  Technológie a produkty sú komplexnejšie 2.  Protirečenie jednoduchosti a zložitosti 3.  Jednoduchosť zvonka, zložitosť zvnútra
 • 31. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie?
 • 32. Sila zjednodušovania Čo je zjednodušovanie?
 • 34. Sila zjednodušovania •  Redukovanie objemu práce •  Rozdelenie práce na menšie, zvládnuteľné časti •  Nájdenie lepšieho spôsobu vykonávania práce •  Nájdenie jednoduchších spôsobov vykonávanie jednotlivých úloh Zjednodušovanie práce •  Poznanie vlastných limitov, priority, zameranie na dôležité •  Redukcia stresu (časový manažment, ostrenie píly) •  Efektívna práca (ergonómia, chybuvzdornosť) •  Vlastné tempo a rytmus, striedanie práce, vyváženosť Šetrenie energiou
 • 35. Sila zjednodušovania Analyzovaný proces Kritická analýza Možné riešenia Výber riešenia ČO Čo sa robí? Prečo sa to robí? Čo sa dá ešte urobiť? Čo budeme robiť? AKO Ako sa to robí? Prečo sa to robí týmto spôsobom? Ako? Ako? KTO Kto to robí? Prečo to robí táto osoba? Kto by to ešte vedel urobiť? Kto to bude robiť? KEDY Kedy sa to robí? Prečo potom? Kedy? Kedy? KDE Kde sa to robí? Prečo tu? Kde ešte? Kde sa to bude robiť? Analýza práce a procesov
 • 36. Sila zjednodušovania súrne nie súrne dô- le- žité ne- pod- stat- né Zabezpečovanie chýbajúceho materiálu, operatívne riešenie nekvality, hľadanie náhrady za chýbajúceho pracovníka, zabezpečovanie chýbajúcich náhradných dielov a náradia, odstraňovanie poruchy na linke, urgovanie meškajúcej zákazky Hádanie sa a hľadanie vinníkov v iných tímoch, zábava na internete, vypisovanie nezmyselných štatistík, reklamovanie výkonových noriem, riešenie drobných problémov vyplývajúcich z nedodržiavania štandardov Spracovávanie núdzových hlásení pre vedenie – zdôvodňovanie príčin problémov vo výrobe – neplnenie výkonu, nepodarky, nadčasy, poruchy, vybavovanie telefónov, príprava podkladov pre audity (podklady pre audity by mali byť štandardy každodennej praxe) Hľadanie príčin chronických problémov a ich odstraňovanie, rozvoj schopností spolupracovníkov – trénovanie tímu, systematická identifikácia a eliminácia plytvania, zlepšovanie pracoviska, zlepšovanie komunikácie a spolupráce v tíme a s inými tímami, definovanie nových štandardov a cieľov % - PREČO? % - PREČO? % - PREČO?
 • 37. Sila zjednodušovania Zjednodušovanie práce Pracovný postup čistenia Čas opravy Pracovisko Pracovník 1. Vybíjanie 22 min. Ručné pracovisko pri stole Pracovník 12. Vŕtanie Pracovisko ručnej vŕtačky 3. Vybíjanie Ručné pracovisko pri stole 4. Sústruženie Pracovisko sústruhov Pracovník 2 5. Dokončovanie Ďalšie ručné pracovisko Pracovník 1 Pracovný stôl Písací stôl Stojanová vŕtačka VS20B Sústruh TUG 40 Montážny stôl Montážnik Sústružnik 12 3 4 56 7 8 1. Sústružník pracuje 2. „Koľko to má byť po obrobení?“ 3. Dorába ... Montážnik vypisuje dokumentáciu Návrh: Je potrebné priradiť ku každému výrobku štandardnú dokumentáciu, ako sa má príslušný dielec spracovať a aké parametre majú byť dosiahnuté… úspora 37,5 % zbytočnej chôdze pri odstránení nejasností pri sústružení...
 • 38. Sila zjednodušovania Pri analýze a meraní práce bežne zisťujeme, možnosti zvýšenia výkonu o 20-40%. Príčiny sú v nesprávne stanovených výkonových normách a v množstve neštandardných prác, ktoré musia pracovníci často vykonávať. Predstavme si, že by sme tento potenciál okamžite vedeli premietnuť do našich kalkulácii a plánovania kapacít. Analýza na pracovisku MC100VA • Dátum: 22. 1. 2009 • Zmena: Ranná • Stroj: MC 100 VA • Pracovník: 1 • Produkt: Držiak • Operácia: Vŕtanie dier a rezanie závitov Analýza cyklu 1 3,73; 84% 0,28; 6% 0,45; 10% Vloženie 2 ks do stroja, upnutie Strojný cyklus - navŕtanie, vyvŕtanie dier, rezanie závitu Odopnutie zo stroja, odloženie do palety Analýza cyklu 2 2,27; 83% 0,21; 8% 0,26; 9% Vloženie 1 ks do stroja Strojný cy klus Odloženie do palety Lepšie využitie pracovníka Možnosť viacstrojovej obsluhy Dlhý strojný cyklus Nízke vyťaženie pracovníka 17% 3,73 min. – 1. strojný cyklus 2,27 min. – 2. strojný cyklus 1 Očakávaný prínosOblasť riešeniaPríčinaProblém / Následky Lepšie využitie pracovníka Možnosť viacstrojovej obsluhy Dlhý strojný cyklus Nízke vyťaženie pracovníka 17% 3,73 min. – 1. strojný cyklus 2,27 min. – 2. strojný cyklus 1 Očakávaný prínosOblasť riešeniaPríčinaProblém / Následky Priebeh práce v čase (1 tyč = 40 ks) 34,93 7,84 27,09 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 S O min Vyberanie triesky a kusov zo stroja Vloženie a upnutie materiálu Zatvorenie dverí a spustenie strojného cyklu Strojný cyklus (z jednej tyče urobí 40 ks) Odriezanie hrán - odihlenie Rozdiel - čas čakania
 • 39. Sila zjednodušovania Priemerné zlepšenie po vytvorení bunky Zlepšenie zapojením zlepšovacích krúžkov a metód nízkonákladovej automatizácie Prácnosť na výrobku (min.) -20% -30% Plocha (m2) -30% -30% Rozpracovaná výroba (ks) -60% -80% Priebežná doba výroby (min) -60% -80% Zjednodušovanie práce - bunky Bunka5 Bunka4 Bunka3 Bunka2 Bunka1 Expedícia Uvoľnená plocha Bunka5 Bunka4 Bunka3 Bunka2 Bunka1 Expedícia Uvoľnená plochaÚspora plôch
 • 40. Sila zjednodušovania Potenciály vo výrobe Oblasť Metódy Postup Potenciál Pracovisko Analýza a snímkovanie, štandardizácia, bunky, kvalita v procese, vizualizácia 1.Analýza, snímky 2.Workshopy 3.Štandardizácia 10-20% Pracovníci Analýza a meranie práce, tímová práce, multifunkčnosť, viacobsluha, bunky 1.Snímky 2.Rozbory 3.Návrhy 4.Implementácia 15-25% Zariadenia Sledovanie CEZ, auto- nómna údržba, rýchle zmeny, kvalita v procese, chybuvzdornosť 1.Analýza stroja 2.Štandardizácia 3.TPM 30%
 • 41. Sila zjednodušovania Vzory výkresov paliet: PALD1200x1260IZOLAN PALD1600x1200ROL 1200 mm 1./ 2./ 1260 mm 1600 mm 1200 mm PALD2000x1500P PALD1200x1200N 3./ 4./ 1500 mm 1200 mm 1200 mm 2000 mm 5./ PALD1000x1200WIT 6./ PALD1000x1000STA 1200 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm PALD2000x1200P PALD2000x1000P Výpočet úspor na paletách Úspora v znížení ceny na základe úpravy konštrukcií Výkres č. Cena 2007 Cena 2008 Počet nakúpených Počet ks Úspora Sk podľa Úspora EUR Úspora Sk 2008 Úspora EUR 2008 kusov do 30.9.08 2008 priemer nákupu 1.1. - 30.9.08 nákupu 1.1. - 30.9.08 č.2 270 260 600 800 6000 199,2 8000 265,6 č.3 510 426 1000 1333 84000 2788,3 112000 3717,7 č.4 200 178 300 400 6600 219,1 8800 292,1 č.5 220 205 500 667 7500 249,0 10000 331,9 č.6 160 104 950 1267 53200 1765,9 70933 2354,6 č.7 430 350 38500 51333 3080000 102237,3 4106667 136316,4 č.8 395 332 2960 3947 186480 6190,0 248640 8253,3 č.9 300 225 3800 5067 285000 9460,3 380000 12613,7 č.12 205 115 28970 38627 2607300 86546,5 3476400 115395,3 Úspora pri vracaných paletách: Výkres č. Cena 2007 Cena 2008 Počet nakúpených Počet ks Úspora Sk podľa Úspora EUR Úspora Sk 2008 Úspora EUR 2008 kusov do 1.9.2008 2008 priemer nákupu 1.1. - 1.9.2008 nákupu 1.1. - 1.9.2008 č.7 400 238 1976 2635 320112 10625,8 426816 14167,7 Ročná úspora: SPOLU: 6636192 220281 8848256 293708 EUR 1.  Jasné definovanie procesu obehu paliet vracania paliet 2.  Eliminácia poškodzovania paliet – štandardy manipulácie a skladovania 3.  Zmena konštrukcie palety s cieľom znížiť náklady 4.  Vyradenie drahých paliet 5.  Redukcia počtu dodávateľov paliet zo 16 na 7 Celková ročná úspora: 293700.- Eur Zjednodušovanie práce
 • 42. Sila zjednodušovania Zvýšenie zmenového výkonu na jedného pracovníka zo 3,08 ks/ pracovníka na 4,27 ks/pracovníka P.č. R Popis Se Fr TMU A 10 B 0 G 3 M 24 X 0 I 0 A 0 0 0 0 0 A 10 B 0 G 1 M 3 X 0 I 0 A 0 0 0 0 0 A 6 B 0 G 1 A 1 B 0 P 1 S 3 A 1 B 0 P 1 A 0 A 1 B 0 G 1 A 3 B 0 P 1 A 0 0 0 0 0 A 3 B 0 G 3 A 6 B 0 P 6 A 0 0 0 0 0 A 6 B 0 G 3 A 3 B 0 P 6 A 0 0 0 0 0 A 3 B 0 G 1 A 0 B 0 P 0 A 0 0 0 0 0 A 1 B 0 G 1 A 1 B 0 P 3 A 0 0 0 0 0 A 1 B 0 G 1 A 1 B 0 P 1 A 0 0 0 0 0 A 1 B 0 G 3 A 1 B 0 P 3 A 0 0 0 0 0 A 0 B 0 G 0 A 1 B 0 P 6 F 10 A 1 B 0 P 1 A 0 1 1 1 1 1380 1 1 1 8 8 8 8 1 11 Skrutkovanie 8x NF 1 1 1 4 320 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Uchopenie motora, polohovanie pre skrutkovanie(dve skrutky / motor, 2 motory) V 1 V 320 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Uchopenie podložky pružnej, nasunutie na skrutku v uťahovačke - 8x 1 8 Uchopenie skrutky válcovej imbusovej, nasunúť na uťahovačku - 8x 1 8 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 Uchopenie uťahovačky V 1 1 1 1 1 1 1 1 6 Presun druhého stĺpu na vozík 1 1 1 V 1 1 1 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Zover dokumentáciu, presun dokumentáciu na vozík 1 1 1 V 490 1 1 1 8 8 8 8 1 1 3 Uchop lepidlo, nanesen lepidla na diery stĺpov 8 x 1 1 1 NS 140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Presun pracovníka pred posteľ a zablokovanie brzdy 1R 1 1 1 370 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Prísun postele na pracovisko Sekvencia R 1 1 1 5 Presun prvého stĺpu na vozík V 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 180 180 1 40 480 8
 • 43. Sila zjednodušovania Čas (min.) 15:43 7:55 5:26 0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 Snímkovanie Návrh normy po workshope Dosiahnutý čas po tréningu Snímkovanie Návrh normy po workshope Dosiahnutý čas po tréningu c
 • 44. Sila zjednodušovania DFMA – Sauer-Danfoss: TMM-TMP motory Definuj Meraj Analyzuj Navrhuj Testuj Zaveď Project DFMA: Total cost saving: - 10%/produkt/rok Saving: 8,8 mil.Sk/produkt/rok Investment: 0,7 mil.Sk/1.rok Trvanie: 8 mesiacov Define Measure Control Analyse Improve Results Znižovanie nákladov na produkty TMM a TMP13 25.06.2008 Výsledky znižovania nákladov TMM a TMP k 5.12.2003 Id. Nr. Náklady materiálové ( Sk ) Náklady výrobné ( Sk ) Náklady na lakovanie ( Sk ) Náklady celkom (Sk ) TMP 089 k 1.4.03 510 191 19 266,85 11 011,72 283,30 30561,87 TMP 089 k 5.12.03 510 191 18 333,87 9 547,68 283,30 28164,85 932,98 1 464,04 2 397,02 20,92 32,83 53,74 4,84% 13,30% 7,84% Úspora v Sk Úspora v % Úspora v € Id. Nr. Náklady materiálové ( Sk ) Náklady výrobné ( Sk ) Náklady na lakovanie ( Sk ) Náklady celkom ( Sk ) TMM 089 k 1.4.03 510 192 8 842,85 6 013,28 283,30 15139,43 TMM 089 k 5.12.03 510 192 8 354,39 5 895,68 283,30 14533,37 488,46 117,60 606,06 10,95 2,64 13,59 5,52% 1,96% 4,00%Úspora v % Úspora v Sk Úspora v € Sk EUR SK EUR 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 1 520141 Hriadeľ 1532,6 34,36 1455,97 32,65 76,63 1,72 2,20 2 014910 Blok valcov úplný 1482,8 33,25 1408,66 31,58 74,14 1,66 0,32 3 513083 Teleso čerpadla 1286,1 28,84 1221,80 27,39 64,31 1,44 1,97 4 513089 Doska výkyvná 789,2 17,70 749,74 16,81 39,46 0,88 3,82 5 513095 Piest servovalca 2 ks 762,9 17,11 724,76 16,25 38,15 0,86 0,75 6 512910 Servovalec 2 ks 636,7 14,28 604,87 13,56 31,84 0,71 0,63 7 516557 Doska ventilová 543,1 12,18 515,95 11,57 27,16 0,61 0,47 8 561670 Doska ložisková 518,5 11,63 492,58 11,04 25,93 0,58 0,55 9 515303 Veko zadné 467 10,47 443,65 9,95 23,35 0,52 10 513100 Veko čerp.pln. 222,7 4,99 211,57 4,74 11,14 0,25 0,23 8 241,60 184,79 7 829,52 175,55 412,08 9,24 2,20 1,07 0,00 0,00 3,8 3,82 0,00 0,00 10,93 5,92% 44,6 Dosiahnuta uspora Spolu Zrealizované úspory v € P.Č. Id.č. Názov výrobku PotenciálCieľ ( - 3 až 5 % ) VR náklady celkové v Sk Náklady VR v EUR Define Measure Control Analyse Improve Results Znižovanie nákladov na produkty TMM a TMP Analýzy a riešenia Analýza montAnalýza montáážžnej technolnej technolóógie TMgie TM 1. Nastavenie 0 - polohy výkyvnej dosky TMP 2. Meranie axialnej vôle hriadeľa TMP 3. Montáž a kontrola skrutiek ZV a príruby TMP 4. Skrátenie času skúšky TMP a TMM 5. Prestavenie linky motorov BR20 aj na montáž TMM Define Measure Control Analyse Improve Results Znižovanie nákladov na produkty TMM a TMP6 25.06.2008 Východiskový stav nákladov TM Zdrojové údaje čerpané z MFG, štandartné náklady 2003, kurz SKK / € = 44,6 Id. Nr. Materiálové náklady ( Sk ) Výrobné náklady ( Sk ) Lakovanie ( Sk ) Náklady celkom ( Sk ) TMP 089 510 191 19 266,84 11011,73 283,30 30561,87 TMP 070 520 157 18 906,69 11011,72 283,30 30201,71 TMM 089 510 192 8 842,86 6013,28 283,30 15139,44 TMM 070 512 873 8 842,86 6013,28 283,30 15139,44 Id. Nr. Materiálové náklady ( € ) Výrobné náklady ( € ) Lakovanie ( € ) Náklady celkom ( € ) TMP 089 510 191 431,99 246,90 6,35 685,24 TMP 070 520 157 423,92 246,90 6,35 677,17 TMM 089 510 192 198,27 134,83 6,35 339,45 TMM 070 512 873 198,27 134,83 6,35 339,45 Nákup VýrobaKonštrukcia Montáž Cieľ: - 10%/produkt Tím: konštrukcia, výroba, montáž, nákup, technológia Znižovanie nákladov na výrobok 1.  Nákup – jednoduchšie komponenty, menší sortiment, lacnejšie prvky 2.  Vývoj – zjednodušenie konštrukcie a technológie 3.  Výroba – vypustenie alebo nahradenie drahých operácii 4.  Montáž – zjednodušovanie práce
 • 45. Sila zjednodušovania 5 workshopov Redukcia variability rotorov o 50% Redukcia nákladov o 10% Zníženie hmotnosti 4 workshopy zníženie nákladov o 23% redukcia času na prestavovanie linky o 80% redukcia odpadu zníženie sortimentu materiálov a foriem zvýšenie kvality
 • 47. Sila zjednodušovania Štíhle zariadenia - Malá šírka stroja (šírka súčiastky + 500 mm) – krátke dráhy - Poka yoke vlastnosti - Mobilita - Flexibilita, rýchle prestavenie - Jednoduchosť, modularita - Len nutné funkcie, eliminácia predimenzovania - Minimalizácia stratových časov – spätný chod, otváranie/zatváranie dverí, chod naprázdno, nábeh... - Oddelenie práce stroja a práce človeka - autonómnosť
 • 48. Sila zjednodušovania 10 Znakov štíhleho zariadenia Zariadenie je autonómne •  Zabudované princípy Jidoka Neprodukuje chyby •  Zabudované princípy Poka - Yoke Vyhovuje náväznosti procesov •  Využíva vyhadzovače, sklzy Nízke nároky na priestor •  Šírka súčiastky + 500 mm = krátke dráhy Jednoduché, modulárne •  Nemá navyše žiadne zbytočné funkcie Náklady na zariadenie sú nízke Je časovo vybalancované v takte •  Minimalizácia stratových časov (spätný chod, otváranie/ zatváranie, chod naprázdno, nábeh,... Ľahko prestaviteľné –  Na iný produkt –  Mobilné v usporiadaní Ľahko udržiavateľné Ergonomické – nezaťažuje negatívne človeka
 • 49. Sila zjednodušovania Chybuvzdodné pracoviská Využívanie Digital Yatai (D – Shop) – systém, ktorý zabezpečuje elektronický pracovný postup Zdroj Roland D.G.
 • 51. Sila zjednodušovania Akú štruktúru má mať náš produkt?
 • 53. Sila zjednodušovania Princíp: Preferuj montážnu štruktúru s minimálnym počtom rôznych smerov montáže, aby sa nezvyšoval čas montáže kvôli otáčaniu, potrebe tretej ruky a pod. Výrobok - proces
 • 54. Sila zjednodušovania 54 Nové : Plastová nádrž (55 l Kapacita) Staré riešenie Kovová nádrž (40 l Kapacita) Lepšia bezpečnosť a životnosť, 30% redukcia nákladov, redukcia hmotnosti, jednoduchá výroba Typické benefity DFMA
 • 55. Sila zjednodušovania Výrobok Technológie Odlievanie, obrábanie, montáž, 15 súčiastok Tvarovaný plech, plast, montáž – 10 súčiastok Kov, plast, zástrek – 4 súčiastky Cena 5 Euro 4 Euro 2,5 Euro Zjednodušovanie produktov
 • 56. Sila zjednodušovania konvenčné analógové hodinky hodinky Quarz s integrovanými plastovými puzdrami 51 súčiastok (29 súčiastkových skupín) 91 súčiastok (55 súčiastkových skupín) zdroj: Swatch Variabilita produktov/ náklady
 • 57. Sila zjednodušovania Aké výsledky ste dosiahli? Aké princípy ste použili? Zákazník ? Spracoanie dopytu 0,5 hod Čas práce: 4,3 - 5 hod Čas reakcie: 36,3 – 48 hod 8 h Rozbor konštrukcie 1 hod 8 h Rozbor technológie 2 hod 8 h Kalkulácia ceny 0,3 hod8 h Príprava ponuky 0,5 hod OBCHOD KONŠTRUKCIA TECHNOLÓGIA FINANCIEOBCHOD Zákazník Zákazník Zákaznícky tím Čas reakcie 3- 4 hod
 • 58. Sila zjednodušovania Vedenie firmy a zoštíhlené centráne útvary (ľudské zdroje, kvalita, financie, marketing, vývoj, strategický nákup) Zákaznícky tím 2 – SR/ČR (obchod, logi- stika, konštrukcia, technológia) Zákaznícky tím 1 – zahraničie (obchod, logi- stika, konštrukcia, technológia) Zákaznícky tím 3 – atypy (obchod, logi- stika, konštrukcia, technológia) Výrobné tímy – výroba, obsluha výroby Výrobné tímy – výroba, obsluha výroby Výrobné tímy – výroba, obsluha výroby • Redukcia času na spracovanie ponuky o 90% • Skrátenie priebežnej doby výroby o 60% • Redukcia fixných nákladov o 14% • Redukcia variabilných nákladov o 7% • Zlepšenie firemnej kultúry smerom k spolupráci, komunikácii a zlepšovaniu procesov
 • 59. Sila zjednodušovania Principiálne organizačné schémy Kritérium Líniová Funkcionálna Maticová Flexibilita nízka stredná vysoká Rýchlosť nízka nízke stredná Orientácia na zákazníka nízka nízka stredná Zložitosť riadenia nízka stredná vysoká Požiadavky na pracovníkov nízke nízke stredné Na čo si dať pozor? Neschopnosť rýchlo reagovať na zmeny, direktívne riadenie, nízka motivácia Neschopnosť rýchlo reagovať na zmeny, konflikty zdrojov, nízka motivácia Treba jasné pravidlá – útvar/projekt, dvojité riadenie, priority a ciele
 • 60. Sila zjednodušovania Principiálne organizačné schémy Kritérium Procesná Projektová Fraktálová Flexibilita stredná vysoká vysoká Rýchlosť vysoká stredná vysoká Orientácia na zákazníka vysoká vysoká vysoká Zložitosť riadenia nízka vysoká stredná Požiadavky na pracovníkov stredné vysoké vysoké Na čo si dať pozor? Vhodné pre opakované a štandardizované zákazky Vhodné pre atypické riešenia, správne projektové riadenie a zostavene tímov Spoločná navigácia, “firmy vo firme”, ktoré si môžu konkurovať, autonómia
 • 61. Sila zjednodušovania Organizácia firmy dnes a v budúcnosti Posúdenie kandidáta, či sa hodí na voľné miesto, rípadne jeho”obrúsenie a naformátovanie”a zaradenie do štruktúry Kto sme my a kto si Ty? Ak sme si padli do oka, nájdi si svoje miesto.
 • 62. Sila zjednodušovania Staré a nové organizácie
 • 63. Sila zjednodušovania Princípy zjednodušovania procesov 1.  Eliminácia plytvania 2.  Integrácia a eliminácia rozhraní – bunka, linka 3.  Synchronizácia – FIFO, zjednodušenie riadenia 4.  Multifunkčnosť 5.  Podnikateľstvo 6.  Samoobsluha 7.  Chybuvzdornosť 8.  Adaptabilita 9.  Nízkonákladová automatizácia 10. Outsourcing
 • 64. Sila zjednodušovania Vašou úlohou je zjednodušiť fungovanie Vašej firmy. Definujte hlavné plytvania v práci: Plytvanie Príčina Riešenie
 • 65. Sila zjednodušovania Navrhnite zjednodušenia, ktoré prinesú tieto výsledky: 1. Redukcia strán reportov na 50% 2. Redukcia času stráveného na poradách na 50% 3. Redukcia zbytočnej komunikácie na 50%
 • 66. Sila zjednodušovania Joe Egerton, List Aristotela premiérovi Čo je tým skutkom vyvolávajúcom krízu? Tvrdím, že je to činnosť bezmedzného vyhľadávania a nadobúdania stále viac – gr. pleonexia čo je defekt, nečnosť, ktorá je v opozícii integrite a spravodlivosti osoby. Je to je činnosť ustavičného nadobúdania viac a nespravodlivý človek, pleonektikos je niekto kto stále musí nadobúdať viac dobrých vecí a ustavične sa vyhýbať veciam zlým. . Zdroj: J.Egerton, B.Mišovič
 • 67. Sila zjednodušovania Robíme viac, aby sme mali viac peňazí, za ktoré môžeme kúpiť viac – vecí, zážitkov. Viac produkujeme a viac konzumujeme, namiesto toho, aby sme žili. Nežijeme náhodou ako drogovo závislí...??? Existuje však hranica toho, čo môžeme urobiť alebo skonzumovať.
 • 68. Sila zjednodušovania Zjednodušovanie - princípy 1.  Stanovením obmedzení vyberáme iba podstatu. Naučme sa stanovovať si obmedzenia pri všetkom, čo robíme – čas, priestor, zdroje... 2.  Voľbou toho podstatného sme schopní vytvoriť veľkú vec s minimálnymi prostriedkami. Vždy si vyberajme iba to podstatné, aby sme mohli maximalizovať využiť svoj čas a energiu
 • 69. Sila zjednodušovania Princíp 1 – stanovenie obmedzení Neobmedzenosť oslabuje – keby sme v obchodoch nakupovali bez limitu, boli by sme za chvíľu obklopení množstvo zbytočností. Nemôžeme prijímať všetky informácie, riešiť problémy celého sveta ani navštíviť všetky miesta na svete. •  Zostavte si zoznam činností, ktorým venujete najviac času alebo ktoré vás najviac zaťažujú (napr. čas na internete, pri TV, na spoločenských akciách, počet projektov, množstvo úloh v zozname) •  Stanovte si obmedzenia •  Kontrolujte či to funguje, prípadne modifikujte •  Opakujte to, kým nedosiahnete ideálnu hranicu a návyk
 • 70. Sila zjednodušovania Princíp 2 – výber podstaty a zjednodušovanie Sochu slona urobíme tak, že z kusa dreva odsekneme všetko zbytočné •  Aké sú vaše hodnoty? •  Aké je vaše poslanie a ciele? •  Čo je vaše povolanie (na čo ste povolaný) nie zamestnanie (čo vás zamestnáva)? •  Čomu by ste sa venovali, keby bol váš čas značne limitovaný (veď je!) ? •  Čo skutočne potrebujete a čo chcete? •  Ak ešte stále neviete, čo je podstatné, tak definujte to, čo je nepodstatné. •  Objavujte, hľadajte, upravujte...
 • 71. Sila zjednodušovania Čas zastaviť sa! 1.  Poznanie seba a sveta okolo nás – svet meníme cez zmenu seba, všetky zmeny začínajú v nás (autopoiesis) 2.  Pochopenie seba a sveta okolo nás – princípy, ktoré platia nezávisle na nás 3.  Prispôsobenie sa, prijatie seba a princípov, hľadanie vlastnej cesty – sloboda voľby, zmysel, majstrovstvo To najhoršie v našom živote nie sú zlé veci, ktoré sme urobili, ale dobré veci, ktoré sme urobiť mali…
 • 72. Sila zjednodušovania Princíp 3 – koncentrácia, zameranie sa •  Zameranie na cieľ, ktorý sme si stanovili sami a záleží nám na ňom •  Zameranie na prítomnosť, na jednu úlohu, na to, čo práve robíme (koncentrácia, meditácia) •  Absolútne ponorenie sa do aktuálnej úlohy – plynutie, kairos namiesto chronos •  Orientácia na pozitívne veci, vďačnosť, radosť
 • 73. Sila zjednodušovania Ďalšie princípy •  Vypestovanie nových návykov •  Začať s jednoduchými vecami •  Jeden cieľ projektu a sústredenie sa na dokončenie •  Práca na úlohách, ktoré sú dôležité a nie sú naliehavé •  Plánovanie času •  Zjednodušovanie – emaily, telefóny, schôdzky, formuláre, organizácia, triedenie, archivovanie, poriadok •  Inventúra rolí a záväzkov •  Spomalenie a stíšenie •  Zdravie, učenie, vzťahy, zmysel •  Motivácia
 • 74. Sila zjednodušovania Horor v podniku - schôdze •  Rozpráva sa o abstraktných a nereálnych veciach •  Veľmi málo užitočných informácii •  Často od veci •  Nikto nemá čas na dôkladnú prípavu •  Často nie je jasný cieľ stretnutia •  Vždy sa nájde nejaký idiot, ktorý tára nezmysly a plytvá časom ostatných •  Porady sa množia ako vírus – z jednej vznikajú ďalšie s ďalšie porady, schôdze, zápisy a formuláre, postupne mutujú a zabíjajú všetko živé a normálne v podniku •  Zisťuje sa, že schôdze sú extrémne drahým plytvaním •  Ich najproduktívnejšou častou bývajú prestávky
 • 75. Sila zjednodušovania Čo s tým? •  Nastavte budík, keď zazvoní je koniec schôdze. Hotovo! •  Pozývajte čo najmenej ľudí •  Vždy pripravte jasný program •  Schôdzu organizujte v mieste problému •  Ukazujte iba reálne veci a navrhujte reálne zmeny •  Rozprávajte stručne a k veci •  Nedávajte ľuďom občerstvenie a pohodlné kreslá •  Nespisujte zložité zápisy, aj tak ich väčšinou nikto nečíta •  Nedávajte a neprijímajte úlohy, ktoré aj tak nebudú splnené •  Pozor! Nerušte voľné, neformálne a priateľské stretnutia, nechajte ľudí voľne rozprávať o svojej práci...
 • 76. Sila zjednodušovania Čo meniť, čo nemeniť? Zmena Pevný základ, rozvoj Detailné strategické plánovanie, strach z rizika Schopnosť realizácie Hierarchia, vynútená disciplína, štandardy na všetko, stimulácia Sloboda, talent, motivácia Zameranie na optimalizáciu procesov a redukciu nákladov Zameranie na zákazníka Nedôvera a posilňovanie kontroly Dôvera, charakter, dodržiavanie princípov Fomátovanie ľudí, budovanie priemeru Využívanie rôznorodosti, výnimočnosť, podnikanie Oddelenia, útvary, lokálne ciele a optimalizácia zvonku Výsledok celku, synergia, samoriadený organizmus
 • 77. Sila zjednodušovania Slobodná firma - pravidlá 1. Zmysel a vízia – Keď organizácia a jej zamestnanci poznajú dôvod prečo ich firma, či projekt existujú a zdieľajú spoločný smer. 2. Dialóg a počúvanie - Keď netrváme na jednej pravde, ale vieme pripustiť rôzne uhly pohľadu. 3. Fair play a dôstojnosť – Keď sa dokážeme správať ku každému človeku férovo, tzn. podľa jeho zásluh. 4. Transparentnosť - Keď myšlienky voľne plynú a informácie zdieľame slobodne a zodpovedne. 5. Zodpovednosť – Keď je každý človek i organizácia ako celok zodpovedný jeden druhému i spoločnosti za svoje správanie. 6. Jednotlivo a spoločne – Keď jednotlivci rozumejú a berú za svoje to, ako prispievajú k dosiahnutiu spoločných cieľov. 7. Možnosť voľby – Keď organizácia podporuje každého zamestnanca k tomu, aby sa sám rozhodoval. 8. Celistvosť – Keď sa každý jednotlivec i organizácia ako celok držia spoločných etických a morálnych princípov. 9. Decentralizácia – Keď sa moc rozloží do všetkých úrovní a častí organizácie. 10. Reflexia a zhodnotenie – Keď všetci cítia potrebu priebežnej spätnej väzby, potrebu učiť sa z minulosti.
 • 78. Sila zjednodušovania Vráťme sa k podstate, vytvorme spoločný jazyk, musíme porozumieť celku a hľadať zmysel nášho snaženia – určite to nebude rast HDP... •  Hľadanie zmyslu namiesto náhlenia •  Dôvera namiesto kontroly •  Viera namiesto beznádeje •  Rešpekt a úcta namiesto odsudzovania •  Spolupráca namiesto konkurencie •  Pokora namiesto pýchy
 • 79. Sila zjednodušovania -  Hľadajme vlastnú cestu, nekopírujme, nehľadajme skratky -  Robme to, kde sme užitoční, a čo nám robí radosť a dáva zmysel -  Robme to naplno, učme sa a nevzdávajme to -  Začínjme zmeny od seba -  Chyby hľadajme na sebe a dobré veci na druhých -  Buďme podnikatelia pripravení na veľké zmeny
 • 80. Sila zjednodušovania 4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas) Štrukturálna mitóza Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti Väčší záujem o štruktúru než o stratégiu Rozlišujte medzi jadrom a kontextom Projektovanie založené na ľuďoch a ich povahe Pozerajte sa vždy pohľadom zákazníka Budovanie mechanickej, neživej, organizácie Integrujte podobné funkcie a úlohy Obmedzte vrstvy a rozšírte rozsah riadenia
 • 81. Sila zjednodušovania 4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas) Bujnenie produktov Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti Zložitosť objemu Analýza portfólia Zložitosť podpory Redukcia skladových položiek Zložitosť systému Zákazník ako partner pri projektovaní Dizajnová zložitosť
 • 82. Sila zjednodušovania 4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas) Evolúcia procesov Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti Miestne rozdiely Identifikácia najlepších postupov Množenie operácii a cyklov Mapovanie procesov Neformálnosť procesu Lean Six Sigma Nedostatok transparentnosti medzi oddeleniami Workshopy
 • 83. Sila zjednodušovania 4 cesty k jednoduchosti (Ron Ashkenas) Manažérske správanie Príčiny zložitosti Zvýšenie jednoduchosti Preceňovanie silných stránok Stratégia, plánovanie a rozpočtovanie, určenie stupňa detailnosti Vyhýbanie sa problémovym oblastiam Stanovenie cieľov a požiadaviek – vylepšite kalibráciu a vyhnite sa 7 hriechom Komunikácia – spresnite odkaz a príjemcu