Agile Development | By Ruhollah Delpak

Iran Agile Community
Iran Agile CommunityIran Agile Community
‫چابک‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫توسعه‬
‫لبخندها‬ ‫و‬ ‫اشکها‬
‫ایران‬ ‫چابک‬ ‫ملی‬ ‫همایش‬ ‫نخستین‬-1392
‫دلپاک‬ ‫اهلل‬‫روح‬
Software Developer/Architect
Certified Professional Scrum Master since 2011(trained by Faisal Mahmood)
Played scrum master role for more than 2 year
Taking lead on development teams, including scrum teams
Participated in scrum teams since 2011(for more than 40 sprints)
emailtord@gmail.com
‫الف‬ ‫این‬ ‫داد‬ ‫لقب‬ ‫دالش‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫شد‬ ‫گفتشان‬ ،‫نظرگه‬ ‫از‬
‫شدی‬ ‫بیرون‬ ‫گفتشان‬ ‫از‬ ‫اختالف‬ ‫بدی‬ ‫شمعی‬ ‫اگر‬ ‫هریک‬ ‫کف‬ ‫در‬
‫مولوی‬
‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫چابکی‬
‫چابک‬ ‫اکوسیستم‬ ‫های‬‫مولفه‬
4 Values ‫چابکی‬ ‫ارزشهای‬
12 Principals ‫بیانیه‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫اصول‬
XP, SCRUM, DSDM, FDD, Lean, Kanban, … ‫متدها‬
‫انطباق‬ ‫و‬ ‫فرآیند‬ ‫ممیزی‬ ‫روشهای‬‫به‬
(time boxing, poker, backlog, velocity tracking, release plan, board, meetings)
‫روشها‬‫به‬
‫تکنیکی‬ ‫روشهای‬‫به‬
(DDD, CI, TDD, Pair Programming, Refactoring, BDD, …)
‫فرهنگ‬/‫فلسفه‬
‫تجویزی‬‫بیان‬‫ارزشی‬ ‫بیان‬
‫سفر؛‬ ‫یک‬ ‫شروع‬
‫مقصد‬:‫اجایل‬ ‫سرزمین‬
Agile Development | By Ruhollah Delpak
‫ارزشها‬ ‫اول؛‬ ‫موومان‬
Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan
‫اصل‬ ‫دوازده‬ ‫دوم؛‬ ‫موومان‬
1. Customer satisfaction by rapid delivery of useful software
2. Welcome changing requirements, even late in development
3. Working software is delivered frequently (weeks rather than months)
4. Working software is the principal measure of progress
5. Sustainable development, able to maintain a constant pace
6. Close, daily cooperation between business people and developers
7. Face-to-face conversation is the best form of communication (co-location)
8. Projects are built around motivated individuals, who should be trusted
9. Continuous attention to technical excellence and good design
10. Simplicity—the art of maximizing the amount of work not done—is essential
11. Self-organizing teams
12. Regular adaptation to changing circumstances
‫متد‬ ‫انتخاب‬ ،‫سوم‬ ‫گام‬
SCRUM!
‫پایان‬
‫اسپرینت‬
‫اول‬
‫پایان‬
‫اسپرینت‬
‫دوم‬!
‫اسپرینت‬
‫سوم؟‬
‫اسپرینت‬
‫چهارم؟‬
‫اسپرینت‬
‫پنجم؟‬
‫پایان‬
‫پروژه؟‬!
Walking on water and
developing software
from a specification are
easy if both are frozen.
Edward V. Berard
Agile Development | By Ruhollah Delpak
‫رفت؟‬ ‫تغییر‬ ‫استقبال‬ ‫به‬ ‫باز‬ ‫آغوش‬ ‫با‬ ‫شود‬‫می‬
Welcome changing requirements,
even late in development
‫است؟‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫بسیاری‬ ‫کارهای‬ ‫وقتی‬ ‫حتی‬!
Customer satisfaction by
rapid delivery of useful software
‫اوایل‬
‫پروژه‬
•‫نوشته‬ ‫کمی‬ ‫کد‬
‫است‬ ‫شده‬.
•‫باال‬ ‫تولید‬ ‫سرعت‬
‫است‬.
•‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجزای‬
‫کار‬ ‫درستی‬ ‫به‬
‫کنند‬‫می‬.
•‫آسان‬ ‫کد‬ ‫تغییر‬
‫است‬.
•‫موفقیت‬ ‫عالی‬ ‫حس‬.
•‫لبخندها‬
‫تدریج‬ ‫به‬
•‫زیاد‬ ‫کد‬ ‫حجم‬
‫شود‬‫می‬.
•‫و‬ ‫کد‬ ‫نگهداری‬
‫دشوار‬ ‫تغییر‬
‫شود‬‫می‬.
•‫افزودن‬ ‫سرعت‬
‫نو‬ ‫قابلیتهای‬
‫شود‬‫می‬ ‫کم‬.
•‫آستانه‬ ‫در‬ ‫تیم‬
‫است‬ ‫بیماری‬.
•‫اشکها‬
‫بیداد‬ ‫داد‬ ‫ای‬!‫اسکرام‬ ‫میکردیم‬ ‫فکر‬ ‫ما‬
‫کنه‬ ‫قدرتمند‬ ‫رو‬ ‫تیم‬ ‫قراره‬!‫فکر‬ ‫ما‬
‫که‬ ‫کاری‬ ‫همه‬ ‫میتونه‬ ‫تیم‬ ‫کردیم‬‫می‬
‫رو‬ ‫الزمه‬ ‫خوب‬ ‫محصول‬ ‫یه‬ ‫تولید‬ ‫برای‬
‫بده‬ ‫انجام‬!‫کردیم‬‫نمی‬ ‫هم‬ ‫فکرش‬ ‫اصال‬
‫بیاره‬ ‫بار‬ ‫افتضاح‬ ‫یه‬ ‫بتونه‬ ‫اسکرام‬ ‫تیم‬!
‫باشد؟‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫چه‬ ‫مشکل‬
‫اما‬ ‫عالیست‬ ‫و‬ ‫واال‬ ‫هدفی‬ ‫تیم‬ ‫قدرتمندی‬ ‫چند‬ ‫هر‬:
•‫تیم‬ ‫اعضای‬«‫انسان‬»‫هستند‬.
•«‫انسان‬»‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫انگیزه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫ها‬.
‫سوال‬!
‫به‬‫بیشتر؟‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫دهیم‬‫می‬ ‫پاداش‬ ‫کارش‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫تیم‬
‫نو؟‬ ‫قابلیتهای‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫دهیم‬‫می‬ ‫اهمیت‬ ‫بیشتر‬ ‫کد‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬
‫؟‬
‫ماست‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ماست‬ ‫از‬!
•‫هم‬ ‫اسکرام‬ ‫تیمهای‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬
،‫بیاورند‬ ‫بار‬ ‫افتضاح‬ ‫توانند‬‫می‬
‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫باالی‬ ‫انگیزه‬
‫است‬ ‫چیزی‬ ‫سریع‬.
•،‫بیشتر‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫ساخت‬ ‫انگیزه‬
‫یعنی‬‫سریع‬ ‫فوق‬ ‫تولید‬ ‫قدرت‬‫فاجعه‬!
•‫را‬ ‫پروژه‬ ‫سریعا‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فاجعه‬
‫کند‬ ‫گیر‬‫زمین‬.
•‫شود‬ ‫ضعیف‬ ‫تیم‬ ‫روحیه‬.
•‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬
‫کنیم‬ ‫تشویق‬ ‫را‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
‫فاجعه‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫تا‬
‫نسازد؟‬
•‫معینی‬ ‫مقیاس‬ ‫و‬ ‫معیار‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬
‫کرد؟‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫شود‬‫می‬
•‫قابل‬ ‫و‬ ‫عینی‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫چگونه‬
‫کرد؟‬ ‫لمس‬
‫که‬ ‫بدانیم‬ ‫یقین‬ ‫ع‬:
،‫فاجعه‬ ‫شناخت‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬
‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫بار‬ ‫فاجعه‬.
‫مطلوب‬ ‫وضعیت‬:‫دو‬ ‫هر‬ ‫سنجش‬!
‫سرعت‬‫کیفیت‬
‫کد؟‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬!‫چگونه؟‬
• Domain Driven Design
• Test Driven Development (TDD)
• Continuous Integration
• Pair Programming
• Collective Ownership
• Refactoring
• SOLID
• KISS
• YAGNI
• GoF Design Patterns
Domain Driven Design
Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software
The domain is not trivial
The project team has experience and interest in Object Oriented Programming/Design
The project has access to domain experts
There is an iterative process in place
Prerequisites for the successful application of DDD
Initiating a creative collaboration between
technical and domain experts
to iteratively refine a conceptual model that
addresses particular domain problems.
TDD
•‫پیش‬ ‫ها‬ ‫تست‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫امکان‬
‫محصول‬ ‫انتشار‬ ‫از‬
•‫کد‬ ‫دلهره‬ ‫بدون‬ ‫تغییر‬ ‫توان‬.
•‫خصوص‬ ‫به‬ ‫کد‬ ‫عملکرد‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫کمک‬
‫مستندات‬ ‫فاقد‬ ‫کدهای‬ ‫در‬
‫محضر‬ ‫در‬TDD
•‫تست‬ ‫پوشش‬ ‫ضریب‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
•‫ها‬ ‫تست‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
•‫اسپرینت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫تستهای‬ ‫تعداد‬
•‫هر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫گزارش‬ ‫نواقص‬ ‫تعداد‬
‫ها‬ ‫تست‬ ‫پوشش‬ ‫کفایت‬ ‫تخمین‬ ‫و‬ ‫اسپرینت‬
•‫های‬ ‫تست‬ ‫به‬ ‫دستی‬ ‫تستهای‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬
‫خودکار‬
•‫تست‬ ‫کدهای‬ ‫سایز‬ ‫گیری‬‫اندازه‬
•‫کدها‬ ‫اجرای‬ ‫سرعت‬ ‫گیری‬‫اندازه‬
•‫تست‬ ‫کد‬ ‫طراحی‬ ‫شیوه‬ ‫ارزیابی‬
1000 unit tests
‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫روشهای‬ ‫دیگر‬
‫کد‬ ‫کیفیت‬
•‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫کد‬ ‫پیچیدگی‬ ‫ضریب‬Cyclomatic Complexity
•‫خط‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬-‫و‬ ‫کالسها‬ ‫کدهای‬
‫توابع‬
•‫وابستگی‬ ‫ضریب‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫کالسها‬ ،‫ماژولها‬(DI)
Continuous Integration
•‫اندازی‬ ‫راه‬Build Server
•‫از‬ ‫اطمینان‬Build‫پس‬ ‫صحیح‬
‫مورد‬ ‫هر‬ ‫از‬Commit
•‫تعداد‬Commit‫روز‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫شود‬ ‫رصد‬.
•‫که‬ ‫روزهایی‬ ‫تعداد‬Build
‫کنید‬ ‫رصد‬ ‫را‬ ‫خورد‬ ‫می‬ ‫شکست‬.
•‫که‬ ‫ماههایی‬ ‫در‬Build‫بدون‬
‫پاداش‬ ،‫اید‬ ‫داشته‬ ‫شکست‬
‫بدهید‬.
Pair Programming
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫صرف‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫نسبت‬
‫زمان‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انفرادی‬
‫گیری‬‫اندازه‬ ‫را‬ ‫جفتی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬
‫کنید‬ ‫رصد‬ ‫و‬.
‫تمیزتری‬ ‫کد‬ ،‫جفتی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬
‫آید‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬.
‫و‬ ‫مشارکت‬ ،‫جفتی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬
‫شود‬‫می‬ ‫تقویت‬ ‫تعامل‬.
‫انتقال‬ ،‫جفتی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬
‫شود‬‫می‬ ‫تسهیل‬ ‫دانش‬.
Economics
Design Quality
Satisfaction
Learning
Team Building and communication
YAGNI
"You aren't gonna need it"(acronym: YAGNI is a
principle of extreme programming (XP) that
states a programmer should not add
functionality until deemed necessary. Ron
Jeffries writes, "Always implement things when
you actually need them, never when you just
foresee that you need them."
KISS
"Keep it simple, stupid“
10. Simplicity—the art of maximizing the
amount of work not done—is essential
Agile Development | By Ruhollah Delpak
Easy to understand
but difficult to do.
‫همایش‬ ‫در‬Agile2008،‫تورنتو‬
Robert Martin “Uncle “Bob‫طرح‬ ‫با‬
‫دیگر‬ ‫ارزش‬ ‫یک‬ ‫افزودن‬ ‫ایده‬
‫اهمیت‬ ،‫چابک‬ ‫بیاینه‬ ‫به‬
‫مقوله‬«‫مهارت‬»‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬
‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫کدنویسی‬
‫داد‬.
Professionalism in Programming
5. Craftsmanship over Execution
Continuous attention to
technical excellence and good
design enhances agility.
‫منابع‬
http://www.infoq.com/news/2008/08/manifesto-fifth-craftsmanship
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_craftsmanship
http://www.scrumalliance.org/community/articles/2010/december/the-land-that-
scrum-forgot
http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development
http://manifesto.softwarecraftsmanship.org/
1 de 38

Recomendados

9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian por
9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian
9- Scrum is not enough - Pooya ShahbazianAli Moghadam
768 vistas13 diapositivas
3- Agile Development - Ruhollah delpak por
3- Agile Development - Ruhollah delpak3- Agile Development - Ruhollah delpak
3- Agile Development - Ruhollah delpakAli Moghadam
591 vistas38 diapositivas
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari por
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari
10- Scrum Challenges - Yaghob YavariAli Moghadam
1.1K vistas29 diapositivas
Scrum Presentation por
Scrum PresentationScrum Presentation
Scrum PresentationS.Mostafa Sayyedi
334 vistas16 diapositivas
agil software managment by scrunm in tfs por
agil software managment by scrunm in tfsagil software managment by scrunm in tfs
agil software managment by scrunm in tfsReza Rahimy
424 vistas87 diapositivas
Scrum por
ScrumScrum
Scrumsorour5284
599 vistas31 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Scrum Is Not Enough | By Pooya Shahbazian por
Scrum Is Not Enough | By Pooya ShahbazianScrum Is Not Enough | By Pooya Shahbazian
Scrum Is Not Enough | By Pooya ShahbazianIran Agile Community
515 vistas13 diapositivas
Why Agile | By Yousof Mehrdad por
Why Agile | By Yousof MehrdadWhy Agile | By Yousof Mehrdad
Why Agile | By Yousof MehrdadIran Agile Community
711 vistas47 diapositivas
Managing Technical Debt | By Alireza Maddah por
Managing Technical Debt | By Alireza MaddahManaging Technical Debt | By Alireza Maddah
Managing Technical Debt | By Alireza MaddahIran Agile Community
276 vistas22 diapositivas
Naturally Connected - Unconventional MKTG campaigns for "Seat Connect" por
Naturally Connected - Unconventional MKTG campaigns for "Seat Connect"Naturally Connected - Unconventional MKTG campaigns for "Seat Connect"
Naturally Connected - Unconventional MKTG campaigns for "Seat Connect"Raffaele Malacasa
408 vistas26 diapositivas
Agile Engine | By Asad Safari por
Agile Engine | By Asad SafariAgile Engine | By Asad Safari
Agile Engine | By Asad SafariIran Agile Community
448 vistas40 diapositivas
tesi_dottorato_marco_tannino_2015 por
tesi_dottorato_marco_tannino_2015tesi_dottorato_marco_tannino_2015
tesi_dottorato_marco_tannino_2015Marco Tannino
851 vistas163 diapositivas

Destacado(13)

Naturally Connected - Unconventional MKTG campaigns for "Seat Connect" por Raffaele Malacasa
Naturally Connected - Unconventional MKTG campaigns for "Seat Connect"Naturally Connected - Unconventional MKTG campaigns for "Seat Connect"
Naturally Connected - Unconventional MKTG campaigns for "Seat Connect"
Raffaele Malacasa408 vistas
tesi_dottorato_marco_tannino_2015 por Marco Tannino
tesi_dottorato_marco_tannino_2015tesi_dottorato_marco_tannino_2015
tesi_dottorato_marco_tannino_2015
Marco Tannino851 vistas
авторское право por Asxabov
авторское правоавторское право
авторское право
Asxabov301 vistas
Access to primary health care DA 20.10.2015 por Deena Alasfoor
Access to primary health care DA 20.10.2015Access to primary health care DA 20.10.2015
Access to primary health care DA 20.10.2015
Deena Alasfoor665 vistas
AGA - Festival di Tocatì | Gruppo Agorà por Raffaele Malacasa
AGA - Festival di Tocatì | Gruppo AgoràAGA - Festival di Tocatì | Gruppo Agorà
AGA - Festival di Tocatì | Gruppo Agorà
Raffaele Malacasa400 vistas

Similar a Agile Development | By Ruhollah Delpak

Devops Time - ebps8 por
Devops Time - ebps8Devops Time - ebps8
Devops Time - ebps8Amid Borhani
97 vistas50 diapositivas
Software Requirements Analysis - course overview por
Software Requirements Analysis - course overviewSoftware Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overviewsoftwareacademy
20 vistas10 diapositivas
فرآیند توسعه نرم افزار por
فرآیند توسعه نرم افزارفرآیند توسعه نرم افزار
فرآیند توسعه نرم افزارHossein Zahed
17 vistas9 diapositivas
Msf Project Managment 2006 Part 2 por
Msf Project Managment 2006  Part 2Msf Project Managment 2006  Part 2
Msf Project Managment 2006 Part 2Abbas Shojaee MD, CHDA
388 vistas26 diapositivas
یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری por
 یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری
یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوریWeb Standards School
631 vistas11 diapositivas
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب por
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب Mohammad Ahmadzadeh
106 vistas28 diapositivas

Similar a Agile Development | By Ruhollah Delpak(20)

Software Requirements Analysis - course overview por softwareacademy
Software Requirements Analysis - course overviewSoftware Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overview
softwareacademy20 vistas
فرآیند توسعه نرم افزار por Hossein Zahed
فرآیند توسعه نرم افزارفرآیند توسعه نرم افزار
فرآیند توسعه نرم افزار
Hossein Zahed17 vistas
یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری por Web Standards School
 یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری
یادگیری و آموزش تکنولوژی‌های جدید در سال آینده - میلاد نوری
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب por Mohammad Ahmadzadeh
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
Mohammad Ahmadzadeh106 vistas
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptx por Alireza Vafi
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptxEnterprise Agile - Organization Transformation.pptx
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptx
Alireza Vafi5 vistas
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum) por Neda Ansari
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
Neda Ansari953 vistas
الفبای استارتاپ‌ها por Amin Ghasemi
الفبای استارتاپ‌هاالفبای استارتاپ‌ها
الفبای استارتاپ‌ها
Amin Ghasemi210 vistas
2- Agile BABOK - Ali Razi por Ali Moghadam
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi
Ali Moghadam887 vistas
مفاهیم اولیه داکر por Ali Rasoulian
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
Ali Rasoulian37 vistas
www.partacademy.ir دوره آموزش برنامه نویسی اندروید موسسه پارت مشهد por PartAcademy
www.partacademy.ir دوره آموزش برنامه نویسی اندروید موسسه پارت مشهدwww.partacademy.ir دوره آموزش برنامه نویسی اندروید موسسه پارت مشهد
www.partacademy.ir دوره آموزش برنامه نویسی اندروید موسسه پارت مشهد
PartAcademy3.2K vistas
How to be a better Developer & Programmer por Reza Razavi
How to be a better Developer & ProgrammerHow to be a better Developer & Programmer
How to be a better Developer & Programmer
Reza Razavi189 vistas
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده por Amir Darajeh
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
Amir Darajeh1.4K vistas
Digital Publisher por Shad Far
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 vistas
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop por Esmail MohammadiPanah
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshopکارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop
معماری استایل‌های بزرگ اندازه por Web Standards School
معماری استایل‌های بزرگ اندازهمعماری استایل‌های بزرگ اندازه
معماری استایل‌های بزرگ اندازه

Agile Development | By Ruhollah Delpak

 • 1. ‫چابک‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫توسعه‬ ‫لبخندها‬ ‫و‬ ‫اشکها‬ ‫ایران‬ ‫چابک‬ ‫ملی‬ ‫همایش‬ ‫نخستین‬-1392
 • 2. ‫دلپاک‬ ‫اهلل‬‫روح‬ Software Developer/Architect Certified Professional Scrum Master since 2011(trained by Faisal Mahmood) Played scrum master role for more than 2 year Taking lead on development teams, including scrum teams Participated in scrum teams since 2011(for more than 40 sprints) emailtord@gmail.com
 • 3. ‫الف‬ ‫این‬ ‫داد‬ ‫لقب‬ ‫دالش‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫شد‬ ‫گفتشان‬ ،‫نظرگه‬ ‫از‬ ‫شدی‬ ‫بیرون‬ ‫گفتشان‬ ‫از‬ ‫اختالف‬ ‫بدی‬ ‫شمعی‬ ‫اگر‬ ‫هریک‬ ‫کف‬ ‫در‬ ‫مولوی‬
 • 5. ‫چابک‬ ‫اکوسیستم‬ ‫های‬‫مولفه‬ 4 Values ‫چابکی‬ ‫ارزشهای‬ 12 Principals ‫بیانیه‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫اصول‬ XP, SCRUM, DSDM, FDD, Lean, Kanban, … ‫متدها‬ ‫انطباق‬ ‫و‬ ‫فرآیند‬ ‫ممیزی‬ ‫روشهای‬‫به‬ (time boxing, poker, backlog, velocity tracking, release plan, board, meetings) ‫روشها‬‫به‬ ‫تکنیکی‬ ‫روشهای‬‫به‬ (DDD, CI, TDD, Pair Programming, Refactoring, BDD, …) ‫فرهنگ‬/‫فلسفه‬ ‫تجویزی‬‫بیان‬‫ارزشی‬ ‫بیان‬
 • 8. ‫ارزشها‬ ‫اول؛‬ ‫موومان‬ Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan
 • 9. ‫اصل‬ ‫دوازده‬ ‫دوم؛‬ ‫موومان‬ 1. Customer satisfaction by rapid delivery of useful software 2. Welcome changing requirements, even late in development 3. Working software is delivered frequently (weeks rather than months) 4. Working software is the principal measure of progress 5. Sustainable development, able to maintain a constant pace 6. Close, daily cooperation between business people and developers 7. Face-to-face conversation is the best form of communication (co-location) 8. Projects are built around motivated individuals, who should be trusted 9. Continuous attention to technical excellence and good design 10. Simplicity—the art of maximizing the amount of work not done—is essential 11. Self-organizing teams 12. Regular adaptation to changing circumstances
 • 15. Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. Edward V. Berard
 • 17. ‫رفت؟‬ ‫تغییر‬ ‫استقبال‬ ‫به‬ ‫باز‬ ‫آغوش‬ ‫با‬ ‫شود‬‫می‬ Welcome changing requirements, even late in development ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫بسیاری‬ ‫کارهای‬ ‫وقتی‬ ‫حتی‬! Customer satisfaction by rapid delivery of useful software
 • 18. ‫اوایل‬ ‫پروژه‬ •‫نوشته‬ ‫کمی‬ ‫کد‬ ‫است‬ ‫شده‬. •‫باال‬ ‫تولید‬ ‫سرعت‬ ‫است‬. •‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجزای‬ ‫کار‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫می‬. •‫آسان‬ ‫کد‬ ‫تغییر‬ ‫است‬. •‫موفقیت‬ ‫عالی‬ ‫حس‬. •‫لبخندها‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ •‫زیاد‬ ‫کد‬ ‫حجم‬ ‫شود‬‫می‬. •‫و‬ ‫کد‬ ‫نگهداری‬ ‫دشوار‬ ‫تغییر‬ ‫شود‬‫می‬. •‫افزودن‬ ‫سرعت‬ ‫نو‬ ‫قابلیتهای‬ ‫شود‬‫می‬ ‫کم‬. •‫آستانه‬ ‫در‬ ‫تیم‬ ‫است‬ ‫بیماری‬. •‫اشکها‬
 • 19. ‫بیداد‬ ‫داد‬ ‫ای‬!‫اسکرام‬ ‫میکردیم‬ ‫فکر‬ ‫ما‬ ‫کنه‬ ‫قدرتمند‬ ‫رو‬ ‫تیم‬ ‫قراره‬!‫فکر‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫همه‬ ‫میتونه‬ ‫تیم‬ ‫کردیم‬‫می‬ ‫رو‬ ‫الزمه‬ ‫خوب‬ ‫محصول‬ ‫یه‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫بده‬ ‫انجام‬!‫کردیم‬‫نمی‬ ‫هم‬ ‫فکرش‬ ‫اصال‬ ‫بیاره‬ ‫بار‬ ‫افتضاح‬ ‫یه‬ ‫بتونه‬ ‫اسکرام‬ ‫تیم‬!
 • 20. ‫باشد؟‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫چه‬ ‫مشکل‬ ‫اما‬ ‫عالیست‬ ‫و‬ ‫واال‬ ‫هدفی‬ ‫تیم‬ ‫قدرتمندی‬ ‫چند‬ ‫هر‬: •‫تیم‬ ‫اعضای‬«‫انسان‬»‫هستند‬. •«‫انسان‬»‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫انگیزه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫ها‬. ‫سوال‬! ‫به‬‫بیشتر؟‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫دهیم‬‫می‬ ‫پاداش‬ ‫کارش‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫تیم‬ ‫نو؟‬ ‫قابلیتهای‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫دهیم‬‫می‬ ‫اهمیت‬ ‫بیشتر‬ ‫کد‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫؟‬
 • 21. ‫ماست‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ماست‬ ‫از‬! •‫هم‬ ‫اسکرام‬ ‫تیمهای‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ،‫بیاورند‬ ‫بار‬ ‫افتضاح‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫باالی‬ ‫انگیزه‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫سریع‬. •،‫بیشتر‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫ساخت‬ ‫انگیزه‬ ‫یعنی‬‫سریع‬ ‫فوق‬ ‫تولید‬ ‫قدرت‬‫فاجعه‬! •‫را‬ ‫پروژه‬ ‫سریعا‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فاجعه‬ ‫کند‬ ‫گیر‬‫زمین‬. •‫شود‬ ‫ضعیف‬ ‫تیم‬ ‫روحیه‬. •‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬
 • 22. ‫کنیم‬ ‫تشویق‬ ‫را‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ ‫فاجعه‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نسازد؟‬ •‫معینی‬ ‫مقیاس‬ ‫و‬ ‫معیار‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬ ‫کرد؟‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫شود‬‫می‬ •‫قابل‬ ‫و‬ ‫عینی‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫کرد؟‬ ‫لمس‬ ‫که‬ ‫بدانیم‬ ‫یقین‬ ‫ع‬: ،‫فاجعه‬ ‫شناخت‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬ ‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫بار‬ ‫فاجعه‬.
 • 23. ‫مطلوب‬ ‫وضعیت‬:‫دو‬ ‫هر‬ ‫سنجش‬! ‫سرعت‬‫کیفیت‬
 • 24. ‫کد؟‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬!‫چگونه؟‬ • Domain Driven Design • Test Driven Development (TDD) • Continuous Integration • Pair Programming • Collective Ownership • Refactoring • SOLID • KISS • YAGNI • GoF Design Patterns
 • 25. Domain Driven Design Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software The domain is not trivial The project team has experience and interest in Object Oriented Programming/Design The project has access to domain experts There is an iterative process in place Prerequisites for the successful application of DDD Initiating a creative collaboration between technical and domain experts to iteratively refine a conceptual model that addresses particular domain problems.
 • 26. TDD •‫پیش‬ ‫ها‬ ‫تست‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫امکان‬ ‫محصول‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ •‫کد‬ ‫دلهره‬ ‫بدون‬ ‫تغییر‬ ‫توان‬. •‫خصوص‬ ‫به‬ ‫کد‬ ‫عملکرد‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫مستندات‬ ‫فاقد‬ ‫کدهای‬ ‫در‬
 • 27. ‫محضر‬ ‫در‬TDD •‫تست‬ ‫پوشش‬ ‫ضریب‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ •‫ها‬ ‫تست‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ •‫اسپرینت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫تستهای‬ ‫تعداد‬ •‫هر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫گزارش‬ ‫نواقص‬ ‫تعداد‬ ‫ها‬ ‫تست‬ ‫پوشش‬ ‫کفایت‬ ‫تخمین‬ ‫و‬ ‫اسپرینت‬ •‫های‬ ‫تست‬ ‫به‬ ‫دستی‬ ‫تستهای‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫خودکار‬ •‫تست‬ ‫کدهای‬ ‫سایز‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ •‫کدها‬ ‫اجرای‬ ‫سرعت‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ •‫تست‬ ‫کد‬ ‫طراحی‬ ‫شیوه‬ ‫ارزیابی‬
 • 29. ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫روشهای‬ ‫دیگر‬ ‫کد‬ ‫کیفیت‬ •‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کد‬ ‫پیچیدگی‬ ‫ضریب‬Cyclomatic Complexity •‫خط‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬-‫و‬ ‫کالسها‬ ‫کدهای‬ ‫توابع‬ •‫وابستگی‬ ‫ضریب‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫کالسها‬ ،‫ماژولها‬(DI)
 • 30. Continuous Integration •‫اندازی‬ ‫راه‬Build Server •‫از‬ ‫اطمینان‬Build‫پس‬ ‫صحیح‬ ‫مورد‬ ‫هر‬ ‫از‬Commit •‫تعداد‬Commit‫روز‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شود‬ ‫رصد‬. •‫که‬ ‫روزهایی‬ ‫تعداد‬Build ‫کنید‬ ‫رصد‬ ‫را‬ ‫خورد‬ ‫می‬ ‫شکست‬. •‫که‬ ‫ماههایی‬ ‫در‬Build‫بدون‬ ‫پاداش‬ ،‫اید‬ ‫داشته‬ ‫شکست‬ ‫بدهید‬.
 • 31. Pair Programming ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫صرف‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫نسبت‬ ‫زمان‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انفرادی‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫را‬ ‫جفتی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫کنید‬ ‫رصد‬ ‫و‬. ‫تمیزتری‬ ‫کد‬ ،‫جفتی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫آید‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬. ‫و‬ ‫مشارکت‬ ،‫جفتی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تقویت‬ ‫تعامل‬. ‫انتقال‬ ،‫جفتی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تسهیل‬ ‫دانش‬. Economics Design Quality Satisfaction Learning Team Building and communication
 • 32. YAGNI "You aren't gonna need it"(acronym: YAGNI is a principle of extreme programming (XP) that states a programmer should not add functionality until deemed necessary. Ron Jeffries writes, "Always implement things when you actually need them, never when you just foresee that you need them."
 • 33. KISS "Keep it simple, stupid“ 10. Simplicity—the art of maximizing the amount of work not done—is essential
 • 35. Easy to understand but difficult to do.
 • 36. ‫همایش‬ ‫در‬Agile2008،‫تورنتو‬ Robert Martin “Uncle “Bob‫طرح‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫ارزش‬ ‫یک‬ ‫افزودن‬ ‫ایده‬ ‫اهمیت‬ ،‫چابک‬ ‫بیاینه‬ ‫به‬ ‫مقوله‬«‫مهارت‬»‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫کدنویسی‬ ‫داد‬. Professionalism in Programming 5. Craftsmanship over Execution
 • 37. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.