Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Makedonski за сите теми за 5 одд print

  • Sé el primero en comentar

Makedonski за сите теми за 5 одд print

  1. 1. INSTRUMENT ZA SLEDEWE Македонски јазик TEMA: Izrazuvawe i tvorewe OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime изранo чита Чита изранo драмски текст раскажува Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska AnaMarija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * прераскажува опишува предмет, лик, слика анализира епска и лирска песна определува поетски слики прави план за анализа на текст Изразно рецитира изработув а проекти домраб. Контр.зад
  2. 2. INSTRUMENT ZA SLEDEWE Македонски јазик TEMA: Jazik OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime го разбира јазикот како систем на знаци ги разликува согласките по звучност го усвои поимот за збирни именки ги употребува и ги разликува збирните именки поим за присвојни придавки ги разликува присвојнит е придавки во текст поим за бројни придавки Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska AnaMarija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * INSTRUMENT ZA SLEDEWE ги разликува присвојните придавки во текст поим за показни заменки го определув а глаголскот о време ги разликува формите на глаголите за сегашност, минатост и идност домашна работа Контр. зад.
  3. 3. TEMA: јазик OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime го усвои поимот за проста реченица ги препознава простите реченици во текстот Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska AnaMarija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * ги разликува простите реченици од сложените составува сложени реченици ги препознава хомонимите во реченицата Контролна задача
  4. 4. INSTRUMENT ZA SLEDEWE TEMA: јазик OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime ги препознава демунитивите во реченицата ги препознава аугментативите во реченицата Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska JovanBo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski VilianStamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * правилно ги применува хомонимите, демунитивите и аугментативите во гов. прераскажува со индиректен говор правилно ги применува интер. знаци за директен говор правилно ги применува скратениците во текстот
  5. 5. INSTRUMENT ZA SLEDEWE TEMA: Lektira OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime чита лектира врши анализа на лектира Аргументиано говори за ликовите од лектирата Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * Врши локализација на настаните по време и прстор Одговара на дадени прашања за лектирата Поставува пашања во врска со прочитаниот текст Покажува љубов кон самостојно читање на наслови од светската и мак.литература
  6. 6. INSTRUMENT ZA SLEDEWE TEMA: јазик OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime го усвои поимот за проста реченица ги препознава простите реченици во текстот Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * ги разликува простите реченици од сложените составува сложени реченици ги препознава хомонимите во реченицата
  7. 7. INSTRUMENT ZA SLEDEWE TEMA: Медиумска култура OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime Го распознава редоследот на настаните во филм и театарска представа Ги знае поимите сценографија ,костимограф ија Зема книги и списанија од библиотеката Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * Ја доловува тематиката на филм или театарска претстава Знае да воочи главни и споредни ликови во филм или теат.прет. Воочува дали костимите се соодветни со содржината на делото Разговара за музиката во сценско дело,дали е соодветна со содржината и како ја доживува
  8. 8. INSTRUMENT ZA SLEDEWE TEMA: Литература (Проза и поезија ) OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime Го усвојува поимот за расказ Го усвојува поимот за басна Го усвојува поимот за детски роман Разликува говор а писателот од говор на ликови Анализира епска и лирска песна Пронаоѓа патриотски чувства во песната Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * Пронаоѓа хумористични елементи во песната

×