Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

п р е д л о з и. 9 одд 2017-2018

246 visualizaciones

Publicado el

П Р Е Д Л О З И

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

п р е д л о з и. 9 одд 2017-2018

 1. 1. П Р Е Д Л О З И МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК Нставник : Искра Грашеска
 2. 2. ОДДЕЛЕНИЕ: 9 ДАТА : НАСТАВНО ПОДРАЧЈЕ: Јазик НАСТАВНА ЕДИНИЦА: ПРЕДЛОЗИ ТИП НА ЧАСОТ: нова методска единица НАСТАВНИ МЕТОДИ:  Усно излагање  Монолошко-дијалошка  Разговор  Демонс Илустративна  Анлиза-синтеза  Индукција -дедукција  Самостојна работа тративна НАСТАВНИ ФОРМИ:  Групна  Работа во парови  Индивидуална  Фронтална МЕТОДИ НА ОЦЕНУВАЊЕ:  Усна повратна информација  Чек-листи  Писмени одговори  Проектна задача  Интерни тестови  Самооценување
 3. 3. ЦЕЛИ:  Проширување на знаењата од морфологија  Да научат за предлози и нивната улога  Да ги препознаваат во текст ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  Знае што се предлози  препознава предлози  знае да го употреби во свои примери АКТИВНОСТ НАСТАВНИКОТ  Наставникот подготвува цел, активности и наставни средства, ги поттикнува активностите насочувајќи ги кон реализација на целта; подготвува методи и форми за усвојување на новата содржина; подготвува вежби за утврдување и проверка на знаењата.  Наставникот ги подготвил табелите и ги насочува учениците како да размислуваат и да донесуваат заклучоци.  Задава вежби и ги следи учениците АКТИВНОСТ НА УЧЕНИКОТ - Учениците учествуваат активно во усвојувањето на новата содржина; - пишуваат, дискутираат, ги изработуваат вежбите и ги презентираат одговорите, - согледуваат и донесуваат заклучоци за новата содржина.
 4. 4. Воведни активности (5мин.) Повторување за менливи и немеливи зборови , да ги наброиме. (примери) немеливи прилози предлози сврзници честици извици Модални зборови менливи Именки Придавки броеви глаголи
 5. 5. ПРЕДЛОЗИ Размисли!Штосеискажувасо зборовитенаовааслика. Согледај !
 6. 6. Ѕвездата Деница тивко трепереше над Баница. Во селото петлите пееја. Гоце со четата спиеше во селото Баница и ништо не претчуствуваше . Уште убаво не се беше разденило кога од сите страни во селото залајаа кучиња.
 7. 7. Истакнатите зборови се предлози и тие конкретно значење добиваат во спој со полнозначните зборови во реченицата. Предлозите се неменливи зборови кои имаат различни значења во реченицата. Сега прочитај ги целосно речениците . Имаат ли сега истакнатите зборови поло значење?
 8. 8. Книгата ја остави масата. Птицата леташе облаците. (просторно) Дојди понеделник. Децата патува Маврово. (време) Тој се вцрви срам. Децата невремето не дојдоа . (причина) Таа пишува пенкало. Ја избришавме таблата сунѓер. (средство) Учениците брзина ги извадија учебниците. Се подготвив бррзина. (начин) Топката е другар ми. Му реков учителот. (присвојно)
 9. 9. 1.Што се предлози ? 2. Какво значење може да има еден ист прдлог во различни реченици? - Книгата стои на масата. - Таа е на Марија. - Тука ја остави на пладне. 3.Според составот предлозите мошат да бидат :
 10. 10. По својата структура(составот) предлозите се : а) прости :в, во, на, за , до, без,врз, низ,кај , зад, под, кон ... б) сложени: заради, поради, отаде, помеѓу, покрај,откај, накај, наспроти, одонде... Вистинското значење на предлозите се открива само во составот на реченицата. Ќе дојдам на пролет. (време) Црташе со молив. (средство) Книгата е на Маре. (присвојно) Одиме со брзање.(начин)
 11. 11. 4. Дополни ги следниве реченици со предлозите што одговараат. а) Тргнавме ----- излет ------ Матка. б) Човекот лежеше ----- дрвото. в) -----мене ------ клупата седи Коле. г) Тој падна -----дрвото . д) Се откажа ------- пушењето. ѓ) ------ тебе ме казнија.
 12. 12. За дома да се одговори вежбата на стр. 135 среќно !!!

×