1st quarterly Ekonomiks

11.699 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

1st quarterly Ekonomiks

  1. 1. II. Siyasatin ang mga sumusunod na uri ng hanapbuhay at sa patlang ilagay kung ito ba ay kabilang sa ‘blue collar job’ o ‘white collar job’. ___________________1. kubrador ___________________2. titser ___________________3. doktor ___________________4. supulturero ___________________5. abugado ___________________6. mechanical technician ___________________7. human resource manager ___________________8. karpintero ___________________9. diplomat ___________________10. interpreter GAUDETE STUDY CENTER, INC. Unang Panahunang Pagsusulit Ekonomiks IV T. Justine Pangalan:________________________________ Petsa:____________ I. Tukuyin ang mga sumusunod na pahayag at ilagay ang tamang sagot sa patlang. ___________________ 1. uri ng yaman na lumilinang ng mga likas na yaman ng bansa upang matamo ang kapakinabangan ng mga ito. Nililinang din nito ang kakayahan, talino, at kasanayan ng mga tao ayon sa pangangailangan ng ekonomiya. ___________________ 2. bilang ng tao na naninirahan sa isang lugar. ___________________ 3. agham ng pag-aaral sa balangkas ng populasyon. ___________________ 4. tawag sa taong nag-aaral tungkol sa populasyon ng bansa. ___________________ 5. tumutukoy sa bilang ng tao na naninirahan sa bawat kilometro kwadrado. ___________________ 6. ang teoryang ito ang naglalarawan ng birth/death rate. ___________________ 7. tumutukoy sa bilang ng mga batang ipinanganganak. ___________________ 8. teorya na nagpapahayag na ang populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa sa supply ng pagkain. ___________________ 9. isang pari na sumulat ng aklat na ‘an essay on the principle of population’. ___________________ 10. demograpiya – ang salitang ‘demos’ ay hango sa salitang griyego na ibig sabihin kung ililiwat sa wikang pilipino ay__. III. Gamit ang Venn diagram suriin ang pagkakaiba at pagkakahalintulad ng dalawang termino (brawn at brain drain). Ilagay ang sagot sa loob ng pigura. (15 puntos) IV. Synthesis (20 puntos) Sa kanang bahagi ay larawan tungkol sa kinakaharap ng buong lipunan. Ibuod ng hindi hihigit sa tatlong pangungusap.
  2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. VI. Alamin ang hindi kabilang sa grupo sa pamamagitan ng pag – strikethrough ng iyong sagot sa loob ng panaklong at sa patlang nito ilagay kung anong uri ng kapital ang dapat para sa buong grupo. ___________________1. (gusali, aircon, kalsada, tulay) ___________________2. (silky, kalesa, abaka, niyog) ___________________3. (Dell, Downy, Hewlett – Packard, Asus) ___________________4. (Petrolyo, krudo, methane gas, katol) VII. Pagbibigay kahulugan (5 puntos/hanay) Trademark Copyright Patent VIII. Enumerasyon Salik ng Produksyon 1._____________ _______________________________ 2._____________ _______________________________ 3._____________ _______________________________ 4._____________ _______________________________ Uri ng samahang pangnegosyo 5._____________ _______________________________ 6._____________ _______________________________ 7._____________ _______________________________ 8._____________ _______________________________ Karapatan ng Konsyumer 9._____________ _______________________________ 10.____________ _______________________________ 11.____________ _______________________________ 12.____________ _______________________________ Ibigay ang klasipikasyon ng Standard of Living (isaayos batay sa hirarkiya). V. Pagbibigay interpretasyon. Pamantayan: 10 – direktang punto, malinaw, kongkreto, at batay sa nilalaman. 9 – 7 may malinaw at sapat na pagtukoy. 6 – 5 may sapat na pagtukoy sa tanong. 4 – 3 malabo o kakaunti ang paliwanag batay sa nilalaman. 2 – 1 malayo ang pahayag 0 – walang sagot 1. Ano ang humantrafficking at paano ito masusugpo sa mga manggagawang Pilipino magbigay ng kongkretong depinisyon at solusyon. ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ 2. Ano ang angkop na itawag sa mga manggagawang Pilipino, ‘bayani sa makabagong panahon’ o ‘dakilang tao ng ekonomiya? Bakit? Panindigan ang iyong sagot. ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
  3. 3. IX. Pagtapat – tapatin. Isulat lamang sa Hanay A ang letra o simbolo mula sa hanay B. A B ____1. Salaping tinatanggap ng tao kapalit ng ginawang produkto at serbisyo. ____2. Pinakamataas na uri ng pangangailangan ayon kay Abraham Maslow. ____3. Pagpapakilala ng mga produkto batay sa katangian at kabutihan ng paggamit at pagbili nito. ____4. Halaga na katumbas ng isang produkto o serbisyo. ____5. Pag – eendorso ng mga produkto ng mga kilalang personalidad na nakakaakit sa mga tao upang bumili ng produkto. ____6. Malayang pagpasok ng dayuhang produkto sa lokal na pamilihian. ____7. Ang kasiyahan na natatamo ng tao sa pagkonsumo ng produkto at serbisyo. ____8. Pagkonsumo ng magkokomplementaryong produkto. ____9. R.A. 7394 kilala bilang ____. ____10. Batas upang tiyakin na ang mga pangunahing bilihin ay naayon sa presyong itinakda ng pamahalaan. ____11. Isang pananda na ikinakabit sa mga produkto upang malaman ang presyo nito. ____12. Naglalayon na magkaroon ng sapat na suplay ng gamot na may pinakamababang gastos at presyo. ____13. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas na ito ang panggagaya o paggamit ng tatak, lalagyan, pambalot, gayundin ang pangalan ng mga rehistradong produkto. ____14. Nagtatakda kung hanggang kailan ligtas ikonsumo ang isang produkto. ____15. Pagpapaliwanag na ang output ay magbabago sa tuwing binabago ang isang input. ____16. Paggamit ng makina na pinapatakbo ng mga lakas enerhiya. ____17. Bayad sa tubig at koryente, interes na inutang sa bangko, sahod ng manggagawa ay isang uri nang gastusin sa negosyo. ____18. Ahensiya na nakapokus sa pagbibigay ng tanong impormasyon at edukasyon sa mga konsyumer. ____19. Samahan ng dalawa o higit pang tao na nagkasundo na magbigay ng salapi at ari – arian para sa pagtatayo ng isang negosyo. ____20. Samahang pang – negosyo na may iba’t – ibang sangay sa buong daigdig. ____21. Ginagamit para sa isang layunin lamang. ____22. Ginagamit upang makalikha ng ibang produkto. ©. Kita ≤. Self actualization ™. Brand name . Presyo £. Testimonial Β. Import liberalization ∑. Law of diminishing utility ÷. Law of harmony O. consumer act of the Philippines Π. Price act ¥. Price tag ¿. Generics act of 1988 Kkk. Trademark law Olo. Expiration date Pb. Law of variable proportion h. Mechanization µ. Explicit cost yr. DepEd r. Multi – national corporation q. Sosyohan š. Espesyal ?. Produktibo
  4. 4. X. kompyutasyon ukol sa ‘Labor Force’ & ‘Production cost’. Punan ang talahanayan at isulat ang iyong solusyon sa may puwang na lugar o likod na bahagi ng papel. (2 puntos / sagot at solusyon sa bawat bilang) A. Household Population 15 years old and over and employment status Indicator 2011 Labor force Employed Underemployed Unemployed Employment rate Underemployment rate Unemployment rate 33, 354 30, 085 5000 3200 ________ Employment status Current labor statistics, December 2011. B. Production Cost Total product Total fixed cost Total variable cost Total cost Average fixed cost Average variable cost Average total cost Marginal cost 0 20 0 5 - 0 0 - 1 20 10 30 8 10 14 10 2 20 19 6 9 9.5 19.5 18 3 20 1 50 10 10 15 11 4 20 2 65 5 11.25 16.25 15 5 20 62 7 3 11 16.4 17 6 20 3 100 3.33 12 16 19 7 20 4 124 2.86 13 17 20

×