Generazio

GENERAZIÓ
¿Què preocupa a la generació Z?
METODOLOGIA PER PROJECTESCATALÀ, ISRAEL/DONDERIS, MERCE/ MARTÍNEZ, RAQUEL/ VESES, CARMEN
GRUP 7.
TRENCACLOSQUE
S
Nivell d’aplicació: quart de la ESO.
Duració: 22 sessions.
Tema: la generació Z.
Motivació: El projecte tracta d’implicar a l’alumnat ja que el tema principal és la
seua pròpia generació. Es tractaran els aspectes relatius a les últimes dècades
(1996-2000).
RESUM DEL PROJECTE
Qüestionari: ¿Què ens interessa a nosaltres de la nova generació?
• La recerca fàcil d’informació.
• La quantitat d’informació digitalitzada.
• La tecnologia aplicada a l’art.
• Plataformes educatives.
• Eines que faciliten el treball.
• Blogs
• La informació continua
Qüestionari : ¿Què els interessa als alumnes de 4 d’ESO?
• Les xarxes socials
• La xarxa.
• Videojocs.
• El mòbil.
• Televisió.
• La música.
DETECCIÓ DE INTERESSOS I
NECESSITATS
Conceptuals
Identificar els trets principals de la seua generació.
Procedimentals
Usar responsablement les noves tecnologies.
Discriminar la informació per la seua veracitat.
Actitudinals
Aconseguir una actitud crítica.
Desenvolupar l’autonomia.
Valorar el treball dels companys.
Participar en un projecte comú.
OBJECTIUS DEL PROJECTE
Sessió Continguts Metodologia Materials
Treball
producte de
l'estudiant
Temps
1
2
Recursos
Activitat 1: Qüestionari C1 C3 C4 C7 1 sessió
Activitat 2:
-Visionar la pel·lícula “Regreso al futuro”
-Debat sobre la pel·lícula
C1 C3 C4 C5
C6 C7 C8
3 sessions
Activitat 3:
-Línia de vida (individual)
-Línia història (grupal)
C1 C3 C4 C5 C7 C8 1 sessió
Activitat 4: Grup de lectura
-Lligen un llibre, la tutora fa propostes (10min)
-Esposen un breu resum del llibre (1 sessió)
-Trien per grups, el llibre que més els agrada (ant)
-Tota la classe llegeix el llibre
-Debat (1 sessió)
C1 C5 C6 3 sessions+ 10min
Activitat 5: Visites
-Cadascú tria la seva visita
-Reflexió per grups
-Exposició
C1 C3 C4 C6 C8 4 sessions (viatge)
1 sessió
Activitat 6: Mapa conceptual en grups C1 C5 C6 C7 C8 1 sessió
Activitat 7: Elaboració dossier C1 C6 C7 C8 (a casa)
Activitat 8
-Avatar (com veus al teu company)
-Stop Motion ( crear l’argument, story board , escenaris futuristes)
-Avaluar els altres companys i la seua participació en l’equip de treball.
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 sessions
8 sessions
10 minuts
Total sessions: 22
C1: Competència Lingüística C4: Competència artística i cultural C7: Competència digital
C2: Competència Matemàtica C5: Competència del aprendre a aprendre C8: Competència social i ciu
C3: Competència del Coneixement del Medi C6: Autonomia i iniciativa personal
Activitat 1: Qüestionari
1. Saps el què és la Generació Z?
2. Quines penses que són les característiques de la
teua generació?
3. La igualtat social és un fet real?
4. Quins esdeveniments fonamentals podries
destacar des de l’any 2000?
5. Què és l’efecte 2000?
6. Quins canvis socials han ocorregut en els últims
anys?
7. Penses que estem en una societat individualista?
8. Com imagines la pròxima generació?
9. Quina importància té l’educació en la teua
generació?
10.Saps què és la xarxa?
11.Quins aparells tecnològics utilitzes sovint?
-Podries viure sense ells?
12. ....
-PRESENTACIÓ DEL TEMA DEL
PROJECTE
-AVALUACIÓ INICIAL: QÜESTIONARI
1. Competencia en comunicación lingüística
Expresar e interpretar de forma oral o escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones,
creaciones
Formular y expresar los propios argumentos de manera convincente y adecuada al contexto.
3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico
Comprender e identificar preguntas o problemas, obtener conclusiones y comunicarlas en
distintos contextos (académico, personal y social).
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información
utilizando técnicas y estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse.
7. Competencia para aprender a aprender
Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles.
Activitat 2: El Futur en el Cine
Projectar la pel·lícula “Regreso al Futuro”
• Evolució/intrusió de la publicitat
• Moda al futur: reciclatge d’ idees
• Combustibles fòssils.
• Alternativa petroli/ Interessos econòmics
• Possibilitat dels viatges al futur
• Teoria de la relativitat. A. Einstein
• Stephen Hawking: posició viatges en el
temps
• Forats de cuc
• Diferències entre la pel·lícula i la actualitat
• Possibilitats de fer-se realitat
https://www.youtube.com/watch?v=28Wa5L-
fkkM
Debat
EFECTE 2000
• Idees prèvies
• Significat
• Impacte televisiu
TÒPICS FUTURISTES AL CINE
TÒPICS FUTURISTES AL CINE
• ADN i genètica : clonació humana
• L’aparició d’extraterrestres
• Tecnologia sofisticada
• Cotxes que volen
• Ciutat vertical i carretes elevades
• Catàstrofes mundials
TÒPICS FUTURISTES AL CINE
1. Competencia en comunicación lingüística
Dialogar, escuchar, hablar y conversar.
Expresar e interpretar.
Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y
adecuada al contexto.
Formarse un juicio crítico y ético.
3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico
Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico.
Interpretar la información recibida para predecir y tomar decisiones.
Analizar los hábitos de consumo.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja.
Analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y
el colaborativo.
5. Competencia social y ciudadana
Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.
Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la
realidad.
Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista.
6. Competencia cultural y artística
Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo
intercultural.
7. Competencia para aprender a aprender
Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles.
Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender.
Saber transformar la información en conocimiento propio.
8. Autonomía e iniciativa personal
Extraer conclusiones.
Valorar las ideas de las demás personas
Autoevaluarse.
Activitat 3: Línia de vida
-LÍNIA DE VIDA INDIVIDUAL
• Allò que és important per a mi.
-LÍNIA DE VIDA COL·LECTIVA: GENERACIÓ Z
• Esdeveniments socials
• Evolució cultural
• Desenvolupament tecnològic
• Esdeveniments mediambientals
-ANÁLISI DELS ESDEVENIMENTS MÉS
IMPORTANTS
-PREZI
-TIMERIME
-DIPITY
1. Competencia en comunicación lingüística
Expresar e interpretar de forma oral o escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones,
creaciones.
Buscar, recopilar, y procesar información.
3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico
Localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información
utilizando técnicas y estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse.
Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento.
Procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja.
5. Competencia social y ciudadana
Ser conscientes de la existentes perspectivas de analizar la realidad.
7. Competencia para aprender a aprender
Saber transformar la información en conocimiento propio.
8. Autonomía e iniciativa personal.
Conocerse a sí mismo.
Activitat 4: Grup de lectura
Grup de lectura
•Cadascú tria un llibre de caire
futurista i se’l llegeix, la tutora fa
propostes.
(10 min)
Grup de lectura
•Cadascú tria un llibre de caire
futurista i se’l llegeix, la tutora fa
propostes.
(10 min)
•Presentació del llibre.
(1 sessió)
Grup de lectura
•Cadascú tria un llibre de caire
futurista i se’l llegeix, la tutora fa
propostes.
(10 min)
•Presentació del llibre.
(1 sessió)
•Es tria democràticament el
llibre de lectura comú.
(en la sessió ant)
•Debat sobre el llibre i dels trets
més significatius per a ells.
(1 sessió)
•Un dossier per grup amb les
reflexions generals.
(1 sessió)
1. Competencia en comunicación lingüística
Dialogar, escuchar, hablar y conversar.
Expresar e interpretar.
Leer y escribir.
Buscar, y procesar información
….
5. Competencia social y ciudadana
Reflexionar de forma crítica.
Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque
sea diferente del propio.
Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas:
democracia, libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y
ciudadanía.
6. Competencia cultural y artística
Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales.
Participar en la vida cultural de la comunidad.
Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo
intercultural.
Activitat 5: Visites simultànies
•Activitat horts urbans
•Exposició art contemporània
•Cuina creativa
Checklist
Fotografies
Reflexió personal
1. Competencia en comunicación lingüística
Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones,
creaciones.
3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico
Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico.
Analizar los hábitos de consumo y argumentar consecuencias de un tipo de vida frente a otro en
relación con dichos hábitos.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información
utilizando técnicas y estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse.
Generar producciones responsables y creativas.
6. Competencia cultural y artística
Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales.
Participar en la vida cultural de la comunidad.
7. Competencia para aprender a aprender
Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas).
Saber transformar la información en conocimiento propio.
8. Autonomía e iniciativa personal
Extraer conclusiones.
Imaginar y desarrollar proyectos.
Organizar tiempos y tareas.
Activitat 6: Mapa conceptual
Generazio
Generazio
Activitat 7: Dossier
Dossier
- Format, materials, continguts són lliures
- Idees que l’alumne ha aprés de generació Z
- L’alumne ha d’autoavaluar el seu aprenentatge
- El dossier ha de servir a l’alumne per a entendre
millor el procés i el desenvolupament dels seus
coneixements en quant a la generació Z.
Generazio
Generazio
1. Competencia en comunicación lingüística
Dialogar, escuchar, hablar y conversar.
Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, opiniones, creaciones.
Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita.
6. Competencia cultural y artística
Emplear recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas
compartidas.
Cultivar la propia capacidad estética y creadora.
Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
7. Competencia para aprender a aprender
Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de estrategias.
8. Autonomía e iniciativa personal
Elaborar nuevas ideas.
Evaluar acciones y proyectos.
Extraer conclusiones.
Identificar y cumplir objetivos.
Imaginar y desarrollar proyectos.
Mantener la motivación y autoestima.
Ser asertivo y tener empatía.
Autoevaluarse.
Ser creativo y emprendedor.
Activitat 8: Desenvolupa el teu avatar
Desenvolupa el teu avatar
en funció de l’evolució
dels avatars del videojocs
Programes molt senzills que et permeten
crear dissenys pixelats.
-Piq: Molt paregut al paint, té les eines
esencials d’un editor gràfic.
-Idraw3: és un editor de jocs RPG.
-Gimp: és un dels sistemes més famosos
i l’alternativa de Photoshop.
Creació del avatar pixelat
Els alumnes fan el seu propi avatar, amb paper, cartolines, teles o qualsevol
material amb els que es senten còmodes. Però com que farem un escenari per a
tots els avatars han de respetar una grandària comuna.
Cadascú ha d’imaginar com serà ell després d’uns quants anys perquè l’avatar
siga el més personal possible.
Creació de l’avatar futurista
Els dissenys poden ser prou diferents, per les preferencies, dificultats i capacitats.
Creació de `l’escenari
L’escenari es farà entre tots els alumnes que van fer l’exercici de l’avatar, ara
una vegada acabat el seu avatar han de dissenyar la ciutat futurista on viuran
els seus personatges.
Els materials seran cartó, paper, plàstic, cartolines, etc... és a dir, materials
fàcils d’usar.
REALITZACIÓ DEL STORYBOARD
• Representació de l’escena
• Organització dels personatges
• Desenvolupament de la història
• Posició de la càmera fotogràfica
• Durada del curtmetratge
• Il·luminació /sons
Edició de vídeo
Stop Motion és una eina senzilla pels alumnes de 4º d’ESO, ells seran els
productors i entre tots triaran un director perquè els dirigisca, el professor els
ajudarà en la maquetació i en qualsevol dubte que pogueren tindre en la
realització de l’animació.
1. Competencia en comunicación lingüística
Dialogar, escuchar, hablar y conversar.
2. Competencia matemática
Conocer los elementos matemáticos básicos
3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico
Interpretar la información recibida para predecir y tomar decisiones.
Planificar y manejar soluciones técnicas.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Emplear diferentes recursos expresivos además de las TIC.
Generar producciones responsables y creativas.
5. Competencia social y ciudadana
Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad.
6. Competencia cultural y artística
Cultivar la propia capacidad estética y creadora.
Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
7. Competencia para aprender a aprender
Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de estrategias.
8. Autonomía e iniciativa personal
Ser asertivo y tener empatía.
Avaluació
És més important COM
que el QUÈ
AUTOAVALUACIÓ
calificació
≠
Èmfasi en
actituts
front a
concepte
s
Treball
grupal
Mitjans
Generazio
Conclusions
És més important COM que el QUÈ
AUTOAVALUACIÓ
calificació
≠
Diversita
t
Treball
grupal
Valoració del procés
1 de 57

Recomendados

Una història competentUna història competent
Una història competentjlfierro
210 vistas79 diapositivas
6 barrets6 barrets
6 barretsjosam2001
416 vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Generazio(20)

IM Orientació TutorIM Orientació Tutor
IM Orientació Tutor
Nuria Alart608 vistas
Qüestions ètiques al voltant de les xarxes socialsQüestions ètiques al voltant de les xarxes socials
Qüestions ètiques al voltant de les xarxes socials
SobrePantalles.net Prevenció, informació i reflexió sobre usos 2.01.7K vistas
Competències Segle XXICompetències Segle XXI
Competències Segle XXI
Nuria Alart7.7K vistas
20121018 uic-im20121018 uic-im
20121018 uic-im
Miquel Duran729 vistas
Residents i digitals hospitaletResidents i digitals hospitalet
Residents i digitals hospitalet
Arnau Cerdà571 vistas
Estratègia de difusió de la recerca Estratègia de difusió de la recerca
Estratègia de difusió de la recerca
Cristina Ribas628 vistas
Conferencia senceraConferencia sencera
Conferencia sencera
Carme Barba327 vistas
L’Ombra De L’HomeL’Ombra De L’Home
L’Ombra De L’Home
ruuubeen437 vistas
7 conceptes per repensar7 conceptes per repensar
7 conceptes per repensar
Jordi Jubany827 vistas
Intervenció bonaIntervenció bona
Intervenció bona
Maria Muñoz Collado645 vistas
IIMM aprox_C Diez_IIMM aprox_C Diez_
IIMM aprox_C Diez_
mdiezc537 vistas
Divulgant la divulgació - Projecte HypatiaDivulgant la divulgació - Projecte Hypatia
Divulgant la divulgació - Projecte Hypatia
La Mandarina de Newton175 vistas

Último

Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 vistas6 diapositivas
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
13 vistas5 diapositivas
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 vistas48 diapositivas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
47 vistas1 diapositiva

Último(8)

Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 vistas
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 vistas
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 vistas
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 vistas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 vistas
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 vistas
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 vistas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 vistas

Generazio

 • 1. GENERAZIÓ ¿Què preocupa a la generació Z? METODOLOGIA PER PROJECTESCATALÀ, ISRAEL/DONDERIS, MERCE/ MARTÍNEZ, RAQUEL/ VESES, CARMEN GRUP 7. TRENCACLOSQUE S
 • 2. Nivell d’aplicació: quart de la ESO. Duració: 22 sessions. Tema: la generació Z. Motivació: El projecte tracta d’implicar a l’alumnat ja que el tema principal és la seua pròpia generació. Es tractaran els aspectes relatius a les últimes dècades (1996-2000). RESUM DEL PROJECTE
 • 3. Qüestionari: ¿Què ens interessa a nosaltres de la nova generació? • La recerca fàcil d’informació. • La quantitat d’informació digitalitzada. • La tecnologia aplicada a l’art. • Plataformes educatives. • Eines que faciliten el treball. • Blogs • La informació continua Qüestionari : ¿Què els interessa als alumnes de 4 d’ESO? • Les xarxes socials • La xarxa. • Videojocs. • El mòbil. • Televisió. • La música. DETECCIÓ DE INTERESSOS I NECESSITATS
 • 4. Conceptuals Identificar els trets principals de la seua generació. Procedimentals Usar responsablement les noves tecnologies. Discriminar la informació per la seua veracitat. Actitudinals Aconseguir una actitud crítica. Desenvolupar l’autonomia. Valorar el treball dels companys. Participar en un projecte comú. OBJECTIUS DEL PROJECTE
 • 5. Sessió Continguts Metodologia Materials Treball producte de l'estudiant Temps 1 2 Recursos
 • 6. Activitat 1: Qüestionari C1 C3 C4 C7 1 sessió Activitat 2: -Visionar la pel·lícula “Regreso al futuro” -Debat sobre la pel·lícula C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 sessions Activitat 3: -Línia de vida (individual) -Línia història (grupal) C1 C3 C4 C5 C7 C8 1 sessió Activitat 4: Grup de lectura -Lligen un llibre, la tutora fa propostes (10min) -Esposen un breu resum del llibre (1 sessió) -Trien per grups, el llibre que més els agrada (ant) -Tota la classe llegeix el llibre -Debat (1 sessió) C1 C5 C6 3 sessions+ 10min Activitat 5: Visites -Cadascú tria la seva visita -Reflexió per grups -Exposició C1 C3 C4 C6 C8 4 sessions (viatge) 1 sessió Activitat 6: Mapa conceptual en grups C1 C5 C6 C7 C8 1 sessió Activitat 7: Elaboració dossier C1 C6 C7 C8 (a casa) Activitat 8 -Avatar (com veus al teu company) -Stop Motion ( crear l’argument, story board , escenaris futuristes) -Avaluar els altres companys i la seua participació en l’equip de treball. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 sessions 8 sessions 10 minuts Total sessions: 22 C1: Competència Lingüística C4: Competència artística i cultural C7: Competència digital C2: Competència Matemàtica C5: Competència del aprendre a aprendre C8: Competència social i ciu C3: Competència del Coneixement del Medi C6: Autonomia i iniciativa personal
 • 8. 1. Saps el què és la Generació Z? 2. Quines penses que són les característiques de la teua generació? 3. La igualtat social és un fet real? 4. Quins esdeveniments fonamentals podries destacar des de l’any 2000? 5. Què és l’efecte 2000? 6. Quins canvis socials han ocorregut en els últims anys? 7. Penses que estem en una societat individualista? 8. Com imagines la pròxima generació? 9. Quina importància té l’educació en la teua generació? 10.Saps què és la xarxa? 11.Quins aparells tecnològics utilitzes sovint? -Podries viure sense ells? 12. .... -PRESENTACIÓ DEL TEMA DEL PROJECTE -AVALUACIÓ INICIAL: QÜESTIONARI
 • 9. 1. Competencia en comunicación lingüística Expresar e interpretar de forma oral o escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, creaciones Formular y expresar los propios argumentos de manera convincente y adecuada al contexto. 3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico Comprender e identificar preguntas o problemas, obtener conclusiones y comunicarlas en distintos contextos (académico, personal y social). 4. Tratamiento de la información y competencia digital Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse. 7. Competencia para aprender a aprender Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles.
 • 10. Activitat 2: El Futur en el Cine
 • 11. Projectar la pel·lícula “Regreso al Futuro” • Evolució/intrusió de la publicitat • Moda al futur: reciclatge d’ idees • Combustibles fòssils. • Alternativa petroli/ Interessos econòmics • Possibilitat dels viatges al futur • Teoria de la relativitat. A. Einstein • Stephen Hawking: posició viatges en el temps • Forats de cuc • Diferències entre la pel·lícula i la actualitat • Possibilitats de fer-se realitat https://www.youtube.com/watch?v=28Wa5L- fkkM Debat
 • 12. EFECTE 2000 • Idees prèvies • Significat • Impacte televisiu
 • 14. TÒPICS FUTURISTES AL CINE • ADN i genètica : clonació humana • L’aparició d’extraterrestres • Tecnologia sofisticada • Cotxes que volen • Ciutat vertical i carretes elevades • Catàstrofes mundials
 • 16. 1. Competencia en comunicación lingüística Dialogar, escuchar, hablar y conversar. Expresar e interpretar. Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto. Formarse un juicio crítico y ético. 3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico. Interpretar la información recibida para predecir y tomar decisiones. Analizar los hábitos de consumo. 4. Tratamiento de la información y competencia digital Procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja. Analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el colaborativo.
 • 17. 5. Competencia social y ciudadana Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista. 6. Competencia cultural y artística Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural. 7. Competencia para aprender a aprender Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles. Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. Saber transformar la información en conocimiento propio. 8. Autonomía e iniciativa personal Extraer conclusiones. Valorar las ideas de las demás personas Autoevaluarse.
 • 19. -LÍNIA DE VIDA INDIVIDUAL • Allò que és important per a mi. -LÍNIA DE VIDA COL·LECTIVA: GENERACIÓ Z • Esdeveniments socials • Evolució cultural • Desenvolupament tecnològic • Esdeveniments mediambientals -ANÁLISI DELS ESDEVENIMENTS MÉS IMPORTANTS
 • 23. 1. Competencia en comunicación lingüística Expresar e interpretar de forma oral o escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, creaciones. Buscar, recopilar, y procesar información. 3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico Localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa. 4. Tratamiento de la información y competencia digital Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse. Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento. Procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja. 5. Competencia social y ciudadana Ser conscientes de la existentes perspectivas de analizar la realidad. 7. Competencia para aprender a aprender Saber transformar la información en conocimiento propio. 8. Autonomía e iniciativa personal. Conocerse a sí mismo.
 • 24. Activitat 4: Grup de lectura
 • 25. Grup de lectura •Cadascú tria un llibre de caire futurista i se’l llegeix, la tutora fa propostes. (10 min)
 • 26. Grup de lectura •Cadascú tria un llibre de caire futurista i se’l llegeix, la tutora fa propostes. (10 min) •Presentació del llibre. (1 sessió)
 • 27. Grup de lectura •Cadascú tria un llibre de caire futurista i se’l llegeix, la tutora fa propostes. (10 min) •Presentació del llibre. (1 sessió) •Es tria democràticament el llibre de lectura comú. (en la sessió ant) •Debat sobre el llibre i dels trets més significatius per a ells. (1 sessió) •Un dossier per grup amb les reflexions generals. (1 sessió)
 • 28. 1. Competencia en comunicación lingüística Dialogar, escuchar, hablar y conversar. Expresar e interpretar. Leer y escribir. Buscar, y procesar información …. 5. Competencia social y ciudadana Reflexionar de forma crítica. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio. Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 6. Competencia cultural y artística Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales. Participar en la vida cultural de la comunidad. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural.
 • 29. Activitat 5: Visites simultànies
 • 34. 1. Competencia en comunicación lingüística Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, creaciones. 3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico. Analizar los hábitos de consumo y argumentar consecuencias de un tipo de vida frente a otro en relación con dichos hábitos. 4. Tratamiento de la información y competencia digital Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse. Generar producciones responsables y creativas. 6. Competencia cultural y artística Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales. Participar en la vida cultural de la comunidad. 7. Competencia para aprender a aprender Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas). Saber transformar la información en conocimiento propio. 8. Autonomía e iniciativa personal Extraer conclusiones. Imaginar y desarrollar proyectos. Organizar tiempos y tareas.
 • 35. Activitat 6: Mapa conceptual
 • 39. Dossier - Format, materials, continguts són lliures - Idees que l’alumne ha aprés de generació Z - L’alumne ha d’autoavaluar el seu aprenentatge - El dossier ha de servir a l’alumne per a entendre millor el procés i el desenvolupament dels seus coneixements en quant a la generació Z.
 • 42. 1. Competencia en comunicación lingüística Dialogar, escuchar, hablar y conversar. Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, opiniones, creaciones. Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita. 6. Competencia cultural y artística Emplear recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 7. Competencia para aprender a aprender Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de estrategias. 8. Autonomía e iniciativa personal Elaborar nuevas ideas. Evaluar acciones y proyectos. Extraer conclusiones. Identificar y cumplir objetivos. Imaginar y desarrollar proyectos. Mantener la motivación y autoestima. Ser asertivo y tener empatía. Autoevaluarse. Ser creativo y emprendedor.
 • 43. Activitat 8: Desenvolupa el teu avatar
 • 44. Desenvolupa el teu avatar en funció de l’evolució dels avatars del videojocs
 • 45. Programes molt senzills que et permeten crear dissenys pixelats. -Piq: Molt paregut al paint, té les eines esencials d’un editor gràfic. -Idraw3: és un editor de jocs RPG. -Gimp: és un dels sistemes més famosos i l’alternativa de Photoshop. Creació del avatar pixelat
 • 46. Els alumnes fan el seu propi avatar, amb paper, cartolines, teles o qualsevol material amb els que es senten còmodes. Però com que farem un escenari per a tots els avatars han de respetar una grandària comuna. Cadascú ha d’imaginar com serà ell després d’uns quants anys perquè l’avatar siga el més personal possible. Creació de l’avatar futurista
 • 47. Els dissenys poden ser prou diferents, per les preferencies, dificultats i capacitats.
 • 48. Creació de `l’escenari L’escenari es farà entre tots els alumnes que van fer l’exercici de l’avatar, ara una vegada acabat el seu avatar han de dissenyar la ciutat futurista on viuran els seus personatges. Els materials seran cartó, paper, plàstic, cartolines, etc... és a dir, materials fàcils d’usar.
 • 49. REALITZACIÓ DEL STORYBOARD • Representació de l’escena • Organització dels personatges • Desenvolupament de la història • Posició de la càmera fotogràfica • Durada del curtmetratge • Il·luminació /sons
 • 50. Edició de vídeo Stop Motion és una eina senzilla pels alumnes de 4º d’ESO, ells seran els productors i entre tots triaran un director perquè els dirigisca, el professor els ajudarà en la maquetació i en qualsevol dubte que pogueren tindre en la realització de l’animació.
 • 51. 1. Competencia en comunicación lingüística Dialogar, escuchar, hablar y conversar. 2. Competencia matemática Conocer los elementos matemáticos básicos 3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico Interpretar la información recibida para predecir y tomar decisiones. Planificar y manejar soluciones técnicas. 4. Tratamiento de la información y competencia digital Emplear diferentes recursos expresivos además de las TIC. Generar producciones responsables y creativas. 5. Competencia social y ciudadana Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. 6. Competencia cultural y artística Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 7. Competencia para aprender a aprender Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de estrategias. 8. Autonomía e iniciativa personal Ser asertivo y tener empatía.
 • 53. És més important COM que el QUÈ AUTOAVALUACIÓ calificació ≠ Èmfasi en actituts front a concepte s Treball grupal
 • 57. És més important COM que el QUÈ AUTOAVALUACIÓ calificació ≠ Diversita t Treball grupal Valoració del procés