Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ทรัพยากรน้ำ

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (12)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

ทรัพยากรน้ำ

 1. 1. โลก ประกอบด้วยน้ำ ... 3 ใน 4 ส่วน 97.5% น้ำ ทะเล 1.75 % ก้อนน้ำ แข็ง/หิมะ 0.75 % น้ำ จืด
 2. 2. แหล่งน้ำ จืด ปริมำณน้ำ จืดของโลก ≈ 35,000 ล้ำนลูกบำศก์ เมตร 10,550 ล้ำนลูกบำศก์เมตร อยู่ใต้พื้นดิน โดยแทรกซึมอยู่ในดินและชั้นหินอุ้มน้ำ ซึ่งได้รับน้ำ ที่ซึมลงมำจำกผิวดินอีกทอดหนึ่ง 24,360 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ถูกกักเก็บอยู่ในน้ำ แข็ง/ธำรน้ำ แข็ง หิมะที่ปกคลุมพื้นผิวและชั้นดินเยือกแข็ง 118.6 ล้ำนลูกบำศก์เมตร อยู่ในทะเลลำบ แม่น้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ ปริมำณน้ำ รวมรวมน้ำ ในต้นไม้ สัตว์ และบรรยำกำศ
 3. 3. ควำมสำคัญของทรัพยำกรน้ำ น้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิต โดยเป็นปัจจัยในกำรดำรงชีวิต และยังเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ธรรมชำติน้ำสำมำรถหมุนเวียนน้ำกลับมำใช้ได้ตลอดเวลำ ทรัพยำกรน้ำ มีประโยชน์มำกมำย เช่น - ประโยชน์ทำงเกษตรกรรม - ประโยชน์ทำงอุตสำหกรรม
 4. 4. - ประโยชน์ในกำรอุปโภค บริโภค - ประโยชน์ทำงคมนำคม
 5. 5. - ประโยชน์ทำงกำรประมงและเพำะเลี้ยง - ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงำน
 6. 6. - ประโยชน์สำหรับกำรระบำยน้ำ - ประโยชน์ทำงกำรพักผ่อน
 7. 7. ประโยชน์ของทรัพยำกรน้ำนี้เองจะเห็นได้ว่ำมนุษย์นำมำใช้อย่ำง กว้ำงขวำงดังนั้นโอกำสที่จะทำให้น้ำมีกำรปนเปื้อนด้วยสำรใดก็มีมำกขึ้นซึ่ง กับกิจกรรมนั้นๆ • แหล่งแพร่ระบำดของเชื้อโรค • แหล่งเพำะพันธ์ุแมลง • เกิดเหตุรำคำญ, กลิ่นเห็น • เกิดมลพิษ • สูญเสียทัศนียภำพ • สูญเสียทำงเศรษฐกิจ • กำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ในระยะยำว
 8. 8. มลพิษทำงน้ำ • ธรรมชำติ • ชุมชน
 9. 9. • โรงงำนอุตสำหกรรม • กำรเกษตรและปศุสัตว์
 10. 10. • เหมืองแร่
 11. 11. กำรตรวจสอบมลพิษทำงน้ำ DO – ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย ในน้า เพื่อให้สิ่งมีชีวิตใช้ใน กระบวนการหายใจ ปกติต้องมี 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าค่า DO ต่า กว่า 3 มิลลิกรัมต่อ ลิตร จัดว่าเป็นน้า เสีย BOD – ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการ ย่อยสลายภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน ปกติในเวลา 5 วัน ไม่ควรเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
 12. 12. กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ • กำรปลูกจิตรสำนึกกำรใช้น้ำอย่ำงมีค่ำ • กำรวำงแผนกำรใช้น้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดฤดูกำล • กำรนำน้ำที่ใช้แล้ว กลับมำใช้ใหม่ • กำรแก้ไขปัญหำมลพิษของน้ำ ในกรณีที่น้ำเกิดมลพิษ
 13. 13. กำรกำจัดน้ำทิ้ง คือการแยกหรือกา จัดสิ่งสกปรกต่างๆ ในน้า ทิ้งให้มีปริมาณลดลงในระดับ ที่ไม่ก่อปัญหาน้า เสีย กำรกำจัดน้ำทิ้งมี 3 วิธี 1.การกา จัดน้า เสียด้วยวิธีทางกายภาพ 2.การกา จัดน้า เสียด้วยวิธีทางเคมี 3.การกา จัดน้า เสียด้วยวิธีทางชีววิทยา
 14. 14. กำรกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทำงกำยภำพ เป็นกำรกำจัดน้ำเสียเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กำจัดสิ่งสกปรกที่ไม่ละลำยน้ำ เช่นสำรแขวนลอย สิ่งสกปรกที่ลอยน้ำ เป็นต้น 1.กำรกรองโดยใช้ตะแกรง (Screening) 2.กำรตัดย่อย (Combination) 3.กำรกวำดทิ้ง (Skimming) 4.กำรทำให้ลอยตัว (Flotation) ส่วนใหญ่ใช้อำกำศหรือควำมดัน 5.กำรตกตะกอน (Sedimentation) กำรดึงตะกอนเข้ำสู่ก้นถัง
 15. 15. กำรกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทำงเคมี เป็นกำรกำ จัดสิ่งสกปรกที่ละลำยน้ำทั้งทเี่ป็นสำรอนินทรีย์และสำรอินทรีย์ 1.กำรทำให้เป็นกลำง (Neutralization) 2.กำรทำให้เกิดตะกอน (Precipitation) 3.Oxidation-Reduction : กำรเพิ่มออกซิเจนหรือลดออกซิเจน 4.Chlorination : กำรเติมคลอรีน
 16. 16. กำรกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทำงชีววิทยำ เป็นกำรกำจัดสำรอินทรีย์ โดยใช้จุลินทรีย์(แบคทีเรีย) สิ่งมีชีวิตที่ช่วยย่อยสลำยสำรอินทรีย์ 1.แบคทีรีย (Bacteria) 2.อัลจี (Algae) 3.รำและโปโตซัว
 17. 17. Coliform Bacteria Protozoa Some common algae
 18. 18. Thanks For Your Attention

Notas del editor

 • 3 โรงงานชุปโลหะ 4 น้ำเสียจากชุมชน
 • เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด

×