Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
dones               ESPORTbcn.cat/esportsfacebook.com/bcnesportstwitter.com/bcn_esports
Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 27      Estudi de la participació femenina      en les curses  ...
Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 28               als factors que influeixen a l’hora de pren- ...
Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 29      Figura 2. Comparativa de les inscripcions de dones i homes en l...
Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 30               Figura 3. Evolució de les inscripcions en la ...
Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 31      Figura 6. Evolució de les inscripcions en la Cursa dels Nassos ...
Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 32               La Cursa de les Dones            ...
Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 33      Figura 10. Evolució de les inscripcions en la      Marató...
Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 34               Figura 13. Evolució de les inscripcions en  ...
Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 35      cés de socialització, en general, les dones          ...
Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 36   Font: http://www.cursabom-   bers.com (edició de 2010).      ...
Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 37                                      ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Estudi participació femenina a les curses de Barcelona

729 visualizaciones

Publicado el

Article realitzat per Itik Consultoria pel Quadern 6 de "Dones i Esport" publicat per l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest article analitza la participació de la població femenina en les curses que s'organitzen a la ciutat així com s'analitzen els factors que influeixen en la seva participació.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Estudi participació femenina a les curses de Barcelona

 1. 1. dones ESPORTbcn.cat/esportsfacebook.com/bcnesportstwitter.com/bcn_esports
 2. 2. Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 27 Estudi de la participació femenina en les curses Institut Barcelona Esports Sortir a córrer, en comparació de les activi- Introducció tats que requereixen la utilització d’equipa- L’atletisme popular és un fenomen en ple ments esportius o de materials esportius auge al nostre país. N’és una prova el crei- molt específics, es pot dir que és una acti- xement, en els darrers anys, de l’oferta de vitat senzilla, econòmica i no lligada a res- curses populars que s’organitzen als muni- triccions horàries o de calendari. Aquesta cipis catalans i del nombre d’inscripcions. tendència d’ús lliure de l’espai urbà o natu- Als espais públics, tant urbans com en el ral es dóna també en l’enquesta feta a nivell medi natural, cada vegada hi podem veure català, segons l’informe de la Secretaria més gent que surt a córrer. En aquest sen- General de l’Esport,2 i en la resta de països tit, Barcelona és una ciutat que promou amb sistemes esportius desenvolupats. l’activitat física i esportiva entre la seva població, tal com es pot comprovar en les Des de l’Ajuntament de Barcelona fa temps actuacions proposades pel que fa a l’ús que es va detectar aquest fenomen creixent esportiu de l’espai urbà, en el marc del Pla de l’atletisme popular i, per aquest motiu, Estratègic de l’Esport de l’any 2003. s’han dut a terme actuacions per a donar-hi suport, com ara condicionar l’espai urbà per L’enquesta de l’any 2006 1 sobre hàbits a la pràctica esportiva o crear un calendari esportius feta als barcelonins i barceloni- anual de curses. Un dels aspectes que pre- nes, mostra com una de les activitats més ocupa més l’Ajuntament és el desequilibri practicades a la ciutat és sortir a córrer, entre la participació d’homes i dones en les amb un 8% de la gent que fa activitat físi- curses populars. En aquest context, es va ca major de 15 anys (65%). Si s’extrapoles- encarregar un estudi3 per a analitzar esta- sin aquestes dades a la població de la ciu- dísticament les dades de les persones par- tat l’any 2011, es parlaria que hi va haver un ticipants en les principals curses populars total de 73.129 persones de més de 15 anys de Barcelona i poder disposar de dades que van sortir a córrer amb la intenció de objectives que ajudessin a definir la política fer activitat física. Aprofundint en aquesta esportiva municipal pel que fa a l’atletisme dada per sexes, els homes van representar popular. Dins aquest estudi es va prestar el 11% (51.594 barcelonins) i les dones, el 4% una atenció especial al fenomen de la par- (17.598 barcelonines). ticipació femenina en les diferents curses, Quadern 6 | Dones i Esport 27
 3. 3. Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 28 als factors que influeixen a l’hora de pren- dre-hi part i a l’evolució de la participació de La participació les dones en els darrers anys per tal de de les dones en les poder preveure una tendència futura. El curses de la ciutat present article es basa en les dades que es L’increment de la participació de les dones desprenen de l’esmentat estudi. en les curses populars és un dels reptes de l’Ajuntament de Barcelona. A partir de l’es- tudi dut a terme, es va comprovar com el L’estudi percentatge de participació de les dones Les curses que han format part de l’estudi varia en funció del tipus de cursa, i sembla són nou, més el Triatló de Barcelona, que que l’element clau és la distància. La parti- és una prova que combina tres modalitats cipació femenina és més alta en les curses esportives (nedar, córrer i anar amb bicicle- de menor distància, i més encara si aques- ta). En l’anàlisi s’hi va incloure la Cursa de tes tenen un caire lúdic més que no pas de la Diagonal, tot i que aquesta es va fer amb competició. caràcter puntual l’any 2010.4 Fent una comparativa entre pols oposats, Curses de mitjana distància: 10 km s’observa com en les curses amb una dis- la Cursa de la Mercè, la Cursa dels Nassos, tància més llarga la participació de les la Cursa dels Bombers, la Jean Bouin i la dones respecte als homes és molt inferior: Cursa d’El Corte Inglés la Marató i la Mitja Marató compten amb un 13% de participació femenina. En canvi, Curses de curta distància: 5 km les curses amb més presència de dones són la Cursa de les Dones i la Cursa de la Dia- les de distància més curta i de caire més gonal (única edició l’any 2010) lúdic: la Cursa d’El Corte Inglés (39%) i la Curses de llarga distància Cursa de la Diagonal del 2010 (31%). la Marató i la Mitja Marató Altres el Triatló de Barcelona Taula 1. Inscripcions de dones en les curses de Barcelona de l’any 2011 10 km 5 km > 10 km Altres Cursa de Cursa Cursa dels Jean Cursa d’El Cursa de *Cursa de Marató Mitja Triatló la Mercè dels Nassos Bombers Bouin Corte Inglés les Dones la Diagonal Marató 3.583 2.251 5.433 2.127 22.981 11.181 1.449 1.918 1.067 919 26% 22% 26% 21% 39% 100% 31% 13% 13% 15% * La Cursa de la Diagonal es va córrer només l’any 2010. Figura 1. Comparativa de les inscripcions de dones i homes en les curses de Barcelona de l’any 2011 (en xifres absolutes) 60.000 Dones 50.000 Homes 22.981 40.000 30.000 5.433 20.000 35.886 3.583 1.918 2.251 2.127 11.181 10.000 1.067 15.374 1.449 919 10.455 7.927 8.028 13.216 3.233 7.046 5.113 0 Cursa Cursa Cursa Jean Cursa *Cursa Cursa Marató Mitja Triatló de la dels dels Bouin dEl Corte de les de la Marató Mercè Nassos Bombers Inglés Dones Diagonal 28 Quadern 6 | Dones i Esport
 4. 4. Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 29 Figura 2. Comparativa de les inscripcions de dones i homes en les curses de Barcelona de l’any 2011 (en percentatges) 13% 13% 15% Dones 26% 22% 26% 21% 31% Homes 39% 100% 74% 78% 74% 79% 87% 87% 85% 61% 69% Cursa Cursa Cursa Jean Cursa *Cursa Cursa Marató Mitja Triatló de la dels dels Bouin dEl Corte de les de la Marató Mercè Nassos Bombers Inglés Dones Diagonal * En la Cursa de les Dones la participació és reservada únicament a les dones. Analitzant la participació femenina en activitats que tenen lloc en un gran nom- xifres absolutes, ens pot sorgir una pregun- bre d’espais públics de la ciutat. És una de ta: per què les dones que corren en la Cur- les curses més populars de les que es fan a sa de les Dones no ho fan en la resta de la capital. curses? Com es pot observar en la figura 1, la participació femenina l’any 2011 en Distància 10 km aquesta cursa va ser d’11.181 dones, gairebé Nombre d’edicions 33 vuit vegades més que en la resta de curses, llevat de la Cursa dels Bombers i la Cursa Inscripcions 14.038 d’El Corte Inglés. Segurament són diversos Mitjana d’edat 36 anys els factors que fan de la Cursa de les Dones una cursa popular atractiva per al sexe Inscripcions de dones 3.583 / 25,5% femení: el nom mateix, una manera de Presència de barcelonins/ines 37% reivindicar el paper de la dona en l’esport, el caràcter benèfic de la cursa contra el Participants d’altres països 1,3% càncer de mama, la manera com es comu- Dades de l’edició de 2011 nica la cursa, entre altres variables que ana- litzarem més endavant. A continuació es La participació femenina en la darrera edi- defineixen els trets bàsics i la tendència de ció de la Cursa de la Mercè va ser de 3.583 participació de les dones en sis de les cur- dones, la qual cosa suposa un increment ses analitzades. acumulatiu del 114% en cinc anys. Tal com es pot veure en la figura 3, la tendència en els darrers anys ha estat l’increment de dones, de la mateixa manera que també ha La Cursa de la Mercè augmentat la proporció de dones respecte La Cursa de la Mercè es corre amb motiu als homes. Si l’any 2001 el percentatge de de la Festa Major de la Mercè, patrona de dones va ser del 8,6%, en la darrera edició la ciutat de Barcelona, al costat de diferents es va arribar al 25,5%. Quadern 6 | Dones i Esport 29
 5. 5. Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 30 Figura 3. Evolució de les inscripcions en la Cursa de la Mercè (en xifres absolutes) 16.000 3.583 Dones 14.000 2.607 Homes 12.000 2.097 10.000 1.743 8.000 1.322 6.000 858 889 9.277 10.455 4.000 499 8.097 228 181 7.280 6.278 2.000 91 4.280 4.598 2.854 2.507 2.961 0 971 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Figura 4. Evolució de les inscripcions en la Cursa de la Mercè (en percentatges) 8,6% 7,4% 6,7% 14,4% 16,7% 16,2% 17,4% Dones 19,3% 20,6% 21,9% 21,9% Homes 91,4% 92,6% 93,3% 85,6% 83,3% 83,8% 82,6% 80,7% 79,4% 78,1% 74,5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inscripcions de dones 2.251 / 22% La Cursa dels Nassos La Cursa dels Nassos, que es fa l’últim dia Presència de barcelonins/ines 37% de l’any, es va córrer per primer cop a Bar- Participants d’altres països 2% celona l’any 1999 amb el nom de “la Sant Dades de l’edició de 2011 Silvestre”. Des de l’any 2004 va passar a anomenar-se la Cursa dels Nassos. La Cursa dels Nassos és potser la cursa on Distància 10 km l’increment acumulatiu de les inscripcions de dones en els darrers cinc anys és menor; Distància 10 km tot i això, aquest increment és del 81%, amb Nombre d’edicions 12 2.251 dones inscrites l’any 2011. Si bé la pro- porció de dones en les edicions 2002-2006 Inscripcions 10.178 ha estat estable (entre l’11% i el 13%), a par- Mitjana d’edat 37 anys tir de l’any 2007 ha anat augmentant a raó de gairebé dos punts per any. Figura 5. Evolució de les inscripcions en la Cursa dels Nassos (en xifres absolutes) 12.000 Dones 2.251 10.000 1.618 1.873 Homes 1.305 8.000 1.074 852 6.000 654 437 487 4.000 395 7.338 7.379 7.927 6.978 5.328 6.085 2.000 3.621 4.270 2.783 3.393 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30 Quadern 6 | Dones i Esport
 6. 6. Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 31 Figura 6. Evolució de les inscripcions en la Cursa dels Nassos (en percentatges) 12,4% 11,4% 11,9% 13,3% 13,8% 15,0% 15,8% Dones 18,1% 20,2% 22,1% Homes 87,6% 88,6% 88,1% 86,7% 86,2% 85,0% 84,2% 81,9% 79,8% 77,9% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inscripcions de dones 5.433 / 26% La Cursa dels Bombers Els inicis de la Cursa dels Bombers daten de Presència província Barcelona 90% l’any 1999 i avui dia aquesta cursa ha esde- Participants d’altres països 1% vingut un homenatge als bombers i una Dades de l’edició de 2011 cita per a les persones que els agrada cór- rer. És també una de les curses amb més L’increment acumulatiu de les dones en les participació femenina, havent arribat a les cinc últimes edicions de la Cursa dels Bom- 5.433 inscripcions en l’edició de 2011. bers és del 121%. Després de la Cursa d’El Distància 10 km Corte Inglés, aquesta és la que té una pro- porció més alta de dones, el 26,1% en l’edi- Nombre d’edicions 12 ció de 2011. Tal com veurem més endavant, Inscripcions 20.807 el pla de comunicació de la Cursa dels Bombers compta amb missatges adreçats Mitjana d’edat 36,5 anys específicament al col·lectiu femení. Figura 7. Evolució de les inscripcions en la Figura 8. Evolució de les inscripcions en Cursa dels Bombers (en xifres absolutes) la Cursa dels Bombers (en percentatges) 25.000 25.000 14,6% 18,7% 20,4% 24,0% 26,1% 5.433 20.000 3.702 4.410 20.000 2.848 15.000 1.919 15.000 85,4% 81,3% 79,6% 76,0% 73,9% 10.000 10.000 11.188 12.348 14.445 13.943 15.374 5.000 5.000 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Dones Homes Dones Homes Quadern 6 | Dones i Esport 31
 7. 7. Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 32 La Cursa de les Dones La Marató La Cursa de les Dones de Barcelona és una de Barcelona de les proves que s’emmarquen en el Cir- La Marató de Barcelona és la prova reina de cuito Carrera de la Mujer, en què participen la ciutat i la més internacional, amb 15.134 altres ciutats com ara Màlaga, València o persones inscrites en l’edició de 2011. Els Vitòria. Es tracta d’una cursa benèfica con- seus 42 km transcorren per diferents punts tra el càncer de mama en què es recapten de la ciutat i acaben a la font de Montjuïc. fons a partir del preu del dorsal de partici- La gent que hi pren part té una certa con- pació. Adreçada exclusivament a les dones, tinuïtat en la participació en curses de fons aquesta cursa sempre ha tingut un gran ja que aquesta prova requereix una gran èxit ja que el nombre de dones que hi par- exigència física. A més, el percentatge d’a- ticipen no es dóna en cap altra de les cur- bandonament durant la cursa és molt baix, ses de Barcelona, llevat de la Cursa d’El aproximadament del 4%. Corte Inglés. Distància 42,195 km Distància 5 km Nombre d’edicions 33 Nombre d’edicions 5 Inscripcions 15.134 Inscripcions 11.181 Mitjana d’edat 41 anys Mitjana d’edat 37 anys Inscripcions de dones 1.918 / 13% Inscripcions de dones 11.181 / 100% Presència de barcelonins/ines 15% Presència de barcelonines 40% Participants d’altres països 43% Presència de dones d’altres països 0,3% Dades de l’edició de 2011 Dades de l’edició de 2011 La Marató i la Mitja Marató són les dues En l’edició de 2007 el nombre d’inscripcions curses amb menys dones inscrites i alhora va ser de 3.622, xifra que ha anat creixent amb un tant per cent més baix respecte a fins a les 11.181 inscripcions de l’edició de la participació masculina. Tal com ja s’ha 2011. En cinc anys l’increment acumulatiu esmentat abans, s’intueix que la distància ha estat del 133%. d’aquestes curses és un dels factors que poden influir en la participació de les Figura 9. Evolució de les inscripcions en la dones. En els darrers anys el nombre de Cursa de les Dones (en xifres absolutes) dones s’ha mantingut força estable, sense 12.000 superar mai les 2.000 inscripcions. L’incre- 11.181 10.000 ment acumulatiu de participació femenina 10.000 7.737 en les cinc darreres edicions és únicament 8.000 del 27%. 6.000 5.441 4.000 3.622 2.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 32 Quadern 6 | Dones i Esport
 8. 8. Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 33 Figura 10. Evolució de les inscripcions en la Marató de Barcelona (en xifres absolutes) La Mitja Marató 16.000 de Barcelona 1.918 14.000 La Mitja Marató de Barcelona és la prime- 1.702 12.000 ra cursa de l’any de més de 10 km que se 1.685 1.157 10.000 1.202 celebra a la ciutat, a la vegada que inaugu- 8.000 13.216 ra el cicle de curses. El nombre d’inscrip- 6.000 10.509 4.000 7.888 7.919 8.595 cions de dones en l’edició de 2011 va ser de 2.000 1.067, xifra que representa el 13% del total 0 de participants. 2007 2008 2009 2010 2011 Dones Homes Distància 21,009 km Figura 11. Evolució de les inscripcions en Nombre d’edicions 10 la Marató de Barcelona (en percentatges) Inscripcions 8.113 17,6% 13,2% 11,9% 13,9% 12,7% Mitjana d’edat 38 anys Inscripcions de dones 1.067 / 13% 82,4% 86,8% 88,1% 86,1% 87,3% Presència de barcelonins/ines 42% Participants d’altres països 7% 2007 2008 2009 2010 2011 Dades de l’edició de 2011 Dones Homes En el cas concret de la Marató, i en menor L’increment acumulatiu dels darrers cinc proporció en la Mitja Marató, s’ha detectat anys es presenta elevat, el 179%, atès que que el 71% de les corredores resideixen a l’es- l’any 2007 el nombre de dones era de tan tranger. Per tant, el nombre de corredores sols 243. Com que es tracta d’una cursa de catalanes és encara molt inferior. Cal tenir llarga distància, la presència de dones és present que en altres països com ara França, inferior, tal com passa amb la Marató. la Gran Bretanya o Alemanya l’atletisme Figura 12. Evolució de les inscripcions en popular està més arrelat a la cultura femeni- la Mitja Marató de Barcelona (en xifres na. En canvi, al nostre país la població feme- absolutes) nina s’ha incorporat recentment a l’atletis- me popular i es tracta, doncs, d’un col·lectiu 9.000 1.067 8.000 encara “tendre” per a córrer curses de llarga 7.000 distància. Es preveu que amb el pas del 6.000 745 temps, si es manté la tendència creixent 5.000 529 4.000 274 d’interès per l’atletisme popular, s’incremen- 243 7.046 3.000 ti la presència de dones catalanes en curses 2.000 145 124 4.079 4.383 2.523 3.300 de llarga distància com la Marató. 1.000 1.593 1.817 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dones Homes Quadern 6 | Dones i Esport 33
 9. 9. Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 34 Figura 13. Evolució de les inscripcions en Per a tenir una visió global de totes les cur- la Mitja Marató de Barcelona (en percen- ses, a continuació es presenta un gràfic de tatges) l’evolució en el nombre d’inscripcions de dones (figura 14). En aquest gràfic es veu 8,3% 6,4% 8,8% 10,2% 11,5% 145% 13,2% amb claredat com la Cursa d’El Corte Inglés és la que aplega un nombre més alt de cor- redores amb molta diferència, sent també 91,7% 93,6% 91,2% 89,8% 88,5% la cursa amb més inscrits en general. Li 85,5% 86,8% segueix en segon lloc la Cursa de les Dones i, ja més allunyades, la Cursa dels Bombers i la Cursa de la Mercè. En canvi, la Cursa Dones Homes dels Nassos, la Marató i la Mitja Marató presenten un creixement femení més tímid. Figura 14. Evolució de les inscripcions de dones en les curses de Barcelona en les cinc darreres edicions Corte Inglés (39%), i on es dóna un des- Factors que influeixen equilibri més gran és en la Marató, la Mit- en la participació de ja Marató i el Triatló, totes tres amb només les dones un 13% de dones. La primera hipòtesi plan- tejada per a explicar les diferències entre La tendència dels darrers anys apunta cap els percentatges de participació masculina a un increment de les dones en les curses i femenina és la distancia de les curses: les populars no tan sols en xifres absolutes, dones, per tradició, prefereixen participar sinó també en la proporció de dones res- en curses amb un recorregut curt; es trac- pecte als homes. Tot i aquesta evolució ta d’un aspecte generacional. La Marató fa creixent, encara es dóna un fort desequili- 42 km i la Cursa d’El Corte Inglés en fa 10. bri i també diferents percentatges de par- Aquesta explicació té tant una base biolò- ticipació en funció de la cursa, tal com hem gica com social: biològica perquè les dones vist en la taula 1. Les xifres mostren com la tenen unes capacitats físiques diferents de cursa en què les inscripcions d’homes i les dels homes; i social perquè pel seu pro- dones són més equilibrades és la Cursa d’El 34 Quadern 6 | Dones i Esport
 10. 10. Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 35 cés de socialització, en general, les dones per sota de la dels homes (51,2%). Una dada se senten més atretes per activitats no rellevant són les activitats més practicades, competitives i de caire lúdic. Crida l’aten- entre les quals destaquen la gimnàstica de ció que la Cursa de les Dones, cursa només manteniment i activitats amb suport musi- per a dones i amb una finalitat solidària (la cal entre les dones. Per tant, un altre aspec- lluita contra el càncer de mama), compta te que pot explicar la menor participació de amb una elevada participació femenina les dones en les curses és la preferència per (11.181 dones l’any 2011) que no es veu en part d’elles d’activitats físiques d’un altre cap altra cursa, llevat de la Cursa d’El Cor- tipus. A nivell general, sortir a córrer pel te Inglés. Potser la unió solidària entre carrer se situa en el cinquè esport més dones per una causa comuna és un practicat a la ciutat de Barcelona, amb un al·licient per a la seva participació. índex més alt entre els homes (11,4%) que entre les dones (4,1%). Un altre aspecte que cal tenir en compte és l’índex de pràctica fisicoesportiva. Tot i que El factor generacional té un pes important encara es dóna un desequilibri de pràctica en la presència de dones en les curses. La entre homes i dones, aquest no és tan mar- incorporació de la dona a l’atletisme popu- cat com en la participació en les curses. lar ha estat més tardana i aquest fet es L’enquesta sobre hàbits esportius a Barce- reflecteix en l’edat mitjana de les corredo- lona feta l’any 2006 a la població de més de res, sempre per sota de la dels homes 15 anys, situa la pràctica regular de les (vegeu la taula 2). dones en el 48,8%, únicament 2,4 punts Taula 2. Mitjana d’edat de les persones inscrites en les curses de Barcelona de l’any 2011 10 km 5 km > 10 km Altres Cursa de Cursa Cursa dels Jean Cursa d’El Cursa de Marató Mitja Triatló la Mercè dels Nassos Bombers Bouin Corte Inglés les Dones Marató Homes 37 38 37 38 37 --- 42 39 34 Dones 35 36 35 36 36 37 40 37 36 A més, el desequilibri entre homes i dones dones de més de 46 anys no se senten atre- no es dóna d’igual manera en totes les fran- tes per les curses populars; en realitat, ges d’edat (vegeu la figura 15). En la franja però, té a veure amb el factor generacional d’edat a partir dels 46 anys el desequilibri d’incorporació de les dones a l’atletisme és més gran. Això pot fer pensar que les popular. Figura 15. Distribució de les inscripcions per franges d’edat en l’any 2011 Cursa de la Mercè Cursa dels Bombers més de 65 anys més de 65 anys 56-65 anys 56-65 anys 46-55 anys 46-55 anys 36-45 anys 36-45 anys 26-35 anys 26-35 anys 16-25 anys 0-15anys 16-25 anys 4.000 2.000 0 2.000 4.000 6.000 4.000 2.000 0 2.000 4.000 6.000 Dones Homes Dones Homes Quadern 6 | Dones i Esport 35
 11. 11. Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 36 Font: http://www.cursabom- bers.com (edició de 2010). A nivell d’esport de competició vinculat amb l’atletisme, el nombre de llicències catalanes de dones és del 36%, xifra que baixa considerablement en el cas de la modalitat esportiva del triatló, on única- ment el 9% de les llicències pertanyen a dones (font: Observatori Català de l’Esport, 2009). Un altre aspecte que pot tenir una gran rellevància en la participació de les dones és la manera de comunicar la cursa. N’és un exemple clar la Cursa de les Dones, on s’ha pogut veure com la presència de dones en xifres absolutes és la més alta de totes les curses analitzades, llevat de la Cursa d’El Corte Inglés. Bona part de l’èxit de la Cur- sa de les Dones es deu a la comunicació que se’n fa, ja que, pel missatge i els valors En països com els Estats Units o el Regne que transmet, aquesta cursa arriba més a Unit l’oferta de curses reservades a les les dones que cap altra: solidaritat, diver- dones és molt àmplia, i totes tenen una sió, sentiment de pertinença a un col·lec- línia de comunicació molt vinculada amb tiu, entre altres valors associats al gènere valors associats a l’estereotip femení; així, femení. la majoria d’aquestes curses fan servir com a color principal de la comunicació el rosa, que en la cultura occidental sempre s’ha associat a les dones. Fins i tot, moltes cur- ses fan arribar un missatge de ratificació del sexe femení, com la Nike Women’s Marathon, 5 que s’acompanya de la frase “Corre com una noia” (Run like a girl). Fra- ses com aquesta, o el fet de crear un espai on les dones se sentin identificades i còmo- des, poden fomentar la seva participació en les curses populars. Font: http://www.carreradela- Després de la Cursa de les Dones, la cursa mujer.com/secciones/informa- cion/barcelona/8/ amb més dones inscrites és la Cursa dels (edició de 2010). Bombers. En la seva comunicació, aquesta cursa fa servir la imatge de la dona i una línia amb un simbolisme i uns colors molt femenins. Font: http://inside.nike.com/blogs/nikerunning_events- en_US/?tags=nike_womens_marathon_2010. 36 Quadern 6 | Dones i Esport
 12. 12. Interior DiES 6 d+v_.- 12/02/13 13:02 Página 37 Font: són estrangeres; en canvi, les inscripcions http://www.raceforlife.org/. en la Cursa de les Dones superen les 11.000, sent la majoria locals. Si es vol incrementar la participació femenina, a l’hora de disse- nyar les curses caldrà tenir en compte els diversos factors que poden afavorir que les dones hi prenguin part, recollir-los en el seu reglament i saber comunicar-ne els valors. Les dones, sobretot les que s’inicien en l’at- El factor de la motivació és un dels més letisme popular, s’han de sentir identifica- importants. Segons un estudi sobre les des amb els valors que transmet la cursa. diferents motivacions de dones i homes a Finalment, cal no oblidar la incorporació tar- l’hora de participar en una marató, 6 els dana de les dones a l’atletisme popular. Si homes miren més la part de competició i no es té en compte aquest factor generacio- les dones valoren sobretot la part de l’ex- nal, es pot caure en una falsa evidència i periència. En l’estudi es van entrevistar 900 pensar que les dones no se senten atretes persones que havien participat per prime- per les curses de fons. A partir de les dades ra vegada en una marató. Una de les perso- analitzades, s’intueix que en els propers nes enquestades afirmava el següent: anys el nombre d’inscripcions de dones en “Quan parlo de la marató amb un home, la les curses continuarà creixent, tal com ho majoria de vegades em pregunten quina ha fet en els darrers anys, i hi haurà un lent marca he fet; en canvi, les dones em solen acostament a l’equilibri entre sexes, sobre- preguntar sobre com m’he sentit.” tot en curses de distància més curta. Estudi realitzat per Marta Pérez i Jordi Viñas. Itik Consultoria Esport i Lleure, SL Conclusions L’atletisme popular a la ciutat de Barcelona té cada vegada més seguidors ja que es Notes tracta d’una activitat esportiva senzilla, eco- 1. Enquesta sobre hàbits esportius a Barcelona (2006). Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat. nòmica i amb una gran flexibilitat horària de Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació. Ajunta- pràctica. Un indicador del creixement del ment de Barcelona. nombre de persones que surten a córrer pel 2. Enquesta sobre hàbits esportius a Catalunya 2009- carrer és l’augment de les inscripcions en 2010 (2010). Secretaria General de l’Esport. Gene- les curses populars. Tot i que el nombre de ralitat de Catalunya. corredores creix any rere any, el desequili- 3. Estudi sobre el perfil dels participants en les curses de la ciutat de Barcelona (2012). Institut Barcelona Esports. bri entre sexes persisteix, amb percentatges 4. El mètode emprat en la recerca ha estat l’anàlisi de les de participació de les dones que es mouen bases de dades de les persones inscrites en les curses entre el 13% i el 26% en la majoria de curses. que es fan a la ciutat de Barcelona. Les organitzacions propietàries de les bases de dades de cada cursa han Són diversos els factors que poden influir en estat les encarregades de gestionar i analitzar les bases la participació de les dones en les curses de dades d’acord amb uns criteris preestablerts per a populars. Un dels més rellevants és la dis- aconseguir la informació requerida per a l’estudi. tància de la cursa, ja que, d’acord amb les 5. La Nike Women’s Marathon és una marató que es fa als Estats Units i s’hi poden inscriure tant dones com dades analitzades, com més llarga és aques- homes. Hi prenen part prop de 20.000 persones i es ta, menys dones s’hi inscriuen. Com a pols calcula que de cada cinc participants quatre són dones. oposats, la participació de les dones en la 6. “Marathon motivation differs between sexes”, BBC Marató és de 1.918 atletes, de les qual el 71% News (http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8625923.stm). Quadern 6 | Dones i Esport 37

×