Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Medija centar Beograd

PRAVNIH
RE^NIK PRAVNIH
TERMINA
ZA NOVINARE

PRIREDIO
Vladan Simeunovi}
advokat u Beogradu
1
Re~nik pravnih termina

Ovo izdanje predstavlja dopunu priru~nika "Javnost u sudnici: novinarski vodi~ kroz sudske postupk...
Medija centar Beograd

A
ABOLICIJA - op{ti naziv za akt oslobo|enja u~inioca krivi~nog dela od
krivi~nog gonjenja ili izvr...
Re~nik pravnih termina

APSOLUTNA PRAVA - subjektivna prava koja deluju prema svim tre}im licima; kao tipi~na apsolutna pr...
Medija centar Beograd

V
VANPARNI^NI POSTUPAK - skup pravnih normi po kojima redovni
sudovi postupaju i odlu~uju o li~nim,...
Re~nik pravnih termina

izvr{ena ukoliko se nakon pravosna`nosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala ...
Medija centar Beograd

G
GENERALNA (OP[TA) PREVENCIJA - svrha ka`njavanja, namera da
se propisivanjem i izricanjem kazneni...
Re~nik pravnih termina

lozi mo`e dozvoliti zaklju~enje braka maloletnom licu `enskog
pola koje je navr{ilo petnaest godin...
Medija centar Beograd

nice od ~ijeg postojanja ili nepostojanja zavisi odluka u konkretnoj pravnoj stvari (pravno relevan...
Re~nik pravnih termina

E
EVENTUALNI UMI[LJAJ - vid odnosa u~inioca krivi~nog dela prema
samom delu, postoji onda kada je ...
Medija centar Beograd

Z
ZABELE@BA - vrsta upisa u zemlji{ne knjige ~injenica koje mogu uticati
na sticanje, ograni~enje i...
Re~nik pravnih termina

ZADR@AVANJE U ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI KOJA OBAVLJA
DELATNOST U OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE - vanpa...
Medija centar Beograd

ZAHTEV ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOSNA@NOG RE[ENJA O PREKR[AJU - vanredno pravno sredstvo u pre...
Re~nik pravnih termina

I
IDEALNI STICAJ KRIVI^NIH DELA - postoji u slu~aju kada jedno lice
jednom radnjom izvr{enja u~ini...
Medija centar Beograd

INDICIJA - u krivi~nopravnom smislu, osnov sumnje da je neko lice
u~inilo krivi~no delo
ISKAZ SVEDO...
Re~nik pravnih termina

tu`ila{tva u Republici Srbiji vr{e republi~ki javni tu`ilac, okru`ni i op{tinski javni tu`ioci (Vi...
Medija centar Beograd

KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI - okolnosti koje jednom krivi~nom delu daju te`i oblik, pa se kod postojan...
Re~nik pravnih termina

KRAJNJA NU@DA - u gra|anskopravnom smislu, osnov isklju~enja odgovornosti za naknadu {tete ukoliko...
Medija centar Beograd

L
LITISPENDENCIJA - postojanje parni~nog postupka koji se izme|u
istih stranaka i po istom tu`benom...
Re~nik pravnih termina

koje je zakonom propisana kazna te`a od pet godina zatvora,
a zbog te{kih posledica i visokog step...
Medija centar Beograd

N
NADLE@NOST SUDA - ovla{}enje suda da postupa u odre|enoj pravnoj stvari (Vidi: Mesna nadle`nost, ...
Re~nik pravnih termina

NESVESNI NEHAT - najlak{i oblik vinosti, postoji kada u~inilac krivi~nog dela nije bio svestan da ...
Medija centar Beograd

koje je po zakonu propisana kazna zatvora od dvadeset godina ili te`a kazna, i protiv optu`enog kom...
Re~nik pravnih termina

za gonjenje, ako je optu`eni za isto delo ve} pravosna`no osu|en, oslobo|en od optu`be, ili je opt...
Medija centar Beograd

OTE@AVAJU]E OKOLNOSTI - okolnosti objektivnog ili subjektivnog
karaktera koje uti~u da se krivi~no ...
Re~nik pravnih termina

OSUMNJI^ENI - lice prema kome je pre pokretanja krivi~nog postupka organ unutra{njih poslova predu...
Medija centar Beograd

PENOLOGIJA - nauka koja se bavi prou~avanjem kazni i drugih vrsta
krivi~nih sankcija, njihovom prim...
Re~nik pravnih termina

vi~nih sankcija koje se izri~u maloletnicima, najo{trija mera
poja~anog nadzora
POJA^AN NADZOR OD ...
Medija centar Beograd

no lice osnivanjem, odnosno upisom u registar nadle`nog trgovinskog suda (Vidi: Trgovinski sud)
POT...
Re~nik pravnih termina

PRAVNOSNA@NOST (PRAVOSNA@NOST) - svojstvo sudske odluke
koje zna~i da se takva odluka vi{e ne mo`e...
Medija centar Beograd

PREJUDICIJELNA PITANJA - pravna pitanja za ~ije je re{avanje nadle`an sud ili drugi dr`avni organ u...
Re~nik pravnih termina

PREKR[AJNI POSTUPAK - postupak u kojem se na osnovu zakonom
utvr|enih op{tih uslova i na osnovu si...
Medija centar Beograd

PRIVREDNI PRESTUP - dru{tveno {tetna povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koja ...
Re~nik pravnih termina

PRODU@ENJE RODITELJSKOG PRAVA - vanparni~ni postupak u kojem sud odlu~uje o produ`enju roditeljsko...
Medija centar Beograd

RASPRAVLJANJE ZAOSTAV[TINE - vanparni~ni postupak u kojem
sud utvr|uje ko su naslednici umrlog, koj...
Re~nik pravnih termina

vi~nopravnom smislu, izuzev kada se radi o parnicama zbog
smetanja poseda, kada se re{enjem merito...
Medija centar Beograd

nu`no za ostvarivanje tog prava, ako je ta isprava izgubljena ili
uni{tena
SAU^ESNI[TVO - svi oblic...
Re~nik pravnih termina

za preko tu|eg zemlji{ta, pravo stanovanja, pravo progona
stoke preko tu|eg zemlji{ta i sl.
SMETAN...
Medija centar Beograd

dova, te Vrhovnog suda (Vidi: Mesna nadle`nost, Sud, Upravni organ, Funkcionalna nadle`nost)
STE^AJ...
Re~nik pravnih termina

virana u postupak jesu: predlaga~ i protivnik predlaga~a, a
zajedni~ki naziv im je u~esnici
SUBJEK...
Medija centar Beograd

SUDSKI DEPOZIT - polaganje novca, hartija od vrednosti, isprava i dragocenosti u sudski depozit, na...
Re~nik pravnih termina

T
TAPIJA - javna isprava u tapijskom sistemu koja stvara oborivu pretpostavku da je lice ozna~eno ...
Medija centar Beograd

~ijoj tu`bi nadle`ni sud ispituje zakonitost kona~nog upravnog akta

]
"]UTANJE UPRAVE" - situacija...
Re~nik pravnih termina

snage, a predmet vra}a ni`estepenom sudu na ponovni postupak
UKNJI@BA - upis u zemlji{ne knjige ko...
Medija centar Beograd

disciplinskom merom u posebnoj ustanovi moglo delovati na
maloletnika da svoje pona{anje uskladi sa...
Re~nik pravnih termina

dom sud utvr|uje kaznu i istovremeno odre|uje da se ona
ne}e izvr{iti ako osu|eni za vreme provera...
Medija centar Beograd

C
CESIJA - ustupanje, prenos potra`ivanja tre}em licu, prelaz potra`ivanja sa dotada{njeg poverioca...
Re~nik pravnih termina

fizi~kog bola, straha, naru`enosti ili psihi~kog bola zbog povrede ~asti i ugleda

48
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Pravni recnik

680 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Pravni recnik

 1. 1. Medija centar Beograd PRAVNIH RE^NIK PRAVNIH TERMINA ZA NOVINARE PRIREDIO Vladan Simeunovi} advokat u Beogradu 1
 2. 2. Re~nik pravnih termina Ovo izdanje predstavlja dopunu priru~nika "Javnost u sudnici: novinarski vodi~ kroz sudske postupke", prire|iva~a Vladana Simeunovi}a, izdava~a "Medija centar" Beograd, 2003 Kori{}ena literatura: 1. "Leksikon krivi~nog prava", autor prof. dr Dragan Jova{evi}, izdava~ "Slu`beni list SRJ", godina izdanja 2002. 2. "Leksikon gra|anskog prava", grupa autora, izdava~ "Nomos" Beograd, godina izdanja 1996. 2
 3. 3. Medija centar Beograd A ABOLICIJA - op{ti naziv za akt oslobo|enja u~inioca krivi~nog dela od krivi~nog gonjenja ili izvr{enja krivi~ne sankcije (Vidi: Amnestija i Pomilovanje) ADVOKAT - lice koje se profesionalno bavi advokaturom kao delatno{}u ~ija je osnovna funkcija pru`anje pravne pomo}i AKCIJA (DEONICA) - hartija od vrednosti koja titularu (akcionaru) daje izvesna prava (pravo na upravljanje, pravo na dobit ili dividendu) u akcionarskom dru{tvu ili komanditnom dru{tvu na akcije, odra`ava procentualni odnos uloga akcionara u ukupnom osniva~kom kapitalu dru{tva AKCIONARSKO (DEONI^KO) DRU[TVO - privredni subjekt ~iji je osnovni kapital podeljen na akcije (deonice) odre|ene nominalne vrednosti ALIMENTACIJA (IZDR@AVANJE) - pravni odnos u kojem je jedno lice (du`nik izdr`avanja) obavezan da drugom licu (poverilac izdr`avanja) obezbe|uje sredstva za zadovoljavanje osnovnih `ivotnih potreba (Vidi: Poverilac, Du`nik) AMNESTIJA - oslobo|enje od krivi~nog gonjenja ili potpuno ili delimi~no oslobo|enje od izvr{enja kazne, zamena izre~ene kazne bla`om kaznom, brisanje osude ili ukidanje pravnih posledica osude poimeni~no neodre|enom broju lica na osnovu akta organa zakonodavne vlasti (skup{tine) (Vidi: Abolicija, Pomilovanje) APELACIONI SUD - sud koji je prema odredbama Zakona o ure|enju sudova, ~ije je stupanje na snagu vi{e puta odlagano i koji jo{ uvek nije u potpunosti stupio na snagu, isklju~ivo nadle`an za odlu~ivanje po `albama protiv odluka op{tinskih i okru`nih sudova APSOLUTNA ZASTARELOST - nemogu}nost zapo~injanja ili nastavljanja krivi~nog postupka, odnosno izvr{enja izre~ene krivi~ne sankcije zbog proteka dva puta du`eg vremena od onog koji je zakonom predvi|en za nastupanje zastarelosti (Vidi: Zastarelost) 3
 4. 4. Re~nik pravnih termina APSOLUTNA PRAVA - subjektivna prava koja deluju prema svim tre}im licima; kao tipi~na apsolutna prava navode se stvarna prava, odnosno pravo svojine, pravo slu`benosti (Vidi: Relativna prava, Svojina, Subjektivna prava) AFEKAT - emocionalno stanje jake razdra`enosti ili straha koje karakteri{e kratkotrajna nesposobnost za rasu|ivanje, odnosno stanje su`ene svesti kod u~inioca krivi~nog dela, od posebnog zna~aja za utvr|ivanje krivi~ne odgovornosti u~inioca dela (Vidi: Krivi~na odgovornost) B BITNO SMANJENA URA^UNLJIVOST - stanje smanjene sposobnosti za rasu|ivanje i odlu~ivanje, odnosno smanjena sposobnost u~inioca krivi~nog dela da shvati zna~aj svog dela i da upravlja svojim postupcima, od posebnog zna~aja jer predstavlja fakultativni osnov za ubla`avanje kazne u~iniocu krivi~nog dela (Vidi: Vinost, Krivi~na odgovornost, Neura~unljivost, Ura~unljivost, Ubla`avanje kazne) BLA@I KRIVI^NI ZAKON - zakon koji je povoljniji za okrivljenog u odnosu na neki drugi zakon koji se u konkretnom slu~aju mo`e primeniti BLANKETNA KRIVI^NA DELA - krivi~na dela kod kojih zakonski opis ne sadr`i sve elemente, ve} je krivi~nu normu potrebno dopuniti normom sadr`anom u drugom propisu BRANILAC - pravno obrazovano lice, advokat, koje zastupa okrivljenog u krivi~nom postupku u funkciji stru~ne pomo}i prilikom pru`anja odbrane BRAK - zakonom ure|ena zajednica mu{karca i `ene (Vidi: Razvod braka) BRA^NI SPOROVI - sporovi koji nastaju u bra~nim odnosima ili povodom bra~nih odnosa (razvod braka, poni{taj braka, za utvr|enje postojanja i nepostojanja braka), zbog prirode ovih sporova javnost je uvek isklju~ena 4
 5. 5. Medija centar Beograd V VANPARNI^NI POSTUPAK - skup pravnih normi po kojima redovni sudovi postupaju i odlu~uju o li~nim, porodi~nim, imovinskim i drugim pravnim stvarima koje se po zakonu re{avaju u vanparni~nom postupku (Vidi: Li{enje poslovne sposobnosti, Zadr`avanje u neuropsihijatrijskoj organizaciji, Progla{enje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti, Produ`enje roditeljskog prava, Li{enje i vra}anje roditeljskog prava, Davanje dozvole za stupanje u brak, Raspravljanje zaostav{tine, Odre|ivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost, Ure|enje upravljanja i kori{}enja zajedni~ke stvari, Deoba zajedni~ke stvari ili imovine, Ure|enje me|e, Sudski depozit, Sastavljanje, ~uvanje, potvr|ivanje i poni{tavanje isprava) "VANPRETRESNO VE]E" - posebno ve}e prvostepenog krivi~nog suda sastavljeno od trojice sudija profesionalaca, odlu~uje o brojnim bitnim pitanjima (Videti u priru~niku "Javnost u sudnici", str. 15-16) VANREDNI PRAVNI LEK - pravna sredstva koja stranke ili ovla{}eni dr`avni organi koriste pobijaju}i odluke suda ili drugih dr`avnih organa protiv kojih se ne mo`e izjaviti redovni pravni lek (Vidi: Ponavljanje postupka, Vanredno ubla`avanje kazne, Zahtev za za{titu zakonitosti, Zahtev za ispitivanje zakonitosti pravosna`ne presude, Zahtev za vanredno preispitivanje pravosna`nog re{enja o prekr{aju, Revizija) VANREDNI PRAVNI LEK U UPRAVNOM POSTUPKU - zbog brojnosti vanrednih pravnih lekova u upravnom postupku ovde ih samo navodimo bez dalje eksplikacije: menjanje i poni{tavanje re{enja u vezi sa upravnim sporom, poni{tavanje i ukidanje po osnovu slu`benog nadzora, ukidanje i menjanje pravosna`nog re{enja uz pristanak ili po zahtevu stranke, vanredno ukidanje, ogla{avanje re{enja ni{tavim) VANREDNO UBLA@AVANJE KAZNE - vanredni pravni lek u krivi~nom postupku, ubla`avanje pravosna`no izre~ene kazne koja nije 5
 6. 6. Re~nik pravnih termina izvr{ena ukoliko se nakon pravosna`nosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala presuda ili sud za njih nije znao iako su postojale, a koje bi o~igledno dovele do bla`e osude VANSUDSKO PORAVNANJE - ugovor kojim se, izvan sudskog postupka, me|usobnim popu{tanjem ugovara~a re{avaju sporni odnosi i uklanjaju neizvesnosti u pogledu prava i obaveza (Vidi: Sudsko poravnanje) VASPITNE MERE - osnovna vrsta sankcija koje se izri~u maloletnim u~iniocima krivi~nih dela, kao i, u odre|enim slu~ajevima, mla|im punoletnim licima (do 21 godine `ivota), (Vidi: Ukor, Upu}ivanje u disciplinski centar za maloletnike, Poja~ani nadzor roditelja ili staraoca, Poja~ani nadzor u drugoj porodici, Poja~ani nadzor organa starateljstva, Upu}ivanje u vaspitnu ustanovu, Upu}ivanje u vaspitno popravni dom, Upu}ivanje u specijalnu ustanovu) VE]E ZA PREKR[AJE - drugostepeni organ u prekr{ajnom postupku (Vidi: Prekr{ajni organi) VERBALNA UVREDA - izjava omalova`avanja kojom se vre|a ~ast i ugled lica na koje se izjava odnosi (Vidi: Uvreda) VERODOSTOJNA ISPRAVA - isprava na osnovu koje se odre|uje izvr{enje radi ostvarenja nov~anog potra`ivanja izme|u pravnih i fizi~kih lica koja obavljaju privrednu delatnost (faktura-ra~un, menica, ~ek, obra~un kamate, izvod iz poslovnih knjiga) VE[TA^ENJE - dokazno sredstvo predvi|eno svim va`e}im procesnim zakonima, saznavanje pravno bitnih ~injenica preko lica, ve{taka, koja poseduju stru~na znanja kojima sud ili drugi postupaju}i organ ne raspola`e (psihijatri, patolozi, ekonomski eksperti i sl.) VINOST - psihi~ki odnos u~inioca krivi~nog dela prema u~injenom delu izra`en kroz svest i volju u~inioca, neophodan uslov za postojanje krivi~ne odgovornosti u~inioca i nu`an uslov da bi se prema u~iniocu izrekla kazna (Vidi: Direktni umi{ljaj, Eventualni umi{ljaj, Krivi~na odgovornost, Nehat, Svesni nehat, Nesvesni nehat) 6
 7. 7. Medija centar Beograd G GENERALNA (OP[TA) PREVENCIJA - svrha ka`njavanja, namera da se propisivanjem i izricanjem kaznenih sankcija uti~e na potencijalne u~inioce da ne vr{e krivi~na dela, te da ne ~ine prekr{aje i privredne prestupe (Vidi: Prekr{aj, Privredni prestup) GLAVNA RASPRAVA - faza parni~nog postupka u kojoj se izvo|enjem dokaza utvr|uju ~injenice na osnovu kojih sud odlu~uje o postavljenom tu`benom zahtevu (Vidi: Parni~ni postupak, Tu`ba, Tu`beni zahtev) GLAVNI PRETRES - faza krivi~nog postupka pred prvostepenim sudom u kojoj se neposredno, usmeno i javno, izvo|enjem dokaza utvr|uju ~injenice na osnovu kojih sud odlu~uje o postojanju krivi~nog dela, krivi~noj odgovornosti u~inioca dela i krivi~noj sankciji (Vidi: Krivi~no delo, Krivi~ne sankcije) GLAVNI UME[A^ - lice koje u celini ili delimi~no tra`i stvar ili pravo o kome izme|u drugih lica ve} te~e parnica, pa jednom tu`bom tu`i obe stranke zahtevaju}i da se za{titi ili utvrdi neko njegovo pravo na spornoj stvari ili pravu (Vidi: Ume{a~) GRAANSKO PRAVO - grana prava koja ure|uje imovinske odnose i druge odnose koji su posredno ili neposredno vezani za imovinske odnose, grana se na stvarno pravo, obligaciono pravo, nasledno pravo, porodi~no pravo, gra|ansko procesno pravo i sl. D DAVANJE DOZVOLE ZA STUPANJE U BRAK - vanparni~ni postupak iz grupe postupaka o ure|enju porodi~nih odnosa u kojem vanparni~ni sud, ukoliko postoje naro~ito opravdavaju}i raz7
 8. 8. Re~nik pravnih termina lozi mo`e dozvoliti zaklju~enje braka maloletnom licu `enskog pola koje je navr{ilo petnaest godina DEKLARATORNA (UTVRUJU]A) TU@BA - tu`ba kojom tu`ilac zahteva da sud u parni~nom postupku utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost ili neistinitost neke isprave (Vidi: Kondemnatorna tu`ba, Konstitutivna tu`ba) DEKLARATORNA (UTVRUJU]A) PRESUDA - presuda parni~nog suda kojom se utvr|uje postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost ili neistinitost neke isprave (Vidi: Kondemnatorna presuda, Konstitutivna presuda) DELIKT - u kaznenom pravu, termin za protivpravno pona{anje (krivi~na dela, prekr{aji, privredni prestupi), u gra|anskom pravu, termin koji podrazumeva svaki postupak {tetan po tu|a imovinska ili neimovinska dobra, stvaraju}i obavezu za {tetnika da o{te}enom nadoknadi {tetu DELIMI^NA PRESUDA - presuda parni~nog suda koja mo`e biti doneta kada usled priznanja ili na osnovu raspravljanja neki od vi{e tu`benih zahteva ili jedan deo tu`benog zahteva budu podobni za kona~no odlu~ivanje DELINKVENCIJA - ukupnost protivpravnih, ka`njivih pona{anja u jednom dru{tvu (krivi~na dela, prekr{aji, privredni prestupi, disciplinski prestupi) (Vidi: Kriminalitet) DEOBA ZAJEDNI^KE STVARI ILI IMOVINE - vanparni~ni postupak iz grupe postupaka o ure|enju imovinskih odnosa u kojem vanparni~ni sud razvrgava postoje}u imovinskopravnu zajednicu (Vidi: Zajedni~ka svojina, Susvojina) DIREKTNI UMI[LJAJ - vid odnosa u~inioca krivi~nog dela prema samom delu, postoji onda kada je u~inilac znao kakve }e posledice delo proizvesti i kada je takve posledice i `eleo DOVOENJE - mera obezbe|enja prisustva okrivljenog u krivi~nom i prekr{ajnom postupku (Vidi: Zabrana okrivljenom da napusti boravi{te, Zadr`avanje, Jemstvo, Pozivanje, Pritvor) DOKAZ - ~injenica na osnovu koje organ koji vodi postupak (krivi~ni, parni~ni, upravni...) utvr|uje postojanje ili nepostojanje ~inje8
 9. 9. Medija centar Beograd nice od ~ijeg postojanja ili nepostojanja zavisi odluka u konkretnoj pravnoj stvari (pravno relevantne - bitne ~injenice) DOKAZNI POSTUPAK - faza postupka u kojoj postupaju}i organ, na osnovu dokaznih sredstava, utvr|uje postojanje ili nepostojanje pravno relevantnih ~injenica DOKAZNA SREDSTVA - izvori saznanja organa koji vodi postupak o postojanju ili nepostojanju pravno relevantnih ~injenica (Vidi: Dokaz, Dokazni postupak, Uvi|aj, Isprava, Ispit okrivljenog, Javna isprava, Iskaz svedoka, Ve{ta~enje, Saslu{anje stranaka) DR@AVINA - posed, fakti~ka vlast na stvari ili pravu DR@AVINSKE TU@BE - tu`be zbog smetanja dr`avine (poseda) kojima se pokre}e postupak zbog oduzimanja ili uznemiravanja mirne, fakti~ke vlasti na stvari ili pravu (dr`avine) DR@AVNI TU@ILAC - termin koji Zakonik o krivi~nom postupku upotrebljava opisuju}i ovla{}eni dr`avni organ ~ija je funkcija gonjenje u~inilaca krivi~nih dela koja se gone po slu`benoj du`nosti, ovla{}enja dr`avnog tu`ioca, u navedenom smislu, ostvaruju op{tinska i okru`na javna tu`ila{tva koja su u sastavu Republi~kog javnog tu`ila{tva, na ~ijem ~elu se nalazi Republi~ki javni tu`ilac (Vidi: Republi~ki javni tu`ilac, Republi~ko javno tu`ila{tvo) DRU[TVENA OPASNOST - element pojma krivi~nog dela, shvata se kao povreda ili ugro`avanje nekog dobra ili interesa od ve}eg zna~aja DU@NIK - lice koje je nosilac kakve obaveze koju je du`no da izvr{i, nasuprot obavezi stoji pravo poverioca da tra`i izvr{enje te obaveze (Vidi: Poverilac) DU[EVNA POREME]ENOST - osnov isklju~enja krivi~ne odgovornosti, stanje nepravilnog odvijanja psihi~kih procesa koji izazivaju poreme}aj opa`anja, rasu|ivanja, mi{ljenja, pa takvo lice nije u mogu}nosti da pravilno rasu|uje i odlu~uje (Vidi: Vinost) 9
 10. 10. Re~nik pravnih termina E EVENTUALNI UMI[LJAJ - vid odnosa u~inioca krivi~nog dela prema samom delu, postoji onda kada je u~inilac bio svestan mogu}nosti nastupanja posledice koju ne `eli, ali pristaje na njeno nastupanje, odnosno sagla{ava se sa njenim nastupanjem EKSPROPRIJACIJA - prinudno oduzimanje prava svojine na nepokretnosti zbog postojanja javnog interesa, uz isplatu pravi~ne naknade (Vidi: Odre|ivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost) EKSTRADICIJA - akt pru`anja me|unarodne pravne pomo}i koji se sastoji u izdavanju u~inioca krivi~nog dela od strane jedne dr`ave drugoj dr`avi radi su|enja za u~injeno krivi~no delo ili radi izdr`avanja kazne @ @ALBA - redovni pravni lek protiv prvostepenih odluka sudova i drugih dr`avnih organa u svim postupcima, izuzev izvr{nog postupka (Vidi: Prigovor), su{tinski predstavlja zahtev da se prvostepena presuda ili re{enje preina~i ili ukine, `alba, osim kod retkih izuzetaka, ima suspenzivno dejstvo, odnosno odla`e izvr{enje pobijane odluke, kao i devolutivno dejstvo, odnosno izjavljivanjem `albe uspostavlja se nadle`nost drugog suda ili organa za odlu~ivanje @ALBA ZBOG "]UTANJA UPRAVE" - posebno pravno sredstvo koje se izjavljuje ukoliko organ uprave u zakonom propisanom roku ne donese re{enje, odnosno ne re{i o upravnoj stvari 10
 11. 11. Medija centar Beograd Z ZABELE@BA - vrsta upisa u zemlji{ne knjige ~injenica koje mogu uticati na sticanje, ograni~enje ili gubljenje zemlji{noknji`nih prava (zabele`ba spora, maloletstva i sl.) (Vidi: Spor, Zemlji{ne knjige) ZABRANA VR[ENJA POZIVA, DELATNOSTI ILI DU@NOSTI - vrsta mere bezbednosti koja je, kao i sve druge mere bezbednosti, usmerena na otklanjanje potencijalno opasnih situacija koje proisti~u iz li~nosti u~inioca ili drugih stvarnih okolnosti, odnosno na otklanjanje stanja ili uslova koji mogu biti od uticaja da u~inilac ubudu}e vr{i krivi~na dela (Vidi: Mere bezbednosti, Obavezno psihijatrijsko le~enje i ~uvanje u zdravstvenoj ustanovi, Obavezno psihijatrijsko le~enje na slobodi, Obavezno le~enje alkoholi~ara i narkomana, Oduzimanje predmeta, Proterivanje stranca iz zemlje) ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM - va`i ono {to je navedeno u prethodnoj ta~ki ZABRANA OKRIVLJENOM DA NAPUSTI BORAVI[TE - mera obezbe|enja prisustva okrivljenog u krivi~nom postupku ZABRANA REFORMATIO IN PEIUS - institut krivi~noprocesnog prava koji je konstituisan u korist okrivljenog po ~ijoj `albi odlu~uje drugostepeni sud, zabranjuju}i drugostepenom sudu da okrivljenom izrekne sankciju te`e vrste ili te`u sankciju iste vrste ZAVE[TANJE (TESTAMENT) - zakonom ure|eni oblik poslednje izjave volje, predvi|ene forme jesu: sudsko zave{tanje, svojeru~no zave{tanje, zave{tanje pred svedocima, usmeno zave{tanje, vojno zave{tanje, brodsko zave{tanje, konzularno zave{tanje ZADR@AVANJE - pravo organa unutra{njih poslova da u pretkrivi~nom postupku li{i slobode (najdu`e do 48 ~asova) lice ako postoji neki od razloga za odre|ivanje pritvora, u prekr{ajnom pravu, mera obezbe|enja prisustva okrivljenog 11
 12. 12. Re~nik pravnih termina ZADR@AVANJE U ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI KOJA OBAVLJA DELATNOST U OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE - vanparni~ni postupak u kojem sud odlu~uje o sme{taju du{evno bolesnog lica u odgovaraju}oj zdravstvenoj organizaciji kad je zbog prirode bolesti neophodno da to lice bude ograni~eno u slobodi kretanja ili op{tenja sa spoljnim svetom ZAJEDNI^KA SVOJINA - pravo svojine dve ili vi{e osobe (zajedni~ari) na istoj stvari, ali tako da njihovi udeli nisu odre|eni, ali su odredivi ZAKONSKI ZASTUPNIK - lice koje u pravnom saobra}aju istupa u ime poslovno nesposobnog lica (maloletnika ili lica li{enog poslovne sposobnosti) ili pravnog lica (roditelji, postavljeni zastupnik, direktor preduze}a) ZAKONSKO NASLEIVANJE - nasle|ivanje na osnovu odre|enih ~injenica predvi|enih zakonom (srodstvo, bra~na veza) u slu~ajevima kada se ne nasle|uje na osnovu zave{tanja ZAOSTAV[TINA - imovinska prava koja je ostavilac imao u vreme smrti, a podobna su za nasle|ivanje ZAPISNIK - javna isprava o radnjama u~esnika u postupku, rezultatima izvo|enja dokaza i va`nim izjavama u~esnika ZASTARELOST - u gra|anskom pravu, gubitak prava poverioca da, zbog proteka zakonom predvi|enog vremena, od du`nika obaveze sudskim putem zahteva ispunjenje te obaveze, u krivi~nom pravu, gubitak mogu}nosti nadle`nog dr`avnog organa da pokrene krivi~ni postupak, da vodi krivi~ni postupak ili da izvr{i krivi~nu sankciju zbog proteka vremena koje je zakonom predvi|eno, isto va`i i za druge kaznene postupke ZATVOR - vremenska kazna li{enja slobode koja ne mo`e biti kra}a od trideset dana, niti du`a od petnaest godina, izuzev za najte`a dela i najte`e oblike krivi~nih dela, kada se mo`e izre}i kazna zatvora u trajanju od ~etrdeset godina (Vidi: Krivi~ne sankcije, Kazna, Nov~ana kazna, Uslovna osuda, Sudska opomena, Mere bezbednosti, Vaspitne mere, Prekr{ajne kazne) ZAHTEV ZA ZA[TITU ZAKONITOSTI - vanredni pravni lek predvi|en svim va`e}im procesnim zakonima, izjavljuje ga Republi~ki javni tu`ilac Vrhovnom sudu, po inicijativi stranke ili samostalno 12
 13. 13. Medija centar Beograd ZAHTEV ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOSNA@NOG RE[ENJA O PREKR[AJU - vanredno pravno sredstvo u prekr{ajnom postupku ZAHTEV ZA ISPITIVANJE ZAKONITOSTI PRAVOSNA@NE PRESUDE - vanredni pravni lek u krivi~nom postupku koji mo`e podneti okrivljeni koji je pravosna`no osu|en na bezuslovnu kaznu zatvora ili maloletni~kog zatvora (Vidi: Maloletni~ki zatvor) ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKR[AJNOG POSTUPKA - procesni akt kojim se pred nadle`nim prekr{ajnim organom pokre}e prekr{ajni postupak (Vidi: Prekr{aj, Prekr{ajni organi) ZAHTEV ZA SPROVOENJE ISTRAGE - krivi~no procesni akt kojim ovla{}eni podnosilac (javni tu`ilac i o{te}eni kao tu`ilac) zahteva da nadle`ni istra`ni sudija tokom istrage prona|e i prikupi dokaze kako bi se moglo odlu~iti da li }e se podi}i optu`nica ili obustaviti postupak, temelji se na osnovanoj sumnji (Vidi: O{te}eni kao tu`ilac, Optu`nica) ZA[TITNE MERE U PREKR[AJNOM POSTUPKU - mere koje bi trebalo da omogu}e, s obzirom na li~na svojstva ili sklonost okrivljenog, da ubudu}e ne ~ini prekr{aje (zabrana pravnom licu da vr{i odre|enu delatnost, zabrana odgovornom licu da vr{i odre|ene poslove, oduzimanje predmeta, zabrana vr{enja samostalne delatnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, udaljenje stranca sa teritorije SRJ) ZEMLJI[NA KNJIGA - javni registar koji vodi evidenciju o pravima na nepokretnostima; upisom u zemlji{nu knjigu sti~u se, prenose i prestaju prava na nepokretnostima (Vidi: Zabele`ba, Uknji`ba, Tapija, Tapijski sistem) ZEMLJI[NOKNJI@NI ULO@AK - sastavni deo glavne zemlji{ne knjige, sastoji se od popisnog lista (opis nepokretnosti), vlasni~kog lista (podaci o vlasniku nepokretnosti) i teretnog lista (podaci o stvarnim teretima na nepokretnosti) 13
 14. 14. Re~nik pravnih termina I IDEALNI STICAJ KRIVI^NIH DELA - postoji u slu~aju kada jedno lice jednom radnjom izvr{enja u~ini vi{e krivi~nih dela (Vidi: Realni sticaj krivi~nih dela, Sticaj) IZVR[NA ISPRAVA - pravni akt na osnovu koga se mo`e tra`iti prinudno izvr{enje potra`ivanja koje je utvr|eno tim aktom (presuda, re{enje, sudsko poravnanje) (Vidi: Izvr{ni postupak) IZVR[NI POSTUPAK (SUDSKI) - skup pravila po kojima sud postupa radi prinudnog izvr{enja sudske odluke koja glasi na ispunjenje obaveze, kao i radi obezbe|enja potra`ivanja, te prinudnog izvr{enja odluka donetih u upravnom ili prekr{ajnom postupku koje glase na ispunjenje nov~ane obaveze, kao i radi obezbe|enje nov~anog potra`ivanja o kome se odlu~uje u upravnom ili prekr{ajnom postupku IZVR[NI POSTUPAK (UPRAVNI-ADMINISTRATIVNI) - skup pravila po kojima postupa upravni organ radi prinudnog izvr{enja izvr{nog upravnog akta (Vidi: Upravni akt, Upravni organ, Upravni postupak) IZVR[NOST - svojstvo sudske odluke i upravnog akta koje omogu}ava da se mogu prinudno izvr{iti u sudskom izvr{nom postupku ili u administrativnom-upravnom izvr{nom postupku IZUZE]E - institut krivi~nog procesnog prava (naravno, i drugih procesnih prava) ustanovljen s ciljem da doprinosi objektivnosti u radu i odlu~ivanju suda; njegovom se primenom iz postupka udaljavaju sudije i druga lica (sudije porotnici, predsednik suda, dr`avni tu`ilac i njegovi zamenici, zapisni~ari, tuma~i, ve{taci, stru~na lica) kada postoje razlozi koji dovode u sumnju njihovu objektivnost (nepristrasnost); razlozi za izuze}e dele se na one zbog kojih se sudija ili drugo lice moraju obavezno izuzeti i na razloge koji pobu|uju sumnju u objektivnost IMUNITET - pravo odre|enog lica koje spre~ava krivi~no gonjenje ili krivi~no ka`njavanje tog lica 14
 15. 15. Medija centar Beograd INDICIJA - u krivi~nopravnom smislu, osnov sumnje da je neko lice u~inilo krivi~no delo ISKAZ SVEDOKA - dokazno sredstvo na osnovu koga organ koji vodi postupak, a na osnovu neposrednog ~ulnog opa`anja nekog lica (svedok), saznaje ~injenice od ~ijeg postojanja ili nepostojanja zavisi re{avanje u konkretnoj pravnoj stvari (pravno relevantne ~injenice) ISPIT OKRIVLJENOG - dokazno sredstvo u krivi~nom postupku na osnovu koga krivi~ni sud, na osnovu ispitivanja okrivljenog, saznaje ~injenice od kojih zavisi re{avanje u konkretnoj krivi~noj stvari (postojanje krivi~nog dela, postojanje krivi~ne odgovornosti, sankcije) ISPRAVE - dokazno sredstvo, svaki predmet na kojem se nalazi zapis koji slu`i kao dokaz kakve ~injenice bitne za pravne odnose (Vidi: Javna isprava, Privatna isprava) ISTRAGA - faza prethodnog krivi~nog postupka koja zapo~inje na osnovu re{enja o sprovo|enju istrage protiv lica za koje se osnovano sumnja da je izvr{ilo krivi~no delo, a na osnovu zahteva ovla{}enog tu`ioca, svrha istrage jeste prikupljanje dokaza na osnovu kojih }e se odlu~iti ima li mesta podizanju optu`nice ISTRA@NI SUDIJA - organ koji rukovodi istragom i glavni nosilac aktivnosti u istrazi J JAVNA ISPRAVA - isprava koju je u propisanom obliku i u okviru svojih nadle`nosti izdao dr`avni organ ili organ koji vr{i javna ovla{}enja JAVNO PRAVOBRANILA[TVO - samostalni dr`avni organ koji se stara o za{titi imovinskih i drugih gra|ansko pravnih interesa dr`ave ili drugih entiteta lokalne samouprave JAVNO TU@ILA[TVO - samostalni dr`avni organ ~ija je najzna~ajnija funkcija gonjenje u~inilaca krivi~nih dela; nadle`nost javnog 15
 16. 16. Re~nik pravnih termina tu`ila{tva u Republici Srbiji vr{e republi~ki javni tu`ilac, okru`ni i op{tinski javni tu`ioci (Vidi: Dr`avni tu`ilac, Republi~ki javni tu`ilac) JEMSTVO - u gra|anskopravnom smislu, odgovornost tre}eg lica poveriocu za pravilno ispunjenje obaveze glavnog du`nika, u krivi~nopravnom smislu, mera za obezbe|enje prisustva okrivljenog u krivi~nom postupku kada je opasnost od bekstva jedini razlog zbog kojeg bi ina~e bio odre|en pritvor K KAZNA - vrsta krivi~ne sankcije ~ijim se izvr{enjem krivi~no odgovornom u~iniocu krivi~nog dela prinudno oduzimaju ili ograni~avaju odre|ene slobode i prava, tako|e i prekr{ajna sankcija i sankcija u postupcima po privrednim prestupima, (Vidi: Nov~ana kazna, Zatvor, Prekr{ajna kazna, Kazne u postupcima po privrednim prestupima) KAZNE U PRIVREDNO PRESTUPNOM POSTUPKU - predvi|ena je nov~ana kazna kao jedina vrsta kazne, uslovna osuda i za{titne mere (javno objavljivanje presude, oduzimanje predmeta, zabrana pravnom licu da se bavi odre|enom delatno{}u, zabrana odre|enom licu da vr{i odre|ene delatnosti) (Vidi: Uslovna osuda u privredno prestupnom postupku) KAZNENA EVIDENCIJA - evidencija o krivi~nim osudama koju vodi Ministarstvo unutra{njih poslova; podaci o brisanim osudama mogu se dati na uvid samo tu`ila{tvu, sudu i organima unutra{njih poslova u vezi sa krivi~nim postupkom koji se vodi KAZNENA POLITIKA - sistem mera i aktivnosti koje dr`avni organi preduzimaju s ciljem da se ka`njavanjem u~inilaca krivi~nih dela (tako|e, prekr{aja i privrednih prestupa) suzbiju ka`njiva pona{anja (Vidi: Svrha ka`njavanja) KATASTAR - javna evidencija o zemlji{tu koja sadr`i podatke o polo`aju, obliku, povr{ini, na~inu kori{}enja zemlji{ta (Vidi: Zemlji{ne knjige) 16
 17. 17. Medija centar Beograd KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI - okolnosti koje jednom krivi~nom delu daju te`i oblik, pa se kod postojanja takvih krivi~nih dela predvi|a poo{treno ka`njavanje, npr. nastupanje te`e posledice, naro~ito te{ke okolnosti vezane za vreme, mesto, na~in izvr{enja krivi~nog dela) KVALIFIKOVANO KRIVI^NO DELO - krivi~na dela koja predstavljaju te`i oblik nekog drugog krivi~nog dela s obzirom na nastupanje te`e posledice od one koja redovno nastupa i s obzirom na posebne okolnosti koje predstavljaju pove}ani stepen dru{tvene opasnosti KLEVETA - u gra|anskopravnom smislu, izno{enje ili prono{enje po ~ast i ugled {kodljivih neistinitih ~injeni~nih tvrdnji o nekom licu, {to za posledicu mo`e imati obavezu da se oklevetanom licu nadoknadi nematerijalna {teta zbog povrede ~asti i ugleda; u krivi~nopravnom smislu, krivi~no delo ~ije je bi}e opisano kao izno{enje ili prono{enje za drugog ne~eg neistinitog {to mo`e {koditi njegovoj ~asti i ugledu KONA^NOST UPRAVNOG AKTA - svojstvo upravnog akta koje onemogu}ava pobijanje istog redovnim pravnim lekom (Vidi: Pravosna`nost upravnog akta) KONDEMNATORNA TU@BA (TU@BA ZA ^INIDBU) - tu`ba u parni~nom postupku kojom se tra`i da sud obave`e tu`enika da ne{to u~ini, odnosno da ne{to ne u~ini ili da se od ne~ega uzdr`i (Vidi: Deklaratorna tu`ba, Konstitutivna tu`ba) KONDEMNATORNA PRESUDA - presuda kojom parni~ni sud obavezuje tu`enika da ne{to u~ini, odnosno da ne{to ne u~ini ili da se od ne~ega uzdr`i (Vidi: Deklaratorna presuda, Konstitutivna presuda) KONSTITUTIVNA (PREOBRA@AJNA) TU@BA - tu`ba u parni~nom postupku kojom se zahteva promena (preobra`aj) nekog pravnog odnosa (razvod braka, promena odluke o izdr`avanju) (Vidi: Deklaratorna tu`ba, Kondemnatorna tu`ba) KONSTITUTIVNA (PREOBRA@AJNA) PRESUDA - presuda kojom parni~ni sud menja, preobra`ava neki postoje}i pravni odnos (razvodi brak i sl.) (Vidi: Deklaratorna presuda, Kondemnatorna presuda) 17
 18. 18. Re~nik pravnih termina KRAJNJA NU@DA - u gra|anskopravnom smislu, osnov isklju~enja odgovornosti za naknadu {tete ukoliko se zbog hitne potrebe povredi tu|e dobro da bi se otklonila opasnost povrede sopstvenog dobra; u krivi~nopravnom smislu, osnov koji isklju~uje postojanje krivi~nog dela, postoji kada je delo u~injeno da bi u~inilac od sebe ili drugog otklonio istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi na~in nije mogla otkloniti, ukoliko u~injeno zlo nije ve}e od zla koje je pretilo (Vidi: Prekora~enje krajnje nu`de) KRIVI^NA ODGOVORNOST - krivi~no je odgovoran onaj u~inilac koji je prilikom izvr{enja krivi~nog dela bio ura~unljiv i koji je krivi~no delo izvr{io s umi{ljajem ili iz nehata (zakon odre|uje kada }e se odgovarati i za krivi~na dela u~injena iz nehata); postojanje krivi~ne odgovornosti (ura~unljivost i vinost) neophodan je uslov za izricanje kazni, kao vrste krivi~nih sankcija KRIVI^NA PRIJAVA - usmeno ili pismeno obave{tenje nadle`nom javnom tu`iocu da je izvr{eno krivi~no delo za koje se goni po slu`benoj du`nosti KRIVI^NE SANKCIJE - prinudne mere dr`ave koje se primenjuju prema u~iniocima krivi~nih dela (Vidi: Vaspitne mere, Zatvor, Kazna, Mere bezbednosti, Nov~ana kazna, Sudska opomena, Uslovna osuda) KRIVI^NO DELO - dru{tveno opasno delo koje je propisano zakonom i ~ija su obele`ja odre|ena zakonom KRIVI^NO PRAVO - sistem zakonskih propisa kojima se odre|uju krivi~na dela, krivi~ne sankcije i uslovi za utvr|ivanje krivi~ne odgovornosti i uslovi za ka`njavanje u~inilaca krivi~nih dela KRIMINALISTIKA - nau~na disciplina koja stru~nim postupcima, merama i prakti~nim metodama tra`i, prou~ava i usavr{ava na~ine, postupke i metode radi rasvetljavanja krivi~nih dela KRIMINALITET - ukupnost krivi~nih dela u jednom dru{tvu u odre|enom periodu (Vidi: Delinkvencija) KRIMINOLOGIJA - nauka koja se bavi prou~avanjem uzroka kriminaliteta 18
 19. 19. Medija centar Beograd L LITISPENDENCIJA - postojanje parni~nog postupka koji se izme|u istih stranaka i po istom tu`benom zahtevu ve} vodi pred parni~nim sudom, posledica je odbacivanje tu`be koja bi bila kasnije podneta LI^NA PRAVA - prava nad li~nim dobrima (pravo na `ivot, na telesni integritet, na ~ast i ugled, na ljudsko dostojanstvo, na privatnost i sl.) LIKVIDACIJA PRAVNOG LICA - na~in prestanka solventnog pravnog lica (preduze}a, banke) zbog izre~ene mere zabrane obavljanja delatnosti, prestanka prirodnih uslova za obavljanje delatnosti, proteka roka za koji je pravno lice osnovano, te zbog brisanja ni{tavog upisa u sudski registar (Vidi: Ste~aj) LIKVIDACIONO VE]E - organ vo|enja postupka likvidacije LIKVIDACIONI UPRAVNIK - organ vo|enja postupka likvidacije LI[ENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI - vanparni~ni postupak u kojem sud ispituje da li je punoletno lice sposobno za normalno rasu|ivanje i staranje o sopstvenim interesima, te odlu~uje o potpunom ili delimi~nom li{enju poslovne sposobnosti kad utvrdi da za to postoje zakonom predvi|eni razlozi, kao i o vra}anju poslovne sposobnosti LI[ENJE RODITELJSKOG PRAVA - vanparni~ni sud u kojem sud li{ava roditelje roditeljskog prava u slu~ajevima zloupotrebe dece ili zanemarivanja roditeljskih obaveza, te odlu~uje o vra}anju roditeljskog prava ako za to postoje uslovi M MALOLETNI^KI ZATVOR - najstro`a sankcija koja se mo`e izre}i starijem maloletniku (16-18 godina) koji je u~inio krivi~no delo za 19
 20. 20. Re~nik pravnih termina koje je zakonom propisana kazna te`a od pet godina zatvora, a zbog te{kih posledica i visokog stepena krivi~ne odgovornosti ne bi bilo opravdano izre}i vaspitnu meru MATERIJALNO PRAVO - skup pravnih normi sadr`anih u brojnim zakonima (Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o nasle|ivanju, Krivi~ni zakon i sl.) kojima se propisuje sticanje, kori{}enje, prestanak i za{tita subjektivnih prava, te predvi|aju krivi~na dela, uslovi odgovornosti za izvr{eno krivi~no delo i krivi~ne sankcije koje se mogu izre}i u~iniocu krivi~nog dela MEUPRESUDA - odluka kojom parni~ni sud, u parnicama gde se zahteva isplata nov~anog iznosa, odlu~uje samo o osnovanosti tu`benog zahteva, ali ne i visini zahteva MERE BEZBEDNOSTI - sankcije usmerene na otklanjanje potencijalno opasnih situacija koje proisti~u iz li~nosti u~inioca ili iz nekih stvarnih okolnosti, odnosno na otklanjanje stanja ili uslova koji mogu biti od uticaja da u~inilac ubudu}e ne vr{i krivi~na dela (Vidi: Zabrana vr{enja poziva, delatnosti ili du`nosti, Zabrana upravljanja motornim vozilom, Obavezno psihijatrijsko le~enje i ~uvanje u zdravstvenoj ustanovi, Obavezno psihijatrijsko le~enje na slobodi, Obavezno le~enje alkoholi~ara i narkomana, Oduzimanje predmeta, Proterivanje stranca iz zemlje) MERE UPOZORENJA - sankcije koje krivi~ni sud izri~e odgovornom u~iniocu krivi~nog dela u situacijama kada na osnovu svih okolnosti proceni da }e i pretnjom ka`njavanja posti}i svrhu ka`njavanja (Vidi: Sudska opomena, Uslovna osuda) MERITORNA SUDSKA ODLUKA - u parni~nom postupku, odluka o predmetu spora, odluka o su{tini spora MERITUM - u krivi~nom postupku, glavni predmet odlu~ivanja (postojanje krivi~nog dela, krivi~ne odgovornosti i odlu~ivanje o krivi~noj sankciji) MESNA NADLE@NOST - pravo i du`nost stvarno nadle`nog suda (krivi~nog ili gra|anskog ili suda koji re{ava u postupcima po privrednim prestupima) ili drugog organa (prekr{ajnog) ili upravnog organa da re{ava u konkretnoj pravnoj stvari sa svoje teritorije (Vidi: Stvarna nadle`nost, Sud, Upravni organ, Funkcionalna nadle`nost) 20
 21. 21. Medija centar Beograd N NADLE@NOST SUDA - ovla{}enje suda da postupa u odre|enoj pravnoj stvari (Vidi: Mesna nadle`nost, Stvarna nadle`nost, Funkcionalna nadle`nost) NASLEDNIK - fizi~ko ili pravno lice koje na osnovu zakona ili zave{tanja nasle|uje ostavioca NASLEDNO PRAVO - skup pravnih propisa koji ure|uju nasle|ivanje, odnosno pravo nekog lica da stekne odre|ena prava na zaostav{tini NA^ELO LEGALITETA - osnovno na~elo krivi~nog prava prema kojem krivi~no delo i krivi~na sankcija moraju biti propisani pre izvr{enja krivi~nog dela NE BIS IN IDEM - na~elo krivi~noprocesnog prava prema kojem jednom pravosna`no presu|ena krivi~na stvar ne mo`e ponovo biti predmet krivi~nog postupka NEZNATNA DRU[TVENA OPASNOST - osnov koji uz krajnju nu`du i nu`nu odbranu isklju~uje postojanje krivi~nog dela; mala opasnost, neznatnost ili odsustvo {tetnih posledica NEZNATNA DRU[TVENA [TETNOST - osnov isklju~enja postojanja privrednog prestupa NEMATERIJALNA [TETA - {teta nastala povredom li~nih prava (fizi~kog ili psihi~kog integriteta, bol, strah, povreda ~asti i ugleda, naru`enost) (Vidi: [teta) NEPOKRETNE STVARI - stvari koje se ne mogu pomerati bez o{te}enja njihove su{tine NEPOSREDNA OPTU@NICA - optu`ni akt koji se mo`e podi}i bez sprovo|enja istrage ukoliko se radi o krivi~nom delu za koje je zapre}ena kazna do pet godina zatvora i ukoliko prikupljeni podaci koji se odnose na delo i u~inioca pru`aju dovoljno osnova za optu`enje NEHAT - oblik vinosti, lak{i od umi{ljaja, nevoljno ostvarenje krivi~nog dela (Vidi: Nesvesni nehat, Svesni nehat, Direktni umi{ljaj, Eventualni umi{ljaj, Vinost) 21
 22. 22. Re~nik pravnih termina NESVESNI NEHAT - najlak{i oblik vinosti, postoji kada u~inilac krivi~nog dela nije bio svestan da svojim pona{anjem mo`e prouzrokovati zabranjenu posledicu, iako je prema svojim li~nim svojstvima i drugim okolnostima bio du`an i mogao biti svestan te mogu}nosti NEURA^UNLJIVOST - nesposobnost u~inioca krivi~nog dela da shvati zna~aj svog dela i da upravlja svojim postupcima prilikom izvr{enja krivi~nog dela; neura~unljivom u~iniocu krivi~nog dela ne izri~e se kazna ve} mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le~enja ili ~uvanja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog psihijatrijskog le~enja na slobodi (Vidi: Mere bezbednosti, Obavezno psihijatrijsko le~enje ili ~uvanje u zdravstvenoj ustanovi, Obavezno psihijatrijsko le~enje na slobodi) NOV^ANA KAZNA - vrsta imovinske kazne koja se sastoji u obavezi u~inioca krivi~nog dela, prekr{aja ili privrednog prestupa da u korist dr`ave, u odre|enom roku, plati odmereni nov~ani iznos NU@NA ODBRANA - odbrana koja je potrebna da bi se od sebe ili drugog lica odbio istovremeni, protivpravni napad, osnov isklju~enja postojanja krivi~nog dela, delo u~injeno u nu`noj odbrani nije krivi~no delo (Vidi: Prekora~enje nu`ne odbrane) O OBAVEZNA ODBRANA - Zakonik o krivi~nom postupku predvi|a slu~ajeve kada okrivljeni mora imati branioca, i to: ako je okrivljeni nem, gluv ili nesposoban da se sam uspe{no brani, ako se postupak vodi zbog krivi~nog dela za koje se mo`e izre}i kazna zatvora preko deset godina ili te`a kazna, ako je okrivljenom odre|en pritvor, ako se okrivljenom sudi u odsustvu. OBAVEZNI PRITVOR - pritvor, kao mera obezbe|enja prisustva okrivljenog u krivi~nom postupku uvek }e se odrediti: protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je izvr{ilo krivi~no delo za 22
 23. 23. Medija centar Beograd koje je po zakonu propisana kazna zatvora od dvadeset godina ili te`a kazna, i protiv optu`enog kome je presudom prvostepenog suda izre~ena kazna zatvora od pet godina ili te`a kazna, ako se optu`eni ve} ne nalazi u pritvoru, a to je opravdano zbog na~ina izvr{enja ili drugih posebno te{kih okolnosti krivi~nog dela OBAVEZNO LE^ENJE ALKOHOLI^ARA I NARKOMANA - mera bezbednosti koja se izri~e u~iniocu krivi~nog dela koji je ovo delo izvr{io usled zavisnosti od stalne upotrebe alkohola ili opojnih droga i kod koga postoji opasnost da }e usled ove zavisnosti i dalje vr{iti krivi~na dela OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LE^ENJE I ^UVANJE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - mera bezbednosti koja se izri~e u~iniocu krivi~nog dela koji je ovo delo izvr{io u stanju neura~unljivosti ili bitno smanjene ura~unljivosti, te da je opasno za svoju okolinu, a da je le~enje u psihijatrijskoj ustanovi neophodno da bi se uklonile ove okolnosti OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LE^ENJE NA SLOBODI - va`i isto {to i u prethodnoj ta~ki, s tim {to je za otklanjanje opasnosti dovoljno i le~enje na slobodi OBLIGACIONI ODNOS - gra|ansko-pravni odnos izme|u dva lica, poverioca, s jedne strane i du`nika, s druge strane, koji podrazumeva pravo poverioca da od du`nika zahteva nekakvo ~injenje ili ne~injenje, a du`nik ima obavezu da to u~ini OBLIGACIONO PRAVO - skup pravnih normi koji reguli{e obligacione odnose OBUSTAVA KRIVI^NOG POSTUPKA - na~in okon~anja krivi~nog postupka zbog smrti okrivljenog, trajnog du{evnog oboljenja, odustanka tu`ioca od gonjenja, zato {to delo koje je predmet optu`be nije krivi~no delo, zbog nepostojanja krivi~ne odgovornosti, zbog zastarelosti, ako postoji akt amnestije ili pomilovanja, druge okolnosti koje trajno isklju~uju krivi~no gonjenje, ako nema dovoljno dokaza ODBIJAJU]A PRESUDA - presudu kojom se optu`ba odbija sud }e izre}i: ako je tu`ilac od zapo~injanja do zavr{etka glavnog pretresa odustao od optu`be ili je o{te}eni odustao od predloga 23
 24. 24. Re~nik pravnih termina za gonjenje, ako je optu`eni za isto delo ve} pravosna`no osu|en, oslobo|en od optu`be, ili je optu`ba protiv njega pravosna`no odbijena ili je postupak protiv njega pravosna`no obustavljen, ako je optu`eni aktom amnestije ili pomilovanja oslobo|en od gonjenja ili se krivi~no gonjenje ne mo`e preduzeti zbog zastarelosti ODGOVOR NA INFORMACIJU - pravo na iskaz kojim se uzvra}a (replika) na nepotpunu informaciju da bi se ova u~inila potpunijom, istinitom, objektivnom ODGOVOR NA TU@BU - parni~na radnja tu`enika kojom se izja{njava na navode iz tu`be, predla`u}i dokaze radi utvr|ivanja ~injenica koje mu idu u korist ODGOVORNO (OKRIVLJENO) LICE PRAVNOG LICA - subjekt u privrednom prestupnom postupku, zakonski zastupnik pravnog lica ili lice s posebnim ovla{}enjima u pravnom licu koje je odgovorno za u~injeni privredni prestup i protiv kojeg je podnet optu`ni predlog zbog privrednog prestupa ODMERAVANJE KAZNE - odre|ivanje vrste i mere kazne koja se izri~e u~iniocu krivi~nog dela ODUZIMANJE PREDMETA - mera bezbednosti predvi|ena u svim kaznenim postupcima; smisao je da se oduzmu predmeti koji su upotrebljeni, nastali ili bili namenjeni izvr{enju krivi~nog dela, prekr{aja ili privrednog prestupa OKRIVLJENI - u {irem smislu naziv za osumnji~eno, okrivljeno, optu`eno i osu|eno lice; u u`em smislu, lice protiv koga je podnet zahtev za sprovo|enje istrage, ili je podignuta optu`nica, optu`ni predlog ili privatna tu`ba; tako|e i naziv za okrivljenog u prekr{ajnom postupku i privredno-prestupnom postupku (Vidi: Odgovorno lice pravnog lica, Okrivljeno pravno lice) OKRIVLJENO PRAVNO LICE - stranka u privredno-prestupnom postupku, pravno lice protiv koga je podnet optu`ni predlog zbog privrednog prestupa (Vidi: Odgovorno lice pravnog lica) OLAK[AVAJU]E OKOLNOSTI - okolnosti objektivnog ili subjektivnog karaktera koje uti~u da se krivi~no odgovornom u~iniocu krivi~nog dela, unutar zakonom propisanih granica, izrekne bla`a kazna, bilo po vrsti, bilo po meri 24
 25. 25. Medija centar Beograd OTE@AVAJU]E OKOLNOSTI - okolnosti objektivnog ili subjektivnog karaktera koje uti~u da se krivi~no odgovornom u~iniocu krivi~nog dela, unutar zakonom propisanih granica, izrekne stro`a kazna, bilo po vrsti, bilo po meri OPOZIV USLOVNE OSUDE - izvr{enje kazne zatvora utvr|ene u uslovnoj osudi u slu~aju novou~injenog krivi~nog dela, ranije u~injenog krivi~nog dela ili neispunjenja odre|enih obaveza OPOMENA U PREKR[AJNOM POSTUPKU - vaspitna mera koja se u prekr{ajnom postupku izri~e prema maloletnom u~iniocu prekr{aja OPTU@ENI - lice protiv koga je optu`nica stupila na pravnu snagu OPTU@NICA - optu`ni akt ovla{}enog tu`ioca, javnog tu`ioca ili o{te}enog kao tu`ioca, za krivi~na dela za koja je zapre}ena kazna zatvora preko tri godine OPTU@NI PREDLOG - optu`ni akt ovla{}enog tu`ioca, javnog tu`ioca ili o{te}enog kao tu`ioca za krivi~na dela za koja je zapre}ena kazna zatvora do tri godine OPTU@NI PREDLOG ZA PRIVREDNI PRESTUP - inicijalni akt javnog tu`ioca ili o{te}enog kao tu`ioca kojim se pokre}e postupak po privrednim prestupima OSLOBAAJU]A PRESUDA - presuda kojom se okrivljeni osloba|a od optu`be i koju }e sud izre}i: ako delo za koje se optu`uje po zakonu nije krivi~no delo, ako ima okolnosti koje isklju~uju krivi~nu odgovornost, ako nije dokazano da je optu`eni u~inio delo za koje se optu`uje. OSLOBOENJE OD KAZNE - ovla{}enje suda da krivi~no odgovornog u~inioca krivi~nog dela, pod zakonom propisanim uslovima, oslobodi od kazne (prekora~enje nu`ne odbrane, krajnje nu`de, ako je delo u~injeno iz nehata, ako u~inilac krivi~nog dela i sam trpi te{ke posledice krivi~nog dela...) OSNOVANA SUMNJA - vi{i stepen verovatno}e da je neko lice izvr{ilo krivi~no delo, stepen verovatno}e koji je dovoljan za sprovo|enje istrage OSUUJU]A PRESUDA - presuda koju }e sud izre}i kad utvrdi da je okrivljeni u~inio krivi~no delo koje mu se stavlja na teret i da mu treba izre}i uslovnu osudu ili kaznu ili ga oglasiti krivim, a osloboditi ga od kazne. 25
 26. 26. Re~nik pravnih termina OSUMNJI^ENI - lice prema kome je pre pokretanja krivi~nog postupka organ unutra{njih poslova preduzeo neku radnju zbog postojanja osnova sumnje da je izvr{io krivi~no delo OCENA DOKAZA - aktivnost suda ili upravnog organa koja se sastoji u vrednovanju izvedenih dokaza u odnosu na ~injenice koje su predmet dokazivanja, a od kojih zavisi re{enje konkretne pravne (upravne) stvari O[TE]ENI - u gra|anskopravnom smislu, lice ~ije je neko li~no ili imovinsko pravo ugro`eno ili povre|eno deliktnom radnjom {tetnika; u krivi~nopravnom smislu, lice ~ije je neko li~no ili imovinsko pravo ugro`eno ili povre|eno krivi~nim delom O[TE]ENI KAO TU@ILAC - pravno ili fizi~ko lice ~ije je neko li~no ili imovinsko pravo povre|eno ili ugro`eno krivi~nim delom i koje je u propisanom roku preuzelo gonjenje nakon {to je javni tu`ilac na{ao da nema mesta krivi~nom gonjenju ili je u toku postupka odustao od gonjenja za krivi~no delo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. P PARICIONI ROK - rok za dobrovoljno izvr{enje ~inidbe koja je odre|ena presudom ili koji odre|uju stranke u sudskom poravnanju PARNI^NA SPOSOBNOST (POSTULACIONA SPOSOBNOST) - svojstvo stranke da mo`e samostalno i punova`no preduzimati radnje pred sudom, parni~na sposobnost se izjedna~ava s poslovnom sposobno{}u koju fizi~ka lica sti~u punoletstvom, a gube smr}u, progla{enjem lica za umrlo i li{enjem poslovne sposobnosti (Vidi: Poslovna sposobnost) PARNI^NI POSTUPAK - postupak u kojem sud raspravlja i odlu~uje u sporovima iz li~nih i porodi~nih odnosa, iz radnih odnosa, kao i iz imovinskih i drugih gra|anskopravnih odnosa fizi~kih i pravnih lica (Vidi: Spor) 26
 27. 27. Medija centar Beograd PENOLOGIJA - nauka koja se bavi prou~avanjem kazni i drugih vrsta krivi~nih sankcija, njihovom primenom i izvr{enjem, kao i njihovim dejstvom (Vidi: Krivi~na sankcija) PLATNI NALOG - vrsta sudske odluke u parni~nom postupku kojom sud, postupaju}i po tu`bi, a na osnovu verodostojne isprave (Vidi: Verodostojna isprava) obavezuje tu`enika da plati nov~ani iznos obuhva}en tu`benim zahtevom, ~ija se visina dokazuje verodostojnom ispravom POVERILAC - lice koje ima pravo da od nekog lica (du`nika) zahteva neku ~inidbu, ne~injenje ili uzdr`avanje (Vidi: Du`nik) POVLA^ENJE TU@BE - parni~na radnja kojom tu`ilac odustaje od zahteva da sud odlu~i o osnovanosti njegovog zahteva; tu`ilac mo`e kasnije podneti identi~nu tu`bu (Vidi: Tu`ba) POVRAT - ponovno izvr{enje krivi~nog dela od strane lica koje je ranije ve} bilo osu|eno zbog izvr{enja nekog krivi~nog dela (Vidi: Krivi~no delo) POVRA]AJ U PREA[NJE STANJE - institut svih procesnih zakona koji omogu}ava u~esniku u postupku da otkloni negativne posledice koje su prouzrokovane propu{tanjem da se preduzme odre|ena radnja u postupku; da bi se dozvolio povra}aj u pre|a{nje stanje razlozi zbog kojih je propu{teno preduzimanje procesne radnje moraju biti opravdani PODNESAK - pismeno koje sadr`i procesnu radnju u~esnika u postupku preduzetu van ro~i{ta ili pretresa (optu`nica, privatna tu`ba, tu`ba u parni~nom postupku, odgovor na tu`bu, predlog za izvr{enje, `alba i sli~no) PODSTREKAVANJE - oblik sau~esni{tva, umi{ljajno navo|enje nekog lica na izvr{enje krivi~nog dela, izazivanje ili u~vr{}ivanje u nameri podstrekavanog lica da izvr{i krivi~no delo (Vidi: Pomaganje, Saizvr{ila{tvo, Sau~esni{tvo) POZIVANJE - osnovna mera radi obezbe|enja prisustva okrivljenog u krivi~nom, prekr{ajnom i privrednoprestupnom postupku; tako|e, osnovni na~in komunikacije suda i upravnog organa sa u~esnicima u postupku POJA^AN NADZOR ORGANA STARATELJSTVA - vrsta mere poja~anog nadzora u okviru vaspitnih mera kao specifi~nih vrsta kri27
 28. 28. Re~nik pravnih termina vi~nih sankcija koje se izri~u maloletnicima, najo{trija mera poja~anog nadzora POJA^AN NADZOR OD STRANE RODITELJA ILI STARAOCA - vaspitna mera koja se izri~e maloletniku koji je zbog propu{tanja adekvatnog nadzora i brige roditelja ili staraoca dospeo u stanje vaspitne zapu{tenosti (Vidi: Starateljski organ) POJA^AN NADZOR U DRUGOJ PORODICI - vaspitna mera koja se izri~e maloletniku ~iji roditelji ili staralac nisu u mogu}nosti da nad njim vr{e nadzor POKU[AJ - umi{ljajno zapo~injanje izvr{enja krivi~nog dela koje nije dovr{eno POMAGANJE - oblik sau~esni{tva koji se sastoji u umi{ljajnom preduzimanju radnje kojom se doprinosi drugom licu da izvr{i krivi~no delo POMILOVANJE - akt najvi{eg nosioca izvr{ne vlasti (Predsednika Republike) kojim se poimeni~no odre|enom licu daje oslobo|enje od gonjenja ili potpuno ili delimi~no oslobo|enje od izvr{enja kazne, zamenjuje se izre~ena kazna bla`om kaznom ili uslovnom osudom, ili se odre|uje brisanje osude, ili se ukida, odnosno odre|uje kra}e trajanje odre|ene pravne posledice osude ili mere bezbednosti (Vidi: Abolicija, Amnestija) PONAVLJANJE POSTUPKA - vanredni pravni lek, institut procesnih zakona koji predvi|a mogu}nost ponavljanja postupka koji je pravosna`no okon~an odlukom koja se temelji na la`noj ispravi, iskazu ili kada se pojave nove ~injenice koje ukazuju na potrebu dono{enja druga~ije odluke PORODI^NO PRAVO - sistem pravnih normi kojima se ure|uju li~ni i imovinski odnosi koji nastaju izme|u ~lanova porodice koji uglavnom nastaju iz braka i ~injenice postojanja srodstva POROTNO SUENJE - oblik u~e{}a gra|ana u ostvarivanju sudijske funkcije, neposredno vr{enje sudijske funkcije gra|ana zajedno sa izabranim (profesionalnim) sudijama POSLOVNA SPOSOBNOST - sposobnost da se sopstvenom izjavom volje zaklju~i pravni posao koji za posledicu ima nastanak, prenos, promenu ili prestanak subjektivnih gra|anskih prava; fizi~ko lice poslovnu sposobnost sti~e punoletstvom, a prav28
 29. 29. Medija centar Beograd no lice osnivanjem, odnosno upisom u registar nadle`nog trgovinskog suda (Vidi: Trgovinski sud) POTERNICA - naredba nadle`nog organa koja se dostavlja organima unutra{njih poslova radi izvr{enja s ciljem pronala`enja i dovo|enja okrivljenog ili osu|enog lica koje se nalazi u bekstvu POUKA O PRAVNOM LEKU - uputstvo koje sud daje u pismeno izra|enoj odluci upozoravaju}i stranku koji pravni lek, u kom roku i kom organu, mo`e izjaviti PRAVNA ZABLUDA - pogre{na predstava ili nepostojanje predstave o postojanju i zna~enju pravne norme; u krivi~nom pravu zabluda se ogleda u pogre{noj predstavi o zabranjenosti u~injenog dela PRAVNA SPOSOBNOST - svojstvo pravnog ili fizi~kog lica da bude titular prava ili obaveza; fizi~ka lica sti~u pravnu sposobnost ro|enjem (u odre|enim slu~ajevima, ~ak i za~eto, a nero|eno dete), a gube je smr}u ili progla{enjem nestalog lica za umrlo, dok pravna lica pravnu sposobnost sti~u osnivanjem, odnosno upisom u registar koji vodi nadle`ni organ, a gube je prestankom pravnog lica usled ste~aja ii likvidacije (Vidi: Ste~aj, Likvidacija) PRAVNE POSLEDICE OSUDE - institut krivi~nog prava do ~ije primene dolazi na osnovu samog zakona, osudom na odre|enu kaznu ili za odre|eno delo, a sastoji se u gubitku ili zabrani sticanja odre|enih prava (npr. prestanak vr{enja odre|enih funkcija u dr`avnim organima, prestanak radnog odnosa, gubitak ~ina, zabrana sticanja zvanja, zabrana sticanja dozvola) PRAVNI LEK - radnja stranke ili drugog ovla{}enog lica kojom se pobija prvostepena sudska odluka ili odluka upravnog organa (Vidi: Vanredni pravni lek, @alba, Prigovor) PRAVNI SUBJEKT - fizi~ko ili pravno lice koje je nosilac nekog prava ili koje je optere}eno nekom obavezom PRAVNO LICE - organizacija koja ima svojstvo subjekta prava (preduze}e, banka, zadruga, osiguravaju}e dru{tvo), nastaje upisom u odgovaraju}i registar koji vodi nadle`ni dr`avni organ (Trgovinski sud, ministarstvo), a na osnovu odluke osniva~a (ugovorom ili odlukom) 29
 30. 30. Re~nik pravnih termina PRAVNOSNA@NOST (PRAVOSNA@NOST) - svojstvo sudske odluke koje zna~i da se takva odluka vi{e ne mo`e pobijati redovnim pravnim lekom PRAVNOSNA@NOST UPRAVNOG AKTA - svojstvo akta upravnog organa koje onemogu}ava pobijanje tog akta u upravnom sporu PREBIVALI[TE - mesto gde jedno lice ima centar svojih `ivotnih aktivnosti s namerom da se tu stalno nastani, poseban zna~aj prilikom odre|ivanja nadle`nosti suda ili organa uprave za postupanje u odre|enoj pravnoj stvari PREDLOG ZA IZVR[ENJE - inicijalni akt sudskog izvr{nog postupka kojim poverilac, na osnovu izvr{ne isprave, zahteva od suda da prinudnim putem izvr{i ono {to je ozna~eno u samoj izvr{noj ispravi (Vidi: Izvr{na isprava) PREDMET IZVR[ENJA - stvar ili imovinsko pravo du`nika na kojem se sprovodi izvr{enje (Vidi: Izvr{ni sudski postupak, Izvr{ni administrativni-upravni postupak) PREDUMI[LJAJ - institut koji nije predvi|en na{im zakonodavstvom, a predstavlja poseban oblik vinosti koji odlikuje hladno, prora~unato i du`e razmi{ljanje o krivi~nom delu, na~inu, sredstvima i drugim okolnostima njegovog izvr{enja; ove okolnosti se u na{em zakonodavstvu mogu uzeti u obzir kod odmeravanja kazne prilikom ocene stepena krivi~ne odgovornosti PREINA^ENJE PRESUDE - odluka kojom sud koji odlu~uje po redovnom ili vanrednom pravnom leku donosi druga~iju odluku u odnosu na pobijanu odluku, ukoliko je ~injeni~no stanje pravilno utvr|eno, ali je pogre{no primenjeno materijalno pravo (Vidi: Materijalno pravo) PREINA^ENJE OPTU@NICE - promena identiteta optu`nice izmenom nekog njenog elementa (krivi~nog dela koje se stavlja na teret okrivljenom, promenom kvalifikacije dela, pro{irenjem za neko drugo krivi~no delo i sl.) PREINA^ENJE TU@BE - promena identiteta tu`be, kao inicijalnog akta parni~nog postupka, promenom lica obuhva}enih tu`bom (subjektivno preina~enje) ili promenom tu`benog zahteva (objektivno preina~enje) (Vidi: Tu`ba, Tu`beni zahtev) 30
 31. 31. Medija centar Beograd PREJUDICIJELNA PITANJA - pravna pitanja za ~ije je re{avanje nadle`an sud ili drugi dr`avni organ u nekom drugom postupku, a od ~ijeg prethodnog re{enja zavisi re{avanje u konkretnom postupku PREKORA^ENJE KRAJNJE NU@DE - postoji onda kada lice koje otklanja opasnost od jednog pravnog dobra pri tome povredi dobro tre}eg lica koje je ve}e vrednosti od onoga koje se {titilo PREKORA^ENJE NU@NE ODBRANE - postoji onda kada napadnuti prilikom odbijanja napada povredi napada~evo dobro daleko ve}e vrednosti nego {to je vrednost dobra koje je napadnuto; postoji i ako se napadom uzvrati na napad koji uop{te nije postojao ili koji je prestao PREKLUZIJA - gubljenje prava na preduzimanje procesne radnje zbog proteka zakonom propisanog roka PREKR[AJ - povreda javnog poretka utvr|ena zakonom ili drugim propisom za koji je predvi|ena kazna i za{titna mera PREKR[AJNA KAZNA - prinudna mera predvi|ena zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona koju odgovornom u~iniocu prekr{aja izri~e nadle`ni dr`avni organ, a koja se sastoji u oduzimanju ili ograni~avanju sloboda i prava; na{im zakonodavstvom za prekr{aje su predvi|ene kazna zatvora i nov~ana kazna PREKR[AJNA PRIJAVA - osnovni inicijalni akt za vo|enje prethodnog prekr{ajnog postupka PREKR[AJNE SANKCIJE - mere dr`avne prinude koje se preduzimaju prema u~iniocima prekr{aja radi suzbijanja i spre~avanja ovakvih ka`njivih pona{anja; previ|ene su slede}e sankcije: kazna zatvora, nov~ana kazna, opomena, za{titne mere i vaspitne mere PREKR[AJNI ORGANI - organi vo|enja prekr{ajnog postupka; prekr{ajni postupak u prvom stepenu vode op{tinske sudije za prekr{aje, dok u drugom stepenu postupaju ve}a za prekr{aje; za prekr{aje kojima se povre|uju savezni propisi prekr{ajni postupak u prvom stepenu vode savezni organi za prekr{aje, a u drugom stepenu Savezno ve}e za prekr{aje (Vidi: Sudija za prekr{aje, Ve}e za prekr{aje) 31
 32. 32. Re~nik pravnih termina PREKR[AJNI POSTUPAK - postupak u kojem se na osnovu zakonom utvr|enih op{tih uslova i na osnovu sistema sankcija propisanog op{tim aktima utvr|uje odgovornost i ka`njavaju u~inioci prekr{aja PRESUDA - u gra|anskopravnom smislu, sudska odluka kojom se meritorno odlu~uje o tu`benom zahtevu (Vidi: Deklaratorna presuda, Kondemnatorna presuda, Konstitutivna presuda); u krivi~nopravnom smislu, sudska odluka kojom sud u potpunosti rasvetljava i razre{ava krivi~nu stvar (Vidi: Odbijaju}a presuda, Osloba|aju}a presuda, Osu|uju}a presuda); u privrednoprestupnom postupku va`i, uglavnom, ono {to je re~eno za presude u krivi~nom postupku; u upravnom sporu, odluka kojom nadle`ni sud odlu~uje o zakonitosti kona~nog upravnog akta (Vidi: Upravni spor) PRESUDA ZBOG IZOSTANKA - parni~ni sud }e ovakvu presudu doneti ako uredno pozvani tu`enik ne do|e na prvo ro~i{te za glavnu raspravu, a tu`beni zahtev ne ospori, ili do|e na ovo ro~i{te, ali se ne upusti u raspravljanje PRESUDA NA OSNOVU ODRICANJA - presuda koju parni~ni sud donosi kada se tu`ilac odrekne tu`benog zahteva; odricanjem od tu`benog zahteva tu`ilac se odri~e prava da prinudnim putem ostvaruje postavljeni zahtev PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA - presuda koju sud donosi kada tu`enik prizna postavljeni tu`beni zahtev PRETKRIVI^NI POSTUPAK - skup aktivnosti usmerenih na otkrivanje krivi~nih dela, otkrivanje u~inilaca krivi~nih dela, hap{enje u~inilaca krivi~nih dela, otkrivanje i obezbe|enje dokaza, podno{enje krivi~ne prijave i odlu~ivanje nadle`nog tu`ila{tva o osnovanosti krivi~ne prijave PRIVATNA ISPRAVA - svaki predmet na kojem se nalazi zapis od zna~aja za pravne odnose, a koju je izdao ili sa~inio pojedinac PRIVATNA KRIVI^NA TU@BA - optu`ni akt koji se podnosi za krivi~na dela za koja je zakonom predvi|eno da se gone po privatnoj tu`bi, lak{a krivi~na dela, zapre}ena nov~ana kazna ili kazna zatvora do jedne godine PRIVATNI TU@ILAC - ovla{}eni tu`ilac za podno{enje privatne krivi~ne tu`be (Vidi: Privatna krivi~na tu`ba) 32
 33. 33. Medija centar Beograd PRIVREDNI PRESTUP - dru{tveno {tetna povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koja je prouzrokovala ili je mogla prouzrokovati te`e posledice, a koja je propisom nadle`nog organa (zakon, uredba) odre|ena kao privredni prestup PRIVREDNI SUD - (Vidi: Trgovinski sud) PRIVREDNO PRAVO - grana prava koja izu~ava pravni status privrednih subjekata (preduze}a, banke, zadruge, organizacije za osiguranje i sl.) i pravne poslove koji oni zaklju~uju u me|usobnim odnosima PRIVREDNOPRESTUPNE SANKCIJE - prinudne mere koje se izri~u odgovornim u~iniocima privrednih prestupa; predvi|ene sankcije jesu: nov~ana kazna, uslovna osuda i za{titne mere PRIVREDNOPRESTUPNI POSTUPAK - skup aktivnosti koje se prema zakonom propisanim pravilima provode pred nadle`nim organom s ciljem utvr|ivanja postojanja privrednog prestupa, te izricanja sankcije odgovornom u~iniocu privrednog prestupa PRIGOVOR - redovni pravni lek koji mo`e izjaviti du`nik protiv re{enja o izvr{enju, kao i redovni pravni lek u parni~nom postupku protiv platnog naloga PRIJAVA PRIVREDNOG PRESTUPA - inicijalni akt koji mo`e prethoditi optu`nom predlogu za privredni prestup PRINUDNO PORAVNANJE - sporazum izme|u poverilaca i nelikvidnog ili insolventnog du`nika kojim poverioci umanjuju ili odla`u dospevanje svojih potra`ivanja, a du`nik se obavezuje da takva potra`ivanja u odre|enom roku izmiri; prinudno poravnanje sprovodi sud PRINUDNO PORAVNANJE (ORGANI PRINUDNOG PORAVNANJA) - organi prinudnog poravnanja su ve}e poravnanja i upravnik prinudnog poravnanja PRIPREMNO RO^I[TE - neobavezna faza u parni~nom postupku koja se sprovodi s ciljem pripreme glavne rasprave PRITVOR - najte`a mera obezbe|enja prisustva okrivljenog u krivi~nom postupku; prema razlozima zbog kojih se mo`e odrediti mogu se razlikovati obavezni i fakultativni pritvor (Videti detaljnije u priru~niku "Javnost u sudnici") 33
 34. 34. Re~nik pravnih termina PRODU@ENJE RODITELJSKOG PRAVA - vanparni~ni postupak u kojem sud odlu~uje o produ`enju roditeljskog prava nad punoletnim licem ukoliko to lice, zbog mentalne zaostalosti, du{evne bolesti ili telesnih nedostataka, kao i drugih razloga propisanih zakonom, nije u stanju da se samo stara o svojim interesima PROGLA[ENJE NESTALOG LICA ZA UMRLO - jedan od vanparni~nih postupaka u kojem se, pod zakonom predvi|enim uslovima, umrlim progla{ava lice koje je nestalo pod okolnostima koje nestalo lice nije moglo pre`iveti PROTERIVANJE STRANCA IZ ZEMLJE - vrsta mere bezbednosti koja se izri~e stranom dr`avljaninu, u~iniocu krivi~nog dela na na{oj teritoriji, radi onemogu}avanja daljeg vr{enja krivi~nih dela na teritoriji na{e dr`ave PROTIVIZVR[ENJE - izvr{ni postupak koji du`nik pokre}e, na osnovu zakonom predvi|enih uslova, tra`e}i da sud obave`e poverioca da mu vrati ono {to je izvr{enjem dobio PROTIVTU@BA - u gra|anskopravnom smislu, tu`ba koju tu`enik podi`e protiv tu`ioca, u istoj parnici, a do zaklju~enja glavne rasprave; u krivi~nopravnom smislu, vrsta optu`nog akta ~ije je postojanje vezano za krivi~ni postupak koji se vodi po privatnoj krivi~noj tu`bi od strane o{te}enog kao privatnog tu`ioca PUNOMO]NIK - punoletno i poslovno sposobno lice koje u ime i za ra~un stranaka (u~esnika) mo`e preduzimati radnje u postupku; u krivi~nopravnom smislu punomo}nik se pojavljuje kao lice koje u ime i za ra~un o{te}enog ili o{te}enog kao tu`ioca ili privatnog tu`ioca preduzima radnje u postupku R RADNO PRAVO - skup normi koje reguli{u individualne i kolektivne radne odnose, kao i odnose u neposrednoj vezi s radom 34
 35. 35. Medija centar Beograd RASPRAVLJANJE ZAOSTAV[TINE - vanparni~ni postupak u kojem sud utvr|uje ko su naslednici umrlog, koja imovina sa~injava njegovu zaostav{tinu i koja prava iz zaostav{tine pripadaju naslednicima RAZVOD BRAKA - prestanak punova`nog braka za `ivota supru`nika zbog razloga i na na~in predvi|en zakonom REALNA UVREDA - vrsta uvrede, kao krivi~nog dela protiv ~asti i ugleda, koja se ostvaruje pona{anjem koje omalova`ava drugo lice ({amar, nepristojni gestovi, pljuvanje, guranje i sl.) REALNI STICAJ KRIVI^NIH DELA - postoji kada jedno lice jednom ili vi{e radnji izvr{i vi{e krivi~nih dela (Vidi: Idealni sticaj krivi~nih dela) REVIZIJA - vanredni pravni lek u parni~nom i vanparni~nom postupku koji se, u zakonom predvi|enim slu~ajevima, mo`e podneti protiv pravosna`ne presude ili re{enja; po ovom pravnom leku odlu~uje Vrhovni sud Republike Srbije REGISTAR PRIVREDNIH ORGANIZACIJA - javna evidencija koju vode nadle`ni trgovinski sudovi i u koju se upisuju sve relevantne ~injenice o pravnim licima (osnivanje, statusne promene, prestanak pravnog lica, firma, organizovanje i sl.) REDOVNI PRAVNI LEK - pravno sredstvo kojim stranke pobijaju odluke sudova i dr`avnih organa donete u prvostepenom postupku (Vidi: @alba, Prigovor) RELATIVNA PRAVA - subjektivna prava ~iji je titular ovla{}en da od drugog lica (du`nika) zahteva odre|eno pona{anje, predaju neke stvari, isplatu sume novca, neko ~injenje ili ne~injenje i sl. REPUBLI^KI JAVNI TU@ILAC - dr`avni organ koji se nalazi na ~elu Republi~kog javnog tu`ila{tva i ~ije je najva`nije ovla{}enje ostvarivanje funkcije dr`avnog tu`ioca prilikom gonjenja u~inilaca krivi~nih dela za koje se gonjenje preduzima po slu`benoj du`nosti, a preko organizacije okru`nih i op{tinskih javnih tu`ila{tava, ~iji je stare{ina (Vidi: Dr`avni tu`ilac) RE[ENJE - oblik sudske odluke ili odluke upravnog organa; u krivi~nopravnom smislu, naj~e{}e odluka kojom se rukovodi i upravlja postupkom; u gra|anskopravnom smislu, u parni~nom postupku, uglavnom va`i ono {to je re~eno za re{enje u kri35
 36. 36. Re~nik pravnih termina vi~nopravnom smislu, izuzev kada se radi o parnicama zbog smetanja poseda, kada se re{enjem meritorno odlu~uje o tu`benom zahtevu; u vanparni~nom postupku osnovni oblik odluke; u upravnom postupku, osnovni oblik odluke (Vidi: Re{enje o o izvr{enju) RE[ENJE O IZVR[ENJU - odluka izvr{nog suda kojom se u celini ili delimi~no usvaja predlog za izvr{enje RE[ENJE O PREKR[AJU - odluka nadle`nog organa kojom se okon~ava prekr{ajni postupak RO^I[TE - vreme (termin) u kojem sud i stranke preduzimaju procesne radnje u postupku (va`i za sve postupke) S SAIZVR[ILA[TVO - oblik sau~esni{tva koji postoji kada vi{e lica svesno i voljno zajedni~ki u~estvuje u radnji izvr{enja krivi~nog dela ili na drugi na~in doprinosi izvr{enju krivi~nog dela SASLU[ANJE STRANAKA - dokazno sredstvo pomo}u kojeg sud saslu{anjem stranaka utvr|uje ~injenice od kojih zavisi re{enje konkretne pravne stvari, izuzev u kaznenim postupcima SASLU[ANJE OKRIVLJENOG - dokazno sredstvo pomo}u kojeg sud koji provodi kazneni postupak neposredno od okrivljenog saznaje ~injenice koje su bitne za re{enje konkretne stvari SASTAVLJANJE, ^UVANJE, POTVRIVANJE I PONI[TAVANJE ISPRAVA - vrsta vanparni~nog postupka u kojem se pred sudom i uz u~e{}e suda sastavljaju isprave kad je za nastanak prava ili punova`nost pravnog posla potrebno postojanje javne isprave (sudski testament, npr.); postupak u kojem se propisuje ~uvanje isprava u sudskom depozitu kada je to potrebno radi obezbe|enja imovinskih ili drugih prava, postupak u kojem se potvr|uje sadr`ina privatne isprave (ugovor o do`ivotnom izdr`avanju, npr) i postupak u kojem se poni{tavaju isprave na kojima se zasniva neko pravo i ~ije je posedovanje 36
 37. 37. Medija centar Beograd nu`no za ostvarivanje tog prava, ako je ta isprava izgubljena ili uni{tena SAU^ESNI[TVO - svi oblici zajedni~kog preduzimanja radnje vi{e lica kojom se doprinosi izvr{enju krivi~nog dela (Vidi: Podstrekavanje, Pomaganje, Saizvr{ila{tvo) SVEDOK - bilo koje fizi~ko lice koje je bilo u stanju da svojim ~ulima opazi neki `ivotni doga|aj koji u procesnopravnom smislu predstavlja ~injenicu na osnovu koje sud ili drugi dr`avni organ re{ava konkretnu pravnu stvar; saslu{anje svedoka je dokazno sredstvo SVESNI NEHAT - vid odnosa u~inioca krivi~nog dela prema izvr{enom krivi~nom delu, postoji onda kada je u~inilac krivi~nog dela bio svestan da svojom radnjom mo`e prouzrokovati zabranjenu posledicu, ali je olako dr`ao da ona ne}e nastupiti ili da }e je mo}i otkloniti (Vidi: Vinost) SVOJINA - skup ovla{}enja koja titularu prava svojine na stvari garantuju pravo da tu stvar dr`i, da je koristi i da njom raspola`e u granicama zakona; pozitivni propisi razlikuju dr`avnu, dru{tvenu i privatnu svojinu (Vidi: Stvarna prava) SVRHA KA@NJAVANJA - cilj primene prinudnih mera (sankcija) prema u~iniocu ka`njivog pona{anja (krivi~nog dela, prekr{aja, privrednog prestupa) jeste generalna prevencija, odnosno odvra}anje drugih lica od ka`njivih pona{anja, kao i specijalna prevencija, odnosno odvra}anje lica koje je ka`njeno od vr{enja ka`njivog pona{anja ubudu}e SEDI[TE - jedan od elemenata individualizacije pravnog lica, mesto u kojem pravno lice obavlja delatnost ili mesto odakle upravlja i rukovodi poslovanjem pravnog lica (Vidi: Pravno lice) SKRA]ENI KRIVI^NI POSTUPAK - krivi~ni postupak koji se na osnovu optu`nog predloga ovla{}enog tu`ioca sprovodi za krivi~na dela za koja je zapre}ena nov~ana kazna ili kazna zatvora do tri godine; ovaj postupak odlikuje sumarnost, odnosno pojednostavljena pravila postupanja (Vidi: Optu`ni predlog) SLU@BENOSTI - stvarna prava na tu|oj stvari; titular slu`benosti ovla{}en je da u razumnoj meri iskori{}ava tu|u stvar, bez obzira na to ko je vlasnik stvari; tipi~ne slu`benosti jesu: pravo prola37
 38. 38. Re~nik pravnih termina za preko tu|eg zemlji{ta, pravo stanovanja, pravo progona stoke preko tu|eg zemlji{ta i sl. SMETANJE DR@AVINE - onemogu}avanje dr`aoca da vr{i fakti~ku vlast na stvari ili pravu ili uznemiravanje dr`aoca pri vr{enju fakti~ke vlasti na stvari ili pravu (Vidi: Dr`avina) SPOR - situacija u kojoj jedna strana tvrdi da joj pripada neko subjektivno pravo ili da joj je neko subjektivno pravo povre|eno, dok druga strana pori~e postojanje tog prava ili osporava svoju du`nost na odgovaraju}e pona{anje STARALAC - lice koje postavlja organ starateljstva da se ono neposredno brine o li~nosti, pravima i interesima lica koje, zbog npr. maloletstva, mentalne bolesti, du{evne zaostalosti, bolesti zavisnosti i sl. nije u stanju da se samo brine o sebi STARATELJSKI ORGAN (ORGAN STARATELJSTVA) - dr`avni organ ili dru{tvena stru~na slu`ba kojoj je zakonom ili drugim op{tim aktom povereno obavljanje poslova starateljstva STATUT PRAVNOG LICA - pravni akt kojim se ure|uju pitanja od zna~aja za organizovanje, rad i poslovanje pravnog lica STVAR - u gra|anskopravnom smislu, deo materijalne prirode koji se nalazi u ljudskoj vlasti i na kojem postoji pravo svojine ili neko drugo pravo (stvar je i elektricitet u elektrovodu, sakupljena solarna energija, komprimovani vazduh i sl.) STVARNA PRAVA - subjektivna prava koja se odlikuju time {to su apsolutna i kao takva deluju prema svima, te time {to za neposredni objekt imaju stvar (Vidi: Subjektivna prava) STVARNA ZABLUDA - u krivi~nopravnom smislu, nepostojanje predstave ili postojanje pogre{ne predstave o nekom, zakonom predvi|enom, obele`ju krivi~nog dela ili pogre{na predstava o postojanju okolnosti koje bi, da stvarno postoje, isklju~ivale postojanje krivi~nog dela (npr. oduzimanje tu|e pokretne stvari u uverenju da je ta stvar napu{tena, preno{enje zarazne bolesti u situaciji kada prenosilac ne zna da boluje od te bolesti) STVARNA NADLE@NOST - pravo i du`nost suda (krivi~nog, gra|anskog ili suda koji sudi u postupku po privrednim prestupima) ili drugog organa (prekr{ajnog) ili upravnog organa, da re{ava u konkretnoj pravnoj stvari; stvarna nadle`nost sudova u Republici Srbiji podeljena je izme|u op{tinskih i okru`nih su38
 39. 39. Medija centar Beograd dova, te Vrhovnog suda (Vidi: Mesna nadle`nost, Sud, Upravni organ, Funkcionalna nadle`nost) STE^AJ - na~in prestanka pravnog lica, u materijalnom smislu podrazumeva trajnije stanje prezadu`enosti pravnog lica, dok u formalnom smislu podrazumeva skup aktivnosti nadle`nog suda koji u zakonom propisanom postupku ispituje uslove za otvaranje ste~ajnog postupka, otvara ste~ajni postupak i u tom postupku namiruje poverioce, a kao posledica provo|enja ste~ajnog postupka pravno lice nad kojim je ovaj postupak otvoren prestaje da postoji STE^AJNO VE]E - organ ste~ajnog postupka koji ~ine trojica sudija profesionalaca; odlu~uje o najbitnijim pitanjima tokom ste~ajnog postupka STE^AJNI SUDIJA - organ ste~ajnog postupka koji je nadle`an za sva druga pitanja koja nisu u nadle`nosti ste~ajnog ve}a STE^AJNI UPRAVNIK - ste~ajni upravnik, kao organ ste~ajnog postupka, ima prava i du`nosti organa upravljanja i zastupanja du`nika, odnosno stara se o imovini du`nika i neophodnim i neodlo`nim poslovima du`nika do okon~anja ste~ajnog postupka STICAJ KRIVI^NIH DELA - postoji u slu~aju kada jedno lice jednom radnjom izvr{enja ili sa vi{e radnji izvr{enja ostvari posledice vi{e krivi~nih dela, pa mu se za sva krivi~na dela sudi u jednom postupku STRANKA U POSTUPKU - procesno sposobni subjekt koji u postupku (krivi~nom, prekr{ajnom, po privrednim prestupima, parni~nom, izvr{nom, upravnom) voljno vr{i pripadaju}u procesnu funkciju; u krivi~nom postupku, ovla{}eni tu`ilac (dr`avni tu`ilac, o{te}eni kao tu`ilac i privatni tu`ilac) i okrivljeni; u prekr{ajnom postupku, okrivljeni, o{te}eni, ovla{}eni podnosilac zahteva (organi uprave, nadle`ni dr`avni tu`ilac, ovla{}eni inspektori); u postupku po privrednim prestupima, nadle`ni dr`avni tu`ilac, okrivljeni, odgovorno lice pravnog lica; u parni~nom postupku, tu`ilac i tu`enik; u izvr{nom postupku, poverilac i du`nik; u upravnom postupku stranke nemaju posebne nazive; u vanparni~nom postupku, naziv za lica koja su invol39
 40. 40. Re~nik pravnih termina virana u postupak jesu: predlaga~ i protivnik predlaga~a, a zajedni~ki naziv im je u~esnici SUBJEKTIVNO PRAVO - ovla{}enje koje titular prava izvodi iz objektivnog prava, koje treba shvatiti kao korpus prava garantovanih zakonima i drugim op{tim aktima; s obzirom na objekt na koje je ovla{}enje usmereno postoje stvarna prava, obligaciona prava, intelektualna prava, li~na prava, porodi~na prava i sl. SUD - samostalni, specijalizovani dr`avni organ kojem je povereno vr{enje sudske vlasti u zakonom propisanim postupcima; u Republici Srbiji sudovi se obrazuju kao sudovi op{te nadle`nosti i posebni sudovi; sudovi op{te nadle`nosti su op{tinski i okru`ni sudovi, te Apelacioni i Vrhovni sud Srbije (Vidi: Apelacioni sud); posebni sudovi su: trgovinski sudovi, Vi{i trgovinski sudovi i Upravni sud (Vidi: Upravni sud) (Vidi op{irnije u priru~niku "Javnost u sudnici") SUDIJA - lice koje sudijsku funkciju obavlja profesionalno SUDIJA ZA PREKR[AJE - organ koji vodi prvostepeni prekr{ajni postupak SUDIJA POROTNIK - lice koje pored sudije profesionalca obavlja sudijsku funkciju, ali kao neprofesionalac SUDSKA VLAST - jedna od tri grane dr`avne vlasti (pored zakonodavne i izvr{ne); prema preovla|uju}em gledi{tu osnovni zadatak suda jeste da na pojedina~an, konkretni slu~aj primeni op{tu normu, odnosno da utvrdi da li je do{lo do povrede ili ugro`avanja prava ili da li je bilo protivpravnog pona{anja, te da konfliktne situacije re{i, a protivpravno pona{anje sankcioni{e, pod uslovima predvi|enim op{tim propisom SUDSKA OPOMENA - krivi~na sankcija vaspitnog karaktera iz grupe mera upozorenja, izri~e se umesto kazne zatvora ili nov~ane kazne punoletnom i krivi~no odgovornom u~iniocu manje dru{tveno opasnog krivi~nog dela, ukoliko se mo`e o~ekivati da }e i samo upozorenje dovoljno uticati na u~inioca da vi{e ne vr{i krivi~na dela, mo`e se izre}i za krivi~na dela za koja je zapre}ena nov~ana kazna ili kazna zatvora do jedne godine, a izuzetno, {to je posebno interesantno za novinare, i za krivi~na dela za koja je zapre}ena kazna do tri godine zatvora, kao {to su kleveta ili izno{enje li~nih i porodi~nih prilika 40
 41. 41. Medija centar Beograd SUDSKI DEPOZIT - polaganje novca, hartija od vrednosti, isprava i dragocenosti u sudski depozit, na osnovu zakonom predvi|enih razloga, predstavlja vrstu vanparni~nog postupka SUDSKO PORAVNANJE - ugovor stranaka u parnici o na~inu re{enja me|usobnih spornih pitanja ili uklanjanju neizvesnosti povodom tih pitanja, sudsko poravnanje ima snagu izvr{ne sudske isprave, odnosno u slu~aju neispunjenja obaveze mo`e se tra`iti prinudno izvr{enje na osnovu sudskog poravnanja (Vidi: Vansudsko poravnanje, Izvr{nost) SUKOB NADLE@NOSTI - situacija u kojoj dva suda (ili vi{e sudova) ili dva upravna organa (ili vi{e upravnih organa) smatraju da su nadle`ni za postupanje (pozitivni sukob nadle`nosti) u jednoj pravnoj stvari ili kada odbijaju da postupaju smatraju}i da nisu nadle`ni za postupanje (negativni sukob nadle`nosti); o sukobu nadle`nosti odlu~uje zajedni~ki, neposredno vi{i sud ili upravni organ SUO^ENJE - u krivi~nopravnom smislu, radnja u krivi~nom postupku pomo}u koje se razja{njavaju sumnjivi ili kontradiktorni podaci, istovremenim ispitivanjem saslu{anih lica ~iji su iskazi doveli do sumnji i kontradikcija; u parni~nom postupku, istovremeno saslu{anje u~esnika u postupku ~iji su raniji iskazi protivure~ni SUPARNI^ARSTVO - procesni institut parni~nog postupka koji podrazumeva da se u istoj strana~koj ulozi (tu`ioca ili tu`enika) nalazi vi{e lica; kada je vi{e lica u procesnoj ulozi tu`ioca, onda se nazivaju aktivnim suparni~arima, a kada su na strani tu`enika, onda se nazivaju pasivnim suparni~arima SUSVOJINA - pravo svojine vi{e lica na jednoj stvari gde su njihovi suvlasni~ki udeli ta~no odre|eni idealnim udelom izra`enim procentualno, razlomkom (naj~e{}e) ili kvotom, bez odre|ivanja realnog dela stvari koji pripada svakom od suvlasnika 41
 42. 42. Re~nik pravnih termina T TAPIJA - javna isprava u tapijskom sistemu koja stvara oborivu pretpostavku da je lice ozna~eno u njoj sopstvenik nepokretnosti; tapiju (u delovima na{e zemlje gde je tapijski sistem jo{ uvek na snazi) izdaje op{tinski organ uprave nadle`an za imovinsko-pravne odnose; sastavljenu tapiju overava nadle`ni op{tinski sud koji vodi knjigu tapija TAPIJSKI SISTEM - zastareli sistem evidencije nepokretnosti i prava na njima, kod nas jo{ uvek postoji u delovima Ju`ne Srbije TERET DOKAZIVANJA - obaveza stranke u postupku da doka`e ~injenicu koja joj ide u prilog, bez obzira na to ko je tu ~injenicu u postupku izneo TRGOVINSKI SUD - poseban sud u Republici Srbiji, u prvom stepenu sudi u sporovima izme|u privrednih subjekata ili sporovima koji proiza|u iz Zakona o preduze}ima, autorskim i srodnim pravima i stranim ulaganjima; u kaznenopravnoj oblasti ovaj sud sudi u prvom stepenu u postupcima po privrednim prestupima, vodi registar pravnih lica TU@BA ZBOG "]UTANJA UPRAVE" - vrsta tu`be u upravnom sporu koja se podnosi u situacijama kada upravni organ ne odlu~i po `albi izjavljenoj protiv prvostepenog upravnog akta, odnosno kada ne donese upravni akt u stvarima gde `alba nije dozvoljena, odnosno kada upravni organ u propisanom roku ne donese nikakvu odluku po zahtevu stranke TU@BA U PARNI^NOM POSTUPKU - inicijalna parni~na radnja tu`ioca kojom se pokre}e parni~ni postupak, su{tinski predstavlja zahtev za pru`anje pravne za{tite odre|ene sadr`ine TU@BA U UPRAVNOM SPORU - inicijalna radnja u upravnom sporu kojom tu`ilac od nadle`nog suda zahteva ispitivanje zakonitosti kona~nog upravnog akta (Vidi: Kona~nost upravnog akta, Pravosna`nost upravnog akta) TU@ILAC - stranka u parni~nom postupku na osnovu ~ije tu`be zapo~inje parni~ni postupak; tako|e, stranka u upravnom sporu po 42
 43. 43. Medija centar Beograd ~ijoj tu`bi nadle`ni sud ispituje zakonitost kona~nog upravnog akta ] "]UTANJE UPRAVE" - situacija koja nastaje kada upravni organ, u zakonom propisanom roku, ne donese re{enje po zahtevu stranke U UBLA@AVANJE KAZNE - ovla{}enje suda da u zakonom propisanim slu~ajevima u~iniocu krivi~nog dela odmeri vrstu i meru kazne ispod propisanog, posebnog minimuma kazne (a do zakonskog minimuma kazne) i da jednu vrstu kazne zameni drugom, bla`om vrstom kazne UVIAJ - dokazno sredstvo na osnovu kojeg organ koji vodi postupak (sud ili upravni organ) na osnovu sopstvenog ~ulnog opa`anja utvr|uje postojanje relevantnih ~injenica UVREDA - krivi~no delo protiv ~asti i ugleda, izjava (usmena ili napisana) ili pona{anje kojim se povre|uje ~ast i ugled jednog lica (Vidi: Ugled, ^ast) UGLED - skup nematerijalnih vrednosti koje ~ovek sti~e `ivotom i radom u odre|enoj dru{tvenoj sredini, predstava drugih o vrednostima ~oveka, spolja{nja, objektivna ~ast (Vidi: ^ast) UGOVOR - saglasnost volja dva ili vi{e lica kojom se ugovorne strane me|usobno obavezuju na neke ~inidbe UKIDANJE PRESUDE ILI RE[ENJA - odluka suda nadle`nog za odlu~ivanje po pravnom leku kojom se pobijana odluka stavlja van 43
 44. 44. Re~nik pravnih termina snage, a predmet vra}a ni`estepenom sudu na ponovni postupak UKNJI@BA - upis u zemlji{ne knjige kojim se kona~no sti~u ili gube zemlji{noknji`na prava (pravo svojine, pravo slu`benosti, pravo zaloge i sl.) UKOR - vrsta disciplinske mere koja se izri~e maloletnom u~iniocu krivi~nog dela prema kome nije potrebno preduzeti trajnije mere prevaspitavanja, a naro~ito ako je delo u~inio iz nepromi{ljenosti ili lakomislenosti; tako|e, vrsta prekr{ajne sankcije koja se upu}uje u~iniocu prekr{aja, uz pretnju da }e biti stro`e ka`njen ako izvr{i novi prekr{aj UME[A^ - lice koje ima interes da jedna stranka u parni~nom postupku uspe u parnici, pa zbog toga mo`e stupiti u parnicu na strani te stranke UMI[LJAJ - odnos u~inioca prema krivi~nom delu koji podrazumeva da je u~inilac bio svestan mogu}nosti nastupanja posledice, a takvu je posledicu `eleo ili je na nju pristao UPRAVNI ORGAN - organ uprave i drugi dr`avni organ, kao i preduze}e i druga organizacija kojima je zakon poverio vr{enje javnih ovla{}enja koji vodi upravni postupak (Vidi: Upravni postupak) UPRAVNI POSTUPAK - skup pravila kojima se reguli{u nadle`nost, radnje, oblici radnji i akata koje preduzimaju i donose upravni organi kada u upravnoj stvari re{avaju o pravima i obavezama fizi~kih i pravnih lica koja se javljaju kao stranke u ovom postupku UPRAVNI SPOR - posebna vrsta spora u kojem nadle`ni sud odlu~uje o zakonitosti kona~nih upravnih akata (Vidi: Kona~nost upravnog akta) UPRAVNI SUD - sud koji je prema odredbama Zakona o ure|enju sudova, ~ije je stupanje na snagu vi{e puta odlagano i koji jo{ uvek nije u potpunosti stupio na snagu, isklju~ivo nadle`an za odlu~ivanje po tu`bama u upravnim sporovima UPU]IVANJE U DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLETNIKE - vrsta disciplinske mere koja se primenjuje prema maloletnim u~iniocima krivi~nih dela kada sud na|e da bi se kratkotrajnom 44
 45. 45. Medija centar Beograd disciplinskom merom u posebnoj ustanovi moglo delovati na maloletnika da svoje pona{anje uskladi sa dru{tvenim i pravnim normama pravnog poretka UPU]IVANJE U VASPITNO POPRAVNI DOM - vrsta zavodske vaspitne mere, primenjuje se prema maloletnom u~iniocu krivi~nog dela prema kojem je potrebno primeniti trajnije, poja~ane mere prevaspitanja u vaspitno popravnom domu kao ustanovi koja slu`i za prevaspitavanje te`e vaspitno zapu{tenih maloletnika UPU]IVANJE U VASPITNU USTANOVU - vrsta zavodske vaspitne mere, primenjuje se prema maloletnom u~iniocu krivi~nog dela prema kojem je potrebno primeniti trajnije, poja~ane mere prevaspitanja u vaspitnoj ustanovi kao ustanovi koja slu`i za prevaspitavanje lak{e vaspitno zapu{tenih maloletnika, a u kojoj se ina~e nalaze maloletnici koji nisu u~inili krivi~no delo, ali nemaju nikoga ko bi se o njima starao ili su jednostavno vaspitno zapu{teni UPU]IVANJE U SPECIJALNU USTANOVU - vrsta zavodske vaspitne mere koja se izri~e maloletnim u~iniocima krivi~nih dela koji su zaostali u mentalnom razvoju ili su invalidi (slepi, gluvi i sl.) URA^UNLJIVOST - sposobnost nekog lica da shvati zna~aj svog dela i da upravlja svojim postupcima; ura~unljivost je neophodan uslov za postojanje vinosti, odnosno krivi~ne odgovornosti za u~injeno krivi~no delo (Vidi: Vinost) UREENJE UPRAVLJANJA I KORI[]ENJA ZAJEDNI^KE STVARI vanparni~ni postupak u kojem sud odre|uje na~ina upravljanja i kori{}enja zajedni~ke stvari kada suvlasnici ili sukorisnici nisu u stanju da ta pitanja re{e sporazumno UREENJE MEE - vanparni~ni postupak u kojem sud utvr|uje granicu izme|u susednih nepokretnosti kad su me|ni znaci uni{teni, o{te}eni ili pomereni, a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu USLOVNA OSUDA U KRIVI^NOM PRAVU - krivi~na sankcija iz grupe mera upozorenja koja se izri~e krivi~no odgovornom u~iniocu manje dru{tveno opasnog krivi~nog dela u situaciji kada se mo`e o~ekivati da }e upozorenje uz pretnju kaznom dovoljno uticati na u~inioca da vi{e ne vr{i krivi~na dela; uslovnom osu45
 46. 46. Re~nik pravnih termina dom sud utvr|uje kaznu i istovremeno odre|uje da se ona ne}e izvr{iti ako osu|eni za vreme proveravanja ne u~ini novo krivi~no delo USLOVNA OSUDA U PRIVREDNO-PRESTUPNOM PRAVU - vrsta sankcije u postupku po privrednim prestupima, sastoji se u uslovnom odlaganju izvr{enja utvr|ene nov~ane kazne pravnom licu i njegovom odgovornom licu, pod uslovom da za odre|eno vreme ne izvr{e novi privredni prestup F FIRMA PRAVNOG LICA - naziv pravnog lica, pogre{no je re}i "naziv firme" FUNKCIONALNA NADLE@NOST SUDA - ova vrsta nadle`nosti ure|uje pitanja podele poslova unutar jednog stvarno i mesno nadle`nog suda i odre|uje delokrug rada i postupanje, u krivi~nom postupku, na primer, istra`nog sudije, sudije pojedinca, predsednika ve}a, sudskog ve}a i sl. H HIPOTEKA - zalo`no pravo na nepokretnoj stvari na osnovu kojeg hipotekarni poverilac mo`e naplatiti svoje potra`ivanje iz vrednosti zalo`ene nepokretnosti ukoliko hipotekarni du`nik ne ispuni svoju obavezu, i to pre kasnijih hipotekarnih poverilaca i pre svih ostalih obi~nih poverilaca 46
 47. 47. Medija centar Beograd C CESIJA - ustupanje, prenos potra`ivanja tre}em licu, prelaz potra`ivanja sa dotada{njeg poverioca na drugo lice na osnovu njihovog me|usobnog ugovora, dok du`nik ostaje isti i bez njegovog pristanka ^ ^AST - unutra{nji odraz vrednosti ~oveka, li~na predstava o tim vrednostima zasnovana na nematerijalnim, li~nim vrednostima koje ~ovek poseduje kao pripadnik odre|ene dru{tvene zajednice (Vidi: Uvreda, Ugled) ^INJENI^NO STANJE - skup ~injenica koje je organ koji vodi postupak utvrdio radi re{avanja konkretne pravne stvari; smisao svakog postupka i jeste utvr|ivanje ~injeni~nog stanja kao odraza `ivotne situacije na koju se mo`e primeniti pravna norma koja, s druge strane, anticipira tu `ivotnu situaciju s ciljem da ta norma uvek bude primenjena kada se takva `ivotna situacija ostvari [ [TETA - pojavljuje se u dva vida, kao materijalna {teta ili umanjenje ne~ije imovine, odnosno spre~avanje uve}anja ne~ije imovine, ili kao nematerijalna {teta, kao posledica prouzrokovanja 47
 48. 48. Re~nik pravnih termina fizi~kog bola, straha, naru`enosti ili psihi~kog bola zbog povrede ~asti i ugleda 48

×