Tg2 soalan sains ujian awal tahun 2018

慈心 Chan
慈心 Chan教育工作者 en All around the World

KSSM Tingkatan 2 Soalan Ujian Sains (Feb/Mac 2018)

UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
1 SULIT
1. Padankan kerjaya di bawah dengan bidang yang betul. (4 markah)
[skor:4]
Kejuruteraan
Perubatan
Farmasi
Aeroangkasa
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
2 SULIT
2. Perhatikan rajah di bawah dan jawap soalan yang berikutnya. (4 markah)
(a) Proses ini menyerap gas Karbon dioksida dan membebaskan gas ________________.
(b) Gas yang dibebaskan akan diserap oleh haiwan untuk proses ______________.
(c) Fotosintesis juga menghasilkan makanan dalam bentuk ____________.
(d) Kedua-dua hasil fotosintesis digunakan oleh organisma hidup untuk melakukan resprirasi bagi
menghasilkan _______________.
[skor: 4]
3. Jirim terbentuk daripada zarah-zarah yang diskret. Susunan zarah-zarah ini berbeza mengikut
keadaan jirim.
(a) Lukiskan susunan zarah-zarah bagi tiga keadaan jirim dalam ruang di bawah.
(b)
Batu Air Wap air
(3 markah)
(c) Namakan istilah yang sesuai bagi proses yang berlaku.
Sebelum Selepas
(3 markah)
[skor: 6]
Tenaga glukosa respirasi cahaya Karbon dioksida
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
3 SULIT
4. (a) Senaraikan dua sifat cahaya.
I. ____________________________________________________________
II. ____________________________________________________________
(2 markah)
(b) Berikut adalah beberapa penyataan tentang sifat cahaya. Tuliskan sama ada penyataan berikut
“Betul” atau “salah”
Bil Pernyataan Betul / salah
a Cahaya bergerak lurus
b Bunyi bergerak lebih pantas dari cahaya
c Cahaya tidak boleh menembusi permukaan legap
d Baying-bayang terbentuk apabila sinar cahaya dihalang oleh objek lut sinar.
(4 markah)
[skor: 6]
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
4 SULIT
5.Cahaya berwarna boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu warna primer dan warna sekunder.
(a) Namakan semua warna primer.
_________________________________________________________________________________
(3 markah)
(b) Warna sekunder boleh dihasilkan dengan menggunakan warna-warna primer. Lengkapkan kotak di
bawah dengan warna-warna primer tang digunakan untuk menghasilkan setiap warna sekunder itu.
(3 markah)
[skor : 6]
Kuning
Magenta
Sian Hijau
Hijau
Biru
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
5 SULIT
7. (a) Rajah di bawah menunjukkan dua jenis pengangkuran di bandar. Sila tandakan jenis
pengangkutan yang baik untuk alam sekitar.
Motosikal Basikal
(2 markah)
(b)Terangkan jawapan anda berdasarkan jawapan yang ditanda pada bahagian atas.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(4 markah)
[skor : 6]
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
6 SULIT
8. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan yang tidak lengkap. Lengkapkan siratan makanan
tersebut dengan mengisi tempat kosong dengan haiwan atau tumbuhan yang betul daripada senarai dibawah.
 Ulat beluncas
 Jagung
 Helang
 Ular
 Matahari
 Burung
 Tikus
(6 markah)
(b) Jika pokok Jagung mati selama satu tahun, apakah yang akan berlaku pada populasi burung? Jelaskan.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(2 markah)
[skor:8]
Helang
Pokok Oak
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
7 SULIT
9. Terangkan setiap rajah berikut dengan penyataan bagi kepentingan biodiversiti.
(4 markah)
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
8 SULIT
(b ) Pembalakan merupakan aktiviti yang boleh meningkatkan ekonomi Negara. Walau bagaimanapun,
sekiranya dilakukan tanpa kawalan, aktiviti ini boleh menyebabkan kesan negatif terhadap biodiversiti.
Rajah 1
Adakah anda bersetuju dengan pendapat di atas? Terangkan jawapan anda.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(4 markah)
[skor : 8]
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
9 SULIT
10 (a) Tandakan ( / ) pada ruang yang sesuai bagi menunjukkan ciri-ciri lima kumpulan utama vertebrata.
Ciri-ciri Mamalia Reptilia Amfibia Burung Ikan
Berdarah sejuk (Poikiloterma)
Diliputi sisik
Menghancurkan telur yang bercangkerang
Melakukan pesenyawaan dalam
(2 markah)
(b) Lengkapkan jadual berikut bagi membezakan monokotiledon dengan dikotiledon.
Monokotiledon Perbezaan Dikotiledon
Biji Benih
Akar
Daun
Batang
(4 markah)
[skor : 6]
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
10 SULIT
11. “Burung hantu dikelaskan sebagai burung.”
(a) Lengkapkan penyataan berikut menggunakan perkataaan yang
Diberikan.
Rajah 2
Bulu Pelepah Paruh Kuku Sayap
I. Burung hantu menggunakan ___________ untuk menangkap mangsanya.
II. Bandan seekor burung hantu diselaputi oleh _________________.
(2 markah)
(b) Nyatakan satu ciri yang membezakan burung daripada vertebrata yang lain.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(2 markah)
(c ) Jelaskan mengapa ikan paus dikelaskan sebagai mamalia dan bukannya ikan.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(6 markah)
[skor: 10]
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
11 SULIT
12 Berdasarkan gambarajah di bawah, sila jawap soalan-soalan berikut:
JANUARI MEI
12. (a)Pada Pendapat anda, mengapakah keadaan seperti di atas boleh berlaku.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(2 markah)
(b) Nyatakan kesannya terhadap;
i. Petani : ___________________________________________________________________
ii. Ekosistem: ________________________________________________________________
(2 markah)
(c) Jika keadaan di atas berlaku secara besar-besaran, terangkan tiga kesannya terhadap Negara.
I. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
II. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
III. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(6 markah)
[skor: 10]
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
12 SULIT
Isu: Atasi segera pembiakan burung gagak
Artikel 1: Masalah burung gagak
Rajah 3
(a) Pada Pendapat anda, mengapakah kawasan Taman
Taman JP Perdana menjadi tempat pembiakan burung
gagak?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(2 markah)
(b) Apakah cadangan yang sesuai bagi menangani masalah kebanjiran spesis burung gagak di
kawasan terbabit. Berikan empat langkah yang sesuai pada pandangan anda.
i) _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
( 4 markah)
10 Oktober 2017 3:00 AM
SEKUMPULAN burung gagak berlegar di sekitar
Jalan Jaya Putra 8/1, Taman JP Perdana, Johor
Bahru, baru-baru ini.
SAYA memohon pihak berkaitan segera
menangani masalah pembiakan burung gagak
di kawasan Taman JP Perdana, Johor Bahru.
Ini kerana jumlah unggas tersebut
terutamanya di Jalan Jaya Putra 8/1 taman
berkenaan semakin bertambah dari semasa ke
semasa.
Kehadiran burung gagak itu boleh dilihat
terutamanya pada waktu petang hingga
menjelang senja di pokok besar taman
perumahan berkenaan.
Adakalanya kumpulan burung gagak itu
hinggap pada pagar rumah dan berak di atas
ampaian baju sehingga mengotorkan pakaian
yang sudah dibasuh.
Tidak dinafikan kewujudan burung gagak di
kawasan ini turut dipengaruhi masalah
pembuangan sampah segelintir penduduk dan
ada juga yang memberi makan sehingga
menjadi tarikan unggas berkenaan.
ENCIK A.M
Taman JP Perdana,
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
13 SULIT
(a) Paus ialah haiwan terbesar di dunia yang hidup di lautan manakal kelawar pula merupakan haiwan kecil
yang boleh terbang.
Ikan Kelawar
Rajah 4
Semasa membuat pengelasan haiwan bertulang belakang, Asmadi telah meletakkan oaus dalam kumpulan
ikan dan kelawar dalam kumpulan burung. Adakah anda bersetuju dengan asmadi? Jelaskan jawapan anda.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( 4 markah)
[ skor:10]
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
14 SULIT
12. Lengkapkan peta pelbagai alir berikut dengan cara mengariskan bahagian kotak antara satu dengan
yang lain untuk menunjukkan aktiviti manusia yang menyebabkan gangguan kitar nutrient dan kesan
gangguan ini. (6 markah)
(a)
(3 markah)
(b ) Cadangkan dua langkah yang boleh diambil oleh anda untuk menyelesaikan gangguan kepada kitar
karbon akibat aktiviti manusia tp 3
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(2 markah)
Penebangan hutan
yang tidak
terkawal
Gangguan kitar
karbon, kitar oksigen
dan kitar air.
Pembakaran gas karbon dioksida
dan pengurangan gas oksigen di
atmosfera.
Pembakaran bahan
api
Penggunaan
sumber air yang
berlebihan
Menyebabkan kesan rumah hijau
dan pemanasan global akibat
peningkatan gas karbon dioksida
di atmosfera.
Ketidakseimbangan air dalam kitar
air dan menyebabkan berlakunya
banjir di kawasan berlebihan air
dan berlakunya kemarau di
kawasan kekurangan air.
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
15 SULIT
( c) Encik Ahmad menyahut seruan kerajaan untuk bercucuk tanam di sekeliling rumahnya bagi menjimatkan
perbenlajaan tetapi dia menghadapi masalah penggunaan air yang berlebihan kerana dia perlu menyiram
tanamannya sebanyak 2 kali sehari dengan menggunakan air paip. Pada pendapat anda, adakah encik
ahmad telah melakukan tindakan yang wajar? Jelaskan jawapan anda.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(5 markah)
[skor: 10]
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
16 SULIT
13. Padankan istilah di bawah dengan penyataan yang betul.
Saling bersandaran antara organisma dan persekitaran menghasilkan satu ekosistem yang seimbang.
Rajah 5
13 (a) Berdasarkan rajah di atas, namakan :
i Semua Populasi
ii Jenis ekosistem
(2 markah)
Nyatakan hubungan antara :
i Rumput dan Lembu
ii Harimau dan Lembu
(2 markah)
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
17 SULIT
(b ) Tuliskan istilah yang sesuai bagi setiap penyataan yang berikut:
Sekumpulan organisma sama spesies yang hidup bersama di habitat yang sama
Sekumpulan 0rganisma yang berbeza berinteraksi antara satu sama lain dan dengan
persekitaran fizikalnya
Beberapa komuniti yang berbeza berinteraksi antara satu sama lain dengan
persekitaran fizikalnya.
Tempat atau persekitaran di mana sesuatu organisma hidup Habitat
Beberapa populasi organisma yang hidup bersama di habitat yang sama
(4 markah)
(c ) Pak Ali tidak menggunakan pestisid untuk mengawal populasi tikus di lading kelapa sawitnya. Dia
membina rumah bagi burung hantu dan menggunakan burung hantu sebagai agen kawalan biologi untuk
mengawal populasi tikus. Wajarkan tindakannya.
Burung Hantu Sarang burung hantu
Rajah 6
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(4 markah)
[skor: 12]
Komuniti spesies Habitat Populasi Ekosistem
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
18 SULIT
14. Lukiskan anak panah di antara organisma bagi menunjukkan bagaimana tenaga mengalir di dalam siratan
makanan.
(5 markah)
(b ) Padi merupakan opengeluar. Dari manakah padi memperoleh tenaga? Terangkan.
Padi memperoleh tenaga daripada ________________ dan menjalankan ___________________ untuk
Menukarkan tenaga _______________ kepada tenaga ______________ yang disimpan dalam makanan.
(2 markah)
UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018
19 SULIT
(c ) Berdasarkan rajah berikut, bina satu siratan makanan di hutan.
(5 markah)
[skor: 12]
SOALAN TAMAT

Recomendados

2014 t3 sains_smktamanmountaustin_setengah tahun por
2014 t3 sains_smktamanmountaustin_setengah tahun2014 t3 sains_smktamanmountaustin_setengah tahun
2014 t3 sains_smktamanmountaustin_setengah tahunnoor liyana kamarudin
757 vistas20 diapositivas
2015 t1 ujian penilaian 1 por
2015 t1 ujian penilaian 12015 t1 ujian penilaian 1
2015 t1 ujian penilaian 1noor liyana kamarudin
527 vistas7 diapositivas
Final exam science form 1 por
Final exam science form 1Final exam science form 1
Final exam science form 1SyazWany Shabir
7.5K vistas18 diapositivas
Pertengahan sc 1 por
Pertengahan sc 1Pertengahan sc 1
Pertengahan sc 1هاليزه رزالي
5.4K vistas11 diapositivas
Soalan sains ting 1 por
Soalan sains ting 1Soalan sains ting 1
Soalan sains ting 1qzairudin mat jusoh
10.7K vistas15 diapositivas
Ppt sains tingkatan 1 por
Ppt sains tingkatan 1Ppt sains tingkatan 1
Ppt sains tingkatan 1Nooridayu Mohamed
2.1K vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ujian midsem 2017 por
Ujian midsem 2017Ujian midsem 2017
Ujian midsem 2017Nurul Izzati
1K vistas11 diapositivas
PPT sains ting 2 2015 por
PPT sains ting 2 2015PPT sains ting 2 2015
PPT sains ting 2 2015Cikgu Ummi
5.9K vistas13 diapositivas
2013 science mount austin k2 por
2013 science mount austin k22013 science mount austin k2
2013 science mount austin k2noor liyana kamarudin
365 vistas20 diapositivas
Sn bhgn b sk-soalan gg2 ar3 (2013) meradong por
Sn bhgn b sk-soalan gg2 ar3 (2013) meradongSn bhgn b sk-soalan gg2 ar3 (2013) meradong
Sn bhgn b sk-soalan gg2 ar3 (2013) meradongshare with me
985 vistas10 diapositivas
156684578 soalan-meradong-sains-bhgn-b por
156684578 soalan-meradong-sains-bhgn-b156684578 soalan-meradong-sains-bhgn-b
156684578 soalan-meradong-sains-bhgn-bSony Vaio
645 vistas10 diapositivas
Ujian mac sains tahun 5 k2 por
Ujian mac sains tahun 5 k2Ujian mac sains tahun 5 k2
Ujian mac sains tahun 5 k2norazlinamy
1.5K vistas9 diapositivas

La actualidad más candente(20)

PPT sains ting 2 2015 por Cikgu Ummi
PPT sains ting 2 2015PPT sains ting 2 2015
PPT sains ting 2 2015
Cikgu Ummi5.9K vistas
Sn bhgn b sk-soalan gg2 ar3 (2013) meradong por share with me
Sn bhgn b sk-soalan gg2 ar3 (2013) meradongSn bhgn b sk-soalan gg2 ar3 (2013) meradong
Sn bhgn b sk-soalan gg2 ar3 (2013) meradong
share with me985 vistas
156684578 soalan-meradong-sains-bhgn-b por Sony Vaio
156684578 soalan-meradong-sains-bhgn-b156684578 soalan-meradong-sains-bhgn-b
156684578 soalan-meradong-sains-bhgn-b
Sony Vaio645 vistas
Ujian mac sains tahun 5 k2 por norazlinamy
Ujian mac sains tahun 5 k2Ujian mac sains tahun 5 k2
Ujian mac sains tahun 5 k2
norazlinamy1.5K vistas
Ppt sains tingkatan 2 por Faizal Daulat
Ppt sains tingkatan 2Ppt sains tingkatan 2
Ppt sains tingkatan 2
Faizal Daulat1.2K vistas
Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 PKSR 1 Kertas 2 2016 por Norazlin Mohd Rusdin
Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 PKSR 1 Kertas 2 2016Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 PKSR 1 Kertas 2 2016
Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 PKSR 1 Kertas 2 2016
Norazlin Mohd Rusdin12.8K vistas
Soalan trial gabung(1) por khairul nisa
Soalan trial gabung(1)Soalan trial gabung(1)
Soalan trial gabung(1)
khairul nisa1K vistas
Peperiksaan pertengahan semester 1 ... por shaf
Peperiksaan pertengahan semester 1                      ...Peperiksaan pertengahan semester 1                      ...
Peperiksaan pertengahan semester 1 ...
shaf592 vistas
Ujian 1 kertas 2 por shah man
Ujian 1 kertas 2Ujian 1 kertas 2
Ujian 1 kertas 2
shah man42 vistas
Ub1 kertas 2 2016 por sititalib
Ub1 kertas 2 2016Ub1 kertas 2 2016
Ub1 kertas 2 2016
sititalib164 vistas
Soalan dst tahun 3 ppt 2015 por Fidz Ust Bpa
Soalan dst tahun 3 ppt 2015Soalan dst tahun 3 ppt 2015
Soalan dst tahun 3 ppt 2015
Fidz Ust Bpa4.9K vistas
Nama por taj4481
NamaNama
Nama
taj4481198 vistas
Soalan akhir tahun tahun 5 - sains kertas 2 - 2015 por Ryno Hardie
Soalan akhir tahun  tahun 5 - sains kertas 2 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - sains kertas 2 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - sains kertas 2 - 2015
Ryno Hardie2.8K vistas

Similar a Tg2 soalan sains ujian awal tahun 2018

Ujian awal tahun sn5 krts 2 por
Ujian awal tahun sn5 krts 2Ujian awal tahun sn5 krts 2
Ujian awal tahun sn5 krts 2aya kaplai
2.7K vistas12 diapositivas
BAB 2 T5 NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN(MURID).pdf por
BAB 2 T5 NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN(MURID).pdfBAB 2 T5 NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN(MURID).pdf
BAB 2 T5 NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN(MURID).pdfSHARIFAHBINTIMOHAMAD
92 vistas14 diapositivas
PAT sains 2017 por
PAT sains 2017PAT sains 2017
PAT sains 2017Jamuna Rani
222 vistas19 diapositivas
science.pdf por
science.pdfscience.pdf
science.pdfLohcchanaMogan
11 vistas37 diapositivas
2 por
22
2Zaida Abdul Talib
139 vistas3 diapositivas
Pksr 2 DST Tahun2 por
Pksr 2 DST Tahun2Pksr 2 DST Tahun2
Pksr 2 DST Tahun2Norazlin Mohd Rusdin
2.4K vistas8 diapositivas

Similar a Tg2 soalan sains ujian awal tahun 2018(15)

Más de 慈心 Chan

Soalan bergambar1 por
Soalan bergambar1Soalan bergambar1
Soalan bergambar1慈心 Chan
3.8K vistas54 diapositivas
Sama tak serupa por
Sama tak serupaSama tak serupa
Sama tak serupa慈心 Chan
971 vistas27 diapositivas
Rajah tukar ganti por
Rajah tukar gantiRajah tukar ganti
Rajah tukar ganti慈心 Chan
636 vistas5 diapositivas
Cara Penggunaan "Tetapi" por
Cara Penggunaan "Tetapi"Cara Penggunaan "Tetapi"
Cara Penggunaan "Tetapi"慈心 Chan
497 vistas7 diapositivas
Simpulan bahasa por
Simpulan bahasaSimpulan bahasa
Simpulan bahasa慈心 Chan
5.1K vistas83 diapositivas
Kosa kata 2 por
Kosa kata 2Kosa kata 2
Kosa kata 2慈心 Chan
884 vistas32 diapositivas

Más de 慈心 Chan(20)

Soalan bergambar1 por 慈心 Chan
Soalan bergambar1Soalan bergambar1
Soalan bergambar1
慈心 Chan3.8K vistas
Sama tak serupa por 慈心 Chan
Sama tak serupaSama tak serupa
Sama tak serupa
慈心 Chan971 vistas
Rajah tukar ganti por 慈心 Chan
Rajah tukar gantiRajah tukar ganti
Rajah tukar ganti
慈心 Chan636 vistas
Cara Penggunaan "Tetapi" por 慈心 Chan
Cara Penggunaan "Tetapi"Cara Penggunaan "Tetapi"
Cara Penggunaan "Tetapi"
慈心 Chan497 vistas
Simpulan bahasa por 慈心 Chan
Simpulan bahasaSimpulan bahasa
Simpulan bahasa
慈心 Chan5.1K vistas
Latihan kata hubung por 慈心 Chan
Latihan kata hubungLatihan kata hubung
Latihan kata hubung
慈心 Chan690 vistas
Physics spm koleksi-tips-terbaik por 慈心 Chan
Physics spm  koleksi-tips-terbaikPhysics spm  koleksi-tips-terbaik
Physics spm koleksi-tips-terbaik
慈心 Chan1.4K vistas
Physics preparation of mid year exam form 4 por 慈心 Chan
Physics  preparation of mid year exam form 4Physics  preparation of mid year exam form 4
Physics preparation of mid year exam form 4
慈心 Chan721 vistas
Tg1 Ujian 1_Mac 2017 Bahasa Melayu por 慈心 Chan
Tg1 Ujian 1_Mac 2017 Bahasa MelayuTg1 Ujian 1_Mac 2017 Bahasa Melayu
Tg1 Ujian 1_Mac 2017 Bahasa Melayu
慈心 Chan6.3K vistas
Tg2 ujian 1 SSTMI 2018 por 慈心 Chan
Tg2 ujian 1 SSTMI 2018Tg2 ujian 1 SSTMI 2018
Tg2 ujian 1 SSTMI 2018
慈心 Chan624 vistas
修辞练习 05 por 慈心 Chan
修辞练习 05修辞练习 05
修辞练习 05
慈心 Chan2.6K vistas
修辞练习 04 por 慈心 Chan
修辞练习 04修辞练习 04
修辞练习 04
慈心 Chan1.7K vistas
修辞练习 03 por 慈心 Chan
修辞练习 03修辞练习 03
修辞练习 03
慈心 Chan1.9K vistas
修辞练习 01 por 慈心 Chan
修辞练习 01修辞练习 01
修辞练习 01
慈心 Chan6.4K vistas
Dialogue Completion Exercise 2 - UPSR 2016 Latest Format - shared by joyfunle... por 慈心 Chan
Dialogue Completion Exercise 2 - UPSR 2016 Latest Format - shared by joyfunle...Dialogue Completion Exercise 2 - UPSR 2016 Latest Format - shared by joyfunle...
Dialogue Completion Exercise 2 - UPSR 2016 Latest Format - shared by joyfunle...
慈心 Chan5.6K vistas

Tg2 soalan sains ujian awal tahun 2018

 • 1. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 1 SULIT 1. Padankan kerjaya di bawah dengan bidang yang betul. (4 markah) [skor:4] Kejuruteraan Perubatan Farmasi Aeroangkasa
 • 2. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 2 SULIT 2. Perhatikan rajah di bawah dan jawap soalan yang berikutnya. (4 markah) (a) Proses ini menyerap gas Karbon dioksida dan membebaskan gas ________________. (b) Gas yang dibebaskan akan diserap oleh haiwan untuk proses ______________. (c) Fotosintesis juga menghasilkan makanan dalam bentuk ____________. (d) Kedua-dua hasil fotosintesis digunakan oleh organisma hidup untuk melakukan resprirasi bagi menghasilkan _______________. [skor: 4] 3. Jirim terbentuk daripada zarah-zarah yang diskret. Susunan zarah-zarah ini berbeza mengikut keadaan jirim. (a) Lukiskan susunan zarah-zarah bagi tiga keadaan jirim dalam ruang di bawah. (b) Batu Air Wap air (3 markah) (c) Namakan istilah yang sesuai bagi proses yang berlaku. Sebelum Selepas (3 markah) [skor: 6] Tenaga glukosa respirasi cahaya Karbon dioksida
 • 3. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 3 SULIT 4. (a) Senaraikan dua sifat cahaya. I. ____________________________________________________________ II. ____________________________________________________________ (2 markah) (b) Berikut adalah beberapa penyataan tentang sifat cahaya. Tuliskan sama ada penyataan berikut “Betul” atau “salah” Bil Pernyataan Betul / salah a Cahaya bergerak lurus b Bunyi bergerak lebih pantas dari cahaya c Cahaya tidak boleh menembusi permukaan legap d Baying-bayang terbentuk apabila sinar cahaya dihalang oleh objek lut sinar. (4 markah) [skor: 6]
 • 4. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 4 SULIT 5.Cahaya berwarna boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu warna primer dan warna sekunder. (a) Namakan semua warna primer. _________________________________________________________________________________ (3 markah) (b) Warna sekunder boleh dihasilkan dengan menggunakan warna-warna primer. Lengkapkan kotak di bawah dengan warna-warna primer tang digunakan untuk menghasilkan setiap warna sekunder itu. (3 markah) [skor : 6] Kuning Magenta Sian Hijau Hijau Biru
 • 5. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 5 SULIT 7. (a) Rajah di bawah menunjukkan dua jenis pengangkuran di bandar. Sila tandakan jenis pengangkutan yang baik untuk alam sekitar. Motosikal Basikal (2 markah) (b)Terangkan jawapan anda berdasarkan jawapan yang ditanda pada bahagian atas. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (4 markah) [skor : 6]
 • 6. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 6 SULIT 8. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan yang tidak lengkap. Lengkapkan siratan makanan tersebut dengan mengisi tempat kosong dengan haiwan atau tumbuhan yang betul daripada senarai dibawah.  Ulat beluncas  Jagung  Helang  Ular  Matahari  Burung  Tikus (6 markah) (b) Jika pokok Jagung mati selama satu tahun, apakah yang akan berlaku pada populasi burung? Jelaskan. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (2 markah) [skor:8] Helang Pokok Oak
 • 7. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 7 SULIT 9. Terangkan setiap rajah berikut dengan penyataan bagi kepentingan biodiversiti. (4 markah)
 • 8. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 8 SULIT (b ) Pembalakan merupakan aktiviti yang boleh meningkatkan ekonomi Negara. Walau bagaimanapun, sekiranya dilakukan tanpa kawalan, aktiviti ini boleh menyebabkan kesan negatif terhadap biodiversiti. Rajah 1 Adakah anda bersetuju dengan pendapat di atas? Terangkan jawapan anda. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (4 markah) [skor : 8]
 • 9. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 9 SULIT 10 (a) Tandakan ( / ) pada ruang yang sesuai bagi menunjukkan ciri-ciri lima kumpulan utama vertebrata. Ciri-ciri Mamalia Reptilia Amfibia Burung Ikan Berdarah sejuk (Poikiloterma) Diliputi sisik Menghancurkan telur yang bercangkerang Melakukan pesenyawaan dalam (2 markah) (b) Lengkapkan jadual berikut bagi membezakan monokotiledon dengan dikotiledon. Monokotiledon Perbezaan Dikotiledon Biji Benih Akar Daun Batang (4 markah) [skor : 6]
 • 10. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 10 SULIT 11. “Burung hantu dikelaskan sebagai burung.” (a) Lengkapkan penyataan berikut menggunakan perkataaan yang Diberikan. Rajah 2 Bulu Pelepah Paruh Kuku Sayap I. Burung hantu menggunakan ___________ untuk menangkap mangsanya. II. Bandan seekor burung hantu diselaputi oleh _________________. (2 markah) (b) Nyatakan satu ciri yang membezakan burung daripada vertebrata yang lain. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ (2 markah) (c ) Jelaskan mengapa ikan paus dikelaskan sebagai mamalia dan bukannya ikan. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (6 markah) [skor: 10]
 • 11. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 11 SULIT 12 Berdasarkan gambarajah di bawah, sila jawap soalan-soalan berikut: JANUARI MEI 12. (a)Pada Pendapat anda, mengapakah keadaan seperti di atas boleh berlaku. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (2 markah) (b) Nyatakan kesannya terhadap; i. Petani : ___________________________________________________________________ ii. Ekosistem: ________________________________________________________________ (2 markah) (c) Jika keadaan di atas berlaku secara besar-besaran, terangkan tiga kesannya terhadap Negara. I. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ II. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ III. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (6 markah) [skor: 10]
 • 12. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 12 SULIT Isu: Atasi segera pembiakan burung gagak Artikel 1: Masalah burung gagak Rajah 3 (a) Pada Pendapat anda, mengapakah kawasan Taman Taman JP Perdana menjadi tempat pembiakan burung gagak? _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ (2 markah) (b) Apakah cadangan yang sesuai bagi menangani masalah kebanjiran spesis burung gagak di kawasan terbabit. Berikan empat langkah yang sesuai pada pandangan anda. i) _________________________________________________________________________ ii) _________________________________________________________________________ ( 4 markah) 10 Oktober 2017 3:00 AM SEKUMPULAN burung gagak berlegar di sekitar Jalan Jaya Putra 8/1, Taman JP Perdana, Johor Bahru, baru-baru ini. SAYA memohon pihak berkaitan segera menangani masalah pembiakan burung gagak di kawasan Taman JP Perdana, Johor Bahru. Ini kerana jumlah unggas tersebut terutamanya di Jalan Jaya Putra 8/1 taman berkenaan semakin bertambah dari semasa ke semasa. Kehadiran burung gagak itu boleh dilihat terutamanya pada waktu petang hingga menjelang senja di pokok besar taman perumahan berkenaan. Adakalanya kumpulan burung gagak itu hinggap pada pagar rumah dan berak di atas ampaian baju sehingga mengotorkan pakaian yang sudah dibasuh. Tidak dinafikan kewujudan burung gagak di kawasan ini turut dipengaruhi masalah pembuangan sampah segelintir penduduk dan ada juga yang memberi makan sehingga menjadi tarikan unggas berkenaan. ENCIK A.M Taman JP Perdana,
 • 13. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 13 SULIT (a) Paus ialah haiwan terbesar di dunia yang hidup di lautan manakal kelawar pula merupakan haiwan kecil yang boleh terbang. Ikan Kelawar Rajah 4 Semasa membuat pengelasan haiwan bertulang belakang, Asmadi telah meletakkan oaus dalam kumpulan ikan dan kelawar dalam kumpulan burung. Adakah anda bersetuju dengan asmadi? Jelaskan jawapan anda. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ( 4 markah) [ skor:10]
 • 14. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 14 SULIT 12. Lengkapkan peta pelbagai alir berikut dengan cara mengariskan bahagian kotak antara satu dengan yang lain untuk menunjukkan aktiviti manusia yang menyebabkan gangguan kitar nutrient dan kesan gangguan ini. (6 markah) (a) (3 markah) (b ) Cadangkan dua langkah yang boleh diambil oleh anda untuk menyelesaikan gangguan kepada kitar karbon akibat aktiviti manusia tp 3 ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (2 markah) Penebangan hutan yang tidak terkawal Gangguan kitar karbon, kitar oksigen dan kitar air. Pembakaran gas karbon dioksida dan pengurangan gas oksigen di atmosfera. Pembakaran bahan api Penggunaan sumber air yang berlebihan Menyebabkan kesan rumah hijau dan pemanasan global akibat peningkatan gas karbon dioksida di atmosfera. Ketidakseimbangan air dalam kitar air dan menyebabkan berlakunya banjir di kawasan berlebihan air dan berlakunya kemarau di kawasan kekurangan air.
 • 15. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 15 SULIT ( c) Encik Ahmad menyahut seruan kerajaan untuk bercucuk tanam di sekeliling rumahnya bagi menjimatkan perbenlajaan tetapi dia menghadapi masalah penggunaan air yang berlebihan kerana dia perlu menyiram tanamannya sebanyak 2 kali sehari dengan menggunakan air paip. Pada pendapat anda, adakah encik ahmad telah melakukan tindakan yang wajar? Jelaskan jawapan anda. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (5 markah) [skor: 10]
 • 16. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 16 SULIT 13. Padankan istilah di bawah dengan penyataan yang betul. Saling bersandaran antara organisma dan persekitaran menghasilkan satu ekosistem yang seimbang. Rajah 5 13 (a) Berdasarkan rajah di atas, namakan : i Semua Populasi ii Jenis ekosistem (2 markah) Nyatakan hubungan antara : i Rumput dan Lembu ii Harimau dan Lembu (2 markah)
 • 17. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 17 SULIT (b ) Tuliskan istilah yang sesuai bagi setiap penyataan yang berikut: Sekumpulan organisma sama spesies yang hidup bersama di habitat yang sama Sekumpulan 0rganisma yang berbeza berinteraksi antara satu sama lain dan dengan persekitaran fizikalnya Beberapa komuniti yang berbeza berinteraksi antara satu sama lain dengan persekitaran fizikalnya. Tempat atau persekitaran di mana sesuatu organisma hidup Habitat Beberapa populasi organisma yang hidup bersama di habitat yang sama (4 markah) (c ) Pak Ali tidak menggunakan pestisid untuk mengawal populasi tikus di lading kelapa sawitnya. Dia membina rumah bagi burung hantu dan menggunakan burung hantu sebagai agen kawalan biologi untuk mengawal populasi tikus. Wajarkan tindakannya. Burung Hantu Sarang burung hantu Rajah 6 ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (4 markah) [skor: 12] Komuniti spesies Habitat Populasi Ekosistem
 • 18. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 18 SULIT 14. Lukiskan anak panah di antara organisma bagi menunjukkan bagaimana tenaga mengalir di dalam siratan makanan. (5 markah) (b ) Padi merupakan opengeluar. Dari manakah padi memperoleh tenaga? Terangkan. Padi memperoleh tenaga daripada ________________ dan menjalankan ___________________ untuk Menukarkan tenaga _______________ kepada tenaga ______________ yang disimpan dalam makanan. (2 markah)
 • 19. UJIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (SAINS) FEBRUARI 2018 19 SULIT (c ) Berdasarkan rajah berikut, bina satu siratan makanan di hutan. (5 markah) [skor: 12] SOALAN TAMAT