Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Heijmans en Diversiteit

784 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empleo, Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Heijmans en Diversiteit

 1. 1. Heijmans & Diversiteit
 2. 2. Karin Overdijk, directeur strategische planning, Utiliteitsbouw & Techniek:“Als ondernemingen kunnen beschikken over de talenten van alle groepenop de arbeidsmarkt heeft dat positieve effecten op de organisatie”
 3. 3. Heijmans & DiversiteitInhoudDiversiteitFeiten over diversiteitVrouw naar de Top, Doen we.DoelstellingenAanpakFAQ’sTwijfels over diversiteit?Colofon
 4. 4. Ada Goverde, afdelingsleider Vergunningen, Breijn:“Diversiteit kan beter bij Heijmans. De bouw is een zeer traditionelebranche en er zal een echte cultuuromslag moeten plaatsvinden”
 5. 5. DiversiteitHeijmans wil over 5 jaar het toonaangevende bouwbedrijf van Nederland zijn. Op hetgebied van kwaliteit, duurzaamheid en winstgevendheid. Diversiteit kan op verschillendemanieren een belangrijke bijdrage aan deze ambitie leveren.Andere achtergronden, competenties en visiesDe creativiteit wordt gestimuleerd door een verscheidenheid aan kennis, visies en inzichten. Dit levertcreatieve en innovatie producten op waarmee Heijmans zich kan onderscheiden.Groter arbeidspotentieelIn de toekomst zal het aantal opgeleide technici afnemen. Door onze aandacht te richten op eenbredere doelgroep (studie en achtergrond) wordt de kans om topkandidaten te bereiken veel groter.Midden in de maatschappijHeijmans heeft veel verschillende soorten klanten. Van ziekenhuizen, woningcorporaties, particulierentot Rijkswaterstaat. Een divers personeelsbestand zorgt ervoor dat Heijmans weet wat deze klantenwillen en de klant optimaal kan bedienen.Daarnaast leveren vrouwen in het Bestuur en in topposities geld op en zorgt diversiteit voor eenpositief imago. De correlatie tussen vrouwen in het Bestuur en het rendement op eigen vermogen isgemiddeld 23% hoger. (Catalyst, 2004, 2007; McKinsey ‘WomenMatter II & III’)
 6. 6. Bert van der Els, vice voorzitter van Raad van Bestuur:“Door middel van diversiteit kunnen we creatiever en kritischer werkenen gebruik maken van onze aantrekkelijkheid als werkgever en treffenwe maatregelen tegen de komende vergrijzing”
 7. 7. Feiten over Diversiteit 9,9% 2,4% vrouwen in Lijnfuncties binnen de hele vrouwen binnen Heijmans Heijmans organisatieVrouwen 600 p. 9,9% Lijn 144 p. 24%Mannen 5461 p. 90,1% Staf 456 p. 76%
 8. 8. Gerard Streng,directeur Bouw & Ontwerp bij Heijmans Utiliteitsbouw:“In een “harde” technische omgeving blijft de “zachte”kant vaak onderbelicht. Vrouwen beschikken over eenempatisch vermogen en zijn intuïtief vaak in staataandacht te geven aan de zachte kant.”
 9. 9. Vrouw aan de Top, doen we.Heijmans heeft zich verbonden aan het onderwerp diversiteit. Op 9 juni heeft Bert van derEls, vice voorzitter van de RvB van Heijmans ,het Charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend.Door het Ondertekenen van het Charter verbindt Heijmans zich aan de doelstellingenom vrouwelijk toptalent binnen de organisatie te bevorderen door een hogere instroom,doorstroom en het behoud van vrouwen te bereiken.CharterHet Charter gaat uit van een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en vrouwen. Om al hetbeschikbare talent daadwerkelijk te gaan benutten, zullen de door Heijmans bepaalde doelstellingenjaarlijks gerapporteerd worden aan Stichting Talent naar de Top.Het Charter is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen VNO-NCW, de FNV, de SER, vertegenwoordigersvan bedrijven, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van EconomischeZaken. Het Charter is gericht op alle werkgevers (beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen,instellingen en overheidsorganisaties.LedenSinds 2008 zijn 140 bedrijven ons voorgegaan. Onder andere Schiphol Group, TU Eindhoven, TwijnstraGudde, PWC, Tom Tom, ING, Essent, Delta Lloyd en Achmea hebben net als Heijmans het Charterondertekend.
 10. 10. Gerrit Witzel, voorzitter Raad van Bestuur Heijmans:“De invulling van de top 300 van functies binnen Heijmanswordt niet meer door de werkmaatschappijen zelf geregeld,maar is nu ook een zaak van de Raad van Bestuur”
 11. 11. DoelstellingenDiversiteit doorvoeren binnen Heijmans staat hoog op de agenda. De volgendespeerpunten zijn bepaald en om deze doelen te behalen zullen er verschillende actiesbinnen de organisatie uitgezet worden (zie pagina 8).BewustwordingDiversiteit is een breed begrip waarbij cultuurverandering een grote rolspeelt. Het doorvoeren van diversiteit binnen Heijmans werkt alleen als Doelstellingen % vrouwener bewustwording ontstaat onder de medewerkers. Jaar DoelVerhogen % vrouwen 2010 10%Het huidige percentage vrouwen is 10%. In de getoonde tabel wordt 2011 12%aangegeven welke doelstellingen zijn opgesteld. 2012 15%Verhogen % topvrouwen 2015 20%Momenteel is het percentage topvrouwen 2%. In 2015 wil Heijmanseen percentage van 12% in de topfuncties realiseren. Doelstellingen % topvrouwen Jaar DoelAantrekkelijke werkgever 2010 2%Heijmans wil het toonaangevende Bouwbedrijf in Nederland worden. 2011 4%Om dit te bereiken wil zij aantrekkelijk zijn voor potentiële werknemersop het vlak van parttime & flexibel werken. (Het Nieuwe Werken) 2012 6% 2015 12%
 12. 12. Martine Dierikx, bedrijfsjurist Heijmans Infra:“Een transparant personeelsbeleid draagt er aan bij dat werknemers beterweten waar ze aan toe zijn. Er zou in dat verband zeker ook aandacht moetenworden besteed aan onderwerpen als parttime-werken, etc.”
 13. 13. AanpakEen diverser personeelsbestand realiseren kost tijd. Om de bewustwording en hetdoorvoeren van de diversiteit goed te laten verlopen zijn er verschillende acties die gaanbijdragen aan een diverser Heijmans.Bewustwording creëren:Bewustwordingstrainingen op managementniveau, 4x per jaar bijeenkomsten van La Heijmans,rolmodellen die diversiteit promotenVerhogen % vrouwen:Werving & selectieprocedure aanpassen (minimaal 1 vrouw in procedure & beargumentatieover keuze), overeenkomsten met gespecialiseerde bureaus, rapportage diversiteit door directie,enthousiast promotieteam (scholen & universiteiten)Verhogen % topvrouwen:HR-procedure aanpassen (externe kandidaten & groeischema aanpassen), contacten metdetacheringbureaus, talentenpool (programma voor ambitieuze vrouwen), boardroom-coaching ,cross-mentoring (hipo’s), Female Leadership (Heijmans Academie), intervisie & coaching,HR ➝ ambitiegesprekken voerenAantrekkelijke werkgever:Invoeren van ‘Het Nieuwe Werken’, mogelijkheden bieden voor flexibel werken, onderzoek onder M/Vnaar flexibel & parttime werken.(Bovenstaande uiteraard wanneer de functie dit toe laat en met wederzijds vertrouwen)
 14. 14. Diana Cillessen, projectleider werktuigbouw ,Burgers Ergon:“Leidinggevenden moeten ervan overtuigd raken dat vrouwen in de topbelangrijk zijn en dat dit ook het verschil kan maken naar onze klanten.”
 15. 15. FAQ’sDiversiteit roept bij veel mensen vragen op.In deze lijst antwoorden op de meest gestelde vragen.Wanneer gaan de beschreven acties uitgevoerd worden?Vanaf 2011 gaan alle acties lopen. De bewustwordingstrainingen worden het hele jaar door gegeven, enrapportage op het gebied van diversiteit door directies zal vanaf Q1 doorgevoerd worden.Wie is er betrokken bij het diversiteitsprogramma?Om diversiteit echt op de kaart te krijgen en veranderingen door te voeren is Alma Krug sinds augustus2010 aangesteld als programmamanager diversiteit. Zij is betrokken bij alle interne & externe acties enrapporteert direct aan de RvB.Wat is de rol van de concerndirectie?De concerndirectie heeft ervoor gezorgd dat diversiteit binnen Heijmans een onderdeel van de businessstrategie is geworden. Alle leden van de concerndirectie staan achter het diversiteitsprogramma en zullenfungeren als rolmodellen. Vice voorzitter van de RvB, Bert van der Els, heeft het onderwerp diversiteit inzijn portefeuille.Wat doet HRM?HRM speelt een belangrijke rol. HRM is betrokken bij de werving & selectieprocedures en verantwoordelijkvoor de instroom en doorstroom. Daarnaast is de werkgroep diversiteit actief met het aanpassen van deselectieprocedures en de overige acties . Het diversiteitsbeleid maakt deel uit van het duurzaam HR beleid datmomenteel wordt opgesteld door de verschillende werkgroepen (o.a. door de werkgroep: Het Nieuwe Werken).
 16. 16. Ciska Wedzinga, Accountmanager Heijmans Facilitair Bedrijf:“Ik denk dat de kracht van diversiteit vooral gericht is op hetsamenbrengen van competenties.”
 17. 17. Twijfels over diversiteit?Dan worden hier een aantal sterke argumenten gegeven om diversiteit juist te omarmen.KwaliteitDe kwaliteit van de medewerker is geen issue. Het gaat om de juiste persoon op de juiste plek.Diversiteit is juist het binden van mensen met verschillende kwaliteiten.Product en de klantIn de huidige situatie gaan het product en de klant voor. Het is vanzelfsprekend dat deze een grote rolspelen. Er moet echter ook naar de lange termijn gekeken worden, aangezien het technisch opgeleidepersoneel af gaat nemen en de zoektocht naar talent de komende jaren competitiever gaat worden.Er zijn geen vrouwen in deze sector te vindenJaarlijks sturen er ca 30 - 40% vrouwen af aan de TU’s Civiele Techniek en Bouwkunde. Hettotaalpercentage vrouwen dat afstudeert op Universiteiten is 60%.Het team functioneert nu goedEen team kan goed functioneren maar een persoon met een andere achtergrond, geslacht ofcompetenties binnen een team kan er juist voor zorgen dat er op een andere manier naar productenen projecten gekeken wordt. Hierdoor wordt de creativiteit gestimuleerd en ontstaan er vaakinnovatieve en vernieuwende producten.
 18. 18. Frits van den Boogaard, Commercieel Manager Breijn:“De recente successen bij de spoedpakketten zijn mede gebaseerd opinbreng van zorgvuldig samengestelde teams met een grote matevan diversiteit en verschillende inbreng van kwaliteiten”
 19. 19. ColofonMeer informatie?Alma KrugProgrammamanager DiversiteitT: + 31 (073) 543 64 63E: akrug@heijmans.nlwww.heijmans.nlTwitter: HeijmansNLTEKST & PRODUCTIE: Concerndienst Communicatie© Heijmans, 2011Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige anderemanier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
 20. 20. Diversiteit is een kwestie van doen!

×