Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Eec raport

461 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empresariales
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Eec raport

  1. 1. E P O K A E - H A N D L U . E - C O M M E R C E – T R E N D Y , T E C H N O L O G I E , K L I E N T
  2. 2. Raport EEC Review: Epoka e-handlu. E-commerce – trendy, technologie, klient W ramach zapowiedzi tematów, które będą elementem istotnych dyskusji pod- czas EEC Trends (17-18 lutego) startujemy z serią raportów EEC Review. Na po- czątek prezentujemy przegląd trendów w branży e-commerce, która była jedną z niewielu zielonych wysp koronawirusowego kryzysu. O ile jednak 2020 rok był dla wielu firm momentem, w którym wystarczyło zaistnieć online, by odnieść sukces. O tyle kolejne lata będą czasem weryfikacji obranych strategii wzrostu w kanale cyfrowym. Na jakie trendy warto zwrócić uwagę, jakich tendencji ryn- kowych i konsumenckich się spodziewać, czego w planach cyfrowego rozwoju nie zaniedbać? Zapraszam do lektury wypowiedzi ekspertów rynkowych, anali- tyków i praktyków. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl, Grupa PTWP
  3. 3. Eksperci przewidują, że w bliskiej przyszłości e-commerce stanie się synonimem handlu, tak jak Netflix stał się synonimem kina. Edyta Kochlewska Konsumpcja produktów i  usług online była dla większości konsumentów oczywisto- ścią przed wybuchem pandemii COVID-19, ale wydarzenia 2020 roku spowodowały, że e-commerce w  kilka miesięcy odrobił pracę domową zadaną na 2-3 lata do przodu. – We- dług badania McKinsey & Company w szczy- towym momencie lockdownu w  Polsce 3,6 mln nowych użytkowników zaczęło korzystać z usług online. Liczba użytkowników kupu- jących żywność przez internet podwoiła się, a pandemia zachęciła 76 proc. konsumentów do ściągania i  używania mobilnych aplika- cji zakupowych detalistów – wskazuje Olga Sztuba z Google’a. Social commerce – Pomimo że w 2020 roku mieliśmy do czy- nienia z  przyspieszeniem rozwoju e-com- merce o  2-3 lata, to trudno mówić, że w  najbliższych latach dojdzie do rewolucji w sprzedaży online. Raczej umocnią się pew- ne trendy, które już są widoczne. Ciekawym zjawiskiem będzie dalszy dynamiczny roz- wój social commerce. Mamy tu do czynie- nia z uruchamianiem i intensywnym rozwi- janiem mechanizmów sprzedażowych przez Facebook czy Instagram. Możemy także ob- serwować rozwój relatywnie nowych zacho- wań, tzw. live commerce. W związku z CO- VID-19 wielu sprzedawców, którzy wcześniej sprzedawali produkty w  swoich sklepach, zaczęło sprzedawać je w  ramach prezenta- cji online i transmisji na żywo. Na ogromną skalę ta forma rozwinęła się w Chinach, ale działa także na naszym rynku. W ten sposób sprzedawane są ubrania, biżuteria, kosmety- ki, a nawet samochody i mieszkania – mówi dr Dorota Bachman, doradca zarządów i rad nadzorczych w zakresie cyfryzacji i rozwoju e-commerce, dyrektor zarządzająca Asteria Holding, współzałożycielka Fundacji Kobie- ty e-biznesu. Na potwierdzenie rosnącej roli social commerce Aleksandra Trapp, Head of Culture and Trends w infuture.institiute, przytacza ciekawą zmianę w kanale Facebo- ok. – W nowej wersji zakładka marketplace pojawiła się w panelu na samej górze, dodat- kowo na środku strony, co wskazuje, jak waż- ny jest ten obszar także dla gigantów social media–mówiekspertka.TomaszKarwatka, prezes zarządu Divante, także uważa, że jest to zmiana przez duże Z. – Jest to pierwszy element, który widzi 2,7 mld użytkowników, logujących się do serwisu. Wpływ ma na to m.in. fakt, że 87 proc. osób kupujących onli- ne przyznaje, że media społecznościowe po- magają im podejmować decyzje zakupowe. Coraz więcej firm wkracza na ścieżkę sprze- daży przez social media, bo to jedna z krót- szych i  najmniej skomplikowanych ście- żek zakupowych, dających też możliwości optymalnej ekspozycji marki. Oznacza to, że uwzględnianie w strategii rozwoju social mediów staje się obowiązkowym elementem działań e-commerce. Silver commerce Ogromną zmianą 2020 roku, na którą wska- zują eksperci, jest wejście do e-commerce osób, które nigdy wcześniej nie dokonały za- kupów online. – W związku z pandemią licz- ba e-klientów wzrosła o  ponad 700 tys. do Epoka ehandlu, czyli trendy jutra
  4. 4. 28,2 mln. W znacznej mierze byli to seniorzy, którzy z powodów bezpieczeństwa woleli po- zostać w domach. Uważam w związku z tym, że ważnym trendem będzie rozwój silver eco- nomy i silver commerce, czyli dopasowanie sprzedaży online pod względem oferty, UX i procesów do grupy 50+. Nasze społeczeń- stwo się starzeje i  jest to trend postępują- cy, zatem niezwykle ważne jest dostrzeżenie potrzeb właśnie tego segmentu, co robią już bardzo sprawnie np. Lidl i Biedronka – mówi Dorota Bachman. Jak mówią prognozy, do 2030 r. ludzie po 65. r.ż. będą stanowić ok. 1/4 populacji Euro- py. – Starsi klienci e-commerce wymagają od sprzedawców świeżego spojrzenia i uwzględ- nienia ich odmiennych potrzeb w  procesie zakupowym. To ludzie, którzy inaczej korzy- stają ze smartfonów, potrzebują większych ekranów i bardzo doceniają możliwość włą- czenia na stronach internetowych sklepów większych liter. To trud, który warto pod- jąć, bo to grupa klientów bardziej lojalna niż młodzi – dodaje Bartosz Pilch, przedstawi- ciel SIG Poland. – Pokolenie baby boomers to dzisiejsi co najmniej 65-latkowie, którzy zmuszeni przez pandemię przetestowali zakupy w internecie i się do nich przekonali. Ograniczenia, które skutecznie trzymały ich z daleko od e-han- dlu, dziś się zatarły. Przed pandemią tylko 15 proc. osób z tej grupy wiekowej robiło zaku- py online. W pandemii kupowali oni w ten sposób prawie równie chętnie co młodzi. Py- tanie brzmi, jaki procent starszych klientów stanie się lojalnymi e-klientami po pande- mii – pyta Piotr Wrzalik, Managing Partner w Unity Group. Ekocommerce Trzeci istotny kierunek rozwoju e-handlu to według ekspertów ekologia. – W 2020 r. na- stąpiło co prawda chwilowe wyhamowanie tego trendu w  związku z  COVID-19. Istot- niejsze ze zrozumiałych powodów były kwestie bezpieczeństwa, ale zrównoważony rozwój powrócił i  będzie eks- ploatowany na wielu płaszczyznach – wska- zuje Dorota Bachman. – Możemy myśleć o zie- lonej energii, ale jest to także kupowanie pro- duktów z  drugiej ręki, na co w 2020 r. zwróci- ły uwagę Ikea i  Zalan- do, które rozpoczęły skup używanych mebli i ubrań w celu dalszej odsprzedaży po do- konaniu napraw i przeróbek. Chodzi także o zero waste promowane przez Auchan, Car- refour czy H&M. Także w tym trendzie jest zmniejszanie śladu węglowego, na który zwraca uwagę InPost. Według mnie ekolo- gia to niezwykle istotny kierunek dla każdej organizacji, która poważnie myśli o  przy- szłości – mówi Dorota Bachman. Zielony e-commerce należy rozpatrywać w  kontekście m.in. pakowania i  logistyki. Dostawy online będą musiały odpowiedzieć na potrzebę użytkowników, by w paczce było mniej plastikowych wypełniaczy, a  więcej materiałów biodegradowalnych czy też po- chodzących ze zrównoważonych źródeł. Z tego samego powodu coraz więcej sklepów oferuje możliwość zwrócenia zakupionych produktów w  sklepie stacjonarnym, tak by ograniczać niepotrzeb- ne przejazdy firm ku- rierskich i  ponowne pakowanie zakupów. Z  badania DS Smith i  Ipsos MORI wyni- ka, że 85 proc. respon- dentów chce kupować produkty, które wyko- rzystują jak najmniej materiałów opakowa- niowych, a  27 proc. przyznaje, że całkowicie zaprzestało kupo- wania poszczególnych marek, ponieważ ich opakowania nie były ekologiczne. Dlatego popularne stanie się tworzenie opakowań na wymiar, stosowanie ekologicznych wy- pełniaczy w miejsce folii bąbelkowej, wyko- rzystywanie zwrotnych paczek wielokrotne- go użytku, ale też np. udostępnianie funkcji Polski rynek e-commerce w 2020 roku osiągnął wartość blisko 100 mld zł i był to wzrost o 30 proc. rdr. Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej wzrósł z 7 proc. do 12 proc. Liczba e-klientów wzrosła wg różnych danych od 700 tys. do 3,6 mln „Ważnym trendem będzie rozwój silver commerce, czyli dopasowanie sprzedaży online pod względem oferty i user experience do grupy 50+.” dr Dorota Bachman współzałożycielka „Fundacji kobiety e-biznesu” Epoka ehandlu, czyli trendy jutra
  5. 5. wyszukiwania i filtrowania produktów pod kątem ich przyjazności dla środowiska. Kolejnym trendem w e-commerce nawią- zującym do postaw ekologicznych jest też rozwijający się w galopującym tempie obszar re-commerce, czyli odsprzedaży rzeczy uży- wanych. – O rosnącej popularności tego filaru e-commerce świadczy chociażby prawdziwy fenomen platform takich jak Vinted. We- dług prognoz ekspertów rynek second-hand w USA ma do 2023 r. wzrosnąć dwukrotnie, możemy więc spodziewać się i w tym przy- padku przełożenia zachodnich trendów na rynek polski – wskazuje Dorota Bachman. Future commerce Z prognoz Euromonitora wynika, że gospo- darka światowa wejdzie w najgorszą recesję od lat 30. XX wieku. – W czerwcu 2020 roku 74 proc. ankietowanych wskazało, że lubi po- szukiwać okazji. Podobne zdanie w styczniu 2019 r. miało 58 proc. pytanych. Tak duży wzrost w  czerwcu 2020 r. może wynikać z niepewności jutra i załamania optymizmu konsumenckiego oraz potrzeby oszczędzania pieniędzy – wskazuje Olga Sztuba z Google’a. Z prognoz wynika, że klienci będą bory- kali się z rosnącym bezrobociem i zmniejsza- jącymi się dochodami. Nowym centrum do- wodzenia stanie się dom, gdzie linie pracy, zabawy, nauki, zakupów, rozrywki i  sportu splotą się w jeden węzeł. – To spowoduje, że cena będzie niezwykle ważnym czynnikiem zakupowym. Klienci będą szukać taniej, sprawdzonej oferty. Dlatego detaliści będą się zmagać z wyzwaniem niskiej ceny przez cały 2021 rok – dodaje Dorota Bachman. – COVID-19 dokonał spustoszenia w wie- lu obszarach, ale także spowodował przy- spieszenie wielu projektów, które do tej pory były odkładane na później. Mam na myśli całą e-medycynę, usługi doradcze, edukację, szeroko rozumiane szkolenia. Usługi sprze- dawane online mogą wspomóc e-commerce w  osiąganiu kolejnych rekordów, o  których nawet trudno nam teraz myśleć. Usługi mogą stanowić uzupełnienie oferty produktowej i  mogą być oferowane niezależnie. Nie wy- magają one kosztochłonnych linii produk- cyjnych, logistyki i – co ważne – pozwalają osiągać istotnie wyższe marże w porównaniu do handlu produktami. Zatem może to być niezwykle interesujący obszar e-commerce w kontekście sytuacji gospodarczej w naszym kraju – puentuje Dorota Bachman. Zero click commerce Jak prognozuje Polski Instytut Ekonomicz- ny, kolejnym etapem rozwoju rynku może być tzw. zero-click commerce, czyli zaku- py dostarczane bezpośrednio do domu bez wcześniejszego ich zamawiania. – Bazując na historii poprzednich zakupów oraz danych z różnych innych źródeł (np. mediów społecz- nościowych, smartfonów czy inteligentnych urządzeń domowych), sklep będzie mógł do- starczyć nam, potrzebne według obliczeń jego algorytmów, produkty – wskazuje PIE. Analitycy zwracają uwagę, że sklepy in- ternetowe w  oparciu np. o  dane o  tym, ile kilometrów przeszliśmy pieszo lub kiedy i  w  jakim rozmiarze kupowaliśmy ostatnio buty, a także w oparciu o gusty innych klien- tów, rekomendują nam towary skojarzone z  naszymi zakupami. – Kolejnym etapem wykorzystywania danych oraz profilowania klientów przez platformy zakupowe w 2021 r. może być zero-click commerce, czyli zakupy bez konieczności klikania – oceniają anality- cy PIE. Eksperci prognozują, że wymagania logi- styczne oraz potrzeba posiadania dużej ilo- ści danych o klientach sprawiają, że na tym rynku rywalizować będą, przynajmniej po- czątkowo, tylko najwięksi. – Zmieni się też łańcuch konsumpcji. Od reklamy, poprzez klienta, sklep, produkt i  zakup, zero-click commerce zmieni rolę reklamy oraz sklepu. Podstawowym celem producenta będzie bo- wiem bezpośrednie dostarczenie swoich pro- duktów pod drzwi klienta i przekonanie go, że nie warto ich zwracać. Tworzenie tzw. kombajnów danych, zbie- rających informacje od poszczególnych osób z wielu różnych źródeł, w tym mediów spo- łecznościowych czy inteligentnych urządzeń domowych, oraz wykorzystywanie ich w róż- nych sferach życia gospodarczego czy spo- łecznego będzie już niebawem wszechobecne „Wciąż czekamy na powszechne zastosowanie technologii, które przeniosą konsumenta z plakatu na przystanku autobusowym do e-sklepu w smartfonie.” Aleksandra Trapp Head of Culture and Trends w infuture.institute Epoka ehandlu, czyli trendy jutra
  6. 6. – ocenia PIE. Obejmie to również handel de- taliczny. – Możliwość robienia zakupów bez myślenia o  nich może nie tylko oszczędzić nam czas, ale paradoksalnie zwiększyć kon- sumencką świadomość w  wymiarach eko- nomicznym, społecz- nym czy ekologicznym – uważają eksperci. We- dług nich takie zakupy wymagają zdecydowa- nie większego zaufania i  uważności niż nawy- kowe kupowanie rzeczy w marketach. Zdaniem analityków Euromonitora rdzeniem e-commerce pozostanie innowacja. – Aby marki i detaliści pozostali kon- kurencyjni w  dłuższej perspektywie, muszą zająć się efektem zmieniających się priory- tetów, zmieniających się preferencji kana- łów i  nowo powstałych okazji zakupowych, nadarzających się w domach konsumentów. Dlatego innowacje powinny pozostać central- nym elementem strategii firm handlowych. Jak te hasła przekują się w praktykę bi- znesową? Olga Sztuba zauważa, że e-sprzedawcom z  pomocą przychodzą technologie, naj- częściej oparte na sztucznej inteligencji. – Przykładem może być technologia Google Lens, która opiera się na zastosowaniu ana- lizy obrazu przez głębokie sieci neurono- we. Algorytm identyfikuje charakterystycz- ne cechy danego produktu oraz wyszukuje najbardziej podobne ze zbioru produktowego sklepu. Spersonalizo- wana wersja tej techno- logii jest w  Polsce wy- korzystywana np. przez CCC. Przyszłością mogą być też wirtualne przy- mierzalnie produktów lub skanery, które po- zwolą idealnie dopaso- wać produkt pod kątem rozmiaru,  jak np. ska- ner esize.me. Takie na- rzędzia pozwalają zno- sić różne bariery, które konsumenci mogą czuć w trakcie zakupów w sklepach internetowych i zmniejszyć licz- bę nietrafionych zakupów oraz konieczność zwrotów. Coraz częściej szukamy w ten spo- sób produktów i informacji na ich temat – mówi Olga Sztuba. Ekspertka Google’a za- uważa, że konieczność analizowania dużej ilości danych spowoduje, że kluczowym za- gadnieniem dla platform e-commerce stanie się przenoszenie zasobów do chmury, która zapewni e-sklepom wymaganą dostępność i skalowalność biznesu.  Z  kolei Aleksandra Trapp z  infuture.in- stitiute zwraca uwagę na duży potencjał AR i VR. – Na rynku widzimy już ciekawe roz- wiązania bazujące na potencjale wskaza- nych technologii, które mogą dostarczać no- wych doświadczeń konsumentom i sprawić, że zakupy będą dla nich bardziej angażują- ce oraz osobiste. – Wciąż jednak czekamy na powszechne zastosowanie tych techno- logii, które przeniosą konsumenta z  plaka- tu na przystanku autobusowym do e-sklepu w  smartfonie – dodaje ekspertka. Użytecz- ność AR potwierdzają badania wskazujące, że 61 proc. klientów woli dokonywać zaku- pów w  sklepach, które oferują rozwiązania z zakresu AR, a dla 45 proc. użytkowników AR jest wsparciem w podjęciu decyzji zaku- powej. Eksperci są pewni, że handel elektronicz- ny stanie się standardem w „nowej normal- ności”. Jednak długofalowo część konsumen- tów będzie odczuwać zmęczenie wirtualnym światem, dlatego w  opozycji do potężnego trendu e-commerce będzie się rozwijała tak- że potrzeba zakupów uważnych, bezpośred- nio u rzemieślników czy projektantów, czyli tzw. powrót do źródeł. · Z 4 do 14 proc. wzrósł odsetek osób robiących zakupy tylko online Obecnie 6 na 10 polskich użytkowników korzysta z telefonu do robienia zakupów Gospodarka cyfrowa w Polsce wzrosła o 18,4 proc. w okresie od stycznia do maja 2020 roku, czyli 2,5-krotnie szybciej niż średni wzrost w latach 2017-2019 (wg McKinsey Company). „Technologie pozwalają znosić bariery, które konsumenci mogą czuć w  trakcie zakupów w e-sklepach i zmniejszyć liczbę zwrotów.” Olga Sztuba ekspert Google’a Epoka ehandlu, czyli trendy jutra
  7. 7. EECKatowice European Economic Congress EECKatowice EECPoland Obserwuj #EEC2021

×