Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ระเบียบวาระการประชุม                      หัวหน้าแผนก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔                ...
ผู้เข้าร่วมประชุม           ๑. นางนนธิการ์          บัวขํา                 แผนกโครงการพ...
6  ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน          มาก     1 สัปดาห์     แผนก SW   ระบบการจัดการ User ระบบ     ...
ปัญหาที่เจ้าหน้าที่ให้บริการ พบ จะเป็นกรณีที่นักศึกษาเข้าไปใช้งานไม่ได้ กรณีนี้เจ้าหน้าที่    สามารถช่วยแก้ไขได้ แต่ถ้า...
อ.นิติ แจ้งให้ทางหน่วยงานที่ขอให้ทางเราทํา ทําเป็นหนังสืออาจจะทําย้อนหลังเพื่อทางผู้บริหารจะได้ทราบ และเพื่องานจะได้เป็นระ...
ใช้ได้ เป็นภาพรวมของทุกแผนก รวมอยู่ในบันทึกทําเป็นระบบใหญ่ไปเลย ให้ทําเป็นภาพรวมของ  แต่ละแผนก คุณปิยนุช แจ้งว่าถ้าสมบูรณ...
มากที่สุดคือ คณะบริหารธุรกิจ สถิตบุคคลภายนอก   ิ  จะเป็นเด็กในเคหะชุมชน4.5แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สรุปมีรางวัล ...
หน้า    Popup ท่านประธานให้คําแนะนําว่าเว็บภาษาอังกฤษให้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งเมนู       mobile phone ควรอยู่ซ้ายมือส...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

รายงานการประชุมครั้งที่ 4 2554

830 visualizaciones

Publicado el

ระเบียบวาระการประชุม
หัวหน้าแผนก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

รายงานการประชุมครั้งที่ 4 2554

 1. 1. ระเบียบวาระการประชุม หัวหน้าแผนก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เข้าประชุม ๑ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ๒ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รองผูอํานวยการฯและหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ้ ๓ นางสุจิตรา ยอดเสน่หา หัวหน้าแผนกผลิตสืออิเล็กทรอนิกส์ ่ ๔ นางสาวจิรภา เขียวหวาน หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ๕ นางสมใจ วงศ์บุญรอด หัวหน้าแผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศ ๖ นายธวัชชัย มัทนัง หัวหน้าแผนกเทคนิคและระบบเครือข่าย ๗ นายอาภรณ์ เวียงสงค์ หัวหน้าแผนกบริการและสนับสนุนด้าน อิเล็กทรอนิกส์ ๘ นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต หัวหน้าแผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ๙ นายโกวิท สดแสงจันทร์ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ ๑๐ นางสาวจตุพร ปานจ้อย หัวหน้าแผนกพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ๑๑ นางอัญชัญ เกตุทับทิม หัวหน้าแผนกธุรการสํานักงาน (เลขานุการ)ผู้ที่ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) ๑ นางขัตติยาพร ลพสุนทร หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและบริการวิชาการ ๒ นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ๓ นายวันชัย แก้วดี หัวหน้าแผนกการศึกษาทางไกล ๔ นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการศึกษา ๕ นางสาวปลื้มจิต โสระเวช แผนกประชาสัมพันธ์
 2. 2. ผู้เข้าร่วมประชุม ๑. นางนนธิการ์ บัวขํา แผนกโครงการพิเศษ (ผู้ช่วยเลขานุการ) ๒. นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล แผนกพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ๓. นางสาวรัชนี แสงแก้ว แผนกฝึกอบรมและบริการวิชาการ ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ ประธานแจ้งให้ทราบว่าวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 ตรวจ SAR ของมหาวิทยาลัย ให้ทุกคนเตรียม ข้อมูลที่เคยถูกตรวจไปแล้ว และพร้อมชี้แจงของ คุณปิยนุข เจียงแจ่มจิต องค์ที่ 7 ส่วนคุณอาภรณ์ เวียงสงค์และ คุณธวัชชัย มัทนัง องค์2 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องสมุด คุณสุจิตรา ยอดเสน่หา คุณสมใจเรื่อง e-Learning วันที่ 21 ช่วงเช้า เวลาประมาณ 09.00 น. จะมาเยี่ยมชมห้องสมุด ให้พา Library tour ให้ทุกท่านสวมสูท วันที่ 22 ประธานไปประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ชลบุรี วันที่ 21เป็นวิทยากร PowerPoint มอบคุณจตุพร ปานจ้อยสอน ระดับผู้บริหาร ให้ใช้เป็น ระเบียบวารที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ระเบียบวารที่ ๓ เรื่องสืบเนือง ่ ความสําคัญลําดับ ระยะเวลา งานที่ได้รบมอบหมาย ั (มาก/ปาน ผู้รับผิดชอบ ที่ ดําเนินการ กลาง/น้อย) 1 พัฒนาระบบค่าสาธารณูปโภค ปานกลาง รอทางแผนก SW แผนก SW ส่งเทปรายการออกอากาศเพิม 6 ่ 2 วิชา ปานกลาง 1 สัปดาห์ แผนกศึกษาทางไกล จัดทํา Internal Search หน้า 3 web มหาลัย มาก 1 สัปดาห์ แผนก Website แบ่ง Banner 3 ส่วนด้านล่างให้มี 4 ช่องว่าง และทําเป็น Feed ข้อมูล มาก 1 สัปดาห์ แผนก Website web ภาษาจีน ให้จดทําข้อมูลที่ ั 5 คงที่ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย มาก 2 สัปดาห์ แผนก Website
 3. 3. 6 ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน มาก 1 สัปดาห์ แผนก SW ระบบการจัดการ User ระบบ ประชุมหา7 Ellis มาก ทางแก้ไขปัญหา แผนก SW ทําแผนการมอบโล่รางวัลผูใช้ ้8 ระบบ Moodle มาก 2 สัปดาห์ แผนก E-learning ทํา Template PowerPoint9 กลางของมหาลัย ปานกลาง 2 สัปดาห์ แผนก Website แผนก IT จัดทําตารางงานที่แผนก10 รับผิดชอบ มาก 1 สัปดาห์ SW,NW,Web,Helpdesk แผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  งานพัฒนาระบบค่าสาธารณูปโภค (อ้น) ระบบเดิมเป็น Application กับdatabase สร้างด้วย.....ตรวจดูแล้ว ต้องทําใหม่หมดเลย สร้าง ให้ในแบบที่ทาง USER ต้องการหน้าโปรแกรมที่คล้ายแบบ application ไม่คุ้นเคยกับหน้า เว็บ จะสร้างให้โดยสามารถออกใบรายงานได้ เป็นแบบ access อ.นิติ ต้องการให้เก็บรายชื่อผู้ใช้ห้อง เริ่มเข้าพักเมื่อไหร่ พักกับใคร ควรเป็นระบบเดียวที่ สามารถเก็บข้อมูลได้หมดทุกอย่าง คล้ายๆระบบ Apartment อ.นิตแนะนําว่าเป็นเว็บน่าจะง่ายกว่า ิ  ระบบการจัดการ User ระบบ Ellis ระบบ Ellis แบ่งเป็น 3 ฐานข้อมูล  ระบบเก็บข้อมูลผูสมัครเรียน ้  ระบบตรวจสอบเวลาเรียน  ระบบ Ellis การลบต้องลบที่เดียวทัง3ระบบแต่ถ้าแก้ไขสามารถแก้ที่ละระบบ เพิงเริ่มพัฒนาคาดว่าจะเสร็จภายใน ้ ่ สัปดาห์นี้ เดิมการสืบค้น ต้องคีย์ ชื่อและนามสกุล การเข้าไปแก้ไข User ทีผิดต้องเข้าไปทําทั้ง 3 ่ ระบบส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจีนที่ทําผิด แต่เป็นปริมาณน้อย
 4. 4. ปัญหาที่เจ้าหน้าที่ให้บริการ พบ จะเป็นกรณีที่นักศึกษาเข้าไปใช้งานไม่ได้ กรณีนี้เจ้าหน้าที่ สามารถช่วยแก้ไขได้ แต่ถ้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่สามารถช่วยได้เพราะการใช้จะใช้ User name Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปดูได้ อ.นิติ วิทยาวิโรจน์ แนะนําให้คุณปิยนุช เจียงแจ่มจิต จัดอบรม CLT และ Ellis ให้กับ user เจ้าหน้าที่ Counter service และให้เพิ่มสิทธิกบเจ้าหน้าที่ ั ระบบสมัครออนไลน์ (www.ellis.rmutt.ac.th) ได้มีระบบป้องกันการผิดพลาดหรือไม่ ต้อง แก้ที่ระบบเพือป้องกันความผิดพลาด ่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/เรื่องเพื่อทราบ 4.1 แผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ รายงานการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 4.1.1 ระบบโครงการมาบตาพุด ผู้รับผิดชอบ คุณฤทธิชัย บ่อศีล และคุณอนุรักษ์ พรหมบุบ ผา มีการคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่จะ มีส่วนของสารเคมีเปลี่ยนจากระบบ Access เป็นฐาน เว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ตอนนี้ยังไม่เสร็จดี ส่วน Google map อยู่ระหว่าง ดําเนินการ (เพิ่งเริ่ม) 4.1.2 ระบบโครงการ อปท. คุณฤทธิชัย บ่อศีล Cleaning ข้อมูลลงดาต้าเบส นําเข้า ฐานข้อมูลบ้างแล้วส่วนทางด้านวิชาการจัดการคุณอนุรักษ์ พรหมบุบผาทําเรียบร้อยแล้วบางส่วน ประมาณ 75 % 4.1.3 ปกหนังสือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผู้รับผิดชอบคุณฤทธิชัย บิอศีล เนื่องจากข้อมูลที่ เก็บเดิมกับของห้องสมุดอัตโนมัตไม่ Match กันของเดิมตั้งตามบาร์โค๊ตส่วนของห้องสมุดอัตโนมัติ ิ ตั้งเป็นรหัสดิ๊ปขอให้เข้าไปเปลี่ยนชื่อรูปใน Folder เลย รูปยังมีไม่ครบได้ร่วมทํากับ สกอ.ในการ เปลี่ยนชื่อรูป สกอ.ต้องการใช้รหัสบัตรประชาชน 4.1.4 ระบบตัดจ่ายเงินงบประมาณการเงิน ผู้รับผิดชอบคุณฤทธิชัย บ่อศีล คุณแสงดาวให้ ทําเพื่อที่จะได้ทราบยอดคงเหลือ สิ่งที่อยากได้คือ ทราบยอดเงินคงเหลือสรุปยอดแต่ละปี สรุป ยอดเงินแต่ละหมวด สามารถลงทะเบียนได้โดยใส่รหัสบัตรประชาชน ให้เข้าเหมือน Wi-Fi คุณ ฤทธิชัย บ่อศีล ทําเสร็จแล้ว กําลังจะเริ่มใช้เพิ่งเริ่มคีย์โครงสร้าง หากใช้แล้วพบปัญหาจะแจ้งให้ ทราบ นาย 4.1.5 เว็บรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สวท.ต้องการให้ทําเหมือนของ ป.ตรี ระบบกําลัง ดําเนินการ ของเดิมล่มไปให้ คุณฤทธิชัย บ่อศีลพัฒนาระบบ
 5. 5. อ.นิติ แจ้งให้ทางหน่วยงานที่ขอให้ทางเราทํา ทําเป็นหนังสืออาจจะทําย้อนหลังเพื่อทางผู้บริหารจะได้ทราบ และเพื่องานจะได้เป็นระบบ 4.1.6 เว็บรายงานผลการแข่งขันราชมงคลธัญบุรี ผู้รับผิดชอบนาย กับ ออร์แกน ข้อมูลที่ได้มาล่าช้า รายงานได้เป็นบางประเภท เพราะผู้ทําระบบไม่ทราบกฎกติกาการนับคะแนนกีฬาและส่วนหนึ่งทางผู้จดงานไม่ได้แจ้งเข้ามาก่อน ั 4.1.7 ระบบ ERP & BMP ผู้ประสานงานคุณมัทธนา ระบบERP จะมีการจัดอบรมสําหรับผู้บริหารแต่มีผู้เข้าร่วมอบรมน้อยมาก อาจจะจัดอบรมอีกครั้งอาจจะจัดทําเป็นคู่มือเพื่อให้ดาวน์โหลด ไม่ทราบจะแทรกตรงไหน เพื่อที่ผู้บริหารจะได้เข้ามาดู คุณจตุพรแนะนําไว้ในบล๊อคของมหาวิทยาลัย หรือหน้า MIS การขึ้นโครงสร้างปีงบประมาณใหม่ยังไม่ได้เปิดประชุมเป็นทางการรอท่านอรุณีว่างเพื่อนัดประชุม 4.1.8 ระบบ Profile นักศึกษาและศิษย์เก่า online ได้ user name จาก สวท.แล้วกําลังเริ่มพัฒนา (คุณอนุรักษ์ พรหมบุปผา และ คุณมัทธนา ก้อนสันทัด เป็นผู้รับผิดชอบ) อ.นิติ แจ้งให้ทราบว่าตัว User มีปัญหาถูกระงับมีคนเข้าไปแก้ไข File ในการใช้ user name มีปัญหาทางสวท.ไม่ให้ กลัวเข้าไปแก้ไขข้อมูล 4.1.9 ระบบทะเบียนนักศึกษา(คุณมัทธนา ก้อนสันทัด เป็นผู้ประสานงาน) บางตัวส่งตรงไปบริ ษั ท เลยไม่ ไ ด้ ผ่ า นทางเรา บางรายการก็ ต้ อ งเสี ยเงิ น ให้ คุ ณ มั ท ธนา แจ้ ง ให้ ท างบริ ษั ท ส่ งหลักฐานมาให้ทางเราเก็บข้อมูลบ้าง คุณมัทธนากําลังขอรายละเอียดต่างๆ รายการไหนที่ต้องมีค่าใช้จาย ก็จะไม่ส่งมาให้ทางเรา ่ 4.1.10 แก้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คุณอาภรณ์ เวียงสงค์แจ้งให้เพิ่มสถานะ ส่งผลกระทบต่องานอยากให้ในระบบทราบว่าการทํางานถึงสถานะ ว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ดําเนินการเสร็จแล้วรอส่งมอบผู้ใช้บริการมารับเครื่อง เจ้าหน้าที่ที่ส่งเครื่องคืนคือใคร อ.นิติ แจ้งให้ Software กับHelpdesk คุยกันว่าต้องการรูปแบบไหน เพื่อที่จะปิด job ได้ แยกระหว่างservice กับ ลูทีน 4.1.11 ระบบบริ ห ารงานแผนก(คุ ณ ปิ ย นุ ช เจี ย งแจ่ ม จิ ต เป็ น ผู้ ดู แ ล) ทํ า เป็ น แหล่ ง รวมทรัพยากร กรณีมีปัญหาสามารถเข้ามาดูได้ กําลังดําเนินการ อ.นิติต้องการให้ทุกแผนกสามารถ
 6. 6. ใช้ได้ เป็นภาพรวมของทุกแผนก รวมอยู่ในบันทึกทําเป็นระบบใหญ่ไปเลย ให้ทําเป็นภาพรวมของ แต่ละแผนก คุณปิยนุช แจ้งว่าถ้าสมบูรณ์แล้วจะนํามาเสนอ อ.นิติ ต้องการให้ผู้บริหารสามารถ เข้ามาดูงานของแต่ละแผนกได้เป็นการต่อยอด การปรับเปลี่ยนข้อความหน้าเว็บระบบบันทึกการปฏิบัตงานเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ิ อ.นิติ รับพัฒนาระบบ ให้ทกแผนกใช้ ขอใช้เวลาประมาณ 1 เดือน อาจจะเร็วหรือมากกว่านั้น ุ ตามภาระของอาจารย์ ออกแบบระบบตามที่ User ต้องใช้ ดูภาระงานของแต่ละคน ดูภาพรวม ของแผนก4.2แผนกเทคนิคและระบบเครือข่าย (Network) งานอยู่ระหว่างดําเนินการของแผนกเทคนิคและระบบเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรค  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  ขาดความชํานาญเฉพาะด้าน  ความล่าช้าในการรอคอยผู้ดแลระบบในการเข้าไปแก้ไขปัญหา ู ข้อเสนอแนะ  ข้อให้นกวิชาการคอมพิวเตอร์ช่วยกันดูแลระบบเครือข่าย ั  ควรพัฒนาศักยภาพให้เท่าเทียมให้พร้อมในการปฎิบัติงาน อ.นิติแนะนําให้ทําเป็นคู่มือในระบบต่างๆที่ใช้ในแต่ละแผนก4.3แผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ช่วงนีกําลังเทรนคุณสุปรานี ใจแกล้วกับชนิดาพร สวนสีดาให้ช่วยงานวิเคราะห์หนังสือ ้ การ Add User Ellis สถิตการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ิ4.4แผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศ การกําหนดสิทธิ์การยืมของอาจารย์สายสนับสนุน ปกติอาจารย์จะยืมได้ 1 เทอม สําหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จะมีหลายประเภท อ.ที่เป็น ลูกจ้างชัวคราวอ.พิเศษ ให้ยมได้ 10 วัน กําหนดสิทธิให้อาจารย์ทุกท่านเป็นหนึ่งเทอม สําหรับ ่ ื อาจารย์พิเศษไม่ค่อยยืม หากยืมมักจะใช้ชอคนอื่นยืม ื่ สรุปกําหนดสิทธิในการยืมของอาจารย์เหมือนกันหมด คือ 1 เทอม สถิตสมาชิกนักศึกษา ิ
 7. 7. มากที่สุดคือ คณะบริหารธุรกิจ สถิตบุคคลภายนอก ิ จะเป็นเด็กในเคหะชุมชน4.5แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปมีรางวัล 14 รางวัลเป็นโล่ห์ พิจารณาจากคุณภาพของสื่อ(ลําดับ 1-3 รางวัลชมเชย) รางวัลผู้ทสมัครเข้ามาลําดับที่ 9999 กับ ลําดับที่ 10000 ี่ เกณฑ์การพิจารณา จะเป็นอย่างไร เสนอแผนประชาสัมพันธ์/โครงการห้องเรียนออนไลน์แหล่งเรียนรู้ไม่มวันหยุด ี คุณสุจตรา ยอดเสน่หา มีความคิดที่จะทําห้องเรียนออนไลน์สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ิ4.6แผนกพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ - Back up วันละ2 ครั้ง เที่ยงวันกับเที่ยงคืน ไม่สามารถทําได้ ในขณะที่ทําให้หยุดการใช้ งานทําได้วันละครั้ง อ.นิติให้เช็คด้วยว่า back up แล้ว ระบบ complete ไหม - งานวารสารเพิ่มตัวแทนจําหน่าย ใน database ยังไม่เรียบร้อยบางคอลัมภ์ไม่ครบทาง ระบบห้องสมุดอัตโนมัตได้(ทางวลัย)สร้างตารางต่างๆที่เกียวข้องให้เรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ิ ่ เยอะคุณวิริยา จะส่งให้ทาง outlook แจ้งผลการแก้ไข Logo หน้าเว็บ Opac ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ - LOGO หน้าเว็บแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในทีประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไข ่ แจ้งการเข้ามาตรวจสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบห้องสมุดฯ - มีเจ้าหน้าที่เข้ามาวันที่ 21 กรกฎาคม 54 ช่วงเช้าเป็นทีมงานของวลัยมอบคุณพันธ์เทพ ดูแลทีมงานให้สอบถามแนวทางในการแก้ไขปัญหา เสนอให้เพิ่มรายการเมนู “e-Book” ในหัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หน้าเว็บห้องสมุด - เว็บของห้องสมุด บริการอิเล็กทรอนิกส์จะมารวมกันอยู่หมดเลยในฐานข้อมูล จะเพิ่ม เมนูเป็น e-Book อ.นิตแจ้งว่าคนทําเว็บปรับตามความสะดวกของuserได้เลยคนทีดแล ิ ่ ู เว็บคุณเยาวลักษณ์ แสงสว่าง และ คุณปลื้มจิต โสระเวช4.7. แผนกพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
 8. 8. หน้า Popup ท่านประธานให้คําแนะนําว่าเว็บภาษาอังกฤษให้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งเมนู mobile phone ควรอยู่ซ้ายมือสุด แบรนเนอร์ไม่ควรมีมากไป หากปรับแล้วให้นํามาเสนออีก ครั้ง คุณจตุพร ปานจ้อยขอคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ประธานให้ทําบันทึก 4.8.แผนกบริการและสนับสนุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ คุณอาภรณ์ เวียงสงค์แจ้งการจัดผังต่างๆภายในอาคาร ช่างได้ดําเนินการเกี่ยวกับโปรเจ็ก เตอร์ เสร็จภายในวันนี้ ของเก่าจะไปที่ตึกอบรม และห้อง Discussion ประธานเชิญอาจารย์ที่สอน ภาษาอังกฤษทั้งมหาวิทยาลัยมาประชุมกันประมาณ 30 คน เพื่อเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม อาจจะขยับคุณพันธ์เทพ มานั่งกับคุณสนธยามอบให้คุณอาภรณ์วางแผนเลยว่าคอมพิวเตอร์จะลงได้กี่ เครื่ อ ง จะมี โ ครงการพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ให้ ทุ น นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นดี ให้ ทุ น เรี ย น ให้ ไ ปดู ง าน ต่างประเทศเป้าหมาย 100 คนเริ่มที่เดือนสิงหาคม เกรดเฉลี่ย 2.75 เขียนใบสมัครภาษาอังกฤษระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืนๆ ่ ประธานแจ้งให้ทราบเรืองที่ประชุมมา สอบตรงเข้าราชมงคลพร้อมกันทั้ง 9 มทร.เราต้องพัฒนาระบบเป็นกลาง ต้นเดือนสิงหาคมประชุม ผอ.สํานักฯทั้ง 9 แห่ง อาจจะใช้ตัวฮาร์ทแวร์ของ สวท. มาใช้ก่อน สมัครที่ไหน สอบที่นั้น แยกกันประกาศผลสอบ ประเด็น มทร.ธัญบุรี เป็นเป้าที่จะเลือกเป็นอันดับ1อ.นิติ แจ้งว่าให้นําเรื่องที่ อ.บุญเลิศ พูดมาปรับกับเว็บของเราปิดประชุม เวลา 12.00น. นางอัญชัญ เกตุทับทิม นางนนธิการ์ บัวขํา ผู้จดรายงานการประชุม

×