Java programming languages

J
Java Programming Languages
‫جاوا‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬
‫جوادی‬ ‫برات‬
‫بهــــــار‬91
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫چیست؟‬ ‫سـکو‬
‫موبایل‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫تاریخچه‬
‫جاوا‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬
‫اصلی‬ ‫داده‬ ‫نوع‬
‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫گرامر‬
‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫در‬ ‫ساختار‬
‫دستورات‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫میدان‬ ،‫عبارات‬
‫کنترلی‬ ‫ساختار‬
‫منابع‬
Index
‫چیست؟‬ ‫سـکو‬
‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫اسـت‬ ‫عبارت‬ ،‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫غیرعلمـی‬ ‫تعریـف‬ ‫یـک‬ ‫در‬ ‫سـکو‬
‫زیربنای‬ ‫قرارگرفتن‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫مافزاری‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫و‬ ‫تافزاری‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫پایه‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫مؤلف‬
.‫یکنند‬‌‫ا‬ ‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
.‫است‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫عنصر‬ ‫یک‬ ‫سکو‬
‫کد‬ ‫کـه‬ ‫دهـد‬ ‫مـی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫افراز‬ ‫نرم‬ ‫دهنده‬ ‫توسـعه‬ ‫بـه‬ ‫سـکو‬ ‫کننده‬ ‫فراهـم‬
‫اجرا‬ ‫سکوها‬ ‫بقیه‬ ‫برروی‬ ‫و‬ ‫طولنی‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ،‫نقص‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫اجرا‬ ‫منطقی‬
‫شود‬.
:‫موبایل‬ ‫سکوهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬
•Android
•Symbian
•IOS
•Windos Phone
•...
What’s Platform?
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبانهای‬ ‫تاریخچه‬
‫موبایل‬
‫سال‬1991‫شرکت‬ ،‫میلدی‬Sun Microsystems ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬Green‫را‬
.‫نمود‬ ‫آغاز‬
‫هایی‬ ‫دسـتگاه‬ ‫کنترل‬ ‫جهـت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ابزار‬ ‫ایجاد‬ ‫پروژـه‬ ‫ایـن‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬
‫ماننـد‬set-top Box‫و‬ (‫اینترنت‬ ‫بـه‬ ‫دسـترسی‬ ‫جهـت‬ ‫ای‬ ‫)وسـیله‬PDA (Personal
Digital Assistant( .‫بود‬ ... ‫و‬
‫با‬ ‫بازار‬ ‫به همسو کردن‬ ‫قادر‬ ‫جدید‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫فوق‬ ‫گروه‬
.‫نبود‬ ‫همراه‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫محصولشان‬ ‫فروش‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نبودند‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬
‫فهمیدند‬ ‫گروه‬ ‫اعضای‬ ،‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫مدتی‬ ‫پس از‬
‫با‬ ‫که‬‫تکنولوژی‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫ابداعی‬.‫رسید‬ ‫خواهند‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ،‫خود‬
History
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبانهای‬ ‫تاریخچه‬
‫موبایل‬
Gosling ‫گوید‬ ‫می‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫:در‬
‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ‫جهت‬ ‫امکانی‬ ‫ایجاد‬ ،‫بودیم‬ ‫آن‬ ‫بدنبال‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫ه‬‌‫ا‬ ‫"هم‬
".‫بود‬ ‫اینترنت‬ ‫تحت‬
‫شرکـت‬Sun‫سـال‬ ‫در‬1994 ‫نام‬ ‫بـا‬ ‫اینترنتـی‬ ‫مرورگـر‬ ‫یـک‬HotJtava ‫توانایی‬ ‫کـه‬
‫اجرای‬Applet .‫آورد‬ ‫بوجود‬ ،‫داشت‬ ‫را‬ ‫جاوا‬ ‫های‬
‫سال‬1995‫جاوا‬ ‫سازی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫اولین‬)Java 1.0 (‫برنامه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
.‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫نویسان‬
‫سوق‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ،‫جاوا‬ ‫اول‬ ‫نسخه‬ ‫ورود‬ ‫با‬
:‫نمود‬ ‫پیدا‬
‫آنلین‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬
‫تراکنش‬ ‫پردازش‬
‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫های‬ ‫رابط‬
،‫موبایل‬ ‫مثل‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬PDA‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ،
History
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبانهای‬ ‫تاریخچه‬
‫موبایل‬
‫جدیـد‬ ‫نسـخه‬java2،‫مختلف‬ ‫ع‬‌‫ا‬ ‫انوا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫بهای‬‌‫ا‬ ‫ترکی‬ ‫توانسـت‬
.‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫مها‬‌‫ا‬ ‫پلتفر‬
‫سال‬ ‫در‬2006‫جدید‬ ‫نسخه‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ،‫بازاریابی‬ ‫هدف‬ ‫با‬J2‫مهای‬‌‫ا‬ ‫نا‬ ‫با‬ ‫را‬
JavaEE ،JavaME‫و‬JavaSE.‫کرد‬ ‫منتشر‬
:‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫جاوا‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫پنج‬
‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گرایی‬ ‫شی‬ ‫متدلوژی‬ ‫از‬
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫یکسان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫قابلیت‬
‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫امن‬ ‫کامل‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫اجرای‬
‫زبانهای‬ ‫سایر‬ ‫مفید‬ ‫اجزاء‬ ‫انتخاب‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫زبان‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫کاربرد‬
‫جاوا‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫شیءگرا‬
History
‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬
++ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬C ‫است‬
‫دارد‬ ‫تری‬ ‫گرایی آسان‬ ‫شی‬ ‫مدل‬
‫می کند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کمتری‬ ‫پایین‬ ‫سطح‬ ‫قابلیتهای‬ ‫از‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫خودکار‬ ‫بطور‬ ‫حافظه را‬ ‫مدیریت‬
‫است‬ ‫بال‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫برنام‬ ‫عملکرد‬ ‫اطمینان‬ ‫ضریب‬
‫نیست‬ ‫)سکو( خاصی‬ ‫عامل‬ ‫به سیستم‬ ‫وابسته‬
‫یشوند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫بیتی کامپایل‬ ‫کدهای‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جاوا‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫برنام‬
Capability
‫اصلی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫نوع‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫جاوا‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫نوع‬
byte: ‫یک‬8) ‫است‬ ‫صحیح‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫مکمل‬ ‫علمتدار‬ ‫بیتی‬127‫تا‬128-).
short: ‫یک‬16) ‫است‬ ‫صحیح‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫مکمل‬ ‫علمتدار‬ ‫بیتی‬32767‫تا‬
32768-).
int:‫یک‬32) ‫است‬ ‫صحیح‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫مکمل‬ ‫علمتدار‬ ‫بیتی‬2147483647‫تا‬
2147483648-).
long:‫یک‬64‫است‬ ‫صحیح‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫مکمل‬ ‫علمتدار‬ ‫بیتی‬
)9223372036854775807‫تا‬9223372036854775808-).
float: ‫یک‬32‫)در‬ ‫رقمی‬ ‫تک‬ ‫بیت‬IEEE) ‫دقت‬ ‫با‬754‫است‬ ‫شناور‬ ‫نقطه‬ .
double: ‫یک‬64‫)در‬ ‫رقمی‬ ‫دو‬ ‫بیت‬IEEE) ‫دقت‬ ‫با‬754‫است‬ ‫شناور‬ ‫نقطه‬ .
boolean: ‫بگیرد‬ ‫مقدار‬ ‫دو‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫:فقط‬false, true
char: ‫یونیکد‬ ‫کاراکتر‬ ‫یک‬16‫تکی‬ ‫بیت‬ (u0000‫تا‬uffff) ) ‫یا‬0‫تا‬65535).
Primitive Data Type
‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫گرامر‬
‫از‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫گرامر‬ ‫بیشتر‬C++‫است‬ ‫شده‬ ‫مشتق‬
 ‫خل ف‬ ‫بر‬C++، ‫گرا‬ ‫یافته، عمومی، شی‬ ‫از برنامه نویسی ساخت‬ ‫که ترکیبی‬
‫شده‬ ‫گرا ساخته‬ ‫زبان شی‬ ‫انحصاری به عنوان یک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫است، جاوا تقریبا‬
.‫است‬
‫جز‬ ‫به‬ ‫است؛‬ ‫شی‬ ‫یک‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫کل س‬ ‫داخل‬ ‫کدها‬ ‫همه‬
‫اصلی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫نوع‬
‫برخل ف‬C++،،‫کل س‬ ‫برای‬ ‫چندگانه‬ ‫وراثت‬ ‫و‬ ‫عملگرها‬ ‫سربارگذاری‬ ‫از‬ ‫جاوا‬
‫کند‬ ‫نمی‬ ‫پشتیبانی‬.‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫خطاهای‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫را‬ ‫زبان‬ ‫کار‬ ‫این‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫طراحی‬ ‫الگوی‬ ‫ضد‬
 :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جاوا‬ ‫در‬ ‫توضیحات‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫راه‬ ‫سه‬
(‫خط‬ ‫)یک‬ ‫توضیحات‬ ‫جمله‬ ‫اول‬ ‫در‬ // ‫از‬ ‫استفاده‬
‫توضیحات‬ ‫جمله‬ ‫آخر‬ ‫در‬ */ ‫و‬ ‫جمله‬ ‫اول‬ ‫در‬ /* ‫از‬ ‫استفاده‬(‫خط‬ ‫)چند‬
‫برای‬ ‫خاص‬ ‫)حالت‬ ‫توضیحات‬ ‫جمله‬ ‫آخر‬ ‫در‬ */ ‫و‬ ‫جمله‬ ‫اول‬ ‫در‬ /** ‫از‬ ‫استفاده‬
Javadoc(
Syntax
‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫ساختار‬
:‫جاوا‬ ‫ساختارهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬
)‫خودکار‬ ‫تبدیل‬Automatic Conversion‫دیگر؛‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫تبدیل‬ :(
:‫درصورتیکه‬
•‫باشند‬ ‫سازگار‬ ‫یکدیگر‬ ‫یا‬ ‫نوع‬ ‫دو‬
•‫باشد‬ ‫مبدا‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫مقصد‬ ‫نوع‬
) ‫خودکار‬ ‫غیر‬ ‫تبدیل‬Type Casting‫سازگار‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫تبدیل‬ :(
‫از‬ ‫صریحا‬ ‫باید‬ ‫خودکار‬ ‫غیر‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ .‫دیگر‬Cast.‫کنید‬ ‫استفاده‬
) ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫مقدار‬ ،‫متغیرهها‬ ‫برخل ف‬ ‫فیلدهها‬ :‫فرض‬ ‫پیهش‬ ‫مقادیهر‬Default
Value) ‫زباله‬ ‫مقدار‬ ‫دارای‬ ‫متغیرها‬ .‫دارند‬ (Garbage Value.‫هستند‬ (
Java Structure
Data Type Byte Short Int Long Float Double Char String Booelan
Default 0 0 0 0L 0.0f 0.0d u0000 Null False
‫دید‬ ‫میدان‬ ،‫دستورات‬ ،‫عبارات‬
‫عبارت‬‫شده‬ ‫بنا‬ ‫زبان‬ ‫آن‬ ‫گرامر‬ ‫اسا س‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫متدهایی‬ ‫و‬ ‫عملگر‬ ،‫متغیر‬ ‫از‬ :
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ،‫اند‬
:‫ید‬‫د‬ ‫میدان‬‫و‬ ‫است‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫اکولد‬ ‫بین‬ ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫دستور‬ ‫صفر‬ ‫از‬ ‫جمعی‬
.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هرجا‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫ستور‬‫د‬‫یک‬ ‫دستور‬ .‫هستند‬ ‫طبیعی‬ ‫زبان‬ ‫در‬ ‫جملت‬ ‫معادل‬ ‫تقریبا‬ ‫دستورات‬ :
‫یک‬ ‫داخهل‬ ‫تواننهد‬ ‫مهی‬ ‫عبارات‬ ‫انواع‬ .‫دهد‬ ‫مهی‬ ‫شکهل‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫از‬ ‫کامهل‬ ‫واحهد‬
.‫شوند‬ ‫ساخته‬ ،‫کولن‬ ‫سمی‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫عبارت‬ ‫دادن‬ ‫پایان‬ ‫توسط‬ ‫دستور‬
‫زیر‬ ‫دستورات‬“‫بیانی‬ ‫دستورات‬”.‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬
‫جایگزینی‬ ‫عبارات‬
-- ++‫یا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هر‬
‫متدها‬ ‫فراخوانی‬
‫شی‬ ‫ساخت‬ ‫عبارات‬
Expressions, Statements,
Blocks
‫کنترلی‬ ‫دستورات‬
‫و‬ ‫حلقه‬ ،‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫جاری‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫کنترلی‬ ‫دستورات‬
‫صورت‬ ‫بهه‬ ‫تها‬ ‫سهازند‬ ‫مهی‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شمها‬ ‫برنامهه‬ ‫و‬ ‫کنهد‬ ‫مهی‬ ‫تفکیهک‬ ‫انشعاب‬
.‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫بل ک‬ ‫مشروط‬
) ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫دسهتورات‬ ‫درباره‬ ‫بخهش‬ ‫ایهن‬if-then, if-then-else, switch،(
) ‫هه‬‫ه‬‫حلق‬ ‫هتورات‬‫ه‬‫دس‬for, while, do-while) ‫انشعاب‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ (break,
continue, return:‫دهد‬ ‫می‬ ‫توضیح‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جاوا‬ ‫توسط‬ ‫که‬ (
False True
Control Flow
Statements
Start
Is
True?
Statement
Stop
‫تصمیم‬ ‫دستورات‬
‫گیری‬
If-then: ‫دستور‬If-then‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کنترلی‬ ‫دستورات‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ‫از‬
،‫شد‬ "‫"درست‬ ‫ارزیابی‬ ‫خاص‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫برنامه‬
‫کل س‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫کن‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫بخش‬ ‫یک‬Bicycle‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫حال‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫دوچرخه‬ ‫اگر‬ ‫فقط‬ ‫دهد؛‬ ‫اجازه‬ ‫دوچرخه‬ ‫سرعت‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫ترمز‬
‫باشد‬ ‫.حرکت‬
void applyBrakes() {
// the "if" clause: bicycle must be moving
if (isMoving){
// the "then" clause: decrease current speed
currentSpeed--;
}
}
Decision Statements
‫تصمیم‬ ‫دستورات‬
‫گیری‬
If-then-else: ‫عبارت‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬“if”‫دستور‬ ،‫شود‬ ‫می‬ "‫"نادرست‬ ‫ارزیابی‬If-
then-else‫متد‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دومی‬ ‫راه‬ ‫یک‬applyBrakes،
‫دستور‬ ‫از‬ ‫توانیید‬ ‫می‬if-then-else‫کنید؛‬ ‫استفاده‬ ‫عملیات‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫برای‬
‫شدند‬ ‫گرفته‬ ‫ترمزها‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دوچرخه‬ ‫.وقتی‬
void applyBrakes() {
if (isMoving) {
currentSpeed--;
} else {
System.err.println("The bicycle has " + "already stopped!");
}
}
Decision Statements
‫تصمیم‬ ‫دستورات‬
‫گیری‬
Switch: ‫دستورات‬ ‫برخل ف‬if-then‫و‬if-then-else، ‫دستور‬switch‫تواند‬ ‫می‬
‫دستور‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ممکن‬ ‫اجرای‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬switch‫اصلی‬ ‫داده‬ ‫انواع‬ ‫با‬
byte، short، char‫و‬int‫نوع‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬enumerated، ‫کل س‬
String، ‫میدهند‬ ‫پوشیش‬ ‫را‬ ‫اصیلی‬ ‫داده‬ ‫انواع‬ ‫کیه‬ ‫ویژیه‬ ‫کل س‬ ‫تعدادی‬ ‫و‬
)Character, Byte, Short, Integer( ‫کند‬ ‫می‬ ‫.کار‬
int day = 5;
Switch(day){
Case 1: dayString = “Saturday”; break;
Case 2: dayString = “Sunday”; break;
Case 3: dayString = “Monday”; break;
Case 4: dayString = “Tuesday”; break;
Case 5: dayString = “Wednesday”; break;
Case 6: dayString = “Thursday”; break;
Case 7: dayString = “Friday”; break;
default: dayString = “Invalid Input!”; break;
}
Decision Statements
‫حلقه‬ ‫دستورات‬
While: ‫دستور‬while‫ارزیابی‬ ،‫برگرداند‬ ‫را‬ ‫بولی‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫عبارتی‬
‫دسیتور‬ ،‫بود‬ "‫"درسیت‬ ‫ارزیابیی‬ ‫نتیجیه‬ ‫اگیر‬ .‫کند‬ ‫میی‬while‫داخل‬ )‫دسیتور(ات‬
‫بل ک‬while‫کند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫.را‬
‫دستور‬while‫کند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بل ک‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫عبارت‬ ‫تست‬ ‫عمل‬
.‫شود‬ "‫"نادرست‬ ‫ارزیابی‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬
Do-while: ‫بین‬ ‫تفاوت‬while‫و‬do-while‫که‬ ‫است‬ ‫این‬class WhileDemo {
do-while‫حلقه‬ ‫پائین‬ ‫را‬ ‫عبارت‬public static void main(String[] args(}
‫حلقه‬ ‫داخل‬ ‫دستورات‬ ‫بنابراین‬ ‫کند؛‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬int count = 1;
do‫شوند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫یکبار‬ ‫حداقل‬ ‫.همیشه‬while (count < 11) {
System.out.println("Count is: " +
count);
Loop Statements
‫حلقه‬ ‫دستورات‬
for: ‫دستور‬for‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مقادیر‬ ‫از‬ ‫بال‬ ‫رنج‬ ‫یک‬ ‫تکرار‬ ‫برای‬ ‫فشرده‬ ‫راه‬ ‫یک‬
‫"حلقه‬ ‫بعنوان‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ .‫کند‬ ‫می‬for" ‫کنند؛‬ ‫می‬ ‫رجوع‬
‫زمانیکه‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تکرار‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بارها‬ ‫حلقه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫چون‬
‫است‬ ‫برقرار‬ ‫مخصوص‬ ‫شرط‬ ‫.یک‬
:‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬
•‫عبارت‬“initialization”‫اجرا‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫کند؛‬ ‫می‬ ‫اولیه‬ ‫دهی‬ ‫مقدار‬ ‫را‬ ‫حلقه‬
‫شود‬ ‫می‬
•‫عبارت‬ ‫وقتی‬“termination”.‫یابد‬ ‫می‬ ‫خاتمه‬ ‫حلقه‬ ،‫شود‬ "‫"نادرست‬ ‫ارزیابی‬
•‫عبارت‬“increment”‫برای‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫احضار‬ ‫حلقه‬ ‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بعد‬
.‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫کامل‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬
for (initialization; termination; increment) {
statement(s)
}
Loop Statements
‫انشعاب‬ ‫دستورات‬
Break: ‫دسیتور‬break‫بدون‬ .‫برچسب‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫برچسیب‬ :‫دارد‬ ‫شکیل‬ ‫دو‬
‫دستور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برچسب‬switch‫یک‬ ‫دادن‬ ‫پایان‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دیدید‬
‫دستور‬ ‫از‬ ‫حلقه‬break‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برچسب‬ ‫.بدون‬
‫دسیتور‬ ‫ییک‬break‫دستور‬ ‫تریین‬ ‫داخلیی‬ ‫برچسیب‬ ‫بدون‬switch ،for ،while،
do-while‫دستور‬ ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫را‬break‫خارجی‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫دار‬ ‫برچسب‬
:‫دهد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫را‬ ‫تر‬
search:
for (i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) {
for (j = 0; j < arrayOfInts[i].length; j++) {
if (arrayOfInts[i][j] == searchfor) {
foundIt = true;
break search;
}
}
}
Branch Statements
‫انشعاب‬ ‫دستورات‬
Continue: ‫دسستور‬continue‫حلقسه‬ ‫یسک‬ ‫فعلسی‬ ‫تکرار‬ ‫از‬for، while‫یسا‬do-
while‫حلقه‬ ‫بدنه‬ ‫ترین‬ ‫داخلی‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫برچسب‬ ‫بدون‬ ‫حالت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫هقلح هندب نیرت یلخاد نایاپ هب بسچرب نودب تلاح .دنک یم رظنفرصرفنظر‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫چک‬ ‫را‬ ‫حلقه‬ ‫که‬ ‫شرطی‬ ‫عبارت‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫.پرش‬
‫دسستور‬continue‫برچسب‬ ‫بسا‬ ‫خارجسی‬ ‫حلقسه‬ ‫فعلسی‬ ‫تکرار‬ ‫از‬ ‫دار‬ ‫برچسسب‬
.‫میکند‬ ‫پرش‬ ،‫مشخص‬
test:
for (int i = 0; i <= max; i++) {
int n = substring.length(), j = I, k = 0;
while (n-- != 0) {
if (searchMe.charAt(j++) != substring.charAt(k++)) {
continue test;
}
}
foundIt = true; break test;
}
Branch Statements
‫انشعاب‬ ‫دستورات‬
Return: ‫دستور‬ ،‫انشعاب‬ ‫دستور‬ ‫روتسد ،باعشنا روتسد نیرخآخرین‬return‫دستور‬ .‫است‬return‫باعث‬
‫کرده‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫متد‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جاری‬ ‫متد‬ ‫از‬ ‫خروج‬
‫گرداند‬ ‫برمی‬ ،‫.بود‬
‫دستور‬return‫برای‬ .‫نه‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫گرداند‬ ‫برمی‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫یکی‬ :‫دارد‬ ‫حالت‬ ‫دو‬
‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫عبارت‬ ‫یک‬ ‫)یا‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ،‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫برگرداندن‬
‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ (‫کند‬return:‫روتسد ،باعشنا روتسد نیرخآید‬ ‫می‬
return ++count;
.‫باشد‬ ‫یکی‬ ‫متد‬ ‫شده‬ ‫اعلن‬ ‫برگشتی‬ ‫مقدار‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫بازگشتی‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ ‫مقدار‬
‫متد‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬void‫نمی‬ ‫داده‬ ‫برگشت‬ ‫مقدار‬ ‫که‬ ‫حالتی‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اعلن‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬
return;
Branch Statements
References
[1]http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsand
bolts/index.html
[2]http://en.wikipedia.org/wiki/Computing_platform
[3]http://forum.downloadina.com/thread19025.html
[4]http://sun73.persianblog.ir/post/68/
[5]http://www.sampadia.com/forum/index.php?
topic=3051.0
‫مسآخذ‬ ‫و‬ ‫منسابع‬
1 de 21

Recomendados

Kotlin por
KotlinKotlin
KotlinAlirezaGoshayesh
77 vistas23 diapositivas
Cpusimulation por
CpusimulationCpusimulation
Cpusimulationdanesh_fd
261 vistas3 diapositivas
Mohamady zahedy c# por
Mohamady zahedy c#Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#danesh_fd
319 vistas36 diapositivas
Jozve c#2 mohamady_zahedy por
Jozve c#2 mohamady_zahedyJozve c#2 mohamady_zahedy
Jozve c#2 mohamady_zahedydanesh_fd
242 vistas25 diapositivas
C++ por
C++C++
C++guestdcb75
887 vistas567 diapositivas
Go Programming Language por
Go Programming LanguageGo Programming Language
Go Programming LanguageMuhammadreza Haghiri
410 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

CATERING ASSISTANT CV por
CATERING ASSISTANT CVCATERING ASSISTANT CV
CATERING ASSISTANT CVMichelle Frederick
1.1K vistas3 diapositivas
дороги побед por
дороги победдороги побед
дороги победDirDOgM
518 vistas19 diapositivas
Ethnic Identities por
Ethnic IdentitiesEthnic Identities
Ethnic IdentitiesTirzaAshruf
589 vistas11 diapositivas
Literary Criticism Based on the Social Psychology por
Literary Criticism Based on the Social PsychologyLiterary Criticism Based on the Social Psychology
Literary Criticism Based on the Social PsychologyMahmood Amirinia
356 vistas48 diapositivas
ERIC NEW RESUME[1] por
ERIC NEW RESUME[1]ERIC NEW RESUME[1]
ERIC NEW RESUME[1]Eric Bushman
756 vistas3 diapositivas
Articles por
ArticlesArticles
Articlesamazingamishi
185 vistas14 diapositivas

Destacado(20)

дороги побед por DirDOgM
дороги победдороги побед
дороги побед
DirDOgM518 vistas
Ethnic Identities por TirzaAshruf
Ethnic IdentitiesEthnic Identities
Ethnic Identities
TirzaAshruf589 vistas
Literary Criticism Based on the Social Psychology por Mahmood Amirinia
Literary Criticism Based on the Social PsychologyLiterary Criticism Based on the Social Psychology
Literary Criticism Based on the Social Psychology
Mahmood Amirinia356 vistas
Reversible Jackets por emsshirts11
Reversible JacketsReversible Jackets
Reversible Jackets
emsshirts11264 vistas
Lienket por Ngoc2009
LienketLienket
Lienket
Ngoc2009144 vistas
PACS Literature Review por Alice Kedge
PACS Literature ReviewPACS Literature Review
PACS Literature Review
Alice Kedge303 vistas
Socket Programming in C++ por saeed_delphi
Socket Programming in C++Socket Programming in C++
Socket Programming in C++
saeed_delphi1.9K vistas
مجموعه آموزش های برنامه نویسی آردوینو با محوریت پروژه های رباتیک por faradars
مجموعه آموزش های برنامه نویسی آردوینو با محوریت پروژه های رباتیکمجموعه آموزش های برنامه نویسی آردوینو با محوریت پروژه های رباتیک
مجموعه آموزش های برنامه نویسی آردوینو با محوریت پروژه های رباتیک
faradars4.8K vistas
War field spying robot por ARUN S L
War field spying robotWar field spying robot
War field spying robot
ARUN S L1.6K vistas
War Field Spying Robot with Fire Fighting Alarm. por vansh_raheja
War Field Spying Robot with Fire Fighting Alarm.War Field Spying Robot with Fire Fighting Alarm.
War Field Spying Robot with Fire Fighting Alarm.
vansh_raheja4K vistas
Wireless Body Area Networks por Musfiqur Rahman
Wireless Body Area Networks Wireless Body Area Networks
Wireless Body Area Networks
Musfiqur Rahman6.1K vistas

Similar a Java programming languages

Javascript por
JavascriptJavascript
Javascriptjavadboroji
89 vistas20 diapositivas
Javascript por
JavascriptJavascript
Javascriptjavadboroji
99 vistas20 diapositivas
مقدمه ای بر F# por
مقدمه ای بر F#مقدمه ای بر F#
مقدمه ای بر F#Shahriar Yazdipour
227 vistas19 diapositivas
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی por
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمیاسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمیVahid Hashemi
1.7K vistas27 diapositivas
مقایسه دو زبان جاوا و لیسپ درس پی ال por
مقایسه دو زبان جاوا و لیسپ درس پی المقایسه دو زبان جاوا و لیسپ درس پی ال
مقایسه دو زبان جاوا و لیسپ درس پی الAli Ghaeni
849 vistas14 diapositivas
how enable ceph dashboard por
how enable ceph dashboardhow enable ceph dashboard
how enable ceph dashboardYashar Esmaildokht
141 vistas16 diapositivas

Similar a Java programming languages(20)

اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی por Vahid Hashemi
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمیاسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
اسلاید های شروع برنامه نویسی اندروید با جاوا - مهندس سید وحید هاشمی
Vahid Hashemi1.7K vistas
مقایسه دو زبان جاوا و لیسپ درس پی ال por Ali Ghaeni
مقایسه دو زبان جاوا و لیسپ درس پی المقایسه دو زبان جاوا و لیسپ درس پی ال
مقایسه دو زبان جاوا و لیسپ درس پی ال
Ali Ghaeni849 vistas
آشنایی با زبان جاوا - مقدماتی اندروید por Sadegh Ghanbari Shohani
آشنایی با زبان جاوا - مقدماتی اندرویدآشنایی با زبان جاوا - مقدماتی اندروید
آشنایی با زبان جاوا - مقدماتی اندروید
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی por Muhibullah Aman
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابیمسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی
Muhibullah Aman717 vistas
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman por Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanCisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Muhibullah Aman604 vistas
(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... por Muhibullah Aman
 (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال... (Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
(Linux Ubuntu Guide in Persian- Basic)رهنمود سیستم عامل اوبنتو فارسی- محب ال...
Muhibullah Aman728 vistas
Machine & Assembly Language - Chapter 1 por M Nemati
Machine & Assembly Language - Chapter 1Machine & Assembly Language - Chapter 1
Machine & Assembly Language - Chapter 1
M Nemati15 vistas
سی پلاس پلاس به عنوان زبان دومی برای یادگیری شی گرایی por mrm_196
سی پلاس پلاس به عنوان زبان دومی برای یادگیری شی گراییسی پلاس پلاس به عنوان زبان دومی برای یادگیری شی گرایی
سی پلاس پلاس به عنوان زبان دومی برای یادگیری شی گرایی
mrm_196298 vistas

Java programming languages

 • 1. Java Programming Languages ‫جاوا‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫جوادی‬ ‫برات‬ ‫بهــــــار‬91
 • 2. ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫چیست؟‬ ‫سـکو‬ ‫موبایل‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫تاریخچه‬ ‫جاوا‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫اصلی‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫گرامر‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫در‬ ‫ساختار‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫میدان‬ ،‫عبارات‬ ‫کنترلی‬ ‫ساختار‬ ‫منابع‬ Index
 • 3. ‫چیست؟‬ ‫سـکو‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫اسـت‬ ‫عبارت‬ ،‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫غیرعلمـی‬ ‫تعریـف‬ ‫یـک‬ ‫در‬ ‫سـکو‬ ‫زیربنای‬ ‫قرارگرفتن‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫مافزاری‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫و‬ ‫تافزاری‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫پایه‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫مؤلف‬ .‫یکنند‬‌‫ا‬ ‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ .‫است‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫عنصر‬ ‫یک‬ ‫سکو‬ ‫کد‬ ‫کـه‬ ‫دهـد‬ ‫مـی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫افراز‬ ‫نرم‬ ‫دهنده‬ ‫توسـعه‬ ‫بـه‬ ‫سـکو‬ ‫کننده‬ ‫فراهـم‬ ‫اجرا‬ ‫سکوها‬ ‫بقیه‬ ‫برروی‬ ‫و‬ ‫طولنی‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ،‫نقص‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫اجرا‬ ‫منطقی‬ ‫شود‬. :‫موبایل‬ ‫سکوهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ •Android •Symbian •IOS •Windos Phone •... What’s Platform?
 • 4. ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبانهای‬ ‫تاریخچه‬ ‫موبایل‬ ‫سال‬1991‫شرکت‬ ،‫میلدی‬Sun Microsystems ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬Green‫را‬ .‫نمود‬ ‫آغاز‬ ‫هایی‬ ‫دسـتگاه‬ ‫کنترل‬ ‫جهـت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ابزار‬ ‫ایجاد‬ ‫پروژـه‬ ‫ایـن‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫ماننـد‬set-top Box‫و‬ (‫اینترنت‬ ‫بـه‬ ‫دسـترسی‬ ‫جهـت‬ ‫ای‬ ‫)وسـیله‬PDA (Personal Digital Assistant( .‫بود‬ ... ‫و‬ ‫با‬ ‫بازار‬ ‫به همسو کردن‬ ‫قادر‬ ‫جدید‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫فوق‬ ‫گروه‬ .‫نبود‬ ‫همراه‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫محصولشان‬ ‫فروش‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نبودند‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫فهمیدند‬ ‫گروه‬ ‫اعضای‬ ،‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫مدتی‬ ‫پس از‬ ‫با‬ ‫که‬‫تکنولوژی‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ابداعی‬.‫رسید‬ ‫خواهند‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ،‫خود‬ History
 • 5. ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبانهای‬ ‫تاریخچه‬ ‫موبایل‬ Gosling ‫گوید‬ ‫می‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫:در‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ‫جهت‬ ‫امکانی‬ ‫ایجاد‬ ،‫بودیم‬ ‫آن‬ ‫بدنبال‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫ه‬‌‫ا‬ ‫"هم‬ ".‫بود‬ ‫اینترنت‬ ‫تحت‬ ‫شرکـت‬Sun‫سـال‬ ‫در‬1994 ‫نام‬ ‫بـا‬ ‫اینترنتـی‬ ‫مرورگـر‬ ‫یـک‬HotJtava ‫توانایی‬ ‫کـه‬ ‫اجرای‬Applet .‫آورد‬ ‫بوجود‬ ،‫داشت‬ ‫را‬ ‫جاوا‬ ‫های‬ ‫سال‬1995‫جاوا‬ ‫سازی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫اولین‬)Java 1.0 (‫برنامه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ .‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫نویسان‬ ‫سوق‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ،‫جاوا‬ ‫اول‬ ‫نسخه‬ ‫ورود‬ ‫با‬ :‫نمود‬ ‫پیدا‬ ‫آنلین‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫تراکنش‬ ‫پردازش‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫های‬ ‫رابط‬ ،‫موبایل‬ ‫مثل‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬PDA‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ، History
 • 6. ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبانهای‬ ‫تاریخچه‬ ‫موبایل‬ ‫جدیـد‬ ‫نسـخه‬java2،‫مختلف‬ ‫ع‬‌‫ا‬ ‫انوا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫بهای‬‌‫ا‬ ‫ترکی‬ ‫توانسـت‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫مها‬‌‫ا‬ ‫پلتفر‬ ‫سال‬ ‫در‬2006‫جدید‬ ‫نسخه‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ،‫بازاریابی‬ ‫هدف‬ ‫با‬J2‫مهای‬‌‫ا‬ ‫نا‬ ‫با‬ ‫را‬ JavaEE ،JavaME‫و‬JavaSE.‫کرد‬ ‫منتشر‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫جاوا‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫پنج‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گرایی‬ ‫شی‬ ‫متدلوژی‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫یکسان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫قابلیت‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫امن‬ ‫کامل‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫اجرای‬ ‫زبانهای‬ ‫سایر‬ ‫مفید‬ ‫اجزاء‬ ‫انتخاب‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫زبان‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫کاربرد‬ ‫جاوا‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫شیءگرا‬ History
 • 7. ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ++ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬C ‫است‬ ‫دارد‬ ‫تری‬ ‫گرایی آسان‬ ‫شی‬ ‫مدل‬ ‫می کند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کمتری‬ ‫پایین‬ ‫سطح‬ ‫قابلیتهای‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫خودکار‬ ‫بطور‬ ‫حافظه را‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫بال‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫برنام‬ ‫عملکرد‬ ‫اطمینان‬ ‫ضریب‬ ‫نیست‬ ‫)سکو( خاصی‬ ‫عامل‬ ‫به سیستم‬ ‫وابسته‬ ‫یشوند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫بیتی کامپایل‬ ‫کدهای‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جاوا‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫برنام‬ Capability
 • 8. ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫جاوا‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ byte: ‫یک‬8) ‫است‬ ‫صحیح‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫مکمل‬ ‫علمتدار‬ ‫بیتی‬127‫تا‬128-). short: ‫یک‬16) ‫است‬ ‫صحیح‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫مکمل‬ ‫علمتدار‬ ‫بیتی‬32767‫تا‬ 32768-). int:‫یک‬32) ‫است‬ ‫صحیح‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫مکمل‬ ‫علمتدار‬ ‫بیتی‬2147483647‫تا‬ 2147483648-). long:‫یک‬64‫است‬ ‫صحیح‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫مکمل‬ ‫علمتدار‬ ‫بیتی‬ )9223372036854775807‫تا‬9223372036854775808-). float: ‫یک‬32‫)در‬ ‫رقمی‬ ‫تک‬ ‫بیت‬IEEE) ‫دقت‬ ‫با‬754‫است‬ ‫شناور‬ ‫نقطه‬ . double: ‫یک‬64‫)در‬ ‫رقمی‬ ‫دو‬ ‫بیت‬IEEE) ‫دقت‬ ‫با‬754‫است‬ ‫شناور‬ ‫نقطه‬ . boolean: ‫بگیرد‬ ‫مقدار‬ ‫دو‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫:فقط‬false, true char: ‫یونیکد‬ ‫کاراکتر‬ ‫یک‬16‫تکی‬ ‫بیت‬ (u0000‫تا‬uffff) ) ‫یا‬0‫تا‬65535). Primitive Data Type
 • 9. ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫گرامر‬ ‫از‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫گرامر‬ ‫بیشتر‬C++‫است‬ ‫شده‬ ‫مشتق‬  ‫خل ف‬ ‫بر‬C++، ‫گرا‬ ‫یافته، عمومی، شی‬ ‫از برنامه نویسی ساخت‬ ‫که ترکیبی‬ ‫شده‬ ‫گرا ساخته‬ ‫زبان شی‬ ‫انحصاری به عنوان یک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫است، جاوا تقریبا‬ .‫است‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫است؛‬ ‫شی‬ ‫یک‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫کل س‬ ‫داخل‬ ‫کدها‬ ‫همه‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ ‫برخل ف‬C++،،‫کل س‬ ‫برای‬ ‫چندگانه‬ ‫وراثت‬ ‫و‬ ‫عملگرها‬ ‫سربارگذاری‬ ‫از‬ ‫جاوا‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫پشتیبانی‬.‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫خطاهای‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫را‬ ‫زبان‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫طراحی‬ ‫الگوی‬ ‫ضد‬  :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جاوا‬ ‫در‬ ‫توضیحات‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫راه‬ ‫سه‬ (‫خط‬ ‫)یک‬ ‫توضیحات‬ ‫جمله‬ ‫اول‬ ‫در‬ // ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫توضیحات‬ ‫جمله‬ ‫آخر‬ ‫در‬ */ ‫و‬ ‫جمله‬ ‫اول‬ ‫در‬ /* ‫از‬ ‫استفاده‬(‫خط‬ ‫)چند‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫)حالت‬ ‫توضیحات‬ ‫جمله‬ ‫آخر‬ ‫در‬ */ ‫و‬ ‫جمله‬ ‫اول‬ ‫در‬ /** ‫از‬ ‫استفاده‬ Javadoc( Syntax
 • 10. ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫ساختار‬ :‫جاوا‬ ‫ساختارهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ )‫خودکار‬ ‫تبدیل‬Automatic Conversion‫دیگر؛‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫تبدیل‬ :( :‫درصورتیکه‬ •‫باشند‬ ‫سازگار‬ ‫یکدیگر‬ ‫یا‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ •‫باشد‬ ‫مبدا‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫مقصد‬ ‫نوع‬ ) ‫خودکار‬ ‫غیر‬ ‫تبدیل‬Type Casting‫سازگار‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫تبدیل‬ :( ‫از‬ ‫صریحا‬ ‫باید‬ ‫خودکار‬ ‫غیر‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ .‫دیگر‬Cast.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ) ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫مقدار‬ ،‫متغیرهها‬ ‫برخل ف‬ ‫فیلدهها‬ :‫فرض‬ ‫پیهش‬ ‫مقادیهر‬Default Value) ‫زباله‬ ‫مقدار‬ ‫دارای‬ ‫متغیرها‬ .‫دارند‬ (Garbage Value.‫هستند‬ ( Java Structure Data Type Byte Short Int Long Float Double Char String Booelan Default 0 0 0 0L 0.0f 0.0d u0000 Null False
 • 11. ‫دید‬ ‫میدان‬ ،‫دستورات‬ ،‫عبارات‬ ‫عبارت‬‫شده‬ ‫بنا‬ ‫زبان‬ ‫آن‬ ‫گرامر‬ ‫اسا س‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫متدهایی‬ ‫و‬ ‫عملگر‬ ،‫متغیر‬ ‫از‬ : .‫شوند‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ،‫اند‬ :‫ید‬‫د‬ ‫میدان‬‫و‬ ‫است‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫اکولد‬ ‫بین‬ ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫دستور‬ ‫صفر‬ ‫از‬ ‫جمعی‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هرجا‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ستور‬‫د‬‫یک‬ ‫دستور‬ .‫هستند‬ ‫طبیعی‬ ‫زبان‬ ‫در‬ ‫جملت‬ ‫معادل‬ ‫تقریبا‬ ‫دستورات‬ : ‫یک‬ ‫داخهل‬ ‫تواننهد‬ ‫مهی‬ ‫عبارات‬ ‫انواع‬ .‫دهد‬ ‫مهی‬ ‫شکهل‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫از‬ ‫کامهل‬ ‫واحهد‬ .‫شوند‬ ‫ساخته‬ ،‫کولن‬ ‫سمی‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫عبارت‬ ‫دادن‬ ‫پایان‬ ‫توسط‬ ‫دستور‬ ‫زیر‬ ‫دستورات‬“‫بیانی‬ ‫دستورات‬”.‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫جایگزینی‬ ‫عبارات‬ -- ++‫یا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هر‬ ‫متدها‬ ‫فراخوانی‬ ‫شی‬ ‫ساخت‬ ‫عبارات‬ Expressions, Statements, Blocks
 • 12. ‫کنترلی‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫حلقه‬ ،‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫جاری‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫کنترلی‬ ‫دستورات‬ ‫صورت‬ ‫بهه‬ ‫تها‬ ‫سهازند‬ ‫مهی‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شمها‬ ‫برنامهه‬ ‫و‬ ‫کنهد‬ ‫مهی‬ ‫تفکیهک‬ ‫انشعاب‬ .‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫بل ک‬ ‫مشروط‬ ) ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫دسهتورات‬ ‫درباره‬ ‫بخهش‬ ‫ایهن‬if-then, if-then-else, switch،( ) ‫هه‬‫ه‬‫حلق‬ ‫هتورات‬‫ه‬‫دس‬for, while, do-while) ‫انشعاب‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ (break, continue, return:‫دهد‬ ‫می‬ ‫توضیح‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جاوا‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ( False True Control Flow Statements Start Is True? Statement Stop
 • 13. ‫تصمیم‬ ‫دستورات‬ ‫گیری‬ If-then: ‫دستور‬If-then‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کنترلی‬ ‫دستورات‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ‫از‬ ،‫شد‬ "‫"درست‬ ‫ارزیابی‬ ‫خاص‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫برنامه‬ ‫کل س‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫کن‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫بخش‬ ‫یک‬Bicycle‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫دوچرخه‬ ‫اگر‬ ‫فقط‬ ‫دهد؛‬ ‫اجازه‬ ‫دوچرخه‬ ‫سرعت‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫ترمز‬ ‫باشد‬ ‫.حرکت‬ void applyBrakes() { // the "if" clause: bicycle must be moving if (isMoving){ // the "then" clause: decrease current speed currentSpeed--; } } Decision Statements
 • 14. ‫تصمیم‬ ‫دستورات‬ ‫گیری‬ If-then-else: ‫عبارت‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬“if”‫دستور‬ ،‫شود‬ ‫می‬ "‫"نادرست‬ ‫ارزیابی‬If- then-else‫متد‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دومی‬ ‫راه‬ ‫یک‬applyBrakes، ‫دستور‬ ‫از‬ ‫توانیید‬ ‫می‬if-then-else‫کنید؛‬ ‫استفاده‬ ‫عملیات‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫شدند‬ ‫گرفته‬ ‫ترمزها‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دوچرخه‬ ‫.وقتی‬ void applyBrakes() { if (isMoving) { currentSpeed--; } else { System.err.println("The bicycle has " + "already stopped!"); } } Decision Statements
 • 15. ‫تصمیم‬ ‫دستورات‬ ‫گیری‬ Switch: ‫دستورات‬ ‫برخل ف‬if-then‫و‬if-then-else، ‫دستور‬switch‫تواند‬ ‫می‬ ‫دستور‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ممکن‬ ‫اجرای‬ ‫مسیر‬ ‫چندین‬switch‫اصلی‬ ‫داده‬ ‫انواع‬ ‫با‬ byte، short، char‫و‬int‫نوع‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬enumerated، ‫کل س‬ String، ‫میدهند‬ ‫پوشیش‬ ‫را‬ ‫اصیلی‬ ‫داده‬ ‫انواع‬ ‫کیه‬ ‫ویژیه‬ ‫کل س‬ ‫تعدادی‬ ‫و‬ )Character, Byte, Short, Integer( ‫کند‬ ‫می‬ ‫.کار‬ int day = 5; Switch(day){ Case 1: dayString = “Saturday”; break; Case 2: dayString = “Sunday”; break; Case 3: dayString = “Monday”; break; Case 4: dayString = “Tuesday”; break; Case 5: dayString = “Wednesday”; break; Case 6: dayString = “Thursday”; break; Case 7: dayString = “Friday”; break; default: dayString = “Invalid Input!”; break; } Decision Statements
 • 16. ‫حلقه‬ ‫دستورات‬ While: ‫دستور‬while‫ارزیابی‬ ،‫برگرداند‬ ‫را‬ ‫بولی‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫عبارتی‬ ‫دسیتور‬ ،‫بود‬ "‫"درسیت‬ ‫ارزیابیی‬ ‫نتیجیه‬ ‫اگیر‬ .‫کند‬ ‫میی‬while‫داخل‬ )‫دسیتور(ات‬ ‫بل ک‬while‫کند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫.را‬ ‫دستور‬while‫کند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بل ک‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫عبارت‬ ‫تست‬ ‫عمل‬ .‫شود‬ "‫"نادرست‬ ‫ارزیابی‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ Do-while: ‫بین‬ ‫تفاوت‬while‫و‬do-while‫که‬ ‫است‬ ‫این‬class WhileDemo { do-while‫حلقه‬ ‫پائین‬ ‫را‬ ‫عبارت‬public static void main(String[] args(} ‫حلقه‬ ‫داخل‬ ‫دستورات‬ ‫بنابراین‬ ‫کند؛‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬int count = 1; do‫شوند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫یکبار‬ ‫حداقل‬ ‫.همیشه‬while (count < 11) { System.out.println("Count is: " + count); Loop Statements
 • 17. ‫حلقه‬ ‫دستورات‬ for: ‫دستور‬for‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مقادیر‬ ‫از‬ ‫بال‬ ‫رنج‬ ‫یک‬ ‫تکرار‬ ‫برای‬ ‫فشرده‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫"حلقه‬ ‫بعنوان‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ .‫کند‬ ‫می‬for" ‫کنند؛‬ ‫می‬ ‫رجوع‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تکرار‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بارها‬ ‫حلقه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫چون‬ ‫است‬ ‫برقرار‬ ‫مخصوص‬ ‫شرط‬ ‫.یک‬ :‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ •‫عبارت‬“initialization”‫اجرا‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫کند؛‬ ‫می‬ ‫اولیه‬ ‫دهی‬ ‫مقدار‬ ‫را‬ ‫حلقه‬ ‫شود‬ ‫می‬ •‫عبارت‬ ‫وقتی‬“termination”.‫یابد‬ ‫می‬ ‫خاتمه‬ ‫حلقه‬ ،‫شود‬ "‫"نادرست‬ ‫ارزیابی‬ •‫عبارت‬“increment”‫برای‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫احضار‬ ‫حلقه‬ ‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫کامل‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ for (initialization; termination; increment) { statement(s) } Loop Statements
 • 18. ‫انشعاب‬ ‫دستورات‬ Break: ‫دسیتور‬break‫بدون‬ .‫برچسب‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫برچسیب‬ :‫دارد‬ ‫شکیل‬ ‫دو‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برچسب‬switch‫یک‬ ‫دادن‬ ‫پایان‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دیدید‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫حلقه‬break‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برچسب‬ ‫.بدون‬ ‫دسیتور‬ ‫ییک‬break‫دستور‬ ‫تریین‬ ‫داخلیی‬ ‫برچسیب‬ ‫بدون‬switch ،for ،while، do-while‫دستور‬ ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫را‬break‫خارجی‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫دار‬ ‫برچسب‬ :‫دهد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫را‬ ‫تر‬ search: for (i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) { for (j = 0; j < arrayOfInts[i].length; j++) { if (arrayOfInts[i][j] == searchfor) { foundIt = true; break search; } } } Branch Statements
 • 19. ‫انشعاب‬ ‫دستورات‬ Continue: ‫دسستور‬continue‫حلقسه‬ ‫یسک‬ ‫فعلسی‬ ‫تکرار‬ ‫از‬for، while‫یسا‬do- while‫حلقه‬ ‫بدنه‬ ‫ترین‬ ‫داخلی‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫برچسب‬ ‫بدون‬ ‫حالت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫هقلح هندب نیرت یلخاد نایاپ هب بسچرب نودب تلاح .دنک یم رظنفرصرفنظر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫چک‬ ‫را‬ ‫حلقه‬ ‫که‬ ‫شرطی‬ ‫عبارت‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫.پرش‬ ‫دسستور‬continue‫برچسب‬ ‫بسا‬ ‫خارجسی‬ ‫حلقسه‬ ‫فعلسی‬ ‫تکرار‬ ‫از‬ ‫دار‬ ‫برچسسب‬ .‫میکند‬ ‫پرش‬ ،‫مشخص‬ test: for (int i = 0; i <= max; i++) { int n = substring.length(), j = I, k = 0; while (n-- != 0) { if (searchMe.charAt(j++) != substring.charAt(k++)) { continue test; } } foundIt = true; break test; } Branch Statements
 • 20. ‫انشعاب‬ ‫دستورات‬ Return: ‫دستور‬ ،‫انشعاب‬ ‫دستور‬ ‫روتسد ،باعشنا روتسد نیرخآخرین‬return‫دستور‬ .‫است‬return‫باعث‬ ‫کرده‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫متد‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جاری‬ ‫متد‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫گرداند‬ ‫برمی‬ ،‫.بود‬ ‫دستور‬return‫برای‬ .‫نه‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫گرداند‬ ‫برمی‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫یکی‬ :‫دارد‬ ‫حالت‬ ‫دو‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫عبارت‬ ‫یک‬ ‫)یا‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ،‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫برگرداندن‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ (‫کند‬return:‫روتسد ،باعشنا روتسد نیرخآید‬ ‫می‬ return ++count; .‫باشد‬ ‫یکی‬ ‫متد‬ ‫شده‬ ‫اعلن‬ ‫برگشتی‬ ‫مقدار‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫بازگشتی‬ ‫داده‬ ‫نوع‬ ‫مقدار‬ ‫متد‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬void‫نمی‬ ‫داده‬ ‫برگشت‬ ‫مقدار‬ ‫که‬ ‫حالتی‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اعلن‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ return; Branch Statements