Proyecto trabajo infantil

D
e
p
.
C
i
e
n
ci
a
s
S
o
ci
a
is
e
H
u
m
a
n
i
d
a
d
e
s
PROXECTO HUMANÍSTICO INTERDISCIPLINAR SOBRE A EXPLOTACIÓN INFANTIL
CURSO: 4º ESO ÁREAS: CIENCIAS SOCIAIS (HISTORIA), ÉTICA e RELIXIÓN.
HILOS CONDUCTORES:
• ¿Siempre existieron los derecho laborales en Europa?
• ¿Por qué en el existen en todo el mundo los mismos derechos?
• ¿Valoramos los logros sociales obtenidos durante los dos últimos siglos? ¿somos
conscientes de la importancia que tienen para nosotros?
• ¿Cómo contribuyó la Iglesia a la consecución de estos derechos?
METAS DE COMPRENSIÓN
Que los alumnos comprendan:
1. Que la Revolución Industrial está en el origen del problema.
2. En que condiciones vivían y trabajaban los niños durante la R.I. en Europa.
3. Que los derechos no fueron un regalo sino un logro de la organización y lucha de los
obreros.
4. Que la Iglesia, aunque tarde, también contribuyó contribuye a la creación de una
sociedad más justa por medio de la Doctrina Social y del movimiento obrero católico.
5. Por que en muchos lugares del mundo hoy no se respetan esos derechos.
ENUNCIADO y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
¿POR QUE EN EUROPA NO HAY EXPLOTACIÓN INFANTIL?
Lluvia de ideas.
En grupos de tres, nos preguntamos que sabemos del tema y qué precisamos saber
Elaborar un Mapa mental.
GRUPOS DE 3 ALUMNOS FORMADOS POR EL PROFESOR.
PLANIFICACIÓN - TEMPORALIZACIÓN
1ª
sesión
Explicación del proyecto y de la actividad de síntesis final.
Reparto de fotocopias.
Formación de grupos.
Plantexamento del problema. Por que en Europa no hay explotación laboral.
Trabajo grupo: LLUVIA DE IDEAS. Mapa mental .
2ª
sesión
Visionado de la secuencia de la película Daens. VELO ?PIENSO ?ME PREGUNTO.
(20 mí)
Explicación de la rutina COMPARA - CONTRASTA? dos imágenes.
Trabajo individual para traer cómo tarea el próximo día: Seleccionar una imagen
del siglo XIX o principios del XX y otra actual y aplicar la rutina.
3ª
sesión
Recogida de la tarea.
Trabajo en grupo: Listado en el cuaderno de las condiciones de vida y trabajo de
los niños a partir de textos. Fotocopia textos
4ª
sesión
Explicación profesor organización mov. Obrero. Ideología marxista y anarquista.
Compara-contrasta? Marx-Bakunin.
5ª
sesión
6ª ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E DE SÍNTESE. TRABALLO EN GRUPO.
sesión
7ª
sesión
8ª
sesión
9ª
sesión EXPOSICIÓN en clase dos discursos.
10ª ses.
METAS ACTIVIDADES COMPETENCIAS EVALUACIÓN
2, 3
ACTIVIDAD INICIAL:
PLANTEXAMENTO: ¿Por qué en Europa no hay explotación
infantil?
LLUVIA DE IDEAS. Qué se y qué necesito saber?
MAPA MENTAL ? reparto de tareas.
C.SOCIAL
C.A.A.A.
1,2, 4
ACTIVIDADE INICIAL
Visionado secuencia película Daens. Veo – pienso – me
pregunto.
C.INTRAPERS.
C.A.A.A.
Cuaderno
1, 5
ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN
Compara-contrasta dúas imágenes. FOTOCOPIA PLANTILLA.
C.SOCIAL
C.LING.
C.A.A.A.
Actividad
1, 2
ACTIVIDADE INVESTIGACIÓN
Listado de las condicións de vida y trabajo de los niños a partir
del análisis de textos históricos. Fotocopia textos.
C.LING.
C.TRAT.INF.
actividad
3
ACTIVIDADE de aprendizaje
Explicación por parte do profesor dos principales conceptos
ideológicos do marxismo e do anarquismo e das sus
diferencias más significativas.
C.TRAT.INF. Apuntes
3
ACTIVIDADE INVESTIGACIÓN
Obtener información sobre la legislación laboral en España e
sobre o trabajo e derechos dos menores. Ver Estatuto dos
trabajadores sección 2ª e 3ª.
C.SOCIAL
C.TRAT.INF.
4
ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN
Haced un resumen de los principios fundamentales de la DSI
y cread un slogan reivindicativo que contenga la idea de
algunos principios. (mínimo 5)
http://www.corazones.org/iglesia/mundo_iglesia/doctrina_so
cial.htm
http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com.es/search/l
abel/MOVIMIENTO%20OBRERO%20Y%20CRISTIANISMO
C. DIX.
C.A.A.A.
C. SOCIAL
C.ARTÍSTICA
Resumen
5
Confecciona un mapa mundi de la explotación infantil e aporta
datos estadísticos.
C.MAT.
C. INF. DIX.
Mapa
5
ACTIVIDAD DE SÍNTESIS FINAL
Texto denuncia ONU acompañado de imágenes y datos.
Te seleccionaron para que denuncies ante la Asamblea de las
Naciones Unidas los abusos a los que están sometidos
muchos niños en la actualidad.
Al igual que en Europa ya hay años que se lexislou para
salvaguardar estos derechos, deberás reivindicar que
también se apliquen estas mismas leyes en todo el mundo.
En un breve discurso -un folio- que acompañarás de una
presentación (ppt o prezi) con imágenes y datos, denunciarás
la situación de explotación que viven muchos niños en 5
países -un país de cada continente-, los intereses económicos
que están detrás, la indiferencia de los propios gobiernos y,
en ocasiones, la colaboración de la comunidad internacional.
Para daros una idea, podéis ver o leer el discurso de Malala
Yousafzai en la ONU el día 20/11/2013
C. SOCIAL.
C. LING.
C. INTERPERS.
C. DIXITAL
Texto
2,3 COMPOSICIÓN PERSONAL SOBRE LOS TEXTOS
Prueba
sobre
textos.
TEXTOS
Texto 1
Nos distritos fabrís é corrente que os pais envíen a traballar os seus fillos e fillas aos sete ou oito anos,
en inverno e verán, ás seis da mañá, ás veces cando aínda é de noite e ás veces con xeada e neve, para ir
ás fábricas, que a miudo teñen unha elevada temperatura e unha atmosfera pouco beneficiosa para o
organismo humano e onde a maioría dos obreiros traballan ata as doce do mediodía; entón teñen unha
hora libre para xantar e logo volven para continuar, na maioría dos casos, ata as oito da tarde.
Hoxe en día os nenos deben traballar incesantemente para gañar a mera subsistencia: non se lles
acostumou a diversións inocentes, sas e intelixentes; non se lles concede tempo libre se é que antes
estaban afeitos a iso. Non saben o que é o esparexemento, só o cesamento no traballo. Están rodeados
doutros nenos nas mesmas circunstancias, e así, ao pasar da nenez á xuventude, pouco a pouco
inícianse, especialmente os homes, pero a miúdo tamén as mulleres, nos sedutores praceres da droga e
a embriaguez; para isto preparoulles o duro traballo diario, a falta de mellores costumes e o baleiro total
das súas mentes." .R. Owen. Observations an the Effect at the Manufacturing System, 1815
Texto 2
Vinlle os ollos e pregunteille que pasara. dixo: o vixilante azoutoume, pero non protestes, porque nos
botará á rúa. O vixilante déra a correazos por non ter cumprido inmediatamente as súas ordes. Tiña as
costas en carne viva, e seguía tendo sinais quince días despois.
Texto 3
O meu rapaz Edwin era alegre e ben dereito antes de entrar na fábrica, pero tras tres anos alí, entroulle
unha debilidade nos xeonllos que case non podía andar. Moitos dixéronme que o sacase de traballar,
pero son un home pobre con moita familia e necesitaba o seu xornal.
Texto 4
Empurro cubos de carbón. Esta calva da cabeza fíxenma empurrando cubos. empúrroos uns dous
quilómetros baixo terra e tráioos de volta. Pesan tres quintas e fago uns once viaxes cada día. Os
picadores de carbón para os que traballo péganme se non me bulo. Son a única rapaza do pozo. Hai uns
vinte rapaces e quince homes. Os homes van nus. Preferiría traballar na fábrica téxtil que no pozo.
Texto 5
(aos nenos máis pequenos) chámaselles "trampeiros". Séntanse nun burato e abren e pechan as portas.
están no pozo todo o tempo que está a funcionar, con frecuencia unhas doce horas diarias. Séntanse no
chan húmido e adoitan ter de cinco a dez anos.
Texto 6
Traballo no pozo de Gawber. Non é moi canso, pero traballo sen luz e paso medo. Vou ás catro e ás
veces ás tres e media da mañá, e saio ás cinco e media da tarde. Non me durmo nunca. Ás veces canto
cando hai luz, pero non na escuridade, entón non me atrevo a cantar. Non me gusta estar no pozo.
Estou medio durmida ás veces cando vou pola mañá. Vou a escola os domingos e aprendo a ler. (...)
Ensínanme a rezar (...) Oín falar de Xesucristo moitas veces. Non sei por que veu á terra e non sei por
que morreu, pero sei que descansaba a súa cabeza sobre pedras. Prefiro, de lonxe, ir á escola que estar
na mina.
Texto 7
Hai fiaduras en Manchester que ocupan as mulleres dezasete horas diarias, das cales quince horas e
media son de traballo efectivo. En canto aos nenos, véselles, en Escocia principalmente, despois dunha
semana de traballo pasar o domingo na cama... Nas manufacturas de algodón, por exemplo, as mulleres
e os nenos representan o 57% do número dos obreiros. Hai talleres de tisaxe nos que non se ve unha
soa cabeza de home, e talleres de desmonte e cardado onde os rapaces son os únicos empregados. A
preferencia que os manufactureiros teñen polas mulleres e as rapazas explícase pola inferioridade dos
seus salarios, aínda que a maior vantaxe destes equipos radica na docilidade que demostran.
León FAUCHER, 1856.
Nos primeiros anos da década de 1830, o Parlamento británico iniciou unha investigación sobre
as condicións de traballo nos centros fabrís, desvelando as moitas horas de traballo, os
accidentes, enfermidades e malos tratos aos nenos. Os informes parlamentarios sobre as
condicións de traballo impresionaron ao público. Non obstante, houbo os que argumentaron que
non había nada malo no feito de que os nenos traballasen en fábricas ou minas, e que era
cuestión dos seus pais decidir se os enviaban ou non a traballar. para os donos das fábricas, o
traballo dos nenos era absolutamente imprescindible.
Texto 8
O traballo dos trampeiros non é triste nin monótono, e non están sós todo o tempo na escuridade. O
trampeiro está normalmente alegre e satisfeito.
Texto 9
Visitei moitas fábricas durante varios meses, e non vin pegar ningún neno, nin tampouco vin nenos
desgraciados. Parecían alegres e espertos, gozando dun exercicio físico moderado. O traballo destes
vivaces xeniecillos recordábame a un deporte. Non daban ningunha mostra de estar esgotados.
Texto 10
Aquí vin, ou crin ver, unha raza dexenerada, seres humanos achaparrados, debilitados e depravados,
homes e mulleres que non chegarán a anciáns, nenos que nunca serán adultos. Era un espectáculo
lúgubre.
Falando despois co propietario da fábrica, este consideraba os malos costumes do Manchester pobre, e
a miseria dos cuartos, moito máis culpables da debilidade e da saúde enfermiza dos obreiros que o
confinamento das fábricas...
A pesar diso, non obstante, estou convencido de que, independentemente dos vicios morais e
domésticos, o prolongado traballo nas fábricas, a necesidade de descanso, a vergonzosa redución dos
intervalos de comidas, e especialmente o traballo prematuro dos nenos, reduce grandemente a saúde
e o vigor, e é causa do miserable aspecto dos obreiros. " Ch.T. Thackrah. 1832.
____________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Aprovechamiento del tiempo de trabajo en el aula a partir de la observación
del profesor. 10%
2. Actividad sobre la película “Daens”. Veo- pienso-me pregunto. 5%
3. Compara ? contrasta. 10%
4. Resumen y slogans sube la Doctrina Social de la Iglesia.
5. Composición escrita. 25%
6. Actividad de síntesis final: Texto denuncia. 40%
7. Autoevaluación del proyecto. 10%

Recomendados

Proyecto trabajo infantil por
Proyecto trabajo infantilProyecto trabajo infantil
Proyecto trabajo infantiljcdominguez59
580 vistas6 diapositivas
Discurso de steve jobs por
Discurso de steve jobsDiscurso de steve jobs
Discurso de steve jobsvalvorinne
639 vistas12 diapositivas
Steve-jobs por
Steve-jobsSteve-jobs
Steve-jobsHernan Jesus Quispe Gutierrez
747 vistas18 diapositivas
Uso de la red por los jóvenes por
Uso de la red por los jóvenesUso de la red por los jóvenes
Uso de la red por los jóvenesalvarolop99
88 vistas8 diapositivas
Atuação da CGU no Controle da Copa de 2014 - Carlos Ruchiga - Seminário Tran... por
Atuação da CGU no Controle da Copa de 2014 - Carlos Ruchiga - Seminário Tran...Atuação da CGU no Controle da Copa de 2014 - Carlos Ruchiga - Seminário Tran...
Atuação da CGU no Controle da Copa de 2014 - Carlos Ruchiga - Seminário Tran...institutoethos
867 vistas33 diapositivas
Barcelona por
BarcelonaBarcelona
BarcelonaAPtrabalho
383 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

AXPE Consulting: news julio 2013 por
AXPE Consulting: news julio 2013 AXPE Consulting: news julio 2013
AXPE Consulting: news julio 2013 AXPE Consulting
968 vistas4 diapositivas
Álvaro Ricardo Souza Cruz - Seminário Transparência na Copa 2014 - Belo Horiz... por
Álvaro Ricardo Souza Cruz - Seminário Transparência na Copa 2014 - Belo Horiz...Álvaro Ricardo Souza Cruz - Seminário Transparência na Copa 2014 - Belo Horiz...
Álvaro Ricardo Souza Cruz - Seminário Transparência na Copa 2014 - Belo Horiz...institutoethos
1.2K vistas15 diapositivas
Básico word2007 por
Básico word2007Básico word2007
Básico word2007Vicente Deras Hernandez
215 vistas46 diapositivas
Ficha de conformidad mensual del servicio de internet 2013 por
Ficha de conformidad mensual del servicio de internet 2013Ficha de conformidad mensual del servicio de internet 2013
Ficha de conformidad mensual del servicio de internet 2013Teofila Romero Guzman
207 vistas13 diapositivas
Torneio de inverno 2011 classificação final por
Torneio de inverno 2011  classificação finalTorneio de inverno 2011  classificação final
Torneio de inverno 2011 classificação finalClaudia Uilza
434 vistas36 diapositivas
Abhishek_cv por
Abhishek_cvAbhishek_cv
Abhishek_cvAbhishek Sharma
44 vistas3 diapositivas

Destacado(15)

AXPE Consulting: news julio 2013 por AXPE Consulting
AXPE Consulting: news julio 2013 AXPE Consulting: news julio 2013
AXPE Consulting: news julio 2013
AXPE Consulting968 vistas
Álvaro Ricardo Souza Cruz - Seminário Transparência na Copa 2014 - Belo Horiz... por institutoethos
Álvaro Ricardo Souza Cruz - Seminário Transparência na Copa 2014 - Belo Horiz...Álvaro Ricardo Souza Cruz - Seminário Transparência na Copa 2014 - Belo Horiz...
Álvaro Ricardo Souza Cruz - Seminário Transparência na Copa 2014 - Belo Horiz...
institutoethos1.2K vistas
Ficha de conformidad mensual del servicio de internet 2013 por Teofila Romero Guzman
Ficha de conformidad mensual del servicio de internet 2013Ficha de conformidad mensual del servicio de internet 2013
Ficha de conformidad mensual del servicio de internet 2013
Torneio de inverno 2011 classificação final por Claudia Uilza
Torneio de inverno 2011  classificação finalTorneio de inverno 2011  classificação final
Torneio de inverno 2011 classificação final
Claudia Uilza434 vistas
AppTesting por lucyverde
AppTestingAppTesting
AppTesting
lucyverde225 vistas
Indicadores de Transparência por institutoethos
Indicadores de TransparênciaIndicadores de Transparência
Indicadores de Transparência
institutoethos380 vistas
Gestão na comunicação site carol por carolfdes
Gestão na comunicação site carolGestão na comunicação site carol
Gestão na comunicação site carol
carolfdes364 vistas
Presentacion1 mileidys por Mileidys10
Presentacion1 mileidysPresentacion1 mileidys
Presentacion1 mileidys
Mileidys1054 vistas
Rankig prévio classificados polo sobral ce caixa 2014 por Francisco Brito
Rankig prévio classificados polo sobral ce caixa 2014Rankig prévio classificados polo sobral ce caixa 2014
Rankig prévio classificados polo sobral ce caixa 2014
Francisco Brito2.9K vistas

Similar a Proyecto trabajo infantil

Actividades por
ActividadesActividades
ActividadesFlorencia Volpe Recofsky
95 vistas12 diapositivas
Documentos primaria-sesiones-unidad06-quinto grado-integrados-5g-u6-sesion15 por
Documentos primaria-sesiones-unidad06-quinto grado-integrados-5g-u6-sesion15Documentos primaria-sesiones-unidad06-quinto grado-integrados-5g-u6-sesion15
Documentos primaria-sesiones-unidad06-quinto grado-integrados-5g-u6-sesion15Teresa Clotilde Ojeda Sánchez
219 vistas8 diapositivas
Trabajo Lenguaje por
Trabajo LenguajeTrabajo Lenguaje
Trabajo LenguajeYessenia
3.9K vistas48 diapositivas
La mujer ayer y hoy por
La mujer ayer y hoyLa mujer ayer y hoy
La mujer ayer y hoyIrene Cortiz Sayago
1.9K vistas6 diapositivas
Ficha n1 problemas sociales revol. industrial por
Ficha n1 problemas sociales revol. industrialFicha n1 problemas sociales revol. industrial
Ficha n1 problemas sociales revol. industrialceza14
329 vistas2 diapositivas
Musarañas - Programa de intervencion con niños de la calle por
Musarañas - Programa de intervencion con niños de la calleMusarañas - Programa de intervencion con niños de la calle
Musarañas - Programa de intervencion con niños de la calleeducacionsinescuela
3.7K vistas453 diapositivas

Similar a Proyecto trabajo infantil(20)

Trabajo Lenguaje por Yessenia
Trabajo LenguajeTrabajo Lenguaje
Trabajo Lenguaje
Yessenia 3.9K vistas
Ficha n1 problemas sociales revol. industrial por ceza14
Ficha n1 problemas sociales revol. industrialFicha n1 problemas sociales revol. industrial
Ficha n1 problemas sociales revol. industrial
ceza14329 vistas
Musarañas - Programa de intervencion con niños de la calle por educacionsinescuela
Musarañas - Programa de intervencion con niños de la calleMusarañas - Programa de intervencion con niños de la calle
Musarañas - Programa de intervencion con niños de la calle
educacionsinescuela3.7K vistas
Confederacion intersindical.actividades dia de la mujer.primaria por HISPANISTA MOHAMED
Confederacion intersindical.actividades dia de la mujer.primariaConfederacion intersindical.actividades dia de la mujer.primaria
Confederacion intersindical.actividades dia de la mujer.primaria
HISPANISTA MOHAMED1.8K vistas
NOSOTRAS CREAMOS EL MUNDO por E- ORIENTA
NOSOTRAS CREAMOS EL MUNDONOSOTRAS CREAMOS EL MUNDO
NOSOTRAS CREAMOS EL MUNDO
E- ORIENTA1.4K vistas
Gaceta octubre 2014 por korchito
Gaceta octubre 2014Gaceta octubre 2014
Gaceta octubre 2014
korchito644 vistas
mary´c publicitario por Maria Ospino
mary´c publicitariomary´c publicitario
mary´c publicitario
Maria Ospino201 vistas
Calendario tiempo de_mujeres_2016 por profesdelCarmen
Calendario tiempo de_mujeres_2016Calendario tiempo de_mujeres_2016
Calendario tiempo de_mujeres_2016
profesdelCarmen668 vistas
Ninos De La Calle, Sandra Juarez V. por Esmeralda Mendez
Ninos De La Calle, Sandra Juarez V.Ninos De La Calle, Sandra Juarez V.
Ninos De La Calle, Sandra Juarez V.
Esmeralda Mendez2.6K vistas
Confederacion intersindical.actividades dia de la mujer.secundaria por HISPANISTA MOHAMED
Confederacion intersindical.actividades dia de la mujer.secundariaConfederacion intersindical.actividades dia de la mujer.secundaria
Confederacion intersindical.actividades dia de la mujer.secundaria
HISPANISTA MOHAMED1.7K vistas

Más de jcdominguez59

Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotción infantil? modificado por
Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotción infantil? modificadoPmv ¿Por qué en Europa no hay explotción infantil? modificado
Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotción infantil? modificadojcdominguez59
243 vistas3 diapositivas
Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotación infantil? modificado con TIC por
Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotación infantil? modificado con TICPmv ¿Por qué en Europa no hay explotación infantil? modificado con TIC
Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotación infantil? modificado con TICjcdominguez59
181 vistas3 diapositivas
Por qué en Europa no hay explotación infantil por
Por qué en Europa no hay explotación infantilPor qué en Europa no hay explotación infantil
Por qué en Europa no hay explotación infantiljcdominguez59
173 vistas3 diapositivas
Pmv "Por qué en Europa no haye explotación infantil modificado por
Pmv "Por qué en Europa no haye explotación infantil modificadoPmv "Por qué en Europa no haye explotación infantil modificado
Pmv "Por qué en Europa no haye explotación infantil modificadojcdominguez59
256 vistas3 diapositivas
Artefactos herramientas por
Artefactos herramientasArtefactos herramientas
Artefactos herramientasjcdominguez59
201 vistas4 diapositivas
Rubrica competencia digital por
Rubrica competencia digitalRubrica competencia digital
Rubrica competencia digitaljcdominguez59
351 vistas3 diapositivas

Más de jcdominguez59(12)

Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotción infantil? modificado por jcdominguez59
Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotción infantil? modificadoPmv ¿Por qué en Europa no hay explotción infantil? modificado
Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotción infantil? modificado
jcdominguez59243 vistas
Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotación infantil? modificado con TIC por jcdominguez59
Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotación infantil? modificado con TICPmv ¿Por qué en Europa no hay explotación infantil? modificado con TIC
Pmv ¿Por qué en Europa no hay explotación infantil? modificado con TIC
jcdominguez59181 vistas
Por qué en Europa no hay explotación infantil por jcdominguez59
Por qué en Europa no hay explotación infantilPor qué en Europa no hay explotación infantil
Por qué en Europa no hay explotación infantil
jcdominguez59173 vistas
Pmv "Por qué en Europa no haye explotación infantil modificado por jcdominguez59
Pmv "Por qué en Europa no haye explotación infantil modificadoPmv "Por qué en Europa no haye explotación infantil modificado
Pmv "Por qué en Europa no haye explotación infantil modificado
jcdominguez59256 vistas
Artefactos herramientas por jcdominguez59
Artefactos herramientasArtefactos herramientas
Artefactos herramientas
jcdominguez59201 vistas
Rubrica competencia digital por jcdominguez59
Rubrica competencia digitalRubrica competencia digital
Rubrica competencia digital
jcdominguez59351 vistas
Orientación final 4º de eso por jcdominguez59
Orientación final 4º de esoOrientación final 4º de eso
Orientación final 4º de eso
jcdominguez59264 vistas
Orientación final 4º de eso por jcdominguez59
Orientación final 4º de esoOrientación final 4º de eso
Orientación final 4º de eso
jcdominguez59448 vistas
ABP Unidad 3 Proyecto Mínimo Viable por jcdominguez59
ABP Unidad 3 Proyecto Mínimo ViableABP Unidad 3 Proyecto Mínimo Viable
ABP Unidad 3 Proyecto Mínimo Viable
jcdominguez59295 vistas
Como siempre como nunca por jcdominguez59
Como siempre como nuncaComo siempre como nunca
Como siempre como nunca
jcdominguez59186 vistas
Investigamos para mejorar cuestionario de evaluación de proyectos por jcdominguez59
Investigamos para mejorar cuestionario de evaluación de proyectosInvestigamos para mejorar cuestionario de evaluación de proyectos
Investigamos para mejorar cuestionario de evaluación de proyectos
jcdominguez59259 vistas
Proyecto investigamos para mejorar mooc educalab por jcdominguez59
Proyecto investigamos para mejorar mooc educalabProyecto investigamos para mejorar mooc educalab
Proyecto investigamos para mejorar mooc educalab
jcdominguez59418 vistas

Proyecto trabajo infantil

 • 1. D e p . C i e n ci a s S o ci a is e H u m a n i d a d e s PROXECTO HUMANÍSTICO INTERDISCIPLINAR SOBRE A EXPLOTACIÓN INFANTIL CURSO: 4º ESO ÁREAS: CIENCIAS SOCIAIS (HISTORIA), ÉTICA e RELIXIÓN. HILOS CONDUCTORES: • ¿Siempre existieron los derecho laborales en Europa? • ¿Por qué en el existen en todo el mundo los mismos derechos? • ¿Valoramos los logros sociales obtenidos durante los dos últimos siglos? ¿somos conscientes de la importancia que tienen para nosotros? • ¿Cómo contribuyó la Iglesia a la consecución de estos derechos?
 • 2. METAS DE COMPRENSIÓN Que los alumnos comprendan: 1. Que la Revolución Industrial está en el origen del problema. 2. En que condiciones vivían y trabajaban los niños durante la R.I. en Europa. 3. Que los derechos no fueron un regalo sino un logro de la organización y lucha de los obreros. 4. Que la Iglesia, aunque tarde, también contribuyó contribuye a la creación de una sociedad más justa por medio de la Doctrina Social y del movimiento obrero católico. 5. Por que en muchos lugares del mundo hoy no se respetan esos derechos. ENUNCIADO y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: ¿POR QUE EN EUROPA NO HAY EXPLOTACIÓN INFANTIL? Lluvia de ideas. En grupos de tres, nos preguntamos que sabemos del tema y qué precisamos saber Elaborar un Mapa mental. GRUPOS DE 3 ALUMNOS FORMADOS POR EL PROFESOR. PLANIFICACIÓN - TEMPORALIZACIÓN 1ª sesión Explicación del proyecto y de la actividad de síntesis final. Reparto de fotocopias. Formación de grupos. Plantexamento del problema. Por que en Europa no hay explotación laboral. Trabajo grupo: LLUVIA DE IDEAS. Mapa mental . 2ª sesión Visionado de la secuencia de la película Daens. VELO ?PIENSO ?ME PREGUNTO. (20 mí) Explicación de la rutina COMPARA - CONTRASTA? dos imágenes. Trabajo individual para traer cómo tarea el próximo día: Seleccionar una imagen del siglo XIX o principios del XX y otra actual y aplicar la rutina. 3ª sesión Recogida de la tarea. Trabajo en grupo: Listado en el cuaderno de las condiciones de vida y trabajo de los niños a partir de textos. Fotocopia textos 4ª sesión Explicación profesor organización mov. Obrero. Ideología marxista y anarquista. Compara-contrasta? Marx-Bakunin. 5ª sesión 6ª ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E DE SÍNTESE. TRABALLO EN GRUPO.
 • 4. METAS ACTIVIDADES COMPETENCIAS EVALUACIÓN 2, 3 ACTIVIDAD INICIAL: PLANTEXAMENTO: ¿Por qué en Europa no hay explotación infantil? LLUVIA DE IDEAS. Qué se y qué necesito saber? MAPA MENTAL ? reparto de tareas. C.SOCIAL C.A.A.A. 1,2, 4 ACTIVIDADE INICIAL Visionado secuencia película Daens. Veo – pienso – me pregunto. C.INTRAPERS. C.A.A.A. Cuaderno 1, 5 ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Compara-contrasta dúas imágenes. FOTOCOPIA PLANTILLA. C.SOCIAL C.LING. C.A.A.A. Actividad 1, 2 ACTIVIDADE INVESTIGACIÓN Listado de las condicións de vida y trabajo de los niños a partir del análisis de textos históricos. Fotocopia textos. C.LING. C.TRAT.INF. actividad 3 ACTIVIDADE de aprendizaje Explicación por parte do profesor dos principales conceptos ideológicos do marxismo e do anarquismo e das sus diferencias más significativas. C.TRAT.INF. Apuntes 3 ACTIVIDADE INVESTIGACIÓN Obtener información sobre la legislación laboral en España e sobre o trabajo e derechos dos menores. Ver Estatuto dos trabajadores sección 2ª e 3ª. C.SOCIAL C.TRAT.INF. 4 ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Haced un resumen de los principios fundamentales de la DSI y cread un slogan reivindicativo que contenga la idea de algunos principios. (mínimo 5) http://www.corazones.org/iglesia/mundo_iglesia/doctrina_so cial.htm http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com.es/search/l abel/MOVIMIENTO%20OBRERO%20Y%20CRISTIANISMO C. DIX. C.A.A.A. C. SOCIAL C.ARTÍSTICA Resumen 5 Confecciona un mapa mundi de la explotación infantil e aporta datos estadísticos. C.MAT. C. INF. DIX. Mapa
 • 5. 5 ACTIVIDAD DE SÍNTESIS FINAL Texto denuncia ONU acompañado de imágenes y datos. Te seleccionaron para que denuncies ante la Asamblea de las Naciones Unidas los abusos a los que están sometidos muchos niños en la actualidad. Al igual que en Europa ya hay años que se lexislou para salvaguardar estos derechos, deberás reivindicar que también se apliquen estas mismas leyes en todo el mundo. En un breve discurso -un folio- que acompañarás de una presentación (ppt o prezi) con imágenes y datos, denunciarás la situación de explotación que viven muchos niños en 5 países -un país de cada continente-, los intereses económicos que están detrás, la indiferencia de los propios gobiernos y, en ocasiones, la colaboración de la comunidad internacional. Para daros una idea, podéis ver o leer el discurso de Malala Yousafzai en la ONU el día 20/11/2013 C. SOCIAL. C. LING. C. INTERPERS. C. DIXITAL Texto 2,3 COMPOSICIÓN PERSONAL SOBRE LOS TEXTOS Prueba sobre textos.
 • 6. TEXTOS Texto 1 Nos distritos fabrís é corrente que os pais envíen a traballar os seus fillos e fillas aos sete ou oito anos, en inverno e verán, ás seis da mañá, ás veces cando aínda é de noite e ás veces con xeada e neve, para ir ás fábricas, que a miudo teñen unha elevada temperatura e unha atmosfera pouco beneficiosa para o organismo humano e onde a maioría dos obreiros traballan ata as doce do mediodía; entón teñen unha hora libre para xantar e logo volven para continuar, na maioría dos casos, ata as oito da tarde. Hoxe en día os nenos deben traballar incesantemente para gañar a mera subsistencia: non se lles acostumou a diversións inocentes, sas e intelixentes; non se lles concede tempo libre se é que antes estaban afeitos a iso. Non saben o que é o esparexemento, só o cesamento no traballo. Están rodeados doutros nenos nas mesmas circunstancias, e así, ao pasar da nenez á xuventude, pouco a pouco inícianse, especialmente os homes, pero a miúdo tamén as mulleres, nos sedutores praceres da droga e a embriaguez; para isto preparoulles o duro traballo diario, a falta de mellores costumes e o baleiro total das súas mentes." .R. Owen. Observations an the Effect at the Manufacturing System, 1815 Texto 2 Vinlle os ollos e pregunteille que pasara. dixo: o vixilante azoutoume, pero non protestes, porque nos botará á rúa. O vixilante déra a correazos por non ter cumprido inmediatamente as súas ordes. Tiña as costas en carne viva, e seguía tendo sinais quince días despois. Texto 3 O meu rapaz Edwin era alegre e ben dereito antes de entrar na fábrica, pero tras tres anos alí, entroulle unha debilidade nos xeonllos que case non podía andar. Moitos dixéronme que o sacase de traballar, pero son un home pobre con moita familia e necesitaba o seu xornal. Texto 4 Empurro cubos de carbón. Esta calva da cabeza fíxenma empurrando cubos. empúrroos uns dous quilómetros baixo terra e tráioos de volta. Pesan tres quintas e fago uns once viaxes cada día. Os picadores de carbón para os que traballo péganme se non me bulo. Son a única rapaza do pozo. Hai uns vinte rapaces e quince homes. Os homes van nus. Preferiría traballar na fábrica téxtil que no pozo. Texto 5 (aos nenos máis pequenos) chámaselles "trampeiros". Séntanse nun burato e abren e pechan as portas. están no pozo todo o tempo que está a funcionar, con frecuencia unhas doce horas diarias. Séntanse no chan húmido e adoitan ter de cinco a dez anos. Texto 6 Traballo no pozo de Gawber. Non é moi canso, pero traballo sen luz e paso medo. Vou ás catro e ás veces ás tres e media da mañá, e saio ás cinco e media da tarde. Non me durmo nunca. Ás veces canto cando hai luz, pero non na escuridade, entón non me atrevo a cantar. Non me gusta estar no pozo. Estou medio durmida ás veces cando vou pola mañá. Vou a escola os domingos e aprendo a ler. (...) Ensínanme a rezar (...) Oín falar de Xesucristo moitas veces. Non sei por que veu á terra e non sei por que morreu, pero sei que descansaba a súa cabeza sobre pedras. Prefiro, de lonxe, ir á escola que estar na mina. Texto 7 Hai fiaduras en Manchester que ocupan as mulleres dezasete horas diarias, das cales quince horas e media son de traballo efectivo. En canto aos nenos, véselles, en Escocia principalmente, despois dunha semana de traballo pasar o domingo na cama... Nas manufacturas de algodón, por exemplo, as mulleres e os nenos representan o 57% do número dos obreiros. Hai talleres de tisaxe nos que non se ve unha soa cabeza de home, e talleres de desmonte e cardado onde os rapaces son os únicos empregados. A
 • 7. preferencia que os manufactureiros teñen polas mulleres e as rapazas explícase pola inferioridade dos seus salarios, aínda que a maior vantaxe destes equipos radica na docilidade que demostran. León FAUCHER, 1856. Nos primeiros anos da década de 1830, o Parlamento británico iniciou unha investigación sobre as condicións de traballo nos centros fabrís, desvelando as moitas horas de traballo, os accidentes, enfermidades e malos tratos aos nenos. Os informes parlamentarios sobre as condicións de traballo impresionaron ao público. Non obstante, houbo os que argumentaron que non había nada malo no feito de que os nenos traballasen en fábricas ou minas, e que era cuestión dos seus pais decidir se os enviaban ou non a traballar. para os donos das fábricas, o traballo dos nenos era absolutamente imprescindible. Texto 8 O traballo dos trampeiros non é triste nin monótono, e non están sós todo o tempo na escuridade. O trampeiro está normalmente alegre e satisfeito. Texto 9 Visitei moitas fábricas durante varios meses, e non vin pegar ningún neno, nin tampouco vin nenos desgraciados. Parecían alegres e espertos, gozando dun exercicio físico moderado. O traballo destes vivaces xeniecillos recordábame a un deporte. Non daban ningunha mostra de estar esgotados. Texto 10 Aquí vin, ou crin ver, unha raza dexenerada, seres humanos achaparrados, debilitados e depravados, homes e mulleres que non chegarán a anciáns, nenos que nunca serán adultos. Era un espectáculo lúgubre. Falando despois co propietario da fábrica, este consideraba os malos costumes do Manchester pobre, e a miseria dos cuartos, moito máis culpables da debilidade e da saúde enfermiza dos obreiros que o confinamento das fábricas... A pesar diso, non obstante, estou convencido de que, independentemente dos vicios morais e domésticos, o prolongado traballo nas fábricas, a necesidade de descanso, a vergonzosa redución dos intervalos de comidas, e especialmente o traballo prematuro dos nenos, reduce grandemente a saúde e o vigor, e é causa do miserable aspecto dos obreiros. " Ch.T. Thackrah. 1832. ____________________________________________________________________________________ ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 1. Aprovechamiento del tiempo de trabajo en el aula a partir de la observación del profesor. 10% 2. Actividad sobre la película “Daens”. Veo- pienso-me pregunto. 5% 3. Compara ? contrasta. 10% 4. Resumen y slogans sube la Doctrina Social de la Iglesia. 5. Composición escrita. 25% 6. Actividad de síntesis final: Texto denuncia. 40% 7. Autoevaluación del proyecto. 10%