Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Menadzment Investicijama - Izrada investicionog programa - primer

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 27 Anuncio

Menadzment Investicijama - Izrada investicionog programa - primer

Kako efektivno upravljati investicijama? Kako doneti pravu investicionu odluku? Na čemu se zasniva dobar menadžment investicijama? Sta je investicioni program? Šta sadrži?

Izrada investicionog programa treba da prethodi svakom donošenju odluke vezane za upravljanje investicijama i ulaganje u investicione projekte, naročito ako su u pitanju greenfield investicije. Sagledavanjem planiranog projekta iz raznih uglova i sumiranjem rezultata mnoštva analiza dobijaju se dovoljno dobri inputi za manje rizično investiciono odlučivanje.
Navedeni primer investicionog ulaganja građevinske firme u izgradnju betonare je apstraktan. Numerički podaci koji su korišćeni su približni stvarnim, na osnovu stanja i kretanja na tržištu Srbije 2009. godine, ali ne potiču iz poslovanja neke konkretne firme.
Svrha prikaza ovog investicionog programa jeste osvrt na sve relevantne činjenice koje su povazane sa upravljanjem investicijama i ulaganjem u novi investicioni projekat.
Sadržaj programa je definisan na osnovu materijala razvijenog u SLGRP, Programa za reformu lokalne samouprave u Srbiji, finansiranog od strane USAID, čiji deo je predstavljen ovom prezentacijom.
------------------------------------------------------------

How to effectively manage the investments? How to make the right investment decision? What is the base of Investment Management? What are the features and parts of good Investment Program?

Making the Investment Program should precede to any decision related to investment management and investment in capital projects, especially when we are talking about greenfield investments. Reviewing the proposed project from various angles and summing the results of many analyzes provide enough inputs for a less risky making investment decisions.
This presentation is just a part of the investment program. It is used only as an example.

Kako efektivno upravljati investicijama? Kako doneti pravu investicionu odluku? Na čemu se zasniva dobar menadžment investicijama? Sta je investicioni program? Šta sadrži?

Izrada investicionog programa treba da prethodi svakom donošenju odluke vezane za upravljanje investicijama i ulaganje u investicione projekte, naročito ako su u pitanju greenfield investicije. Sagledavanjem planiranog projekta iz raznih uglova i sumiranjem rezultata mnoštva analiza dobijaju se dovoljno dobri inputi za manje rizično investiciono odlučivanje.
Navedeni primer investicionog ulaganja građevinske firme u izgradnju betonare je apstraktan. Numerički podaci koji su korišćeni su približni stvarnim, na osnovu stanja i kretanja na tržištu Srbije 2009. godine, ali ne potiču iz poslovanja neke konkretne firme.
Svrha prikaza ovog investicionog programa jeste osvrt na sve relevantne činjenice koje su povazane sa upravljanjem investicijama i ulaganjem u novi investicioni projekat.
Sadržaj programa je definisan na osnovu materijala razvijenog u SLGRP, Programa za reformu lokalne samouprave u Srbiji, finansiranog od strane USAID, čiji deo je predstavljen ovom prezentacijom.
------------------------------------------------------------

How to effectively manage the investments? How to make the right investment decision? What is the base of Investment Management? What are the features and parts of good Investment Program?

Making the Investment Program should precede to any decision related to investment management and investment in capital projects, especially when we are talking about greenfield investments. Reviewing the proposed project from various angles and summing the results of many analyzes provide enough inputs for a less risky making investment decisions.
This presentation is just a part of the investment program. It is used only as an example.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Menadzment Investicijama - Izrada investicionog programa - primer

 1. 1. IZRADA INVESTICIONOG PROGRAMA Upravljanje investicijama maj 2009. god. Betonara prema ekološkim zahtevima AD “Kompanija”, Beograd Primer studije priredila Jelena Bogdanic
 2. 2. SADRŽAJ - Kompletno predstavljen investicioni program sadrži dole navedena poglavlja koja su detaljno razrađena na osnovu analiza i iskustva. - Kroz ovu prezentaciju prikazan je delimično, u skraćenoj verziji, investicioni program i to da bi se ukazalo na bitne elemente i proračune koji su neophodni kada se razmatra ulaganje u novi investicioni projekat.
 3. 3. SADRŽAJ Napomena: - Kompanija koja je u ulozi investitora je izmisljena. - Numerički podaci koji su korišćeni su približni stvarnim, na osnovu stanja i kretanja na tržištu Srbije 2009. godine, ali ne potiču iz poslovanja neke konkretne firme. - Svrha prikaza ovog investicionog programa jeste osvrt na sve relevantne činjenice koje su povazane sa upravljanjem investicijama i ulaganjem u novi investicioni projekat. - Sadržaj programa je definisan na osnovu materijala razvijenog u SLGRP, Programa za reformu lokalne samouprave u Srbiji, finansiranog od strane USAID, čiji deo je predstavljen ovom prezentacijom.
 4. 4. UVOD • AD “Kompanija”, Beograd, predstavlja vodeću kompaniju na području Vojvodine u izgradnji puteva i putnih objekata, aerodromskih pista, vanjskih uređenja oko stambenih i industrijskih objekata. • Firma je osnovana u državnom sektoru 1987. godine i poslovala je kao javno gradjevinsko preduzeće sve do 2008. godine kada je većim delom prešla u privatno vlasništvo. Zapravo, danas funkcioniše kao akcionarsko drustvo. • Oprema za obavljanje građeviskih radova nabavljana je, u skladu sa mogućnostima i potrebama, od dana osnivanja pa do danas. Isto važi i za gradnju poslovnih objekata za vlastite potrebe. • Tehnologija proizvodnje u betonarama nije se značajnije menjala tokom njihovog rada i postojanja. Kompanija posluje sa četiri postojeće betonare različitog kapaciteta, ali proizvodnja betona u njima ne zadovoljava ekološke zahteve (otpadna voda, kalo). • Potreba za još jednom betonarom većeg kapaciteta u blizini sedišta preduzeća, koliko zbog amortizovane dve betonare manjeg kapaciteta, toliko i zbog njihove tehnološke, a naročito ekološke zastarelosti, što već predstavlja “usko grlo” u poslovanju.
 5. 5. KONAČNA OCENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI INVESTITORA • Glavni konkurenti: • AD “Neimar” - betonare s tzv. "zvezdom" • DOO “Graditelj” - toranjske betonare • AD “Vojvodina-putevi” - mobilne betonare • Kvalifikaciona struktura i broj stalno zaposlenih radnika u „Kompanija“ u potpunosti odgovaraju zahtevima poslovanja, a time i uspešnog investiranja (ukupno zaposlih 194, prosečna neto plata 35.000 dinara) • Vrednost osnovnih sredstava procenjuje se na 421.600.000 dinara. • Poseduje sopstveno zemljište oko 50.000 m2, što znači da je zemljište od 2500 m2, potrebno za novu betonaru, obezbeđeno. • U prošloj poslovoj godini „Kompanija” je poslovala sa dobitkom od 96.711.840 dinara, i na kraju godine nije imala neizmirene obaveze za kredite • Stepen pokrivenosti zaliha dugoročnim izvorima (sopstveni kapital 423.600.000 dinara) je 100%.
 6. 6. ANALIZA TRŽIŠTA • Realizacijom projekta izgradnje betonare, tržištu će biti ponuđen visokokvalitetan beton (savremene laboratorije, kvalitetne komponente). • Proizvodnja betona za lokalno, i delimično regionalno tržište. • U odnosu na glavne konkurente u regiji, “Kompaniju” karekterišu i snage i slabosti. • Na republičkom nivou, prema statističkim podacima, prosečna proizvodnja svežeg betona u poslednje tri godine je oko 600 000 m3 , a u stalnom je porastu. Stepen iskorišćenosti kapaciteta varira u zavisnosti od tražnje za betonom, kao i od dužine trajanja građevnske sezone. • Tražnja za betonom, a time i plasman, zavise od kupovne moći potencijalnih potrošača, cene i kvaliteta proizvedenog betona, poštovanja rokova isporuke, kao i od korporativnog identiteta, imidža i reputacije samih proizvođača, što važi i za “Kompaniju”. • Uvodeći proizvodnju betona u skladu sa ekološkim zahtevima EU, “Kompanija” će biti u prednosti u odnosu na većinu konkurenata.
 7. 7. ANALIZA TRŽIŠTA • Država je takođe bitan faktor tražnje za betonom kao kupac velikih količina ovog proizvoda. Takođe, država podstiče gradnju malih hidrocentrala . • Tržište nabavke - kao osnovni inputi u proizvodnji betona pojavljuju se: • cement (fabrika cementa Beočin), • agregati („Geosfera”, i nekoliko konkurentskih separacija šljunka u okolini) • voda, a po potrebi se dodaju aditivi (gradski vodovod). • U odnosima sa javnošću, „Kompanija” treba stalno da naglašava da poštuje ekološke zahteve (putem saopštenja za javnost ili organizovanjem svečanosti nakon uspešno ispunjenog ugovora o gradnji). • Pomoću raznih promotivnih kampanja „Kompanija” treba da stekne lojalnost kupaca betona, bilo učešćem njenih predstavnika na TV-kanalima, bilo reklamiranjem, ističući kvalitet svog proizvoda kao i zavidne prateće usluge.
 8. 8. TEHNOLOŠKI PROJEKAT • Fabrika betona će proizvoditi svežu betonsku masu, u svemu prema važećim tehničkim propisima i standardima, zahtevima savremenog tržišta, a u pogledu ekoloških zahteva u skladu sa kriterijima EU. • Betonara je teoretskog kapaciteta 35 m3 /čas, a planirana prosečna godišnja proizvodnja je 30.000 m3 . • U pogledu konstruktivnih rešenja, trenutno na tržištu su najzastupljenije betonare sa zvezdom za skladištenje agregata (odvojeni boksovi za frakcije) kod kojih se unutrašnji transport (povlačenje) materijala u boksovima izvršava pomoću skejpera, a transport od boksova do vaga pomoću transportnih traka. • Faktori koji su uticali na izbor vrste betonare koja će se graditi su: raspoloživo zemljište, cena, potreban kapacitet, i nastupajuće “ekološko doba”. • Tehnološki proces: 1. dovođenje u mešalicu agregata, cementa, vode i njihovo doziranje (aditivi) 2. nakon mešanja, istresanje sveže betonske mase u mikser-pumpu 3. pranje mešalice i reciklaža otpadnih voda i drugih ostataka
 9. 9. L o k l n i p u t Tehnološko-pristupniput Kance -larija Labora -torija O g r a d a MS R Agregat 0-4 Agregat4-8 Agregat8-16 Agregat16-32 Pesak 380 V 380V Gradski vodovod S = Silos cementa M = Mešalica R = Uređaj za reciklažu GRAĐEVINSKI PROJEKAT
 10. 10. PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA 1. Iskop humusnog sloja, sa odvozom m2 2500 40 100 000 2. Iskop zemlje za temelje objekata m3 80 450 36 000 3. Betoniranje temelja objekata (mešalice, silosa cementa, uređaja reciklaže, kancelarije sa laboratorijom) m3 48 6.000 288 000 4. Izrada tamponskog sloja od rečnog šljunka na radnim površinama m3 400 500 200 000 5. Izrada pregrada zvezde za agregat m2 210 1.000 270 000 Ukupno grđevinski radovi: 894 000 PREDRAČUN INSTALATERSKIH RADOVA 1. Izrada svih elektro instalacija betonare i priključivanje istih na gradsku elektro mrežu ......................................... . 330.000 2. Izrada svih vodovodnih instalacija betonare i priključivanje istih na gradski vodovod .................................... 260.000 3. Izrada kanalizacije za viškove otpadnih voda površinske vode ....................................................................... 300.000 4. Izrada svih telefonskih instalacija betonare i priključak na gradsku TT mrežu .............................................. 210.000 Ukupno instalaterski radovi: 1.100.000 GRAĐEVINSKI PROJEKAT I PROJEKAT INSTALACIJA
 11. 11. ANALIZA LOKACIJE MAKROLOKACIJA • Kompanija je smeštena u okolini najvećeg grada u regionu. Nalazi se na izlazu iz Beogradu, u industrijskoj zoni. Takođe, u regionu je smestena i Fabrika cementa Beočin koja je jedan od glavnih dobavljača cementa. • Konkurenti: DOO „Graditelj“, AD „Vojvodina-putevi“, AD „Neimar“ • S obzirom da se u Novom Sadu i Beogradu nalaze građevinski fakulteti i brojne građevinske škole, obezbeđeni su stručni kadrovi. MIKROLOKACIJA • Parcela se nalazi uz lokalni put solidne kolovozne konstrukcije (asfaltiran), koji predstavlja vezu sa regionalnim putem udaljenim 2km. • Uz put postoje vodovod, kanalizacija, elektro-vod i telefonska linija. Površina tla predviđenog za gradnju je prirodno ravna, što će zahtevati minimalne zemljane radove kao pripremu za realizaciju ove investicije. Izvršena ispitivanja geomehaničkog svojstva i nosivosti tla pokazala su zadovoljavajuće rezultate prema postojećim atestima.
 12. 12. ANALIZA EKOLOGIJE • Otpadne materije koje nastaju pri proizvodnji betona su otpadna voda i kalo. Otpadna voda, kao takva, ne može se ponovo koristiti u proizvodnji jer je potrebna hemijski čista voda, dok je čvrsti otpad potrebno razgraditi i po mogućnosti ponovo koristiti u nekoj delatnosti. • Betonara, u čiju gradnju „Kompanija“ planira da investira, potpuno zadovoljava sve kriterijume zaštite okoline jer se u njoj nalaze separator ulja i masti, bazen za otpadne vode i ekofilteri koji sprečavaju izlaz cementne prašine. Sve je kompjuterizovano i ako u bilo kom trenutku količina cemente prašine bude veća, automatski se vraća u skladšta. • S obzirom na kružni proces ponovnog korišćenja vode u proizvodnji betona, ostvaruje se ušteda vode koja se inače troši iz vodovoda pijaće vode.
 13. 13. PROJEKAT ORGANIZACIJE AD“Kompanija” finansije IRPR i marketing proizvodnjakadrovi Obezbeđenje potrebnih fin. sredstava ... betonara SSS VSS VS KV PKV&NKV VKV rukovodilac električar laborant radnik - oglasi - reklame - saopštenja za javnost - organiz. skupova .... Služba za investicije • Prikazana je organizaciona šema AD „Kompanija“ posle investicionog ulaganja u izgradnju betonare
 14. 14. POTREBAN BROJ I KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH   Kvalifikaciona struktura zaposlenih radnika Broj zaposlenih   VSS (rukovodilac betonare) 1   VKV (ekektričar) 1   SSS (laborant) 1   KV (radnik na dozirnim postrojenjima) 1   Ukupan broj zaposlenih radnika 4 ANALIZA KADROVA • S obzirom na veličinu firme, “Kompanija” raspolaže sa zadovoljavajućom kvalifikacionom strukturom i brojem radnika, tako da će potrebne kadrove za rad na betonari obezbediti iz sopstvenih kapaciteta. •Dodatni treninzi, obuke i slično, nisu potrebni.
 15. 15. POTREBNA INVESTICIONA SREDSTVA NAZIV OPIS I OSNOVNE KARAKTERISTIKE VREDNOST 1 Zemljište 200.000 1.1. 2500 m2 Sopstveno zemljište - 1.2. Uređenje zemljišta Tamponski sloj 200000 Građevinski objekti 1.794.000 2.1. Temelj betonare Iskopi i betoniranja 424000 2.2. Zvezda betonare Temelji 270000 2.3. Instalacije Električna energija, voda, kanalizacija, PTT 1100000 3. Oprema 18.006.000 3.1. Mešalica sa kabinom Kapacitet 0,50m3 /1 ciklus 7525000 3.2. Oprema za doziranje Komponente: agregat, cement, voda 1800000 3.3. Silosi cementa Kapacitet min 100 tona 1575000 3.4. Zvezda agregata Pregradne konstrukcije 856000 3.5. Uređaji za reciklažu Za otpadne vode i kalo 1800000 3.6. Kancelarija sa labaratorijom Kontejnerski tip sa pregradom, dimenzija 6m x 3m 4450000 UKUPNO 20.000.000
 16. 16. POTREBNA INVESTICIONA SREDSTVA VRSTA INVESTICIJE GOD. VREDNOST DANI VEZIVA- NJA KOEFICI- JENT OBRTA POTREBNA TOS 1 Obrtna sredstva 120.000.000 40 9 13.509.993 1.1 Zalihe sirovina i materijala 120000000 40 9 13509993 1.2. Nedovršena proizvodnja - - - - 1.3. Zalihe gotovih proizvoda - - - - 1.4. Druga obrtna sredstva - - - - 2. Izvori iz tekućeg poslovanja 102.120.000 30 12 8.509.993 2.1. Dobavljači 100000000 30 12 8333333 2.2. Amortizacija 2000000 30 12 166660 2.3. Obaveze iz dohotka 120000 30 12 10000 Potrebna obrtna sredstva 120.000.000 15 24 5.000.000
 17. 17. IZVORI FINANSIRANJA STAVKE IZNOS 1. VLASTITA SREDSTVA 10.000.000 2. PARTNERI - 3. KREDITI • 15.000.000 3.1. Dugoročni kredit kod banke „Invest“ • 15.000.000 4. OSTALI IZVORI - U K U P N O 25.000.000 KREDITI Iznos Rok otplate Kamatna stopa Period mirovanja 1 Kredit 1 15.000.000 15 8% 0 2 Kredit 2 UKUPNO 15.000.000 Obaveze prema izvorima finansiranja
 18. 18. OBRAČUN AMORTIZACIJE STRUKTURA OSNOVNIH SREDSTAVA NABAVNA VREDNOST STOPA AMORTIZACIJE GODIŠNJI IZNOS AMORTIZACIJE 1 Građevinski objekti 1.794.000 1,8% 32.292 2 Oprema 18.006.000 10,93% 1.967.708 3 Dugogodišnji zasadi - - - 4 Osnovno stado - - - 5 Materijalna prava - - - 6 Ostala osnovna sredstva - - - UKUPNO 19.800.000 - 2.000.000 OBRAČUN ZARADA Pokazatelji Broj zaposlenih Prosečna bruto plata/mesečno Ukupno bruto plate/godišnje Kvalifikaciona struktura VSS 1 58.170 698.040 VKV 1 46.930 563.160 SSS 1 39.130 469.560 KV 1 35.770 429.240 UKUPNO 4 45.000 2.160.000
 19. 19. BILANS USPEHA Red. br. STAVKE/ god. 1. god. (u 000) 2. god. (u 000) 3. god. (u 000) 4.god. (u 000) 5.god (u 000) 1. Ukupni prihodi 120.000 126.000 132.300 139.000 146.000 2. Ukupni rashodi 109.000 112.844 116.914 121.167 125.658 2.1. Direktni materijalni troškovi 101.740 105.810 110.042 114.444 119.021 2.2. Amortizacija 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.3. Troškovi zarade 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.4. Nematerijalni troškovi 800 700 750 800 700 2.5. Finansijski troškovi 2.200 2.024 1.862 1.713 1.627 2.6. Ostali troškovi 100 150 100 50 150 3. Dobit / gubitak (1-2) 11.000 13.156 15.386 17.833 20.342
 20. 20. FINANSIJSKI TOK Red. Br. STAVKE/ god. 1. god. (u 000) 2. god. (u 000) 3. god. (u 000) 4. god. (u 000) 5. god. (u 000) 1 Prilivi 135.000 126.000 132.300 139.000 146.000 1.1. Ukupni prihod 120.000 126.000 132.300 139.000 146.000 1.2. Izvori finansiranja 15.000 - - - - 1.3. Ostatak vrednosti - - - - - 2 Odlivi 131.120 110.970 115.046 119.306 123.804 2.1. Ukupna ulaganja 25.000 - - - - 2.1. Direktni materijalni troškovi 101.740 105.810 110.042 114.444 119.021 2.2. Troškovi zarada 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.3. Nematerijalni troškovi 800 700 750 800 700 2.4. Obaveze prema izvorima finansiranja 2.200 2.024 1.862 1.713 1.627 2.5. Porezi i doprinosi 120 126 132 139 146 2.6 Ostali troškovi 100 150 100 50 150 3. Neto efekti (1-2) 3.880 15.030 17.254 19.694 22.196
 21. 21. DINAMIČKA OCENA Neto sadašnja vrednost i=0,4*0,13+0,6*0,08*(1-0,18)=9% god. prilivi odlivi Neto priliv disk.fatk. NSV 0 135000000 131120000 3880000 1 3880000,00 1 126000000 110970000 15030000 0,917431193 13788990,83 2 132300000 115046000 17254000 0,841679993 14522346,60 3 139000000 119306000 19694000 0,77218348 15207381,46 4 146000000 123804000 22196000 0,708425211 15724205,98 63.122.924,87 NSV= 63.122.924,87 > 0 projekat opravdan
 22. 22. Interna stopa rentabilnosti DINAMIČKA OCENA i=9%, i1=8%, i2=12% god prilivi odlivi neto priliv i1 i2 NSV1 NSV2 0 135000000 131120000 3880000 8% 12% 3880000 3880000 1 126000000 110970000 15030000 8% 12% 13916666,67 13419642,86 2 132300000 115046000 17254000 8% 12% 14792524,01 13754783,16 3 139000000 119306000 19694000 8% 12% 15633732,15 14017800,2 4 146000000 123804000 22196000 8% 12% 16314722,61 14105959,27 64.537.645,44 59.178.185,49 ISR= i1+ NSV1/(NSV1+NSV2)*( i2- i1) ISR=10% ISR>i projekat opravdan za realizaciju
 23. 23. Vreme povraćaja investicije DINAMIČKA OCENA Godine Ulaganja Prilivi (NSV kumulativ) Neotplaćeni deo ulaganja 1 25.000.000 3880000,00 25.000.000,00 2 - 17.668.990,83 21.120.000,00 3 - 32.191.337,43 7.331.009,17 4 - 47.398.718,89 0,00 5 - ... 6 Vreme povraćaja investicije= 2+(25.000.000-17.668.990,83)/ ( 32.191.337,43-17.668.990,83)=2,5 god projekat opravdan
 24. 24. OCENA PROJEKTA U USLOVIMA NEIZVESNOSTI Kritična tačka rentabilnosti Kritična (prelomna) tačka proizvodnje (korišćenja kapaciteta) FT KTP = ------------------------------ x 100% UP - VT KTP=(2000000+2160000+800000+2200000)/(120000000-101740000- 100000)*100%= 39,43% Kritičan obim proizvodnje: KTP=FT/(JPC-PT)=7160000/(4000 - 101840000/30000)=11.828 m3 Kritičan obim prodaje: KTP=11828*JPC=11828*4000=47.312.000 din
 25. 25. OCENA PROJEKTA U USLOVIMA NEIZVESNOSTI STEPEN PROMENE U PROCENTIMA NETO SADAŠNJA VREDNOST INTERNA STOPA PRINOSA 0% 63122924,87 10%>9% -30% 67068209,29 10%>6,3% -25% 66382394,41 10%>6,75% -20% 65708221,74 10%>7,2% -15% 65045434,81 10%>7,65% -10% 64393783,97 10%>8,1% -5% 63753026,19 10%>8,55% +5% 62503249,62 10%>9,45% +10% 61893776,08 10%>9,9% +15% 61294285,75 10%<10,35% +20% 60704565,79 10%<10,8% +25% 60124408,85 10%<11,25% +30% 59553612,94 10%<11,7% Analiza osetljivosti
 26. 26. R B AKTIVNOSTI MESEC 1 / NEDELJE MESEC 2 / NEDELJE MESEC 3 / NEDELJE I II III IV I II III IV I II III IV 1. Pribavljanje investiciono-tehničke dokumentacije (izvođački projekti i odobrenje za građenje) ------- ------- 2. Obeležavanje (iskolčavanje) objekta na terenu -- 3. Skidanje humusnog sloja po projektu --- 4. Iskop temelja po nacrtima projekta dobavljača opreme ----- 5. Betoniranje temelja po nacrtima projekta dobavljača opreme --- ------- 6. Izrada tamponskog sloja od rečnog šljunka, po nacrtima projekta ------- 7. Dopremanje i montaža opreme po projektu dobavljača opreme ------- ------- ------- ------- 8. Izrada elektro-instalacija i prključivanje sa mreže na objekat ------- 9. Izrada kanalizacije i prključivanje sa mreže na objekat ------- 1 0. Izrada vodovodnih instalacija i prključivanje sa mreže na objekat ------- 1 1. Izrada telefonskih instalacija i prključivanje sa mreže na objekat ------- 1 2. Ograđivanje parcele betonare ------- ----- 1 3. Puštanje u probni rad, tehnički pregled objekta i pribavljanje upotrebne dozvole ------- --- TERMIN PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE
 27. 27. HVALA NA PAŽNJI!

×