Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Menorca2008 Final

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Programar Per Competències
Programar Per Competències
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 41 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Menorca2008 Final (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Menorca2008 Final

 1. 1. Un repte que no té marxa enrera: les competències bàsiques Josep Maria Esteve Gibert Novembre 2008
 2. 2. Bases psicopedagògiques Evaluar si alguien es competente es en parte comprobar su capacidad para reorganizar lo aprendido, para transferirlo a nuevas situaciones i contextos. Carles Monereo Cal treballar les competències de: saber ser , saber fer i saber estar Jaques Delors Cal que els alumnes interactuin, actuin autònomament i sàpiguen utilitzar les eines. Projecte Deseco L’èxit dels individus depèn de l’èxit del grup al qual pertanyen, la qual cosa obliga a crear un clima de cooperació . Teoria social de l’aprenentatge:
 3. 3. Les competències bàsiques Comunicativa lingüística i audiovisuals, artística i cultural, Tractament informació i digital, matemàtica, aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, coneixement i interacció món físic, social i ciutad LES TRANSVERSALS: lligades a la construcció del coneixement LES ESPECÍFIQUES: lligades a la visió del món Les transversals: Com ens comuniquem Com interrelacionem les àrees del desenvolupament personal Com aprenem, com fem el tractament de la informació i com usem les matemàtiques ( instruments + aprenentatge + Coneixement ) Les específiques: Con sciènia del món on vivim i les relacions socials i ciutadanes que s ’ estableixen .
 4. 4. L’objectiu no es pot perdre de vista La construcció de l’edifici + la convivència dins del mateix Eines Metodologies + Competències bàsiques + Continguts
 5. 5. Diferències LOGSE - LOE Fets i conceptes La formació humana i intel.lectual dels nostres alumnes
 6. 6. Què som?....només les àrees del currículum? MATES CATALÀ NATURALS ARTÍSTICA CASTELLÀ SOCIALS LLENGUA ESTRANGERA TECNOLOGIA E. FÍSICA
 7. 7. O persones ? AUTÒNOMS PARTICIPATIUS SABER SER SABER FER SABER ESTAR COMPETENTS EFICAÇOS PERSONALITAT DESTRESES HABILITATS TREBALLADORS FELIÇOS Un aprèn a viure amb la seva personalitat i com és, el que hem d’aconseguir és conviure amb els altres
 8. 8. Com planifiquem? Què fa que les CB siguin bàsiques?: <ul><li>Han d’estar a l’abast de tothom </li></ul><ul><li>Han de ser comuns a molts àmbits de la vida </li></ul><ul><li>Han de ser útils per continuar a aprendre </li></ul>Quines competències bàsiques i en funció de què? <ul><li>Del lloc on vivim </li></ul><ul><li>De l’època històrica </li></ul><ul><li>Del context socio-econòmic i cultural </li></ul><ul><li>De les necessitats personals i socials </li></ul>Una persona pot saber llegir molt bé, saber expressar-se i escriure i NO ser competent. Ser-ho, vol dir que a més a més ha de saber què fer amb allò. A què hem d’estar atents? <ul><li>Ensenyar a aprendre al llarg de la vida </li></ul><ul><li>Currículums significatius </li></ul><ul><li>Què fem per desenvolupar-los </li></ul>
 9. 9. Reflexió prèvia: abans i ara Societat industrial Societat del coneixement Informació centralitzada Coneixement adquirit només mitjançant el llenguatge Coneixement no accessible Transmissió de generació en generació Informació distribuïda Coneixement adquirit per moltes vies. Informació accessible accessible Les noves generacions coneixen coses que desconeixen les velles. Informació Coneixement
 10. 10. L’educació al s. XXI TRADICIONALMENT ------ CANVIS A FER Lineal ----------------------------- Multidireccional Estàtica ------------------------- Dinàmica Basat en continguts tramesos --------- Basat en l'experiència dels continguts Amb objectius ----------------- Fites on cada alumne pugui arribar-hi De manera uniforme -------- Diversa (el treball de la diversitat) Individualment ----------------- Cooperació i col.laboració M’ho van ensenyar, ho vaig oblidar, ho vaig veure, ho vaig experimentar, ho vaig aprendre. Confucio Castaño 2006
 11. 11. Primer pas: els objectius clars COMPETÈNCIES DEL CONEIXEMENT Alumnes que aprofundeixin en el treball que duen a terme Alumnes autònons i responsables del seu procés aprenentatge Alumnes col·laboradors i participatius Alumnes generadors de nous coneixements COMPETÈNCIA SOCIAL Alumnes preparats per viure i conviure en la seva societat
 12. 12. Les grans transformacions No podem seguir fent el de sempre! <ul><li>El rol del professors i el treball en equip en la societat del coneixement </li></ul><ul><li>El c urricul um basat en les C. Bàsiques </li></ul><ul><li>Les metodologies que facin possible la millora dels aprenentatges i la convivència </li></ul><ul><li>Els r ecursos més eficients </li></ul><ul><li>L’o rganització de l'horari dels alumnes i dels professors en funció dels objectius de centre </li></ul><ul><li>- Els espai s : per exposar, per llegir, per treballar en petit grup, en gran grup, per investigar, manipular </li></ul>
 13. 13. Un nou rol, una nova responsabilitat <ul><li>Qui és l’autèntic protagonista de les aules? </li></ul><ul><li>Qui és el que posa el màxim esforç? </li></ul><ul><li>Qui prepara els materials a estudiar? </li></ul><ul><li>Qui diu el que toca en cada moment? </li></ul><ul><li>Qui fa les explicacions? </li></ul>Professors treballant en equip , per cicles i preparats intel.lectualment i metodològicament . U n entorn i uns recursos el prou flexibles, que permetin superar la uniformitat dels libres de text On els entorns d'aprenentatge s iguin la base on es desenvolup i e l coneixement personal. On els projectes relacionen totes les àrees i facin de la pràctica, el creiement intel.lectual On cada alumne/a p ugui seguir el seu ritme de treball i s à p iga què se li demana en tot moment. Preguntes Resposta Necessitem: No hauria de ser l’alumne/a? L’autèntic protagonista és el professor
 14. 14. Les programacions Primer pas : Com organitzen el currículum Objectius Com explicar em ? Com sistematitzar em ? Quines activitats prèvies cooperatives far em ? Quin projecte vivencial dur em a terme Competències bàsiques Com entenem L’AVALUACIÓ en un altra context Continguts Treball de claustre
 15. 15. Les programacions: Concreció metodològica <ul><ul><li>- 3R (exposició) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Currículum: Àrees instrumentals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valors: L’atenció </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Treball sistemàtic (individual) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Currículum: totes les àrees </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valors: L’esforç </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Treball cooperatiu (en equip) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Curricular: El coneixement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valors: Socialització </li></ul></ul></ul>25% 25% 50% T. Cooperatiu Sistemàtic 3R Com organitzem l’horari, el currículum, la metodologia i els recursos:
 16. 16. Les programacions Una bona planificació en equip, sempre és una assegurança d’èxit. Segon pas : distribuir-les per àrees en funció de la metodologia de Centre Treball per Departaments
 17. 17. Les programacions Tercer pas : Les unitats de programació Treball per Cicles Tothom sap el que es fa
 18. 18. Resum programacions Departament d’Educació Departaments d’escola Claustres Cicles Aula Continguts + CB Metodologia i organització del Centre 3R + sistemàtic + TC Organització dels continguts i CB en funció del PEC L’objectiu final: la pràctica real Les Unitats Didàctiques en funció de l’organització C + CB Discriminar instruments de coneixement Organització de l’aula amb les UD Els entorns d’aprenentatge
 19. 19. Els recursos físics Per exposar Per sistematitzar Per adquirir coneixement societat informació tecnologia Tant el professor com l’alumne Activitats per l’alumne preparades pel grup de professors Treball cooperatiu estructurat on cada alumne té un paper determinant i necessari pel funcionament del grup La informació rau a la xarxa, el professor ja no és l’única font.
 20. 20. Els recursos metodològics <ul><li>Bloc d’expressió </li></ul><ul><ul><li>Els blocs per a cada alumne </li></ul></ul><ul><ul><li>La wiki d’escola que permet el treball col.laboratiu </li></ul></ul><ul><li>Bloc de suport i autoaprenentatge </li></ul><ul><ul><li>Activitats d’autoavaluació i de suport als aprenentatges </li></ul></ul><ul><li>Bloc de l’aula virtual (les U. De programació) </li></ul><ul><ul><li>Material d’estudi </li></ul></ul><ul><ul><li>Material sisetmàtic </li></ul></ul><ul><ul><li>Material pel TC </li></ul></ul><ul><li>Un escriptori virtual per trencar la discriminació social </li></ul><ul><li>Servidor de continguts </li></ul><ul><ul><li>Estació meteorològica + vídeos + serveis educatius </li></ul></ul><ul><li>Bloc de comunicació amb les famílies </li></ul><ul><ul><li>SMS </li></ul></ul><ul><ul><li>Agenda </li></ul></ul><ul><ul><li>Informacions </li></ul></ul>www.jverdaguer.org
 21. 21. Els espais Han d'afavorir: <ul><li>Poder treballar en silenci </li></ul><ul><li>Poder fer exposicions </li></ul><ul><li>Poder fer consultes en formats diferents </li></ul><ul><li>Poder manipular, crear, experimentar, </li></ul><ul><li>observar </li></ul><ul><li>Poder treballar en gran grup classe </li></ul><ul><li>Poder treballar en parelles o en grups (max. 5 persones) </li></ul><ul><li>Poder visualitzar vídeos, animacions, imatges o so </li></ul>
 22. 22. La formació, una necessitat. La base de tot canvi és la consciència col.lectiva. 1. Adonar-se que alguna cosa NO funciona prou bé. Aquesta és una opció que pot ser personal o com equip. 2. Adonar-se de la necessitat d’adquirir nous coneixements que NO disposem: la formació . També és una opció personal o com equip. 3. Adonar-se que la formació amb nous coneixements també requereix una aplicació diferent de la que hem fet sempre: L’assessorament. 4. Fer-ho! i aquesta és una opció d’equip .
 23. 23. Com ho fem? <ul><li>Formació constant i anual de centre </li></ul><ul><ul><li>Entre professors </li></ul></ul><ul><ul><li>Claustres pedagògics </li></ul></ul><ul><li>Assessoraments a centre </li></ul><ul><li>Claustres setmanals </li></ul><ul><li>Reunions de departament </li></ul><ul><li>Reunions de cicle </li></ul>Teoria Pràctica La comissió PAC vetlla pel bon funcionament i seguiment de:
 24. 24. Qualificar menys i avaluar més Nota Notes Capacitats inicials Miquel Anna Qui tindrà més capacitats de progressar si segueixen en la mateixa línia? 0 10
 25. 25. Què entenem per l’excel.lència? Educar unidireccionalment només cap a la universitat? La nostra feina seria Ensenyar com més matèria possible millor perquè siguin grans matemàtics, grans filòlegs, grans historiadors,... Seria el que sempre s’ha fet.
 26. 26. Què entenem per l’excel.lència? O bé de manera multidireccional? La nostra feina ha de ser diferent Les Competències Bàsiques: la felicitat, la convivència i el coneixement Universitat – món laboral – conviure en parella – conviure en societat – ser feliç – respectar l’entorn – ser un gran ...
 27. 27. Som necessaris! Pensem sempre que, darrera de l’educació hi ha persones, nens i nenes que necessiten de la nostra dedicació, preparació, empenta, energia, exigència, alegria i molta il·lusió. No els podem decepcionar, darrera no hi ha massa gent que ens ajudi. El món no és una camí de roses, ni ho serà mai. L'esforç i el coneixement són els únics instruments que ens faran més lliures i humans. I en aquesta fita l'escola té un paper , i tindrà, molt important. Ja no podem fer el que cada u vulgui i a la seva manera hem de treballar en equip per aconseguir-ho. Autonomia + E.Directius forts + Projecte + Responsabilitat + Estabilitat + Organització + Recursos + avaluació L’escola del s XXI necessita:
 28. 28. Qui voleu ser?
 29. 29. Pensem-hi Tal i com tenim plantejat el sistema això NO seria una realitat La competència NO es basa en el currículum de les àrees, aquestes només són el marc referencial. Una persona competent és quelcom més que nou àrees del currículum. Qualsevol mestre o professor hauria de ser capaç d’aprovar qualsevol examen que es fes durant tota l’educació obligatòria.
 30. 30. Dos camins Posem més especialistes en el sistema O fem un canvi en com eduquem i en funció de què <ul><li>Necessitem déu vegades més de professionals </li></ul><ul><li>Haurem d’ampliar l’horari escolar a moltes més hores </li></ul><ul><li>Seguirem veien a l’alumne de maneracompartimentada </li></ul><ul><li>Suposa treballar en equip </li></ul><ul><li>Tenir clars els objectius i la nostra funció dins del grup </li></ul><ul><li>Treballar des del punt de vista de la diversitat </li></ul><ul><li>Estar preparats per aprendre a aprendre de manera continua </li></ul>
 31. 31. Què és la innovació? És l’aplicació de noves idees, conceptes, recursos, pràctiques i serveis, amb la intenció de ser´més útils i productius en la nostra tasca docent. Mai les coses seran com abans. Mai!. El coneixement ens fa sempre avançar, tot i que a vegades hom pugui sospesar si per millorar o no.
 32. 32. Reflexions L’escola ja no és l'únic reducte del saber. Però només des d’ella el saber i el saber fer perdurarà durant tota la vida. La formació no només durarà un període de la vida, com ara, sinó al llarg de la mateixa. Desenvolupar el coneixement no és cosa fàcil, avaluar-lo és encara més difícil. Les tecnologies milloren el nostre coneixement, però si no les usem bé ens allunyen de moltes realitats igual d’atractives. L’accés a la informació ens hauria de fer millors i més perfectes, no obstant en moltes ocasions s’usen de manera incorrecte i provoquen l’efecte contrari. Ser valent és posar a la pràctica allò amb el que creus fermament i no només predicar-ho.
 33. 33. Fotos d’escola Creació de vídeo. Alumnes 1r. ESO
 34. 34. Fotos d’escola La robòtica
 35. 35. Fotos d’escola L’expressió visual: el vídeo
 36. 36. Fotos d’escola La investigació, l’observació i la manipulació
 37. 37. Fotos d’escola La lectura en parella
 38. 38. Fotos d’escola Els alumnes, els protagonistes
 39. 39. Foto d’escola La ràdio a l’escola des de petits
 40. 40. Fotos d’escola Jornada de portes obertes
 41. 41. Fotos d’escola L’escola: Centre integrat jacint verdaguer

Notas del editor

 • Per què aquest títol, si va de ©.B.  no es pot deslligar la societat on vivim de les seves necessitats.

×