Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Aparell Respiratori  Principals alteracions respiratòries del malalt crític      Dr. Jordi Morillas      Adj...
Introducció al concepte de    respiració
El terme respiració s’aplica per definir l’intercanvi gasósentre les cèl·lules i el medi ambient, per tal d’aconseguirl’ap...
Fases de la respiració
•RESPIRACIÓ EXTERNA:        EXTERNATransport convectiu de gasos des de l’atmosferafins als alvèols pulmonars (vent...
Record anatòmic
Foses nasals i boca
Laringe      Para ver esta película, debe     disponer de QuickTime™ y de         un descompresor .
Sistema bronquial i alvèols                Para ver esta película, debe               dispon...
Irrigació pulmonar:              Porta la sang venosa a oxigenar-se a través              de l’a...
Caixa toràcica
CONTROL DE LARESPIRACIÓ
Fonaments de biofísica   respiratòria
Palv=Ppl+Pel
Pneumotòrax
RESPIRACIÓ TRANQUIL·LA (ABDOMINAL)INSPIRACIÓ:        -ESPIRACIÓ:             Exhalació d’aire.Descens ...
Volums i capacitats  Espirometria
VRI: 3000 ml  CV: VRI+VVP+VRE : 4600 mlVVP: 500 ml  CI: VRI+VVP : 3500 mlVRE: 1100 ml  CFR: VRE+VR : 2300 mlVR: 1200 m...
Valor pronòstic de VEMS i iCV Valor pronòstic de VEMS CV••patologiarespiratòria crònica patologia respiratòria crònica••pa...
Patró Ventilatori NormalPatró Ventilatori NormalFRFR    12.5 ± 2.7 (cpm)      12.5 ± 2.7 (cpm)VcVc    0.53 ± ...
INTERCANVI ITRANSPORT DE GASOS
INTERCANVI I TRANSPORT DEGASOSIntercanvi pulmonar de gasos                Intercanvi cel.lular de gasos
Ventilació  Espai mort (VD): aire circulant en cada cicle que no intervé en  l’intercanvi de gasos:      VD anatò...
Espai mort1. Anatòmic: nas, tràquea, bronquis majors.2. Alveolar: no hi ha intercanvi de gasos.              ...
Volum-minut respiratori (Vm)Volum-minut respiratori (Vm)És la quantitat total d’aire que entra als pulmons per minut. És l...
Variables de la Perfusió             VENTILACIÓ      CO2             DIFUSIÓ      O2...
La difusió de gasos depèn d’una adequada ventilació i perfusió i a mésd’una correcta concordança entre ambdues:PERFUSIÓ PU...
V/Q normal   Relación V/Q normal         ventilación
Efecte espai mort
mala ventilaciónbuena perfusión  Efecte Shunt
Variables de la difusióLa difusió(DP) aa través d’una membrana biològica és directament La difusió(DP)   través d’una m...
MONITORITZACIÓ: capnografia 100% SEGURETAT IOT Molt sensible a alteracions cardíaques/hipotensió GRADIENT : PaCO2-ETCO...
MONITORITZACIÓ:PULSIOXIMETRIA
TRANSPORT D’OXIGEN (TO2)L’oxigen es transportat per la sang de dues  formes:(a)combinats amb Ihemoglobina (oxi-Hb  99,7%...
100             O2 total   22                           CSat  80       ...
Corba de dissociació de l’hemoglobina              pH             PaCO2            ...
TRANSPORT DE CO2 En el glòbul vermell:  5%   dissolt  21% CO2 + HbCO2 HbCO2  63% CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3...
CONCEPTE DE CONSUM D’O2La quantitat d’O2 que consumeixen les cèl·lules ésde 250 ml x min. L’excés de transport d’O2 encond...
Gasometria artrial  pH    7,36  pCO2   35-45 mmHg  pO2   >60 mmHg  HCO3   22 +/- 2  EB    0 +/- 2  SaO2...
Acidosis   Alcalosis  Acidosis    Alcalosis    metabòlica  metabòlica  respiratòria  respiratòriapH     ...
Insuficiència respiratòria      aguda
DefinicióLa síndrome d’IRA es defineix com la incapacitat sobtada que téel sistema respiratori de mantenir una oxigenació ...
EtiologiaCauses pulmonars:•Ocupació espais alveolars•Pneumònia•Hemorràgia alveolar•Edema pulmonar no cardiogènic (SDRA)•Al...
Causes vasculars:•Tromboembolisme pulmonar1.Baix cabal cardíac (dessaturació venosa)
Causes toràciques:•Problemes pleurals•Pneumotòrax•Hemotòrax•Embassament pleural•Traumatisme toràcic•Lesions costals•Lesion...
Causes extrapulmonars:•Edema agut de pulmó•SDRA secundari•Causes ambientals (alçada)•Causes neurològiques•Paràlisis diafra...
clínica•Afectació de l’estat general amb sensació de gravetat•Dispnea•Taquipnea (FR>24 rpm)•Utilització de la musculatura ...
Maneig del pacient amb ira •Oxigenoteràpia •Pulsioximetria •Història clínica •Hemograma •Bioquímica bàsica •Gasometr...
Oxigenació  De baix fluxe(1-5 lt mn)  De baix fluxe(1-5 lt mn) 40 %               40 %  D’alt fluxe amb ...
O2   Aire  Gas   ambiente espiradoA              B             .    51
Oxigenoteràpia de baix     fluxeFluxe O2   FiO2 1Lt/ min  24% aprox 2Lt/min  28% aprox 3Lt/min  32% aprox 4Lt/m...
Hipoxèmia amb patró ventilatori normal: Hipoxèmia amb patró ventilatori normal:-Vt >300 ml -Vt >300 ml-FR <25 rpm -FR <25 ...
Oxigenoteràpia d’alt fluxe   FiO2 %  Fluxe O2        L/min   24     3   26     4   28     6...
Hipoxèmia moderada amb treball respiratori no Hipoxèmia moderada amb treball respiratori noextenuant: extenuant:-Taquipnea...
Màscara amb reservori Fluxe en    Fio2 Lt/min 10-15Lt/min  80-100%
Hipoxèmia severa amb treball respiratori: Hipoxèmia severa amb treball respiratori:-incapaç de parlar -incapaç de parlar-t...
Bossa de ventilació
Hipoxèmia severa amb patró ventilatori ineficaçHipoxèmia severa amb patró ventilatori ineficaçBradipneaBradipneaAturada re...
Boussignac - CPAPFluxe   CPAP> 15 lpm  >5 i <10 cm H2O
Hipoxèmia severa amb treball respiratori extenuant Hipoxèmia severa amb treball respiratori extenuant-incapaç de parlar -i...
Cas clínic       67
Insuficiència respiratòria  crònica aguditzada
definicióDescompensació hipoxèmica (PO2<50) en pacient diagnosticat demalaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). En mol...
Bronquitis crònicaLimitació crònica al fluxe aeri caracteritzada per tos i expectoració cròniques.En cas d’expectoració im...
Emfisema pulmonarLimitació crònica al fluxe aeri caracteritzada per hiperinsuflació toràcica.Aspecte clínic del pacient:•C...
Etiologia MpocLa causa més important és el tabac.     No fumador          Fumador
Causes de descompensació (Irca) •Infecció respiratòria (50% de les descompensacions) •Descompensació hipercàpnica per seda...
Clínica irca  Clínica específica de la causa de la descompensació:   Clínica específica de la causa de la descompensac...
Maneig del pacient amb irca•Oxigenoteràpia (baix fluxe)•Pulsioximetria (SaO2 =90%)•Història clínica•Hemograma•Bioquímica b...
Pronòstic      VEMS    SUPERVIVÈNCIA      1,25 lit  10 anys      (50%)      1 lit   5 anys ...
Cas clínic       78
Síndrome de destret respiratori      de l’adult
ALI / SDRA “Procés inflamatori pulmonar que es caracteritza per un augment en la permeabilitat capil·lar, associat a sever...
SDRA            ALI•Inici agut        •Inici agut•PaO2/FiO2 ≤ 200      •PaO2/FiO2 ≤ 300•Infiltrat...
ETIOLOGIAPrimari o pulmonar   Secundari o extrapulmonar •Aspiració      •Sepsis •Infecció pulmonar  •Politraum...
CLÍNICA SDRA Insuficiència respiratòria aguda Clínica específica de la causa del SDRA
MANEIG DEL PACIENT AMB SDRA
Vt < 8ml/kg Vt < 8ml/kgPEEP 2-4 cmH2O > LIP(Pflex) PEEP 2-4 cmH2O > LIP(Pflex)   Para ver esta película, debe   disp...
Decúbit pron            Dorsal Ventral        Dorsal      Ventral
ASPECTES A CUIDAR ENDP••Extubacióaccidental Extubació accidental••Desconnexióde vies Desconnexió de vies••Nafresper pressi...
Cas clínic       91
Tromboembolisme pulmonar     (tep)
DEFINICIÓObstrucció aguda de la circulació pulmonar per un trombo que s’hadesprés d’algun lloc del territori venós. El més...
clinica
fisiopatologia Shunt pulmonar agut: Àrees ben ventilades i mal perfoses
Tractament tep estable
Tractament tep inestable
Tractament en situacions especialsPacients amb contraindicació per anticoagulació:•Embarassades•Intervencions majors recen...
Cas clínic       100
Traumatisme toràcic
INTRODUCCIÓ Generalment s’associa amb altres lesions Els traumatismes associats són els que condicionen el pronòstic  (...
INCIDèNCIANomés el 16% són toràcics purs
VALORACIÓ SECUNDàRIA VALORACIÓ INICIAL: ABC VALORACIÓ SECUNDÀRIA:  examinar coll i abdomen  cianosis, moviment tòrax...
TRAUMATISME TÒRAX: lesions  T. CAIXA TORÀCICA      MEDIASTÍ  volet costal        ruptura traqueobronquial...
12 LESIONS MORTALS   6 COMPROMETEN VIDA   obstrucció via aèria   pneumotòrax a tensió   tamponament pericàrdic...
VOLET COSTAL Moviment anormal de la paret toràcica com a resultat de fractures costals bifocals (moviment paradoxal del...
Maneig del trauma toràcic   ABC               •Oxigenoteràpia (garantir SaO2>90%)             ...
Lesions pulmó/caixa toràcica        El 80% es solucionen amb:        •Ventilació mecànica        •Dre...
Cas clínic       110
Malalties pleurals
Vessament pleuralDefinició Acumulació de líquid dins  l’espai pleuralDiagnòstic i classificació: Poden observar-se en l...
Diagnòstic i classificació:               •Més de 50-100 ml               •Caldrà practicar ...
Hemo-pneumotòraxDefinicióDenominem pneumotòrax a la presència d’aire en l’espaipleural i hemotòrax quan l’ocupació és per ...
115
Ofegament i malalties per     immersió
ofegament        Epidemiologia i definició:        L’ofegament o submersió és un greu        problema...
Ofegament en aigua salada   Aigua salada aalalvèol    Aigua salada lalvèol      Insuficiència respiratòria agud...
Ofegament en aigua dolça   Aigua dolça aalalvèol   Aigua dolça lalvèol      Insuficiència respiratòria aguda ...
Presentació i maneigComplicació                Pacients (%)Insuficiència respiratòria aguda     93%Ines...
Lesions per descompressió                  Equip de respiració autònoma:                 ...
Tractament descompressió  Càmera hiperbàrica  Càmera hiperbàrica
Aparell respiratori (ppt)
Aparell respiratori (ppt)
Aparell respiratori (ppt)
Aparell respiratori (ppt)
Aparell respiratori (ppt)
Aparell respiratori (ppt)
Aparell respiratori (ppt)
Aparell respiratori (ppt)
Aparell respiratori (ppt)
Aparell respiratori (ppt)
Aparell respiratori (ppt)
Aparell respiratori (ppt)
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Aparell respiratori (ppt)

1.660 visualizaciones

Publicado el

Anatomia, fisiologia i fisiopatologia de l'aperell respiratori i entitats que provoquen insuficiència respiratòria aguda

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Aparell respiratori (ppt)

 1. 1. Aparell Respiratori Principals alteracions respiratòries del malalt crític Dr. Jordi Morillas Adjunt del Servei de Medicina Intensiva Cap de Servei d’Urgències SCIAS-Hospital de Barcelona
 2. 2. Introducció al concepte de respiració
 3. 3. El terme respiració s’aplica per definir l’intercanvi gasósentre les cèl·lules i el medi ambient, per tal d’aconseguirl’aport constant d’oxigen i d’eliminació de CO2, quepermeti obtenir energia a través de la degradació oxidativade les substàncies nutritives.•Via aeròbica: 1 mol G = 36 (38) ATP•Via anaeròbica: 1 mol G = 2 ATP
 4. 4. Fases de la respiració
 5. 5. •RESPIRACIÓ EXTERNA: EXTERNATransport convectiu de gasos des de l’atmosferafins als alvèols pulmonars (ventilació) i difusió finsa la sang dels capil·lars pulmonars (difusió alvèoI-capil·lar).•RESPIRACIÓ INTERNA:Transport convectiu per la sang fins a les cèl·lules(transport sanguini de gasos) i difusió dins lescèl·lules (difusió cel·lular).•RESPIRACIÓ CEL·LULAR:Reaccions intracel·lulars metabòliques oxidativesper obtenir energia.
 6. 6. Record anatòmic
 7. 7. Foses nasals i boca
 8. 8. Laringe Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor .
 9. 9. Sistema bronquial i alvèols Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor .
 10. 10. Irrigació pulmonar: Porta la sang venosa a oxigenar-se a través de l’artèria pulmonar i retorna la sang oxigenada a l’aurícula esquerre per les venes pulmonarsIrrigació bronquial:Porta sang arterial delterritori aòrtic cap elsbronquis per artèriesbronquials i retorna pelsistema venós de la venacava
 11. 11. Caixa toràcica
 12. 12. CONTROL DE LARESPIRACIÓ
 13. 13. Fonaments de biofísica respiratòria
 14. 14. Palv=Ppl+Pel
 15. 15. Pneumotòrax
 16. 16. RESPIRACIÓ TRANQUIL·LA (ABDOMINAL)INSPIRACIÓ: -ESPIRACIÓ: Exhalació d’aire.Descens diafragma Relaxació diafragma i intercostals.Contracció intercostals Retrocés elàstic del pulmó.RESPIRACIÓ FORÇADA (TORÀCICA)-INSPIRACIÓ: -ESPIRACIÓ:A més contracció ECM, A més contracció músculsescalens i pectorals. abdominals .
 17. 17. Volums i capacitats Espirometria
 18. 18. VRI: 3000 ml CV: VRI+VVP+VRE : 4600 mlVVP: 500 ml CI: VRI+VVP : 3500 mlVRE: 1100 ml CFR: VRE+VR : 2300 mlVR: 1200 ml CPT: VRI+VRE+VVP+VR: 5000 ml
 19. 19. Valor pronòstic de VEMS i iCV Valor pronòstic de VEMS CV••patologiarespiratòria crònica patologia respiratòria crònica••patologianeuromuscular patologia neuromuscular
 20. 20. Patró Ventilatori NormalPatró Ventilatori NormalFRFR 12.5 ± 2.7 (cpm) 12.5 ± 2.7 (cpm)VcVc 0.53 ± 0.15 (L) 0.53 ± 0.15 (L)VEVE 6.54 ± 1.91 (L/min) 6.54 ± 1.91 (L/min)Vc/TiVc/Ti 266 ± 60 (ml/s) 266 ± 60 (ml/s)TiTi 1.97 ± 0.33 (s) 1.97 ± 0.33 (s)Ti/Ttot 0.41 ± 0.06Ti/Ttot 0.41 ± 0.06P0.1P0.1 1.06 ± 0.3 (cm H22O) 1.06 ± 0.3 (cm H O)
 21. 21. INTERCANVI ITRANSPORT DE GASOS
 22. 22. INTERCANVI I TRANSPORT DEGASOSIntercanvi pulmonar de gasos Intercanvi cel.lular de gasos
 23. 23. Ventilació Espai mort (VD): aire circulant en cada cicle que no intervé en l’intercanvi de gasos:  VD anatòmic  VD alveolar  VD fisiològic } Esp. Mort PO2= 100 PCO2= 40 Zona Respiratòria PN2 ~ 600 PH2O= 47 El VD és variable en funció del pes de l’individu però acostuma a estar al voltant de 150 ml. Variació de la ventilació en funció de la profunditat (vt) i de la freqüència.
 24. 24. Espai mort1. Anatòmic: nas, tràquea, bronquis majors.2. Alveolar: no hi ha intercanvi de gasos. Espai mort Vol. Residual Res. Espiratòria Vol. Corrent Res. Inspiratòria
 25. 25. Volum-minut respiratori (Vm)Volum-minut respiratori (Vm)És la quantitat total d’aire que entra als pulmons per minut. És la quantitat total d’aire que entra als pulmons per minut. Vm= Vt **FR Vm= Vt FR Vm= 500 ml/resp xx14 resp/minut= 7 litres/minut. Vm= 500 ml/resp 14 resp/minut= 7 litres/minut.VENTILACIÓ ALVEOLAR (VA):VENTILACIÓ ALVEOLAR (VA):Quantitat d’aire que ventila alvèols on es produeix intercanvi gasós.Quantitat d’aire que ventila alvèols on es produeix intercanvi gasós. VA= (Vt- Espai mort) xxFR VA= (Vt- Espai mort) FR VA= (500ml/resp-150 ml/resp) xx14 resp/min = 4,9 litres/min VA= (500ml/resp-150 ml/resp) 14 resp/min = 4,9 litres/min
 26. 26. Variables de la Perfusió VENTILACIÓ CO2 DIFUSIÓ O2 AP VP PERFUSIÓ VC Ao AP VP AI AD VD VI VC Netter FH: Atlas of Clinical Anatomy, DxR Development Group Inc, 1999.
 27. 27. La difusió de gasos depèn d’una adequada ventilació i perfusió i a mésd’una correcta concordança entre ambdues:PERFUSIÓ PULMONARLa Despesa Cardíaca (D.C.) del cor dret és igual a la del cor esquerre(en absència de cardiopatia).D.C.= 6 litres de sang per minut.RELACIÓ VENTILACIO-PERFUSIÓ PULMONARV/Q= 5 litres d’aire x minut/ 6 litres sang x min. = 0,8
 28. 28. V/Q normal Relación V/Q normal ventilación
 29. 29. Efecte espai mort
 30. 30. mala ventilaciónbuena perfusión Efecte Shunt
 31. 31. Variables de la difusióLa difusió(DP) aa través d’una membrana biològica és directament La difusió(DP) través d’una membrana biològica és directamentproporcional aa la superfície(S) tissular disponible, aa la diferència de proporcional la superfície(S) tissular disponible, la diferència depressions parcials (P1-P2) aa ambdós costats de la membrana i i al pressions parcials (P1-P2) ambdós costats de la membrana alcoeficient(D) de difusió del gas, i iinversament proporcional al gruix de la coeficient(D) de difusió del gas, inversament proporcional al gruix de lamembrana. membrana. DP= SD(P1-P2) X
 32. 32. MONITORITZACIÓ: capnografia 100% SEGURETAT IOT Molt sensible a alteracions cardíaques/hipotensió GRADIENT : PaCO2-ETCO2 = Espai mort
 33. 33. MONITORITZACIÓ:PULSIOXIMETRIA
 34. 34. TRANSPORT D’OXIGEN (TO2)L’oxigen es transportat per la sang de dues formes:(a)combinats amb Ihemoglobina (oxi-Hb 99,7%)(b)dissolt al plasma (0.3 %)TO2= Quantitat total dO2 transportat al teixits per minut.
 35. 35. 100 O2 total 22 CSat 80 O2 combinat amb 18 de(%) Hb O2 60 14Hb ml/1 00ml 40 10 20 6 O2 dissolt 2 0 0 20 40 60 80 100 600 Po2 mmHg
 36. 36. Corba de dissociació de l’hemoglobina pH PaCO2 Tª 2-3 DPG
 37. 37. TRANSPORT DE CO2 En el glòbul vermell:  5% dissolt  21% CO2 + HbCO2 HbCO2  63% CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3- (en presència d’anhidrasa carbònica) En el plasma:  1% carbamino proteinas  5% CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3- (NaHCO3-)  5% dissolt (H2CO3-)
 38. 38. CONCEPTE DE CONSUM D’O2La quantitat d’O2 que consumeixen les cèl·lules ésde 250 ml x min. L’excés de transport d’O2 encondicions normals (1000 mil x min) manté unmarge de seguretat en cas d’augment de lademanda o disminució del transport.
 39. 39. Gasometria artrial pH 7,36 pCO2 35-45 mmHg pO2 >60 mmHg HCO3 22 +/- 2 EB 0 +/- 2 SaO2 >95%
 40. 40. Acidosis Alcalosis Acidosis Alcalosis metabòlica metabòlica respiratòria respiratòriapH N N N NpCO2 N NpO2 N N N NBIC N NSaO2 N N N N N N N 45
 41. 41. Insuficiència respiratòria aguda
 42. 42. DefinicióLa síndrome d’IRA es defineix com la incapacitat sobtada que téel sistema respiratori de mantenir una oxigenació adequada del’organisme, pot acompanyar-se també de la incapacitat demantenir uns nivells de PCO2 normals (insuficiència respiratòriaaguda hipercàpnica).S’objectiva amb una gasometria arterial: arterial•PO2 basal < 60 mmHg•PaO2/FiO2 < 300 mmHg
 43. 43. EtiologiaCauses pulmonars:•Ocupació espais alveolars•Pneumònia•Hemorràgia alveolar•Edema pulmonar no cardiogènic (SDRA)•Alteració intersticial•Malalties intersticials (BONO)•Fibrosis pulmonar•Obstrucció via respiratòria•Cos estrany•Atelèctasi
 44. 44. Causes vasculars:•Tromboembolisme pulmonar1.Baix cabal cardíac (dessaturació venosa)
 45. 45. Causes toràciques:•Problemes pleurals•Pneumotòrax•Hemotòrax•Embassament pleural•Traumatisme toràcic•Lesions costals•Lesions diafragmàtiques
 46. 46. Causes extrapulmonars:•Edema agut de pulmó•SDRA secundari•Causes ambientals (alçada)•Causes neurològiques•Paràlisis diafragmàtica•Malalties neuromusculars•Toxicitat fàrmacs depressors
 47. 47. clínica•Afectació de l’estat general amb sensació de gravetat•Dispnea•Taquipnea (FR>24 rpm)•Utilització de la musculatura accessòria•Tiratge i aleteig nasal•Cianosis•Taquicàrdia
 48. 48. Maneig del pacient amb ira •Oxigenoteràpia •Pulsioximetria •Història clínica •Hemograma •Bioquímica bàsica •Gasometria arterial •Radiografia de tòrax •Tractament de suport respiratori i hemodinàmic •Tractament etiològic
 49. 49. Oxigenació  De baix fluxe(1-5 lt mn)  De baix fluxe(1-5 lt mn) 40 % 40 %  D’alt fluxe amb mascareta 40-50 %  D’alt fluxe amb mascareta 40-50 %  Amb reservori  Amb reservori > 60 % > 60 %  Amb bossa de ventilació  Amb bossa de ventilació 70-90 % 70-90 %  VMNI  VMNI 100% 100%
 50. 50. O2 Aire Gas ambiente espiradoA B . 51
 51. 51. Oxigenoteràpia de baix fluxeFluxe O2 FiO2 1Lt/ min 24% aprox 2Lt/min 28% aprox 3Lt/min 32% aprox 4Lt/min 36% aprox 5Lt/min 40% aprox
 52. 52. Hipoxèmia amb patró ventilatori normal: Hipoxèmia amb patró ventilatori normal:-Vt >300 ml -Vt >300 ml-FR <25 rpm -FR <25 rpm-Inspracions constants iiconsistents -Inspracions constants consistents-Sobreinfecció respiratòria -Sobreinfecció respiratòria-Insuficiència cardíaca lleu -Insuficiència cardíaca lleu-Situacions de demanda lleu d’oxigen -Situacions de demanda lleu d’oxigen
 53. 53. Oxigenoteràpia d’alt fluxe FiO2 % Fluxe O2 L/min 24 3 26 4 28 6 30 8 35 9 40 12 50 15
 54. 54. Hipoxèmia moderada amb treball respiratori no Hipoxèmia moderada amb treball respiratori noextenuant: extenuant:-Taquipnea -Taquipnea-aleteig nasal -aleteig nasal-interromp comte de 10 -interromp comte de 10Neumònia NeumòniaInsuficiència cardíaca moderada Insuficiència cardíaca moderada
 55. 55. Màscara amb reservori Fluxe en Fio2 Lt/min 10-15Lt/min 80-100%
 56. 56. Hipoxèmia severa amb treball respiratori: Hipoxèmia severa amb treball respiratori:-incapaç de parlar -incapaç de parlar-taquipnea -taquipnea-utilització de musculatura accessòria -utilització de musculatura accessòriaNeumòniaNeumòniaEdema agut de pulmóEdema agut de pulmóTEPTEP
 57. 57. Bossa de ventilació
 58. 58. Hipoxèmia severa amb patró ventilatori ineficaçHipoxèmia severa amb patró ventilatori ineficaçBradipneaBradipneaAturada respiratòriaAturada respiratòria
 59. 59. Boussignac - CPAPFluxe CPAP> 15 lpm >5 i <10 cm H2O
 60. 60. Hipoxèmia severa amb treball respiratori extenuant Hipoxèmia severa amb treball respiratori extenuant-incapaç de parlar -incapaç de parlar-utilització de musculatura accessòria -utilització de musculatura accessòria-Taquipnea -Taquipnea-Sudoració i/o alteracions hemodinàmiques -Sudoració i/o alteracions hemodinàmiquesEdema agut de pulmóEdema agut de pulmóAtelectàsiesAtelectàsiesNeumòniaNeumònia
 61. 61. Cas clínic 67
 62. 62. Insuficiència respiratòria crònica aguditzada
 63. 63. definicióDescompensació hipoxèmica (PO2<50) en pacient diagnosticat demalaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). En moltes ocasions lahipoxèmia s’acompanya d’hipercàpnia. Bronquitis Emfisema crònica pulmonar Asma
 64. 64. Bronquitis crònicaLimitació crònica al fluxe aeri caracteritzada per tos i expectoració cròniques.En cas d’expectoració important descartar bronquièctasis.Aspecte clínic del pacient:•Obesos (inicialment) Blue bloater•Hipersòmnia•Aspecte cianòtic•Exoftalmos
 65. 65. Emfisema pulmonarLimitació crònica al fluxe aeri caracteritzada per hiperinsuflació toràcica.Aspecte clínic del pacient:•Caquèctic Pink puffer•Taquipnèic•Aspecte rosat•Tòrax hiperinsuflat
 66. 66. Etiologia MpocLa causa més important és el tabac. No fumador Fumador
 67. 67. Causes de descompensació (Irca) •Infecció respiratòria (50% de les descompensacions) •Descompensació hipercàpnica per sedants •Traumatisme toràcic
 68. 68. Clínica irca Clínica específica de la causa de la descompensació: Clínica específica de la causa de la descompensació: ••Febre Febre ••Dolor toràcic... Dolor toràcic... Taquicàrdia Somnolència Dessaturació Taquipnea CianosisBradipneaFlapping Descoordinació Musculatura accessòria tòraco-abdominal
 69. 69. Maneig del pacient amb irca•Oxigenoteràpia (baix fluxe)•Pulsioximetria (SaO2 =90%)•Història clínica•Hemograma•Bioquímica bàsica•Gasometria arterial•Radiografia de tòrax Si fracàs musculatura respiratòria: •VMNI •IOT + VM •Broncodilatadors •Corticoides •Antibiòtic
 70. 70. Pronòstic VEMS SUPERVIVÈNCIA 1,25 lit 10 anys (50%) 1 lit 5 anys 0,5 lit <2 anys
 71. 71. Cas clínic 78
 72. 72. Síndrome de destret respiratori de l’adult
 73. 73. ALI / SDRA “Procés inflamatori pulmonar que es caracteritza per un augment en la permeabilitat capil·lar, associat a severa hipoxèmia i infiltrats bilaterals a RX tòrax” Les manifestacions clíniques de la SDRA van associades a una disminució de CRF i de la C estàtica del sistema respiratori
 74. 74. SDRA ALI•Inici agut •Inici agut•PaO2/FiO2 ≤ 200 •PaO2/FiO2 ≤ 300•Infiltrats bilaterals a •Infiltrats bilaterals a RX tòrax RX tòrax•PCP ≤ 18 ( o sense •PCP ≤ 18 ( o sense evidència clínica ICE) evidència clínica ICE)
 75. 75. ETIOLOGIAPrimari o pulmonar Secundari o extrapulmonar •Aspiració •Sepsis •Infecció pulmonar •Politraumatisme •Contusió pulmonar •Politrasfusió •“Near drowning” •Pancreatitis •Inhalació gasos •Sobredosis de drogues •CEC
 76. 76. CLÍNICA SDRA Insuficiència respiratòria aguda Clínica específica de la causa del SDRA
 77. 77. MANEIG DEL PACIENT AMB SDRA
 78. 78. Vt < 8ml/kg Vt < 8ml/kgPEEP 2-4 cmH2O > LIP(Pflex) PEEP 2-4 cmH2O > LIP(Pflex) Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor .
 79. 79. Decúbit pron Dorsal Ventral Dorsal Ventral
 80. 80. ASPECTES A CUIDAR ENDP••Extubacióaccidental Extubació accidental••Desconnexióde vies Desconnexió de vies••Nafresper pressió Nafres per pressió••Edemafacial Edema facial••Higiene Higiene••Radiografia Radiografia••Altresprocediments diagnòstics iiterapèutics Altres procediments diagnòstics terapèutics
 81. 81. Cas clínic 91
 82. 82. Tromboembolisme pulmonar (tep)
 83. 83. DEFINICIÓObstrucció aguda de la circulació pulmonar per un trombo que s’hadesprés d’algun lloc del territori venós. El més freqüent és latrombosis venosa profunda de les extremitats inferiors.
 84. 84. clinica
 85. 85. fisiopatologia Shunt pulmonar agut: Àrees ben ventilades i mal perfoses
 86. 86. Tractament tep estable
 87. 87. Tractament tep inestable
 88. 88. Tractament en situacions especialsPacients amb contraindicació per anticoagulació:•Embarassades•Intervencions majors recents•Trombocitopènia induïda per heparina•Elevat risc de sagnat•Neurocirurgia o cirurgia oftàlmica darrers 6 mesos Filtre de vena cava Filtre de vena cava
 89. 89. Cas clínic 100
 90. 90. Traumatisme toràcic
 91. 91. INTRODUCCIÓ Generalment s’associa amb altres lesions Els traumatismes associats són els que condicionen el pronòstic (TCE) <15% necessiten toracotomia Són el 25% de les morts per traumatisme
 92. 92. INCIDèNCIANomés el 16% són toràcics purs
 93. 93. VALORACIÓ SECUNDàRIA VALORACIÓ INICIAL: ABC VALORACIÓ SECUNDÀRIA:  examinar coll i abdomen  cianosis, moviment tòrax, respiració dificultosa, estridor, IJ  emfisema, crepitació costal, hematomes.  Rehistoriar biomecànica de l’accident  RX TÒRAX, GSA, EKG
 94. 94. TRAUMATISME TÒRAX: lesions T. CAIXA TORÀCICA  MEDIASTÍ volet costal  ruptura traqueobronquial ESPAI PLEURAL  ruptura esofàgica fístula broncopleural  ruptura aorta i grans vasos Pneumotòrax  contusió cardíaca hemotòrax  DIAFRAGMA PARÈNQUIMA  ruptura diafragmàtica contusió pulmonar
 95. 95. 12 LESIONS MORTALS 6 COMPROMETEN VIDA  obstrucció via aèria  pneumotòrax a tensió  tamponament pericàrdic  pneumotòrax obert  hemotòrax massiu  respiració ineficaç per volet 6 MORTALITAT DIFERIDA  ruptura aorta continguda  lesió traqueobronquial  Traumatisme cardíac  ruptura diafragmàtica  ruptura esofàgica  contusió pulmonar
 96. 96. VOLET COSTAL Moviment anormal de la paret toràcica com a resultat de fractures costals bifocals (moviment paradoxal dels fragments lliure). Necessàriament passa per IOT+VM i eventual cirurgia
 97. 97. Maneig del trauma toràcic ABC •Oxigenoteràpia (garantir SaO2>90%) •Mobilització en bloc •Canalització de via venosa •Proves creuades per reserva de sangDiagnòstic de les lesions:•Rx tòrax i pelvis•Sala hemodinàmia•TC toràcic i abdominal•TC cranial•Sèrie òssia IRA o lesions greus: UCI
 98. 98. Lesions pulmó/caixa toràcica El 80% es solucionen amb: •Ventilació mecànica •Drenatge toràcic
 99. 99. Cas clínic 110
 100. 100. Malalties pleurals
 101. 101. Vessament pleuralDefinició Acumulació de líquid dins l’espai pleuralDiagnòstic i classificació: Poden observar-se en la radiografia de tòrax si tenen més de 50-100 ml
 102. 102. Diagnòstic i classificació: •Més de 50-100 ml •Caldrà practicar toracocentesi distingir si es un exsudat (ric en proteïnes i LDH i secundaris a infecció, tumor o infart pulmonar) o trasudats (pobre en proteïnes i secundaris a insuficiència cardíaca, cirrosi o síndrome nefròtic)En cas de ser empiema (pH < 7) cal drenatge toràcic
 103. 103. Hemo-pneumotòraxDefinicióDenominem pneumotòrax a la presència d’aire en l’espaipleural i hemotòrax quan l’ocupació és per sang. Pneumotòrax •Traumàtic •Iatrogènic (punció subclàvia, barotrauma per VM…) •Espontani. Hemotòrax •Traumàtic •Iatrogènic
 104. 104. 115
 105. 105. Ofegament i malalties per immersió
 106. 106. ofegament Epidemiologia i definició: L’ofegament o submersió és un greu problema de salut pública que ocasiona 140.000 morts/any, arreu del món. Es defineix com l immersió accidental dins l’aigua (salada o dolça) amb aspiració i insuficiència cardiorespiratò-ria associada 10/1 aigua salada vs aigua dolça La causa més freqüent és accidental en nens
 107. 107. Ofegament en aigua salada Aigua salada aalalvèol Aigua salada lalvèol Insuficiència respiratòria aguda Insuficiència respiratòria aguda Pas de líquid del plasma aalalvèol Pas de líquid del plasma lalvèol Pas de Na de l’alvèol aala sang Pas de Na de l’alvèol la sang Hipovolèmia transitòria Hipovolèmia transitòria Hipernatrèmia Hipernatrèmia
 108. 108. Ofegament en aigua dolça Aigua dolça aalalvèol Aigua dolça lalvèol Insuficiència respiratòria aguda Insuficiència respiratòria aguda Pas d’aigua de lalvèol al plasma Pas d’aigua de lalvèol al plasma Hipervolèmia transitòria Hipervolèmia transitòria Hiponatrèmia Hiponatrèmia
 109. 109. Presentació i maneigComplicació Pacients (%)Insuficiència respiratòria aguda 93%Inestabilitat hemodinàmica 40%Diselectrolitèmias 20%Pneumònia per aspiració 20% Suport respiratori, hemodinàmic i icorrecció del medi intern Suport respiratori, hemodinàmic correcció del medi intern
 110. 110. Lesions per descompressió Equip de respiració autònoma: •21% O2 •79% N2 10 m de prof. =1 atm de pressió Nitrogen gas a pulmó Embolisme aeri Nitrogen líquid dissolt a sang i teixits
 111. 111. Tractament descompressió Càmera hiperbàrica Càmera hiperbàrica

×