008 categoria, estructura i funció llengua cat_ batx

jmpinya
Categoria, estructura i funció 
Bases conceptuals per a l’estudi 
d’una sintaxi romànica 
a cura de Joan Manuel Pérez i Pinya, 
professor de llengua catalana i literatura 
IES Ramon Llull
RELACIONS SINTAGMÀTIQUES 
RELACIONS PARADIGMÀTIQUES 
La 
professora 
trenca 
el 
butlletí 
La meva 
senyo 
destrossa 
les 
notes 
Aquella 
docent 
esmicola 
les 
qualificacions 
L' 
ensenyant 
esquinça 
la 
papereta 
Aquesta 
mestra 
trosseja 
els 
resultats 
Una 
instructora 
esbocina 
la 
puntuació 
Alguna 
pedagoga 
esbardella 
la 
butlleta 
La nostra 
preceptora 
desfà 
la 
cèdula 
Certa 
educadora 
fracciona 
l' 
extracte
La 
verticalitat 
dels 
paradigmes
Categoria 
• 
1. Cadascuna de les classes a què poden reduir-se els objectes del coneixement. || 
• 
2. Cadascun dels grups o graus en què es poden classificar diferents objectes, segons llurs diverses propietats o llur importància. [DCVB] 
• 
1. FILOS 1 Cadascuna de les classes més generals a què poden ésser reduïts els termes o els conceptes. || 
• 2. Cadascun dels grups en què hom pot classificar diferents objectes atenent a una propietat, a una condició, etc. 
Exemples: 
una categoria gramatical (Substantiu, adjectiu...) 
una categoria estructural (Sintagma Nominal, Sintagma Verbal...) 
una categoria funcional (Subjecte, Predicat, Complement, Suplement...)
Des d’un punt de vista lingüístic 
4 LING 1 Conjunt d’unitats que pertanyen a una mateixa classe. 2 categoria buida En gramàtica generativa, categoria sense contingut fonètic però amb trets de persona, nombre, gènere, cas, etc. [el·lipsi] 
3 categoria gramatical Categoria que caracteritza els morfemes flexionals que acompanyen les unitats lèxiques d’acord amb determinades característiques com el gènere, el nombre, el temps, etc. 
4 categoria lèxica Categoria que caracteritza les unitats lèxiques d’acord amb determinades propietats formals i funcionals, com ara la possibilitat d’aparèixer en els mateixos contexts sintàctics o les característiques morfològiques o semàntiques. [DGLC]
Per tot plegat, comprovam la relació que hi ha entre el terme categoria amb el de classificació de les peces limitades que componen cada subsistema del sistema lingüístic (fonològic, morfològic, sintàctic i lèxic): la verticalitat de la tria dins un paradigma. 1. Per exemple dins l’òrbita de la categoria nominal distingim: 
Paradigma gramatical 
o classes de paraula 
Paradigma estructural 
o classes de sintagma 
Paradigma funcional 
o classes de funció 
1.SUBSTANTIU 
- Lexical 
- Morfològicament variable 
SN (Sintagma Nominal) 
Subjecte (S) 
Predicat nominal (PN) 
Complement directe (CD) 
Complement indirecte (CI) 
Complement preposicional d’objecte (CPO) 
2. ADJECTIU 
- Lexical 
- Morfològicament variable 
SAdj (Sintagma Adjectival) 
complement del substantiu (SAdj o CN) 
predicat nominal o atribut (PN o Atrib) 
complement predicatiu (CPred) 
3. ARTICLE 
- Gramatical 
- Morfològicament variable 
Det 
Component possible d’un SN 
Com a Det. dins el SN 
4. PRONOM 
- Gramatical 
- Morfològicament variable 
Representen en cada cas: 
SN ~ SAdj ~ SPrep ~ SAdv 
Respectivament, com a nucli d’un SN, d’un SAdj. o d’un SAdv. 
Subjecte (S); Predicat nominal (PN); 
Complement directe (CD); Predicadiu (CPred.) 
Complement indirecte (CI) 
Complement preposicional d’objecte (CPO) 
Complement del Nom; Circumstancals...
2. I dins altres àmbits de la seqüència expressiva, distingim: 
5. VERB 
- Lexical 
- Morfològicament variable 
SV (Sintagma Verbal) 
Com a nucli del Predicat o SV 
Dues natures essencials: 
Predicat (verbs de predicació completa) 
Còpula (verbs relacionals de predicació incompleta o sense contingut semàntic o desplaçada cap a una atribució) 
6. ADVERBI 
- Lexical o gramatical 
- Morfològicament invariable 
element d’expansió 
SAdv (Sintagma Adverbial) 
Complement Circumstancial 
o Modificador 
Com a nucli d’un SAdv. (CC) 
Com a modificador d’un nucli de SAdj. o 
d’un SAdv. (Mod) 
7. PREPOSICIÓ 
- Gramatical 
- Morfològicament invariable 
partícula relacional 
Sprep (Sintagma Preposicional) 
Com a nucli d’un SPrep.  Prep + SN 
8. CONJUNCIÓ 
- Gramatical 
- Morfològicament invariable 
partícula relacional 
Nexe interseqüencial 
Element relacionador, o també dit connector, entre els segments o les seqüències lingüístiques implicades. 
Són coordinants o subordinants 
9. INTERJECCIÓ 
• 
Pròpia ~ gramatical ~ invariable 
• 
Impròpia ~ lexical ~ variable 
Element extraseqüencial 
Sequència independent o bé interpolada que introdueix estats afectius del parlant. 
Constitueixen expressions aïllades no matisades funcionalment
Font: IEC
Vers l’ordre i la follia dels estels. [Marià Villangómez] 
Exercicis: 
1. 
Localitzau totes les classes de paraula diferents que integren la seqüència expressiva d’aquest decasíl·lab del poeta eivissenc. 
2. 
Distingiu entre cadascun dels nivells lingüístics que s’han classificat abans en paradigmes. 
3. 
Des d’un punt de vista constitutiu, la seqüència és una oració o bé formula tan sols una expressió?
Vers l’ordre i la follia dels estels 
Cat. gram. 7 3 1 8 3 1 7/3 1 
Cat. estruc. Prep det + N det + N det + N 
Cat. estruc. + SN 1  SN 2 Prep + SN 
Cat. estruc. SPrep. 
[Complement 
Cat. Func.  del nom 
o Adjacent] 
Cat. estruc. SPrep. 
Cat. Func. (Complement Circumstancial ...) 
-------------------------------------------------------------------- 
• 
És just una expressió, ja que no exhibeix ni pot inferir-se l’estructura oracional sencera 
O  SN (S) + SV (P) 
Clau 1 (fem servir la numeració del paradigmes anteriors):
L’horitzontalitat de les seqüències expressives
Estructura 
• 
1. Distribució i orde de les parts que componen una totalitat. 
• 
5 LING Conjunt d’elements que constitueixen el llenguatge entès com una unitat orgànica (o una seqüència expressiva). [DGLC] Exemples: Vers l’ordre i la follia dels estels. [Marià Villangómez] De fa mil anys, l’estrany no m’és estrany: [ J. V. Foix] Tota la meva vida es lliga a tu, com (,) en la nit (,) les flames a la fosca. [Bartomeu Rosselló-Pòrcel]
Advertiu la linealitat del discurs, la manera com tota seqüència necessita d’una ordinació per fer efectiva la comprensibilitat, sota uns patrons organitzadors o pautes sintàctiques 
Exercici: 
1. 
Tornem a insistir: des d’un punt de vista sintàctic, les seqüències anteriors fan oracions o bé formulen tan sols expressions? 
2. 
Reduïu-les a totes quantes unitats catego- ritzables segons l’esquema anterior.
Forma i funció 
En llengua no hi ha substàncies, 
hi ha formes «o valors»: 
de manera que 
només podem analitzar 
les seqüències lingüístiques 
(paraules, sintagmes, expressions, oracions), 
és a dir les seves peces i les seves 
actuacions concretes «o funcions»: 
dins aqueixa linealitat del discurs.
La funcionalitat real 
• 
Actualment les definicions gramaticals han passat de ser categòriques o lògiques, a esdevenir més aviat funcionals. 
• 
Les peces prenen la funció que els correspon per context seqüencial i no per la seva adscripció categorial. 
• 
De fet, sovint hi topem el fenomen de la transposició de categoria o 
transcategorització.
Exemple: 
• 
De fa mil anys, l’estrany no m’és estrany. 
En el decasíl·lab foixià, just allà on comença el segon hemistiqui, topam amb un SN de constitució curiosa. 
Gramaticalment, un article masculí apostrofat a un adjectiu qualificatiu masculí que, òbviament, actua en la posició habitual d’un substantiu, és a dir, com a nucli d’un SN. 
Aleshores deim que s’ha nominalitzat o substantivat, 
això és l’adjectiu ha transcategoritzat o 
ha transposat la seva categoria. Actua com una altra. 
Per tant, allò que compta no és la seva categoria natural, sinó la seva actualització en categoria funcional. 
Notau, contràriament, com el segon “estrany” actua com a nucli d’un SAdj. que, dins una seqüència oracional copulativa, fa el paper d’Atribut.
• 
De fa mil anys, l’estrany no m’és estrany. 
La seqüència lingüística és presumptament un fenomen d’Ocx (oració complexa), perquè inclou dos nuclis verbals connectats. Però sense connexió evident si no és una idea temporal associada a la seqüència principal. Llavors parlaríem de juxtaposició com a mode relacional adherit al concepte temporal subjacent. 
La P1 o Pp [Proposició principal], ja ho hem dit, és una oració amb estructura de predicat nominal o atributiu, de manera que, entorn de l’òrbita de la còpula, devem trobar una estructura que representi la funció d’Atribut, i aquí, amb joc literari inclòs, la representa un adjectiu o nucli d’un SAdj. Mentre de l’altra banda de la còpula trobem el SN que actuarà de S. [Subjecte]. 
La P2 o Ps [Proposició subordinada] és més mala de disseccionar, perquè tota ella sembla una locució expressiva temporal, les peces de la qual la parla fa ja estona que les hi ha fossilitzat. 
Clau 2 (descriurem verbalment les seqüències):
• 
Tota la meva vida es lliga a tu, com (,) en la nit (,) les flames [es lliguen] a la fosca. 
Tornam a trobar-nos davant d’una seqüència lingüística que expressa un fenomen oracional complex (Ocx), ja que, tot i el·líptic o només suposable per lògica en interpretar-la, s’hi copsa aviat la fórmula comparativa que encalça l’expressió; de fet, hi topam el connector comparatiu més habitual “com”. La P1 lliga “tota la meva vida” a un locatiu, la 2ª persona del singular, l’altre personatge en el poema, i, seguit, se n’ofereix l’espectacle d’una imatge que s’hi relaciona comparativament en la P2. 
Clau 3
Per saber-ne més: 
Bibliografia 
doc. 008_Les categories gramaticals i la seva accidentalitat 
doc. 008_Aspectes de morfosintaxi 
doc. 008_Tipus de frases i l'ordo rectus 
Mediateca 
•http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/ 
•http://www.slideshare.net/guest24e58c/les-categories-gramaticals 
•http://intercentres.edu.gva.es/ieslesdunes/scripts/materiales/20/Les%20categories%20gramaticals.pdf 
•http://www2.iec.cat/institucio/seccions/filologica/gramatica/morfologia/04CategoriesLexiquesiGramaticals.pdf
1 de 19

Recomendados

0008 les categories gramaticals i la seva accidentalitat por
0008 les categories gramaticals i la seva accidentalitat0008 les categories gramaticals i la seva accidentalitat
0008 les categories gramaticals i la seva accidentalitatjmpinya
2.1K vistas3 diapositivas
0010a tipologies textuals por
0010a tipologies textuals0010a tipologies textuals
0010a tipologies textualsjmpinya
1.8K vistas1 diapositiva
Repàs Valencià de 3r (informatiu) por
Repàs Valencià de 3r (informatiu)Repàs Valencià de 3r (informatiu)
Repàs Valencià de 3r (informatiu)lluchvalencia
622 vistas9 diapositivas
Els Textos CientíFics por
Els Textos CientíFicsEls Textos CientíFics
Els Textos CientíFicsINTEF
8.5K vistas14 diapositivas
MS16 Oració composta. Nexes por
MS16 Oració composta. NexesMS16 Oració composta. Nexes
MS16 Oració composta. NexesFred Sentandreu
305 vistas100 diapositivas
Cohesio Textual por
Cohesio TextualCohesio Textual
Cohesio TextualMontse Pujol Caimel
7.5K vistas43 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

L’oraciÓ Simple por
L’oraciÓ SimpleL’oraciÓ Simple
L’oraciÓ Simplesexpistols
570 vistas8 diapositivas
Tipologia textual por
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textualMARIBEL SOSPEDRA
3.4K vistas9 diapositivas
3 la gramàtica. morf nominal power por
3 la gramàtica. morf nominal power3 la gramàtica. morf nominal power
3 la gramàtica. morf nominal powerpilar
1.1K vistas21 diapositivas
Les Rondalles por
Les RondallesLes Rondalles
Les RondallesManelic
1.2K vistas2 diapositivas
Sintaxi ppoint, de LSantacruz por
Sintaxi ppoint, de LSantacruzSintaxi ppoint, de LSantacruz
Sintaxi ppoint, de LSantacruzmontsecdn
449 vistas17 diapositivas
Tipus de textos 2 por
Tipus de textos 2Tipus de textos 2
Tipus de textos 2lateranyinaprimer
1.8K vistas10 diapositivas

La actualidad más candente(19)

L’oraciÓ Simple por sexpistols
L’oraciÓ SimpleL’oraciÓ Simple
L’oraciÓ Simple
sexpistols570 vistas
3 la gramàtica. morf nominal power por pilar
3 la gramàtica. morf nominal power3 la gramàtica. morf nominal power
3 la gramàtica. morf nominal power
pilar 1.1K vistas
Les Rondalles por Manelic
Les RondallesLes Rondalles
Les Rondalles
Manelic1.2K vistas
Sintaxi ppoint, de LSantacruz por montsecdn
Sintaxi ppoint, de LSantacruzSintaxi ppoint, de LSantacruz
Sintaxi ppoint, de LSantacruz
montsecdn449 vistas
Coherència, cohesió i valoració por marclia
Coherència, cohesió i valoracióCoherència, cohesió i valoració
Coherència, cohesió i valoració
marclia3.1K vistas
Tipologia textual1 por Berta Allo
Tipologia textual1 Tipologia textual1
Tipologia textual1
Berta Allo2.1K vistas
L'oració Composta, by Anna Ros por Betpm
L'oració Composta, by Anna RosL'oració Composta, by Anna Ros
L'oració Composta, by Anna Ros
Betpm23.2K vistas
Quadre tipologia textual por M T
Quadre tipologia textualQuadre tipologia textual
Quadre tipologia textual
M T3.1K vistas
Categoria, estructura i funció llengua cat batx por Gregori Samsó
Categoria, estructura i funció llengua cat batxCategoria, estructura i funció llengua cat batx
Categoria, estructura i funció llengua cat batx
Gregori Samsó734 vistas
Unitat 3 por lesteven
Unitat 3Unitat 3
Unitat 3
lesteven829 vistas
Oracio simple por cpnapenyal
Oracio simpleOracio simple
Oracio simple
cpnapenyal3.9K vistas
Classificació De Les Oracions por Antonia Mulet
Classificació De Les OracionsClassificació De Les Oracions
Classificació De Les Oracions
Antonia Mulet6.6K vistas
El comentari literari de text por jmpinya
El comentari literari de textEl comentari literari de text
El comentari literari de text
jmpinya2.2K vistas
Graella llengua catalana 1r por Imma Clua
Graella llengua catalana 1rGraella llengua catalana 1r
Graella llengua catalana 1r
Imma Clua266 vistas

Destacado

Unitat 2. Els substantius por
Unitat 2. Els substantiusUnitat 2. Els substantius
Unitat 2. Els substantiusMercePallarols
1.4K vistas15 diapositivas
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius por
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntiusjmpinya
2K vistas10 diapositivas
Fitxa predicat por
Fitxa predicatFitxa predicat
Fitxa predicatneuspm
1.2K vistas1 diapositiva
oració simple por
oració simpleoració simple
oració simplemjvercher
6.1K vistas18 diapositivas
0016 tema 3. morfosintaxi del català por
0016 tema 3. morfosintaxi del català0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del catalàjmpinya
3.3K vistas41 diapositivas
Oració simple por
Oració simpleOració simple
Oració simpleNeus Bastida Reguill
837 vistas3 diapositivas

Destacado(20)

Unitat 2. Els substantius por MercePallarols
Unitat 2. Els substantiusUnitat 2. Els substantius
Unitat 2. Els substantius
MercePallarols1.4K vistas
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius por jmpinya
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
jmpinya2K vistas
Fitxa predicat por neuspm
Fitxa predicatFitxa predicat
Fitxa predicat
neuspm1.2K vistas
oració simple por mjvercher
oració simpleoració simple
oració simple
mjvercher6.1K vistas
0016 tema 3. morfosintaxi del català por jmpinya
0016 tema 3. morfosintaxi del català0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del català
jmpinya3.3K vistas
Oracions por sesquitino
OracionsOracions
Oracions
sesquitino3.6K vistas
Morfologia verbal por marclia
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia5K vistas
L'oració simple 1 subj i pred por lurdessaavedra
L'oració simple 1 subj i predL'oració simple 1 subj i pred
L'oració simple 1 subj i pred
lurdessaavedra14K vistas
Introducció a twitter por Eva Castilla
Introducció a twitterIntroducció a twitter
Introducció a twitter
Eva Castilla4.8K vistas
Subjecte i predicat por egimeno1
Subjecte i predicatSubjecte i predicat
Subjecte i predicat
egimeno176.5K vistas
FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11. por mllfl
FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.
FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.
mllfl9.2K vistas
Oració simple por dmunoz23
Oració simpleOració simple
Oració simple
dmunoz2334.6K vistas
Estructura De La Narracio por Lluis Rius
Estructura De La NarracioEstructura De La Narracio
Estructura De La Narracio
Lluis Rius28.7K vistas
L’Oració Simple por sexpistols
L’Oració SimpleL’Oració Simple
L’Oració Simple
sexpistols29.2K vistas
Ortografia catalana 3r ep por Hatsep Sen
Ortografia catalana 3r epOrtografia catalana 3r ep
Ortografia catalana 3r ep
Hatsep Sen43.3K vistas

Similar a 008 categoria, estructura i funció llengua cat_ batx

Esquema de comentari de text por
Esquema de comentari de textEsquema de comentari de text
Esquema de comentari de textEnric Marques
5K vistas10 diapositivas
L’oraciÓ Simple por
L’oraciÓ SimpleL’oraciÓ Simple
L’oraciÓ Simplesexpistols
1.7K vistas8 diapositivas
Objetivos de 2o_eso castella por
Objetivos de 2o_eso castellaObjetivos de 2o_eso castella
Objetivos de 2o_eso castellaElisa Tormo
1.3K vistas2 diapositivas
Unitat 3 por
Unitat 3Unitat 3
Unitat 3lesteven
902 vistas16 diapositivas
Anàlisi categorial i funcional por
Anàlisi categorial i funcionalAnàlisi categorial i funcional
Anàlisi categorial i funcionalRaül
718 vistas11 diapositivas
Subordinada substantiva por
Subordinada substantivaSubordinada substantiva
Subordinada substantivaBerta Allo
2.4K vistas15 diapositivas

Similar a 008 categoria, estructura i funció llengua cat_ batx(6)

Esquema de comentari de text por Enric Marques
Esquema de comentari de textEsquema de comentari de text
Esquema de comentari de text
Enric Marques5K vistas
L’oraciÓ Simple por sexpistols
L’oraciÓ SimpleL’oraciÓ Simple
L’oraciÓ Simple
sexpistols1.7K vistas
Objetivos de 2o_eso castella por Elisa Tormo
Objetivos de 2o_eso castellaObjetivos de 2o_eso castella
Objetivos de 2o_eso castella
Elisa Tormo1.3K vistas
Unitat 3 por lesteven
Unitat 3Unitat 3
Unitat 3
lesteven902 vistas
Anàlisi categorial i funcional por Raül
Anàlisi categorial i funcionalAnàlisi categorial i funcional
Anàlisi categorial i funcional
Raül718 vistas
Subordinada substantiva por Berta Allo
Subordinada substantivaSubordinada substantiva
Subordinada substantiva
Berta Allo2.4K vistas

Más de jmpinya

0011 a l'aparell fonatori por
0011 a l'aparell fonatori0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatorijmpinya
231 vistas2 diapositivas
Pautes comentari narratològic por
Pautes comentari narratològicPautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològicjmpinya
537 vistas14 diapositivas
Línia del temps edat mitjana por
Línia del temps edat mitjanaLínia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjanajmpinya
1.3K vistas1 diapositiva
Línia del temps Ramon Llull por
Línia del temps Ramon LlullLínia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon Llulljmpinya
275 vistas1 diapositiva
Marian Aguiló, per Llompart por
Marian Aguiló, per LlompartMarian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per Llompartjmpinya
455 vistas3 diapositivas
0000b presentació assignatura por
0000b presentació assignatura0000b presentació assignatura
0000b presentació assignaturajmpinya
402 vistas25 diapositivas

Más de jmpinya(20)

0011 a l'aparell fonatori por jmpinya
0011 a l'aparell fonatori0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatori
jmpinya231 vistas
Pautes comentari narratològic por jmpinya
Pautes comentari narratològicPautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològic
jmpinya537 vistas
Línia del temps edat mitjana por jmpinya
Línia del temps edat mitjanaLínia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjana
jmpinya1.3K vistas
Línia del temps Ramon Llull por jmpinya
Línia del temps Ramon LlullLínia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon Llull
jmpinya275 vistas
Marian Aguiló, per Llompart por jmpinya
Marian Aguiló, per LlompartMarian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per Llompart
jmpinya455 vistas
0000b presentació assignatura por jmpinya
0000b presentació assignatura0000b presentació assignatura
0000b presentació assignatura
jmpinya402 vistas
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica por jmpinya
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
jmpinya1.4K vistas
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari por jmpinya
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
jmpinya3.3K vistas
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march por jmpinya
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
jmpinya2.4K vistas
0015b comentari de text presoner_solucionari por jmpinya
0015b comentari de text presoner_solucionari0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionari
jmpinya2.9K vistas
0016 les perífrasis verbals por jmpinya
0016 les perífrasis verbals0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals
jmpinya4.8K vistas
0012a recursos retòrics por jmpinya
0012a recursos retòrics0012a recursos retòrics
0012a recursos retòrics
jmpinya1.6K vistas
0012b elogi diners_turmeda por jmpinya
0012b elogi diners_turmeda0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmeda
jmpinya2.2K vistas
0013b comentari literari tirant por jmpinya
0013b comentari literari tirant0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirant
jmpinya5.6K vistas
0013a pautes comentari narratològic por jmpinya
0013a pautes comentari narratològic0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològic
jmpinya1.6K vistas
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària por jmpinya
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
jmpinya1.2K vistas
0011a alfabet fonètic català por jmpinya
0011a alfabet fonètic català0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català
jmpinya4.5K vistas
0012 estrofes i composicions poètiques por jmpinya
0012 estrofes i composicions poètiques0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiques
jmpinya2.1K vistas
0011 tema 2. fonètica catalana por jmpinya
0011 tema 2. fonètica catalana0011 tema 2. fonètica catalana
0011 tema 2. fonètica catalana
jmpinya3.7K vistas
009 línia del temps ramon llull por jmpinya
009 línia del temps ramon llull009 línia del temps ramon llull
009 línia del temps ramon llull
jmpinya1.5K vistas

008 categoria, estructura i funció llengua cat_ batx

 • 1. Categoria, estructura i funció Bases conceptuals per a l’estudi d’una sintaxi romànica a cura de Joan Manuel Pérez i Pinya, professor de llengua catalana i literatura IES Ramon Llull
 • 2. RELACIONS SINTAGMÀTIQUES RELACIONS PARADIGMÀTIQUES La professora trenca el butlletí La meva senyo destrossa les notes Aquella docent esmicola les qualificacions L' ensenyant esquinça la papereta Aquesta mestra trosseja els resultats Una instructora esbocina la puntuació Alguna pedagoga esbardella la butlleta La nostra preceptora desfà la cèdula Certa educadora fracciona l' extracte
 • 3. La verticalitat dels paradigmes
 • 4. Categoria • 1. Cadascuna de les classes a què poden reduir-se els objectes del coneixement. || • 2. Cadascun dels grups o graus en què es poden classificar diferents objectes, segons llurs diverses propietats o llur importància. [DCVB] • 1. FILOS 1 Cadascuna de les classes més generals a què poden ésser reduïts els termes o els conceptes. || • 2. Cadascun dels grups en què hom pot classificar diferents objectes atenent a una propietat, a una condició, etc. Exemples: una categoria gramatical (Substantiu, adjectiu...) una categoria estructural (Sintagma Nominal, Sintagma Verbal...) una categoria funcional (Subjecte, Predicat, Complement, Suplement...)
 • 5. Des d’un punt de vista lingüístic 4 LING 1 Conjunt d’unitats que pertanyen a una mateixa classe. 2 categoria buida En gramàtica generativa, categoria sense contingut fonètic però amb trets de persona, nombre, gènere, cas, etc. [el·lipsi] 3 categoria gramatical Categoria que caracteritza els morfemes flexionals que acompanyen les unitats lèxiques d’acord amb determinades característiques com el gènere, el nombre, el temps, etc. 4 categoria lèxica Categoria que caracteritza les unitats lèxiques d’acord amb determinades propietats formals i funcionals, com ara la possibilitat d’aparèixer en els mateixos contexts sintàctics o les característiques morfològiques o semàntiques. [DGLC]
 • 6. Per tot plegat, comprovam la relació que hi ha entre el terme categoria amb el de classificació de les peces limitades que componen cada subsistema del sistema lingüístic (fonològic, morfològic, sintàctic i lèxic): la verticalitat de la tria dins un paradigma. 1. Per exemple dins l’òrbita de la categoria nominal distingim: Paradigma gramatical o classes de paraula Paradigma estructural o classes de sintagma Paradigma funcional o classes de funció 1.SUBSTANTIU - Lexical - Morfològicament variable SN (Sintagma Nominal) Subjecte (S) Predicat nominal (PN) Complement directe (CD) Complement indirecte (CI) Complement preposicional d’objecte (CPO) 2. ADJECTIU - Lexical - Morfològicament variable SAdj (Sintagma Adjectival) complement del substantiu (SAdj o CN) predicat nominal o atribut (PN o Atrib) complement predicatiu (CPred) 3. ARTICLE - Gramatical - Morfològicament variable Det Component possible d’un SN Com a Det. dins el SN 4. PRONOM - Gramatical - Morfològicament variable Representen en cada cas: SN ~ SAdj ~ SPrep ~ SAdv Respectivament, com a nucli d’un SN, d’un SAdj. o d’un SAdv. Subjecte (S); Predicat nominal (PN); Complement directe (CD); Predicadiu (CPred.) Complement indirecte (CI) Complement preposicional d’objecte (CPO) Complement del Nom; Circumstancals...
 • 7. 2. I dins altres àmbits de la seqüència expressiva, distingim: 5. VERB - Lexical - Morfològicament variable SV (Sintagma Verbal) Com a nucli del Predicat o SV Dues natures essencials: Predicat (verbs de predicació completa) Còpula (verbs relacionals de predicació incompleta o sense contingut semàntic o desplaçada cap a una atribució) 6. ADVERBI - Lexical o gramatical - Morfològicament invariable element d’expansió SAdv (Sintagma Adverbial) Complement Circumstancial o Modificador Com a nucli d’un SAdv. (CC) Com a modificador d’un nucli de SAdj. o d’un SAdv. (Mod) 7. PREPOSICIÓ - Gramatical - Morfològicament invariable partícula relacional Sprep (Sintagma Preposicional) Com a nucli d’un SPrep.  Prep + SN 8. CONJUNCIÓ - Gramatical - Morfològicament invariable partícula relacional Nexe interseqüencial Element relacionador, o també dit connector, entre els segments o les seqüències lingüístiques implicades. Són coordinants o subordinants 9. INTERJECCIÓ • Pròpia ~ gramatical ~ invariable • Impròpia ~ lexical ~ variable Element extraseqüencial Sequència independent o bé interpolada que introdueix estats afectius del parlant. Constitueixen expressions aïllades no matisades funcionalment
 • 9. Vers l’ordre i la follia dels estels. [Marià Villangómez] Exercicis: 1. Localitzau totes les classes de paraula diferents que integren la seqüència expressiva d’aquest decasíl·lab del poeta eivissenc. 2. Distingiu entre cadascun dels nivells lingüístics que s’han classificat abans en paradigmes. 3. Des d’un punt de vista constitutiu, la seqüència és una oració o bé formula tan sols una expressió?
 • 10. Vers l’ordre i la follia dels estels Cat. gram. 7 3 1 8 3 1 7/3 1 Cat. estruc. Prep det + N det + N det + N Cat. estruc. + SN 1  SN 2 Prep + SN Cat. estruc. SPrep. [Complement Cat. Func.  del nom o Adjacent] Cat. estruc. SPrep. Cat. Func. (Complement Circumstancial ...) -------------------------------------------------------------------- • És just una expressió, ja que no exhibeix ni pot inferir-se l’estructura oracional sencera O  SN (S) + SV (P) Clau 1 (fem servir la numeració del paradigmes anteriors):
 • 11. L’horitzontalitat de les seqüències expressives
 • 12. Estructura • 1. Distribució i orde de les parts que componen una totalitat. • 5 LING Conjunt d’elements que constitueixen el llenguatge entès com una unitat orgànica (o una seqüència expressiva). [DGLC] Exemples: Vers l’ordre i la follia dels estels. [Marià Villangómez] De fa mil anys, l’estrany no m’és estrany: [ J. V. Foix] Tota la meva vida es lliga a tu, com (,) en la nit (,) les flames a la fosca. [Bartomeu Rosselló-Pòrcel]
 • 13. Advertiu la linealitat del discurs, la manera com tota seqüència necessita d’una ordinació per fer efectiva la comprensibilitat, sota uns patrons organitzadors o pautes sintàctiques Exercici: 1. Tornem a insistir: des d’un punt de vista sintàctic, les seqüències anteriors fan oracions o bé formulen tan sols expressions? 2. Reduïu-les a totes quantes unitats catego- ritzables segons l’esquema anterior.
 • 14. Forma i funció En llengua no hi ha substàncies, hi ha formes «o valors»: de manera que només podem analitzar les seqüències lingüístiques (paraules, sintagmes, expressions, oracions), és a dir les seves peces i les seves actuacions concretes «o funcions»: dins aqueixa linealitat del discurs.
 • 15. La funcionalitat real • Actualment les definicions gramaticals han passat de ser categòriques o lògiques, a esdevenir més aviat funcionals. • Les peces prenen la funció que els correspon per context seqüencial i no per la seva adscripció categorial. • De fet, sovint hi topem el fenomen de la transposició de categoria o transcategorització.
 • 16. Exemple: • De fa mil anys, l’estrany no m’és estrany. En el decasíl·lab foixià, just allà on comença el segon hemistiqui, topam amb un SN de constitució curiosa. Gramaticalment, un article masculí apostrofat a un adjectiu qualificatiu masculí que, òbviament, actua en la posició habitual d’un substantiu, és a dir, com a nucli d’un SN. Aleshores deim que s’ha nominalitzat o substantivat, això és l’adjectiu ha transcategoritzat o ha transposat la seva categoria. Actua com una altra. Per tant, allò que compta no és la seva categoria natural, sinó la seva actualització en categoria funcional. Notau, contràriament, com el segon “estrany” actua com a nucli d’un SAdj. que, dins una seqüència oracional copulativa, fa el paper d’Atribut.
 • 17. • De fa mil anys, l’estrany no m’és estrany. La seqüència lingüística és presumptament un fenomen d’Ocx (oració complexa), perquè inclou dos nuclis verbals connectats. Però sense connexió evident si no és una idea temporal associada a la seqüència principal. Llavors parlaríem de juxtaposició com a mode relacional adherit al concepte temporal subjacent. La P1 o Pp [Proposició principal], ja ho hem dit, és una oració amb estructura de predicat nominal o atributiu, de manera que, entorn de l’òrbita de la còpula, devem trobar una estructura que representi la funció d’Atribut, i aquí, amb joc literari inclòs, la representa un adjectiu o nucli d’un SAdj. Mentre de l’altra banda de la còpula trobem el SN que actuarà de S. [Subjecte]. La P2 o Ps [Proposició subordinada] és més mala de disseccionar, perquè tota ella sembla una locució expressiva temporal, les peces de la qual la parla fa ja estona que les hi ha fossilitzat. Clau 2 (descriurem verbalment les seqüències):
 • 18. • Tota la meva vida es lliga a tu, com (,) en la nit (,) les flames [es lliguen] a la fosca. Tornam a trobar-nos davant d’una seqüència lingüística que expressa un fenomen oracional complex (Ocx), ja que, tot i el·líptic o només suposable per lògica en interpretar-la, s’hi copsa aviat la fórmula comparativa que encalça l’expressió; de fet, hi topam el connector comparatiu més habitual “com”. La P1 lliga “tota la meva vida” a un locatiu, la 2ª persona del singular, l’altre personatge en el poema, i, seguit, se n’ofereix l’espectacle d’una imatge que s’hi relaciona comparativament en la P2. Clau 3
 • 19. Per saber-ne més: Bibliografia doc. 008_Les categories gramaticals i la seva accidentalitat doc. 008_Aspectes de morfosintaxi doc. 008_Tipus de frases i l'ordo rectus Mediateca •http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/ •http://www.slideshare.net/guest24e58c/les-categories-gramaticals •http://intercentres.edu.gva.es/ieslesdunes/scripts/materiales/20/Les%20categories%20gramaticals.pdf •http://www2.iec.cat/institucio/seccions/filologica/gramatica/morfologia/04CategoriesLexiquesiGramaticals.pdf