Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

COMENTARI TEXT guió

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 3 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a COMENTARI TEXT guió (20)

Anuncio

Más reciente (20)

COMENTARI TEXT guió

  1. 1. MODEL  ESTRUCTURA  COMENTARI  DE  TEXT     Història  del  Món  Contemporani   +info:  www.webdejoanet.blogspot.com       INTRODUCCIÓ     Analitzar  i  comentar  un  document  o  un  text  històric  és  una  de  les  tasques  principals   per   a   fer   una   aproximació   rigorosa   i   objectiva   a   la   Història.       Les   fonts   històriques   ens   permeten   extraure   informació   dels   fets   o   del   període   històric.  La  seua  anàlisi  i  comentari  precisa  de  coneixements  del  tema  i  d’un  mètode.   Sovint,   els   textos   propis   de   l’època   objecte   d’estudi   ens   transmeten   molt   més   informació,  i  més  autèntica,  que  les  posteriors  interpretacions.       1.    PREPARACIÓ  DEL  TEXT     • fer   una   lectura   comprensiva   del   text   (familiaritzar-­‐se   amb   el   text,   la   seva   temàtica,  el  tipus  de  vocabulari,  les  idees  fonamentals,  etc.).   • identificar   els   termes,   conceptes   o   paraules   desconegudes   (per   a   buscar   el   seu  significat  en  un  diccionari,  enciclopèdia...  o  a  google).   • fer   una   nova   lectura   del   text,   ara   subratllant   les   idees   principals   i   els   arguments  que  presenta  el  text.   • fragmentar   el   text   en   unitats   més   petites   (en   funció   de   la   temàtica   que   s’aborda  al  llar  del  text,  els  temes  que  tracta  o  les  idees  que  enuncia).   • numerar  les  línies  que  composen  el  text,  de  5  en  5.       2.  NATURALESA  i  CLASSIFICACIÓ  DEL  TEXT     Classificar   un   text   històric   ens   permet   obtenir   molta   informació   de   l’època,   la   intencionalitat  o  l’autor  del  mateix,  tot  apropant-­‐nos  a  la  seva  naturalesa,  el  tema,  la   data,  l’autor  i  el  context  històric  general  en  el  que  podem  emmarcar-­‐lo.     § 2.1.  La  naturalesa  del  text.  El  document  pot  ser:   o Polític:  discursos,  proclames,  programes  electorals,  ...   o Jurídic:  lleis,  decrets,  constitucions,  pactes,  tractats,  estatuts,  ...   o Administratiu:  cens,  cadastre,  estadístiques,  bases  de  dades,  ...   o Econòmic:  contractes,  donacions,  llibres  de  comptes,  ...   o Narratiu:  assaig,  obres  literàries,  fragments  de  llibres  o  revistes,  ...   o Periodístic:  articles  d’opinió,  notícies  i  entrevistes  de  premsa,  ...   o Testimonial:  memòries,  autobiografies,  cartes,  diaris,  discursos,  ...   o Historiogràfic:  llibres  i  articles  escrits  per  historiadors          
  2. 2. MODEL  ESTRUCTURA  COMENTARI  DE  TEXT     Història  del  Món  Contemporani   +info:  www.webdejoanet.blogspot.com     § 2.2.  Origen  del  text.  Podem  trobar  textos  de  dos  tipus:   o Primaris/històrics:   textos   escrits   en   la   mateixa   època   que   els   esdeveniments  que  són  descrits  o  sobre  els  que  es  parla.   o Secundaris/historiogràfics:   textos   escrits   posteriorment   en   els   que   s’analitza,   es   descriu   o   es   reflexiona   sobre   un   esdeveniment   històric  passat.     § 2.3.  El  tema  del  text:     o Potser   molt   divers:   polític,   econòmic,   social,   cultural,   o   bé   una   combinació   de   diversos   temes   (sempre   cal   argumentar   les   raons   per  les  quals  s’identifica  un  determinat  tema  en  el  text)     § 2.4.  Enquadrament  espai-­‐temps:     o Temps:  resulta  fonamental  per  al  posterior  comentari  relacionar  el   text   amb   el   seu   moment   històric.   Els   textos   datats   ens   permeten   fer  un  enquadrament  més  exacte,  però  sempre  podem  aproximar-­‐ nos  a  l’època  partint  del  contingut.   o Espai:   en   molts   cassos   ens   és   de   gran   ajuda   assenyalar   el   lloc   o   ubicació  en  la  que  es  produeix  el  text.     § 2.5.  L’autor.  Pot  ser  individual  (un  o  diversos  autors  ben  definits)  o  col·∙lectiu:   o Autor  individual:  cal  redactar  una  breu  ressenya  biogràfica,  en  la   que  recollim  informació  sobre:     • Data  de  naixement  i  mort,  origen  social,  activitats,   ideologia,  aportacions  a  la  Història,  ...   o Autor  col·∙lectiu:  potser  una  assemblea  legislativa,  un  govern,  un   partit  polític,  etc.  Cal  comentar  allò  que  sabem  i  que  pugi  ajudar-­‐ nos  a  clarificar  el  text  i  la  seva  significació  històrica       § 2.6.  Finalitat  del  text:     o Cal  indicar  els  objectius  amb  els  quals  es  va  redactar  el  text  al  seu   context  històric,  a  més  del  propòsit  de  l’autor  en  escriure’l.     § 2.7.  Destinatari:     o El  text  té  sempre  un  receptor,  que  pot  ser:   § Privat:  a  un  individu  particular,  a  un  càrrec  o  personatge.   § Públic:  grup  de  persones,  comunitat,  nació,  grup,  ...            
  3. 3. MODEL  ESTRUCTURA  COMENTARI  DE  TEXT     Història  del  Món  Contemporani   +info:  www.webdejoanet.blogspot.com     3.  ANÀLISI  DEL  TEXT   § Analitzar   un   text   és   descobrir   els   continguts   d’un   document   amb   l’objectiu   d’enquadrar-­‐lo   en   el   seu   context   històric.   També   es   pot   entendre   com   un   resum  del  text,  en  el  que  es  jerarquitzen  les  idees  en  principals  i  secundàries.       § Podem  triar  entre  2  mètodes  per  a  elaborar  aquest  resum:   o Mètode  literal:  fer  el  resum  seguint  l’ordre  en  el  que  s’ha  escrit  el  text   i  anar  redactant  i  comentant  les  idees  principals  (mètode  senzill).   o Mètode   lògic:   agrupar   les   idees   per   a   tractar-­‐les   conjuntament,   encara  que  no  estiguin  organitzades  en  el  text  (més  difícil  de  fer,  però   més  indicat  per  a  textos  molt  complexos  o  desestructurats).     4.  COMENTARI  DEL  TEXT     § El  resultat  del  procés  de  classificació  i  anàlisi  del  text  és  un  escrit  argumentatiu,   redactat  amb  cohesió  i  estructurat  en  3  parts  ben  diferenciades:     o Introducció.  Presenta  i  classifica  el  text:   § Origen  i  naturalesa  del  text   § Data  (o  època)  de  creació.   § Autor  (objectius  i  significació  històrica)   § Context  històric  (enquadrament)     § Presentació  de  les  idees  principals  que  transmet.     o Desenvolupament.  Anàlisi  i  comentari  complet  del  text:   § Anàlisi:   • extracció  de  les  idees  principals.   • ordenació  jeràrquica  (idees  principals  i  secundàries).   • relació  entre  conceptes  i  arguments  del  text   •  temàtica  i  idees  principals  i  secundàries.     § Comentari:   • relació  de  les  idees  del  text  amb  la  situació  històrica.   • crítica  i  valoració  (completant  les  idees  i  els  arguments   i  enquadrant-­‐los  en  el  seu  context  històric).   • antecedents/causes  de  la  creació  del  text.   •  conseqüències  històriques  que  se’n  poden  deduir.   • aportació  del  text  als  esdeveniments  posteriors     o Conclusió.  Constarà  de  2  parts:   § resum  en  un  o  dos  breus  paràgrafs  dels  resultats  del  comentari   § síntesi  sobre  la  importància  del  contingut  del  text    

×