Kahulugan at KalikasanPagsulat   Ito ay isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba’t ibang layunin.  ...
Kahulugan at Kalikasan   Mental na aktibiti sapagkat ito ay isang ehersisyo ng pagsasatitik ng mga ideya ayon sa isang t...
Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba’t-ibang tao:Ang pagsulat ang bumubuhay at humuhubog sa kaganapan ng ating pagiging ta...
Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba’t-ibang tao:Ang pag-iisip at pagsusulat ay kakambal ng utak, gayundin naman, ang kali...
Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba’t-ibang tao:Ang   pagsulat ay kabuuan ng pangangailangan at kaligayahan. (Helen Ke...
Proseso ng Pagsulat   Ang proseso ng pagsulat ay mahahati sa iba’t- ibang yugto. Ang mga yugtong ito ay ang mga sumusuno...
Proseso ng Pagsulat   Ang mga yugtong ito ay sunod-sunod ayon sa pagkakalahad, ngunit importanteng mabatid na ang mga p...
Proseso ng Pagsulat   Halimbawa, matapos ang ikalawang yugto o paglikha ng burador, ang isang manunulat ay maaaring b...
Mga Yugto ng Proseso ng Pagsulat    Ang Pabalik-balik na Mubment ng Proseso ng PagsulatPrewriting        Drafti...
Proseso ng PagsulatPrewriting   Lahat ng pagpaplanong aktibiti, pangangalap ng impormasyon, pag iisip ng mga ideya, pag...
Proseso ng PagsulatAng Unang Burador   Sa puntong ito, ang iyong mga ideya ay kailangang maisalin sa bersyong prelimina...
Proseso ng Pagsulat   Sa pagsulat ng unang burador, importanteng hindi mawala ang momentum sa pagsulat. Kung gayon, mas...
Proseso ng Pagsulat   Maaaring akalain na matapos maisulat ang unang burador ay tapos na ang proseso ng pagsulat. Nguni...
Proseso ng PagsulatRevising   Ito ay proseso ng pagbabasang muli sa burador nang makailang ulit para sa layuning pagpapa...
Proseso ng Pagsulat Editing   Ito ang pagwawasto ng mga posibleng pagkakamali sa pagpili ng mga salita, ispeling, gra...
Bakit Tayo Sumusulat?   Ang kakayahan sa pagsulat ay isa sa mga makrongkasanayan na dapat malinang sa isang indibidwal. ...
Bakit Tayo Sumusulat?   Sa isang mag-aaral,ginagawa niya ang pagsulat sapagkat ito ay bahagi ng kanyang pangangailangan...
Bakit Tayo Sumusulat?   Sa pang-araw-araw nating pagharap sa buhay, hindi maitatanggi na may ilang ginagawa tayo na mas...
Bakit Tayo Sumusulat?   Mula sa ating pagsulat… mula sa sinusulat ng iba, tayo’y natututo. Nagagawa nating sumabay sa t...
Layunin ng Gawaing PagsulatPansariling Pagpapahayag   Pagsulat o pagtatala ng mga bagay na nakita, narinig, nabasa o nar...
Layunin ng Gawaing PagsulatImpormasyonal na Pagsulat   Kung sa unang layunin ang makikinabang ang nagsusulat, dito ang m...
Layunin ng Gawaing PagsulatMalikhaing Pagsulat   Ang makikinabang dito ay ang sarili at ibang tao. Sa tulong ng imahina...
Pagtatalata   Ang talata ay isang pangungusap o grupo ng mga   pangungusap   na  inorganisa  upang makadebelop n...
PagtatalataPansinin ang halimbawa:    Ano ang synaesthesia?    Ang pag-aaral ng synaesthesia ay isang intriging at k...
Pagtatalata   Samantala, ang talatang binubuo ng mga pangungusap ay isang komposisiyon ng mga pangungusap na pinagsama-...
Pagtatalata   Upang maging epetibo ang isang talataan, kailangang taglayin nito ang mga sumusunod na katangian:  Kaisa...
PagtatalataKaisahan    Nangangahulugang pagkakaroon ng isang ideya sa loob ng talata. Upang makamit ito:a) Tukuyin ang...
PagtatalataKohirens   Ito ay tumutukoy sa pagkakauganay-ugnay ng mga bahagi sa loob ng isang talataan. Sa lebel ng pangu...
PagtatalataKohirens   Upang magamit ang kohirens, kailangang :a) Gumamit ng epektibong metodo ng debelopment o  paraan...
PagtatalataEmpasis    Ito naman ay tumutukoy sa pagbibigay ng angkop at sapat na diin sa bahagi ng komposisyong nanga...
Pagsulat
Pagsulat
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Pagsulat

162.199 visualizaciones

Publicado el

Just click "save" above the presentation to download it..Be sure you have an slideshare account or you linked this website with your facebook accoun or etc..thanks for all the views:)

Pagsulat

 1. 1. Kahulugan at KalikasanPagsulat Ito ay isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba’t ibang layunin. Pisikal na aktibiti sapagkat ginagamit dito ang kamay sa pagsulat sa papel, o sa pagpindot ng mga keys ng tayprayter o ng keyboard ng kompyuter. Ginagamit din sa pagsulat ang mata upang imonitor ang anyo ng writing output kahit pa ito ay handwritten lamang o rehistro sa monitor ng kompyuter o print -out na.
 2. 2. Kahulugan at Kalikasan Mental na aktibiti sapagkat ito ay isang ehersisyo ng pagsasatitik ng mga ideya ayon sa isang tiyak na metodo ng debelopment at pattern ng organisasyon at sa isang istilo ng gramar na naayon sa mga tuntunin ng wikang ginamit.
 3. 3. Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba’t-ibang tao:Ang pagsulat ang bumubuhay at humuhubog sa kaganapan ng ating pagiging tao. (William Strunk, E.B White)
 4. 4. Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba’t-ibang tao:Ang pag-iisip at pagsusulat ay kakambal ng utak, gayundin naman, ang kalidad ng pagsulat ay hindi matatamo kung walang kalidad ng pag-iisip. (Kellogg)
 5. 5. Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba’t-ibang tao:Ang pagsulat ay kabuuan ng pangangailangan at kaligayahan. (Helen Keller)Ito ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit ng talasalitaan, pagbuo ng kaisipan, at retorika. (Xing Jin)
 6. 6. Proseso ng Pagsulat Ang proseso ng pagsulat ay mahahati sa iba’t- ibang yugto. Ang mga yugtong ito ay ang mga sumusunod:  Prewriting  Writing  Revising  Editing
 7. 7. Proseso ng Pagsulat Ang mga yugtong ito ay sunod-sunod ayon sa pagkakalahad, ngunit importanteng mabatid na ang mga propesyunal na manunulat ay hindi nagtratrabaho nang hakbang–bawat-hakbang. Makabubuti, kung gayon , na ipalagay na ang pagsulat ay isang prosesong rekarsib at ispayraling, kayat ang mga manunulat ay bumabalik-balik sa mga yugtong sa mga yugtong ito ng paulit-ulit sa loob ng proseso ng pagsulat ng isang teksto.
 8. 8. Proseso ng Pagsulat Halimbawa, matapos ang ikalawang yugto o paglikha ng burador, ang isang manunulat ay maaaring bumalik sa unang yugto, ang prewriting at magsagawa ng karagdagang pananaliksik. Matapos ang editing, ang ikaapat na yugto, ang manunulat ay maaring bumalik sa yugto ng rebisyon at reorganays ang materyal.
 9. 9. Mga Yugto ng Proseso ng Pagsulat Ang Pabalik-balik na Mubment ng Proseso ng PagsulatPrewriting Drafting Revising Final Editing Document
 10. 10. Proseso ng PagsulatPrewriting Lahat ng pagpaplanong aktibiti, pangangalap ng impormasyon, pag iisip ng mga ideya, pagtukoy ng istratehiya ng pagsulat at pag-ooraganisa ng mga materyales bago sumulat ng burador ay nakapaloob sa yugtong ito.
 11. 11. Proseso ng PagsulatAng Unang Burador Sa puntong ito, ang iyong mga ideya ay kailangang maisalin sa bersyong preliminari ng iyong dokumento na maaari mong irebays nang paulit-ulit depende kung gaano mo kinakailangan. Sa pagsulat ng burador, iminumungkahing sundin mo ang iyong balangkas nang bawat seksyon. Palawigin mo ang iyong mga parirala sa pangungusap.
 12. 12. Proseso ng Pagsulat Sa pagsulat ng unang burador, importanteng hindi mawala ang momentum sa pagsulat. Kung gayon, mas mabilis mong maisasalin sa papel ang mga salita ng mas mabuti. Dahil nais mong makasulat nang mabilis sa yugtong ito, huwag mo muna alalahanin ang pagpili ng mga salita, istraktura ng pangungusap, ispeling at pagbabantas. Pagtuunan na lamang ito ng pansin matapos maisulat ang buong unang burador.
 13. 13. Proseso ng Pagsulat Maaaring akalain na matapos maisulat ang unang burador ay tapos na ang proseso ng pagsulat. Ngunit maging mga batikang manunulat ay nangagkakaisa sa pagsasabing maging sila’y nagkakamali rin sa pagpili ng mga salita, pag-oorganisa ng pangungusap, pagbabaybay o pagbabantas kahit paminsan minsan. Paulit-ulit pa rin nilang binabasa ang kanilang unang burador, ineebalweyt ang kanilang akda at hinahamon ang kanilang sarili na mapabuti pa ang presentasyon ng kanilang mga ideya. Dito pumapasok ang yugtong rebisyon at editing.
 14. 14. Proseso ng PagsulatRevising Ito ay proseso ng pagbabasang muli sa burador nang makailang ulit para sa layuning pagpapabuti at paghuhubog ng dokumento. Maaaring sinusuri ng isang manunulat dito ang istraktura ng mga pangungusap at lohika ng presentasyon. Maaaring ang isang manunulat ay nagbabawas o nagdaragdag dito ng ideya. Maaari ring may pinapalitan siyang pahayag na sa palagay niya’ y kailangan para sa pagpapabuti ng dokumento.
 15. 15. Proseso ng Pagsulat Editing Ito ang pagwawasto ng mga posibleng pagkakamali sa pagpili ng mga salita, ispeling, gramar, gamit at pagbabantas. Ang editing ang pinakahuling yugto sa proseso ng pagsulat bago maiprodyus ang pinal na dokumento.
 16. 16. Bakit Tayo Sumusulat? Ang kakayahan sa pagsulat ay isa sa mga makrongkasanayan na dapat malinang sa isang indibidwal. Sapagsulat, hindi tayo makapagpapanggap. Hindi katulad sapakikinig, tumangi lamang sa nagsasalita o tumangu-tangoay masasabing nakikinig na kahit iba ang iniisip at hindinahahalata; sa pagbabasa, makisabay lang sa pagbabasa ngiba o tingnan ang libro, iisiping nagbabasa na rin; sapagsasalita, malimit ang mga katagang “ah…eh… ma’am/sirnasa dulo na po ng dila ko, hindi ko lang po masabi eh!”, atmangingiti lang ang guro…lusot na. Sa pagsulat, malalamanng iyong isip kung ano ang nararamdaman mo…ito angmababasa. Wala kang maililihim…walang maitatago.
 17. 17. Bakit Tayo Sumusulat? Sa isang mag-aaral,ginagawa niya ang pagsulat sapagkat ito ay bahagi ng kanyang pangangailangan sa paaralan upang siya ay makapasa. Gayundin naman, ang isang manunulat ay nagsusulat dahil ito ang pinagmulan ng kanyang ikabubuhay. Kung walang tulad nila, walang pahayagan na magtatala ng mga nagaganap sa lahat ng sulok ng daigdig. Wala ring libro na magpapalawak ng ating kaalaman at magbibigay paliwanag sa tama at mali na gagabay sa atin tulad ng mga batas. Wala ring magasin na madalas nating piliing paglibangan.
 18. 18. Bakit Tayo Sumusulat? Sa pang-araw-araw nating pagharap sa buhay, hindi maitatanggi na may ilang ginagawa tayo na mas mabisang maipapahayag ang sa paraang pagsulat ang higit sa pagsasalita. Katulad sa mga gawaing pagpapautang, pakikipag ugnayan sa mga taong nasa malayong lugar, pagpapatibay sa mga kasunduan, at pagtatapat ng pag-ibig sa taong minamahal na hindi magawang sabihin ay madaling naisasagawa bilang patunay sa pamamagitan ng pagsulat.
 19. 19. Bakit Tayo Sumusulat? Mula sa ating pagsulat… mula sa sinusulat ng iba, tayo’y natututo. Nagagawa nating sumabay sa takbo ng mundong ito. Nabibigyan tayo ng pagkakataong mapunan ang puwang sa ating pagkatao upang makadama ng kaligayahan.
 20. 20. Layunin ng Gawaing PagsulatPansariling Pagpapahayag Pagsulat o pagtatala ng mga bagay na nakita, narinig, nabasa o naranasan. Sa layuning ito, ginagawa ang pagsulat bunga ng paniniwalang ito’y mapapakinabangan. Ilan pa sa mga halimbawa nito ang pagsulat ng dyornal, plano ng bahay, mapa at iba pa.
 21. 21. Layunin ng Gawaing PagsulatImpormasyonal na Pagsulat Kung sa unang layunin ang makikinabang ang nagsusulat, dito ang makikinabang ay ang tao. Ginagawa ang pagsulat upang mapaabot ng mensahe sa mga kaparaanang nangangatwiran, nagpapayo, nagpapaliwanag at iba pa. Ilan sa mga halimbawa nito ay memorandum, rebyu at riserts.
 22. 22. Layunin ng Gawaing PagsulatMalikhaing Pagsulat Ang makikinabang dito ay ang sarili at ibang tao. Sa tulong ng imahinasyon at kapangyarihan ng rehistradong wika, nagagawa ng manunulat na ilarawan ang uri ng lipunan na kanyang ginagalawan. May kakaibang lakas ang mga salitang ginagamit dito upang ipadama sa mambabasa ang panoramikong larawan ng buhay.Ilan sa halimbawa nito ang alamat, dula, at iba pa. (ESG)
 23. 23. Pagtatalata Ang talata ay isang pangungusap o grupo ng mga pangungusap na inorganisa upang makadebelop ng isang ideya hinggil sa isang paksa bilang bahagi ng komposisyon o upang magsilbing pinakakomposisyon mismo. Ang talatang binubuo ng isang pangungusap ay maaring kahit na anong uri ng pangungusap.
 24. 24. PagtatalataPansinin ang halimbawa: Ano ang synaesthesia? Ang pag-aaral ng synaesthesia ay isang intriging at kompleks na larangan ng neuroscience o pag-aaral ng utak. Intriging at kompleks ang anumang pag-aaral ng utak ng tao sapagkat sa utak nagpupunta ang lahat ng ating sensori, doon iniinterpret, iniimbak, at tinutugunan, at kung saan sa ilalim ng mga kondisyong iyon, ang mga signal ay nagkokominggel.
 25. 25. Pagtatalata Samantala, ang talatang binubuo ng mga pangungusap ay isang komposisiyon ng mga pangungusap na pinagsama- sama upang magkaroon ng simula, katawan at wakas. Basahin ang halimbawa Ang kahalagahan ng phenomenon ng synaesthesia ay higit pa sa medesina. Ang mga pinakahuling pag-aaral ay nagpapatunay na mayroon iyong koneksiyong genetic dahil wari bang ito ay nasa dugo ng mga pamilya. Para tuloy nakahinga nang maluwag ang mga synaesthetes nang matuklasan ng mga dalubhasa na hindi sila ang delusyonal o mga sugapa sa gamot na nagkakaroon na ng halusinasyon. Ipinapalagay nang sila’ y mga aberasyon lamang ng kalikasan na mistulang tinurukan ng mga almbre sa kanilang utak.
 26. 26. Pagtatalata Upang maging epetibo ang isang talataan, kailangang taglayin nito ang mga sumusunod na katangian:  Kaisahan  Kohirens  Empasis
 27. 27. PagtatalataKaisahan Nangangahulugang pagkakaroon ng isang ideya sa loob ng talata. Upang makamit ito:a) Tukuyin ang ideyang nais mong idebelop;b) Ipahayag ang ideyang ito sa isang pamaksang pangungusap na maaari pang idebelop ayon sa iyong layunin; atc) Suportahan ang pamaksang pangungusap ng mga pangungusap na makadebelop sa ideya.
 28. 28. PagtatalataKohirens Ito ay tumutukoy sa pagkakauganay-ugnay ng mga bahagi sa loob ng isang talataan. Sa lebel ng pangungusap, tumutukoy ito sa pagkakasundo ng paksa at panaguri; sa lebel ng talata, tumutukoy ito sa kohisebnes ng daloy ng mga pangungusap sa talataan.
 29. 29. PagtatalataKohirens Upang magamit ang kohirens, kailangang :a) Gumamit ng epektibong metodo ng debelopment o paraan ng pagpapahayag ;b) Organisahin ang mga pangungusap mula simula hanggang sa wakas sa tulong ng epektibong pattern ng organisasyon; atc) Gumamit ng mga epektibo na salitang transisyunal.
 30. 30. PagtatalataEmpasis Ito naman ay tumutukoy sa pagbibigay ng angkop at sapat na diin sa bahagi ng komposisyong nangangailangan niyon. Makakamit ito sa pamamagitan ng:a) pagtukoy ng mga ideya o bahagi ng talataang dapat bigyan ng diinb) epektibong pagpili ng metodo ng pagbibigay-diin (sa pamamagitan ng posisyon o proporsyon); atc) Epektibong paggamit sa napiling metodo ng pagbibigay-diin.

×