Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
U3 4 Algoritmi Svoistva
U3 4 Algoritmi Svoistva
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

u3_kaos.pptx

  1. 1. а)определение за БС; Съвкупност от знаци и правила за тяхната употреба. в)цифра нула; отбелязване на празна позиция, изместване с една позиция; г)основа на БС; ⮚ броят на различните цифри от азбуката на дадената БС; ⮚ множителят, с който се изменя стойността на цифра след нейното преместване. десетична БС – основа 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1. Понятие за (БС). Древногръцка, кирилическа б)азбука; Символите(знаците), които се използват при представянето на числата в дадена бройна система;
  2. 2. а) непозиционни БС; Всеки знак в записа на числото има самостоятелно значение и не зависи от позицията, която заема в този запис. б) позиционни БС; Значението на всеки знак (цифра) в записа на числото зависи от мястото (позицията), което той заема в този запис.; 2. Видове (БС).
  3. 3. а) Римска БС; използват се цифрите I, V, X,L, C, D и M съответно за числата 1, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000. б) Гръцка БС; Десетична система с групиране по петици. Използват се Ι, Г, Δ, Η, Χ, Μ съответно за числата 1, 5, 10, 100, 1000, 10 000. Степените на 10 се означават с началните букви на съответните гръцки думи, като единиците се посочват с чертички, а групирането в петици се означава с буквата Γ пред числото. Например: ΓΔ = 50, ΓH = 500, ΓX = 5000, ΓM = 50 000.; Примери за непозиционни БС
  4. 4. Пр. за позиционна БС – Десетична. ⮚ основа – 10 ⮚ азбука – 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ⮚ запис и четене на дeсетично число: 325
  5. 5. 3. Двоична БС. ⮚основа – 2 ⮚азбука – 0, 1 ⮚запис и четене на двоично число: 111001(2) ⮚произнасят се последователно цифрите от ляво на дясно; ⮚задължително се записва основата 2;
  6. 6. 4. Шестнадесетична БС. ⮚основа – 16 ⮚азбука – 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F ⮚запис и четене на двоично число: 1F8(16) ⮚произнасят се последователно цифрите от ляво на дясно; ⮚задължително се записва основата 2;
  7. 7. Теорема 1: Всяко естествено число N може да се представи в десетична бройна система по единствен начин във вида: N=akpk+ak-1pk-1+ak-2pk-2+…+akp+ak+1, където а1,а2,..., аn,аn+1 са наричат цифри на системата при основа p и 0≤ ai<p, за i=0,1,2,…,k.
  8. 8. 4. Преобразуване от (10) в (друга) БС ⮚ целочислено деление – цялата част от делението; ⮚ остатък при деление – остатъка при деление; 1. Делим числото на основата и записваме остатъка от делението 2. Делим остатъка на основата и отново записваме остатъка 3. Делението продължава до получаване на частно 0 4. Резултат – получените остатъци записани в ред обратен на получаването им
  9. 9. 62(10) = х(2) 62 : 2 = 31 => 0 31 : 2 = 15 => 1 15 : 2 = 7 => 1 7 : 2 = 3 => 1 3 : 2 = 1 => 1 1 < 2 => 1 111110(2) = х ако числото завършва на нула – четно; ако числото завършва на едно – нечетно;
  10. 10. 1 1 1 1 1 0 5 4 3 2 1 0 = 1 * 25 + 1 * 24 + 1 * 23 + 1 * 22 + 1 * 21 + 0 * 20 = = 1 * 32 + 1 * 16 + 1 * 8 + 1 * 4 + 1 * 2 + 0 * 1 = 62(10) 3. Преобразуване от (друга) БС в (10) БС; ⮚ чрез позициите на цифрите; ⮚ Нека числото N има следния двоичен запис: N=akak- 1…a1a0 За да намерим десетичния запис на числото N ще трябва да пресметнем сумата: ak.2k+ak-1.2k- 1+…+a1.21+a0.20 т.е. в десетична преобразуваме като сумираме произведенията от цифрата умножена по основата повдигната на степен позицията на цифрата – позиционирането започва от 0-ва позиция отдясно наляво. 111110(2) = х(10)

×