Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Criteris de correccio hmc batxillerat

6.584 visualizaciones

Publicado el

Criteris Avaluació HMC

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Criteris de correccio hmc batxillerat

  1. 1. Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d’Història del Món Contemporani Ins. Premià / Curs 2019-2020 Criteris generals:  La nota de la matèria de modalitat d’Història del Món Contemporani serà la mitjana de la nota obtinguda durant les tres avaluacions.  Els continguts de la matèria es dividiran en unitats didàctiques i el professor/a indicarà a l’alumne quines pertanyen a cadascun dels tres períodes d’avaluació que hi haurà al llarg del curs.  Per a cada bloc temàtic, corresponent al període d’una avaluació, hi haurà, si més no, dues proves d’avaluació sumativa, a més d’un nombre variable d’exercicis i controls d’activitats d’ensenyament i aprenentatge (pràctiques).  El model d’examen prendrà com a referència bàsica, el model de les proves de selectivitat.  La qualificació serà numèrica de l’1 al 10  La qualificació de la matèria de cada avaluació es farà d’acord amb la ponderació següent: un 90% correspondrà a l’avaluació sumativa i un 10% a l’avaluació formativa. L’actitud ajudarà l’alumnat a arrodonir la seva nota. Respecte aquest darrer apartat, cal destacar que es considera bàsica l’assistència a classe i la puntualitat.  El 10% de l’avaluació formativa s’obtindrà de les diverses pràctiques realitzades al llarg de l’avaluació.  L’assistència i la puntualitat són imprescindibles per al bon funcionament de la classe. Tres faltes injustificades comportaran una reducció de 0,25 punts en la nota del trimestre. A partir de la quarta falta, de manera automàtica, la reducció s’ampliarà en un 0,25 de punt més. Els retards es consideraran falta injustificada.  La correcta expressió serà valorada. Per cada falta es reduirà la nota de l’exercici o prova en 0,1 punts, fins a un màxim d’1 punt.
  2. 2. Criteris de recuperació:  Els alumnes que suspenguin alguna avaluació tindran dret a un examen de recuperació.  La prova de recuperació es realitzarà en la prova de suficiència ordinària.  La nota de l’examen de recuperació serà com a màxim un 5. Examen de suficiència ordinària (juny):  Els alumnes que a final de curs tinguin alguna avaluació suspesa s’hauran de presentar a la prova de suficiència.  La prova de suficiència es farà dels continguts suspesos.  La nota es farà aplicant les normes descrites en el primer apartat  Els alumnes que no aprovin la prova de suficiència els quedarà tota la matèria pendent. Examen de suficiència extraordinària (setembre):  Els alumnes que no aprovin tota la matèria tindran dret a presentar-se a la suficiència extraordinària, on entra tota la matèria i la nota màxima és un 5. Jordi Manero / Setembre 2015

×