Lideratge estratègic

3.441 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación, Viajes, Tecnología
 • Sé el primero en comentar

Lideratge estratègic

 1. 1. L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Jordi Serarols i Boada Inspector d’educació
 2. 2. Índex Direcció d’escoles a l’era digital Governança de les TIC Organització de centre Estàndards NETS per a directius Propietat intel·lectual i netiquette Nexe casa-escola L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic
 3. 3. "Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est”                                             Sèneca “ Qui no sap a quin port va, cap vent no li és favorable” L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic
 4. 4. Època de reptes i canvis L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Canvi de paradigma operatiu Convergència de fenòmens Gran repte pedagògic Direcció d’escoles a l’era digital
 5. 5. Reorganització de l’entorn tradicional d’ensenyament-aprenentatge                     Direcció d’escoles a l’era digital L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Projecte educatiu de tota la comunitat                    Lideratge institucional                   
 6. 6. Principis bàsics                   L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Direcció d’escoles a l’era digital L’ús intel·ligent de les tecnologies digitals és un element indispensable per a una escola de qualitat al segle XXI Els professors que utilitzen bé les tecnologies digitals són els que poden influir de forma positiva en l’aprenentatge dels alumnes , no les tecnologies per si mateixes. El professorat necessita el recolzament dels equips directius i de l’administració educativa per explorar el potencial de les tecnologies digitals i desenvolupar les seves capacitats per a utilitzar-les adequadament. Oportunitats del projecte EduCAT1x1
 7. 7. “ Conjunt de SISTEMES i NORMES per mitjà de les quals els centres educatius controlen l’ ÚS DE LES TIC en les activitats d’ensenyament-aprenentatge i la MILLORA CONTÍNUA de la qualitat de les seves actuacions a través de la RENDICIÓ DE COMPTES ”                           Governança de les TIC L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic
 8. 8. Governança de les TIC Governança Lideratge Estructures organitzatives Processos Seguretat Privacitat Control de la informació GESTIÓ estratègica: objectius, estratègies, actuacions, indicadors Infraestructures Manteniment L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic
 9. 9. L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Governança de les TIC visió habilitats incentius recursos Pla d’acció = CANVI - habilitats incentius recursos Pla d’acció = CONFUSIÓ visió - incentius recursos Pla d’acció = ANGOIXA visió habilitats - recursos Pla d’acció = RESISTÈNCIA visió habilitats incentius - Pla d’acció = FRUSTRACIÓ visió habilitats incentius recursos - = MONOTONIA
 10. 10. Organització de centre L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Què vol dir dirigir una escola digital? Encoratjar el professorat en l’ús de les tecnologies digitals; Saber com aprenen els alumnes i com informem dels seus avenços; Desenvolupar bones pràctiques docents i conèixer recursos digitals que les facilitin; Entendre la naturalesa i potencial de les tecnologies digitals emergents. Redissenyar les estructures i processos escolars,
 11. 11. Organització de centre L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Què funciona?  Tenir una bona infraestructura  Desenvolupar lideratge i treball en equip  Trobar una raó per usar la tecnologia  Veure la tecnologia com un cavall de Troia  Buscar la millor tecnologia  Dissenyar els millors espais per a l’aprenentatge  Valor educatiu de les PDI  Contractar tècnics  Utilitzar bons professors com a tutors d’altres  Donar via lliure als innovadors i early adopters  Oferir varietat d’oportunitats d’aprenentatge professional Cal lideratge de l’equip directiu amb el recolzament de bons plans d’acció i polítiques clares integrades dins del funcionament general de l’escola
 12. 12. Organització de centre Comissió TIC Projecte educatiu Infraestructura tecnològica Formació del professorat Continguts i recursos Lideratge institucional Pla TAC Ús de les TIC L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic
 13. 13. Organització de centre L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Principis estratègics Adoptar una perspectiva crítica amb l’ús de les TIC Reconèixer la importància de les persones Desenvolupar la visió i missió de centre pel que fa a les TIC Desenvolupar un Pla TAC com a estratègia global de centre
 14. 14. Organització de centre L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Pla TAC de Centre Visió de centre Anàlisi de necesitats Objectius Planificació Avaluació
 15. 15. Organització de centre L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Pla TAC de Centre Visió de centre Reflexió de la comunitat educativa Visió de Centre Paper de les TIC al centre a llarg termini ICT Policy
 16. 16. Organització de centre L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Pla TAC de Centre Anàlisi de necesitats Autodiagnosi DAFO
 17. 17. Organització de centre L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Pla TAC de Centre Objectius curt, mitjà i llarg termini gestió i planificació desenvolupament curricular desenvolupament professional del professorat organització recursos i infraestructures inclusió digital
 18. 18. Organització de centre L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Pla TAC de Centre Planificació Implementació estratègies recursos responsabilitats activitats mapa estratègic
 19. 19. Organització de centre L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Pla TAC de Centre Avaluació Indicadors de resultats Indicadors de procés Rendició de comptes
 20. 20. Estàndards NETS per a directius L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic
 21. 21. Propietat intel·lectual i netiquette Propietat intel·lectual L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Com tractem temes relacionats amb la privacitat, responsabilitat civil i comportament ètic? Reptes Comportament ètic
 22. 22. Propietat intel·lectual i netiquette L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Drets d’autoria Propietat intel·lectual Plagis Cal conèixer la llei de la propietat intel·lectual El professorat ha de ser un model per als estudiants Hem d’ensenyar a les famílies, al professorat i als estudiants a avaluar els llocs web segons la seva autoria, objectivitat, precisió i actualitat
 23. 23. Propietat intel·lectual i netiquette L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Propietat intel·lectual http://www.mcu.es/propiedadInt/index.html *Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.* Artículo 32: Cita e ilustración de la enseñanza. 1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. 2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.  
 24. 24. Propietat intel·lectual i netiquette L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Propietat intel·lectual http://cat.creativecommons.org/
 25. 25. Propietat intel·lectual i netiquette L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Comportament ètic http://www.netiquetate.com/ http://www.pantallasamigas.net/ Netiquette (o netiqueta en versió catalanitzada) designa el conjunt de regles que regulen el comportament d’un usuari en fòrums, xarxes socials, correu electrònic,… Per extensió, s’usa també per a referir-se al conjunt de normes de comportament general a internet.
 26. 26. Nexe casa-escola L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic Com podem aturar l’escletxa digital que hi ha entre l’escola i les llars? <ul><li>Adoptar una estratègia global d’escola </li></ul><ul><li>Investigar l’entorn familiar </li></ul><ul><li>Aconsellar les famílies </li></ul><ul><li>Preguntar als alumnes </li></ul><ul><li>Col·laborar amb el professorat </li></ul><ul><li>Obrir les infraestructures </li></ul><ul><li>Comprovar què passa al món exterior </li></ul>Les famílies han de liderar l’educació en valors i actituds
 27. 27. “ Only those who risk going too far can possibly find out how far one can go” T.S.Elliot Jordi Serarols i Boada Inspector d’educació [email_address] L’escola del segle XXI: Lideratge estratègic

×