Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Ponència treball cooperatiu

 1. El treball cooperatiu Josep Àngel Revert i Marrahí
 2. El treball cooperatiu 1. A mode d’introducció i. Tipus d’aprenentatges ii. Estructures d’aula 2. Treball cooperatiu i. Què entenem per TC? vi. Quadern de normes ii. Per què usar vii. Pla d’equip l’aprenentatge cooperatiu viii.Desenvolupament del PI iii. Activitats cooperatives 4. Revisió de la feina 3. Comencem 5. El treball cooperatiu com a i. Assemblea eina d’inclusió ii. Agrupaments iii. Càrrecs del Grup Base iv. Com fer els agrupaments v. Distribució de càrrecs
 3. Tipus dʼaprenentatges Lʼèxit o el fracàs de lʼalumne no depèn de Individual lʼèxit o del fracàs dels seus companys i companyes. Lʼèxit dʼun alumne depèn del fracàs dels seus companys o companyes. Competitiu El més important és aprendre abans que la resta. Lʼèxit dʼun alumne depèn de lʼèxit dels seus Cooperatiu companys i companyes.
 4. Estructures dʼaula Estructura de Fa referència a allò que els alumnes finalitats o de persegueixen en lʼaprenentatge. recompensa Què és pretén aconseguir? Determina allò que fan els alumnes i com ho Estructura fan. d’activitats (Metodologia i activitats) Estructura Determina qui i com es prenen les decisions d’autoritat dʼallò que succeeix a lʼaula.
 5. Tipus dʼaprenentatges Individual Competitiu Cooperatiu de recompensa Lʼalumne aconsegueix Lʼalumne aconsegueix Lʼalumne aconsegueix els seus objectius els seus objectius només si els seus objectius si, i sols si, independentment de si els seus companys els la resta no els aconsegueix. la resta els aconsegueix o no. aconseguixen també. Hi ha Hi ha interacció negativa No hi ha interacció interacció positiva Estructures dʼaula • Els alumnes treballen de • El treball és en equip. dʼactivitats manera individual. • El treball és individual. • Es valora i es potencia • La col·laboració és mínima. • Mai no hi ha treball en equip. lʼajuda mútua i la cooperació. • Es treballa en silenci. • La col·laboració no té sentit. • Es treballa en veu baixa. • Els dubtes es demanen al • Sʼestableix una rivalitat entre • Molts dubtes es resolen entre els alumnes professor o professora ells La responsabilitat del procés dʼautoritat El professor decideix tots els Ocorre el mateix que amb és compartida entre el aspectes del procés lʼaprenentatge individual, però professor i lʼalumne. dʼensenyament/aprenentatge. ara el professor fomenta la Es fomenta lʼautonomia i la Lʼalumne és un receptor competició entre lʼalumnat presa de decisions per part de passiu de les ordres. lʼalumne Basat en: Olga Pedragosa i Xuclà
 6. Què entenem per Treball Cooperatiu? Aula tradicional
 7. Què entenem per Treball Cooperatiu? Comunitat dʼaprenentatge
 8. Què entenem per Treball Cooperatiu?
 9. Què entenem per Treball Cooperatiu?
 10. Què entenem per Treball Cooperatiu? Comunitat dʼaprenentatge Projecte de transformació social i cultural dʼun centre educatiu i el seu entorn per aconseguir una societat basada en lʼaprenentatge dialogat i participatiu en tots els espais socials, també lʼaula. Treball Cooperatiu El treball cooperatiu és aquell que per ser realitzat fa necessari la participació activa en interdependència de dos o més persones, de manera que cada component desenvolupa un rol diferent, però té com a objectiu lʼaprenentatge de tots els components.
 11. Per què usar lʼaprenentatge cooperatiu? • Afavoreix les relacions interpesonals del grup classe tan alumne-alumne com alumne professor. • Millora el rendiment de TOTS els alumnes. • Augmenta notòriament la motivació de lʼalumnat. • Afavoreix lʼacceptació de la diferència i el respecte mutu. • Permet que el professorat pugui prestar una atenció més individualitzada a lʼalumnat. • Permet lʼentrada de més dʼun docent a lʼaula. • Desenvolupa la creativitat de lʼalumnat. • Sʼestimula el pensament crític. • Augmenta la qualitat i la quantitat dels treballs. • Millora els nivells dʼautoestima de lʼalumnat. • Ajuda a establir relacions positives. • Afavoreix les pràctiques democràtiques: debat, presa de decisions consensuades, compliment dʼacords, normes no imposades... • Afavoreix lʼaprenentatge coherent i significatiu.
 12. Per què usar lʼaprenentatge cooperatiu? «Els centres, sota el sentit de la cooperació, poden esdevenir organitzacions que aprenen i que creen sentit de comunitat. Una comunitat en la qual el professorat i lʼalumnat comparteixen lʼensenyament i lʼaprenentatge com a membres dʼuna societat —la del coneixement— on no tan sols serem aprenents per tota la vida, com sovint sʼinsisteix, sinó també ensenyants.» Duran, D. (2004) “Lʼaprenentatge cooperatiu és un eina de treball, però també és un aprenentatge en sí mateix” Pujolàs, P. (2002)
 13. Activitats cooperatives
 14. Comencem Continguts curriculars Assemblea Projecte general Com el treballarem
 15. A S S E M B L E A Comencem Grup: Acords presos:
 16. Agrupaments Tipus dʼagrupaments • Homogenis • Grup base • Heterogenis • Equips esporàdics • Equips dʼexperts
 17. Grup Base. Càrrecs. • Coordina el treball de lʼequip. • Controla el temps de lliurament i realització de tasques. COORDINADOR/A • Fa respectar el torn de paraules • Anima els companys a avançar en el PI. • Dirigeix les revisions periòdiques de lʼequip. • Procura que no es perdi el temps. AJUDANT/A • Controla el to de veu. COORDINADOR/A • Decideix qui ha de fer les tasques de la persona que no ha vingut. • Omple els formularis de lʼequip. SECRETARI/A • Recorda els compromisos personals. • Custodia la carpeta dʼequip. • Custodia el material de lʼequip i en té RESPONSABLE DE cura. • Controla que tots els membres de lʼequip MATERIAL portin el material. • Manté neta la zona de treball.
 18. Com fem els agrupaments? a) Formació espontània. b) Segons capacitats. i. Grup homogeni ii. Grup heterogeni c) Grups de destresa homogènia d) Aleatòriament e) Segons el gènere f) Grups no estables (en funció de la tasca a fer) g) Per selecció prèvia dels caps de grup h) Distribució per parelles
 19. Distribució de càrrecs Components de l’equip Components: Grup: NOM CÀRREC FUNCIONS
 20. Quadern de normes Quadern de normes
 21. Comencem la feina al GB QUÈ VOLEM COM ENS AGRADARIA ESTUDIAR? ESTUDIAR-HO? PLA DʼEQUIP COMPROMISO OBJECTIUS S PERSONALS
 22. Comencem la feina al GB
 23. Comencem la feina al GB
 24. Dissenyem la fase experimental i exposem
 25. Avaluació de la feina Revisió del pla de treball Autoavaluació U n co p a l m e s, e l s a lu m n e s Cada setmana, el GB s’autoavaluen de manera individual, fent valora la seva feina, tenint en compte: constar: • el grau de compliment del càrrec, • com han treballat, • el funcionament del grup, allò que s’ha fet • valorant el grau de satisfacció de la especialment bé i allò que cal millorar, seva feina, • el compliment dels compromisos personals i • els aspectes que cal millorar, • la consecució dels objectius de l’equip • com hauria de continuar el PI i • el que s’ha après
 26. Revisió del treball de l’equip: Curs i grup: Setmana: COMPLIMENT DEL CÀRREC VALORACIÓ Cal NOM CÀRREC Bé Molt bé OBSERVACIONS millorar NOTA: On marquem “Cal millorar”, hi posarem 0 punts; on marquem “Bé”, 1 punt; i on considerem que ho hem fet “Molt bé”, hi escriurem 2 punts 1
 27. A U T O AVA L U A C I Ó 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COM HE TREBALLAT? He participat i col·laborat amb els companys i companyes del meu grup He ajudat els meus companys i companyes He complit el meu càrrec Acab les seves tasques en el temps previst He mostrat interès per el tema d!estudi He perdut el temps He complit els meus compromisos Complesc les normes de l!equip He après molt Estic content/contenta amb el treball realitzat? Escriu com a mínim 5 motius pels quals estàs content/a o no.
 28. CIÈNCIES NATURALS. 3a Avaluació Amb les notes de classe, el ALUMNE / ALUMNA documents lliurats, les exposicions fetes... sʼelabora TREBALL COOPERATIU I INDIVIDUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Col·labora i participa amb el grup base (GB) lʼinforme dʼavaluació. Ajuda als companys Facilita el treball d!equip Acaba les seves tasques en el temps previst Mostra interès per la feina Aprofita el temps Compleix els seus compromisos Compleix les normes del grup S!ha esforçat Ha assolit els continguts del seu PI Explica el seu PI i resol els dubtes Aten a les explicacions de la resta de grups Ha complert el seu càrrec satisfactòriament Estic satisfet amb la seva autoavaluació COMENTARI
 29. El treball cooperatiu com a eina dʼinclusió Inclusió Procés de superació de les barreres que afavoreixen lʼexclusió i de creació de facilitadors que permeten la presència a lʼaula, la participació en les mateixes activitats i el progrés de tot lʼalumnat. “Es un procés que mai no es dóna per acabat. Una escola inclusiva és aquella que està en moviment més que aquella que ha aconseguit una determinada meta” (Ainscow et al. 2006)
 30. El treball cooperatiu com a eina dʼinclusió El grau dʼinclusió dʼun aula depèn: a) de lʼagrupament de lʼalumnat: grau dʼheterogeneïtat, b) de la naturalesa del currículum, i c) de lʼestructura dʼactivitat: lʼestructura cooperativa és la més inclusiva de les tres. “Només la cooperació, a partir de la diversitat, pot garantir la inclusió” Pujolàs, P. (2010)
 31. Bibliografia • Ainscow, M.; Booth, T; Dyson, A. (2006): “Improving Schools, Developing Inclusion”. London: Routledge. • Duran, D.: “Una experiència de tutoria entre iguals a Secundària, com a mètode instructiu per a la diversitat”, Revista SUPORTS, Volum 8, Núm. 2, (pàg.130)-Tardor 2004, Eumo Editorial. • Giné, C. et al. (2010): “La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado”. Cuadernos de Educación. Horsori Editorial. UB. • López, M. (2004): “Constuyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en el aula con proyectos de investigación”. Ediciones Aljibe. • Pujolàs P. (2002): “Aprendre junts alumnes diferents”. Eumo editorial • Pujolàs P. (2008): “Introducció a lʼaprenentatge cooperatiu”. Universitat de Vic
Publicidad