Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric

 1. Josep Antoni Frias #FriasXHostalric2015 ELECCIONS MUNICIPALS 24-MAIG-2015 A Hostalric fem camí amb tu#som10mil PROGRAMA ELECTORAL
 2. Els valors, les persones i la feina ben feta: els nostres principals actius Il·lustracions: Raquel Mayorga Baños gil-luin@hotmail.com
 3. H ostalric ha assolit en els últims anys una maduresa com a poble i un grau de benestar que destaca entre els municipis veïns. Això ha estat possible gràcies a l’eficàcia que ha mostrat el nostre govern adaptant-se als canvis, amb la bona gestió dels recursos del municipi i gràcies a la confiança dipositada pels vilatans en totes i cadascuna de les nostres decisions. En aquesta nova legislatura volem anar un pas més enllà. Volem continuar oferint expertesa i transparència tot cen- trant-nos de forma prioritària en el benestar personal dels vilatans, amb la ferma creença que això tindrà un efecte directe sobre la nostra cohesió i el benestar social, essent cada vegada millors persones, millors veïns, millors vilatans. A més, si és possible, ho voldríem fer en el marc d’una Catalunya sobirana. Teniu a les vostres mans un programa fet a consciència i amb il·lusió. En la seva confecció han participat persones ex- pertes en àrees tan importants com la salut, l’ensenyament, l’atenció social, l’ocupació o la cultura. En el seu contingut hi trobareu la nostra ferma voluntat d’estar al costat de les persones del poble, i el nostre ferm compromís de portar-ho a terme amb èxit i eficiència, com hem fet fins ara. Si ens deixeu, volem donar el millor de nosaltres en aquesta nova etapa pensada des de les persones per a les per- sones. Us agrairem que novament ens feu confiança. Estem i estarem al vostre servei des de CiU-Hostalric.
 4. 2 10 3 11 18Hostalric La nostra 4 12 19 5 13 20 6 14 21 Rita Saurí Glòria Joaquim Josep Coll Ramon Reyero David Noguero Sònia Baro Silvia Sánchez Faustino Sánchez Jordi Massaguer Quim Molina M. Assunció Papell Ferran Bonjoch Àngela Noguera Josep Mateu
 5. 7 15 22 8 16 candidatura 23 9 17 24 1 25 26 Anna Salamó Toni Mayorga Lidia Casas Salvador Torrent Inés M. Nájera Júlia Nogueras Anna Reyero Trini Torres Àxel García Josep Antoni Frias Carles Blázquez Arnau Frias
 6. Decaleg ➽ Construirem un centre cívic amb un parc, per tal de donar resposta a les diferents entitats del poble: Casal de la gent gran, joventut, entitats culturals, esportives i educatives. ➽ Continuarem desenvolupant el Pla Estratègic de Turisme que hem iniciat, tot potenciant el patrimoni cultural (muralles, fortalesa...), el patrimoni natural (grans camins, riera d´Arbúcies i la Tordera) i el patrimoni gastronòmic català, (centre gastronòmic d’Hostalric, la Domus Sent Soví). ➽ Promourem la creació d’un patronat esportiu i cultural. ➽ Desenvoluparem el pla de zones d´aparcament previst en el pla d´ordenació urbanística municipal (POUM): 50 places a Can Llensa, 250 places entre l´es- tació i la urbanització Rabassa. ➽ Seguirem implicats en la formació professional impulsant nous cicles formatius a l’institut Vescomptat de Cabrera, amb l’objectiu de ser un centre de referèn- cia al nostre territori. ➽ Abordarem projectes en l´àmbit de l´atenció domiciliària, la integració social i el benestar emocional. ➽ Continuarem impulsant polítiques actives d’inserció laboral, amb la figura de l´insertor laboral, el Club de la Feina, la Borsa de Treball i el programa de ga- rantia juvenil. ➽ Apostarem per la formació digital de la ciutadania i del personal de l´ajuntament. ➽ Desenvoluparem projectes amb energies renovables, que permetin la genera- ció i l´autoconsum en els equipaments municipals. ➽ Farem campanyes de sensibilització per fomentar el civisme en els centres educatius i a la resta dels ciutadans del poble.
 7. Els valors que donen sentit a la nostra feina ➽ Valors . . . . . . . . . . . . . . . . 11 El Benestar dels ciutadans: el nostre objectiu prioritari ➽ Atenció social i salut . . . . . . . . . . . . 13 ➽ Seguretat ciutadana i civisme . . . . . . . . . . 14 ➽ Ensenyament i formació . . . . . . . . . . . 15 ➽ Joventut . . . . . . . . . . . . . . . 16 ➽ Esports . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ➽ Cultura, festes i tradicions . . . . . . . . . . . 18 ➽ Participació i ciutadania . . . . . . . . . . . 19 ➽ Medi ambient i sostenibilitat . . . . . . . . . . . 20 ➽ Urbanisme i mobilitat . . . . . . . . . . . . 21 Noves oportunitats econòmiques ➽ Ocupació i empreses . . . . . . . . . . . . 23 ➽ Turisme i Patrimoni . . . . . . . . . . . . . 24 ➽ Gastronomia . . . . . . . . . . . . . . 25 Ens llencem a l´exterior: l´ajuntament 2.0 ➽ Noves tecnologies i comunicació . . . . . . . . . 27 Index del programa
 8. ValorsElsvalorsquedonensentitalanostrafeina 11 Valors El dia a dia de tots nosaltres està marcat per la presa de decisions. Cadascuna d´aquestes decisions està fonamentada per uns valors que són el timó de les nostres actuacions. Us fem a mans els nostres valors, que han guiat les nostres actuacions ara i sempre, per tal de renovar públicament el nostre compromís amb ells. Aquestes noves eleccions municipals ens omplen de vitalitat i entusiasme, ingredients imprescindibles per afrontar amb èxit els reptes del dia a dia. Per això, us agrairem que ens feu confiança novament. ➽ La nostra política seguirà marcada per la integritat, la justícia, la sinceritat i la sobrietat. ➽ El nostre equip de govern continuarà caminant cap a l´excel·lència, amb una mentalitat oberta, competent, responsable i professional. ➽ Afrontarem els nous reptes amb ambició, perseverança i prudència. ➽ Seguirem fomentant la cooperació, la igualtat, la solidaritat i el treball en equip. ➽ L´amabilitat, l´empatia, el respecte, la lleialtat i la gratitud impregnaran les nos- tres relacions amb els vilatans.
 9. Atenciosocialisalut Parlem d´atenció domiciliària: ➽ Volem potenciar l´atenció de les persones amb dependència al seu domicili, tot engegant un projecte d´ajuda a les activitats bàsiques de la vida diària i d´acompanyament. ➽ Volem donar una resposta consensuada amb el CAP Hostalric quant a l´aten- ció a persones en situació d´alta hospitalària. Parlem de la integració social: ➽ Volem crear horts compartits com a forma d´oci entre els més grans i com a activitat recompensada per a les persones en situació de risc econòmic. ➽ Volem recuperar l´activitat del banc del temps com a espai d´ajuda solidària entre les persones del municipi. Parlem de la gent gran: ➽ Volem promocionar activitats que prioritzin l´activitat física: creació de grups de persones per caminar junts, organització de caminades col·lectives i optimit- zació de l´ús dels parcs de salut. ➽ Volem promocionar la interacció entre grans i petits a la biblioteca. ➽ Volem fomentar que la gent gran amb bona salut que ho desitgi acompanyi gent gran que ho necessiti. ➽ Continuarem impulsant i reforçant les activitats del Punt d´Informació per a la Gent Gran i els seus Cuidadors (PIGGIC). Parlem de benestar emocional: ➽ Volem millorar el benestar emocional dels nostres vilatans tot oferint espais per compartir les seves inquietuds. ➽ Volem oferir espais de formació en aspectes relacionats amb el creixement personal. ➽ Aquest dos aspectes els treballarem conjuntament amb la Universitat Autòno- ma de Barcelona i amb altres municipis de Catalunya sota el projecte “Viles pel benestar”. Elbenestardelsciutadans:elnostreobjectiuprioritari 13 Atencio social i salut
 10. ➽ Vetllarem per la correcta aplicació de les ordenan- ces municipals. ➽ Seguirem potenciant la professionalització del Cos de Policia la seva formació. ➽ Continuarem impulsant l´oficina d´atenció al ciutadà (OAC). ➽ Seguirem invertint en equips de videovigilància per tal de tenir més eines que millorin la seguretat dels nostres conciutadans i equipaments. ➽ Mantindrem els convenis de cooperació d´àmbit local amb el Cos de Mossos d´Esquadra. ➽ Continuarem donant suport al Cos de Protecció Civil i ADF d´Hostalric. ➽ Millorarem la senyalització viària i l´enllumenat públic per tal de vetllar per la seguretat dels vianants. ➽ Realitzarem xerrades sobre consells de seguretat ciutadana per tal d´evitar robatoris, estafes a la gent gran, violència de gènere, entre altres. ➽ Farem campanyes de sensibilització per als cen- tres educatius i per als ciutadans del poble, per fomentar el civisme, la bona cura dels animals do- mèstics, la neteja dels espais públics, el respecte als equipaments municipals i a l´entorn, el control del soroll i per evitar el vandalisme i les conductes incíviques. 14 Seguretat ciutadana i civisme SeguretatciutadanaicivismeElbenestardelsciutadans:elnostreobjectiuprioritari
 11. ➽ Vetllarem pel manteniment de la nostra escola bressol El Patufet. ➽ Continuarem col·laborant amb l’escola Mare de Déu dels Socors i l’institut Vescomptat de Cabrera. ➽ Participarem en les activitats que portin a terme l’AMPA de l’escola i de l´institut. ➽ Seguirem implicats en la formació professional impulsant nous cicles for- matius a l’institut Vescomptat de Cabrera, amb l’objectiu de ser un centre de referència al nostre territori. Intentarem ampliar la família de mòduls en alimentació, i introduir nous cicles, com treballs forestals i jardineria o màr- queting internacional. ➽ Seguirem oferint cursos de formació: - Idiomes: anglès, francès, alemany, rus. - Català per a adults conjuntament amb el Consorci de Normalització Lin- güística. - Formació d’adults: classes d’alfabetització, formació contínua. - Noves tecnologies: Comunity Manager, Actic. - Cursos específics d´accés al món laboral: manipulador d´aliments, moni- tor/director de lleure, conductor de carretons elevadors. ➽ Promourem l’educació emocional mitjançant programes educatius des de la primera infància i proposarem activitats concretes dirigides a desenvo- lupar competències emocionals. ➽ Fomentarem el Seminari d´Història i el d’Estudis Medievals. 15 Ensenyament i Formacio EnsenyamentiFormacioElbenestardelsciutadans:elnostreobjectiuprioritari
 12. Espais ➽ Construirem o habilitarem un local jove, on els joves es puguin trobar i realitzar reunions de les entitats, de les colles, dels equips esportius; així com realitzar tallers i cursos. ➽ Continuarem dinamitzant l’Ipunt i la seva vinculació i implicació amb els joves del poble. ➽ Adequarem l’Ipunt com a zona WI-FI lliure Polítiques ➽ Executarem el pla local de joventut d´acord amb les necessitats actuals dels jo- ves, amb programes de formació d´idiomes, d’emprenedoria, d´inserció laboral, de noves tecnologies; i potenciarem la inserció dels joves en el món laboral amb la brigada jove. ➽ Donarem suport a les entitats juvenils i vetllarem per fomentar la seva relació. ➽ Crearem una taula rodona semestral formada amb les entitats i representants juvenils per escoltar noves propostes i analitzar les que s´estan duent a terme. ➽ Fomentarem les relacions amb l´escola i l’institut i buscarem la transversalitat generacional. ➽ Estarem presents a les xarxes socials, intentarem crear la web jove i una apli- cació per a mòbils que sigui un punt de referència per a informació general i especialment per a totes les activitats que es facin en el poble. ➽ Continuarem treballant conjuntament amb Selva Sud i el Consell Comarcal de la Selva Oci i esport jove ➽ Fomentarem les activitats juvenils a l´aire lliure i crearem patis oberts per a la pràctica d´esports els vespres d’estiu. ➽ Seguirem organitzant el casal d’estiu i potenciarem la seva vinculació amb el territori i la natura. ➽ Intentarem crear un casal jove amb activitats més específiques per a la franja d’edat entre 12 i 16 anys. ➽ Crearem camps de treball locals i/o internacionals. ➽ Donarem suport a la creació i dinamització dels grups de música locals. ➽ Potenciarem les activitats per a joves, com bus tornabé, sortides a la neu, festa jove, entre altres. ➽ Construirem un espai exterior per realitzar esports Free-Style a l´antiga piscina del Parc Güell. Formació treball i habitatge ➽ Continuarem treballant amb el programa de garantia juvenil i amb la xarxa de servei d´inserció laboral del Consell Comarcal. ➽ Oferirem assessorament sobre els programes públics d’emancipació juvenil, aju- des al lloguer i accés a l’habitatge. ➽ Treballarem conjuntament amb Promoció Econòmica en la creació d´un viver d´empreses o espai de Coworking que doni suport als joves emprenedors. ➽ Continuarem impulsant la formació especifica dels joves adaptant-nos a les ne- cessitats canviants de cada moment. 16 Joventut JoventutElbenestardelsciutadans:elnostreobjectiuprioritari
 13. Equipaments ➽ Continuarem desenvolupant el projecte es- portiu que vàrem començar ja fa dos man- dats: - Pistes de tennis - Nous vestidors - Vestidors per als àrbitres - Tancament del pavelló 2 i fases següents, que comprendran la construcció d’un ma- gatzem, grades i altres equipaments. - Local social per a les entitats esportives. - Desenvolupament de la fase següent de la zona les grades del camp de futbol per fer-hi vestidors, magatzem i sala de reu- nions. - Incorporació de tecnologia en els acces- sos de la piscina municipal per tal de mi- llorar la gestió d´accessos a la instal·lació i del seu aforament. ➽ Crearem un accés únic per a tot el conjunt de la zona esportiva, que estarà situat entre els dos pavellons, tindrà un espai de recep- ció i un parc lúdic que servirà de punt de trobada. ➽ Construirem un rocòdrom a la paret del pa- velló 1. ➽ Crearem un espai de street workout en el parc de davant del pavelló 1. ➽ Urbanitzarem l’accés de la zona esportiva en el tram comprès entre la Via Romana i l’entrada a la piscina i el bike park. Entitats, clubs i organismes esportius ➽ Continuarem col·laborant amb els clubs es- portius i seguirem mantenint les ajudes eco- nòmiques per tal de fomentar l´esport base. ➽ Motivarem les entitats perquè organitzin més activitats esportives lúdiques, perquè per una banda amplien l’oferta lúdica del municipi (concerts, dinars populars, festes, tornejos); i per l’altra, ajuden al seu autofi- nançament. ➽ Organitzarem activitats esportives des de l´Ajuntament conjuntament amb les entitats establint, per exemple, un cap de setmana esportiu. ➽ Promourem la creació d’un grup excursio- nista. ➽ Promourem la creació d’un patronat espor- tiu. ➽ Consolidarem activitats esportives d’interès supramunicipal: karate, escacs, canicròs, shochu geiko, entre altres. ➽ Construirem un skate park ubicat a la pisci- na de l’Ateneu. ➽ Promourem l´esport familiar i crearem curses d’orientació. ➽ Crearem un lloc web d´esports on es pen- gin els calendaris dels partits de les entitats esportives. ➽ Continuarem essent seu oficial del MIC, considerat el millor torneig de futbol base del món. 17 Esports EsportsElbenestardelsciutadans:elnostreobjectiuprioritari
 14. Polítiques culturals ➽ Treballarem conjuntament amb les entitats culturals perquè desenvolupin les seves activitats i consolidin la identitat de la nostra vila. ➽ Organitzarem festivals d’interès per a la cultura i l’oci. ➽ Organitzarem activitats culturals a l’estiu com les nits musicals o el cinema a la fresca. ➽ Realitzarem una guia de serveis on es detallin les activitats que es realitzen al poble. ➽ Seguirem treballant en polítiques d’integració a través de les nostres activitats cultu- rals, formatives i associacionistes. ➽ Promourem la creació d´un patronat cultural. ➽ Continuarem dinamitzant el Centre Cultural Polivalent Serafí Pitarra: teatre, cinema, música i foment d’altres arts escèniques. ➽ Continuarem donant suport econòmic a les entitats culturals de la nostra població. ➽ Promourem sortides culturals i exposicions locals. ➽ Seguirem dinamitzant la festa de Sant Jordi amb més activitats a l’aire lliure i promou- rem una publicació amb els guanyadors dels concursos literaris. ➽ Fomentarem el voluntariat d’intercanvi cultural i d’idiomes. ➽ Continuarem millorant el servei que ofereix la biblioteca Modest Salse: club de lectura, hora del conte, servei de voluntariat, tallers infantils, cursos d’escriptura, presentaci- ons de llibres i visites escolars. Les nostres festes i tradicions ➽ Seguirem organitzant i dinamitzant les següents festes populars: - Cavalcada de Reis: Farem noves carrosses i renovarem les existents. Crearem un nou itinerari pel poble que ens permeti gaudir més temps d’aquesta festa i intro- duirem elements innovadors com el campament reial. - Carnestoltes: Continuarem millorant aquesta festa ampliant les activitats que la caracteritzen. - Fira Medieval: Mantindrem el format actual i incorporarem noves propostes per tal de fer-la més atractiva, tal i com hem fet els darrers anys. - GastroArt: Desplaçarem aquesta festa al mes de juny amb l’objectiu de destinar-la exclusivament a potenciar els establiments agroalimentaris del nostre municipi, el concepte de productes de quilòmetre 0 i, en general, el valor dels productes del nostre país. La Domus Sent Soví serà un centre cabdal per a aquesta acció. - Festa Major: Seguirem millorant el programa amb noves activitats que promoguin la participació ciutadana i les activitats juvenils; i continuarem consolidant la Festa Jove. - Fira de Sant Miquel: Farem que la Fira de Sant Miquel mantingui l’essència de les festes tradicionals del nostre país (havaneres, puntaires, trabucaires, miquelets). ➽ Continuarem donant suport a les festes tradicionals organitzades per la gent i entitats del poble: Festa Gegantera, MercaArt, Sant Joan, Castanyada i Halloween. ➽ Promourem una escola de Sardanes i altres danses tradicionals populars catalanes. 18 Cultura, festes i tradicions Cultura,festesitradicionsElbenestardelsciutadans:elnostreobjectiuprioritari
 15. ➽ Construirem un centre cívic amb un parc, per tal de donar resposta a les diferents entitats del po- ble: Casal de la gent gran, joventut, entitats cultu- rals, esportives i educatives. ➽ Farem protagonistes de les decisions que afectin el nostre poble als ciutadans. ➽ Governarem conjuntament amb la ciutadania amb transparència i coresponsabilitat. ➽ Potenciarem la reflexió sobre la participació com a procés educatiu per a la millora de la democràcia. ➽ Desenvoluparem un protocol de participació ciu- tadana que estableixi mecanismes i eines per re- conèixer i activar la contribució dels ciutadans en les actuacions que afecten el poble. ➽ Incentivarem la creació de plens infantils per tal que l’alumnat conegui les tasques de l’ajuntament i en participi de forma activa. ➽ Promourem la creació d’associacions de veïns. ➽ Promocionarem el banc del temps (intercanvi de prestacions i habilitats personals sense ànim de lucre). 19 Participacio i ciutadania ParticipacioiciutadaniaElbenestardelsciutadans:elnostreobjectiuprioritari
 16. 20 Mediambientisostenibilitat ➽ Vetllarem pel nostre entorn, per la recuperació dels nostres espais naturals i la rehabilitació dels camins rurals. ➽ Restaurarem la totalitat dels ecosistemes fluvials de la riera d´Arbúcies i de la Tordera, completant el projecte iniciat. ➽ Recuperarem el Parc Güell com a gran zona verda i d’esbarjo en el nucli antic. ➽ Fomentarem l’ús de les energies renovables i d’eines d’eficiència ener- gètica. ➽ Desenvoluparem projectes amb energies renovables, que permetin la generació i l´autoconsum dels equipaments municipals. ➽ Posarem en valor totes les zones verdes del municipi i les adequarem per al correcte gaudi dels ciutadans i visitants, fent àrees de descans i creant una zona de pícnic a la pineda de la riera d´Arbúcies. ➽ Continuarem treballant per millorar la recollida de les fraccions de resi- dus urbans. ➽ Continuarem vetllant perquè les empreses i els ciutadans del municipi respectin el medi ambient. ➽ Elaborarem itineraris de descoberta de la flora i fauna de l’entorn. ➽ Fomentaren les relacions entre pares i fills i la descoberta de l’entorn organitzant sortides per grups. ➽ Impulsarem un projecte de recuperació de les hortes medievals de la zona del molí. ➽ Consultarem a la ciutadania sobre la possibilitat de crear un transport urbà i interurbà que ens connecti amb pobles veïns, amb la finalitat de reduir el consum d´hidrocarburs, millorar la mobilitat a la vila i dinamitzar l´economia a Hostalric. Medi ambient i sostenibilitat Elbenestardelsciutadans:elnostreobjectiuprioritari
 17. ➽ Construirem un centre cívic en la zona prevista per equipaments davant de l´escola. ➽ Desenvoluparem el pla de zones d´aparcament previst en el pla d´ordenació urbanística municipal (POUM): 50 places a Can Llensa, 250 places entre l´estació i la urbanització Rabassa. ➽ Continuarem adequant l’avinguda Coronel Estrada com a via local i tranquil·la. ➽ Continuarem eliminant barreres arquitectòniques per facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat. ➽ Seguirem desenvolupant els projectes de la llei de barris. ➽ Aprovarem el nou pla urbanístic i el començarem a desenvolupar. ➽ Treballarem un projecte de rehabilitació de tots els espais públics ja existents, com la rambla Poeta Ruyra i plaça Catalunya; i en crearem de nous, com un parc a l´esplanada davant de l’escola Mare de Déu dels Socors i un en el turó de les Forques. ➽ Urbanitzarem de l’accés a la zona esportiva en el tram comprès entre la Via Romana i l’entrada a la piscina i el bike park. Urbanisme i mobilitat 21 UrbanismeimobilitatElbenestardelsciutadans:elnostreobjectiuprioritari
 18. ➽ Continuarem impulsant polítiques actives d’inserció la- boral, amb la figura de l´insertor laboral, el Club de la Fei- na, la Borsa de Treball i el programa de garantia juvenil. ➽ Farem un programa d’ajudes per a noves empreses que es vulguin establir al municipi per tal de fomentar la cre- ació de llocs de treball i d’empreses als polígons i al centre del poble. ➽ Continuarem generant oportunitats i donarem suport als emprenedors, juntament amb el Consell Comarcal de la Selva. ➽ Seguirem potenciant el Servei de Creació d’Empreses i la formació per fomentar l’esperit emprenedor. ➽ Promourem la creació de cooperatives per posar en marxa projectes en el tercer sector (serveis a les per- sones). ➽ Crearem un centre de negocis o espai de coworking amb col·laboració privada, que faciliti de forma perma- nent la generació d’idees, la compartició de serveis i la cooperació empresarial, alhora que suposi un suport per als nous emprenedors. ➽ Crearem un segell de distinció de qualitat dels establi- ments alimentaris, conjuntament amb el Departament de Sanitat Pública de la Generalitat de Catalunya. ➽ Seguirem impulsant polítiques formatives actives que permetin l’accés al món laboral. Novesoportunitatseconòmiques 23 Ocupacio i empreses Ocupacioiempreses
 19. Novesoportunitatseconòmiques 24 Turisme i patrimoni Turismeipatrimoni Castell-fortalesa i recinte emmurallat ➽ Actualment, a més de la visita al recinte, ofereix nous complements com són l’audiovisual d’introducció, la maqueta interactiva o el relat al polvorí. Rutes per l’entorn senyalitzades ➽ Ofereixen una visió desconeguda del municipi i uneixen el patrimoni arquitectònic, la natura i la gastronomia a partir dels productes de proximitat. Centre gastronòmic Domus Sent Soví ➽ Realitza funcions d’oficina de turisme i actua com a pol de promoció i difusió del producte i la gastronomia catalana a partir de tallers, xerrades i activitats vinculades a la cuina. Cultura, natura i estímuls ➽ L’entorn natural i cultural del poble són essencials per definir i comprendre la identitat del municipi i el seu paper en la història del país, el patrimoni arquitectònic, les fires i festes i la gastronomia. A partir d’aquests elements, i especialment a través del paisatge i els espais naturals (la Tordera, les hortes i les activitats a la natura, la proximi- tat del Montseny), Hostalric ofereix un ambient tranquil i acollidor, ideal per a escapades i sortides en família. També ofereix la possibilitat de tastar i comprar productes artesanals de qualitat, i de fer reunions o activitats de petit i mitjà format en espais singulars. Abans de presentar les nostres propostes, volem destacar el nostre potencial A partir d’aquest potencial, les nostres propostes són: ➽ Millorar l’oferta turística del poble, apostant per la qualitat per davant de la quanti- tat, assolint una major notorietat en el mercat turístic de Catalunya i incrementant el nombre de visitants i també el seu consum durant l’estada en el municipi. ➽ Crearem la ruta de la Tordera conjuntament amb altres municipis, per fomentar el turisme a través d’una via verda que ens acostarà els turistes de la Costa Brava i del Montseny. ➽ Treballarem conjuntament per crear paquets turístics entre els tres eixos (natura, cultura i gastronomia ) i les empreses privades, que impliquin una major despesa dels visitants i una major estada. ➽ Promourem el suport a la creació de nous negocis o activitats econòmiques vinculades al turisme i seguirem treballant per aconseguir un equipament hoteler. ➽ Seguirem impulsant inversions a la fortalesa per tal que sigui un motor econòmic i turístic per a la vila. N´habilitarem un espai per crear un centre museístic que recreï les condicions de vida del passat. ➽ Crearem una ruta de l’aigua, que englobarà la sèquia, el molí, les mines i la ruta de la Tordera. ➽ Farem visites especialitzades a la fortalesa, fent menció concreta a la construcció i al període històric que comprèn des del s. XVIII fins a l’actualitat. En aquestes visites incorporarem activitats divulgatives d’aquest període: fabricació de bales, vestuaris, alimentació de la guarnició (amb la supervisió de la Domus Sent Soví), entre altres. ➽ Donarem suport a noves línies d´investigació en l’àmbit de la nostra història, com el passat jueu de la vila d´Hostalric, per tal d´enriquir el nostre discurs històric. ➽ Facilitarem la parada dels autocars de visitants a la zona del casc antic. ➽ Estudiarem la possibilitat de construir un alberg per tal que els visitants que realitzen rutes a peu o bicicleta, com el Camí de Sant Jaume o la Via Augusta, puguin descansar. ➽ Estudiarem la possibilitat de fer convenis de col·laboració amb administracions, centres educatius i associacions per a la creació de beques de recerca i inves- tigació sobre el nostre patrimoni.
 20. Novesoportunitatseconòmiques 25 Gastronomia Gastronomia ➽ Potenciarem la Domus Sent Soví per tal que esdevingui: Un punt de promoció dels productes de proximitat. Un espai de formació i de generació de coneixement. Un lloc de suport al teixit comercial i a la restauració. Un espai d´activitats gastronòmiques locals, tant per a col·lectius en general com per a centres educatius. Una plataforma per a la difusió de productes locals, creant un segell de qualitat alimentària, que doni una distinció als productes elabo- rats a Hostalric. Un punt d´atracció turística de referència en l´àmbit de la gastrono- mia catalana. ➽ Impulsarem la creació de societats gastronòmiques entre els vila- tans d´Hostalric, per tal de fomentar l´ús de la Domus i el coneixe- ment de la gastronomia i l´alimentació saludable. ➽ Treballarem per recuperar la memòria històrica gastronòmica d´Hos- talric i els productes tradicionals. Parlem del Domus Sent Soví (centre gastronòmic d´Hostalric)
 21. ➽ Apostarem per la formació digital a la ciutadania i al personal de l´ajuntament. ➽ Crearem una oficina virtual d´atenció al ciutadà, on es podrà fer qualsevol tràmit els 365 dies les 24 hores. ➽ Continuarem treballant per tenir una gestió elec- trònica eficient, amb la informatització dels pro- cessos administratius. ➽ Seguirem apostant per les xarxes socials, incor- porant aplicacions com el Twitter i creant espais d´opinió. ➽ Estudiarem la possibilitat d’implantar zones WI-FI al poble. ➽ Apostarem per acostar canals de comunicació com la fibra òptica fins als portals de les cases. ➽ Treballarem la comunicació institucional millorant els webs municipals i creant un pla de comuni- cació digital. ➽ Continuarem donant resposta immediata al ciuta- dà via Whatsapp i correu electrònic. ➽ Crearem un web d´esports on es pengin els ca- lendaris dels partits de les entitats esportives. ➽ Crearem una aplicació per a smartphones i taule- tes (app) on vincularem tota la informació relacio- nada amb activitats i notícies del poble. Ensllencemal´exterior:L´ajuntament2.0 27 Noves tecnologies i comunicacio Novestecnologiesicomunicacio
 22. Els valors, les persones i la feina ben feta: els nostres principals actius
Publicidad