Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
HHAAYY VVIIDDAA EENN LLAASS 
TTIICC’’SS 
GGUUAADDAALLIINNFFOO HHOORRNNAACCHHUUEELLOOSS 
AASSOOCCIIAACCIIOONN CCOONNTTRRAA ...
OOBBJJEETTIIVVOO PPRRIINNCCIIPPAALL 
 EEll oobbjjeettiivvoo pprriinncciippaall ddeell pprrooyyeeccttoo sseerrííaa 
mmoott...
OOBBJJEETTIIVVOOSS EESSPPEECCIIFFIICCOO 
 IINNTTEEGGRRAACCIIOONN EENN LLAASS NNNNTTTT 
 PPRREESSEENNCCIIAA EENN IINNTTEE...
FFAASSEE DDEELL PPRROOYYEECCTTOO 
 11ª FFaassee:: 
 ➢ RReeaalliizzaarr eell pprriimmeerr ccoonnttaaccttoo ccoonn llooss ...
AAGGEENNTTEESS IIMMPPLLIICCAADDOOSS 
 CCEENNTTRROO GGUUAADDAALLIINNFFOO 
HHOORRNNAACCHHUUEELLOOSS 
 AASSOOCCIIAACCIIOONN...
TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIOONN 
 22 hhoorraass sseemmaannaalleess,, aa ccoonncceerrttaarr eennttrree eell ddiinnaammiizza...
TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIOONN 
 22 hhoorraass sseemmaannaalleess,, aa ccoonncceerrttaarr eennttrree eell ddiinnaammiizza...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Hay vida en las tic’s

303 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Hay vida en las tic’s

  1. 1. HHAAYY VVIIDDAA EENN LLAASS TTIICC’’SS GGUUAADDAALLIINNFFOO HHOORRNNAACCHHUUEELLOOSS AASSOOCCIIAACCIIOONN CCOONNTTRRAA EELL CCAANNCCEERR
  2. 2. OOBBJJEETTIIVVOO PPRRIINNCCIIPPAALL  EEll oobbjjeettiivvoo pprriinncciippaall ddeell pprrooyyeeccttoo sseerrííaa mmoottiivvaarr yy aaccoommppaaññaarr aa eessttee ccoolleeccttiivvoo,, mmeejjoorraannddoo ssuu ccaalliiddaadd ddee vviiddaa yy ffaacciilliittaannddoo ssuu iinntteeggrraacciióónn ssoocciiaall aa ttrraavvééss ddee llaass NNNNTTTT.. AAddeemmááss ddee ppoonneerr aall ccoolleeccttiivvoo ccoonn uunnaa pprreesseenncciiaa iimmppoorrttaannttee eenn llaa rreedd.. CCoonn aaccttiivviiddaaddeess qquuee rreeaalliicceenn,, mmoottiivvaannddoo ssuu ddííaa aa ddííaa
  3. 3. OOBBJJEETTIIVVOOSS EESSPPEECCIIFFIICCOO  IINNTTEEGGRRAACCIIOONN EENN LLAASS NNNNTTTT  PPRREESSEENNCCIIAA EENN IINNTTEERRNNEETT  RREELLAACCIIOONNAARRSSEE
  4. 4. FFAASSEE DDEELL PPRROOYYEECCTTOO  11ª FFaassee::  ➢ RReeaalliizzaarr eell pprriimmeerr ccoonnttaaccttoo ccoonn llooss rreessppoonnssaabblleess ddee llaa aassoocciiaacciióónn ddee HHoorrnnaacchhuueellooss  ➢ DDiiffuunnddiirr eell pprrooyyeeccttoo ddeessddee eell CCeennttrroo GGuuaaddaalliinnffoo DDee HHoorrnnaacchhuueellooss.. VVííaa ccaarrtteelleerrííaa,, rraaddiioo,, rreeddeess ssoocciiaalleess eettcc..  ➢ BBúússqquueeddaa ddee aaggeenntteess qquuee ssee iimmpplliiqquueenn eenn eell pprrooyyeeccttoo  22ª FFaassee::  ➢ RReeaalliizzaarr ppllaanniiffiiccaacciióónn yy hhoorraarriioo.. PPoossiibblleemmeennttee 11 ddííaa aa llaa sseemmaannaa..  ➢ VViissiittaa ddee llaa ddiinnaammiizzaaddoorr aa llaa sseeddee ppaarraa ccoonnoocceerr llooss bbeenneeffiicciiaarriiooss//aass aa llooss qquuee ssee ddiirriiggee eell pprrooyyeeccttoo,, yy aassíí ppooddeerr ppllaanniiffiiccaarr llaass sseessiioonneess iinnddiivviidduuaallmmeennttee..  ➢ FFoorrmmaarr oo ddaarr aa ccoonnoocceerr aa llooss uussuuaarriiooss//aass ttrraaccttoorreess llaass hheerrrraammiieennttaass yy aaccttiivviiddaaddeess qquuee ssee rreeaalliizzaarraann yy ppooddeerr aassiiggnnaarr llooss ggrruuppooss ddeeppeennddiieennddoo ddeell nnúúmmeerroo ddee ppaarrttiicciippaanntteess..  ➢ CCrreeaacciióónn ddee oo uunnaa ppáággiinnaa eenn FFaacceebbooookk qquuee eess uunniirráá aa llaa ppáággiinnaa ooffiicciiaall ddee llaa aassoocciiaacciióónn ccoonnttrraa eell ccáánncceerr  33ª FFaassee::  ➢ RReeaalliizzaacciióónn ddee llaass sseessiioonneess iinnddiivviidduuaalleess,, hhaacciieennddoo uussoo ddee llooss ppoorrttááttiilleess ddeell cceennttrroo yy ddiissppoossiittiivvooss eessppeecciiaalleess ppaarraa ppeerrssoonnaass ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd qquuee ddiissppoonneemmooss  ➢ SSeessiioonneess ddee ddiinnaammiizzaacciióónn  ➢ PPrriimmeerr ccoonnttaaccttoo ccoonn llooss oorrddeennaaddoorreess yy llaa iinnffoorrmmááttiiccaa..  ➢ HHoorraarriiooss ppeennddiieenntteess ddee ccoonnffiirrmmaarr,, ddeeppeennddiieennddoo ddee llaa ddiissppoonniibbiilliiddaadd ddeell cceennttrroo..  ➢ SSuubbiiddaa ddee ccoonntteenniiddooss aall bblloogg,, ppaaggiinnaa ddee ffaacceebbooookk ccrreeaaddoo ppaarraa eell pprrooyyeeccttoo  DDee mmaanneerraa ppeerriióóddiiccaa hhaabbrráá cciieerrttaass rreeuunniioonneess ccoonn llooss rreessppoonnssaabblleess ddeell cceennttrroo..
  5. 5. AAGGEENNTTEESS IIMMPPLLIICCAADDOOSS  CCEENNTTRROO GGUUAADDAALLIINNFFOO HHOORRNNAACCHHUUEELLOOSS  AASSOOCCIIAACCIIOONN CCOONNTTRRAA EELL CCAANNCCEERR HHOORRNNAACCHHUUEELLOOSS
  6. 6. TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIOONN  22 hhoorraass sseemmaannaalleess,, aa ccoonncceerrttaarr eennttrree eell ddiinnaammiizzaaddoorr yy llaa aassoocciiaacciióónn  ➢ EEvvaalluuaacciióónn ddee llaa ccoonnsseeccuucciióónn ddee llooss oobbjjeettiivvooss mmaarrccaaddooss..  ➢ EEvvaalluuaacciióónn ddeell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess ppaarraa qquuee tteennggaann uunn rreessuullttaaddoo ppoossiittiivvoo..  LLooss sseerrvviicciiooss 22..00 qquuee ssee uuttiilliizzaarráánn ssoonn:: BBlloogg,, TTuueennttii ,, ppaaggiinnaa wweebb,, yy ppoorr ssuuppuueessttoo ssuu ppáággiinnaa eenn FFaacceebbooookk qquuee ssee vvaayyaa ccrreeaannddoo ddeessddee llaa mmiissmmaa aassoocciiaacciióónn qquuee ssee uunniirráá ccoonn llaa ppáággiinnaa ooffiicciiaall ddee llaa aassoocciiaacciióónn ccoonnttrraa eell ccáánncceerr,, eenn ffiinn tteennddrreemmooss aa mmaannoo ttooddaass  aaqquueellllaass hheerrrraammiieennttaass qquuee nnooss sseeaann ddee ggrraann aayyuuddaa ppaarraa ddaarrlloo aa ccoonnoocceerr
  7. 7. TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIOONN  22 hhoorraass sseemmaannaalleess,, aa ccoonncceerrttaarr eennttrree eell ddiinnaammiizzaaddoorr yy llaa aassoocciiaacciióónn  ➢ EEvvaalluuaacciióónn ddee llaa ccoonnsseeccuucciióónn ddee llooss oobbjjeettiivvooss mmaarrccaaddooss..  ➢ EEvvaalluuaacciióónn ddeell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess ppaarraa qquuee tteennggaann uunn rreessuullttaaddoo ppoossiittiivvoo..  LLooss sseerrvviicciiooss 22..00 qquuee ssee uuttiilliizzaarráánn ssoonn:: BBlloogg,, TTuueennttii ,, ppaaggiinnaa wweebb,, yy ppoorr ssuuppuueessttoo ssuu ppáággiinnaa eenn FFaacceebbooookk qquuee ssee vvaayyaa ccrreeaannddoo ddeessddee llaa mmiissmmaa aassoocciiaacciióónn qquuee ssee uunniirráá ccoonn llaa ppáággiinnaa ooffiicciiaall ddee llaa aassoocciiaacciióónn ccoonnttrraa eell ccáánncceerr,, eenn ffiinn tteennddrreemmooss aa mmaannoo ttooddaass  aaqquueellllaass hheerrrraammiieennttaass qquuee nnooss sseeaann ddee ggrraann aayyuuddaa ppaarraa ddaarrlloo aa ccoonnoocceerr

×