Más contenido relacionado

El substantiu. la primera declinació

  1. E L S U B S TA N T I U . L A P R I M E R A D E C L I N A C I Ó LLENGUA LLATINA
  2. MORFOLOGIA DEL SUBSTANTIU Classifiquem les categories gramaticals en: • Variables: determinant, nom, adjectiu, pronom i verb. • Invariables: adverbi, preposició, conjunció i interjecció. Les paraules variables estan formades per un lexema i un o diversos morfemes (flexius o derivatius): nenes paperassa Els morfemes flexius del substantiu, en català, són els indicadors de gènere i nombre: nen nena (femení) nens (plural) El llatí també diferencia: • gènere: masculí, femení i neutre • nombre: singular i plural Però, a més, cal diferenciar un tercer morfema flexiu segons la funció sintàctica de la paraula, el cas.
  3. EL CAS La lluna és clara. Veu la lluna per la finestra. Ha fet un poema a la lluna. SNS CD CI Luna est clara. Videt lunam e fenestra. Fecit poemam lunae. SNS CD CI Les variacions dels substantius segons la funció sintàctica a l’oració s’anomenen corresponen al cas: CAS FUNCIONS SINTÀCTIQUES Nominatiu SNS i ATR (subjecte i atribut) Vocatiu Voc (interpel·lació) Acusatiu CD (complement directe) Genitiu CN (complement del nom) Datiu CI (complement indirecte) Ablatiu CC (complement circumstancial) A més dels substantius, al llatí també es declinen els adjectius i els pronoms. En canvi, les paraules invariables (adverbis, preposicions i conjuncions) no es declinen.
  4. 1. En quin cas estarien en llatí les paraules subratllades a cada oració? He vist coses meravelloses. Demà farà mal temps. El Marc ha regalat un rellotge al seu pare. Vam deixar el cotxe al pàrquing. La Paula té gana. L’Anna viu a Tarragona. Vam veure un animal estrany. 2. Observa aquestes oracions i respon les preguntes: Dóna menjar al gos. Visc en un edifici de vuit plantes. Les habitacions d’aquest hotel són alegres i espaioses. En Joan ha regalat a la Berta una cartera de color vermell. a. Quines paraules posaries en datiu a la primera oració? b. Quines paraules posaries en genitiu a la segona oració? c. Quines paraules posaries en nominatiu a a tercera oració? d. I en acusatiu a l’última oració?
  5. LES DECLINACIONS Els substantius s’agrupen en cinc declinacions, els cinc models o paradigmes per flexionar un substantiu. Quan una paraula pertany a la primera declinació, té unes terminacions concretes per al nominatiu, vocatiu, acusatiu, genitiu, datiu i ablatiu que sempre seran les mateixes per a totes les paraules d’aquesta declinació, i el mateix per a les altres quatre declinacions. Per saber a quina declinació pertany un substantiu, s’ha de mirar la terminació del genitiu singular, per això, sempre que busquem una paraula al diccionari se’ns anuncia amb les terminacions del nominatiu singular i del genitiu singular: puella –ae f. nena 1a declinació 2a declinació 3a declinació 4a declinació 5a declinació Genitiu -ae rosa, -ae -i dominus, -i -is gladiator, -oris -us domus, -us -ei res, -ei
  6. LA PRIMERA DECLINACIÓ El nominatiu singular acaba en –a i el genitiu singular en –ae. La gran majoria dels substantius d’aquesta declinació són de gènere femení, excepte: • Noms propis d’home: Agrippa –ae, Caligula –ae, Catilina –ae... • Noms d’ofici tradicionalment masculins: agricola –ae, nauta –ae, poeta –ae... • Noms acabats en –cola i en –gena: incola –ae, indigena –ae... Casos Singular Plural Nominatiu -a -ae Vocatiu -a -ae Acusatiu -am -as Genitiu -ae -arum Datiu -ae -is Ablatiu -a -is Casos Singular Plural Nominatiu rosa rosae Vocatiu rosa rosae Acusatiu rosam rosas Genitiu rosae rosarum Datiu rosae rosis Ablatiu rosa rosis
  7. 3. Analitza morfològicament (cas i nombre) les paraules següents: pecunias audacia paeninsulam magistris villae fiduciam undarum litterarum coloniis gratiae inculam amica 4. Completa la taula: Acusatiu singular Genitiu plural Acusatiu plural ruga -ae constantia -ae domina -ae oliva -ae pugna -ae