Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.M. A L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ DE LANOVA CENTRALITAT DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT    ...
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT D’ORDENACIÓDE LA NOVA CENTRALITAT DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DEL...
III- PLÀNOLSPI.- Plànols d’informacióI.1 Emmarcament territorialI.2 Ortofotomapa.I.3 Topografia.I.4 PendentsI.5 Elements d...
II.    ANNEXES ( documentació segons determinacions contingudes a l’article 59 del TRLUC)A.01. Avaluació econòmica - fi...
I. MEMÒRIAModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat  5
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.M. A L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ DE LA NOVACENTRALITAT DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT.I.  ...
La integració de la línia ferroviària al seu pas pel nucli urbà de Sant Feliu ha estat una actuacióllargament reivindicada...
Llobregat sobre la cobertura del ferrocarril”(ATM 2008) “Actualización del anteproyecto de laprolongación del tranvía Diag...
municipi de Molins de Rei, al nord, i el nucli de Sant Just Desvern a l’est, sobre la traça de laCarretera N-340.A l’actua...
1.07.     Planejament vigent.El planejament urbanístic de referència dins l’àmbit d’aquest document de modificació pu...
manteniment de la totalitat del sistema viari, essent en canvi fonamental incrementarsubstancialment l’espai destinat al s...
activitat de centre assistencial dins un antic habitatge unifamiliar catalogat, envoltat d’un granjardí, qualificat pel PG...
1.10.   Urbanització, infrastructures i xarxes de serveis.Tot i tractar-se d’un entorn fragmentat i amb una problemàtica...
L’estructura de la propietat dins l’àmbit objecte de modificació és la següent :Quadre 2: Estructura de la propietatModifi...
2.- Memòria de l’ordenació.2.01.   Objectius i criteris generals del pla.La modificació Puntual del Pla General Metropol...
El tractament de l’avinguda prioritzarà les interconnexions viàries transversals, millorant laconnectivitat transversal en...
considerar-se la implantació d’altres usos de caràcter terciari (hotel, oficines), quecomplementarien i completarien l’ofe...
privat d’un extrem a l’altre de l’avinguda, amb rotondes a la intersecció d’aquesta amb la Riera dela Salut i el Passeig N...
Àmbit de gestió          Sostre comercial mínim     Sostre residencial màxim   Sostre total (m2)     ...
2.02.6. Proposta de modificació del planejament.Per a l’assoliment de la transformació urbana anteriorment descrita i la c...
El sostre proposat dins l’àmbit suposa un índex d’edificabilitat bruta del 0,57, que aplicada sobreel sòl residencial prev...
2.04 La mobilitat sostenible.Pel que fa als aspectes i determinacions relatives a la mobilitat, es recullen en aquest docu...
2.05.  Equip redactorRedacten el present document, a petició de l’Ajuntament de Sant Feliu Llobregat, els Serveisd’Orden...
II.- NORMATIVATítol 1. Preliminar.Art.1(NB).- Norma Bàsica.Aquest pla distingeix entre aquelles determinacions pròpies de ...
a la seva intersecció amb l’av. Laureà Mirò – Montejurra, abastant 3.031,4 m2. Els cinc sectors delimitats es desenvolupar...
Art.6.2 Sector 2. ZONA ESPORTIVA A. Paràmetres urbanísticsSector 2: ZONA ESPORTIVASol urbà no consolidat    tipus   ...
Art.6.3 Sector 3. CAN MAGINÀS / LES GRASSES A. Paràmetres urbanísticsSector 3: CAN MAGINÀSSol urbà no consolidat    tip...
Art.6.4 Sector 4. PINS D’OR A. Paràmetres urbanísticsSector4: PINS DORSol urbà no consolidat    tipus      sup.  ...
Art.6.4 Sector 5. LAUREÀ MIRÓ / MONTEJURRA A. Paràmetres urbanísticsSector5: LAUREÀ MIRÓ / MONTEJURRASol urbà no consolida...
Art. 7 (NB) Superfície de qualificacionsDins l’àmbit global de la present modificació puntual de PGM, s’estableixen les qu...
sistemes i zones, guardant la proporcionalitat definida per cada sector en aquesta modificació deplanejament.- Les condici...
Títol 7. SubsòlArt.13. CompatibilitatEs fixa la compatibilitat del subsòl amb l’ús d’aparcament en tots aquells sòls quali...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

20101130 aprovació inicial mpfm soterrament memoria

579 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

20101130 aprovació inicial mpfm soterrament memoria

 1. 1. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.M. A L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ DE LANOVA CENTRALITAT DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT Aprovació Inicial MEMÒRIA Novembre 2010
 2. 2. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT D’ORDENACIÓDE LA NOVA CENTRALITAT DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT.Aprovació InicialI. MEMÒRIA1.- Memòria descriptiva.1.01. Objecte; Conveniència i oportunitat.1.02. Antecedents.1.03. Àmbit del pla.1.04. Situació i encaix territorial.1.05. Morfologia del territori.1.06. Morfologia urbana existent.1.07. Planejament vigent.1.08. Espais lliures i equipaments.1.09. Usos i activitats.1.10. Urbanització, infrastructures i serveis.1.11. Estructura de la propietat2.- Memòria de l’ordenació.2.01. Objectius i criteris generals del pla.2.02. Característiques de la proposta.2.02.1. Els nous emplaçaments: morfologia, usos i activitats.2.02.2. Paràmetres urbanístics vigents i proposats.2.02.3. Sistema viari.2.02.4. Sistema d’espais lliures.2.02.5. Sistema d’equipaments2.02.6. Zones. Els nous habitatges.2.02.7. Justificació de les reserves de sistemes i habitatges de protecció pública.2.02.8. Urbanització, infrastructures i serveis.2.02.9. Proposta de modificació del planejament.2.03. Gestió.2.03.1. Desenvolupament.2.03.2. Viabilitat econòmica.2.04. La mobilitat sostenible.2.05. La documentació ambiental.2.06. Equip redactor.II- NORMATIVAModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 2
 3. 3. III- PLÀNOLSPI.- Plànols d’informacióI.1 Emmarcament territorialI.2 Ortofotomapa.I.3 Topografia.I.4 PendentsI.5 Elements del paisatge i valorsI.6 Planejament vigent I.6.1 Règim del sòl I.6.2a PGM 1976 Plànol Refós 1/4000 I.6.2b PGM 1976 Plànol Refós 1/2000. I.6.3 Catàleg.I.7Anàlisi urbanística. I.7.1 Estructura de la propietat. Cadastre I.7.2 Alçades de l’edificació I.7.3 Reportatge fotogràficPO. Plànols d’ordenació.O.1. Règim del sòl proposat.O.2.1 Àmbit MPGM. 0.2.2. Proposta ordenació subsòl.O.3 Planejament proposat . Sectors.O.4 Estructura de la propietat i àmbits de gestióO.5 Càrregues d’urbanització.O.6 Ordenació indicativa.O.7 Alçats avingudaO.8 Seccions transversals O.8.1 Seccions Transversals O.8.2 Seccions. DetallO.9 Anàlisi comparativa situació actual / proposta O.9.1 Mobilitat: flux rodat O.9.2 Mobilitat: flux peatonal i espais verds O.9.3 Comerç O.9.4 OrtofotomapaO.10 Imatges de la proposta.O.11 AxonometriesModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 3
 4. 4. II. ANNEXES ( documentació segons determinacions contingudes a l’article 59 del TRLUC)A.01. Avaluació econòmica - financera.A.02. Memòria Social.A.03. Memòria de participació ciutadana.A.04. Informe ambiental.A.05. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.A.06. Estudi de sostenibilitat econòmica.A.07. Convenis urbanístics.A.08. Document comprensiu de l’abast de les determinacions contingudes en la MPPGM(En aplicació de l’article 8.5.a del TRLUC 1/2010).A.O9. Annexe justificatiu del compliment dels estàndards urbanístics.A.010 Relació de propietaris inclosos dins l’àmbit de la MPPGM.A.011 Documentació específica de la Modificació del Pla Especial de Protecció delpatrimoni arquitectònic i Catàleg a les finques afectades per la MPPGM.Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 4
 5. 5. I. MEMÒRIAModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 5
 6. 6. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.M. A L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ DE LA NOVACENTRALITAT DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT.I. MEMÒRIA1.- Memòria descriptiva.1.01 Objecte; Conveniència i oportunitat.Els Serveis d’Ordenació Urbanística de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana deBarcelona, a petició de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, redacten aquest document deModificació Puntual del Pla General Metropolità, amb la finalitat d’endegar la transformacióurbanística possibilitada per la propera execució del projecte d’integració urbana de la líniaferroviària Barcelona – Tarragona, al seu pas pel nucli urbà de Sant Feliu del Llobregat, projecteque ha de permetre, a través de la modificació urbanística que es proposa, una importanttransformació del que haurà de passar a considerar-se l’àmbit de la nova centralitat de la ciutatde Sant Feliu.La Modificació Puntual de Pla General Metropolità del Àmbit d’Ordenació de la Nova Centralitat ala Ciutat de Sant Feliu del Llobregat (d’ara en endavant MPPGM) es presenta com a la tramitacióurbanística necessària per tal de poder dur a terme l’obra prevista del soterrament de lainfrastructura ferroviària i la consegüent reurbanització de l’espai públic, tot incorporant-hi laperllongació d’una línia de tramvia.La MPPGM és necessària per a la bona gestió d’aquest procés per dos raons principals:a) El canvi de la secció en les infraestructures necessita importants adaptacions en el que fa efecte a la morfologia de l’espai públic.b) El potencial d’una nova centralitat generada per l’obtenció d’una via de 40 metres de secciónecessita d’una primera resposta urbanística que haurà d’anar desenvolupant-se paulatinamentamb el temps.1.02. Antecedents.El soterrament de la línia ferroviària Barcelona – Tarragona, al seu pas pel nucli urbà de SantFeliu del Llobregat constitueix, per la seva excepcional ubicació i magnitud, una actuació que hade modificar molt substancialment la configuració urbana del centre de la ciutat. Aquestatransformació ha d’instrumentar-se, necessàriament, a través d’una modificació del planejamenturbanístic vigent que permeti reordenar, adaptant-lo a la nova situació, el corredor actualmentocupat pel ferrocarril així com el seu entorn immediat.Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 6
 7. 7. La integració de la línia ferroviària al seu pas pel nucli urbà de Sant Feliu ha estat una actuacióllargament reivindicada per la ciutadania, ja des de finals de la dècada de 1970, amb laconstitució dels primers consistoris democràtics i les primeres associacions cíviques. En aquestsentit, l’Ajuntament de Sant Feliu ha promogut i redactat al llarg dels anys –amb la col·laboracióde diverses administracions- un seguit d’estudis i projectes per fer front a aquesta problemàtica.Així, entre 1982 i 1995 s’endeguen, entre d’altres, els primers treballs rellevants: l’Estudicomparatiu entre el soterrament i l’elevació de vies (1982), un primer Estudi de soterrament, dela Direcció General de Transports (1984), i el Projecte de soterrament, de la Direcció General deTransports i els Serveis Tècnics municipals (1995).Fruit d’aquests treballs, el Ministeri de Foment presenta l’any 1999 un Estudi d’Alternatives ons’analitzen en profunditat tres de les propostes considerades en anteriors estudis; en base aaquest treball, l’any 2000 es redacta el Projecte constructiu d’integració del ferrocarril a SantFeliu de Llobregat, on es desenvolupa l’alternativa del soterrament entre la el carrer Hospitalet il’encreuament amb l’autopista B-23.El 15 juny de 2006 l’Ajuntament, el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial iObres Públiques de la Generalitat de Catalunya signen un Protocol d’acord, on es concreta elfinançament de l’obra de soterrament ferroviari, de les obres d’urbanització en superfície, aixícom de la implantació del tramvia sobre la nova avinguda, en compliment de les previsions delPla Director d’Infrastructures del Transport Públic (PDI 2001-2010), on es determina que eltramvia del Baix Llobregat doni servei a la ciutat de Sant Feliu, prefigurant la nova estacióferroviària com a un potent intercanviador modal per als usuaris del servei de Rodalies.Després de la signatura del conveni entre les tres administracions, el Ministeri inicial’actualització del projecte redactat en l’any 2000. En aquest moment, l’Ajuntament sol·licita alMinisteri de Foment, que procedeixi a la revisió del projecte, donat la proposta de viesprovisionals que es contemplava en el citat projecte, amb un traçat massa proper a lesedificacions, així com que estudií la possibilitat de que el cobriment sigui complert en el seutraçat pel centre de la ciutat.El projecte és novament revisat l’any 2008 mitjançant un nou Estudi informatiu d’integració delferrocarril a Sant Feliu del Llobregat, que contempla el soterrament complert en l’entorn urbà,amb procés constructiu que redueix significativament les molèsties en la ciutat, donat els canvisen la configuració del trànsit ferroviari - construcció del nou ramal de mercaderies d’accés al Portde Barcelona. Aquest Estudi Informatiu, esdevé aprovat per la resolució de la Secretaria d’Estatde Planificació e Infrastructures en data 10 de febrer de 2010, després d’haver estat resolta laformulació de la Declaració d’impacte ambiental del projecte pel Ministeri de Medio Ambiente yMedio Rural y Marino en data 3 de desembre de 2009. A l’actualitat, el projecte constructiu del’esmentada obra està finalitzat, permetent la seva licitació un cop signats els convenis definançament entre les diferents administracions actuants.En paral·lel a aquests treballs, l’Ajuntament i l’ATM desenvolupen en el període 2005-2008, unasèrie d’estudis i projectes, on s’analitzen per primer cop de manera integrada els aspectestècnics de l’obra ferroviària, la transformació de l’espai públic resultant, la implantació del noutramvia en superfície, així com la implantació de nous usos i activitats, en una estratègiad’intervenció amb voluntat de regeneració urbana integral: “Estudis previs per a la transformacióurbana resultant del soterrament de la via fèrria” (2006), “Estudi previ de nous aprofitaments ivolumetries en els espais contigus a la nova avinguda central resultant del soterrament.” (2008),“Avantprojecte de la perllongació del tramvia Diagonal-Baix Llobregat fins a Sant Feliu deModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 7
 8. 8. Llobregat sobre la cobertura del ferrocarril”(ATM 2008) “Actualización del anteproyecto de laprolongación del tranvía Diagonal-Baix Llobregat hasta Sant Feliu de Llobregat sobre lacobertura del ferrocarril”(ATM 2009), i “Estudio de viabilidad técnica para la prolongación deltranvía Diagonal-Baix Llobregat hasta la calle Sanson en Sant Feliu de Llobregat” (ATM 2009)En el 2010 s’ha licitat i s’han iniciat els treballs per a la redacció de l’Estudi Informatiu de laprolongació del sistema tramviari Diagonal- Baix Llobregat des de la parada Sant Feliu - ConsellComarcal, fins a la carretera Sanson damunt del futur soterrament. En data 6 de setembre l’ATMva remetre a la Ponència ambiental la memòria resum per a l’inici de la tramitació mediambiental.Conseqüentment, i com a tram final del procés endegat als inicis de la dècada de 1980, el ElsServeis d’Ordenació Urbanística de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana deBarcelona, a petició de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, redacten l’any 2010 undocument d’Avanç de Planejament per tal de sotmetre a la consideració ciutadana lesconclusions dels treballs previs a la proposta de modificació del Pla General Metropolità que araes formula. L’esmentat Avanç de planejament va ser aprovat per l’Ajuntament de Sant Feliu ensessió plenària, a data 30 de Març de 2010, obrint-se un termini de 2 mesos d’exposició públicadurant els quals es va desenvolupar paral·lelament un procés de participació ciutadana per talde copsar la opinió de la ciutadania vers la transformació urbanística proposada.Les conclusions corresponents a l’estudi de les aportacions ciutadanes recollides durant elprocés s’exposen a la Memòria de Participació Ciutadana (annex 3 d’ aquest document deMPPGM). D’altre banda cal fer esment dels suggeriments relatius al document d’Avanç dePlanejament recaptats durant el seu termini d’exposició pública, atès que han motivat laintroducció de determinats ajustos i millores en el document de modificació del planejament queara es sotmet a aprovació.1.03. Àmbit del pla.L’àmbit objecte d’aquesta modificació puntual de planejament abasta una superfície totalaproximada de 12,20 ha, incorporant tots aquells terrenys ferroviaris afectats pel projecte desoterrament de la infrastructura ferroviària, a més de tots aquells altres sòls que, per la sevaproximitat a l’àmbit del cobriment, resulten susceptibles d’ésser integrats dins un entorn detransformació i millora urbana més ampli, atenent a les noves condicions sorgides de ladisponibilitat dels espais anteriorment ocupats per la via fèrria.1.04. Situació i encaix territorial.L’àmbit territorial de la modificació es situa al centre de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, capde la comarca del Baix Llobregat, dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El terme municipal deSant Feliu de Llobregat limita amb els termes de Sant Joan Despí i Santa Coloma de Cervelló alsud, Sant Just Desvern a l’est, Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei a l’oest i amb els termes deBarcelona i Sant Cugat del Vallès al nord.Ubicat en el vèrtex entre el corredor de la vall baixa del riu Llobregat, la serra de Collserola i laplana de Barcelona, el terme Sant Feliu del Llobregat ocupa una superficie de 11,8 Km2, ambuna població aproximada de 42.000 habitants, perllongant el continu urbà metropolità entre elModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 8
 9. 9. municipi de Molins de Rei, al nord, i el nucli de Sant Just Desvern a l’est, sobre la traça de laCarretera N-340.A l’actualitat, el nucli urbà de Sant Feliu es travessat per la traça ferroviària de la línia Barcelona– Tarragona, àmbit que constitueix l’objecte del present document d’avanç i que divideix elmunicipi en dos sectors segregats, comunicats únicament per cinc vials que travessenactualment la via fèrria; tres d’ells soterrats (Carretera de la Sansón, Riera de la Salut i carrerVerge de Montserrat), un pas a nivell amb barrera (Av. Comte de Vilardaga) i finalment un paselevat (Carretera Laureà Miró), en un tram d’aproximadament 1,5 km de longitud, a més d’un passoterrat per vianants a l’àmbit de l’estació, entre aquesta i el carrer Llorenç Martí.1.05. Morfologia del territori.La morfologia del terreny que envolta l’àmbit d’intervenció es caracteritza pel fort desnivell ensentit nordest – sudoest, corresponent als primers pendents que es desenvolupen entre la faldade Collserola i la plana fluvial del Llobregat, mantenint-se la traça ferroviària amb un perfil dependent pràcticament pla en sentit longitudinal al seu traçat (nordoest - sudest).En desenvolupar-se la traça ferroviària perpendicularment al pendent, aquesta és travessada endos punts pels cursos hídrics que drenen aquest sector de la vessant de la serra; la Riera de laSalut i la Riera d’en Païssa, ambdós canalitzats actualment en el seu tram urbà.1.06. Morfologia urbana existent.Desenvolupat al l’entorn de la Plaça de la Vila i la Catedral, el nucli originari de Sant Feliu essitua entre la carretera Laureà Miró (l’antic Camí Reial, actual N-340) i la traça del ferrocarril, quea la seva arribada l’any 1854 circulava íntegrament per fora del nucli urbà. Les successivesonades migratòries, i molt particularment la dels anys 60 del segle XX, varen suposar l’inici d’unprocés urbanitzador intensiu al marge superior de les vies, colmatant progressivament un territorianteriorment ocupat únicament per camps de conreus de secà i alguns masos dispersos sobre lafalda de Collserola.Degut al fet que les dues façanes urbanes que ofereixen front a la via del tren han sofertdesenvolupaments independents i fragmentaris, no existeix una continuïtat morfològica entreelles ni coincidència en les rasants o en el tractament de l’espai públic, més enllà dels escassospunts on la xarxa viària actual travessa la infrastructura. Tampoc considerades independentmentpresenten cada una de les façanes una continuïtat clara en sentit longitudinal, essent cada una elresultat d’un desenvolupament fragmentari corresponent a diverses èpoques i diferents graus deconsolidació: illes d’habitatges en zona de densificació urbana entre l’Av. Montejura i el parcNadal, amb varis fronts d’habitatges unifamiliars aïllats o en filera intercalats, diversesordenacions de blocs plurifamiliars aïllats a Can Maginàs i Can Llobera, novament illes en zonade densificació a la banda nord, entre la Riera de la Salut i la carretera de la Sansón, amb unazona central a l’entorn de l’estació, mes consolidada i amb la presència de diversos equipamentsmunicipals, parcs i jardins públics, si be la condició de barrera de la infrastructura ferroviària i lamanca de continuïtat dels teixits urbans adjacents han atorgat una certa condició de marginalitata l’espai públic que es desenvolupa tot al llarg dels seus marges.Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 9
 10. 10. 1.07. Planejament vigent.El planejament urbanístic de referència dins l’àmbit d’aquest document de modificació puntual deplanejament general, és el Pla General Metropolità, aprovat definitivament per la ComissióProvincial d’Urbanisme de Barcelona a data 14 de juliol de 1976. El règim urbanístic de la totalitatdel sòl comprés dins l’àmbit te la consideració d’urbà, inclosos els terrenys d’ús ferroviari, quel’any 1976 varen ser qualificats ja com a xarxa viària bàsica (clau 5) en previsió del seu futursoterrament.Tot i que el planejament urbanístic dins l’àmbit no ha sofert modificacions substancials,s’inclouen dins aquest algunes peces de sòl anteriorment incloses a sectors sotmesos aplanejament derivat ja executat (Pla Parcial de Can Llobera, Pla Especial de Can Maginàs, PlaParcial del sector industrial de les Grasses, Pla Especial de Protecció del patrimoni arquitectònici Catàleg ), si bé es considera la seva incorporació principalment als efectes de la seva re-urbanització donada la seva ubicació contigua als terrenys en transformació, a excepció de cincimmobles situats al Passatge de Fargas, sobre la via del tren dins la zona de Pins d’Or i que estroben inventariats dins el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic municipal; quatre habitatgesunifamiliars que, amb una protecció de nivell C, es proposa descatalogar atesa la seva ubicacióinadequada en un entorn considerat de gran valor estratègic per a la implantació de nous usos iactivitats, en el context de la nova avinguda central. A aquests efectes la present modificació dePGM comporta també la tramitació de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció delpatrimoni arquitectònic i Catàleg a les edificacions afectades.Al plànol I.6.2. Planejament Vigent es refonen les qualificacions urbanístiques vigents provinentsde la formulació dels esmentats instruments de planejament.Les qualificacions urbanístiques corresponents als sòls inclosos dins l’àmbit objecte de lamodificació són els que es relacionen en el quadre adjunt, amb indicació de les superfícies ipercentatges de cada zona o sistema respecte la superfície total de l’àmbit. Q U A L IF IC A C IÓ D E L S Ò L P l a n e ja m e n t v i g e n tS IS T E M E S c la u s u p e r fíc ie (m 2 ) %V ia lit a t 5 8 1 .5 1 8 ,8 0 6 6 ,7 9P a r c s i ja r d in s 6a 6 .7 7 0 ,1 0 5 ,5 5 6b 2 .3 1 5 ,9 0 1 ,9 0E q u ip a m e n t s 7a 1 1 .3 8 7 ,2 0 9 ,3 3 7b 9 .9 3 1 ,8 0 8 ,1 4P r o t e c c ió d e s is t e m e s 9 6 7 9 ,7 0 0 ,5 6S is t e m a f e r r o v ia r i 3 3 .0 6 7 ,2 0 2 ,5 1 t o t a l s is t e m e s 1 1 5 .6 7 0 ,7 0 9 4 ,7 8ZONESv e r d p r iv a t 8a 6 .3 7 2 ,9 0 5 ,2 2O r d e n a c ió v o lu m è t r ic a 18 0 ,0 0 0 ,0 0 T o ta l zo n e s 6 .3 7 2 ,9 0 5 ,2 2 T O T A L À M B IT 1 2 2 .0 4 3 ,6 0 1 0 0 ,0 0Quadre 1: Planejament vigentDestaca, entre les anteriors dades, la gran superfície reservada a la vialitat, - 81.500m2 d’un totalde 122.000m2 -, degut fonamentalment a la consideració com a sistema viari dels terrenysactualment ocupats pel ferrocarril per part del planejament vigent, en previsió de la seva futuratransformació. Tanmateix, les necessitats derivades de la mobilitat prevista no justifiquen elModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 10
 11. 11. manteniment de la totalitat del sistema viari, essent en canvi fonamental incrementarsubstancialment l’espai destinat al sistema de parcs i jardins urbans, tant per la necessitatd’articulació de la xarxa actual d’espais lliures del municipi, com per a recolzar la incorporaciódels nous usos i activitats previstes, destinades a la transformació i dinamització urbana del’entorn. Aquests sòls destinats a nous sistemes de parcs i jardins s’ubiquen fonamentalmentsobre àmbits de vialitat existent.1.08. Xarxa d’espais lliures i equipaments.1.08.1 El sistema d’espais lliuresSi bé, com s’ha comentat anteriorment, els teixits urbans adjacents a l’espai ferroviari nopresenten una continuïtat definida, l’existència de diversos parcs urbans i espais lliures ensituació de vora ofereixen una oportunitat d’articulació clara d’un espai públic actualmentfragmentat, a través de la creació d’una gran avinguda sobre l’espai ocupat per les antigues vies,capaç de recollir i potenciar els diversos buits urbans existents al llarg del seu traçat.Així, en sentit nord-sud trobem el parc de les Grasses i el sistema de places i parcs de CanMaginàs, el parc de Can Llobera entre la riera de la Salut i el Passeig dels Pins, i finalment elsistema d’espais lliures al voltant de l’estació, amb el Parc Nadal, el Parc dels Rosers i els espaislliures que des dels entorns de l’auditori i el casal de La Unió, enfilen el carrer Pi i Margall fins ala Plaça de la Vila, la Catedral i l’Ajuntament.1.08.2 El sistema d’equipamentsAmb una vinculació molt clara amb els anteriors espais (actual o potencial), existeixen tot al llargdel traçat ferroviari diversos àmbits destinats a equipaments, tant de titularitat pública comprivada:Estació i zona esportiva: Entre el carrer Santiago Rusiñol i el carrer Verge de Montserrattrobem en una superfície aproximada de 20.000 m2, diverses instal·lacions esportives, com elpalau d’esports, el complex de piscines municipals amb el club natació Sant Feliu i el camp defutbol, entre d’altres. A l’actualitat, amb la creació, modernització i potenciació d’altres zonesesportives, com la de les Grasses, una part dels equipaments d’aquest àmbit han quedatobsolets o bé resten en desús, amb el trasllat d’algunes de les activitats esportives federades,motiu pel qual és necessari un replantejament dels usos públics d’aquest sector.A l’entorn de l’estació de Rodalies trobem un conjunt d’equipaments públics a banda i banda dela franja ferroviària; la biblioteca municipal i arxiu comarcal, integrats juntament amb la seu de laUOC dins el Parc dels Rosers i el Casal de la Gent Gran al carrer Pi i Margall, ubicat davant laseu de La Unió Coral.Parc Nadal – Pins d’Or: Davant el Parc Nadal, al costat superior de les vies, s’emplaça unagran peça de sòl d’aproximadament 15.000m2, actualment desocupat i destinat aldesenvolupament d’equipaments comunitaris (clau 7b). Aquests terrenys són de titularitat privadai s’integren dins la finca coneguda com Pins d’Or, on a l’actualitat es ve desenvolupant unaModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 11
 12. 12. activitat de centre assistencial dins un antic habitatge unifamiliar catalogat, envoltat d’un granjardí, qualificat pel PGM amb la clau 8a (zona de verd privat protegit).A pocs metres de l’anterior, entre el carrer de Dalt i el passeig 11 de Setembre es troba l’escolaVerge de la Salut, centre escolar concertat amb fronts al parc i el carrer Constitució, veí al CEIPmunicipal Nadal.Can Llobera – Les Tovalloles: A l’altre costat de les actuals vies, sobre la confluència delpasseig 11 de Setembre i la Riera de la Salut, davant la plaça de can Llobera es troba l’antigafàbrica Les Tovalloles, de propietat municipal, on s’està construint un aparcament soterrat sobreel qual s’està projectant un equipament assistencial socio-cultural. Més enllà, entre el carrer del’Hospitalet i el passeig dels Pins, es troba emplaçat un equipament privat assistencial, dinsl’antiga masia de Can Llobera, entre el parc i la plaça del mateix nom.Can Maginàs – Les Grasses: Dins el barri de Can Maginàs, a la cantonada amb la carretera dela Sansón, s’emplaça el CEIP Antoni Gaudí, centre escolar municipal dotat de parvulari i gimnàs.D’altre banda, envoltat de diverses torres residencials es troba el Centre Cívic de Can Maginàs,ubicat dins l’antiga masia que dona nom al barri.Més a l’est, sobre la Carretera de la Sansón i donant accés al polígon industrial de les Grasses,es troba el parc de bombers de Sant Feliu, si bé ocupa actualment unes instal·lacions querequereixen actuacions de modernització i millora. Mes enllà, entre el polígon industrial i el Parcdels Roserar, es troba la zona esportiva de Les Grasses i l’Estadi Municipal d’atletisme, amb unnou pavelló esportiu i dos camps esportius de gespa artificial.1.09. Usos i activitats.La distribució d’usos i activitats dins l’àmbit de referència és diversa. A més dels equipaments,serveis i espais lliures anteriorment citats, l’ús preponderant dins l’àmbit, a ambdues bandes dela traça ferroviària, és el residencial majoritàriament plurifamilar segons el tipus d’ordenaciód’alineació a vial, amb alguns enclaus amb conjunts d’habitages unifamiliars aillats o en filera,així com alguns blocs plurifamiliars aïllats a la zona de Can Maginàs.La problemàtica principal no és, dons, la manca d’activitat, sinó més aviat la manca devertebració i continuïtat de les activitats existents, particularment de l’ús comercial, ja quel’actual condició de vora dels fronts edificats, l’existència d’amplis espais buits pendents dedesenvolupament, o la manca d’adequació tipològica de l’edificació existent, relega a molts delstrams orientats la via a un paper marginal dins la vida urbana de Sant Feliu.Es tracta bàsicament d’una activitat comercial de caràcter local, comerç de proximitat ubicat a lesplantes baixes del edificis residencials destinat a cobrir les demandes bàsiques dels residents,com també ho són la major part dels equipaments esmentats anteriorment (centresd’ensenyament primari, casals de barri...). No existeix d’altre banda activitat terciària o de serveissignificativa, essent l’entorn de l’actual estació de rodalies la zona amb una implantació més grand’aquest tipus d’activitats, tot i que amb un índex clarament inferior a la seva demanda potencial.Al plànol O.9.3 s’assenyalen els principals eixos d’activitat dins l’àmbit i el seu entorn, així com ladefinició de les possibles estratègies d’implementació proposades.Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 12
 13. 13. 1.10. Urbanització, infrastructures i xarxes de serveis.Tot i tractar-se d’un entorn fragmentat i amb una problemàtica clara de discontinuïtat de la xarxaviària i de l’espai públic, l’àmbit d’estudi disposa d’un nivell adequat d’implantació de xarxes deserveis urbans i infrastructures. Tanmateix, els treballs de soterrament de la infrastructuraferroviària obren la possibilitat de renovació i ampliació d’alguns trams de les actuals xarxes,fonamentalment la xarxa de captació i sanejament de les aigües pluvials a la via pública. Tambéhauran de ser objecte de renovació– per la seva afecció per les obres previstes– els col·lectorsdels carrers Joan Maragall, Verge de Montserrat i Compte de Vilardaga, la riera urbana d’enPaïssa, així com el col·lector sota el carrer Roses, de possible nova creació.D’altre banda, la necessitat de dotar de continuïtat i homogeneïtat el tractament del nou espaipúblic sorgit de la transformació urbanística prevista, amb uns mateixos criteris i estandardsd’urbanització comuns a tot l’àmbit, determinarà la conveniència de re-urbanitzar alguns espaisque, en el seu estat actual, no presenten més dèficits que la inadeqüació topogràfica de lesseves rasants dins el context de la nova avinguda proposada, atesos els requeriments específicsque la implantació del traçat del nou tramvia implica, amb limitacions quan a cotes, radis de gir ipendents.1.11 Estructura de la propietat.D’acord amb les dades disponibles, l’estructura de la propietat dins l’àmbit objecte de laModificació Puntual del PGM es caracteritza per estar composada majoritàriament per sòls depropietat pública, essent l’Ajuntament de Sant Feliu el propietari majoritari. Aporten tambéterrenys la Generalitat de Catalunya (parcel·la a la confluència del carrer Mataró i carretera de laSansón), l’administrador ferroviari Adif (àmbit de l’Actual estació i aparcament). Entre elspropietaris particulars, destaca l’aportació de la Congregació de les Hospitalàries del Sagrat Corde Jesús, propietària de la finca de Pins d’Or, mentre que al sector de Laureà Miró – Montejurra,la propietat del sòl es presenta fragmentada en quatre finques de petites dimensions, quinatitularitat resta repartida entre nou diferents propietaris.A l’annexe A.010. d’aquest document de Modificació Puntual del PGM s’inclou el llistat de lespersones i entitats titulars de drets sobre les finques incloses dins l’àmbit de la Modificació durantel periode corresponent als cinc anys previs a l’aprovació de la modificació del planejamentproposada, així com de la corresponent documentació registral i cadastral acreditativa delsesmentats drets.Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 13
 14. 14. L’estructura de la propietat dins l’àmbit objecte de modificació és la següent :Quadre 2: Estructura de la propietatModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 14
 15. 15. 2.- Memòria de l’ordenació.2.01. Objectius i criteris generals del pla.La modificació Puntual del Pla General Metropolità que es proposa te com a objectiu elplantejament de les estratègies de transformació i regeneració urbanes vinculades al soterramentde les infrastructures ferroviàries previst dins el nucli urbà de Sant Feliu, amb la finalitat dereordenar el corredor actualment ocupat pel ferrocarril i el seu entorn immediat, d’acord amb elssegüents criteris:- Redefinir morfològica i funcionalment l’entorn subjecte a transformació, trascendint l’actual fragmentació i desarticulació de l’espai públic mitjançant la creació d’un nou eix cívic central sobre l’antiga traça ferroviària, capaç de dotar d’estructura i caràcter la vialitat, la xarxa d’espais lliures i el sistema d’equipaments, implementant llur relació amb l’entorn construït i resolent les disfuncions urbanístiques existents.- Introduir nous usos i activitats que permetin transformar aquest àmbit en la nova àrea central de referència de Sant Feliu.- Millorar les infrastructures de la mobilitat privada i pública, amb el perllongament del tramvia .- Garantir la viabilitat i sostenibilitat econòmica dels treballs d’integració ferroviària i transformació urbana.Síntesi de les alternatives considerades.D’acord amb els criteris esmentats, el punt de partida per a una reflexió seriosa al voltant de lespossibilitats de desenvolupament i millora d’aquest entorn, amb motiu de les obres previstes desoterrament de la traça ferroviària, no pot deixar de banda la oportunitat d’abordar unatransformació urbana en profunditat, que trascendeixi la mera re-urbanització de l’espai públicresultant i no renuncii a la incorporació de nous usos i a la transformació d’aquells que es revelininadequats, d’acord amb el potencial urbà de l’entorn. Per aquest motiu, es desestima com aAllternativa 0 una modificació de planejament orientada únicament a la reorganització de lavialitat i l’espai públic resultants del soterrament ferroviari, sense la incorporació de novesactivitats o la transformació fonamentada d’alguns usos existents.La naturalesa dels canvis urbanístics que comporta la concreció de les determinacions que hande permetre assolir els objectius esmentats, són elements que avalen abastament la necessitatde procedir a la formulació d’una modificació puntual del Pla General Metropolità, en els termesprevistos per l’article 96 del TRLUC 2010. Així mateix, s’entén que els canvis en la zonificacióprevistos en aquest document s’ajustaran als criteris establerts en els articles 98, 99 i 100 delmateix TRLUC.2.02. Característiques de la proposta.La intervenció proposada contempla la transformació integral del corredor urbà actualmentocupat per la infrastructura ferroviària i el seu entorn urbà immediat, a través de la creació d’unanova avinguda central entre l’Av. Montejurra / Laureà Miró (l’antic Camí Reial) i la Carretera de laSansón, que recull i posa en xarxa tots els parcs i espais lliures públics existents al llarg del seutraçat.Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 15
 16. 16. El tractament de l’avinguda prioritzarà les interconnexions viàries transversals, millorant laconnectivitat transversal entre els dos fronts, d’acord amb les modelitzacions del Pla de MobilitatUrbana Municipal i reservarà una part important de la seva secció per al trànsit de vianants ibicicletes, amb àmplies zones enjardinades per on circularà integrat el traçat de la prolongaciódel Trambaix. Aquests criteris de urbanització han estat traslladats a l’equip redactor de l’EstudiInformatiu de la prolongació del sistema tramviari Diagonal- Baix Llobregat des de la parada SantFeliu - Consell Comarcal, fins a la carretera Sanson damunt del futur soterrament, en fase deredacció per l’ATM.2.02.1. Els nous emplaçaments; morfologia, usos i activitats.Al llarg d’aquesta avinguda es proposa la creació de diversos àmbits d’edificació enemplaçaments puntuals, generant una seqüència de fites edificatòries en alçada, combinadesamb altres intervencions en aquells emplaçaments on cal completar o consolidar els frontsurbans dels teixits existents, alhora que es proposa la creació d’àmbits de major intensitatd’activitat urbana amb la introducció de nous usos residencials, comercials i terciaris, com aelements dinamitzadors, molt especialment a l’entorn del complex esportiu municipal i l’estacióde Rodalies, on s’implantarà a més un intercanviador modal amb un aparcament park and ride.En concret, els àmbits d’intervenció previstos són els que es relacionen a continuació:Laureà Miró - Montejura / Riera de Pahissa: Es preveu la creació d’un edifici residencial ambbaixos comercials, a la confluència de la Carretera Laureà Miró i l’Av. Montejurra (antic CamíReial). El nou edifici, amb una alçada de 14 plantes, actuaria com a porta i fita visual a l’inici de lanova avinguda, vinculant aquesta amb les diverses vies d’accès al centre urbà.Complex esportiu / Av. Pi i Margall: Entre el carrer de Sant Llorenç i l’avinguda Pi i Margall esproposa la transformació de l’actual front buit del complex esportiu, amb la creació de dos nousedificis (una torre i un bloc esgraonat), en l’àmbit de transició entre la nova avinguda i el palaumunicipal d’esports, sobre la franja de terrenys situats entre la zona esportiva i les actuals vies.Es proposa també donar continuïtat per als vianants a l’avinguda Pi i Margall a través de la zonaesportiva fins a la rambla de la Marquesa de Castellbell, ubicant una torre d’usos mixtes;residencial en plantes pis, comercial en plantes baixes (Pb+10) sobre la perllongació d’aquestaavinguda i completant el front nord d’aquest àmbit amb un bloc lineal d’alçada variable (de 3 a 7plantes) i d’usos mixtes; residencial en plantes pis, comercial en plantes baixes i equipamentpúblic davant l’actual palau d’esports i en l’espai entre la torre i el bloc proposats. En aquestsentit, la transformació proposada resol la transició entre l’actual zona esportiva i la novaavinguda, salvant l’important desnivell topogràfic existent i permetent diverses opcions dedesenvolupament i reordenació dels usos de la resta de la peça.Plaça de l’estació – Parc Nadal: Àmbit central de la intervenció, es preveu reforçar el caràcterde centralitat d’aquest emplaçament amb la creació d’un edifici d’usos mixtes residencials icomercials integrat amb el nou espai on s’ubicarà la nova estació de ferrocarril soterrània, sobrel’actual casal d’avis, accessible simultàniament des de la nova avinguda i des de la plaça davantla seu de La Unió Coral. Sota aquest edifici i l’actual plaça s’ubica alhora un aparcament parkand ride vinculat a l’enllaç ferroviari. Entre l’actual plaça de l’estació i el parc Nadal es proposa laimplantació d’una torre singular de 14 plantes on, alternativament a l’ús residencial, podriaModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 16
 17. 17. considerar-se la implantació d’altres usos de caràcter terciari (hotel, oficines), quecomplementarien i completarien l’oferta d’activitats centrals d’aquesta zona.Pins d’Or: Es consolida l’illa d’habitatges existent, mantenint l’alçada de l’actual front edificat(Pb+6) entre el carrer de les Roses i el passeig Comte de Vilardaga sobre la finca coneguda comPins d’Or, actualment lliure d’edificació en la seva pràctica totalitat. Es proposa la creació d’unjardí públic a l’interior de l’illa, accessible a través d’una obertura del front edificat a la confluènciadel carrer Roses i la nova avinguda, on l’edifici residencial s’eleva formant una torre de 14plantes, establint un diàleg amb les noves edificacions de l’àmbit de la Plaça de l’Estació i el ParcNadal. A més dels usos residencials, i comercials en planta baixa, es preveu la creació d’unequipament públic sobre una plaça de nova creació, a la cantonada entre el carrer de les Roses iel carrer Joan XXIII. Es proposa, a més, el canvi de qualificació a 7b (equipaments comunitarisde nova creació) de la finca actualment qualificada com a 8a (verd privat), per tal de garantir lacompatibilitat urbanística de l’activitat asistencial-sanitaria, existent amb el planejament proposat.Can Maginàs / Les Grasses – Carretera de la Sansón: Al barri de Can Maginàs, sobre l’actualtalús existent entre els edificis residencials i la zona esportiva del CEIP Antoni Gaudí, el plaproposa la creació d’un bloc lineal residencial d’alçada variable (5 a 7 plantes) amb activitatcomercial en planta baixa, que perllonga i completa el front de façana de la nova avinguda, fins aaproximadament la Carretera de la Sansón, reestructurant alhora la xarxa d’espais públics delbarri, millorant-ne l’accessibilitat i la oferta d’activitats comercials de les que és actualmentdeficitari. Finalment, sobre l’actual emplaçament del parc de bombers, es proposa la creaciód’un nou edifici residencial amb activitat comercial en planta baixa, amb front a la carretera de laSansón i el carrer Mataró, al costat del Parc de les Grasses. L’edifici, desenvolupat en plantabaixa i 6 plantes pis, s’eleva fins a les 10 plantes a la confluència de la carretera amb la novaavinguda, assenyalant la seva condició de fita i porta urbana d’accés a Sant Feliu des del nord, através del sector industrial El Pla.2.02.2. Sistema viari.El pla contempla la creació d’una nova avinguda central d’aproximadament 1.3 km de longitud iamplada variable, essent aquesta de 40 metres en el seu tram més estret. Si bé es preveu dotarde continuïtat al trànsit rodat en el sentit longitudinal de la via, recollint alhora la connexiótransversals dels carrers d’ambdós costats, s’ha reservat una part molt important de la secciód’aquesta al trànsit de vianants, bicicletes i al transport públic, constituint una rambla ambdiversos trams amb tractament de parc lineal, per on circula integrat el Trambaix.La secció d’aquest carrer es fonamentalment asimètrica, concentrant l’espai reservat al lleure,trànsit de vianants, bicicletes i Tram en una franja contínua, amb un carril de servei per a tràficrodat que permet l’accés als immobles i amb un tractament d’urbanització unitari del conjunt,seguida d’una calçada amb dos carrils per a vehicles rodats més un carril d’aparcament i, acontinuació en alguns trams, una vorera d’amplada mínima de cinc metres en el front oposat. Laintegració a la secció de franges i talussos enjardinats permet, a més, salvar puntualment elsdesnivells existents entre els dos fonts, garantint alhora la continuïtat de l’espai públic de larambla.La nova avinguda central disposa de un carril de circulació rodada per cada sentit, a més d’uncarril addicional en determinats trams, que pot destinar-se alternativament a l’aparcament en líniao a la càrrega i descàrrega de mercaderies, essent possible la circulació longitudinal amb vehicleModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 17
 18. 18. privat d’un extrem a l’altre de l’avinguda, amb rotondes a la intersecció d’aquesta amb la Riera dela Salut i el Passeig Nadal. Malgrat el importants desnivells existents entre els fronts superior iinferior, s’han ajustat les rasants dels carrers transversals de manera que sigui possible l’acordd’aquests amb la nova avinguda en tots els casos, garantint la permeabilitat en sentit transversal,anteriorment impossibilitada per la continuïtat de la traça ferroviària. Aquestes intervencionspermeten millorar substancialment el comportament global de la xarxa viària de Sant Feliu deLlobregat.D’acord amb les recomanacions de l’estudi de mobilitat s’ha previst la reserva d’un carrild’aparcament al llarg del traçat de l’avinguda i dels trams de carrer transversals de nova creació,per tal de garantir un nombre suficient de places d’aparcament en superfície, a les ques’afegeixen les places subterrànies de l’aparcament park and ride a l’estació i de l’estacionamentsoterrat a ubicar en la zona d’equipaments amb front a la Rambla Marquesa i a la nova avinguda,a més de les pròpies dels diversos edificis residencials.2.02.3. Sistema d’espais lliuresEl traçat de la nova avinguda te com a principal objectiu la creació d’una seqüència d’espaislliures conformada per la totalitat dels espais públics preexistents a l’àmbit d’actuació i la inclusiód’altres de nova creació. Així, a través d’una secció de carrer variable i adaptable a diversessituacions, la nova avinguda integra amb un tractament unificat la successió d’espais lliuresactualment desarticulats al voltant de l’àmbit ferroviari (Zona Esportiva, Parc dels Rosers, Plaçade l’Estació, Parc Nadal, Parc de Can Llobera, les Places de Can Maginàs i el Parc de lesGrasses), afavorint la seva posada en xarxa dins el sistema global d’espais lliures de Sant Feliu.Diversos ajustos topogràfics permeten, a més, garantir l’accessibilitat dels fronts edificatsexistents i previstos a la nova avinguda, possibilitant així el garantiment de la continuïtat del’espai públic, tant en sentit longitudinal com transversal a la nova avinguda. En conjunt, a mésde la millora funcional i de la qualitat d’urbanització dels espais lliures existents, es preveu lacreació de 16.826,9 m2. de nous espais verds (parcs i jardins urbans) al llarg de la novaavinguda, com a suport a la implantació dels nous usos i activitats previstos.2.02.4. Els nous habitatges.La proposta preveu la creació de 59.513,50m2 de sostre residencial, destinat a la implantaciód’un màxim 714 nous habitatges, així com 10.583,5 de sostre comercial que es distribuiran entreels nous emplaçaments abans esmentats. De la totalitat del sostre residencial de nova creació,es reservarà el 40% per a la construcció d’habitatges protegits corresponent un mínim 20% delsostre residencial total al desenvolupament d’habitatges protegits de règim general i l’altre 20%al desenvolupament d’habitatge protegit concertat.La Normativa d’aquesta modificació puntual del pla general metropolità que es proposa, estableixal seu Art.6 les fitxes on es concreta distribució del sostre de nova creació entre els diversosàmbits de gestió proposats, així com del nou sostre destinat a la implantació del nous habitatgesprotegits. A títol orientatiu, l’ordenació estudiada en aquest document avança la següentdistribució, que haurà de ser concretada a través dels corresponents Plans de Millora Urbanaque desenvolupin aquesta Modificació Puntual:Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 18
 19. 19. Àmbit de gestió Sostre comercial mínim Sostre residencial màxim Sostre total (m2) (m2) (m2)Laureà Miró 1.001,5 6.340 7.341,5Complex esportiu Edifici A 416 4160 Edifici B 600 3600 Total 1.016 7.760 8.776Estació Edifici A 1.890 2.310 Edifici B 0 3.092 Edifici C 0 4.392 Edifici D 720 4.320 Total 2.504 14.114 16.623Pins d’Or 3.830 17.214 21.044Can Maginàs / Les Grasses Edifici A 640 3.730 Edifici B 1.592 10.350,5 Total 2.232 14.080,5 16.312,5TOTAL 10.583,5 59.513,5 70.097,00Quadre 3: distribució indicativa de sostre proposat per àmbits2.02.5. Urbanització, infrastructures i serveis.Pel que fa a les d’infrastructures i serveis urbans, es preveu el manteniment de la pràcticatotalitat de les actuals xarxes, amb el desplegament puntual de nous ramals - o perllongamentdels antics- en alguns dels emplaçaments on es proposa la creació de nous fronts edificats. Enels punts d’encreuament de la nova avinguda amb la xarxa de col·lectors i rieres existents espreveu la instal·lació de nous conductes, atès que els actuals es veuran afectats per les obres desoterrament de la línia ferroviària.Pel que fa a la urbanització en superfície, a l’actualitat la totalitat dels espais inclosos dins l’àmbitde la proposta de modificació del planejament es troben urbanitzats i disposen de les xarxesd’infrastructures i serveis urbans bàsics, si be la seva configuració actual no és compatible en lamajoria dels casos amb la conformació prevista de l’espai públic amb posterioritat a les obres desoterrament ferroviari; així donç, la transformació dels terrenys ferroviaris en nous espais d’úspúblic, així com la implantació del perllongament de la línia del Trambaix sobre la traça de lanova avinguda s’ajustaran a un projecte unitari per tal de garantir un tractament homogeni en laformalització de tots els callaments de la nova urbanització. Aquest fet haurà de compatibilitzar-se amb l’execució per fases dels diferents àmbits de planejament derivat previstos. En aquestsentit, els plans de millora urbana que desenvoluparan els diversos sectors d’aquestaModificació, hauran de diferenciar aquelles obres d’urbanització vinculades a l’execució de lainfrastructura del Trambaix (amb el nivell de concreció que permeti l’estat del projecte deurbanització e implantació del tramvia redactat per l’ATM) d’aquelles altres directamentrelacionades amb la implantació de les noves edificacions (d’acord amb la delimitació prevista alPlànol O.5 Càrregues d’urbanització), així com preveure els mecanismes per a possibilitarl’execució coordinada i unitària de les primeres.Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 19
 20. 20. 2.02.6. Proposta de modificació del planejament.Per a l’assoliment de la transformació urbana anteriorment descrita i la concreció de lesdeterminacions que han de permetre assolir els objectius esmentats, és necessària la redacciód’una modificació puntual del Pla General Metropolità, en els termes previstos per l’article 94 delText Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC 2010).Així, els canvis en la zonificació previstos són els que s’expressen en el quadre següent: QUALIFICACIÓ DEL SÒL Planejament vigent Proposta MPPGMSISTEMES clau superfície (m2) % superfície (m2) % variació (m2)Vialitat 5 81.518,80 66,79 60.111,01 49,25 -21.407,79Parcs i jardins 6a 6.770,10 5,55 1.706,00 1,40 -5.064,10 6b 2.315,90 1,90 24.206,90 19,83 21.891,00Equipaments 7a 11.387,20 9,33 951,70 0,78 -10.435,50 7b 9.931,80 8,14 20.414,10 16,73 10.482,30Protecció de sistemes 9 679,70 0,56 0,00 0,00 -679,70Sistema ferroviari 3 3.067,20 2,51 3.067,20 2,51 0,00 total sistemes 115.670,70 94,78 110.456,91 90,51 -5.214,00ZONESverd privat 8a 6.372,90 5,22 0,00 0,00 -6.372,90Ordenació volumètrica 18 0,00 0,00 11.586,90 9,49 11.586,90 Total zones 6.372,90 5,22 11.586,90 9,49 5.214,00 TOTAL ÀMBIT 122.043,60 100,00 122.043,60 100,00 0,00Quadre 4: Planejament vigent i planejament proposatEl sostre de nova creació a incorporar en la modificació de planejament prevista haurà de compliramb els estàndards de reserves per a sistemes previstos per la legislació, d’acord amb lesdeterminacions establertes en l’article 100.3 del mateix TRLUC 2010, que determina que en elcas del sòl urbà, i si la modificació comporta un increment de sostre edificable i la transformacióglobal dels usos previstos pel planejament vigent, s’ha de garantir la creació d’una reservamínima per a zones verdes i espais lliures públics de 22,5m2 per cada 100m2 de sostreresidencial de nova creació i de 7,5m2 per cada 100m2 de sostre d’altres usos, d’acord amb elscriteris de càlcul previstos per l’article 100.3 del TRLUC, i segons s’expressa en el quadre adjunt.TOTAL MPPGMSostre tipus sup. % hab.Sostre residencial màxim lliure 35.708,10 50,94 % 397 Superfície: 70.878,80 m2 concertat 11.902,70 16,98 % 159 Edificabilitat: 0,99 m2st/m2s HPOrg 11.902,70 16,98 % 159 Densitat: 100,76 hab/Ha total residencial 59.513,50 84,90 % 714 Sostre total 70.097,00 m2stSostre comercial mínim comercial 10.583,50 15,10 % Nº màxim habitatges 714 hab Total sostre 70.097,00 100,00 % Ratio m2/hab: 90m2/hab lliure / 75m2/hab concertat/HPrgQuadre 5: Planejament proposat. Quadre de sostre. Sostre (segons ús) Sostre de nova creació (m2) Sup. espais lliures de nova Ratio art. 100.3 creació (m2) Residencial 59.513,5 13.390,5 22,5m2 /100m2 St. Comercial 10.583,5 793,76 7,5m2 /100m2 St. Total increment espais lliures (compliment estàndards per nou sostre) 14.184,26Quadre 6: justificació compliment estàndards urbanísticsAixí, l’increment de superfície destinada a parcs i jardins proposada (16.826m2) és superior a laresultant per aplicació dels estàndards urbanístics (14.184,26), amb un balanç de 2.642m2d’escreix positiu.Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 20
 21. 21. El sostre proposat dins l’àmbit suposa un índex d’edificabilitat bruta del 0,57, que aplicada sobreel sòl residencial previst (clau 18) genera una edificabilitat neta de 6,05 amb una densitataproximada de 58 hab/ha. Essent el tipus d’ordenació dominant a l’entorn el corresponent a lasubzona de densificació urbana semiintensiva (clau 13b) amb una alçada mitjana determinadasegons l’amplada de vial en un promig de planta baixa i 4 plantes pis, el nou sostre previst seriatambé desenvolupable dins del gàlib definit per les alçades existents en l’entorn, tot i que laordenació volumètrica proposada ajusta les alçades a les condicions particulars de cadaemplaçament.D’altre banda, la nova configuració de la estructura d’espais lliures que es proposa suposa unaprofunda transformació de l’actual xarxa de parcs, jardins i equipaments. La proposta preveu laintegració dels espais existents i els de nova creació dins el marc d’una la nova estructurad’espais lliures i equipaments, on l’avinguda central esdevé l’element vertebrador de la novacentralitat de Sant Feliu a partir de la conformació d’un continuum d’espais lliures i equipamentspúblics de més de 100.000m2 que actua com a suport i nexe de les noves activitats a implantar.Dins aquesta nova configuració, la modificació preveu l’ajust de límits i el canvi de qualificació depart dels sòls actualment destinats al sistema de parcs i jardins, així com d’equipaments, sempredintre de la lògica global del nou model proposat, tot garantint el manteniment o ampliació de laseva superfície i implementant la seva funcionalitat dins la nova xarxa d’espais públics iequipaments proposada, d’acord amb els criteris definits per l’art.97 del TRLUC 1/2010.2.03. Desenvolupament i gestióPer al desenvolupament de les modificacions urbanístiques descrites, es proposa la divisió endiversos àmbits independents (sectors de planejament derivat), corresponents als emplaçamentsenunciats al punt 2.02.1, (Laureà Miró / Montejurra, Zona Esportiva, Plaça de l’Estació, Pins d’Ori Can Maginàs – Les Grasses), a desenvolupar a través de diferents Plans de millora Urbana quepermetin un desenvolupament progressiu i autònom dels diferents emplaçaments. La NormativaBàsica que acompanya aquesta Modificació Puntual del PGM, concreta a través de lescorresponents fitxes Normatives els paràmetres bàsics que han de regular aquests Plans demiIlora Urbana, quan a zonificació, edificabilitat, densitat, nombre màxim d’habitatges, i d’altres,garantint alhora l’equilibri de beneficis i càrregues dintre i entre els diferents àmbits, així com elcompliment amb els estàndards mínims de cessions i reserves per a habitatge de proteccióestablerts per l’actual legislació.Atès les singularitats de l’entorn existent en l’emplaçament Laureà Miró – Montejurra, es podràdesenvolupar a través d’un Pla de Millora Urbana, o bé mitjançant delimitació d’un polígond’actuació urbanística.Es preveu la futura tramitació de modificacions puntuals de PGM als efectes de transferènciaentre sectors de les reserves per habitatges de protecció publica establertes, sense que aquestatramitació suposi la vulneració de cap dels supòsit del article 97 del TRLUC 1/2010. Aquestesmodificacions permetran la possibilitat d’intercanviar reserves de sostre d’habitatge ambprotecció oficial en alguns dels àmbits per ubicar-los en altres amb l’objecte de millorar la gestió idesenvolupament del present planejament, i permetre obtenir edificacions d’habitatges ambrègims uniformes.Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 21
 22. 22. 2.04 La mobilitat sostenible.Pel que fa als aspectes i determinacions relatives a la mobilitat, es recullen en aquest documentels criteris i conclusions del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Feliu del Llobregat, actualment enredacció. Tanmateix, la Modificació Puntual del Pla General Metropolità incorpora com adocument annex el prescriptiu Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, en compliment delscriteris definits per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i pel Decret 344/2006, de 19 desetembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.2.05 La documentació ambiental.Acompanya a aquest document de modificació en annex corresponent (A.0.4) l’informeAmbiental, un cop determinat per part de l’òrgan ambiental la no inclusió dins de cap delssupòsits previstos en l’Art.5 de la Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes, segonsinforme amés pel DMAH de la Generalitat de Catalunya de data 9 d’abril de 2010. Això noobstant, caldrà recaptar l’informe corresponent a aquest departament, de conformitat ambl’Art.85.5 del TRLUC 2010.Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 22
 23. 23. 2.05. Equip redactorRedacten el present document, a petició de l’Ajuntament de Sant Feliu Llobregat, els Serveisd’Ordenació Urbanística de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.Tècnics RedactorsIsabel Tomé Prieto, arquitecteLluís Rey Maquinay, arquitecteCol·laboradorsSònia Guil, est. arquitecturaIgnasi Rincon, est. arquitecturaVist-i-plauCoordinador Serveis d’Ordenació UrbanísticaVíctor Ténez Ybern, arquitecteA Barcelona, novembre de 2010Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 23
 24. 24. II.- NORMATIVATítol 1. Preliminar.Art.1(NB).- Norma Bàsica.Aquest pla distingeix entre aquelles determinacions pròpies de la figura de planejament generalanomenades com a Bàsiques (NB) d’aquelles que poden ser reajustades mitjançant planejamentde desenvolupament.Art.2(NB).- NormesEn tot allò que no estigui expressament indicat en aquesta normativa, cal prendre com anormativa aplicable les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità així com lesOrdenances Metropolitanes.Art.3(NB) .- Règim de sòl.El sòl inclòs en l’àmbit de la present Modificació de PGM es classifica, com a sòl urbà noconsolidat, atès que d’acord amb l’article 31 del TRLUC 2010 el sòl urbà consolidat esdevé noconsolidat quan el planejament urbanístic general el sotmet a actuacions de transformacióurbanística incorporant-lo en sectors subjectes a un PMU o a Polígons d’ Actuació Urbanística.Art.4(NB).- Desenvolupament i obres de urbanitzacióPer al desenvolupament de les determinacions d’aquest Pla, el present document delimita cincSectors de planejament derivat, a desenvolupar mitjançant Plans de Millora Urbanaindependents, quina delimitació es mostra en el plànol O.3 Planejament proposat i àmbits degestióAtès les singularitats de l’entorn existent en l’emplaçament Laureà Miró – Montejurra, el sectorpodrà desenvolupar-se a través d’un Pla de Millora Urbana, o bé mitjançant delimitació d’unpolígon d’actuació urbanística.Els plans de millora urbana que desenvoluparan els diversos sectors d’aquesta Modificació,hauran de diferenciar aquelles obres d’urbanització vinculades a l’execució de la infrastructuradel Trambaix (amb el nivell de concreció que permeti l’estat del projecte de urbanització eimplantació del tramvia redactat per l’ATM) d’aquelles altres directament relacionades amb laimplantació de les noves edificacions, així com preveure els mecanismes per a possibilitarl’execució coordinada i unitària de les primeres.Art.5(NB).- Sectors.La Modificació de PGM preveu la delimitació de 5 sectors de sòl urbà no consolidat . El primerabasta una superfície de 23.778,9 m2 a l’entorn de la nova estació de Rodalies, el segon es situasobre part de l’actual zona esportiva existent entre la rambla de la Marquesa de Castellbell i lanova Avinguda, sobre un àmbit de 10.379,3 m2. El tercer sector reordena l’extrem nord-occidental del barri de Can Maginàs i la parcel·la d’equipaments del polígon de Les Grases encontacte amb la carretera de la Sansón, abastant 15.363,3 m2. El quart sector preveu lareestructuració de l’illa coneguda com a Pins d’Or, i el seu entorn immediat, en un àmbit de18.061,7 m2. Finalment, el cinquè sector preveu la transformació de l’inici de la nova avinguda,Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 24
 25. 25. a la seva intersecció amb l’av. Laureà Mirò – Montejurra, abastant 3.031,4 m2. Els cinc sectors delimitats es desenvoluparan a través de diferents Plans de Millora Urbana d’acord amb els paràmetres que s’especifiquen a les respectives fitxes de característiques. Títol 2. Fitxes de característiques dels Sectors Art.6(NB) Sectors sotmesos a Pla de Millora Urbana Els paràmetres urbanístics per al desenvolupament dels plans de millora urbana previstos són els que s’especifiquen a les corresponents fitxes de característiques definides a continuació. Els plànols d’ordenació de la present MPPGM tenen caràcter indicatiu. Art.6.1 Sector 1. ESTACIÓ A. Paràmetres urbanísticsSector 1: ESTACIÓSol urbà no consolidat tipus sup. % hab.Sostre residencial lliure 8.471,40 60,00 % Superfície: 23.778,87 m2 concertat 2.823,80 20,00 % Sostre total 16.623,00 m2st HPOrg 2.823,80 20,00 % Nº màxim habitatges 169 hab Total residencial 14.119,00 100,00 % 169Sostre comercial mínim Total comercial 2.504,00 Total sostre 16.623,00SISTEMES clau Sup. %Vialitat 5 7.229,93 m2 30,40Parcs i jardins 6b 8.379,56 m2 35,24Equipaments 7a 951,74 m2 4,00 7b 5.055,19 m2 21,26 Total 21.616,42 m2 90,91ZONESOrdenació volumètrica 18 Total 2.162,45 m2 9,09 Total sector 23.778,9 m2 sòl 100 B. Gestió Es durà a terme la gestió urbanística integrada del sector de planejament amb un únic polígon d’actuació per al repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues de l’actuació urbanística. El sistema d’actuació urbanística serà el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació Serà objecte de cessió gratuïta a lAjuntament el 15% de l’aprofitament urbanístic del sector, en virtut de l’art.43.1 del DL 1/2010, del T.R. de la LUC C. Ús general dominant Seran d’aplicació els usos recollits a l’art. 306 de les NNUU del PGM per a la zona subjecta a ordenació volumètrica específica, amb excepció de l’ús industrial, segons les definicions establertes pels arts.276 a 285. D’acord amb la distribució de sostre assenyalada a la fitxa, el sostre destinat a habitatge tindrà caràcter de màxim mentre que el sostre comercial tindrà la consideració de mínim. S’estableix un percentatge del 20% del sostre residencial amb destinació a habitatge de protecció pública de tipus concertat així com del 20% amb destinació a habitatge de protecció pública de règim general. D. Objectius L’objectiu d’aquest sector és la reordenació dels espais lliures a l’entorn de la estacio l’actual i els carrers Pi i margall, Passeig Bertrand i torre dels Rosers així com la introducció de nous usos residencials i equipaments públics. E. Càrregues d’urbanització : Les pròpies del polígon. Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 25
 26. 26. Art.6.2 Sector 2. ZONA ESPORTIVA A. Paràmetres urbanísticsSector 2: ZONA ESPORTIVASol urbà no consolidat tipus sup. % hab.Sostre residencial lliure 4.656,00 60,00 % Superfície: 10.379,30 m2 concertat 1.552,00 20,00 % Sostre total 8.776,00 m2st HPOrg 1.552,00 20,00 % Nº màxim habitatges 93 hab Total residencial 7.760,00 100,00 % 93Sostre comercial mínim Total comercial 1.016,00 Total sostre 8.776,00SISTEMES clau Sup. %Vialitat 5 791,33 m2 7,62Parcs i jardins 6b 3.471,94 m2 33,45Equipaments 7b 4.734,71 m2 45,62 Total 8.997,98 m2 86,69ZONESOrdenació volumètrica 18 Total 1.381,32 m2 13,31 Total sector 10.379,3 m2 sòl 100 B. Gestió Es durà a terme la gestió urbanística integrada del sector de planejament amb un únic polígon d’actuació per al repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues de l’actuació urbanística. El sistema d’actuació urbanística serà el de reparcel·lació, en la modalitat de reparcel·lació voluntaria, per tractar-se d’un sector amb l¡Ajuntament com a únic propietari. El percentatge de cessió obligatòria del 15% que correspon al ajuntament en virtut de l’art.43.1 del DL 1/2010, del T.R. de la LUC, es destinarà al patrimoni municipal de sol i habitatge. C. Ús general dominant Seran d’aplicació els usos recollits a l’art. 306 de les NNUU del PGM per a la zona subjecta a ordenació volumètrica específica, amb excepció de l’ús industrial, segons les definicions establertes pels arts.276 a 285. D’acord amb la distribució de sostre assenyalada a la fitxa, el sostre destinat a habitatge tindrà caràcter de màxim mentre que el sostre comercial tindrà la consideració de mínim. S’estableix un percentatge del 20% del sostre residencial amb destinació a habitatge de protecció pública de tipus concertat així com del 20% amb destinació a habitatge de protecció pública de règim general. D. Objectius L’objectiu d’aquest sector és la reordenació dels espais lliures a l’entorn de la zona esportiva existent entre la rambla de la Marquesa de Castellbell i la nova Avinguda, i la conformació d’un nou front edificat sobre aquesta a través de la implantació de nous usos residencials, comercials i equipaments públics. E. Càrregues d’urbanització - Les pròpies del polígon. Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 26
 27. 27. Art.6.3 Sector 3. CAN MAGINÀS / LES GRASSES A. Paràmetres urbanísticsSector 3: CAN MAGINÀSSol urbà no consolidat tipus sup. % hab.Sostre residencial lliure 8.448,30 60,00 % Superfície: 15.363,30 m2 concertat 2.816,10 20,00 % Sostre total 16.312,50 m2st HPOrg 2.816,10 20,00 % Nº màxim habitatges 169 hab Total residencial 14.080,50 100,00 % 169Sostre comercial mínim Total comercial 2.232,00 Total sostre 16.312,50SISTEMES clau Sup. %Vialitat 5 2.727,99 m2 17,76Parcs i jardins 6b 6.661,00 m2 43,36Equipaments 7a 3.106,21 m2 20,22 Total 12.495,20 m2 81,33ZONESOrdenació volumètrica 18 Total 2.868,10 m2 18,67 Total sector 15.363,3 m2 sòl 100 B. Gestió Es durà a terme la gestió urbanística integrada del sector de planejament amb un únic polígon d’actuació per al repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues de l’actuació urbanística. El sistema d’actuació urbanística serà el de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació. Serà objecte de cessió gratuïta a lAjuntament el 15% de l’aprofitament urbanístic del sector, en virtut de l’art.43.1 del DL 1/2010, del T.R. de la LUC C. Ús general dominant Seran d’aplicació els usos recollits a l’art. 306 de les NNUU del PGM per a la zona subjecta a ordenació volumètrica específica, amb excepció de l’ús industrial, segons les definicions establertes pels arts.276 a 285. D’acord amb la distribució de sostre assenyalada a la fitxa, el sostre destinat a habitatge tindrà caràcter de màxim mentre que el sostre comercial tindrà la consideració de mínim. S’estableix un percentatge del 20% del sostre residencial amb destinació a habitatge de protecció pública de tipus concertat així com del 20% amb destinació a habitatge de protecció pública de règim general. D. Objectius L’objectiu d’aquest sector és la reordenació del espais públics del barri de Can Maginàs a l’entorn de la nova avinguda, incloent la parcel·l a d’equipaments del polígon de Les Grases a la confluència del carrer Mataró amb la carretera de la Sansón, així com la introducció de nous usos residencials, comercials i equipaments públics. E. Càrregues d’urbanització - Les pròpies del polígon. Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 27
 28. 28. Art.6.4 Sector 4. PINS D’OR A. Paràmetres urbanísticsSector4: PINS DORSol urbà no consolidat tipus sup. % hab.Sostre residencial lliure 10.328,40 60,00 % Superfície: 18.061,71 m2 concertat 3.442,80 20,00 % Sostre total 21.044,00 m2st HPOrg 3.442,80 20,00 % Nº màxim habitatges 207 hab Total residencial 17.214,00 100,00 % 207Sostre comercial mínim Total comercial 3.830,00 Total sostre 21.044,00SISTEMES clau Sup. %Vialitat 5 2.116,87 m2 11,72Parcs i jardins 6b 4.191,82 m2 23,21Equipaments 7b 7.517,99 m2 41,62 Total 13.826,68 m2 76,55ZONESOrdenació volumètrica 18 Total 4.235,03 m2 23,45 Total sector 18.061,7 m2 sòl 100 B. Gestió Es durà a terme la gestió urbanística integrada del sector de planejament amb un únic polígon d’actuació per al repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues de l’actuació urbanística. El sistema d’actuació urbanística serà el de reparcel·lació, en la seva modalitat de cooperació, d’acord amb els continguts del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Sant Feliu i la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, en qualitat de propietaris únics dins el sector. Serà objecte de cessió gratuïta a lAjuntament el 15% de l’aprofitament urbanístic del sector, en virtut de l’art.43.1 del DL 1/2010, del T.R. de la LUC C. Ús general dominant Seran d’aplicació els usos recollits a l’art. 306 de les NNUU del PGM per a la zona subjecta a ordenació volumètrica específica, amb excepció de l’ús industrial, segons les definicions establertes pels arts.276 a 285. D’acord amb la distribució de sostre assenyalada a la fitxa, el sostre destinat a habitatge tindrà caràcter de màxim mentre que el sostre comercial tindrà la consideració de mínim. S’estableix un percentatge del 20% del sostre residencial amb destinació a habitatge de protecció pública de tipus concertat així com del 20% amb destinació a habitatge de protecció pública de règim general. D. Objectius L’objectiu d’aquest sector és la reestructuració de l’illa coneguda com a Pins d’Or, i els seu entorn immediat, així com la introducció de nous usos residencials, comercials i equipaments públics. E. El desenvolupament del sector comporta també la tramitació d’una modificació puntual del Pla Especial de Protecció del patrimoni arquitectònic i Catàleg municipal, pel que fa a la descatalogació de les edificacions descrites a la fitxa nº40 de l’esmentat Pla Especial. F. Càrregues d’urbanització Les pròpies del polígon. Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 28
 29. 29. Art.6.4 Sector 5. LAUREÀ MIRÓ / MONTEJURRA A. Paràmetres urbanísticsSector5: LAUREÀ MIRÓ / MONTEJURRASol urbà no consolidat tipus sup. % hab.Sostre lliure 3.804,00 60,00 % Superfície: 3.031,40 m2 concertat 1.268,00 20,00 % Sostre total 7.341,50 m2st HPOrg 1.268,00 20,00 % Nº màxim habitatges 76 hab Total residencial 6.340,00 100,00 % 76Sostre comercial mínim Total comercial 1.001,50 Total sostre 7.341,50SISTEMES clau Sup. %Vialitat 5 588,63 m2 19,42Parcs i jardins 6b 1.502,75 m2 49,57 Total 2.091,38 m2 68,99ZONESOrdenació volumètrica 18 Total 940,02 m2 31,01 Total sector 3.031,4 m2 sòl 100 B. Gestió Es durà a terme la gestió urbanística integrada del sector de planejament amb un únic polígon d’actuació per al repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues de l’actuació urbanística. El sistema d’actuació urbanística serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, d’acord amb els continguts del conveni subscrit a data xxx entre l’Ajuntament de Sant Feliu i els Srs xxx, en qualitat de propietaris inclosos dins el sector. Serà objecte de cessió gratuïta a lAjuntament el 15% de l’aprofitament urbanístic del sector, en virtut de l’art.43.1 del DL 1/2010, del T.R. de la LUC C. Ús general dominant Seran d’aplicació els usos recollits a l’art. 306 de les NNUU del PGM per a la zona subjecta a ordenació volumètrica específica, amb excepció de l’ús industrial, segons les definicions establertes pels arts.276 a 285. D’acord amb la distribució de sostre assenyalada a la fitxa, el sostre destinat a habitatge tindrà caràcter de màxim mentre que el sostre comercial tindrà la consideració de mínim. S’estableix un percentatge del 20% del sostre residencial amb destinació a habitatge de protecció pública de tipus concertat així com del 20% amb destinació a habitatge de protecció pública de règim general. D. Objectius L’objectiu d’aquest sector és la transformació de l’àmbit corresponent al tram inicial de la nova avinguda, a la seva intersecció amb l’avinguda Laureà Mirò – Montejurra, així com la introducció de nous usos residencials. E. Càrregues d’urbanització Les pròpies del polígon. F. Atesa la singularitat de l’entorn existent en l’emplaçament Laureà Miró – Montejurra, el sector es podrà desenvolupar a través d’un Pla de Millora Urbana, o bé mitjançant delimitació d’un polígon d’actuació urbanística. G. Atesa la necessitat de donar compliment a les reserves d’aparcament corresponents als habitatges de nova creació dins el sector, s’admet l’ús d’aparcament en subsòl a les parcel·les privades aportades així com la seva compatibilitat amb l’ús públic en superfície. Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 29
 30. 30. Art. 7 (NB) Superfície de qualificacionsDins l’àmbit global de la present modificació puntual de PGM, s’estableixen les qualificacionsurbanístiques següents:QUALIFICACIÓ DEL SÒL Planejament vigent Proposta MPPGMSISTEMES clau superfície (m2) % superfície (m2) % variació (m2)Vialitat 5 81.518,80 66,79 60.111,01 49,25 -21.407,79Parcs i jardins 6a 6.770,10 5,55 1.706,00 1,40 -5.064,10 6b 2.315,90 1,90 24.206,90 19,83 21.891,00Equipaments 7a 11.387,20 9,33 951,70 0,78 -10.435,50 7b 9.931,80 8,14 20.414,10 16,73 10.482,30Protecció de sistemes 9 679,70 0,56 0,00 0,00 -679,70Sistema ferroviari 3 3.067,20 2,51 3.067,20 2,51 0,00 total sistemes 115.670,70 94,78 110.456,91 90,51 -5.214,00ZONESverd privat 8a 6.372,90 5,22 0,00 0,00 -6.372,90Ordenació volumètrica 18 0,00 0,00 11.586,90 9,49 11.586,90 Total zones 6.372,90 5,22 11.586,90 9,49 5.214,00 TOTAL ÀMBIT 122.043,60 100,00 122.043,60 100,00 0,00Títol 3. Paràmetres d’ordenació. ZonesArt. 8 Zona segons volumetria específica (clau 18).La present modificació estableix, amb caràcter indicatiu, la definició volumètrica de l’edificaciódins de cada un dels Sectors, pel que fa als gàlibs, alçades reguladores, profunditats edificables,alineacions i rasants. El planejament derivat a desenvolupar podrà concretar les esmentadescondicions d’edificació per a cada Sector, dins dels paràmetres d’edificabilitat, densitat i nombremàxim d’habitatges definits per les fitxes normatives establertes per l’Art.6 de les NormesUrbanístiques que acompanyen aquesta Modificació Puntual, sempre d’acord amb les NormesUrbanístiques del Pla General Metropolità i les Ordenances Metropolitanes, per a la regulació detots aquells aspectes no considerats per la normativa específica dels Plans de Millora Urbanaque els desenvolupin.Títol 4. Paràmetres d’ordenació. SistemesArt.9 Sistema d’espais lliures- Les condicions normatives dels parcs urbans es desenvoluparan d’acord amb el queestableixen els articles 202 i següents de les NNUU del PGM.- El espais lliures el subsòl dels quals es destini a aparcament, caldrà que en la urbanització esgaranteixi un gruix de terres d’1m en la superfície, a fi de possibilitar la plantació de vegetació.Art.10 Equipaments.- La present modificació estableix, amb caràcter indicatiu, la definició volumètrica delsequipaments dins de cada un dels Sectors, pel que fa als gàlibs, alçades reguladores,profunditats edificables, alineacions i rasants. El planejament derivat a desenvolupar podràconcretar les esmentades condicions d’edificació, així com la definició exacta dels sòls deModificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 30
 31. 31. sistemes i zones, guardant la proporcionalitat definida per cada sector en aquesta modificació deplanejament.- Les condicions normatives dels equipaments comunitaris es desenvoluparan d’acord amb elque estableixen els articles 211 i següents de les NNUU del PGM. En concret l’edificabilitat i elsusos dels equipaments proposats seran: • Sectors 1, 2, Índex d’edificabilitat 2,5 m2sostre/m2sòl Usos permesos: S’admeten tots els definits establert en l’article 212 del NNUU. • Sector 3 Índex d’edificabilitat 1 m2sostre/m2sòl Usos permesos: S’admeten tots els definits establert en l’article 212 del NNUU. • Sector 4 Equipament privat Índex d’edificabilitat 1 m2sostre/m2sòl. Màxim 6.000m2 de sostre. Usos permesos: Ús sanitari assistencial. • Sector 4 equipament públic Índex d’edificabilitat 2,5 m2sostre/m2sòl. Usos permesos S’admeten tots els definits establert en l’article 212 del NNUU.- La modificació dels usos assignats als equipaments existents, així com l’assignació de noususos proposats comportarà la formulació i tramitació d’un Pla Especial d’acord amb l’art. 67 delTRLUC.Títol 5. GestióArt.11. DesenvolupamentEs durà a terme la gestió urbanística integrada de cada un dels Sectors de planejament definits,amb un únic polígon d’actuació per sector i un repartiment dels beneficis i les càrregues del’actuació urbanística d’acord si s’escau, amb les determinacions dels convenis urbanísticssubscrits pels diversos propietaris a tal efecte. El sistema d’actuació urbanística serà el definit ales fitxes de l’Art. 6 d’aquesta normativa per a cada sector, tanmateix el subsegüent pla demillora urbana podrà fixar-ne una altra modalitat, així com la divisió en polígons d’actuació sis’escau. També, d’acord amb l’article 83 del RLU, establirà les previsions temporals de l’execucióde les obres d’urbanització i d’edificació.En tant els convenis de finançament entre les administracions actuants no s’hagin signat (pel quefa a les obres d’urbanització corresponents a la implantació del tramvia), i les obres delsoterrament de la línia ferroviària Barcelona – Tarragona, al seu pas pel nucli urbà de Sant Feliudel Llobregat no ha hagin estat iniciades, no es podran atorgar llicències urbanístiques dinsl’àmbit de la MPPGM.La concessió de llicències d’edificació restarà en tot cas també condicionada a la prèviafinalització i lliurament al consistori de les obres d’urbanització imputades a cada un dels sectors,així com a l’assoliment de la condició de solar de les finques objecte de sol·licitud de llicènciad’edificació.Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 31
 32. 32. Títol 7. SubsòlArt.13. CompatibilitatEs fixa la compatibilitat del subsòl amb l’ús d’aparcament en tots aquells sòls qualificats com asistema viari (5), sistema d’espais lliures (6) i sistema d’equipaments comunitaris (clau7).Modificació Puntual del PGM a l’àmbit d’ordenació de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat 32

×