Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Model del Servei de Transparència per als Ens Locals

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 49 Anuncio

Model del Servei de Transparència per als Ens Locals

Descargar para leer sin conexión

Presentació estàndard del Servei de Seu-e 2.0 i Transparència per als Ens Locals (gener del 2016).

Presentació estàndard del Servei de Seu-e 2.0 i Transparència per als Ens Locals (gener del 2016).

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Model del Servei de Transparència per als Ens Locals (20)

Anuncio

Model del Servei de Transparència per als Ens Locals

 1. 1. #TransparenciaCAT Transparència per als Ens Locals Judith Aguas Consorci AOC
 2. 2. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 2
 3. 3. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 3
 4. 4. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 4
 5. 5. #TransparenciaCAT Marc normatiu • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern Però també: • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. • Llei 18/2015, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic
 6. 6. #TransparenciaCAT Projecte de gran complexitat • Volum: Més de 2.000 ens públics locals catalans • Abast: – Llei ambiciosa i amb possibles interpretacions diferents – Gran quantitat d’informació que s’ha de publicar: • Provinent d’àrees organitzatives diverses • feina administrativa addicional i permanent • Recursos: Limitats recursos humans i tècnics • Reticències: canvi de paradigma • Dates: Període molt curt d’adaptació fins a la data límit de compliment (gener de 2016) • Sancions: Llei inclou un règim de sancions dur
 7. 7. #TransparenciaCAT Aspectes claus de l’èxit • Treball conjunt: Conveni ens supramunicipals • Suport: Assessorament jurídic i organitzatiu potent de l’abast i interpretació de la Llei de Transparència • Economies d’escala: Solució comuna, sense cost i claus en mà per a gestionar els aspectes tecnològics de la Llei de Transparència • Racionalització: Facilitar la feina administrativa dels ens locals, garantint que la informació pública que han tramès a organismes supramunicipals es publica automàticament als Portals de Transparència Local i de Catalunya • Planificació per fases: Prioritzar informació més rellevant
 8. 8. #TransparenciaCAT Conveni Marc • Signataris: – Generalitat (Governació, Consorci AOC, EAPC) – Diputacions – ACM – FMC • Àmbits de col·laboració: – Portal de la Transparència. – Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública. – Programa de suport als governs locals. – Programa general de formació.
 9. 9. #TransparenciaCAT Pla estratègic en polítiques de transparència • Elaboració i signatura d’un conveni marc de col·laboració entre la Generalitat i el món local • Elaboració d’una guia jurídica • Definició d’un pla de suport econòmic i financer als ens locals en compliment de l’article 94.1 de la Llei 19/2014. • Oferiment per part del Consorci AOC d’una solució d’espai de Transparència per als governs locals • Creació d’un repositori comú de dades obertes de transparència • Oferiment per part del Consorci AOC d’una solució de tràmits electrònics de les sol·licituds d’accés d’informació i propostes / suggeriments • Suport jurídic • Formació als ens locals
 10. 10. #TransparenciaCAT Comitès de seguiment temàtic Comitè TIC de Transparència pels ens locals Sr. Àlex Pèlach Director del consorci AOC Formació Sra. Meritxell Masó Secretària d’Administració i Funció Pública i directora de l’EAPC Elaboració de documents normalitzats Sra. Elisenda Aguilà Assessoria jurídica del departament de Governació i Relacions Institucionals Anàlisi de les necessitats d’assessorament als ens locals Sr. Josep Martínez Melgares Subdirector general d’Assistència Jurídica i Règim Local
 11. 11. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 11
 12. 12. #TransparenciaCAT Recursos del Consorci AOC • Portal de transparència per als ens locals • Repositori de dades obertes de Transparència dels ens locals de Catalunya • Formularis electrònics (via e-TRAM): – Sol·licitud d'accés a la informació pública (art.27) – Formulari de propostes i suggeriments (art.61) • Tramesa genèrica (via EACAT) (art.30) sol·licitud d'informació o derivació de sol·licituds sobre temes de transparència entre ens. • Model de documents i exemples d’ús • Portal de suport
 13. 13. #TransparenciaCAT Recursos del Consorci AOC • Portal de transparència per als ens locals • Repositori de dades obertes de Transparència dels ens locals de Catalunya • Formularis electrònics (via e-TRAM): – Sol·licitud d'accés a la informació pública (art.27) – Formulari de propostes i suggeriments (art.61) • Tramesa genèrica (via EACAT) (art.30) sol·licitud d'informació o derivació de sol·licituds sobre temes de transparència entre ens. • Model de documents i exemples d’ús • Portal de suport
 14. 14. #TransparenciaCAT Marc del projecte de Transparència per als ens locals (CIDO)
 15. 15. #TransparenciaCAT Portal de transparència per als ens locals
 16. 16. #TransparenciaCAT Definit l’inventari d’indicadors de transparència Amb la col·laboració de les Diputacions de Girona i Tarragona
 17. 17. #TransparenciaCAT Classificació dels ítems de Transparència
 18. 18. #TransparenciaCAT Elaboració d’un model de quadre de classificació documental
 19. 19. #TransparenciaCAT Volum d’ítems per prioritat i tipologia Prioritat Tipologia
 20. 20. #TransparenciaCAT Estructura Portal de Transparència per als ens locals
 21. 21. #TransparenciaCAT Informació institucional • Competències i funcions • Organigrama de l'ens • Organismes dependents de l'ens • Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern • Agenda institucional dels alts càrrecs • Agenda d’activitats • Dades generals de l'ens • Informació històrica sobre el municipi • Informació del terme municipal • Dades estadístiques Organització política i retribucions • Cartipàs: organització política • Càrrecs electes • Grups polítics • Òrgans de govern i funcions • Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades contacte, retribucions, activitats i béns • Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs Empleats públics • Relació dels empleats públics (plantilla) • Relació de llocs de treball (RLT) • Tècnics de l’ens • Responsable de comunicació / premsa • Relació de contractes temporals i d'interinatge • Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics • Convocatòries de personal • Resultats de les convocatòries de personal • Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció • Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical • Alliberats sindicals • Resolucions sobre incompatibilitats Informació institucional i organitzativa
 22. 22. #TransparenciaCAT Acció de govern i partits polítics • Actes de ple • Acords de junta de govern • Resolucions i decrets • Tauler d'edictes i anuncis • Convocatòries de sessions del ple • Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics • Actes objecte de revisió en via administrativa • Resolucions administratives i judicials rellevants • Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius • Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l'oposició • Opinions i propostes dels grups polítics Normativa, plans i programes • Estatuts • Ordenances reguladores i reglaments • Ordenances fiscals • Plecs de clàusules generals • Calendari i padrons fiscals • Tipus impositius • Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes • Memòries i documents dels projectes normatius en curs • Avaluació de l'aplicació de les normes • Plans i programes destacats sobre polítiques públiques Urbanisme • Normativa d'urbanisme • Planejament urbanístic • Informació geogràfica d'urbanisme • Plans territorials d’urbanisme • Estudis d’impacte ambiental i paisatgístic Gestió documental i arxiu • Calendari de conservació i règim d’accés documental • Quadre de classificació documental • Instruments de descripció documental • Registre d’eliminació de documents Acció de govern i normativa
 23. 23. #TransparenciaCAT Relació de contractes • Licitacions en tràmit (perfil de contractant) • Contractes programats • Relació de contractes oberts i negociats (històric) • Relació de contractes menors (històric) • Modificacions de contractes i reformes d’obres • Registre de factures • Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes Informació de la contractació • Òrgans de contractació • Registre de licitadors • Registre d'empreses classificades • Criteris interpretatius de contractació • Consultes més freqüentes sobre contractació • Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes • Informe de contractes adjudicats segons el procediment Convenis i subvencions • Convenis de col·laboració • Convenis urbanístics • Informació de l'execució dels convenis • Convocatòries de subvencions i ajuts • Subvencions atorgades • Ajuts atorgats • Retribució dels directius beneficiaris de subvencions Concessionàries • Atenció al client dels contractes de gestió de serveis públics • Retribució dels directius de les concessionàries • Personal adscrit pels concessionaris i retribucions Contractes, convenis i subvencions
 24. 24. #TransparenciaCAT Pressupost • Resum del pressupost • Pressupost detallat • Execució pressupostària trimestral • Liquidació del pressupost • Compte general • Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball • Tramitació de la informació econòmica-financera amb la Sindicatura de Comptes • Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària • Cost de les campanyes institucionals Gestió econòmica • Endeutament • Termini de pagament a proveïdors • Auditories de comptes • Indicadors de gestió econòmica • Cost efectiu dels serveis Patrimoni • Inventari general del patrimoni • Inventari de bens mobles de valor històric i artístic • Inventari de vehicles oficials • Informació relativa a la gestió del patrimoni Gestió econòmica
 25. 25. #TransparenciaCAT Tràmits • Instància genèrica • Gestió Tributària • Notificacions electròniques • Factures electròniques • Sol·licitud d'accés a la informació pública • Suggeriments, queixes i propostes • Carpeta ciutadana • Catàleg de dades i documents interoperables • Catàleg de tràmits Serveis • Atenció ciutadana • Calendari dies inhàbils • Catàleg de serveis • Equipaments municipals Estat dels serveis • Incidències de serveis • Incidències de trànsit • Informació contaminació de l'aire i acústica • Avaluacions de les polítiques públiques • Avaluacions de qualitat dels serveis públics Serveis i tràmits
 26. 26. #TransparenciaCAT • Espai de participació ciutadana • Xarxes socials • Processos participatius en tràmit • Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacions • Directori d'associacions i entitats • Registre de grups d'interès • Reglament de participació ciutadana • Agenda i activitats de les associacions Participació
 27. 27. #TransparenciaCAT Beneficis espai transparència del Consorci AOC • Assegura el compliment de les obligacions de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern • Projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions i les entitats municipalistes de Catalunya, dins d’un Conveni marc de col·laboració. • Facilitarà la feina administrativa : càrrega automàtica d’informació enviada a organismes supramunicipals • Diverses modalitats que permetran adaptar-se a les diferents necessitats de cada ens local: – Seu-e, Transparència i Dades Obertes – Transparència i Dades Obertes – Dades obertes
 28. 28. #TransparenciaCAT Sol·licitud d’alta AALL • 827 sol·licituds rebudes • 667 ajuntaments - 70 %
 29. 29. #TransparenciaCAT Nova solució de seu-e
 30. 30. #TransparenciaCAT Portal de transparència per als ens locals
 31. 31. #TransparenciaCAT Estructura ítems Metadades Títol Descripció Dades automàtiques Representació dades Dades manuals
 32. 32. #TransparenciaCAT Gestió de continguts • Gestió d’usuaris: Gestor d’usuari a l’EACAT • Accés al portal: EACAT > Aplicacions > Seu-e 2.0 i Servei de Transparència
 33. 33. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 33
 34. 34. #TransparenciaCAT Recursos del Consorci AOC • Portal de transparència per als ens locals • Repositori de dades obertes de Transparència dels ens locals de Catalunya • Formularis electrònics (via e-TRAM): – Sol·licitud d'accés a la informació pública (art.27) – Formulari de propostes i suggeriments (art.61) • Tramesa genèrica (via EACAT) (art.30) sol·licitud d'informació o derivació de sol·licituds sobre temes de transparència entre ens. • Model de documents i exemples d’ús • Portal de suport
 35. 35. #TransparenciaCAT Creació repositori de dades locals (I) • Fonts supramunicipals: – Exemples de dades: • Dades generals de l’ens (Governació) • Pressupostos (Governació) • Actes (Governació –ACTECA) • Compte General (Sindicatura de Comptes) • Normativa aprovada (CIDO – buidatge diaris oficials-) • Tauler d’edictes (eTauler) • Personal (Banc de dades d’ocupació pública) • … – Obtenció de les dades: • Es carregaran automàticament al portal, si: – S’han facilitat a l’ens que pertoqui (Sindicatura, Governació, etc.) – L’ens és usuari de serveis AOC (eTauler, seu-e, perfil del contractant, etc.) 35
 36. 36. #TransparenciaCAT Creació repositori dades locals (II) • Dades pròpies de l’ens: – Exemples de dades: • Relació de llocs de treball • Òrgans de govern i funcions • Relació d'alts càrrecs • Alliberats sindicals • Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics, etc. • … – Obtenció de les dades: • S’oferiran plantilles per omplir-les 36
 37. 37. #TransparenciaCAT Dades obertes supramunicipals Organisme Informació Disponibilitat Alternativa AOC ACTECA Disponible eTauler Disponible Catàleg Serveis i Tràmits Disponible Mapa Administració-e Disponible Diba - CIDO Cartipàs Disponible Càrrecs electes. Reglaments i ordenances. Calendari fiscal. Convocatòries de personal. Convocatòries de subvencions i ajuts. Tramitació de pressupostos i plantilla Disponible Contractació Disponible GC – Governació Municat – dades dels ens locals Disponible Convenis Disp. (sense info) - Banc d’ocupació pública Disponible Pressupostos Disponible - Inventari públic / Ens que el formen Pendent GC – Economia Perfil de contractant Pendent Enllaç personalitzat Registre de contractes Pendent Enllaç cercador GC – Empresa Convenis col·lectius Pendent Enllaç cercador GC – Territori Urbanisme Pendent Enllaç cercador Sindicatura Comptes Compte General Pendent Enllaç personalitzat AGE - MINHAP Endeutament. Termini mig de pagament Disponible (info.web) - Execució trimestral del pressupost. Registres de contractes, convenis i subvencions. Altres Pendent
 38. 38. #TransparenciaCAT Registres supramunicipals associats a la Llei de Transparència Registres supramunicipals Estat Registre de planejament urbanístic Disponible prèviament Registre ACTECA (acords) Disponible prèviament Registre de contractes de Catalunya Disponible 1 de gener de 2016 Registre de convenis de Catalunya Disponible en breu Registre de subvencions de Catalunya Pendent. No existeix avui un registre de subvencions de Catalunya Registre de grups d’interès de Catalunya Pendent. Inici de reunions per solució
 39. 39. #TransparenciaCAT Calendari
 40. 40. #TransparenciaCAT Ús de les dades obertes supramunicipals • Modalitat de servei per als ens avançats • No cal sol·licitud d’alta (en principi) en virtut de la Llei de reutilització de la informació pública • Els datasets d’informació inclouen la informació de tots els ens locals (limitació de CKAN) • Com publicar la informació de dades obertes a un web municipal? • Enllaç al portal de dades obertes • API’s d’integració: FAQ al portal
 41. 41. #TransparenciaCAT Formulari d’accés a la informació pública i formulari propostes / suggeriments
 42. 42. #TransparenciaCAT Disponibilitat de la tramesa EACAT per a fer sol·licituds d’informació de transparència entre AAPP
 43. 43. #TransparenciaCAT Models de guies i documents
 44. 44. #TransparenciaCAT Ordre del dia • Benvinguda i objectius de la sessió • Projecte comú de la Llei de Transparència • Recursos del Consorci AOC en Transparència • Servei de Transparència: – Presentació – Quina informació s’ha de publicar? – Gestió i edició de continguts • Resta de recursos del Consorci AOC • Serveis de suport 44
 45. 45. #TransparenciaCAT Portal de suport del Servei de Transparència 45
 46. 46. #TransparenciaCAT Suport: tècnic, organitzatiu, jurídic i participació
 47. 47. #TransparenciaCAT Formació • Presencial: • 1ª ronda: nov .2015 (Bcn, Terres de l’Ebre, Tarr., Lleida i Gi) • 2ª ronda: • des. 2015 (Lleida, Terres de l’Ebre, Tarr. I Gi) • Gen – febrer 2016 (Bcn) • 3ª ronda: Pendent • Virtual: • Aula virtual del Consorci AOC (20 gener 2016) 47
 48. 48. #TransparenciaCAT Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Suport tècnic a consultes i incidències AOC Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat
 49. 49. #TransparenciaCAT49

×