Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Que curioso 
AALLGGOO 
VVEERRDDAADDEERRAAMMEENNTTEE 
SSOORRPPRREENNDDEENNTTEE
A vveerr,, ppííddeellee aa uunn pprrooffeessoorr 
ddee HHiissttoorriiaa qquuee ttee eexxpplliiqquuee 
eessttoo ((AA vveerr...
. 
Abraham Lincoln ffuuéé eelleeggiiddoo 
aall ccoonnggrreessoo eenn 11884466.. 
JJoohhnn FF.. KKeennnneeddyy ffuuéé eelle...
Abraham Lincoln ffuuéé eelleeggiiddoo 
PPrreessiiddeennttee eenn 11886600.. 
JJoohhnn FF.. KKeennnneeddyy ffuuéé eelleeggi...
Ambos estuvieron mmuuyy iinntteerreessaaddooss 
eenn mmeejjoorraarr llooss ddeerreecchhooss cciivviilleess.. 
LLaass eessp...
AAmmbbooss PPrreessiiddeenntteess ffuueerroonn 
aasseessiinnaaddooss eenn uunn VViieerrnneess.. 
AA aammbbooss pprreessiid...
Aquí eess ddoonnddee ssee ppoonnee uunn 
ppooccoo mmiisstteerriioossaa llaa ccoossaa::
La secretaria ddee LLiinnccoollnn eerraa ddee 
aappeelllliiddoo KKeennnneeddyy,, 
yy llaa sseeccrreettaarriiaa ddee KKeenn...
Ambos fueron asesinados ppoorr ssuurreeññooss,, 
yy aammbbooss ffuueerroonn rreeeemmppllaazzaaddooss ppoorr 
ssuurreeññoos...
Andrew Johnson, qquuiieenn rreeeemmppllaazzóó aa 
LLiinnccoollnn,, nnaacciióó eenn 11880088.. 
LLyynnddoonn JJoohhnnssoonn...
John Wilkes BBooootthh,, qquuiieenn aasseessiinnóó 
aa LLiinnccoollnn,, nnaacciióó eenn 11883399.. 
LLeeee HHaarrvveeyy OO...
u Ambos asesinos ussaabbaann yy ssee lleess ccoonnooccííaa ppoorr 
ssuuss 33 nnoommbbrreess,, aallggoo nnoo mmuuyy pprraac...
AAhhoorraa eess ccuuaannddoo ddeebbeess 
aaggaarrrraarrttee ddee ttuu ssiillllaa::
A Lincoln llee ddiissppaarraarroonn aaddeennttrroo ddee 
uunn tteeaattrroo llllaammaaddoo ''FFoorrdd'' 
AA KKeennnneeddyy ...
Booth y OOsswwaalldd ffuueerroonn aasseessiinnaaddooss 
aanntteess ddee iirr aa jjuuiicciioo.. 
YY ppaarraa tteerrmmiinnaa...
Una semana aanntteess qquuee lloo mmaattaarraann,, 
LLiinnccoollnn eessttuuvvoo eenn MMoonnrrooee,, MMaarryyllaanndd 
yy u...
EEss ccoommoo ppaarraa qquuee ssee ttee ppaarreenn llooss ppeellooss,, 
¿vveerrddaadd??...... 
PPuueeddeess eennvviiaarrll...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

COINCIDENCIAS SORPRENDENTES

153 visualizaciones

Publicado el

COINCIDENCIAS SORPRENDENTES

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

COINCIDENCIAS SORPRENDENTES

 1. 1. Que curioso AALLGGOO VVEERRDDAADDEERRAAMMEENNTTEE SSOORRPPRREENNDDEENNTTEE
 2. 2. A vveerr,, ppííddeellee aa uunn pprrooffeessoorr ddee HHiissttoorriiaa qquuee ttee eexxpplliiqquuee eessttoo ((AA vveerr ssii ppuueeddee))::
 3. 3. . Abraham Lincoln ffuuéé eelleeggiiddoo aall ccoonnggrreessoo eenn 11884466.. JJoohhnn FF.. KKeennnneeddyy ffuuéé eelleeggiiddoo aall ccoonnggrreessoo eenn 11994466
 4. 4. Abraham Lincoln ffuuéé eelleeggiiddoo PPrreessiiddeennttee eenn 11886600.. JJoohhnn FF.. KKeennnneeddyy ffuuéé eelleeggiiddoo PPrreessiiddeennttee eenn 11996600
 5. 5. Ambos estuvieron mmuuyy iinntteerreessaaddooss eenn mmeejjoorraarr llooss ddeerreecchhooss cciivviilleess.. LLaass eessppoossaass ddee aammbbooss ppeerrddiieerroonn hhiijjooss ccuuaannddoo ttooddaavvííaa eessttaabbaann eenn llaa CCaassaa BBllaannccaa..
 6. 6. AAmmbbooss PPrreessiiddeenntteess ffuueerroonn aasseessiinnaaddooss eenn uunn VViieerrnneess.. AA aammbbooss pprreessiiddeenntteess lleess ddiissppaarraarroonn eenn llaa ccaabbeezzaa..
 7. 7. Aquí eess ddoonnddee ssee ppoonnee uunn ppooccoo mmiisstteerriioossaa llaa ccoossaa::
 8. 8. La secretaria ddee LLiinnccoollnn eerraa ddee aappeelllliiddoo KKeennnneeddyy,, yy llaa sseeccrreettaarriiaa ddee KKeennnneeddyy eerraa ddee aappeelllliiddoo LLiinnccoollnn..
 9. 9. Ambos fueron asesinados ppoorr ssuurreeññooss,, yy aammbbooss ffuueerroonn rreeeemmppllaazzaaddooss ppoorr ssuurreeññooss ccoonn eell mmiissmmoo aappeelllliiddoo:: JJoohhnnssoonn..
 10. 10. Andrew Johnson, qquuiieenn rreeeemmppllaazzóó aa LLiinnccoollnn,, nnaacciióó eenn 11880088.. LLyynnddoonn JJoohhnnssoonn,, qquuiieenn rreeeemmppllaazzóó aa KKeennnneeddyy,, nnaacciióó eenn 11990088
 11. 11. John Wilkes BBooootthh,, qquuiieenn aasseessiinnóó aa LLiinnccoollnn,, nnaacciióó eenn 11883399.. LLeeee HHaarrvveeyy OOsswwaalldd,, qquuiieenn aasseessiinnóó aa KKeennnneeddyy,, nnaacciióó eenn 11993399
 12. 12. u Ambos asesinos ussaabbaann yy ssee lleess ccoonnooccííaa ppoorr ssuuss 33 nnoommbbrreess,, aallggoo nnoo mmuuyy pprraaccttiiccaaddoo eenn llaa ccuullttuurraa nnoorrtteeaammeerriiccaannaa.. LLaa ssuummaa ddee llaass lleettrraass ddee aammbbooss nnoommbbrreess ttee ddaann eell mmiissmmoo nnúúmmeerroo:: 1155..
 13. 13. AAhhoorraa eess ccuuaannddoo ddeebbeess aaggaarrrraarrttee ddee ttuu ssiillllaa::
 14. 14. A Lincoln llee ddiissppaarraarroonn aaddeennttrroo ddee uunn tteeaattrroo llllaammaaddoo ''FFoorrdd'' AA KKeennnneeddyy llee ddiissppaarraarroonn aaddeennttrroo ddee uunn ccoocchhee ''LLiinnccoollnn'',, hheecchhoo ppoorr llaa ccoommppaaññííaa ''FFoorrdd''
 15. 15. Booth y OOsswwaalldd ffuueerroonn aasseessiinnaaddooss aanntteess ddee iirr aa jjuuiicciioo.. YY ppaarraa tteerrmmiinnaarr ddee hhaacceerrlloo mmááss mmiisstteerriioossoo
 16. 16. Una semana aanntteess qquuee lloo mmaattaarraann,, LLiinnccoollnn eessttuuvvoo eenn MMoonnrrooee,, MMaarryyllaanndd yy uunnaa sseemmaannaa aanntteess qquuee lloo mmaattaarraann,, KKeennnneeddyy eessttuuvvoo ccoonn MMaarriillyynn MMoonnrrooee..
 17. 17. EEss ccoommoo ppaarraa qquuee ssee ttee ppaarreenn llooss ppeellooss,, ¿vveerrddaadd??...... PPuueeddeess eennvviiaarrllee eessttaa nnoottaa hhiissttóórriiccaa aa ttooddooss ttuuss aammiiggooss,, ppuueess llaa vveerrddaadd,, qquuiizzáá ééssttaa sseeaa llaa úúnniiccaa lleecccciióónn ddee hhiissttoorriiaa qquuee aa nnaaddiiee llee aabbuurrrriirrííaa lleeeerr..

×