Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
UUnn hhoommbbrree,, qquuee 
rreegguullaarrmmeennttee aassiissttííaa 
aa llaass rreeuunniioonneess ddee AAmmiiggooss,, 
ssi...
EEll AAmmiiggoo lloo eennccoonnttrróó eenn llaa ccaassaa,, ssoolloo,, 
sseennttaaddoo ddeellaannttee ddee llaa cchhiimmeen...
AAddiivviinnaannddoo llaa rraazzóónn ddee llaa vviissiittaa,, 
ddee ssuu AAmmiiggoo llee ddiioo llaa bbiieennvveenniiddaa,...
SSee hhiizzoo uunn ggrraavvee ssiilleenncciioo.. 
LLooss ddooss hhoommbbrreess ssóólloo ccoonntteemmppllaabbaann 
llaa dda...
AAll ccaabboo ddee aallgguunnooss mmiinnuuttooss,, 
eell AAmmiiggoo eexxaammiinnóó llaass bbrraassaass qquuee ssee ffoorrm...
VVoollvviióó eennttoonncceess aa sseennttaarrssee,, 
ppeerrmmaanneecciieennddoo 
ssiilleenncciioossoo ee iinnmmóóvviill.. ...
En poco tiempo, 
lloo qquuee aanntteess eerraa uunnaa ffiieessttaa ddee ccaalloorr yy lluuzz,, 
aahhoorraa nnoo ppaassaabb...
AAnntteess ddee pprreeppaarraarrssee ppaarraa ssaalliirr,, 
mmaanniippuullóó nnuueevvaammeennttee eell ccaarrbbóónn ffrríí...
Casi inmediatamente se volvió aa eenncceennddeerr,, 
aalliimmeennttaaddoo ppoorr llaa lluuzz yy eell ccaalloorr 
ddee lloo...
pa Cuando alcanzó la puerta parraa ppaarrttiirr,, 
ssuu aannffiittrriióónn llee ddiijjoo:: 
-- GGrraacciiaass ppoorr ttuu ...
RReefflleexxiióónn 
AA llooss mmiieemmbbrrooss ddee uunn ggrruuppoo 
vvaallee rreeccoorrddaarrlleess 
qquuee eellllooss ff...
AA llooss AAmmiiggooss vvaallee rreeccoorrddaarrlleess 
qquuee eellllooss ssoonn rreessppoonnssaabblleess 
ddee mmaannttee...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

LA LECCIÓN DEL FUEGO

216 visualizaciones

Publicado el

LA LECCIÓN DEL FUEGO

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

LA LECCIÓN DEL FUEGO

 1. 1. UUnn hhoommbbrree,, qquuee rreegguullaarrmmeennttee aassiissttííaa aa llaass rreeuunniioonneess ddee AAmmiiggooss,, ssiinn nniinnggúúnn aavviissoo ddeejjóó ddee ppaarrttiicciippaarr eenn ssuuss aaccttiivviiddaaddeess.. DDeessppuuééss ddee aallgguunnaass sseemmaannaass,, uunn AAmmiiggoo ddee aaqquueell ggrruuppoo ddeecciiddiióó vviissiittaarrlloo.. EErraa uunnaa nnoocchhee mmuuyy ffrrííaa..
 2. 2. EEll AAmmiiggoo lloo eennccoonnttrróó eenn llaa ccaassaa,, ssoolloo,, sseennttaaddoo ddeellaannttee ddee llaa cchhiimmeenneeaa,, ddoonnddee aarrddííaa uunn ffuueeggoo bbrriillllaannttee yy aaccooggeeddoorr..
 3. 3. AAddiivviinnaannddoo llaa rraazzóónn ddee llaa vviissiittaa,, ddee ssuu AAmmiiggoo llee ddiioo llaa bbiieennvveenniiddaa,, lloo ccoonndduujjoo aa uunnaa ssiillllaa ggrraannddee cceerrccaa ddee llaa cchhiimmeenneeaa yy ssee qquueeddóó qquuiieettoo,, eessppeerraannddoo..
 4. 4. SSee hhiizzoo uunn ggrraavvee ssiilleenncciioo.. LLooss ddooss hhoommbbrreess ssóólloo ccoonntteemmppllaabbaann llaa ddaannzzaa ddee llaass llllaammaass eenn ttoorrnnoo ddee llooss ttrroonnccooss ddee lleeññaa qquuee aarrddííaann..
 5. 5. AAll ccaabboo ddee aallgguunnooss mmiinnuuttooss,, eell AAmmiiggoo eexxaammiinnóó llaass bbrraassaass qquuee ssee ffoorrmmaarroonn yy ccuuiiddaaddoossaammeennttee sseelleecccciioonnóó uunnaa ddee eellllaass,, llaa mmááss iinnccaannddeesscceennttee ddee ttooddaass,, eemmppuujjáánnddoollaa hhaacciiaa uunn llaaddoo..
 6. 6. VVoollvviióó eennttoonncceess aa sseennttaarrssee,, ppeerrmmaanneecciieennddoo ssiilleenncciioossoo ee iinnmmóóvviill.. EEll aannffiittrriióónn pprreessttaabbaa aatteenncciióónn aa ttooddoo,, ffaasscciinnaaddoo yy qquuiieettoo.. AAll ppooccoo rraattoo,, llaa llllaammaa ddee llaa bbrraassaa ssoolliittaarriiaa ddiissmmiinnuuyyóó,, hhaassttaa qquuee ssóólloo hhuubboo uunn bbrriilllloo mmoommeennttáánneeoo yy ssuu ffuueeggoo ssee aappaaggóó ddee uunnaa vveezz..
 7. 7. En poco tiempo, lloo qquuee aanntteess eerraa uunnaa ffiieessttaa ddee ccaalloorr yy lluuzz,, aahhoorraa nnoo ppaassaabbaa ddee sseerr uunn nneeggrroo,, ffrrííoo yy mmuueerrttoo ppeeddaazzoo ddee ccaarrbbóónn rreeccuubbiieerrttoo ddee uunnaa eessppeessaa ccaappaa ddee cceenniizzaa ggrriissáácceeaa.. NNiinngguunnaa ppaallaabbrraa hhaabbííaa ssiiddoo ddiicchhaa ddeessddee eell pprroottooccoollaarr ssaalluuddoo iinniicciiaall eennttrree llooss ddooss aammiiggooss..
 8. 8. AAnntteess ddee pprreeppaarraarrssee ppaarraa ssaalliirr,, mmaanniippuullóó nnuueevvaammeennttee eell ccaarrbbóónn ffrrííoo ee iinnúúttiill,, ccoollooccáánnddoolloo ddee nnuueevvoo eenn eell mmeeddiioo ddeell ffuueeggoo..
 9. 9. Casi inmediatamente se volvió aa eenncceennddeerr,, aalliimmeennttaaddoo ppoorr llaa lluuzz yy eell ccaalloorr ddee llooss ccaarrbboonneess aarrddiieenntteess eenn ttoorrnnoo ddee ééll..
 10. 10. pa Cuando alcanzó la puerta parraa ppaarrttiirr,, ssuu aannffiittrriióónn llee ddiijjoo:: -- GGrraacciiaass ppoorr ttuu vviissiittaa yy ppoorr eell bbeellllííssiimmoo sseerrmmóónn.. RReeggrreessaarréé aall ggrruuppoo ddee AAmmiiggooss qquuee ttaannttoo bbiieenn mmee hhaaccee..
 11. 11. RReefflleexxiióónn AA llooss mmiieemmbbrrooss ddee uunn ggrruuppoo vvaallee rreeccoorrddaarrlleess qquuee eellllooss ffoorrmmaann ppaarrttee ddee llaa llllaammaa yy qquuee lleejjooss ddeell ggrruuppoo ppiieerrddeenn ttooddoo ssuu bbrriilllloo..
 12. 12. AA llooss AAmmiiggooss vvaallee rreeccoorrddaarrlleess qquuee eellllooss ssoonn rreessppoonnssaabblleess ddee mmaanntteenneerr eenncceennddiiddaa llaa llllaammaa ddee llaa AAMMIISSTTAADD eenn ccaaddaa uunnoo ddee llooss mmiieemmbbrrooss yy ddee pprroommoovveerr llaa uunniióónn eennttrree ttooddooss eellllooss,, ppaarraa qquuee eell ffuueeggoo sseeaa rreeaallmmeennttee ffuueerrttee,, eeffiiccaazz yy dduurraaddeerroo.. ¡¡¡ QUE TENGAS UN LINDO DIA !!!

×