Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

TEST CEREBRAL

109 visualizaciones

Publicado el

TEST CEREBRAL

Publicado en: Entretenimiento y humor
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

TEST CEREBRAL

 1. 1. TTEESSTT PPAARRAA AAVVEERRIIGGUUAARR LLAA DDEEMMEENNCCIIAA CCEERREEBBRRAALL PPRREECCOOZZ
 2. 2. Es la época del año eenn qquuee eeffeeccttuuaammooss nnuueessttrroo tteesstt aannuuaall aa cciiuuddaaddaannooss mmaayyoorreess.. EEll eejjeerrcciicciioo ddeell cceerreebbrroo eess ttaann iimmppoorrttaannttee ccoommoo eejjeerrcciittaarr llooss mmúússccuullooss.. EEnn ttaannttoo nnooss hhaacceemmooss mmááss vviieejjooss,, eess iimmppoorrttaannttee mmaanntteenneerrssee mmeennttaallmmeennttee aalleerrttaa.. SSii ttúú nnoo lloo uussaass,, lloo ppeerrddeerrááss!!!! AA ccoonnttiinnuuaacciióónn hhaayy uunnaa ffoorrmmaa mmuuyy pprriivvaaddaa ddee mmeeddiirr nnuueessttrraa ppéérrddiiddaa oo nnoo--ppéérrddiiddaa ddee iinntteelliiggeenncciiaa..
 3. 3. HHaazz eell tteesstt qquuee ttee pprreesseennttaammooss ppaarraa ddeetteerrmmiinnaarr ssii eessttááss ppeerrddiiéénnddoollaa oo nnoo.. SSóólloo ssoonn ttrreess pprreegguunnttaass ...... BBIIEENN,, rreelláájjaattee,, aaccllaarraa ttuu mmeennttee yy eemmppiieezzaa...... 11.. ¿QQuuéé ppoonneess eenn uunn ttoossttaaddoorr??
 4. 4. RReessppuueessttaa:: ““PPaann”” SSii ddiijjiissttee ““ttoossttaaddaass””,, aabbaannddoonnaa aahhoorraa yy hhaazz aallgguunnaa oottrraa ccoossaa.. TTrraattaa ddee nnoo hheerriirrttee aa ttii mmiissmmoo.. SSii ddiijjiissttee ““ppaann””,, ssiigguuee ccoonn llaa pprreegguunnttaa 22..
 5. 5. 22.. DDíí ““mmeecchhee”” cciinnccoo vveecceess.. mmeecchhee,, mmeecchhee,, mmeecchhee,, mmeecchhee,, mmeecchhee AAhhoorraa ddeelleettrreeaa ““mmeecchhee””.. CCuuéénnttaannooss ¿QQuuéé bbeebbeenn llaass vvaaccaass??
 6. 6. RReessppuueessttaa:: LLaass vvaaccaass bbeebbeenn aagguuaa.. SSii ddiijjiissttee ““lleecchhee”” nnoo iinntteenntteess llaa ssiigguuiieennttee pprreegguunnttaa.. TTuu cceerreebbrroo eessttáá mmuuyy eessttrreessaaddoo yy ppuueeddee rreeccaalleennttaarrssee!!!!!! CCoonnffóórrmmaattee ccoonn lleeeerr uunnaa lliitteerraattuurraa mmááss aapprrooppiiaaddaa ccoommoo ““LLooss ttrreess cceerrddiittooss””..
 7. 7. SSiinn eemmbbaarrggoo,, ssii ddiijjiissttee ““aagguuaa”” ssiigguuee ccoonn llaa pprreegguunnttaa 33..
 8. 8. 33.. SSiinn uuttiilliizzaarr uunnaa ccaallccuullaaddoorraa.. EEssttááss ccoonndduucciieennddoo uunn aauuttoobbúúss eennttrree BBaarrcceelloonnaa yy MMaaddrriidd..
 9. 9. Al inicio del viaje, 17 ppeerrssoonnaass ssee ssuubbeenn aall aauuttoobbúúss;; yy aa llaa lllleeggaaddaa aa LLlleeiiddaa,, sseeiiss ppeerrssoonnaass ssee bbaajjaann ddeell aauuttoobbúúss yy nnuueevvee ppeerrssoonnaass ssuubbeenn.. EEnn ZZaarraaggoozzaa,, ddooss ppeerrssoonnaass bbaajjaann yy ccuuaattrroo ssuubbeenn.. EEnn GGuuaaddaallaajjaarraa,, 1111 ppeerrssoonnaass ssuubbeenn yy 1166 bbaajjaann.. AAll ffiinn lllleeggaass aa MMaaddrriidd.. ¿CCóómmoo ssee llllaammaa eell cchhóóffeerr ddeell aauuttoobbúúss??
 10. 10. RReessppuueessttaa:: PPeerroo ,, ppoorr ffaavvoorr!!!!!! ¿NNoo rreeccuueerrddaass yyaa nnii ttuu pprrooppiioo nnoommbbrree?? RReeccuueerrddaa llaa pprreegguunnttaa :: 33.. SSiinn uuttiilliizzaarr uunnaa ccaallccuullaaddoorraa.. EEssttááss ccoonndduucciieennddoo uunn aauuttoobbúúss eennttrree BBaarrcceelloonnaa yy MMaaddrriidd..
 11. 11. TTúú eerraass eell cchhóóffeerr!!!! AAhhoorraa rreeeennvvííaalloo eennttrree ttooddooss ttuuss aammiiggooss yy rruueeggaa ppaarraa qquuee eellllooss lloo hhaaggaann mmeejjoorr qquuee ttúú!! NNOOTTAA:: EEll 9955%% ddee llaass ppeerrssoonnaass ffaallllaann eenn aallgguunnaa ddee llaass pprreegguunnttaass..

×