PPaarraa qquuee llooss bbuueennooss aammiiggooss 
ddiissffrruutteenn ddee eessttooss rreeaalleess ppeennssaammiieennttooss...
EEll oottrroo ddííaa uunnaa ppeerrssoonnaa 
jjoovveenn mmee pprreegguunnttóó 
qquuee ssee sseennttííaa sseerr vviieejjoo;;...
Algunas veces mmee ddeesseessppeerroo ddee mmii ccuueerrppoo...... 
llaass aarrrruuggaass,, llaass oojjeerraass,, llaass c...
MMee hhee ccoonnvveerrttiiddoo eenn mmii mmeejjoorr aammiiggoo.. 
NNoo mmee rreeggaaññoo ppoorr ccoommeerr eessaa ggaallll...
l ¿A quién le interesa si escojo leeeerr oo jjuuggaarr eenn llaa ccoommppuuttaaddoorraa 
hhaassttaa llaass 44 ddee llaa mm...
Caminaré ppoorr llaa ppllaayyaa ssiinn uunn ttrraajjee ddee bbaaññoo …… 
aa ppeessaarr ddee llaass mmiirraaddaass ddee cco...
SSéé qquuee aallgguunnaass vveecceess 
ssooyy oollvviiddaaddiizzoo.. 
PPeerroo mmee aaccuueerrddoo ddee llaass 
ccoossaass...
PPeerroo eell ccoorraazzóónn rroottoo 
eess lloo qquuee nnooss ddaa llaa ffuueerrzzaa,, 
eenntteennddiimmiieennttoo yy cco...
SSooyy bbeennddiittoo ppoorr hhaabbeerr vviivviiddoo lloo 
ssuuffiicciieennttee ppaarraa qquuee mmiiss ccaabbeellllooss 
s...
PPuueeddoo ddeecciirr ““NNoo”” 
yy qquueerreerr ddeecciirrlloo.. 
PPuueeddoo ddeecciirr ““SSii”” 
yy qquueerreerr ddeeccii...
HHaassttaa mmee hhee ggaannaaddoo eell ddeerreecchhoo 
ddee eessttaarr eeqquuiivvooccaaddoo……
e Me gusta ser la persona enn llaa qquuee mmee hhee ccoonnvveerrttiiddoo.. 
NNoo vvooyy aa vviivviirr ppaarraa ssiieemmppr...
CCoommeerréé ppoossttrree ttooddooss llooss ddííaass...... 
((SSii aassíí lloo ddeesseeoo))
AAmmaarr sseenncciillllaammeennttee.. 
AAmmaarr ggeenneerroossaammeennttee.. 
HHaabbllaarr aammaabblleemmeennttee.. 
YY ee...
¡¡QQuuéé bbeelllloo eess ccoonntteemmppllaarr llaass fflloorreess yy aassppiirraarr ssuu 
ffrraaggaanncciiaa eenn llooss r...
¡Que bellas ssoonn llaass mmaarriippoossaass 
qquuee vvuueellaann ddee fflloorr eenn fflloorr!!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SSoonnrrííaann ccaaddaa 
mmaaññaannaa ppoorrqquuee 
DDiiooss ssee hhaa 
ddeessppeerrttaaddoo 
aanntteess qquuee ...
YA SOY VIEJO
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

YA SOY VIEJO

233 visualizaciones

Publicado el

LA JUBILACIÓN TE ACABA

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

YA SOY VIEJO

 1. 1. PPaarraa qquuee llooss bbuueennooss aammiiggooss ddiissffrruutteenn ddee eessttooss rreeaalleess ppeennssaammiieennttooss..
 2. 2. EEll oottrroo ddííaa uunnaa ppeerrssoonnaa jjoovveenn mmee pprreegguunnttóó qquuee ssee sseennttííaa sseerr vviieejjoo;; mmee ssoorrpprreennddiióó mmuucchhoo,, yyaa qquuee nnoo mmee ccoonnssiiddeerroo vviieejjoo.. YYoo ssooyy aahhoorraa,, pprroobbaabblleemmeennttee ppoorr pprriimmeerraa vveezz eenn mmii vviiddaa,, llaa ppeerrssoonnaa qquuee ssiieemmpprree qquuiissee sseerr..
 3. 3. Algunas veces mmee ddeesseessppeerroo ddee mmii ccuueerrppoo...... llaass aarrrruuggaass,, llaass oojjeerraass,, llaass ccaannaass yy llaa ccaallvviicciiee…… yy aa mmeennuuddoo mmee ssoorrpprreennddoo ddee llaa ppeerrssoonnaa vviieejjaa qquuee vviivvee eenn mmii eessppeejjoo.. PPeerroo nnoo mmee pprreeooccuuppoo ddee eessttaass ccoossaass ppoorr mmuucchhoo ttiieemmppoo…… NNoo ccaammbbiiaarrííaa mmiiss ssoorrpprreennddeenntteess aammiiggooss nnii mmii mmaarraavviilllloossaa vviiddaa,, ppoorr mmeennooss ccaannaass yy uunn ccuueerrppoo mmuussccuulloossoo.. AAll eennvveejjeecceerr,, mmee hhee vvuueellttoo aammaabbllee ccoonnmmiiggoo yy mmeennooss ccrrííttiiccoo ddee mmíí..
 4. 4. MMee hhee ccoonnvveerrttiiddoo eenn mmii mmeejjoorr aammiiggoo.. NNoo mmee rreeggaaññoo ppoorr ccoommeerr eessaa ggaalllleettaa eexxttrraa,, oo ppoorr nnoo hhaacceerr mmii ccaammaa oo ppoorr ccoommpprraarr eessee jjuueeggoo ddee jjaarrddíínn qquuee nnoo nneecceessiittaabbaa.. EEssttooyy eenn mmii ddeerreecchhoo ddee sseerr uunn ppooccoo ddeessoorrddeennaaddoo,, eexxttrraavvaaggaannttee yy oolleerr llaass fflloorreess...... HHee vviissttoo aa mmuucchhooss aammiiggooss iirrssee ddee eessttee mmuunnddoo mmuuyy pprroonnttoo,, aanntteess ddee qquuee eenntteennddiieerraann llaa lliibbeerrttaadd qquuee vviieennee ccoonn hhaacceerrssee vviieejjoo..
 5. 5. l ¿A quién le interesa si escojo leeeerr oo jjuuggaarr eenn llaa ccoommppuuttaaddoorraa hhaassttaa llaass 44 ddee llaa mmaaññaannaa yy lluueeggoo ddoorrmmiirr hhaassttaa eell mmeeddiioo ddííaa?? BBaaiillaarréé ccoonnmmiiggoo aa eessooss mmaarraavviilllloossooss aaccoorrddeess ddee llooss 5500´ss yy 6600´ss yy ssii ddeesseeoo eenn eessee mmoommeennttoo lllloorraarr ppoorr aallggúúnn aammoorr ppeerrddiiddoo...... ¡¡lloo hhaarréé!!
 6. 6. Caminaré ppoorr llaa ppllaayyaa ssiinn uunn ttrraajjee ddee bbaaññoo …… aa ppeessaarr ddee llaass mmiirraaddaass ddee ccoommppaassiióónn ddee llooss qquuee uussaann bbiikkiinnii…… EEllllooss ttaammbbiiéénn ssee hhaarráánn vviieejjooss ((ssii ttiieenneenn ssuueerrttee))..
 7. 7. SSéé qquuee aallgguunnaass vveecceess ssooyy oollvviiddaaddiizzoo.. PPeerroo mmee aaccuueerrddoo ddee llaass ccoossaass iimmppoorrttaanntteess.. AA ttrraavvééss ddee llooss aaññooss mmii ccoorraazzóónn ssee hhaa rroottoo ¿CCóómmoo nnoo ppuueeddee rroommppeerrssee eell ccoorraazzóónn ccuuaannddoo ppiieerrddeess aa aallgguuiieenn qquueerriiddoo,, oo ccuuaannddoo ssuuffrree uunn nniiññoo oo ccuuaannddoo mmuueerree ttuu mmaassccoottaa……??
 8. 8. PPeerroo eell ccoorraazzóónn rroottoo eess lloo qquuee nnooss ddaa llaa ffuueerrzzaa,, eenntteennddiimmiieennttoo yy ccoommppaassiióónn.. UUnn ccoorraazzóónn qquuee nnuunnccaa ssee hhaa rroottoo,, nnuunnccaa ssaabbrráá ddee llaa ffeelliicciiddaadd ddee sseerr iimmppeerrffeeccttoo..
 9. 9. SSooyy bbeennddiittoo ppoorr hhaabbeerr vviivviiddoo lloo ssuuffiicciieennttee ppaarraa qquuee mmiiss ccaabbeellllooss ssee vvuueellvvaann ggrriisseess…… yy ccoonnsseerrvvaarr llaa ssoonnrriissaa ddee mmii jjuuvveennttuudd.. TTaannttooss nnoo ssee hhaann rreeííddoo,, yy ttaannttooss hhaann mmuueerrttoo aanntteess ddee qquuee ssuuss ccaabbeellllooss ssee vvoollvviieerraann ppllaatteeaaddooss..
 10. 10. PPuueeddoo ddeecciirr ““NNoo”” yy qquueerreerr ddeecciirrlloo.. PPuueeddoo ddeecciirr ““SSii”” yy qquueerreerr ddeecciirrlloo.. CCuuaannddoo vvaass eennvveejjeecciieennddoo,, eess mmááss ffáácciill sseerr ppoossiittiivvoo.. TTee pprreeooccuuppaass mmeennooss ddee lloo qquuee llaass oottrraass ppeerrssoonnaass ppuueeddaann ppeennssaarr..
 11. 11. HHaassttaa mmee hhee ggaannaaddoo eell ddeerreecchhoo ddee eessttaarr eeqquuiivvooccaaddoo……
 12. 12. e Me gusta ser la persona enn llaa qquuee mmee hhee ccoonnvveerrttiiddoo.. NNoo vvooyy aa vviivviirr ppaarraa ssiieemmpprree……ppeerroo mmiieennttrraass eessttéé aaqquuíí,, nnoo ppeerrddeerréé ttiieemmppoo eenn llaammeennttaarr ddee lloo qquuee ppuuddoo sseerr,, oo pprreeooccuuppaarrmmee ddee lloo qquuee sseerráá..
 13. 13. CCoommeerréé ppoossttrree ttooddooss llooss ddííaass...... ((SSii aassíí lloo ddeesseeoo))
 14. 14. AAmmaarr sseenncciillllaammeennttee.. AAmmaarr ggeenneerroossaammeennttee.. HHaabbllaarr aammaabblleemmeennttee.. YY eell rreessttoo…… ddeejjáárrsseelloo AA DDiiooss..
 15. 15. ¡¡QQuuéé bbeelllloo eess ccoonntteemmppllaarr llaass fflloorreess yy aassppiirraarr ssuu ffrraaggaanncciiaa eenn llooss rraattooss ddee nnuueessttrraa vveejjeezz!!
 16. 16. ¡Que bellas ssoonn llaass mmaarriippoossaass qquuee vvuueellaann ddee fflloorr eenn fflloorr!!
 17. 17. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SSoonnrrííaann ccaaddaa mmaaññaannaa ppoorrqquuee DDiiooss ssee hhaa ddeessppeerrttaaddoo aanntteess qquuee ttúú yy hhaa ccoollggaaddoo eell SSooll eenn ttuuss vveennttaannaass!!!!!!!!!! FFaarreess AAssaadd

×