Publicidad
Projecta2
Projecta2
Projecta2
Projecta2
Publicidad
Projecta2
Projecta2
Projecta2
Projecta2
Próximo SlideShare
Balague elena dossier_competic 2Balague elena dossier_competic 2
Cargando en ... 3
1 de 8
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Projecta2

  1. CFA PEGASO : ESTUDIS DE QUALITAT Júlia Torrego i Navarro Novembre 2016
  2. Estudis de qualitat per a tothom UBICACIÓ I CONTACTES On som CFA Pegaso c/ Segadors, 2 2n planta 08030 BARCELONA Tel. 93 346 43 62 a8060231@xtec.cat Com arribar-hi: • Metro Línia 1, estació Sant Andreu • Renfe (Sant Andreu Comtal), • Autobusos 40, H4, 126 • Bicing 2
  3. Estudis de qualitat per a tothom ESTUDIS QUE ES CURSEN A CFA PEGASO ETAPA INSTRUMENTAL. L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d'aquests estudis permet l'obtenció del certificat de formació instrumental. Consta de tres nivells : Alfabetització: l'aprenentatge se centra en l'adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l'entorn social i natural; s’aprèn a llegir, escriure, comptar,… ( 8 hores setmanals) Neolectors : l'objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l'entorn, i es millora la lectura i l’escriptura, així com les matemàtiques bàsiques. ( 8 hores setmanals) Certificat: inclou tres àrees de coneixement: - Llengua ( s’estudia ortografia en llengua castellana i es fa lectura en llengua catalana) - matemàtiques - ciències socials i naturals. (10 hores setmanals) GRADUAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Graduat ESO: es divideix en dos cursos (GES I GES II). Es cursen mòduls de l’àmbit de la comunicació (Llengua catalana, castellana i anglesa) , de l’àmbit científic - tecnològic (matemàtiques, ciències i tecnologia) i ciències socials (geografia i història). Per accedir al nivell II es realitza una prova de nivell si aquest no es pot convalidar. ( 15 hores setmanals presencial i 2 hores semipresencials) Català conversa: es treballen les habilitats de comprensió i producció orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques quotidianes. Es treballa principalment la llengua oral, fomentant la participació de l’alumnat. (5 hores setmanals) 3
  4. Estudis de qualitat per a tothom Català llindar: l’objectiu és consolidar les habilitats de comprensió i producció orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques quotidianes; hi ha dos grups: - el B1 treballa la conversa i l’escriptura - el B2 treballa principalment l’escriptura ( 4 hores setmanals) Castellà per a estrangers: en aquest curs es treballen les habilitats de comprensió i producció orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques quotidianes. Es comença a parlar, escriure i llegir en castellà. Hi ha diversos grups segons nivell. (5 hores setmanals) Anglès nivell 1: nivell inicial d’anglès. En aquest curs s'inicia el procés d'aprenentatge oral i escrit de l'anglès. ( 3 hores setmanals) COMPETIC inicial: forma part del nivell d’alfabetització digital i pretén oferir recursos i activitats per adquirir destresa en l’ús de l’ordinador. També va adreçat a persones que tenen unes nocions molt elementals, que coneixen el funcionament del ratolí i el teclat, que han utilitzat un ordinador, però que necessiten sistematitzar i ampliar els seus coneixements. Es treballa: - Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu. L’entorn Windows 7 - Navegar per Internet i ús del correu electrònic - Tractament de text: OpenOffice Writer ( 3 hores setmanals) S’ha de tenir ordinador per poder fer aquest curs. COMPETÈNCIES PER A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Anglès nivell 1 1/2: nivell inicial-bàsic d’anglès. En aquest curs es continua l’aprenentatge oral i escrit de l’anglès, iniciant-se en les situacions lingüístiques quotidianes bàsiques. (És precís realitzar una prova de nivell). ( 3 hores setmanals) Anglès nivell 2: nivell bàsic d’anglès. En aquest curs es treballen les habilitats de comprensió i producció orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques quotidianes. (És precís realitzar una prova de nivell). ( 3 hores setmanals) COMPETIC 1: Aquest curs s'adreça a persones que tenen uns coneixements elementals del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet. (És precís realitzar una prova de nivell). 4
  5. Estudis de qualitat per a tothom Es treballa: - Tractament de la informació numèrica: Full de càlcul. OpenOffice Calc - Tractament de la imatge digital. Picasa, GIMP i àlbum digital - Navegar per Internet, ús del correu electrònic. - Cultura, participació i civisme. OpenOffice Writer segona part. - Treball de síntesi ( 3 hores setmanals) S’ha de tenir ordinador per poder fer aquest curs. COMPETIC 2: Està pensat per a persones que han cursat abans el COMPETIC I o que tenen o poden acreditar coneixements del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de la recerca d’informació per Internet, del full de càlcul i del tractament de la imatge digital. (És precís realitzar una prova de nivell). Es treballa: - Repàs: Navegar per Internet, ús del correu electrònic. - Cultura, participació i civisme. Sistema operatiu. Entorn Windows 7 - Base de dades: OpenOffice Base - Tractament de text. OpenOffice Writer - Full de calc. OpenOffice Calc - Tractament de la imatge digital, GIMP, ... - Presentacions en Power-point - Treball de síntesi. ( 4 hores setmanals) S’ha de tenir ordinador per poder fer aquest curs. COMPETIC 3: està pensat per a persones que han cursat abans el COMPETIC 2 o que tenen o poden acreditar coneixements del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de la recerca d’informació per Internet, del full de càlcul i del tractament de la imatge digital. En aquest nivell s’aprofundirà en tres programes de tota l’oferta del COMPETIC. La superació d'aquests estudis permet presentar-se a les proves ACTIC (És precís realitzar una prova de nivell). ( 3 hores setmanals) S’ha de tenir ordinador per poder fer aquest curs. PREPARACIÓ PROVA D’ACCÉS Preparació prova d’accés a majors de 25/45 anys: 5
  6. Estudis de qualitat per a tothom Es preparen les assignatures comunes: - comentari de text - llengua catalana - llengua castellana - llengua estrangera ( anglesa ) (només per a majors de 25anys) Es preparen les assignatures específiques segons la carrera que es vulgui estudiar (només per a majors de 25 anys) L’escola ofereix dues opcions: - Biologia i Matemàtiques ó - Història Contemporània i Geografia ( 8 hores setmanals de comunes i 4 hores d’específiques) Preparació prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior: Es preparen les assignatures comunes: - matemàtiques - llengua catalana - llengua castellana - llengua estrangera ( anglesa ) Es preparen les assignatures específiques online a través de l’ Institut Obert de Catalunya (IOC) ( 10 hores setmanals) Preparació prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà: Es preparen les assignatures següents: - matemàtiques - llengua catalana - llengua castellana - llengua estrangera ( anglesa ) - ciències socials - ciències naturals i tecnologia (menys... Les persones que tenen experiència laboral en qualsevol àmbit professional, i que acreditin com a mínim un any d'experiència laboral, poden sol·licitar l’exempció de la part científica i tecnològica. Per acreditar-ho cal presentar l'informe de la vida laboral. ( 12 hores setmanals) ENSENYAMENTS INICIALS PREPARACIÓ PROVA D’ACCÉS Preparació prova d’accés a majors de 25/45 anys: 6
  7. Estudis de qualitat per a tothom Es preparen les assignatures comunes: - comentari de text - llengua catalana - llengua castellana - llengua estrangera ( anglesa ) (només per a majors de 25anys) Es preparen les assignatures específiques segons la carrera que es vulgui estudiar (només per a majors de 25 anys) L’escola ofereix dues opcions: - Biologia i Matemàtiques ó - Història Contemporània i Geografia ( 8 hores setmanals de comunes i 4 hores d’específiques) Preparació prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior: Es preparen les assignatures comunes: - matemàtiques - llengua catalana - llengua castellana - llengua estrangera ( anglesa ) Es preparen les assignatures específiques online a través de l’ Institut Obert de Catalunya (IOC) ( 10 hores setmanals) Preparació prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà: Es preparen les assignatures següents: - matemàtiques - llengua catalana - llengua castellana - llengua estrangera ( anglesa ) - ciències socials - ciències naturals i tecnologia (menys... Les persones que tenen experiència laboral en qualsevol àmbit professional, i que acreditin com a mínim un any d'experiència laboral, poden sol·licitar l’exempció de la part científica i tecnològica. Per acreditar-ho cal presentar l'informe de la vida laboral. ( 12 hores setmanals) ENSENYAMENTS INICIALS COMPETIC. La superació d'aquests estudis permet presentar-se a les proves ACTIC (És precís realitzar una prova de nivell). ( 3 hores setmanals) S’ha de tenir ordinador per poder fer aquest curs. 7
  8. Estudis de qualitat per a tothom 8
Publicidad