Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

The Pooooor Ant!

273 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

The Pooooor Ant!

  1. 1. ΔÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ◊Ù·Ó Ì›· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û οı ̤ڷ, Úˆ›-Úˆ›, ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÂÚÓÔ‡Û fiÏË Ì¤Ú· ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜, ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿! ΔÔ˘ ¿ÚÂÛ ¿Ú· Ôχ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È, Ê˘ÛÈο, Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋! ªfiÓÔ Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â manager Ó· ÙÔ Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ!
  2. 2. √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛· ı¤ÛË manager, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔۤϷ‚ ̛· ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÌÂÈÚË ¶·Û¯·Ï›ÙÛ· ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ¶·Û¯·Ï›ÙÛ·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÔÙ‡ÛÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ª˘ÚÌËÁÎÈÔ‡ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔ¯ÒÚËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì οÚÙ˜. 줂·È·, Û‡ÓÙÔÌ·, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Ì›· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì›·˜ Ó¤Ô-ÚÔÛÏËÊı›۷˜ ∞Ú¿¯Ó˘ ∏ ∞Ú¿¯ÓË ÂÈÊÔÚÙ›ÛÙËΠ̠ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ…
  3. 3. √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó ·fi ÙËÓ ¶·Û¯·Ï›ÙÛ·, ÒÛÙ Ù˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ì›· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË, Ì ÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË Ù¿ÛˆÓ. ŒÙÛÈ, ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó Û ̛· ∫·ÙÛ·Ú›‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁfiÚ·Û·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· Ó¤Ô ÛÂÙ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹-ÂÎÙ˘ˆÙ‹, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ΔÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ¯·ÚÙÔ‚·Û›ÏÂÈÔ. ªÔÈÚ·›·, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È… √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ̤ÙÚ· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ¤ÊÂÚ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ÂȂϤÂÈ ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ
  4. 4. ΔË ı¤ÛË, ÏÔÈfiÓ, ‹Úı ӷ ηχ„ÂÈ ¤Ó·˜ Δ˙›Ù˙Èη˜ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË Êı·Ṳ́ÓË Â›ψÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ̛· ÂȉÈ΋, ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÎÈ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì Â›Â‰Ë ÔıfiÓË. 줂·È·, Ì ÙfiÛÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ È·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, ·Ó·ÁηÛÙÈο, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ server √ Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¤ÓȈÛ ۇÓÙÔÌ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ˘Ô-‰È¢ı˘ÓÙ‹ (Ô˘ ‹Ù·Ó, ·ÏÈ¿, ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘) ÒÛÙÂ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘, Ó· ηٷÛÙÚˆı› ¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ï¿ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ŸÛÔ Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ¤ÓȈı fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi…
  5. 5. √ Δ˙›Ù˙Èη˜ ‰ÂÓ ¤¯·Û ¯ÚfiÓÔ: «¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ̛· ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӻ, ›Â. ªfiÓÔ Ô˘, Ì›· ̤ڷ, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›·, Ô ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ô ÙÔ̤·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÙfiÛÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜ ∞̤ۈ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi Ì›· ÂÚÈ˙‹ÙËÙË Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·, Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ÂÈÛËÁËı› οÔȘ χÛÂȘ. ΔÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· ¤ÊÂÚ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘, Ô˘ η٤ÏËÁ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «™ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ, Û·ÊÒ˜, ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡». Èڛ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë, Ô ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘ ηȅ. ∞¤Ï˘Û ÙÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ!!!
  6. 6. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ∞fi ÙÔ Ó· Â›Û·È ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ηχÙÂÚ· Ó· Â›Û·È ¤Ó· ·Ó›Î·ÓÔ Ù›ÔÙ·, ¿¯ÚËÛÙÔ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÔÈ ·Ó›Î·ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ·Ó¿ÁÎË ÂÔÙ›·˜. ΔÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó; ∞Ó, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÂÈ̤ÓÂȘ Ó· Â›Û·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÌË ‰Â›¯ÓÂȘ fiÙÈ Â›Û·È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ… ¢ÂÓ ı· ÛÔ˘ ÙÔ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÙ¤! ∞Ó ¿ÏÈ, ÂÈ̤ÓÂȘ ÍÂÚÔΤʷϷ Ó· Â›Û·È ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ‰È΋ ÛÔ˘ Âȯ›ÚËÛË, ÒÛÙÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ó· ÌËÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚ›˜ ∫ËÊ‹Ó˜, ¶·Û¯·Ï›ÙÛ˜, ∞Ú¿¯Ó˜, Δ˙ÈÙ˙›ÎÈ·, ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁȘ Î·È ∫·ÙÛ·Ú›‰Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ¤Á΢Ú˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÛÈÙ·… (¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο: ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ¡., ªÂϛӷ ™. )

×