Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Abazin (Aşıwa – Aşk’arıwa) AnBan (Alfabesi)   HARF   SES           AÇIKLAMALAR              ...
10   ГIв*гIв  Ğu, uĞ  Bkz. гI                      гІвбa (ğuba) - iki              ...
20.          Dudaklar yuvarlanıp çıkarılan sert         жвы (‘jı) - inek   Жв*жв   ‘J   bir j se...
30.          Dudaklar yuvarlanıp çıkarılan           кІвдыр (kgudır) - eyer   КIв*кIв  Kgu  bir ...
40.           paчва (raçşa) - kömür                pымдза (rımdza) - sandalye    Р*р   R  ...
51.          Ancak kelime sonunda yer alabilen bir        нартыхв (nartıuh) - mısır   Хв*хв   Hu,  ...
62.         чIв’ye benzer, ama ş’ye daha          шІа (cşa) - ağız   ШI*шI  Cş   yakın bir c sesid...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Abhaz ashuwa an ban

929 visualizaciones

Publicado el

abhaz, abazin, aşıwa

Publicado en: Educación
 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Abhaz ashuwa an ban

 1. 1. Abazin (Aşıwa – Aşk’arıwa) AnBan (Alfabesi) HARF SES AÇIKLAMALAR ÖRNEKLER01 A*a A Aбаза (Abaza) - Abaza aрыба (arıba) - horoz apи (ari) - Bu aмла (amla) - açlık aхща (ax’şa) - kız kardeş aща (a’şa) - erkek kard02 Б*б B баpа (bara) - sen(bayan) бора (boura - ahır бага (baga) - tilki быжьба (bıijba) - yedi бабыщ (babı’ş) - ördek бнa (bna) - orman03 B*B V Yabancı kelimelerin başına gelir. Sözcük вагон (vagon) - vagon başında v, ortadaw (keskin v) yada u gibi вaгвы (vaguı) - kambur okunur. вишна (vişna) – vişne04 Г*г G гара (gara) - beşik гылра (gılra) - kalkmak ганы (ganı) - en газет (gazet) - gazete газ (gaz) - gaz гapтa (garta) - götürecek05 ГI*гI Ğ Boğaz ortasından çıkan kalın, sert bir ğ гІапны (ğapnı) - ilkbahar sesini andırır. (Arapça’daki - ğayn sesidir.) гІайыра (ğayıra) - bitki гІаншара(ğanşara) – ola06 Гь*гь Ge, eG Kendinden sonra sesli gelirse hafif bir ge гьата (geata) - kılıç veya gi, son harf ise eg veya ig şeklinde гьадащ (geada’ş) - kümes Gi, iG ses verir. гьей (giey) - balina07 Гв*гв Gu, uG Kendinden sonra sesli geliyorsa gu, ses гвы (guı) - kalp bitiyorsa ugşeklinde bir ses verir. гвры (gurı) - iğne гвадз (guadz) - buğday08 Гъ*гъ Ğ Boğazın ağza açıldığı yerden çıkan hırıltılı гъны (ġnı) - kış bir ğ’ye benzer. (Arapça’daki - ġayın гъба (ġba) - gemi, vapur harfi) гъыбза (ġıbza) – ağıt09 Гъь*гъь Ğe, eĞ ġ sesi hafifletilip inceltilerek okunur. багъьа (baġea) - sert, sıkı Bkz.гъ квтІагъь (ku’daeġ) - yumurta Ği, iĞ тыгъь (tıiġ) - koç
 2. 2. 10 ГIв*гIв Ğu, uĞ Bkz. гI гІвбa (ğuba) - iki гІвза (ğuza) - arkadaş гІваша (ğuaşa) – Salı11 Гъв*гъв Ġu, uĠ ġu sesi verir. Bkz.гъ гъвы (ġuı) - kereste, kalas гъвpa (ġura) - gem гъвтшыт (ġutşıt) – tahta12 Д*д D ду (du) - büyük дагв (daug) - sağır дада (dada) - baba / dede даpа (dara) - onlar датша (datşa) - başka, diğer дыppа (dırra) – bilgi13 ду (du) - büyük дагв (daug) - sağır Дж*дж C дада (dada) - baba / dede даpа (dara) - onlar датша (datşa) - başka, diğer дыppа (dırra) - bilgi14. d ile z karışımı, z’ye yakın peltek bir sestir. дзы (dzı) - su Дз*дз Dz дзaxpa (dzaxra) - dikiş дзсы (dzsı) - oğlak15. c sesine yakın yumuşak bir sestir. джьымca (‘cımsa) - kaş Джь*д ‘C джьaxIвa (‘ca’hua) - çekiç джьмa (‘cma) - keçi жь16. Kalın ve boğuk bir c sesidir. джвapa (djara) - kusmak Джв*д Dj джвджвapa (djdjara) - yıkamak джвджвы (djdjı) - tükürük жв17. Yalnızca yabancı kökenli sözcüklerde kelime дуней (duney) - dünya E*е E başına gelebilen bir harftir. Eвропе (Evrope) - Avrupa псейспа (pseyspa) - yavaş18. жакІьа (jakgea) - sakal жыга (jıga) - kazma Ж*ж J жакІьадa (jakgeada) - köse жыpта (jırta) - kuyu жакІьадз (jakgeadz) - olta жираф (jiraf) - zürafa19. Yumuşak okunuşlu bir j sesidir. жьора (jeora) - şemsiye Жь*жь Je, eJ жьи (ji’y) - demirci жьы (jiı) - et
 3. 3. 20. Dudaklar yuvarlanıp çıkarılan sert жвы (‘jı) - inek Жв*жв ‘J bir j sesidir. жвцІы (‘jtzı) - kırlangıç жвaба (‘jaba) - on21. згІва (zğua) - hastalık закІы (zakgı) -bir З*з Z згІвадаpa (zğuadara) - sağlık зны (znı) -bir defa зaзa (zaza) - tembel зары (zarı) - kızılcık22. Kelime ortasında ve sonunda iy’e yakın бзи (bzi) - iyi, hoş И*и İ, İy bir i sesiyle, başta ise i okunur. хрина (xrina) -salıncak тира (tiyra) - satış23. йаpа (yara) - o (erkek) Йауа? (Yawa?) - Neden? Й*й Y йачІва (ya’dja) - yıldız йацы (yatsı) - dün йамына (yamına) - veba йахъа (ya’ka) - dün gece24. кды(kdı) - kütük качкІы (kaçkgı) - şımarık К*к K кыт(kıt) - köy кыб (kıb) - çalılık клыб(klıb) - törpü25. Kesik, keskin bir k sesidir. Dilin arka kısmı üst кІасы (kgası) - eşarp КI*кI Kg damağa değdirilerek çıkarılır. кІынхІаpа (kgın’hara) - delik кІаpтIоф (kgar’dof) - patates26. Dudaklar yuvarlanıp çıkarılan bir ku sesidir. квa (kua) - yağmur Кв*кв Ku, uK квтІу (ku’du) - tavuk квтІaгъь (ku’daeġ) - yumurta27. İnce bir k sesidir. кьым (kiım) - topaç Кь*кь Ke, макьа (makea) - bileği taşı чакьга (çaekga) - tartı, kantar Ki/eK, iK28. Dilin üst kısmı ile onun karşısındaki üst damaktan къаз (khaz) - kaz Къ*къ Kh çıkan kaba bir k sesidir. (Arapça’daki - къама (khama) - kama khaf harfi) къапщы (khap’şı) - kırmızı къaб (khab) - kabak29. Daha yumuşak bir kg sesidir. Bkz.кІ кІьанджьы (kgean’cı) - kukla КIь*кIь Kge, кІьаya (kgeava) - çekirge кІьыда (kgiıda) - ayrı, farklı Kgi
 4. 4. 30. Dudaklar yuvarlanıp çıkarılan кІвдыр (kgudır) - eyer КIв*кIв Kgu bir kgu sesidir. Bkz.кI кІвap (kguar) - vadi, dere кІвaжвa (kgua’ja) - prenses31. Yumuşak ve ince bir kh sesidir. Bkz.къ къьаба (kheaba) - pulluk kaması Къь*къ Khe, такъьара (takheara) - hapsetmek ь Khi32. Dudaklar yuvarlanıp çıkarılır. Bkz.къ къвыд (khuıd) - fasulye Къв*къ Khu къвaбыз (khuabız) - akardeon къвым (khuım) - çöl в33. ла (la) - köpek / göz лагa (laga) - deli Л*л L лаба (laba) - sopa лаcа (lasa) - yün лaктa (lakta) - surat лaдзы (ladzı) - gözyaşı34. Yumuşak ve ince bir l(le) sesidir. льагьан (leagean) - leğen Ль*ль Le, eL льальа (lealea) - gevşek / Li, iL35. мзы (mzı) - ay мтшаша (mtşatşa) - pazar M*м M мза (mza) - lamba мчыбжьы (mçıbjiı) - hafta мара (mara) - güneş мшы (mşı) - gün36. напІы (na’bı) - el наль (nael) - nal Н*н N наша (naşa) - salatalık нaпІхы (na’bxı) - tırnak напІтара (na’btara) - eldiven нашылырта (naşılırta) - giriş37. Ara harfidir, kelime başında yer almaz. Yabancı oрган (organ) - organ О*о O kökenli sözcüklerin başında bulunabilir. област (oblast) - idari bölge топ (top) - top38. пcapт (psart) - makas пшдза (pşdza) - güzel П*п P пaca (pasa) - erken пещ (pe’ş) - oda пщаша (p’şaşa) - perşembe пщырхІа(p’şır’ha) - kova39. Sert, p’ye yakın keskin bir b sesidir. пІатІy (‘ba’du) - saygı ПI*пI ‘B пІатІaypa (‘ba’davra) - hareket пIacтa (‘basta) – basta
 5. 5. 40. paчва (raçşa) - kömür pымдза (rımdza) - sandalye Р*р R pайша (rayşa) - düzgün paca (rasa) - ceviz, fındık pаxвы (raxuı) - sığır / mal pызна (rızna) - gümüş41. capa (sara) - ben caбa (saba) - toz С*с S cыc (sıs) - kuzu capa (sara) - ben cы (sı) - kar сахІат (sa’hat) - saat42. тажв (ta’j) - yaşlı kadın тдзы (tdzı) - ev Т*т T тxIaмaда (t’hamada) - thamada таца (tatsa) - gelin тaгвжва (taugja) - hanım, zevce тыбгІа (tıbğa) - derin43. Üst ön dişlerin dibinden çıkan, t ile d arası bir тIы (‘dı) - baykuş ТI*тI ‘D sestir тIaмa (‘dama) - kayısı тIaтIa (‘da‘da) - yumuşak44. t ile ş karışımı, kalın ç’ye benzer bir sestir. тшы (tşı) - at Тш*тш Tş тшада (tşada) - eşek тшага (tşaga) - çapa45. Genellikle kelime başında w (keskin v), diğer уapa(wara) - sen (erkek) У*у V,U,W yerlerde ise uveya v gibi okunur. уандыр (wandır) - araba уaca (wasa) - koyun46. фачыгІв (façıuğ) - şeker фыp (fır) - kahraman Ф*ф F фачІвы (fa’djı) - yiyecek фгІвы (fğuı) - koku фачыгІвтapa (façıuğtara) - şekerlik фатагьан (fatagean) - gazyağı47. Boğazın ağza açıldığı yerden çıkan hırıltılı xaн (xan) - testere Х*х X bir h sesidir. (Arapça’daki -xı harfi) xпа (xpa) - üç хaша (xaşa) - Çarşamba48. Boğaz ortasından çıkan kalın bir h sesidir. хІa (‘ha) - armut ХI*хI ‘H (Arapça’daki -ha harfi) хІaра (‘hara) - biz xIaгІa (‘hağa) - yüksek, yüce49. İnce bir x sesini andırır. хьанта (xeanta) - ağı Хь*хь Xe, eX/ rхьапщ (xeap’ş) - altın Xi, iX хьтa (xita) - soğuk50. Boğazın ağza açıldığı yerden çıkan bir xu sesidir. хваша (xuaşa) - Cuma Хв*хв Xu, uX хвы (xuı) - değer хвба (xuba) – beş
 6. 6. 51. Ancak kelime sonunda yer alabilen bir нартыхв (nartıuh) - mısır Хв*хв Hu, sestir. чІыхв (dcıuh) - mavi хвáтa (huáta) - namazlık şal uH52. k ile x arası, k’ye yakın kalın bir sestir. хъа (‘ka) - kafa Хъ*хъ ‘K хъылпа (‘kılpa) - başlık хъазы (‘kazı) - yalnız53. Boğaz ortasından çıkan kalın bir хІвынап (‘huınap) - fare ХIв*хIв ‘Hu/ ‘hu sesidir. Bkz.xI хІвacпа (‘huaspa) - bıçak хІвaca (‘huasa) - erik u’H54. Bkz.хъ хъва (‘kua) - kül Хъв*хъ ‘Ku/ хъварп (‘kuarp) - mantar хъвынчІвы (‘kuın’djı) - dirgen в u’K55. Dil ucunun ön dişlere dokunarak цxa (tsxa) - bal Ц*ц Ts çıkardığı, t ile s karışımıs’ye yakın bir sestir. цгвы (tsguı) - kedi цба (tsba) - altı56. ц harfinin daha keskinidir. Dil üst damağa цІapa (tzara) - keskin ЦI*цI Tz dokundurularak çıkarılır. цІла (tzla) - ağaç цІaпха (tzapxa) - kilit57. чпара (çpara) - yapmak чай (çay) - çay Ч*ч Ç чмазгІвы (çmazğuı) - hasta чыр (çır) - yavru чaтa (çata) - kaymak чкIвын (çkguın) - küçük / çocuk58. d-c arası, c’ye yakın, bir sestir. чІахъва (dca’kua) - ekmek ЧI*чI Dc чІыхв (dcıuh) - mavi чІaт (dcat) - çay tabağı59. ş’ye yakın, kalın bir ç sesidir. Dudaklar чвымла (çşımla) - merdiven Чв*чв Çş yuvarlanarak çıkarılır. чварта (çşarta) - yatak чвара (çşara) - uyku60. Sert, vurgulu, boğaz girişinden gelen, c’ye yakın чIвa (‘dja) - elma ЧIв*чIв ‘Dj kalın bir sestir. чIвыла (‘djıla) - yer, zemin чIвapa (‘djara) - oturmak61. Dudaktan söylenen bir ş sesidir. шыла (şıla) - un Ш*ш Ş шырдза (şırdza) - darı
 7. 7. 62. чIв’ye benzer, ama ş’ye daha шІа (cşa) - ağız ШI*шI Cş yakın bir c sesidir. шІуб (cşub) - köstebek мшІы (mcşı) - odun63. Dudaklar yuvarlanarak söylenen kalın швара (şuara) - siz Шв*шв Şu, uŞ bir ş sesidir. швхы (şuxı) - havuç тшва (tşua) - dar64. şyi andıran bir dudak sesidir. ща (‘şa) - kan Щ*щ ‘Ş щта (‘şta) - iz, ayakizi / evet щха (‘şxa) - arı65. Sesi kesintiye uğratan bir işarettir. мъа (m’a) - kemer Ъ*ъ ‘ араъа (ara’a) - bura(sı) aуaъa (awa’a) - ora(sı)66. Kelime başında bulunmaz. кыт (kıt) - köy Ы*ы I ры(rı) - ordu cы(sı) - kar67. Pratikte, he olarak söylenir. тлапад (heapad) - çorap Тл*тл Tl тлапIа (hea’ba) - pahalı тлагвpa (heugra) - düzlük (he)68. Rus kökenli sözcüklerde bulunur. Эльбрус (Ealibrus) - Elbruz Э*э Ea69. Rus kökenli sözcüklerde bulunur. Юрий (Yuriy) <özel isim> Ю*ю Yu70. Rus kökenli sözcüklerde bulunur. Таня (Tanya) <özel isim> Я*я Ya Hazırlayan : Hap’at Mehmet 2011

×